Anda di halaman 1dari 5

LAMPIRAN 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PEREMPUAN MELAYU MELAKA


TUGASAN PROJEK
PROGRAM: PPG NAMA PELAJAR:
KOD DAN NAMA KURSUS: PRM31012
APRESIASI MUZIK DENGAN
PERGERAKAN PRASEKOLAH
SEMESTER: 1/2014 (JAN.- MEI)
TARIKH MULA: 15 E!. 2014
TARIKH
HANTAR:
22MA" 2014
H#$%& P'()'&#*#+#, K-+$-$:
1. meningkatkan tahap sensitiviti dalam membuat apresiasi muzik dengan
pergerakan,
2. meningkatkan keboe!an "an minat #nt#k mene$ima m#%ik &e$ge$akan'
(. meibatkan min"a "an emo)i "aam membe$i $e)&on *ang ebi! be$ke)an "aam
&ebagai akti+iti m#%ik &e$ge$akan'
,. membina &oten)i *ang k$eati- "an ino+ati- )e$ta &engaaman e)tetik m#%ik
&e$ge$akan
Ke$.ak#$)#)inibagimeniai!a)i&embea.a$an 1' 2 "an (.
O)*'./%0K'+*#K-+$-$:
Pea.a$"a&at/
1. memb#atanai)i))e$tabe$i
ima0a"anganbagaimana)t$ategim#%ik"engange$akan"aama$tikete$)eb#t"a&at"ia
&ika)ikan"aam&enga.a$an"an&embea.a$an
2. men# i )$an0angan&enga.a$an"an&embe a. a$an!a$i anmengg#nakan
"enganmenginteg$a)i a&$e)ia)i m#%ik "engan &e$ge$akan "aam "aam )aa! )at#
bi"ang &embea.a$an
(. memb#atko$eog$a-i"an&e$)emba!an&e$ge$akanmengik#t&$in)i&"an#n)#$&e$ge$ak
an.
T-1#$#, P+2*'. (1003)
Sebagai )eo$ang g#$#' an"a &e$# ta!# &ebagai kae"a! &enga.a$an "an
&embea.a$an *ang )e)#ai #nt#k m#%ik "engan &e$ge$akan. Kae"a! &enga.a$an
"an &embea.a$an "ia&ika)ikan "an "iinteg$a)ikan mea#i &ebagai akti+iti
a&$e)ia)i *ang meibatkan min"a "an emo)i "aam membe$i $e)&on *ang ebi!
k$eati-
1

LAMPIRAN 1
TUGASAN 1
P',-&%$#,"#4#,1#,$/+#/'1%(-5%.4',1#,6'+1'+#.#, (203)
memba0a)ek#$ang1k#$angn*a (
a$tike2.#$natentang)t$ategim#%ik"engan&e$ge$akan"aam&enga.a$an"an&embea.a$an
memb#atanai)i))e$tabe$i ima
0a"anganbagaimana)t$ategim#%ik"engange$akan"aama$tikete$)eb#t"a&at"ia&ika)ika
n"aam&enga.a$an"an&embea.a$an
TUGASAN 2
R#,7#,1#,P',1#*#+#,4#,P'()'&#*#+#,H#+%#, (403)
An"a "ike!en"aki memii! )at# Stan"a$" Pembea.a$an "aam Dok#men Stan"a$"
P$a)ekoa!.
T#i)Ran0anganPenga.a$an"anPembea.a$an3a$ian *angengka&)eama (4
minitte$ma)#k )et in"#k)i' angka!"an&en#t#&.
An"a.#ga"ike!en"akimenginteg$a)i a&$e)ia)i m#%ik "engan &e$ge$akan "aam "aam
)aa! )at# bi"ang &embea.a$an be$ik#t/
Matematik
Sain)
5a!a)a
Kema!i$an )o)ia
Kema!i$an -i%ika
Diam&i$kan-o$mat Ran0anganPenga.a$an"anPembea.a$an.
TUGASAN 3 (403)
P'+$'()#8#,M-5%.4',1#,P'+1'+#.#,
K2+'21+#0% (203)
Memb#atko$eog$a-i"an&e$)emba!an&e$ge$akan"aamk#m&#anem&at!ingga ima
o$ang
Ko$eog$a-i&e$ge$akan&e$#"i)e"iakan)e0a$abe$t#i)"engani$ikag#.
Ia&e$#"ii!at"a$ia)&ek&$in)i&&e$ge$akan *ang
me$angk#mige$akante$#$#)"an&e$ge$akanmea#i&o)t#$'ge$aki)*a$at"an&ebagai&e$ge$
akanba"an.
Pe$)emba!an 62478
A)&ek#n)#$1#n)#$&e$ge$akan*ang me$angk#mi&e$ge$akan'$#ang' a$a)'a$a!'ma)a'
tem&o!' "inamik"an"a*akom#nika)i&e$#"itekankan.
Pe$)emba!an!en"aka!mengambiki$aketinggian"a*ak$eati+iti"ankea)ianko$eog$a-i.
P#,4-#, P'&#.$#,##, P+2*'.
2

LAMPIRAN 1
1. T#ga)an ini a"aa! t#ga)an in"i+i"#.
2. An"a boe! be$ge$ak )e0a$a koabo$ati- #nt#k meng#m&# "ata ata# mak#mat.
(. 9o$mat &en#i)an t#ga)an a"aa! )e&e$ti be$ik#t /
(.1. M#ka "e&an !en"aka! mengik#t tem&et te$kini
(.2. 9ont A$ia
(.(. Sai% !#$#- iaa! 11
(.,. Langka# 1.: ba$i)
(.:. R#.#kan mengik#t -o$mat APA 6American Psychological Association8
,. Se$takan )ko$ ag# "an 0ake$a &a"at *ang mengan"#ngi ba!an bant# menga.a$ +i)#a
"an a#"io *ang an"a g#nakan "aam Ran0angan Penga.a$an "an Pembea.a$an 3a$ian
be$)ama t#ga)an.
:. 5#at $#.#kan *ang men0#k#&i "an am&i$kan )ena$ai $#.#kan "aam &en#i)an an"a.
;. Amaan &agiat ti"ak "ibena$kan.
<. An"a&e$#memb#atati!an *ang
men0#k#&i"aam&e$)emba!an&e$ge$akanmengik#t&$in)i&"an#n)#$&e$ge$akan.
=. An"ame)timeng!anta$t#ga)anan"amengik#tta$ik! *ang "iteta&kan. T#ga)an *ang
"i!anta$e>attan&a)ebab *ang k#k#!boe!men.e.a)kang$e"ke$.ak#$)#)an"a.
?. 5a!agiank#it#a$!en"aka!"iengka&kan"enganmak#matmengik#t -o$mat *ang
"iteta&kanoe! Unit M#%ik.
14. T#ga)anini&e$#"i)ia&kan"aamtem&o!em&atmingg#.
11. Se0a$ake)e#$#!an' T#ga)an A' 5 "an @ memba>ama$ka! 1447 "an>a.a$an ;47.
T-1#$#, 9#,1 !#%. H#+-$ M',-,*-..#, K+%/'+%# !'+%.-/ :
1. Pen#i)an @a"angan )t$ategi m#%ik "engan &e$ge$akanm#%ik "engan
&e$ge$akan
a. An"a memba0a )ek#$ang1k#$angn*a tiga a$tike "a$i &ebagai )#mbe$ )t$ategi
m#%ik "engan &e$ge$akan "aam &enga.a$an "an&embea.a$an
b. memb#atanai)i))e$tabe$i ima
0a"anganbagaimana)t$ategim#%ik"engange$akan"aama$tikete$)eb#t"a&at"ia&ika)
ikan"aam&enga.a$an"an&embea.a$an
0. Li&#tani)ikan"#ngan *ang men*e#$#!' kon)i)ten"ante$&e$in0i.
". 5#kti1b#kti"anba!an1ba!an *ang "a&atmen*okong!#.a!1!#.a!an"a
!en"aka!"ikem#kakan.
e.Ke)e#$#!ani)i"an&engoa!an&e$#men#n.#kkanket#enan"engan
)okonganimia!.
-.9o$mat "ano$gani)a)ia&o$an&e$#.ea)"anko!e$en.
g.Pen#i)ant#ga)an!a$#)men#n.#kkankematangan!#.a!' ke-a)i!anba!a)a'
a$a)ba!a)a *ang )e)#ai"antia"ake)aa!ane.aan.
!. R#.#kan&e$#a!"a$i&a"a&ebagai)#mbe$ *ang te&at"anmemen#!i
ke!en"akt#ga)an.
2. Ran0angan Penga.a$an "an Pembea.a$an 3a$ian
a.An"a "ike!en"aki memii! )at# Stan"a$" Pembea.a$an "aam Dok#men
Stan"a$" P$a)ekoa!.
3

LAMPIRAN 1
b. T#i)Ran0anganPenga.a$an"anPembea.a$an3a$ian *angengka&)eama (4
minitte$ma)#k )et in"#k)i' angka!"an&en#t#&.
0. Ran0angan &enga.a$an "an &embe a. a$an !a$i an "engan menginteg$a)i
a&$e)ia)i m#%ik "engan &e$ge$akan "aam "aam )aa! )at# bi"ang &embea.a$an
be$ik#t/
1 Matematik
1 )ain)
1 5a!a)a
1 Kema!i$an )o)ia
1 Kema!i$an -i%ika
". Diam&i$kan-o$mat Ran0anganPenga.a$an"anPembea.a$an.
(. Pe$)emba!anM#%ik"enganPe$ge$akan
a. Memb#atko$eog$a-i"an&e$)emba!an&e$ge$akan.
b. Ko$eog$a-i&e$ge$akan&e$#"i)e"iakan)e0a$abe$t#i)"engani$ikag#.
0. Ia&e$#"ii!at"a$ia)&ek&$in)i&&e$ge$akan *ang me$angk#mige$akante$#$#)"an
&e$ge$akanmea#i&o)t#$' ge$aki)*a$at"an&ebagai&e$ge$akanba"an.
e. A)&ek#n)#$1#n)#$&e$ge$akan*ang me$angk#mi&e$ge$akan'$#ang' a$a)'a$a!'
ma)a' tem&o!' "inamik"an"a*akom#nika)i&e$#"itekankan.
-. Pe$)emba!an!en"aka!mengambiki$aketinggian"a*ak$eati+iti"ankea)ian
ko$eog$a-i.
K+%/'+%#P',/#.$%+#,
T#ga)anakan"i)emakbe$"a)a$kan$#b$ik&entak)i$an *ang "i)e"iakan.
T#ga)an "i)e"iakan oe!/ Di)emak oe!/
("ATHERINE "HEAH) ( )
Pen)*a$a! Paka$ bi"ang 6SME8 M#%ik
Jabatan Ka.ian So)ia Jabatan Ka.ian So)ia
Ta$ik!/ Ta$ik!/
Di)a!kan oe! Ket#a Jabatan/
(TN. HJ A!DUL KHALID ! OSMAN)
Ket#a Jabatan
4

LAMPIRAN 1
Jabatan Ka.ian So)ia
IPGK Pe$em&#an Mea*# Meaka
Ta$ik!/