Anda di halaman 1dari 8

Pembakuan HCl

Anggota Kelompok :
1. Sinta Puspita A (P07134110074)
2. Tri Retno umali!ani (P0713411007")
3. #mmu Kalsum (P0713411007$)
4. #ntung Riantoko (P07134110077)
". %i&i!a 'ur(ana) (P0713411007*)
$. +u&a Amur,a a,i (P0713411007-)
7. .a)ru&&in /ut)0i (P071341100*0)
1osen Pem2im2ing : 3pk. Su(ono4 SK54 5.S6
Pembakuan HCl 0,1 N
(Asidimetri)
A. Tu(uan
1apat melakukan pem2akuan 78l 041 ' &engan menggunakan in&ikator 5et)!l
9range (59)
Pem2akuan ini 2er0ungsi untuk memastikan konsentrasi larutan tertentu4 !aitu
larutan !ang ketepatan atau kepastian konsentasin!a sukar &iperole) melalui
pem2uatann!a se6ara langsung. /arutan !ang sukar &i2uat se6ara kuantitati0 ini
selan(utn!a &apat 2er0ungsi se2agai larutan 2aku4 se)ingga larutan terse2ut !ang
su&a) 2ersi0at sta2il &apat &igunakan untuk menetapkan konsentrasi larutan lain
atau ka&ar suatu 6uplikan.
3. Prinsip
/arutan 78l 041 ' &i2akukan &engan stan&ar primer 'a
2
89
3
memakai in&ikator
5et)!l 9range (59)
8. Reaksi
'a
2
89
3
: 278l 2'a8l : 89
2
: 7
2
9
1. 1asar Teori
Asi&imetri &an alkalimetri termasuk reaksi netralisasi !akni reaksi antara ion
)i&rogen !ang 2erasal &ari asam &engan ion )i&roksi&a !ang 2erasal &ari 2asa untuk
meng)asilkan air !ang 2ersi0at netral. 'etralisasi &apat (uga &ikatakan se2agai
reaksi antara &onor proton (asam) &engan penerima proton (2asa).
Asi&imetri merupakan penetapan ka&ar se6ara kuantitati0 ter)a&ap sen!a,a;
sen!a,a !ang 2ersi0at 2asa &engan menggunakan 2aku asam. Se2alikn!a
alkalimetri a&ala) penetapan ka&ar sen!a,a;sen!a,a !ang 2ersi0at asam &engan
menggunakan 2aku 2asa.
Titrasi a&ala) proses mengukur <olume larutan !ang ter&apat &alam 2uret
!ang &itam2a)kan ke &alam larutan lain !ang &iketa)ui <olumen!a sampai ter(a&i
reaksi sempurna. Atau &engan perkataan lain untuk mengukur <olume titran !ang
&iperlukan untuk men6apai titik eki<alen. Titik eki<alen a&ala) saat !ang
menun(ukkan 2a),a eki<alen perekasi;pereaksi sama. 1i &alam praktekn!a titik
eki<alen sukar &iamati4 karena )an!a meruapakan titik ak)ir teoritis atau titik ak)ir
stoikometri. 7al ini &iatasi &engan pem2erian in&ikator asam;2asa !ang mem2antu
se)ingga titik ak)ir titrasi &apat &iketa)ui. Titik ak)ir titrasi meruapakan kea&aan &i
mana penam2a)an satu tetes =at penitrasi (titran) akan men!e2a2kan peru2a)an
,arna in&ikator. Ka&ua 6ara &i atas termasuk analisis titrimetri atau <olumetrik.
Selama 2erta)un;ta)un istila) analisis <olumetrik le2i) sering &igunakan &ari pa&a
titrimetrik. Akan tetatpi4 &ili)at &ari segi !ang !ang keta4 >titrimetrik? le2i) 2aik4 karena
pengukuran <olume ti&ak perlu &i2atasi ole) titrasi.
Reaksi;reaksi kimia !ang &apat &iterima se2agai &asar penentuan titrimetrik
asam;2asa a&ala) se2agai 2erikut :
ika 7A merupakan asam !ang akan &itentukan &an 397 se2a2agi 2asa4
maka reksin!a a&ala) :
7A : 97 @ A
;
: 7
2
9
ika 397 merupakan 2asa !ang akan &itentukan &an 7A se2agi asam4 maka
reaksin!a a&ala) :
397 : 7
:
@ 3
:
: 7
2
9
1ari ke&ua reaksi &i atas &apat &isimpulkan 2a),a prinsip reaksi titrasi asam 2asa
a&ala) reaksi penetralan4 !akni A 7
:
: 97
;
@ 7
2
9 &an ter&iri &ari 2e2erapa
kemungkinan !aitu reaksi;rekasi antara asam kuat &engan 2asa kuat4 asam kuat &an
2asa lema)4 asam lema) &an 2asa kuat4 serta asam lema) &an 2asa lema).
K)usus reaksi antara asam lema) &an 2asa lema) ti&ak &apat &igunakan
&alam analisis kuantitati04 karena pa&a titik eki<alen !ang ter2entuk akan ter)i&rolisis
kem2ali se)ingga titik ak)ir titrasi ti&ak &apat &iamati. 7al ini !ang men!e2a2kan
2a),a titran 2iasan!a merupakan larutan 2aku elektrolit kuat seperti 'a97 &an 78l.
Per)itungan titrasi asam 2asa &i&asarkan pa&a reaksi pentralan4
menggunakan &ua ma6am 6ara4 !aitu :
1. 3er&asarkan logika 2a),a pa&a reaksi penetralan4 (umla) eki<alen (grek) asam
!ang 2ereaksi sama &engan (umla) eki<alen (grek) 2asa.
1iketa)ui : grek (garam eki<alensi) B Colume (C) D 'ormalitas (')4
5aka pa&a titik eki<alen :
C asam D ' asam B C 2asa D ' 2asa
atau
C
1
D '
1
B C
2
D '
2
#ntuk asam 2er2asa satu &an 2asa 2erasam satu4 normalitas sama &engan
molaritas4 2erarti larutan 1 5 B 1 '. Akan tetapi untuk asam 2er2asa &ua &an
2asa 2erasam &ua 1 5 B 1 '.
2. 3er&asarkan koe0isein reaksi atau pensetaraan (umla) mol
5isaln!a untuk reaksi :
2 'a97 : (8997)
2
@ (899'a) : 7
2
9
(8997)
2
B 2 'a97
ika 5
1
a&ala) molaritas 'a97 &an C
1
a&ala) <olume 'a974 se&angkan 5
2
a&ala) molaritas (8997)
2
&an C
2
a&ala) <olume (8997)
2
4 maka :

C
1
5
1
2
;;;;;;; B ;;; C
1
5
1
D 1 B C
2
5
2
D 2
C
2
5
2
1
9le) se2a2 itu : C 'a97 D 5 'a97 D 1 B C (8997)
2
D 5 (8997)
2
D 2
Bahan Standar Utama
Sen!a,a kalium )i&rogen 0talat4 K78
*
7
4
9
4
(&isingkat K7P)4 a&ala) stan&ar
utama !ang 2agus sekali untuk larutan 2asa. Sen!a,a terse2ut langsung terse&ia
&alam kemurniaan --4-"E atau le2i) 2aik &ari 3iro Stan&ar 'asional &an &ari para
pen!e&ia 2a)an kimia. Sen!a,a ini sta2il saat pengeringan4 non;)igroskopis4 &an
mempun!ai 2erat eki<alen !ang tinggiA 20442 gFeG. Sen!a,a ini merupakan asam
lema) monoprotik4 tetapi karena larutan 2asa seringkali &igunakan untuk
menentukan asam;asam lema)4 ini 2ukan merupakan suatu kekurangan. Hn&ikator
0enol0talein &ipakai &alam titrasi itu4 &an larutan 2asa akan 2e2as;kar2onat.
Asam sul0amat4 7S9
3
'7
2
4 merupakan asam kuat monoprotik4 &an 2aik
in&ikator 0enol0talein maupun metil mera) &apat &igunakan &alam titrasi &engan 2asa
kuat. Asam ini langsung terse&ia4 ti&ak ma)al4 &an mu&a) &imurnikan &engan
kristalisasi kem2ali &ari air. Sen!a,a ini merupakan =at pa&at kristalin puti)4 non;
)igroskopis4 &an sta2il pa&a temperatur )ingga 130
0
8. 3erat eki<alenn!a a&ala)
-740-A (au) le2i) ke6il &ari K7P. 'amun &emikian4 2erat !ang umum &ipakai untuk
menstan&arisasikan larutan 041 ' atau !ang le2i) su&a) 6ukup 2esar untuk men(aga
kesala)an penim2angan tetap ke6il. Asam sul0amat langsung larut &alam air4 &an
ke2an!akan garamn!a &apat larut.
Sen!a,a kalium )i&rogen !o&at4 K7(H9
3
)
2
4 suatu asam kuat monoprotik4 (uga
merupakan stan&ar utama !ang 2agus sekali untuk larutan 2asa. Sen!a,a ini
langsung terse&ia &alam 2entuk !ang 6ukup murni untuk &igunakan se2agai stan&ar
utama. Sen!a,a ini 2erupa =at pa&at 2er,arna puti)4 kristalin4 non;)igroskopis4
mempun!ai 2erat eki<alen tinggiA 3*-4-1. Sen!a,a ini (uga 6ukup sta2il untuk
&ikeringkan pa&a temperatur 110
0
8.
Asam sul0osalisilat4 !ang memiliki rumus
mem2entuk garam gan&a &engan kalium !ang &itulis se2agai K7Sa. K2Sa4 &imana
Sa merupakan anion 2ermuatan gan&a. Iaram ini tela) &iusulkan ole) 3utler &an
3ates se2agai stan&ar utama untuk larutan 2asa. Sen!a,a ini memiliki 2erat molekul
""04$"" &an pK
a
24*"4 &an &apat &isiapkan &alam 2entuk !ang sangat murni. Karena
merupakan asam !ang le2i) kuat &ari K7P (pK
a
7P B "441)4 asam ini akan
mem2erikan peru2a)an p7 !ang le2i) 2esar pa&a titik eki<alen &aripa&a K7P.
'atrium kar2onat4 'a
2
89
3
4 &igunakan se6ara luas se2agai stan&ar utama
untuk larutan asam kuat. Iaram ini terse&ia &alam kea&aan !ang sangat murni4
ke6uali untuk se(umla) ke6il natrium 2ikar2onat4 'a789
3
. 3ikar2onat terse2ut &apat
&iu2a) seluru)n!a men(a&i kar2onat &engan memanaskan =at itu pa&a 2erat tetap
pa&a 270 )ingga 300
0
8. 'atrium kar2onat itu agak )igroskopis tetapi &apat
&itim2ang tanpa kesulitan. Kar2onat terse2ut &apat &ititrasi men(a&i natrium
2ikar2onat4 &engan menggunakan in&ikator 0enol0talein4 &an 2erat eki<alenn!a
a&ala) 2erat molekuln!aA 10$40. /e2i) umum lagi4 kar2onat terse2ut &ititrasi men(a&i
asam kar2onat menggunakan in&ikator metil oran!e. 3erat eki<alenn!a &alam kasus
ini a&al) separu) 2erat molekuln!a4 "3400.
3asa organik tris ()i&roksimetil) aminometana4 (87
2
97)
3
8'7
2
4 !ang (uga
&ise2ut TRHS atau T7A54 merupakan stan&ar utama !ang 2agus sekali untuk larutan
asam. 3asa ini terse&ia se6ar komersial &alam kemurniaan --4-"E &an langsung
&ikeringkan &an &itim2ang. Reaksin!a &engan asam klori&a a&ala)
(87
2
97)
3
8'7
2
: 7
3
9
:
(87
2
97)
3
8'7
3
:
: 7
2
9
&an 2erat eki<alenn!a a&ala) 121414 gFeG.
J. Alat &an 3a)an
1. Alat
- /a2u erlenme!er
- /a2u ukur 100 m/
- 'era6a Analitik
- 3uret ka6a atau te0lon
- 8orong
- 3otol tim2ang
- 3atang Penga&uk
- Stati0
- Pipet <olum
- Kapas
- Sa0et! Pipet
2. 3a)an &an Reagen
- 'a
2
89
3
- Akua&es
- Hn&ikator 5et)!l orange1E
- 78l 041 '
K. 8ara ker(a :
1. 5en!iapkan alat &an 2a)an !ang akan &igunakan
2. 5em2ersi)kan alat;alat !ang akan &igunakan &engan aGua&es se2an!ak 3D
3. 5em2uat larutan 'a
2
89
3

a. 5enim2ang 'a
2
89
3
04"3 gram &engan menggunakan nera6a analitik
'a
2
89
3
2'a
:
: 89
3
2;
' B ek B
041 ' B
0401 B
m B 04"3 gram
2. 5elarutkan se&ikit &emi se&ikit &alam 2otol tim2ang.
6. 5emasukkan se6ara kualintati0 &engan 2antuan 6orong &an 2atang
penga&uk ke la2u ukur
&. 5em2ilas 2otol tim2ang &engan akua&es !ang akan &igunakan sampai
2otol tim2ang 2ersi) &ari sample !ang akan &ien6erkan (L *;10 kali
pem2ilasan)
e. 5enam2a)kan akua&es sampai kira;kira 1F3 <olume la2u ukur kemu&ian
menggo!ang;go!angkan agar larutan )omogen
0. 5enam2a)kan lagi akua&es )ingga <oume kira;kira M <olume la2u ukur
kemu&ian menggo!ang;go!angkann!a
g. 5enam2a)kan akua&es lagi sampai kira;kira 2 6m &i 2a,a) garis tera
). 5em2ersi)kan &in&ing 2agian &alam le)er la2u ukur !ang &i atas garis tera
&engan kertas tissue atau kertas saring. angan sampai kertas tissue atau
kertas saring men!entu) larutan &i &alam la2u ukur
i. 5enam2a)kan akua&es tetes &emi tetes sampai garis tera (angan sampai
mele2i)i garis tera memper)atikan miniskes 2agian 2a,a)
(. 5enggo(ok la2u ukur )ingga )omogen
4. 5enam2a)kan 'a
2
89
3
ke &alam la2u Jrlenme!er
a. 5em2ilas pipet <olume &engan sample 6air !ang akan &igunakan
2. 5emasukkan sample 6air menggunakan pipet <olume ke &alam la2u
erlenme!er se2an!ak 2" ml. #(ung pipet <olume men!entu) &in&ing la2u
erlenme!er tetapi masi) &i 2a,a) garis tera
6. 5enunggu sampai ,aktu gores L 1" &etik4 setela) sample 6air keluar
semua
". 5enuangkan aGua&es se2an!ak 2" ml ke &alam gelas ukur &an
memasukkann!a ke &alam la2u erlenme!er
$. 5enam2a)kan in&ikator 59 1E se2an!ak 3 tetes ke &alam la2u erlenme!er
!ang 2erisi larutan 'a
2
89
3
2" m/ &an aGua&es 2" m/
7. 5emasukkan 78l 041 ' ke &alam 2uret (memakai 2uret !ang su&a) &i2ilas 3 kali
&engan akua&es &an &i2ilas sekali &engan 78l)
*. 5em2ersi)kan &in&ing 2uret 2agian &alam &engan kertas saring
-. 5en6atat <olume a,al !ang &itun(ukkan ole) 2uret
10. 5enitrasi larutan !ang 2era&a &i &alam la2u erlenme!er &engan larutan 78l 041
' Sampai ter(a&i peru2a)an ,arna &ari kuning men(a&i oran!e
11. 5eng)itung &an men6atat <olume ak)ir titrasi !ang &itun(ukkan ole) 2uret

I. 1ata Per6o2aan
o 5enim2ang 'a
2
89
3
'a
2
89
3
: 2otol tim2ang B 144$-*1 gram
3otol tim2ang kosong B 1441*1$ gram ;
3erat 'a
2
89
3
B 04"1$" gram
o Colume )asil titrasi
Percbaan
ke!
" a#al
(ml)
" akhir
(ml)
$"
(ml)
1 34*" 2441" 20430
2 2441" 434$* 1-4"3
3 043* 2242* 214-0
7. Per)itungan
o 'ormalitas 'a
2
89
3

' B gram 'a
2
89
3
F 3J D <olume 3J B 35F2
B 10$ F2
B "3
' B 04"1$" F "3 D 041 /
' B 040-74 '
o 'ormalitas 78l &engan in&ikator 59
a. 'ormalitas 78l C
1
umla) ml eki<alen (mek) 2asa B umla) ml eki<alen (mek) asam
C
'a2893
. '
'a2893
B C
78l
. '
78l
2" . 040-74 B 20430 . '
78l
2443" B 20430 . '
78l
'
76l
B 0411-- '
2. 'ormalitas 78l C
2
umla) ml eki<alen (mek) 2asa B umla) ml eki<alen (mek) asam
C
'a2893
. '
'a2893
B C
78l
. '
78l
2" . 040-74 B 1-4"3 . '
78l
2443" B 1-4"3 . '
78l
'
76l
B 04124$ '
6. 'ormalitas 78l C
3
umla) ml eki<alen (mek) 2asa B umla) ml eki<alen mek asam
C
'a2893
. '
'a2893
B C
78l
. '
78l
2" . 040-74 B 214-0 . '
78l
2443" B 214-0 . '
78l
'
76l
B 041111 '
o 'ormalitas 78l rata;rata B 0411-- : 04124$ : 041111
3
B 0411*" '
H. Kesimpulan
1ari per6o2aan !ang kami lakukan &apat &isimpulkan 2a),a :
'ormalitas 78l &engan in&ikator 59 a&ala) 0411*" '4 pa&a)al se)arusn!a
normalitas 78l murni 041000 ' )al ini &apat ter(a&i karena :
1. Kurang teliti &alam meli)at )asil <olume
2. Kurang telaten &alam melakukan titrasi
p7 pa&a titik eki<alen a&ala) kira;kira 4 maka &igunakan in&ikator metil oran!e
!ang akan 2eru2a) ,arna &ari oran!e ke pink pa&a kisaran p7 terse2ut
Stan&arisasi 78l menggunakan 'a
2
89
3
karena 'a
2
89
3
2ersi0at )igroskopis4
memiliki 2erat eki<alen !ang tinggi &an merupakan 2asa kuat se)ingga 2aik
untuk titrasi asam kuat
. 1a0tar Pustaka
1a! r4 R.A. &an #n&er,oo&4 A./ . 2002 . Analisis Kimia Kuntitatif . J&isi keenam.
Jrlangga : akarta.
5anan4 5ul!ono 7A . 200" . Membuat Reagen Kimia di Laboratorium . 3umi Aksara:
akarta.
5urs!i&i4 A &an Ro)man4 A . 2007 . Volumetri & Gravimetri . Ia&(a) 5a&a #ni<ersit!
Press : +og!akarta.