Anda di halaman 1dari 52

KOMPONEN MATEMATIK

Skop
Komponen ini memberi pendidikan matematik secara umum kepada semua murid bermasalah pembelajaran dan
menegaskan penggunaan matematik di dalam situasi harian dan kerjaya. Ia memberikan asas matematik yang diperlukan
untuk mempelajari matapelajaran lain. Melalui aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan, komponen ini
akan menjadikan matematik suatu matapelajaran yang mengembirakan, bermakna, mencabar dan berguna kepada
murid-murid. Di samping itu, komponen ini diharap dapat menyediakan pengalaman pembelajaran matematik bagi murid-
murid bermasalah pembelajaran untuk memperkembangkan kemahiran amali supaya dapat berdikari. Komponen ini
meliputi dua aspek utama iaitu:
a. Matematik Asas
b. Matematik osial
Objektif Umum
Komponen matematik membolehkan murid:
!. mengetahui dan memahami konsep nombor
". menguasai dan mengaplikasikan kemahiran tambah, tolak, darab dan bahagi
#. mengenali bentuk-bentuk asas yang terdapat di dalam alam sekeliling serta ciri-cirinya
68
$. menguasai kemahiran penyelesaian masalah yang melibatkan operasi matematik
%. menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam pengurusan kehidupan seharian secara
berkesan dan bertanggungja&ab
'. menguasai kemahiran mengukur dan menggunakan alat-alat asas matematik
(. menguasai kemahiran penggunaan &ang dalam kehidupan harian
). mengetahui konsep masa dan &aktu
69
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
"# P$% &ombo$
Membolehkan murid:
!.! menamakan
objek .
!." menentukan
kumpulan objek
Klasi*ikasi objek melalui :
!.!.! bentuk
!.!." sai+
!.!.# &arna
,erbandingan objek
!.".! panjang-pendek
a. Mengenal dan mengecam objek
menggunakan bahan-bahan
konkrit
i. bentuk segi empat, segi tiga,
bulat.
ii. sai+ besar, kecil
iii. &arna asas iaitu merah,
biru, kuning, hijau dan
seterusnya
bahan-bahan
konkrit seperti
bahan-bahan
manipulati*
i. gambar

....
..
ii. pengelasan
mengikut
bentuk, &arna
dan sai+.
70
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
!."." besar-kecil
!.".# tinggi-rendah
!.".$ tebal-nipis
!.".% berat-ringan
!.".' banyak-sedikit
!.".( sama banyak-tidak sama
banyak
!.".) kumpulan lebih-kurang
a. Membuat perbandingan objek
menggunakan proses-proses
seperti
i. pengelasan
ii. padanan
iii. pengasingan
iv. pengumpulan
/ontoh : Mengumpul beberapa
butang yang berlainan &arna
dan sai+ ke dalam satu
kumpulan kemudian
mengumpulkan &arna dan sai+
yang berbe+a ke dalam
kumpulan yang lain
b. Membuat perbandingan objek-
objek yang berhampiran
dengan murid-murid 0luar-dalam
bilik darjah1
manik
butang
sudu
bongkah
jaka
sida
menggunakan
murid sebagai
bahan
perbandingan
i. lelaki lebih
71
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
daripada
perempuan
ii. A lebih tinggi
daripada 2
' Nombo$ bu(%t
Membolehkan murid:
".! menamakan
nombor
"." membilang
nombor
".!.! 3ombor.
".".! 2ilang tertib
menaik-menurun
a. Mengenal angka 4 hingga 5.
b. Menayangkan kad imbasan
secara ra&ak, murid sebut
a. Membilang objek satu-satu
b. Membilang dalam gandaan dua,
gandaan tiga hingga sepuluh-
sepuluh.0!4,"4,6..541
c. ,enekanan diberikan kepada
kad imbasan
bahan-bahan
konkrit
bilangan tetap sama
tetapi susunan yang
berbeza.

72
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
".# menentukan nilai
nombor
"."." 7angkaian nombor
".#.! 3ombor mempunyai
kuantiti
".#." ,erbandingan nilai
nombor
langkauan genap dan ganjil
seperti
!!,"!,#!,$!,666
%$,'$,($, )$,666
d. Menyuruh murid membilang
nombor sambil menaiki tangga
a. Melengkapkan rangkaian
nombor
!,", ----,-----,----
!4,"4,-----,-----,------
a. Menggunakan kad nombor dan
bahan-bahan konkrit
b. Memadan beberapa benda
maujud dengan kad nombor
yang sama nilai

kad nombor
bahan-bahan
konkrit
73
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
".$ menulis nombor
".% menggunakan
nombor
".$.! imbol nombor
".%.! ,enulisan nombor
dalam perkataan
5
a. Menulis nombor ! hingga 5
b. Menulis nombor dalam
perkataan
c. Membimbing murid dalam
kemahiran menulis angka
d. 8eknik menulis angka
dicadangkan seperti rajah di
ba&ah

arah pergerakan
semasa menulis
angka perlu
ditekankan
mulakan dengan
urutan seperti !, (,
$, %, ", #, ', 5, ), 4
74
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
".%." 3ombor dalam
kehidupan harian

e. Menekap di atas papan
berlubang bentuk angka dan
kertas pasir
*. Membentuk angka dengan
plastesin
g. Menulis di udara, pasir-tanah,
belakang badan ka&an
a. Melihat dan menyebut nombor
pada bas, nombor penda*taran
kereta, nombor tele*on, nombor
alamat rumah sendiri
papan angka
berlubang-papan
pasir
plastesin.
model yang
berkaitan
) Ope$%*i t%mb%+
75
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
Membolehkan murid
#.! menyatakan
situasi tambah
dalam bahasa
harian
!.".! ,enyatuan dua
kumpulan
".".! ,enambahan dengan
membilang semua
a. Menyatukan dua kumpulan
objek

! 9 " : #
;uru menyebut sebagai satu
tambah dua sama dengan tiga
a. 2ercerita dengan menggunakan
bahasa harian yang memba&a
maksud penambahan 0seperti
tambah lagi, masukkan lagi,
jumlah, semua1
i. guru meminta dua orang
murid berdiri di hadapan
kelas
ii. murid diminta membilang
bahan konkrit yang
ada di dalam dan di
luar kelas 0seperti
binatang, siput, guli1
76
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
#." menambah
sebarang dua
nombor
#.".! Dalam lingkungan *akta
asas
bilangan murid tersebut
iii. guru meminta tiga orang lagi
ke hadapan dan
menyatakan <tiga orang lagi
masuk dalam kumpulan ini.
=adi, berapakah jumlah
murid dalam kumpulan ini>?
iv. murid diminta membilang
jumlah murid tersebut
v. guru mengulang aktiviti
dengan objek yang lain
a. Murid membilang objek dalam
satu himpunan. /ontoh:
himpunan dua objek
b. Murid menambah satu objek
3ota : bilangan
objek dalam
himpunan tidak
lebih daripada 5
2ahan-bahan
konkrit-
77
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
#."." ebarang dua nombor
a. tanpa mengumpul
semula
b. dengan mengumpul
semula
lagi
c. Kepada himpunan yang ada
a. ,enambahan nombor satu digit
dengan nombor satu digit
hingga nombor enam digit
dengan nombor enam digit
i. satu digit dengan satu digit
pembilang 0batang
ais krim, butang dll.1
@akta asas tambah
ada !44 seperti
4 9 4 : 4
4 9 ! : !
4 9 " : "
5 9 5 : !)
2ahan-bahan
konkrit-pembilang
78
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
#.# menulis ayat
matematik bagi
operasi tambah
#.#.! ,engenalan simbol 09 1
dan 0 :1
#.#." Ayat matematik bagi
operasi tambah
a. 2entuk ayat
matematik
b. 2entuk la+im
ii. dua digit dengan satu digit
iii. tiga digit dengan satu digit
iv. empat digit dengan satu
digit
v. lima digit dengan satu digit
vi. enam digit dengan satu digit
vii. satu digit dengan dua digit
viii.dua digit dengan dua digit
iA. tiga digit dengan dua digit
A. empat digit dengan dua
digit
Ai. lima digit dengan dua digit
Aii. enam digit dengan dua digit
Aiii.dan seterusnya enam digit
dengan enam digit
a. Mengenal simbol 091 dan 0 : 1
;ambar -carta yang
memba&a maksud
penambahan.
Kad simbol 0+1 dan
79
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
#.$ melengkapkan
ayat matematik
bagi operasi
tambah
#.$.! ,enekanan kepada
operasi tambah
melengkapkan ayat
matematik
#.%.! ,enambahan secara
spontan *akta asas
a. Menulis ayat matematik bagi
operasi tambah
i. dalam bentuk ayat
! + ! = "
! + " = #
" + $ = '
ii. dalam bentuk la+im
" # $
+ # + % + #
% ) (
0:1
Kad operasi tambah
dalam bentuk ayat
dan bentuk la+im
80
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
#.% menyatakan
secara spontan
*akta asas tambah
#.' menambah
sebarang tiga
nombor
#.'.! ebarang tiga nombor
a. tanpa mengumpul
semula
b. dengan mengumpul
semula
#.(.! /erita daripada ayat
matematik
#.(." Ayat matematik
daripada cerita
a. Melengkapkan ayat matematik
operasi tambah
" + # : BBBBBBB
" + BBBBB : %
BBBBB + " : %
BBBBB + BBBBB : %
a. Menyatakan secara spontan
*akta asas tambah
/ontoh
<8iga tambah berapa sama
dengan tujuh>?
a. Menambah sebarang tiga
nombor
b. ,enambahan satu digit dengan
kad imbasan
lembaran kerja yang
disediakan
mengikut tahap
murid
81
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
#.( membina cerita
#.).! Masalah harian yang
melibatkan literasi
mudah, cerita, rajah
dan jadual
satu digit hingga enam digit
dengan enam digit
a. Membina cerita daripada ayat
matematik
/ontoh
# 9 % : )
aya ada BBBBBBB ekor kucing.
Cmak belikan lagi BBBBBB ekor.
=umlah kucing saya ialah
BBBBBBB ekor.
a. Membina ayat matematik
carta bergambar
kad gambar
82
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
#.) menyelesaikan
masalah harian
yang melibatkan
operasi tambah
daripada cerita.
/ontoh :
aya ada # biji bola. Kakak
berikan lagi $ biji. =umlah bola
saya ialah ( biji.
# 9 $ : (
a. Menyelesaikan masalah harian
yang melibatkan operasi
tambah
/ontoh
,encapaian Murid
Abu
83
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
Ali
iti
i1 Abu dapat berapa bintang>
ii1 siapakah mendapat
pencapaian yang tertinggi>
b. Diterasi mudah
/ontoh
Apakah jumlah antara hasil
tambah "#4 dengan !$>
3ota : ayat selapis
, Ope$%*i to(%k
Membolehkan murid :
$.!menyatakan situasi
tolak dalam
bahasa harian
$.!.! ,enolakan melalui
proses pengasingan
dua kumpulan
Lagu Sepuluh Budak Pintar
epuluh budak pintar,
kad operasi
bahan-bahan
konkrit
84
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
$.!." ,enolakan dengan
mencari perbe+aan
Main tepi jalan,
atu kena langgar,
8inggallah sembilan.
embilan budak pintar,
Main tepi papan,
atu tidak sedar,
8inggallah lapan
66 sehingga selesai.
a. Membuat penolakan melalui
proses mengasingkan dua
kumpulan
/ontoh : % E " : #
b. Menolak dengan mencari
perbe+aan
85
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
$."menolak sebarang
dua nombor
$.".! Dalam lingkungan *akta
asas
$."." ebarang dua nombor
a. tanpa mengumpul
semula.
b. dengan
mengumpul semula
/ontoh :
Ali Dina

2erapakah be+anya antara
pensel Ali dengan Dina>
a. Menolak dalam lingkungan *akta
asas
/ontoh :
5 E ! : )
5 E " : ( dan seterusnya
kad *akta asas
kad simbol
kad operasi tolak
86
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
$.#menulis ayat
matematik bagi
operasi tolak
$.$melengkapkan ayat
matematik bagi
operasi tolak
$.#.! ,engenalan simbol
0 E 1 dan 0 : 1
$.#." Ayat matematik bagi
operasi tolak
a. bentuk ayat
Matematik
b. bentuk la+im
$.$.! ,enekanan kepada
melengkapkan ayat
matematik operasi tolak
$.$." ongsangan *akta
tambah
$.%.! ebarang tiga nombor
a. tanpa mengumpul
a. Menolak sebarang dua nombor
i. tanpa mengumpul semula
( E $ : #
% E ! : $
ii. dengan mengumpul semula
!! E 5 : "
!% E ' : $
a. Mengenal simbol tolak 0-1 dan
0:1
b. Menulis ayat matematik bagi
operasi tolak
i. bentuk ayat matematik
% E # : "
ii. bentuk la+im
' 5 )
- $ - # - "
kad symbol
kad imbasan
87
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
$.%menolak sebarang
tiga nombor
$.'membina cerita
semula
b. dengan mengumpul
semula
$.'.! /erita daripada ayat
matematik
$.'." Ayat matematik daripada
cerita
" ' '
Melengkapkan operasi tolak.
/ontoh
$ - # : BBBBB
% - BBBBB: "
BBBBB - # : $
BBBBB - BBBBB : #
Menolak sebarang tiga nombor
a. tanpa mengumpul semula
$ E ! E " : !
b. dengan mengumpul semula
!! E " E ( : "
88
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
$.(menyelesai
masalah yang
melibatkan
operasi tolak
$.(.! Masalah harian
melibatkan literasi
mudah, cerita, rajah
atau jadual. a. Membina cerita daripada ayat
matematik ) E # : %
aya ada BBBBB ekor ayam.
BBBBB ekor ayam saya sudah
mati. 2erapa ekor ayam saya
yang masih hidup>
a. Membina ayat matematik
daripada cerita. /ontoh
Ali ada lima buah buku. Dua
daripadanya dipinjam oleh Abu.
2erapakah buku Ali yang
tinggal>
BBBBB - BBBBB : BBBBB
89
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
a. Menyelesaikan masalah harian
yang melibatkan rajah dan
jadual
- G%bu&.%& /u%
ope$%*i
Membolehkan
murid:
%.! membina cerita %.!.! ,embinaan cerita
daripada ayat
matematik.
%.!." ,embinaan ayat
matematik daripada
cerita.
a. Membina cerita daripada ayat
matematik. /ontoh
5 E ' 9 " : %
iti ada sembilan biji gula-gula.
Dia beri enam biji kepada
adiknya. Kakak bagi iti dua biji
gula-gula lagi. 2erapa biji gula-
gula ada pada iti sekarang>
ayat matematik
90
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
%." menyelesaikan
masalah yang
melibatkan
gabungan dua
operasi.
!.".! Fperasi tambah dan
tolak dalam lingkungan
*akta asas.
".".! Masalah harian yang
melibatkan literasi
mudah, cerita, rajah,
gra* atau jadual.
a. ;ra*
0
'0
,0
10
20
"00
J%& Feb
Siti
Abu
A(i
i. 2erapakah markah
matematik yang diperolehi
oleh iti>
ii. 2erapakah perbe+aan
jadual
rajah
gra*
91
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
markah antara iti dan Ali>
iii. 2erapakah jumlah markah
yang diperolehi Abu untuk "
bulan>
1 Ope$%*i /%$%b
Membolehkan murid:
'.! menyatakan
operasi darab
dalam bahasa
harian
'.!.! ,engertian darab
dalam proses
tambah berulang
'.!." Kenal pasti kumpulan
dan ahli
a. Menyatakan jumlah melalui
proses tambah berulang
" 9 " 9 " 9 " : )
a. Mengenalpasti kumpulan dan
ahli
bahan
konkrit-gambar
carta bergambar.
92
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
'." mendarab
sebarang dua
nombor dalam
lingkungan *akta
asas
'.# menulis ayat
matematik bagi
operasi darab
'.".! i*ir ! hingga 5
'."." Darab sebarang nombor
dengan si*ar
'.#.! ,engenalan simbol 0A1
dan 0:1
'.#." Ayat matematik bagi
operasi darab
a. bentuk ayat
matematik
b. bentuk la+im
8iga kumpulan dua-dua

a. Mengha*al si*ir ! E 5 secara
i. berirama
ii. individu dan beramai-ramai
iii. bertepuk tangan sambil
memberi ja&apan
b. Menggunakan kad imbasan
a. Memperkenalkan simbol 0A1
b. Membilang dan menambah
dalam kumpulan
i. dua-dua
ii. tiga-tiga hingga
iii. sembilan-sembilan
si*ir ! hingga 5.
Kad imbasan.
3ota :
! A sebarang
nombor : nombor
itu juga
4 A sebarang
nombor : si*ar
si*ir
kad nombor
carta
93
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
'.$ melengkapkan
ayat matematik
bagi operasi
darab
'.% menyatakan
secara spontan
'.$.! Dingkungan *akta asas
'.%.! @akta asas darab
'.'.! /erita daripada ayat
matematik
a. Menulis ayat matematik bagi
operasi darab
i. dalam bentuk ayat
! G 5 : 5
ii. dalam bentuk la+im
"
G #
'
a. Dalam lingkungan *akta asas.
! G # : BBBBBB
# G BBBBB : '
BBBB G BBBBB : '
a. Menyatakan *akta asas darab
kad nombor
bahan konkrit
kad gambar
94
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
*akta asas darab
'.' membina cerita
'.( menyelesaikan
masalah yang
melibatkan
operasi darab
'.'." Ayat matematik
daripada cerita
'.(.! Masalah harian yang
melibatkan literasi
mudah, cerita, rajah
dan jadual
secara spontan
! G # : #
a. /erita daripada ayat matematik
# G $ : !"
Ada # buah bakul. Dalam setiap
bakul ada $ biji limau.
2erapakah jumlah biji limau
yang ada>
a. etiap barisan ada ' orang
murid. $ barisan ada berapa
orang>
$ G ' : "$
a. /erita
;uru berikan " batang pensel
kepada setiap murid. =ika guru
petikan cerita
rajah
kad nombor
kad ayat matematik
95
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
berikan pensel kepada # orang
murid, kira jumlah pensel yang
diperolehinya>
b. Diterasi mudah
Apakah hasil darab #4 dengan
)>
bahan konkrit
96
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
3 Ope$%*i b%+%.i
Membolehkan murid:
(.! menyatakan
operasi bahagi
dalam bahasa
harian
(.!.! Konsep bahagi
a. pengumpulan
b. pengongsian
a. 2ahagi dalam proses tolak
berulang sama banyak) E " E " E " : "
b. Mengagih sekumpulan benda
i. pengumpulan
2 4 8 =

empat kumpulan dua-dua
membahagi objek kepada
97
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
(." membahagi
sebarang dua
nombor dalam
lingkungan
*akta asas
(.# menulis ayat
matematik bagi
(.".! Dalam lingkungan *akta
asas
(.#.! ,engenalan simbol 0H1
dan 0:1
kumpulan dan menyatakan
bilangan kumpulan yang
diperolehi
ii. ,engongsian
Membahagi sebilangan objek
kepada kumpulan yang sama
banyak. /ontoh satu untuk
aku dan satu untuk engkau
0/erita ,. 7amlee1
a. Dalam *akta asas
/ontoh
) " : $
5 # : #
) " : $
a. Mengenal simbol 0 1 dan 0:1
b. Menulis ayat matematik
kad imbasan.
*akta asas bahagi
ada #'4 sama ada
berbaki atau tanpa
baki
98
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
operasi bahagi
(.$ melengkapkan
ayat matematik
bagi operasi
bahagi
(.#." Ayat matematik bagi
operasi bahagi
a. bentuk ayat
matematik
b. bentuk la+im
(.$.! Dalam lingkungan *akta
asas
(.%.! @akta asas bahagi
i. bentuk ayat
/ontoh
) " : $
5 # : #
) " : $
ii. bentuk la+im
/ontoh
12 4

20 5
a. Melengkapkan ayat matematik
bagi operasi bahagi
/ontoh
# # : BBBBBBBB
' BBBBBB : "
BBBBBB " : $
BBBBBB BBBBB :
BBBBBB
99
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
(.% membahagi
secara spontan
(.' membina cerita
(.'.! /erita daripada ayat
matematik
(.'." Ayat matematik
daripada cerita
a. Menja&ab soalan-soalan
operasi bahagi dari kad-kad
imbasan
/ontoh
) " : BBBBBB
5 # : BBBBBB
a. Membina cerita daripada ayat
matematik
/ontoh
) $ : "
Ali ada BBBBB biji bola. Ali
hadiahkan kepada BBBB orang
murid. etiap murid mendapat
BBBBBbiji bola.
100
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
(.( menyelesaikan
masalah yang
melibatkan
operasi bahagi
(.(.! Masalah harian yang
melibatkan literasi
mudah, cerita, rajah,
gambar, jadual atau gra*
0gra* palang1
b. Membina ayat matematik
daripada cerita yang diberi
/ontoh
!" orang murid berbaris dalam $
barisan. etiap barisan ada #
orang murid.
BBBBBB BBBBB : BBBBBB
a. Menyelesaikan masalah harian
yang melibatkan literasi mudah,
carta, rajah, jadual atau gra*
0gra* palang1
/ontoh
Dalam satu minggu penghuni
asrama makan sebanyak #%
kali. 2erapa kalikah mereka
makan dalam sehari>
#% ( : %
101
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
102
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
2 4%&.
Membolehkan murid:
).! mengenal mata
&ang malaysia
)." menentukan nilai
&ang
).!.! Iang syiling
).!." Iang kertas

).".! 3ilai &ang syiling
)."." 3ilai &ang kertas
a. Menamakan &ang syiling
Malaysia ! sen hingga 7M !
a. Menamakan &ang kertas 7M !
hingga 7M !44
a. Menentukan nilai &ang syiling
Malaysia ! sen hingga 7M !
a. Menentukan nilai &ang kertas
7M ! hingga 7M !44
Iang syiling contoh
atau &ang mainan
dan &ang sebenar !
sen hingga 7M!
Iang kertas contoh
atau &ang mainan
dan &ang sebenar
7M! hingga 7M!44
2arang kegunaan
harian yang mudah
diperolehi
103
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
).# menyelesaikan
operasi tambah
yang melibatkan
&ang
).".# ,ersamaan nilai &ang
).".$ ,ersamaan nilai &ang
dengan harga barang
).#.! Fperasi tambah yang
melibatkan &ang
a. tanpa mengumpul
semula
b. dengan mengumpul
semula
).$.! Fperasi tolak yang
melibatkan &ang
a. Menentukan persamaan nilai
&ang
a. Menentukan persamaan nilai
&ang dengan harga barang
a. Menambah nilai &ang tanpa
mengumpul semula
b. Menambah nilai &ang dengan
mengumpul semula
kad perkataan
kad gambar
104
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
).$ menyelesaikan
operasi tolak
yang melibatkan
&ang
).% menyelesaikan
operasi darab
yang melibatkan
&ang
a. tanpa mengumpul
semula
b. dengan mengumpul
semula.
).%.! 3ombor ! digit dengan
sen
).%." 3ombor ! digit dengan
ringgit hingga 7M!44
).'.! ,embahagian sen
dengan nombor ! digit
).'." ,embahagian ringgit
dengan nombor ! digit
a. Menolak nilai &ang tanpa
mengumpul semula
b. Menolak nilai &ang dengan
mengumpul semula
a. Mendarab nombor ! digit
dengan sen
b. Mendarab nombor ! digit
kad perkataan
kiad gambar
105
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
).' menyelesaikan
operasi bahagi
yang melibatkan
&ang
).( membina cerita
).) menyelesaikan
masalah yang
melibatkan nilai
hingga 7M!44
).(.! /erita daripada ayat
matematik
).(." Ayat matematik
daripada cerita
).).! Masalah harian yang
melibatkan nilai &ang
5.!.! Konsep &aktu dalam
satu hari
dengan ringgit. hingga 7M!44
a. Membahagi sen dengan nombor
! digit
a. Membahagi ringgit dengan
nombor ! digit hingga 7M!44
a. Membina cerita daripada ayat
matematik yang diberi
a. Membina ayat matematik
daripada cerita yang diberi
Alat perakam.
106
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
&ang.
5 M%*% /%& 6%ktu
Membolehkan murid:
5.! menamakan
&aktu dalam satu
hari
5." menamakan hari
dalam seminggu
5.!." Aktiviti harian mengikut
&aktu
5.".! Jari dalam seminggu
5."." Aktiviti-aktiviti dalam
seminggu

5.#.! 2ulan-bulan dalam
setahun
5.#." 2ilangan hari dalam
a. Menyelesaikan masalah harian
yang melibatkan nilai &ang
hingga 7M !44
a. Mengenal dan menyebut &aktu
dalam sehari
pagi
tengahari
petang
malam
a. Menyesuaikan aktiviti harian
dengan &aktu dalam sehari
kedai
mainan-stesen
matematik
gambar-gambar
yang menunjukkan
&aktu dalam
sehari. /ontoh
pagi, tengahari,
petang, malam,
senja dan subuh
gambar aktiviti
107
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
5.# menamakan
bulan dalam
setahun
sebulan
5.#.# 2ilangan minggu dalam
sebulan
5.#.$ 2ilangan bulan dalam
setahun

5.$.! 8arikh
5.$." =enis peristi&a
a. peristi&a khas
b. peristi&a individu
b. Membina jadual harian &aktu
cuti.
a. menamakan hari-hari dalam
seminggu :- Ahad, Isnin, elasa,
7abu, Khamis, =umaat,
abtu
( hari dalam seminggu
a. Menyenaraikan aktiviti dalam
seminggu
a. Menamakan bulan-bulan dalam
setahun =anuari hingga
Disember
a. Menyatakan bilangan hari dalam
kad perkataan
kad perkataan
nama-nama hari
kalendar bulan
gambar-gambar
aktiviti
108
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
5.$ merekodkan aktiviti
dalam setahun
5.% menyatakan
&aktu dalam unit
jam
5.%.! Muka jam
5.%." Knit jam dan minit
5.%.# Iaktu dalam jam dan
minit
5.%.$ 8empoh masa dalam
jam dan minit
sebulan 0")-"5-#4-#!1
a. Menyatakan bilangan minggu
dalam setahun
a. Menyatakan bilangan bulan
dalam setahun
a. Menulis tarikh
a. Merekodkan tarikh peristi&a
tetap dalam negara. /ontoh
Jari Kebangsaan.
Kalendar bulanan 0(
hari dalam
seminggu1
kalendar
kad-kad tarikh
gambar-gambar
peristi&a
gambar-gambar
aktiviti
109
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
5.'.! Masalah harian
a. Merekodkan tarikh peristi&a
individu dan sekolah dalam
setahun. /ontoh Jari lahir saya
a. Mengenal muka jam
a. Mengenal unit jam dan minit
a. Menyatakan &aktu dalam jam
dan minit
i. satu jam : '4 minit.
ii. ! minit : '4 saat.
a. Menentukan tempoh masa
=am contoh dan jam
sebenar
110
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
5.' menyelesaikan
masalah yang
melibatkan
tempoh masa
dalam jam dan minit /ontoh

Mula akhir
2erapa lamakah tempoh masa
yang ditunjukkan oleh jam di
atas>
a. Menyelesaikan masalah harian
yang melibatkan tempoh dalam
unit
masa
hari
111
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
minggu
bulan
tahun
112
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
"0 Be&tuk /%& $u%&.
Membolehkan murid :
!4.! menamakan
bentuk-bentuk
dua matra
!4." menamakan
bentuk-bentuk
tiga matra
!4.!.! =enis bentuk dua matra
!4.".! =enis bentuk tiga matra
a. Menamakan segi tiga, segi
empat sama, segi empat tepat,
bulatan dan bujur
b. Melukis bentuk-bentuk yang
dinamakan di atas
a. Menamakan kon, selinder,
piramid dan kubus
b. Melukis bentuk-bentuk yang
dinamakan di atas
bahan-bahan realia
gambar-gambar
bentuk
113
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
"" Uku$%& p%&j%&.
Membolehkan murid:
!!.! menyatakan
ukuran panjang
!!.!.! Kkuran panjang dalam
unit relati* dan metrik
!!.".! Kkuran dan jarak yang
a. Menyatakan ukuran panjang
dalam unit dan metrik seperti
jengkal, siku, hasta, tapak dan
langkah
b. Menyatakan ukuran panjang
dalam unit metrik seperti
milimeter, sentimeter, meter dan
anggota badan
pembaris, pita
pengukur dan
bahan yang hendak
diukur
114
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
!!." menyelesaikan
masalah.
berkaitan dengan
kehidupan harian
kilometer
a. Menyatakan jarak yang
berkaitan dengan kehidupan
harian
papan tanda
"' Ji*im
Membolehkan murid :
!".! menyatakan berat
dalam unit
metrik.
!"." menyelesaikan
masalah.
!".!.! ;ram dan kilogram.
!".!." 2erat yang berkaitan
dengan kehidupan
harian.
a. Mengenal alat penimbang.
b. Mengenal unit gram dan
kilogram.
c. Menyatakan timbangan bagi
sesuatu benda dalam gram dan
kilogram.
a. Menyatakan timbangan bagi
Alat penimbang
2arang yang
hendak ditimbang.
Alat penimbang
2arang yang
hendak ditimbang.
115
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
benda yang berkaitan dengan
kehidupan harian.
") I*ip%/u 7e7%i$
Membolehkan murid :
!#.! menyatakan
isipadu dalam
unit metrik.
!#." menyelesaikan
masalah
!.".! Mililiter dan liter.
!#.".! Isipadu yang berkaitan
dengan kehidupan
harian.
a. Mengenal baling pengukur
isipadu cecair dalam unit mililiter
dan liter.
b. Mengenal unit mililiter dan liter.
c. Menyatakan sukatan bagi cecair
yang disukat dalam mililiter dan
liter.
a. Menyatakan isipadu cecair
berkaitan dengan kehidupan
2aling penyukat
cecair
2ilang penyukat
cecair dalam unit
mililiter dan liter.
116
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
harian.
", Pe7%+%&
Membolehkan murid :
!$.! menamakan
pecahan.
!$.!.! =enis pecahan. a. Mengenal komponen pecahan
i. pengangka
ii. penyebut
b. Menamakan pecahan
i. pecahan &ajar
ii. pecahan tak &ajar
iii. pecahan nombor bercampur
c. Melorekkan pecahan yang
dinamakan.
d. Melukis pecahan yang
2entuk-bentuk
pecahan.
;ambar-gambar
pecahan.
117
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
!$." menyelesaikan
masalah.
!$.".! ,ecahan yang berkaitan
dengan kehidupan
harian.
dinamakan.
a. Menyatakan pecahan yang
berkaitan dengan kehidupan
harian.
b. Menyelesaikan masalah
pecahan dalam kehidupan
harian.
"- Pe&..u&%%& %(%t
/%& tek&o(o.i
Membolehkan murid :
!%.! menggunakan
alat dan teknologi
dalam
matematik.
!%.!.! Abakus - dekak-dekak.
!%.!." Kalkulator.
!%.".! Alat dan teknologi
a. Mengenalkan alat-alat seperti
abacus, dekak-dekak dan
kalkulator.
b. Menggunakan alat-alat di atas
secara amali.
Abacus, dekak-
dekak dan
kalkulator.
118
OBJEKTIF
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBE!AJARAN
BBM CATATAN
!%." menyelesaikan
masalah
dalam kehidupan harian
a. Menyelesaikan masalah harian
dengan menggunakan alat-alat
tersebut
119