Anda di halaman 1dari 10

MAKALAH

Surah Al - Zalzalah
Oleh:
MTsN Tambakberas Jombang
Tahun Pelajaran 2012/2013
Kata Pengantar
Tidak ada suatu atau bahkan ribuan lautan tintapun yang dapat menuliskan goresan rasa puji
syukur kepada Allah Subhanallah Wataala! yang telah memberikan rahmat dan hidayah-"ya kepada kita#
Serta tak lupa shala$at serta salam kita sampaikan kepada sang re%olusioner kita! yang membimbing kita
dari zaman kegelapan menuju zaman yang lebih terang! "abi Agung &uhammad SAW# Karena tanpa
'ahmat dan bimbingan beliau! kami tidak akan sanggup untuk melaksanakan tugas &akalah ini dengan
tepat $aktu dan benar#
Al Quran adalah frman Allah, petunjuk bagi manusia dalam meniti
kehidupannya. Dalam Al quran terdapat banyak pedoman-pedoman yang bisa
mengantarkan manusia menuju kebahagiaan yang hakiki. Untuk itu perlunya
pemahaman akan kandungan ayat-ayat yang ada dalam Al quran agar kita semua
terhindar dari ketidaktahuan yang menyesatkan.
Makalah yang membahas yang berisi tafsir surat Al al!alah ini adalah
merupakan hasil karya yang didasari oleh rasa ingin tahu kami akan kandungan
ayat-ayat yang terdapat dalam surat Al al!alah, juga untuk memenuhi tugas yang
diberikan oleh guru sebagai satu pelatihan untuk menyusun sebuah Makalah.
Tentunya dalam penyelesaian &akalah ini terdapat beberapa kesalahan kesalahan yang ada! tetapi
melalui bantuan dari berbagai pihak! akhirnya &akalah ini dapat diselesaikan dengan (ukup baik# )an
tentunya! saya u(apkan beribu terima kasih kepada yang terhormat ibu *nama guru+ selaku guru mata
pelajaran *mata pelajaran+ yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyusun makalah ini# Serta
u(apan terima kasih kepada teman-teman yang membantu dan selalu mendukung kami! dan juga Orang
Tua kami yang selalu memberikan dukungan dan doanya kepada kami! dan juga pihak pihak yang telah
membimbing saya dalam penyelesaiannya#
Kami harap &akalah ini akan berman,aat dan dapat memoti%asi para pemba(anya# Aamiinn -aa
'abbal .Aalamiin#
/ombang! tgl n bln 0123
Penulis
)a,tar 4si
Halaman Sampul !
Ka"a Pengan"ar !!
#a$"ar !s% !!!
&A& ! P'N#AH(L(AN
5atar 6elakang######################################################################################################### 2
Tujuan Penulisan##################################################################################################### 2
&A& !! P'M&AHASAN
Surat Al-Zalzalah################################################################################################### 0
Ta,sir surat Al-Zalzalah######################################################################################### 0
&A& !!! P'N(T(P
Kesimpulan############################################################################################################# 7
Saran####################################################################################################################### 7
#a$"ar pusaka !)
&A& !
P'N#AH(L(AN
A La"ar &elakang
Al-8ur9an adalah Kalamullah yang diturunkan kepada "abi &uhammad SAW# sebagai salah satu
mu9jizat "abi &uhammad yang ditulis dalam bentuk musha, dan diri$ayatkan dengan muta$attir serta
memba(a dan mendengarnya adalah ibadah# )iturunkannya kepada para ummat manusia agar bisa
dijadikan untuk petunjuk dan pedoman hidup! dan menjadi pembeda antara kebenaran dan kejelekan#
4lmu ta,sir adalah suatu bidang ilmu yang sangat penting dalam pembendaharaan ilmu-ilmu islam# Karena
kajian serta upaya memahami dan memahamkan al-8ur9an! belajar dan mengajarkannya pada orang lain
termasuk tujuan amat luhur dan sasaran yang sangat mulia# )an ilmu tentang al-8ur9an yang paling
sempurna adalah ilmu ta,sir#
Surat ini disebut al-Zalzalah yang artinya gon(angan# )i dalam ilmu ta,sir tedapat berbagai perbedaan
pendapat! dan pada makalah ini kami akan membahas tentang salah satu ta,sir surat Al-Zalzalah#
& Tujuan Penul%san
Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk memberitahu para pemba(a apa maksud dari surat
Al-Zalzalah dan men(oba memahami dan memperdalam ilmu ta,sir dalam surat Al-Zalzalah# Selain itu
tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari guru mata pelajaran#
&A& !!
P'M&AHASAN
A Sura" Al*+al,alah
-./012 34/012 52 -67
+ :;
<
=
<
>?< =
@
A
B
CD E@ F
@ <
> GB =
<
?
B
=
@
A
D
>H
<
I
B
J + :;
<
=
<
:K
<
L
@
M
<
CD E@ F
@ <
> GB N
<
O
<
P@ M
<
Q
<
* R + :;
<
=
<
:S
<
TD :U
<
VW
@
B
> X
<
:Y
<
Q
<
* Z +:[< E
<
:\<P@ M
<
]
D
^_`
<
a
D
bcdBS
<
e@ f<* g h
<
ijE
<
Tj k
<
i
B
*
+ :;
<
=
<
l
<
Q@ M
<

m + n
@
;D =
<
:o
<
p@ M
<
>Q@ O
<
qD=
_
:a
r
:s<t
@
M
<
uD :v
j
=> ED ^Dw@ f< bcdBS
<
e@ f<* x + yDO
<
f< >Or q@P< zc Ej H
<
X
<
:K
<
{
@
SB |
@
o
<
}@ f< ~o
<

<
* >O t
<
zc Ej H
<
X
<
:K
<
{
@
SB |
@
o
<
}@ f< ~S
<
Q
<
*
+ yDO
<
f< *
Ar"%n8a9
". Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan (yang dahsyat),
#. Dan bumi Telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya,
$. Dan manusia bertanya: Mengapa bumi (menjadi begini)?,
%. !ada hari itu bumi menceritakan beritanya,
&. "arena #esungguhnya Tuhanmu Telah memerintahkan (yang sedemikian itu)
kepadanya$
'. !ada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-
macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka,
(. %arangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat d&arrah pun, niscaya dia
akan melihat (balasan)nya$
). Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar d&arrah pun, niscaya
dia akan melihat (balasan)nya pula$
Surah Az-Zalzalah *bahasa Arab: =?=?=>+ adalah surat ke- dalam Al-8uran# Surat ini terdiri atas
ayat dan tergolong pada surat &adaniyah# Surat ini diturunkan setelah surah An-"isa# "ama Az-
Zalzalah diambil dari kata Zilzaal yang berarti .gon(angan dan terdapat pada ayat pertama surat ini#
Pokok isinya men(eritakan kejadian pada hari kiamat dimana bumi digon(angkan dan manusia bertanya-
tanya mengenai kejadian saat itu# )an janji bah$a setiap kebaikan dan kejahatan $alau seke(il apapun
akan mendapatkan perhitungan#
& Ta$s%r Sura" Al*+al,alah :!bnu Ka"s%r;
At-Tirmidzi meri$ayatkan diri dari .Abdullah bin .Amr! dia berkata: Ada seseorang yang datang
kepada 'asulullah SAW seraya berkata! .6a(akanlah untukku! $ahai 'asulullah# 6eliau bersabda
kepadanya! .6a(alah tiga kali dari surat-surat yang memiliki ar-raa *>O= >+# Kemudian orang itu berkata
kepada beliau! .siaku sudah lanjut! hatiku pun semakin mengeras dan lidahku sudah kaku# 6eliau
bersabda! .6a(alah dari surat-surat yang mempunyai haamiim *nl+# kemudian orang itu mengu(apkan
ungkapan yang sama dengan yang pertama# 6eliau bersabda! .6a(alah tiga kali dari surat-surat yang
memiliki kata tasbih# Orang itu tetap mengatakan seperti ungkapannya yang pertama# Kemudian orang
itu berkata! .Tetapi ba(akanlah untukku! $ahai 'asulullah! satu surat yang men(akup# Kemudian beliau
memba(akan untuknya: **+
,
-
,
./
,
-
0
1
2
3
4
5
0
6
0
,
. 72 -
,
/
2
-
0
1
4
.8 ,9
2
+ .Apabila bumi digoncangkan dengan
goncangannya, sehingga ketika beliau selesai memba(a surat itu! orang tersebut berkata! .)emi 'abb
yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai seorang "abi! aku tidak akan memberi tambahan padanya
untuk selamanya! Kemudian orang itu pun berbalik! lalu 'asulullah SAW bersabda! .6eruntunglah orang
itu! beruntunglah orang itu# -Kemudian dia mengatakan: 5alu orang itu mendatangi beliau! maka
beliau bertanya kepadanya: .Aku diperintahkan pada hari raya .4dul Adh-ha untuk menjadikannya sebagai
hari raya untuk ummat ini# 5alu orang itu berkata kepada beliau! 6agaimana pendapatmu jika aku
tidak mendapati ke(uali hanya domba betina! apakah aku boleh berkurban dengannya 6eliau
menja$ab! Tetapi hendaklah engkau memotong rambutmu! memotong kukumu! men(ukur kumismu!
dan men(ukur bulu kemaluanmu# -ang demikian itu kesempurnaan kurbanmu disisi Allah SWT# )an
diri$ayatkan oleh Abu )a$ud dan an-"asa-i#
4bnu .Abbas mengatakan! **+
,
-
,
./
,
-
0
1
2
3
4
5
0
6
0
,
. 72 -
,
/
2
-
0
1
4
.8 ,9
2
+ Apabila bumi digoncangkan dengan
goncangannya, yakni bergerak dari ba$ahnya# * *+
,
-
,
*:,; 0<
,
3
4
5
0
6
0
,
. 72 =
,
>
,
?0 <
,
@
,
+ Dan bumi telah
mengeluarkan beban-beban beratnya. -akni! bumi akan melemparkan isi perutnya yang terediri dari
mayat-mayat# )emikian yang dikatakan oleh lebih dari satu orang ulama Sala,# )i dalam kitab
Shahihnya! 4mam &uslim meri$ayatkan dari Abu urairah! dia berkata: 'asulullah SAW bersabda:
.Bumi memuntahkan bagian-bagian yang terdapat didalam perutnya yang besar, seperti tiang-tiang
yang terbuat dari emas dan perak. Lalu seorang pembunuh akan datang seraya mengatakan dalam hal
ini, Aku telah membunuh. Kemudian seorang pemutus silaturahmi datang dan berkata dalam
kesempatan ini, Aku telah memutus hubungan kerabatku. Selanutnya, seorang pencuri datang dan
berkata mengenai hal ini, Aku telah memotong tanganku. Kemudian dia meninggalkannya dan tak
mengambil sesuatu pun darinya.
)an ,irman Allah! * *+
,
-
,
*A
,
B
4
*C
,
DE
0
2
. F, *G ,@
,
+ Dan manusia bertanya, !engapa bumi "adi begini#$%
-akni! dia menolak kejadian yang dialami bumi setelah sebelumnya dalam keadaan bulat! tenang dan
permanaen# )imana bumi ini berdiri tegak diatas punggungngya# Artinya! keadaanya berbalik total! di
mana bumi ini menjadi bergerak dan bergun(ang keras# Sebab! telah datang perintah dari Allah Taala
untuk menimpakan gon(angan yang telah disiapkan baginya! yang tidak ada tempat berlindung baginya
dari gon(angan tersebut# Kemudian bumi akan mengeluarkan semua yang ada didalam perutnya! yang
terdiri dari mayat-mayat dari orang-orang terdahulu dan orang-orang yang hidup terakhir# )an pada saat
itulah adaorang-orang yang mengingkari kejadian itu dan menukar bumi selain bumi dan langit yang ada
dan mereka pun menampakkan diri kepada Allah -ang &aha sa lagi &aha Perkasa#
irman Allah Taala! * *H , 5
,
*I
,
?0 <
,
J4 K
L
M
,
N 4 O P Q 2A
,
R
0
S
,
+ &ada hari itu bumi menceritakan beritanya.
&aksudnya! membi(arakan apa yang telah dikerjakan oleh orang-orang yang berada diatasnya# 4mam
Ahmad meri$ayatkan! 4brahim memberitahu kami! 4bnul &ubarak memberitahu kami! at-Tirmidzi! Abu
.Abdirrahman an-"asa-i dan la,azh ini miliknya dari Abu urairah! dia berkata! 'asululluah SAW
memba(a ayat ini: * *H , 5
,
*I
,
?0 <
,
J4 K
L
M
,
N 4 O P Q 2A
,
R
0
S
,
+ .&ada hari itu bumi menceritakan beritanya, beliau bertanya!
.Apakah kalian mengetahui apa berita yang disampaikannya 6eliau bersabda! .Sesungguhnya beritanya
adalah dia bersaksi bagi setiap hamba! laki-laki maupun perempuan atas apa yang telah mereka lakukan
diatasnya# )ia akan mengatakan! .)ia mengerjakan ini dan itu! pada hari ini dan itu# )emikian itu
beritanya# Kemudian at-Tirmidzi mengatakan: 4ni merupakan hadits hasan Shahih 'harib#
irman Allah Taala! * *+
,
-
,
T
U
V
,
@
0
<
,
W
,
X
Y
5
,
B
Y
Z
,
X
2
+ Karena sesungguhnya (abb-mu telah memperintahkan
"yang demikian itu# kepadanya. 4mam al-6ukhari mengatakan! Kata auhaa laha! auhaa ilaihaa! )ahaa
lahaa! dan )ahaa ilaihaa adalah satu *yaitu! me$ahyukan kepadanya+# )emikian pula 4bnu .Abbas
mengatakan! Auhaa lahaa adalah sama dengan auhaa ilaihaa# Se(ara lahirlah! kandungan ini bermakna
memberikan izin kepada bumi! Syabib bin 6isyr meri$ayatkan dari .4krimah dari 4bnu .Abbas!
* *H , 5
,
*I
,
?0 <
,
J4 K
L
M
,
N 4 O P Q 2A
,
R
0
S
,
+ &adahari itu bumi menceritakan beritanya, dia mengatakan! 'abb-nya
berkata kepadanya! .Katakanlah! maka bumi itu berkata# &ujahid mengatakan! Auhaa lahaa
maksudnya! Allah memerintahkannya# Al-8urazhi mengatakan! Allah memerintahkannya untuk
membelah diri#
)an ,irman Allah Taala: * *H , 5
,
*I
,
?0 <
,
J4 K
L
M
,
N 4 O P Q 2A
,
R
0
S
,
+ &ada hari itu bumi menceritakan beritanya.
&aksudnya! supaya mereka menentang terhadap kebenaran hisab dalam $ujud yang beragam! yakni
ma(am dan golongan dalam hal mendapatkan kesengsaraan dan kebahagiaan# Ada yang diperintahkan
supaya masuk Surga# )an ada pula yang diperintahkan masuk "eraka#
irman Allah Taala: * [
0
+
4
-
,
*\
,
] 0 <
,
.@
0
>
,
^
4
- 2 + Supaya diperlihatkan kepada mereka pekeraan
mereka. &aksudnya! supaya mereka mengetahui dan diberi balasan atas apa yang telah mereka kerjakan
di dunia! baik dalam bentuk kebaikan maupun keburukan# Oleh karena itu! )ia ber,irman:
* _
4
>
,
S
,
.>
`
a, b
P
5
Y
8 , F, *:,c 0A
2
d0 \
,
e
0
S
,
f
0
A
,
@
,
._
4
>
,
S
,
.>
g
^
0
?, b
P
5
Y
8 , F, *:,c 0A
2
d0 \
,
e
0
S
,
f\
,
h
,
+ Barangsiapa yang mengerakan kebaikan seberat d*arrah pun, niscaya dia akan melihat "balasan#nya.
Dan barangsiapa yang mengerakan keahatan seberat d*arrah pun, niscaya dia akan melihat
balasannya pula. 4mam al-6ukhari meri$ayatkan dari Abu urairah! bah$a 'asulullah SAW bersabda:
Kuda itu untuk tiga orang# 6agi seorang kuda itu akan menjadi pahala! bagi seorang lagi akan
menjadi satar *penutup+! dan bagi seorang lainnya akan menjadi dosa# Adapun orang yang mendapat
pahala adalah orang yang mengikat kuda itu dijalan Allah! lalu dia membiarkannya di tempat
penggembalaan atau taman dalam $aktu lama! maka apa yang terjadi selama masa pengembalaannya di
tempat pengembalaan dan taman itu maka ia menjadi kebaikan baginya# )an jika dia menghentikan masa
pengembalaannya lalu kuda itu melangkah satu atau dua langkah! maka jejak kaki dan juga kotorannya
akan menjadi kebaikan baginya# )an jika kuda itu menyebrangi sungai lalu meminum air dari sungai
tersebut! maka yang demikian itu menjadi kebaikan baginya! dan kuda itu pun bagi orang tersebut adalah
pahala# )an orang yang mengikat kuda itu karena untuk memperkaya diri dan demi kehormatan diri tetapi
tidak lupa hak Allah dalam pemeliharaannya! maka kuda itu akan menjadi satar baginya# Serta orang
yang mengikatnya karena perasaan bangga dan riya! maka ia hanya akan menjadi dosa baginya#
Kemudian 'asulullah SAW ditanyai tentang keledai! maka beliau bersabda:
ii j, e
,
A
2
*k
,
-
0
. b , 8 0 *l,-
0
. j, S
,
m.
0
_
2
O
2
H , n
Y
< 2 Z
g
^
0
a, *+
,
o
0
h
2
p
4
q-. F, /D
0
<
,
*A
,
.>
g
^
0
?, b P 5
Y
8 , F, *:,c 0A2 d0 \
,
e
0
S
,
f\
,
h ,r
i_
4
>
,
S
,
.>
`
a, b P 5
Y
8 , F, *:,c 0A2 d0 \
,
e
0
S
,
f
0
A
,
@
,
._
4
>
,
S
,
.rr
Allah tidak menurunkan sedikitpun mengenainya melainkan ayat yang mantap dan men(akup
ini: .Barangsiapa yang mengerakan kebaikan seberat d*arrah pun, niscaya dia akan melihat
"balasan#nya. Dan barangsiapa yang mengerakan keahatan seberat d*arrah pun, niscaya dia akan
melihat balasannya pula,% )iri$ayatkan oleh &uslim#
&A& !!!
P'N(T(P
A Kes%mpulan
Apabila Allah hendak menyudahi dunia ini dan memulai Kiamat! Allah memerintahkan bumi
dan ia pun tergun(ang dengan sangat keras! tidak seperti biasanya# Semua yang tersimpan di
dalamnya keluar api! air! tambang! dan sisa-sisa bangkai# Saat itu! orang yang menyaksikannya
berkata! Apa ini &aksudnya! apa yang terjadi dengan bumi ini# 4ni tidak seperti biasanya dan
tidak diketahui sebabnya# Pada saat itu bumi men(eritakan! berbi(ara dengan kejadian itu dan
bukan dengan kata-kata# Sebagaimana yang dikatakan Al-Allamah At-Thabari dalam ta,sirnya!
4a melaksanakan perintah# Apa yang terjadi di muka bumi dan tidak biasa terjadi disebabkan
karena Tuhanmu menitahkan kepadanya# Perintah-"ya yang sampai kepada bumi# Perintah
sema(am itu merupakan perintah kejadian# Semua yang terjadi di alam semesta ini akibat dari
perintah kejadian yang datang dari Allah# anya saja ada peristi$a yang terjadi tanpa sebab
lahiriah maka ia dinisbatkan kepada perintah kejadian! sedangkan yang terjadi akibat perkara
biasa ia tidak dinisbatkan kepadanya! $alaupun sejatinya ia juga bersumber dari Allah#
Pada hari itu manusia dikeluarkan dari perut bumi! mereka berbeda-beda! masing-masing
sesuai dengan amal perbuatannya untuk melihat akibat perbuatan mereka# 6arangsiapa
melakukan perbuatan baik sebesar dzarrah akan dibalas dan barangsiapa melakukan perbuatan
buruk sebesar dzarrah pun akan dibalas#
Allah SWT ber,irman!
~< q\
B
B :l
<
:v<i
B
<
<
Q
<
:;
<
i
B
:v<q@a<M
<
X
c
<O@ P< ~@ S_ c \jl
<
X
<
:K
<
{
@
SB T< :
<
TI
B
Q
<
:d
r
q@t
<

@
V< n
D

<

@
a
D

<

<
B S
<
:q<KB=
@
>
B
e@ q<=B
<
U@ KB=
@
> ~< fA
B
>e
<
o
<
=
@
> D < V<Q
<

g
+Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, !aka tiadalah dirugikan
seseorang barang sedikit pun. Dan ika "amalan itu# ,anya seberat bii sa)i pun pasti kami
mendatangkan "pahala#nya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan.% *8S# Al-
Anbiya: +#
& Saran
Saran dari penulis kepada pemba(a adalah kita sehendaknya harus benar-benar mengimani tentang
terjadinya hari kiamat yang sudah ditentukan dan disebutkan dalam Al-8uran yang termasuk mukjizat
"abi &uhammad yang terbesar! hari kiamat yang tidak dapat diramalkan kapan terjadinya kita harus
bersiap siaga! dalam arti bukan untuk menghindari terjadinya hari kiamat tersebut! tetapi mempersiapkan
amal kita dalam menghadapi hari kiamat tersebut! sehingga saat kita dihisab kita mempunyai amal yang
(ukup dan membuahkan hasilyang baik! sehingga kita dapat masuk surga#
)a,tar Pusaka
httpsttuuu.dakuatuna.vomt#w"#tw%t#(t#w"$'ttafsir-surat-al-
!al!alahtxay!!#eko$zb{|
httpsttid.uikipedia.orgtuikitzurah}A!-al!alah
~uku vatatan pribadi
afsir surat Al-al!alah bnu atsir