Anda di halaman 1dari 20

ISI KANDUNGAN

10 Bahagian A
1.1Definisi masalah komunikasi dan bahasa
1.2 Peringka masalah bahasa
1.! "enis#$enis masalah komunikasi
1.% Kesan masalah komunikasi
1.& Definisi bahasa dan komunikasi
1.' & kom(onen uama
20 Bahagian B
2.1 )aar belakang
!0 Bahagian *
!.1 )a(oran
%0 Bahagian D
%1. +efleksi
&0 +U"UKAN
'0 )A,PI+AN
PERINGKAT MASALAH BAHASA
PERINGKAT MASALAH BAHASA
MASALAH BAHASA PENERIMAAN AUDITORI
MASALAH BAHASA PENERIMAAN AUDITORI PERINGKAT BAHASA PELAHIRAN AUDITORI
PERINGKAT BAHASA PELAHIRAN AUDITORI MASALAH BAHASA DALAMAN
MASALAH BAHASA DALAMAN
Pengenalan
,asalah bahasa dan komunikasi seringkali er$adi (ada kanak#kanak -ang
berkaegori kanak#kanak khas. Anara .onoh kanak#kanak -ang akan mengalami
masalah bahasa dan komunikasi ini adalah se(eri kanak#kanak sindrom so/n0 .erebral
(alsi0 auisme dan lain 1lain lagi. ,asalah bahasa adalah keidaku(a-aan seorang
kanak#kanak seorang kanak#kanak menguasai kemahiran berbahasa -ang erdiri
dari(ada lima kom(onen iaiu fonologi0 morfologi 0 sinaksis 0 semanik dan (ragmaik.
,anakala masalah komunikasi (ula er$adi a(abila erda(a sau (en-im(anan dari(ada
(endengaran (eruuran aau bahasa -ang normal mengganggu komunikasi.
Bagi ka$ian kes unuk kanak#kanak -ang mengalami masalah bahasa dan
komunikasi ini0 sa-a elah (un memilih seorang kanak#kanak auism. Se(eri -ang sedia
maklum0 kanak#kanak auism adalah meru(akan seorang kanak#kanak -ang sukar
unuk didekai kerana sika(n-a -ang suka unuk bersendirian. Auism meru(akan salah
sau dari(ada ke.a.aan -ang kadangkala di(anggil 2 pervasive developmental
disorders3 aau(un auisme s(e.rum. 4alau(un s-m(om auism berbe5a0 namun
erda(a bebera(a (er/aakan -ang biasa. Ini ermasuklah0 kelemahan ineraksi so.ial
-ang se(eri sa-a elah kaakana adi. Perbe5an dalam hubungan so.ial kemungkinan
.irri -ang (aling menon$ol dalam s(e.rum disorders. Kanak#kanak ini kebiasaann-a
sukar memberi res(ons ke(ada ibuba(a aau(un (en$aga -ang lain.
Selain iu0 kanak#kanak auism $uga mem(un-ai kelemahan dalam bahasa
dan komunikasi. Anggaran menun$ukkan baha/a seseengah dari(ada mereka idak
faham a(a -ang di(eruurkan.6+uer and Sho((ler0 1789: . Kesukaran komunikasi dan
berbahasa adalah buki bagi keban-akan kanak#kanak -ang mengalami auism dan ini
berlan$uan sehingga de/asa. Selain iu $uga0 kanak#kanak auism sering berkelakuan
aneh dan berbe5a berbanding budak normal -ang lain. Kanak#kanak ini sering
diangga( berkelakuan (elik se(eri suka memukul ke(ala mereka0 mene(uk angan dan
membua a(a sa$a -ang mereka suka. ,ereka $uga akan merasa sedih $ika erda(a
sesuau -ang berlainan dari(ada asal.6Puar; S.ho(ler0 1789:.
Anara sebab#sebab -ang men-ebabkan auism ini ialah disebabkan fakor
genei.. Selain iu ada $uga men.adangkan ke.a.aan dalam sisem oak mungkin
men-ebabkan kesukaran dalam mem(roses makluma dan kelakuan sreoai( (ada
kanak#kanak auism.6<angun-;=d/ards01772:. >olsein ;+uer 61788: (ula
mengaakan (un.a auism adalah organi. dari(ada (sikososial. ,ungkin ini saha$a
-ang dikaakan mengenai auism0 namun (un.a sebenar unuk auism masih belum
dikeahui. Seerusn-a0 sa-a akan mula membin.angkan mengenai ka$ian kes mengenai
kanak#kanak auism -ang elah sa-a ka$i semasa mengikui (rogram PBS -ang lalu.
Beriku adalah meru(akan hasil da(aan -ang sa-a (erolehi. 6Rujuk muka surat
seterusnya)
Latar belakang
Nama ? Ahmad Aiman Kaisan bin Per/ira 6bukan nama sebenar:
Umur ? 8 ahun
Anak ke? ! dari ' adik beradik.
No Sura Beranak ?A@&81!9
"enis Ke.a.aan ? Auisme
Nama Ba(a ? Per/ira bin A/ang
Peker$aan Ba(a ?Guru
No KAP Ba(a ?90090!#0!#&077
)APB+AN P=,=+CA<IAN
Kategori dan ciri-ciri.
Aiman 6 bukan nama sebenar: adalah meru(akan kanak#kanak -ang
dikaegorikan sebagai kanak#kanak auisme. Dari as(ek fi5ikal0 kanak#kanak ini
mem(un-ai .iri#.iri fi5ikal -ang kemas dan menarik. Kanak#kanak ini $uga
mem(amerkan .iri#.iri kebersihan -ang sesuai dengan aha( umurn-a. <idak se(eri
kanak#kanak normal -ang lain0 Aiman dida(ai lebih suka unuk bersendirian dan idak
gemar unuk bersosial dengan rakan#rakan sekelasn-a. Cal ini $elas menun$ukkan
Aiman lebih suka unuk melakukan sesuau akiDii dengan sendirin-a.
Selain iu0 Aiman $uga seringkali melakukan akiDii -ang disukain-a iaiu
mem(erbeulkan sokin. Boleh dikaakan seia( & mini Aiman akan seniasa
mem(erbeulkan sokin dengan menarik ke aas. Sele(as iu0 Aiman akan mula
ermenung dan mengomel se.ara bersendiriann-a. Dari segi akiDii bermain0 dida(ai
Aiman idak bera(a memberi um(uan erhada( akiDii bermain -ang dilakukan. Ini
mungkin disebabkan akiDii bermain se(eri bermain bola idak men$adi akiDii -ang
digemarin-a. Dari (engamaan sa-a0 Aiman han-a menggemari (ermainan puzzle, $adi
idak hairan sekiran-a Aiman boleh bermain puzzle dengan sendirian dan boleh
men-ia(kan dengan lebih .e(a berbanding rakan#rakan -ang lain.Selain iu0 semasa
melaksanakan akiDii (embela$aran0 dida(ai Aiman $uga sukar unuk men-ia(kan
ugasan -ang diberikan ke(adan-a. Ini kerana um(uan -ang diberikan idak lama.
Bahasa dan komunikasi
,elalui (emerhaian sa-a0 Aiman boleh menuurkan bebera(a (erkaaan
dengan $elas namun (erbendaharaan kaa -ang dimiliki adalah sanga erhad. Ini
mungkin adalah disebabkan bebera(a fakor. Perama sekali adalah disebabkan sika(
anisosial Aiman -ang diun$ukkan oleh kanak#kanak ini. Ini kerana dengan bersika(
sebegini maka (erukaran bahasa dengan kekera(an -ang inggi idak akan berlaku.
Dalam eri kaa lain0 Aiman mungkin idak menda(a (erkaaan aau lambang bahasa
baru disebabkan sika(n-a -ang lebih suka bersendirian.
Selain iu0 sika(n-a -ang idak memberi um(uan semasa (roses
(embela$aran dan (enga$aran $uga men-ebabkan Aiman mungkin idak da(a
menguasai (erbendaharaan kaa -ang baru. Dari segi fonologi bagaimana (un Aiman
da(a menuurkan bun-i bahasa dengan baik.
Selain iu0 kanak#kanak ini $uga seringkali membun-ikan sesuau -ang agak
kurang difahami eruama sekali $ika kanak#kanak ini bersendirian. Dalam eri kaa -ang
lain 2bubling3 $uga meru(akan salah sau as(ek -ang erda(a ke(ada (en.irian kanak#
kanak ini. Kanak#kanak ini $uga dida(ai lebih suka bern-an-i dan ber.aka(
bersendirian. Ini menun$ukkan baha/a kanak#kanak ini han-a akan berkomunikasi
dengan ran.ak dengan dunia sendirin-a saha$a.
Dalam as(ek (eruuran $uga0 kanak#kanak ini idak da(a mengungka(kan
a-a -ang (an$ang. Ini adalah disebabkan fakor bahasan-a -ang erhad adi. Se(eri
kanak#kanak normal -ang lain0 Aiman $uga mengalami e.holalia iaiu $enis delayed
echolalia. Sebagai .onoh semasa (roses (embela$aran0 Aiman idak akan
menum(ukan (erhaian sebalikn-a akan bermain dan melalukan akiDii -ang
disukain-a iaiu membeulkan sokinn-a. Kanak#kanak ini $uga idak akan
menghiraukan arahan -ang dikeluarkan oleh guru kelasn-a0namun0 seelah ama
(roses (embela$aran Aiman akan se.ara s(onan men-ebu bebera(a (erkaaan -ang
elah diungka(kan oleh gurun-a adi.
Dari as(ek komunikasi0 Aiman meru(akan kaegori -ang agak sukar unuk
berkomunikasi dengann-a. Ini adalah disebabkan sika(n-a -ang lebih men-endiri dan
idak akan menum(ukan a(a $ua -ang akan di(erkaakan oleh kia ke(adan-a.
4alau(un kia masih menda(akan 2e-e .ona.3 dengann-a0 namun han-a bebera(a
sekeika saha$a. Seerusn-a Aiman akan erus mengelamun dan (ergi ke em(a -ang
lain. "adi0 (roses komunikasi bersama Aiman agak sukar. Akiba dari(ada ini0 maka
(roses (erukaran makluma dengan Aiman idak da(a berlaku u berlaku. "adi unuk
mengeahui dan memahami kehendak Aiman akhirn-a men$adi agak sukar.
Dari as(ek non verbal Aiman $uga mem(amerkan bebera(a .onoh mimik
muka sebagai bahasa is-ara -ang dikeluarkan olehn-a. Sebagai .onoh sekiran-a dia
mula hilang um(uan0 Aiman akan mula mem(amerkan rau /a$ah -ang menun$ukkan
dia sudah $emu se(eri men.ebik. Selain iu0 Aiman $uga akan menggelengkan ke(ala
unuk membanah dan idak mahu melakukan sesuau arahan ke(adan-a.
,elalui (emerhaian sa-a $uga0 Aiman $uga mengalami masalah unuk
menaksirkan mese$ aau (un kod bahasa. Ini kerana0 unuk beruur dan memberi
arahan ke(ada Aiman0 kia (erlu menun$ukkan bebera(a .onoh sebagai un$uk a$ar.
Sebagai .onoh0 unuk men-uruh Aiman memasukkan bola dalam bakul0 Aiman
kelihaan agak lamba unuk menaksirkan arahan -ang disuruh0 $adi .onoh se.ara
realisik (erlu diun$ukkan dan dia$ar ke(ada kanak#kanak ini.
Analisis masalah bahasa dan komunikasi (kekuatan dan kelemahan)
"ika dianalisis masalah bahasa dan Aiman ini0 kia boleh bahagikan ke(ada
masalah dalam fonologi0 sinaksis0morfologi0 (ragmaik dan semanik. ,anakala dari
segi komunikasi0 Aiman lebih gemar unuk berkomunikasi se.ara non verbal ke(ada
orang ramai. Di sini erda(a kekuaan dan kelemahan -ang erda(a dalam seia(
as(ek se(eri -ang din-aakn se(eri adi. "adi sa-a akan membin.angkan kelemahan
dan kekuaan bagi seia( as(ek iu.
>onologi.
Dalam as(ek fonologi0 kekuaan -ang dimiliki oleh Aiman ialah0 Aiman da(a
menuurkan bebera(a bun-i dengan $elas. Namun begiu0 erda(a bebera(a
kelemahan -ang diun$uk oleh Aiman eruama sekali nada -ang dikeluarkan oleh
Aiman semasa mengeluarkan bun-i. Dida(ai0 kadang#kala Aiman akan mengeluarkan
(erkaaan mengiku nada -ang berbe5a#be5a iaiu dari rendah ke inggi se.ara iba#iba.
Kadangkala (erbuaan ini menimbulkan sediki kekeliruan mengenai a(a -ang ingin
disam(aikan oleh Aiman. Dalam eri kaa -ang lain0 kanak#kanak ini idak da(a
menga/al nada dan $eda -ang di(eruurkan. Selain iu0 kadangkala kanak#kanak ini
$uga kelihaan bern-an-i a(abila ingin menuurkan sesuau. Cal ini $elas menun$ukkan
kanak#kanak ini mengalami masalah dalam su(rasegmenal.
,enuru 6Goldfarb0 Braunsein ; Corge0 17&': indiDidu -ang mengalami auism
seringkali mem(un-ai masalah luahan -ang rendah dalam suara dan ber.aka( dalam
2ekanada3. 6>ag ;S.huler01780: (ula men-aakan baha/a indiDidu auisme ini
mem(un-ai masalah luahan suara disebabkan oleh keidaku(a-aan mem(roses .irri#
.iri su(rasegmenal dalam (eruuran. Namun begiu0 kekuaan -ang boleh digunakan
oleh kanak#kanak ini ialah0 kelebihan kanak#kanak unuk bern-an-i.
,enuru guru kelasn-a0 Aiman (ernah men$adi $ohan dalam $uara n-an-ian di
kalangan (ela$ar (endidikan khas. Cal ini menun$ukkan /alau(un kelemahan Aiman ini
boleh memberi afsiran dan makna -ang negaif namun kelebihan -ang ada da(a
digunakan oleh Aiman unuk mengasah bakan-a -ang er(endam iu.
S inaksi s
Dari as(ek (embinaan a-a0 dida(ai Aiman idak da(a menuurkan a-a
dengan (an$ang. Aiman $uga han-a boleh beruur se.ara ringkas dan (endek saha$a.
Sebagai .onoh0 $ika kia han-a menan-akan adakah Aiman ingin mandi0 Aiman han-a
men$a/ab 2ak nak3 sambil menggeleng. Di sam(ing iu0 $ika kia .uba berkomunikasi
se.ara beruur dengann-a0 kanak#kanak ini idak akan mengeluarkan (erkaaan
dengan baik. Seolah#olah kanak#kanak ini idak ahu berbahasa /alau(un hakikan-a
kanak#kanak ini $ika beruur0 kia da(a memahami sebuann-a iu.>akor -ang
men$urus ini mungkin disebabkan oleh kekurangan bahasa dan ke.elaruan -ang
berlaku dalam sisem bahasa dalam diri kanak#kanak ini. Dalam eri kaa -ang lain0
(eruuran kanak#kanak ini kelihaan agak kom(leks dan sukar unuk kia dekai su(a-a
beruur dengan kia lebih $elas.
Barak0 +uer ; *oE6179&: membandingkan (erkembangan sinaksis (ada
diri kanak#kanak auisme dan d-s(hasia6ke.a.aan bahasa khusus:. ,ereka menda(ai
/alau(un kanak#kanak ersebu lebih ke(ada ukuran maksud (engu.a(an0 namun
kanak#kanak auism menun$ukkan reaksi -ang lebih eruk dalam u$ian (emahaman
bahasa. ,ereka $uga menda(ai kesukaran (eruuran kanak#kanak auism lebih luas0
melibakan (enggunaan dan (emahaman is-ara dan (enulisan di sam(ing bahasa
-ang di(eruurkan.
Akan ea(i0 /alau(u(un kanak#kanak ini idak da(a membua a-a dengan
baik0 kanak#kanak masih lagi da(a memberi bebera(a (erkaaan -ang masih $elas dan
boleh dimengerikan
,orfologi.
Dari segi bidang morfologi0 kanak#kanak ini da(a mengganikan kaa gani
nama n-a dengan menamakan dirin-a sebagai Aiman. Aiman $uga da(a mengganikan
naman-a sebagai sa-a. Namun dari kelemahan as(ek morfologi (ula0 Aiman dida(ai
idak ahu unuk menuurkan (erkaaan -ang berimbuhan. Disebabkan iulah0 Aiman
han-a sediki beruur. Ini membukikan baha/a (erkembangan bahasa Aiman idak
ban-ak dan idak sama dengan kanak#kanak normal lain.
Dalam sau ka$ian 6>ein ; 4aerhouse0 1797: $ika dibandingkan hasil
morfologi kanak#kanak auisme dalam (erkembangan ski5ofernia6 se$enis (en-aki $i/a:
dan kanak#kanak idak u(a-a 0 dida(ai iada (erbe5aan -ang keara sama ada -ang
berkenaan dengan $umlah angka 2morphemes3 -ang digunakan dengan kekera(an
(enggunaan 2morphemes .
Semanik
Dari segi semanik0 se(eri kanak#kanak -ang lain0 kanak#kanak ini $uga
mem(un-ai bahasan-a ersendiri iaiu bahasa idiosinkraik. 6@olden ; )ord 01771:0
mendefinisikan bahasa idiosinkraik sebagai (enggunaan a-a aau frasa dalam
keadaan berbe5a unuk men-am(aikan maksud -ang s(esifik.
<idak se(eri kanak#kanak -ang normal0$ika Aiman mengelamun0 beliau
seringkali mengeluarkan bun-i -ang sukar unuk difahami. 4alau(un begiu0 bahasa ini
han-a difahami oleh kanak#kanak ini saha$a. Bleh iu0 kekuaan bahasa idiosinkraik ini
sebenarn-a boleh men$adi sau medium bagi Aiman unuk berkomunikasi dengan orang
lain.
Sebagai .onoh0 bagi mengingai suau frasa aau (erkaaan -ang dia$ar0
Aiman mungkin mengeluarkan bun-i -ang berbe5a /alau(un maksudn-a sama.
,aknan-a di sini0 mungkin 2sa-a3 bagi Aiman ialah kamu. 4alau(un dari sudu negaif
kia meliha (erkara ini mungkin menimbulkan ke.elaruan ea(i dari sudu (osiifn-a
kia mungkin boleh menga$ar Aiman mengiku (ers(ekif -ang difahamin-a. A(a -ang
(ening makna bahasa iu adalah beul /alau(un u$aran -ang dihasilkan berbe5a0
Pragmaik.
Dari segi (ragmaik0 Aiman meru(akan seorang (enuur -ang (asif. Se(eri
-ang di(erbin.angkan adi0 disebabkan sika(n-a -ang anisosial maka Aiman idak
da(a berkomunikasi se.ara s(onan dan seerusn-a menghasilkan komunikasi -ang
lemah dengan indiDidu -ang lain. Dari segi kekuaan0 Aiman dida(ai boleh
berkomunikasi dengan bahasan-a iaiu bahasa idiosinkraik. "adi ini men$elaskan
Aiman mem(un-ai keunikan ersendiri. Semasa (engamaan sa-a0 maan-a akan
er(e$am se.ara iba#iba aau(un erkebil $ika berbahasa dengan se.ara sendirin-a.
Kia sebagai (endidik seharusn-a harus .uba memahami is-ara dan mese$ -ang ingin
disam(aikan bagi memudahkan kia unuk melakukan (roses (embela$aran dan
(enga$aran kia.
Cara-cara untuk mengurangi atau mengatasi masalah bahasa
Bagi mengaasi masalah Aiman ini0 (rogram inerDensi boleh dilakukan
erhada(n-a. Anara .ara -ang boleh dilakukan ialah dengan menghanar Aiman ke
era(i (eruuran -ang dikendalikan oleh mana#mana (ihak kera$aan aau(un NGB.
Selain iu kia $uga boleh menggunakan (rinsi( inerDensi bahasa -ang
di.adangkan oleh 4eherb-6178': semasa (roses (embela$aran dan (enga$aran.
,enuru 4eherb-6178': erda(a em(a (rinsi( (rogram inerDensi bahasa bagi kanak#
kanak ausisme iaiu (erama sekali0 kesediaan unuk berbi.ara dengan bersungguh#
sungguh harus diberi (enekanan dalam inerDensi bahasa. Kanak#kanak auisme (erlu
dia$ar unuk menun$ukkan ke(erluan melalui komunikasi 1(eruuran0 (ergerakan idak
Derbal 6.onohn-a mimik muka:. Kedua0 (rogram inerDensi bahasa harus keluar aau
men-im(an dari model normal dan menfokuskan ke(ada (erkembangan komunikasi
unuk kanak#kanak auism. Dalam eri kaa -ang lain 0 kanak#kanak auism idak
selalun-a mengiku .ara normal dalam (erkembangan bahasan-a. Para (rofessional
harus lebih fleksibel dalam .ara membimbing kanak#kanak ini unuk men.a(ai
ke$a-aan. *adangan 4eherb- -ang keiga ialah0 ahli# ahli klinik (erlu memikirkan
(erkembangan menal mem(un-ai kaian dengan komunikasi -ang baik aau idak
baik. >ungsi komunikasi -ang baru 6baik: boleh dia$ar dengan menggunakan lebih
ban-ak komunikasi -ang lama 6.onohn-a gerakan:. Persamaann-a0 dalam menga$ar
kanak#kanak menggunakan .ara baru dalam menun$ukkan reaksi 6se(eri (eruuran:0
adalah lebih baik $ika memulakann-a dengan .ara berkomunikasi -ang elah di(ela$ari
dengan baik oleh kanak#kanak.
Keem(a0 4eherb- men.adangkan baha/a (en$aga (erlu memikirkan
mengenai 2so.ial .onen of language inerDenion3. Ian-a idak .uku( dengan han-a
menga$ar kanak#kanak enang kemahiran bahasa. Persekiaran so.ial harus diubah
selaras dengan kegunaan dan kebolehan. Ian-a sanga (ening $ika kanak#kanak
bela$ar unuk memina sesuau0 mereka (erlu memina. *onohn-a0 makan engah hari
sebagai salah sau (ersekiaran sosial mereka. Prinsi(#(rinsi( ini harus men$adi sau
(eun$uk -ang berguna unuk meran.ang (rogram inerDensi bahasa unuk kanak#kanak
auisme.
Selain iu0 ibu ba(a $uga hendaklah memainkan (eranan (ening bagi membanu
mengurangi masalah -ang dihida(i oleh Aiman. Sebagai .onoh0 ibu ba(a Aiman
hendaklah seniasa berkomunikasi dengan Aiman ini. "adi sediki seban-ak
(erbendaharaan kaa dan kosa kaa kanak#kanak ini akan berambah.
Pembela$aran dan (enga$aran -ang dilakukan oleh guru mesilah berkisarkan
enang mina -ang di.enderungi oleh kanak#kanak ini. *onohn-a0 Aiman suka bermain
(ermainan se(eri (u55le. "adi (u55le -ang berbenuk ab$ad aau (un (erkaaan
mungkin da(a membanu Aiman dalam mem(erkembangkan bahasan-a.
REFLEK!
Se(an$ang men-ia(kan ugasan ini0sa-a elah (un mem(eroleh ban-ak (engalaman
dan in(u -ang berguna eruama sekali mengenai i(s#i(s aau(un kaedah -ang
sesuai unuk mendekai dan menga$ar kanak# kanak khas ini. Selain iu0sa-a $uga elah
ber(eluang unuk mendekai keluarga mereka. Cal ini sediki seban-ak da(a menga$ar
sa-a unuk bersosial dengan lebih baik dengan mas-araka sekeliling sa-a.
Dari (engalaman sa-a $uga0 sa-a da(a mengha-ai dan mendalami (erasaan
keluarga -ang mem(un-ai kanak# kanak khas. Di sinilah sa-a da(a meliha se.ara
maa kasar bagaimana ibu ba(a -ang mem(un-ai anak berke(erluan khas ini sabar
dan abah dalam mendidik anak mereka ini. Bleh iu0 nilai moral -ang di(eroleh oleh
sa-a ini harus sa-a gunakan dalam kehidu(an seharian sa-a. Se(eri -ang sedia
maklum0 sebagai bakal guru (endidikan khas0 sa-a hendaklah mem(un-ai kesabaran
-ang inggi0 $adi dengan menera(kan nilai murni ini dari sekarang maka sediki
seban-ak da(a memudahkan sa-a unuk (roses (embela$aran dan (enga$aran di
masa akan daang.
Dalam as(ek (enambahan ilmu (ula0 sa-a elah (un ber$a-a mem(erolehi
ban-ak makluma dan (engeahuan mengenai auisme. Ini kerana0 kaegori -ang di(ilih
sa-a unuk ka$ian kes ini ialah auisme. Pengeahuan -ang di(eroleh ini sememangn-a
ama berguna. Sebagai .onoh0 kanak#kanak auisme adalah kanak#kanak -ang kurang
bersosial $adi sa-a (erlu bi$ak dalam mendekai kanak#kanak ini.
Selain iu0 semasa melakukan ka$ian kes ini $uga sa-a elah mengalami -ang
agak melu.ukan iaiu semasa membanu kanak#kanak khas ini melakukan akiDi
be/arna. Pena dan lu.u iulah -ang boleh -ang diungka(kan sa-a. Di sini sa-a liha
gelaga kanak#kanak auism ini -ang iba#iba saha$a men-an-i lagu dengan n-aring
sekali sambil meme$am maan-a. 4alau(un hairan dengan keleahn-a a(i inilah
dikaakan .iri isime/a -ang erda(a (ada kanak#kanak ini.
Akhir kaa sa-a berhara( segala (engeahuan -ang sa-a (erolehi ini da(a
sa-a $adikan sebagai (anduan di masa hada(an.
R"#"KA$
Buku
1. B(en UniDersi- ,ala-sia 6200':0 Pengenalan Pendidikan KanakKanak !asalah
Pembelajaran0 ,eeor Do. Sdn Bhd 0Selangor Darul =hsan
2. B(en UniDersi- ,ala-sia 6200':0 Pengenalan Pendidikan Khas 0 ,eeor Do. Sdn Bhd0
Selangor Darul =hsan
!. Kuder. S. "a- 6200!:0 <ea.hing Suden 4ih )anguage And *ommuni.aion Disabiliies0
Pearson =du.aion. In. 0 Unied Saes of Ameri.a
%odul
1. Bahagian Pendidikan Guru 62008:0 Pendidikan Khas !asalah Pembelajaran0
Kemenerian Pela$aran ,ala-sia0 Pura$a-a
!nternet
1. h(?AA ///.geo.iies..omAmash177&
2. h(?AA///.asha.orgA(ubli.As(ee.hAdisordersA)B)D.hm

Anda mungkin juga menyukai