Anda di halaman 1dari 77

0

DALIL MURABBI (02)


Peringkat : Muayyid Tempoh
: 2 Tahun
Definasi (taarif) Marhalah (Syarat Kelayakan)
Individu yang menyokong fikrah, mengambil berat untuk
menyebarkannya, mengambil berat isu-isu mengenai umat Islam dan
mempelajari beberapa mafahim asas dalam dakwah
Ciri-ciri (Muasofat) Marhalah (Nilai-nilai yang akan diterapkan)
Akidah yan !e"ahtera
Tidak mengkafirkan orang Islam
Tidak mendahului makhluk berbanding !llah
Mengengkari mereka yang mempersendakan ayat-ayat !llah dan tidak
duduk bersama mereka
Mentauhidkan !llah pada "luhiyyah dan #ububiyah
Tidak mensyirikkan !llah pada !sma$, %ifat dan !f$al&ya
Menguasai ma'hab-ma'hab Islam yang membin(angkan masalah
!sma$ dan %ifat disamping berpegang dengan ma'hab %alaf
Tahu had sempadan muwalat )sokong* dan mu$adat )memusuhi*
%entiasa berkawan dengan orang-orang yang soleh sebagai +urbah
dan +udwah
,akin bahawa penghapusan dosa hanya dengan taubat nasuha
,akin bahawa mati akan datang bila-bila masa
,akin bahawa masa depan adalah untuk Islam
Merasai kemanisan iman
Merasai kemanisan ubudiah )tunduk kepada !llah*
Merasai kewujudan Malaikat -afa'ah
I#adah yan !ahih
.husyu$ dalam solatnya
/iam sekali seminggu
0ersedekah
1
Puasa sunat 2 kali sebulan
Memelihara anggota
Mengerjakan haji jika ada kemampuan
.husyu$ ketika memba(a al /uran
.hatam al /uran setiap dua bulan sekali
0anyak mengingati !llah dan hafal mana yang termampu
0anyak berdoa disamping mengambil kira syarat dan adab-adabnya
0anyak bertaubat
%entiasa memperbaharui niat dan memperbetulkan
Menyuruh kepada kebaikan
Men(egah kemungkaran
Akhlak Manta$
Tidak berbantah
Tidak banyak mulut
%edikit senda gurau
Tidak berbisik perkara kebatilan
Tidak berdengki
Tidak berhasad
#asa malu melakukan kesalahan
Menyayangi jirannya
Tawadhu$ tapi bukan hina
0erani
1embut
Men'iarahi orang sakit
Ilti'am dengan adab Isti$'an
0erterima kasih dengan orang yang melakukan kebaikan
Ma%$u Beker"a
0ekerja dan berusaha
Tidak terlalu bergantung dengan kerja kerajaan
"tamakan pengkhususan yang penting dan utama
0erusaha untuk membuat pengkhususan
%ederhana dalam berbelanja
"tamakan produk syarikat-syarikat Islam
2uitnya tidak pergi kepada orang bukan Islam
%entiasa mementingkan mutu dan harga yang berpatutan
2
Ber$enetahuan
-afal dan memba(a se(ara bertajwid dua ju'uk al /uran
Memba(a tafsir sebanyak dua ju'uk al /uran
Menghubungkan antara al /uran dan realiti semasas
Menghafal 34 hadis daripada Matan !rba$ien
Menghafal 54 hadis daripada #iadhus %alihin
Mengkaji fasa Madinah dan menguasai (iri-(irinya
Mengetahui seerah 24 orang syuhada$ dari kalangan sahabat
Tahu hukum-hakam mengenai 'akat
Tahu fi+h mengenai haji
Memba(a 6 jam seminggu bahan di luar bidang pengkhususannya
Mengetahui aspek-aspek kesyumulan Islam
Mengetahui isu-isu umat Islam dalam dan luar negara
Tahu apa kerugian dunia dengan kemunduran Islam
Mengetahui kepentingan khilafah dan kesatuan Muslimin
&u#uh 'an !ihat
Patuhi nasihat kesihatan dalam makan dan minum seperti:
Membasuh peralatan makan dan minum
7auhi makanan yang diawet dan utamakan minuman semulajadi
Mengatur jadual makan
Mampu menyediakan makanan )masak*
.urangkan pengambilan lemak
Tidak keterlaluan dalam pengambilan garam
Tidak keterlaluan dalam pengambilan gula
Memilih-milih syarikat pengeluar makanan
Patuhi nasihat kesihatan dalam masalah tidur dan jaga
Tidur 8 9 6 jam sehari dan bangun sebelum fajar
0ersenam :4 9 :5 minit sehari
0erjalan kaki 2-; jam sebulan
Merawat dirinya
Mu"ahadah
1awan dorongan nafsu
Tidak keterlaluan dalam perkara yang harus
%entiasa niat berjihad
%entiasa bersama pendokong kebaikan
3
Makan apa yang disaji dengan redha
Menyumbangkan sebahagian hartanya untuk Islam
%abar di atas bala$
Perbuatannya menyamai perkataannya
0ersedia menanggung bebanan dakwah
&eratur Urusannya
%embahyang menyusun waktunya
Tersusun di dalam rumahnya dan kerjanya
Menyusun idea-ideanya
Menjaga waktu kerja
Memaklumkan gurunya segala masalah yang berlaku
!anat Menharai Masa
Memelihara adab Islam ketika ber'iarah dan ringkas ketika
menunaikan keperluannya
Menjaga waktu temujanjinya baik yang umum mahupun yang khusus
Mengisi masanya dengan perkara bermanfaat
Ber%anfaat ke$ada oran lain
Ilti'am dengan adab Islam di rumah
Menunaikan tanggungjawab suami
Membantu isteri
Menunaikan tanggungjawab terhadap anak-anak
Memberi hadiah kepada jirannya
Memberikan khidmat umum kerana !llah
Memberi apa yang dimilki
%entiasa ber(ampur dengan orang-ramai
Menggalakkan kebaikan
Membantu mereka yang memerlukan
Menolong orang dalam kesusahan
Menenangkan orang yang ditimpa ben(ana
Menolong orang yang di'alimi
<uba memenuhi keperluan orang lain
(#"ektif Marhalah (Pencapaian @ Hasil))
4
: Merasa kepentingan !mal 7amaei demi kepentingan Islam
2 .eperluan menggabungkan diri ke dalam 7emaah untuk
menegakkan agama !llah di atas mukabumi
; Memiliki (iri-(iri asasi seorang Muslim
)eseluruhan )andunan Manha" *erinkat Muayyid ( 2 tahun)+
*erlaksanaan Dala% ,ala-ah
Bil !u#"ek )andunan
: Tafsir !t-Tori+ !l-7in
2 -adith -adith-hadith pilihan
;
!+idah 7ilid 2 dan ;
.itab !l-Tauhid )=indani*
3
2akwah Methodologi 2akwah
)2r -amam %aid*
&(&AL
*erlaksanaan Luar ,ala-ah
Bil !u#"ek *erlaksanaan
: Tajwid 2aurah
2 >i+h 2aurah
; %eerah &abawiyah Mukhayyam
3 Ta'kiah /iam
5
?ambaran dari kehidupan
Tabi$en
#ehlah
.or%at A%ali
Bi
l
A%alan
)ekera$
an
Catatan
: Tilawah al /uran -arian %atu -i'ib sehari
5
2
Memelihara %olat >ardhu
berjemaah @ digalakkan
berwirid selepas solat
-arian
%olat berjamaah di
Masjid terutama
%ubuh dan IsyaA
; Memba(a MaAthurat %ughra -arian : kali sehari
3 0eristighfar -arian
%etiap kali selepas
solat 5
Memelihara sembahyang sunat
rawatib
-arian
8
Memba(a buku sekurang-
kurangnya B jam
-arian %etiap hari
8 #iadhah ):5 min sehari* -arian ; kali seminggu
6 Menghafa' ayat !l /uran -arian %atu ayat sehari
C 0erinteraksi dengan jiran -
Minima sekali
seminggu
:: #iadhah 7amie
Minggua
n
%etiap minggu
:
2
/iam >ardi
Minggua
n
:
;
0erpuasa %unat 0ulanan ; kali sebulan
:
3
0erinteraksi ibu-bapa
Minima sekali
seminggu
:
5
=iarah .ubur 0ulanan
%etiap 2 bulan
:
8
Terlibat dengan aktiviti
kemasyarakatan
-
-
6
*/RLA)!A0AA0 !/M/!&/R */R&AMA
( 1 BULA0)
2+ )andunan Manha" !e%ester *erta%a sesi 2003
Bi
l
!u#"ek )andunan *erlaksana
an
: Tafsir !t-Tori+ !l-
&a'iaat
2alam
-ala+ah
; !+idah )=indani* 7ilid 2 9 ; 2alam
-ala+ah
3 >i+h Puasa @ -aji 2aurah
5 Tajwid Tajwid !l-/urAan .uliah
8 Ta'kiyyah Ta+wa, Tunai
7anji, !manah,
<inta !llah dan
Isti+amah
/iam
C ?ambaran 2ari .ehidupan
TabiAen dan Tokoh Islam
semasa
Rujuk m/s 25
Mukhayya
m
2+ 4asail &ar#iah dan kekera$an ( se%ester $erta%a )
-ala+ah 24 D
/iam 5 D
2aurah 2 D
#ehlah : D
Tahsin Tilawah :4 D
Mukhayyam : D
#iadhah 24 D
.uliah ).elas .has* -
7
5+ *e%#ahaian %asa %enikut $ecahan #ulan
Bulanan Usrah Riadhah &ahsin
&ila6ah
7ia% Daurah Rehlah Mukhayya%
Pertama 3 .ali 3 kali 2 .ali : kali 2 kali %ekali %ekali
.edua 3 .ali 3 kali 2 .ali : kali
.etiga 3 .ali 3 kali 2 .ali : kali
.eempa
t
3 .ali 3 kali 2 .ali : kali
.elima 3 .ali 3 kali 2 .ali : kali
.eenam "jian @ Penilaian E 'iarah F =iarah /udamaA F #ehlah
8
4A!AIL &ARBIA,
,ALA7A,
-ala+ah adalah wasilah utama Tarbiyah Imaniyah dan Tha+afiyah, dan
merupakan asas utama pembinaan peribadi seseorang muslim yang akan
mewarnai seluruh urusan hidupnya bertepatan dengan al-/urAan dan al-
%unnah
Bilanan anota dan kekera$an
: .eahlian antara 5 hingga :4 orang
2 %eminggu sekali ) setiap pertemuan antara 2 9 3
7am*
; -ala+ah akhawat, sebaik-baik di waktu siang
Panduan Perlaksanaan -ala+ah
3 Memastikan peserta mempunyai bahan perbin(angan
5 Melakukan penyampaikan bahan mengikut jadual
yang ditetapkan
8 Memastikan peserta bersedia dengan memba(a
bahan perbin(angan sebelum pertemuan dan
menghafa' dalil-dalil
6 Menyediakan soalan-soalan untuk peserta
G Menentukan tugasan kepada peserta untuk pertemuan
akan datang
C Memantau perkembangan hafa'an peserta
Ada# ,ala-ah
:4 0ersedia di segi ruhi, a+li dan jasadi
::%erius dalam semua urusan dengan tidak
mengabaikan kehangatan ukhuwah
:2 0ertanggungjawab menjaga ke(eriaan hala+ah
:; 0ersedia dengan bahan-bahan yang akan
dibin(angkan dalam hala+ah
9
:3 Memberi perhatian dalaam semua agenda
hala+ah
:5 0erfikiran terbuka dan bertukar pendapat
:8 0erdisplin dalam semua agenda hala+ah
:6 Menghidupkan suasana hala+ah dengan
perbin(angan bahan
:G Menjauhi diri dari bersikap taasub
:C Memberi teguran dengan hikmah
24 Tidak mensia-siakan waktu pada perkara yang
tidak bermanfaat
2: 0ersopan santun, memberi salam dan meminta
i'in ketika ber(akap
.or%at ,ala-ah
Tilawah @ tasmiA : 24 minit
.alimah taujihiah H Ta'kirah : :4 minit
Pengisian I : 35 minit
Pengisian II : 35 minit
0erita 2unia Islam : :5 minit
Perbin(angan masalah : :5 minit
Mutabaah !maliHTa+yim program : :5 minit
.utipan Tabung -!1!/!- : 45 minit
!genda akan datang : :4 minit
&A.!IR
(#"ektif U%u%
Mengukuhkan hubungan dengan .itab !llah berasaskan kefahaman yang
jelas, (inta dan menguasai pengajaran-pengajarannya, sentiasa terikat
dengan bimbingan-bimbingannya, beramal dengan hukum-hakamnya
melalui pemahaman yang baik dan penyaringan objektif-objektifnya yang
dapat memberikan petunjuk pada setiap masa dan tempat, disamping
sentiasa merujuk terutamanya ketika berlaku perselisihan %emuanya itu
dalam lingkungan apa yang telah dipelajari
10
(#"ektif )husus
: Mengukuhkan hubungan antara al /uran dan realiti di
persekitarannya
2 Memberi penjelasan mengenai dua ju'uk baru dari al /uran
; Menerangkan pengertian dan istilah-istilah usul tafsir
3 Mentadabbur makna-makna al /uran ketika memba(a dan
mengulangkaji
(#"ektif !ulukiah dan 4u"daniyah
: Menentukan beberapa hakikat Islam yang dinyatakan di dalam al
/uran oleh 7in
2 Membe'akan antara surah-surah al Madani dan al Makki
; Meringkaskan tawjihat Ilahi yang ada di dalam surah
3 Menyatakan makna-makna perkataan
5 ?alakan untuk menlakukan /iamullail
8 ?alakan supaya bersikap sederhana dalam soal ibadah
6 Memperbanyakkan istighfar
G 0ersedekah sebahagian hartanya
C 0ukti bahawa &abi Muhammad %!I adalah utusan !llah kepada
jin dan manusia
:4 Menjauhi dari meminta pertolongan dari jin
::Meneguhkan keadilan dan men(ari-(ari kebenaran
:2 Peringatan terhadap fitnah harta benda
:; 0ersabar dalam melakukan ketaatan dan menahan diri dari
melakukan perbuatan maksiat
:3 ?alakan supaya sentiasa bersungguh-sungguh dan menjauhi
sifat malas serta lesu
:5 Mengagungkan &ama-&ama !llah, %ifat-%ifat&ya dan juga
.itab&ya
:8 ?alakan supaya sentiasa berkeadaan su(i
Akti8iti-akti8iti !a%$inan
11
: Memba(a surah dan menghafalnya dengan baik berdasarkan
maksud-maksudnya
2 Mengambil faedah daripada tawjihat surah dalam aspek dakwah
; Membuat kertas-kertas kerja mengenai topik-topik surah
3 Mendidik pelajarnya mengenai nilai dakwah dan keimanan yang
terkandung di dalam surah
5 Mengajar di masjid mengenai makna-makna surah
8 Mengajar surah-surah tersebut di dalam kelas-kelas hala+ah
Tajwid
6 Memilih ayat-ayat yang mempunyai unsur targi! )galakan* dan
tari! )an(aman* serta menulisnya di papan-papan lukisan
G Merakamkan filem yang men(eritakan kehebatan !llah dalam
men(ipta manusia
C Membuat ringkasan mengenai pengajaran yang terdapat di dalam
surah-surah tersebut dan menampalnya di tempat-tempat awam
:4 Menulis kisah yang men(eritakan mengenai perbandingan antara
golongan Mukmin dan Mujrim )orang yang engkar terhadap !llah*
dari sudut keadaan mereka di dunia dan di akhirat
::Mengadakan Rela Kala"iya )outing* untuk memerhatikan
objek-objek yang diminta kita melihatnya di dalam surah-surah
tersebut
:2 Menyediakan buku-buku, video dan juga kaset-kaset yang
menafsirkan surah-surah tersebut
:; Men'iarahi kubur untuk mengambil peringatan dan pengajaran
:3 Mela'imi wirid muhasabah harian
:5 Membentangkan isu-isu akidah yang berkaitan dengan hari
kebangkitan dan pembalasan
Cara *enilaian dan *e%antauan
: Menguji setiap individu hukum-hakam tajwid se(ara teori dan
praktikal
2 Menguji hafa'an surah setiap individu
; Memerhatikan perangai dan tindak-tanduksetiap individu sejauh
manakah mereka patuh dengan adab-adab al /uran
12
3 Menyediakan borang-borang untuk memantau sejauh manakah
penyertaan peserta dengan aktiviti-aktiviti berkenaan
Ru"ukan
=ilal /uran, %aid /utb
Tafsir al /urtubi
Tafsir Ibn .athir
=ibdu at Tafsir, 2r Muhammad al !sy+or
%afwah al 0ayann 1i Ma$ani al /uran, %yeikh Muhammad
-usain Makhluf
13
A7IDA,
(#"ektif U%u%
: Mengetahui perkara-perkara yang berhubung kait dengan akidah
yang bersumberkan al /uran, as %unnah serta dalil-dalil na+li dan
a+li, menanamnya dalam jiwa, mensu(ikannya dari dari sesuatu
yang boleh men(emarkannya seumpama bid$ah dan khurafat
2 Mengukuhkan hubungan Muslim dengan !llah berasaskan akidah
yang sejahtera bertepatan dengan manhaj !hli %unnah Ial
7amaah
; Mengenali manhaj Islam dalam menyusun hubungan manusia
selaku utama kepada alam ini kerana manusia adalah merupakan
khalifah di bumi dan memakmurkannya adalah antara peranan di
dalam kehidupan !llah telah memudahkan alam ini baginya dan
memberi hidayah petunjuk ke jalan yang lurus
(#"ektif )husus
: Menerangkan kepentingan iman kepada !llah dan #asul&ya
dengan berdalilkan daripada al /uran
2 Menjelaskan kepentingan iman kepada para Malikat, .itab-.itab
%amawi dan mengapa kedua-duanya itu dianggap sebagai rukun
iman
; Menerangkan kepentingan beriman dengan hari akhirat kepada
manusia semasa hayatnya di dunia ini
3 Menyenaraikan sebab-sebab yang boleh membawa kufur kepada
!llah
5 Menerangkan kekuasaan dan sifat !llah berdasarkan bukti
pen(iptaan makhluk beserta (ontoh daripada apa yang di lihat di
sekeliling kita
8 Menyebut beberapa kejadian alam yang boleh dijadikan bukti
kewujudan !llah serta kekuasaan&ya
6 Menyebut tentang keajaiban serta mukji'at yang terkandung di
dalam al /uran yang dapat dilihat pada hari ini
G Menerangkan perbe'aan antara hidup dan mati dan seterusnya
membuktikan bahawa kedua-duanya itu adalah (iptaan !llah
14
C Menyebut sesuatu mengenai kehidupan di alam bar'akh, tempat
tinggal roh selepas mati serta keadaan hari kebangkitan
:4 Mendatangkan bukti bahawa pen(ipta kepada semua kejadian ini
adalah Jsa dan tiada sekutu bagi&ya
::Menyenaraikan (ara untuk mengenal !llah beserta (ontoh
:2 Menyebut bilangan &ama-&ama !llah yang ada di dalam al
/uran
:; Menyebut bilangan &ama-&ama !llah yang berkaitan dengan
=at, &ama dan juga %ifat !llah
:3 Menerangkan beberapa mukji'at al /uran yang mendahului
)penemuan* ilmu moden hari ini
:5 Memperkenalkan beberapa pertolongan !llah kepada #asulnya
16. Menjelaskan beserta bukti mengani hakikat kehidupan berdasarkan
firman !llah yang bermaksud: #$paka kamu menyangka !aa"a
kamu dijadikan sia-sia%&
(#"ektif *eninkatan Diri
: %entiasa memperbetulkan niat
2 Menjauhi perbuatan mengkafirkan orang lain selagi dia tidak
melakukan sesuatu yang boleh membawa kepada kekufuran
; Menjauhi dari mengutamakan rasa (inta, takut, pengharapan dan
kehinaan kepada selain daripada !llah
3 Menjauhi dari duduk dalam majlis orang yang mempersendakan
ayat-ayat !llah
5 Mengesakan !llah pada #ububiyah&ya, "luhiyah&ya, &ama-
&ama&ya dan juga %ifat-%ifat&ya tanpa tak"il atau ta'til dan juga
tasy!i berdasarkan firman&ya: KTidak ada bagi&ya kesamaan
dengan sesuatuL
8 Meyakini bahawa taubat dengan segala syarat-syaratnya itu dapat
menghapuskan dosa
6 Membayangkan bahawa kematian akan datang pada bila-bila masa
G Menjelaskan bahawa masa depan adalah untuk agama ini )Islam*
C Merasai kemanisan iman dan perlaksanaan ubudiyah kepada !llah
:4 Merasai kewujudan Malaikat -afa'ah yang men(atta segala
amalan
15
::%entiasa mengiringi niat untuk berjihad )dalam ibadat, hubungan
yang kuat dengan !llah, hidup se(ara lasak dan sentiasa membuat
persiapan*
:2 Memperuntukkan saat untuk bertafakur mengenai kejadian
makhluk dari masa ke semasa
Akti8iti-akti8iti Berkaitan
: Menyediakan topik-topik untuk dibin(angkan di dalam kelas
pengajian
2 Menyediakan dan menyampaikan khutbah dan juga (eramah yang
berkaitan dengan akidah di masjid-masjid atau di tempat-tempat
awam
; Memperuntukkan sejenak masa untuk bertafakur
3 Menggantung poster-poster yang mengandungi &ama-&ama !llah
5 Menyediakan artikel-artikel yang berkaitan dengan topik pelajaran
8 Menugaskan ahli untuk menyediakan gambaran (ara bagaimana
untuk merawat orang yang lemah imannya
6 Menentukan tugasan-tugasan praktikal untuk menambahkan iman
seperti mura+abah, berkorban demi dakwah, melakukan ibadat,
berpuasa sunat, +iamullai, ber'ikir, memba(a al /uran, mengingati
mati dan memerhati tentang kejadian !llah
G Mendengar kaset (eramah ulama-ulama yang thi+ah mengenai topik
ini
C Mengumpul ayat-ayat al /uran yang berkaitan dengan topik ini
:4 Menugaskan ahli supaya senantiasa merasai kewujudan Malaikat
sepanjang minggu
::Menugaskan ahli untuk mengumpulkan ayat-ayat yang menerangkan
bahawa para Malaikat membantu golongan yang beriman
:2 Mengumpulkan beberapa kisah daripada seerah yang
menunjukkan bagaiman para sahabat berinteraksi dengan al /uran
:; Menghadiri hala+ah memba(a al /uran di masjid seminggu
sekali dan melaksanakan hala+ah al /uran bersama dengan isteri
dan juga anak-anak
:3 .eluar ke taman-taman untuk memerhatikan keindahan (iptaan
!llah
16
:5 Mengadakan seminar dan bengkel perbin(angan
:8 Mengingati tentang a'ab kubur dan nikmat di dalamnya
Ru"ukan &a%#ahan
: !l !+a$ied al Islamiah, %yeikh %aid %abi+
2 !l !+a$ied, Imam -assan al 0anna
; Manhaj al /uran >i $!rdhil !+idah, 2oktor ,usuf al /ardhawy
3 Iujudu1lah, 2oktor ,usuf al /ardhawy
17
&A94ID
(#"ektif U%u%
Memelihara lidah dari al 1ahn dalam menyebut .alamu1lah, memba(anya
dengan betul sebagaimana yang sampai kepada kita se(ara mutawatir
daripada #asulullah %!I daripada 7ibrail !%
(#"ektif )husus
: Mendefinasikan tajwid dari segi bahasa dan juga istilah
2 Menerangkan kelebihan ilmu ini
; Menyebut hukum belajar ilmu tajwid
4. Memperkenalkan maksud al (ian dari segi bahasa dan juga istilah
5 Memperkenalkan setiap peringkat-peringkat /iraat
6. Menyebut hukum al )sti'*a dan al +asmala
7. Mengenali hukum "a,a- )berhenti* dan semasa memba(a al /uran
8. Mengenali makraj )tempat keluar huruf* dan sifatnya
C Mengenali hukum nun mati dan juga tanwin
:4 Mengenali hukum min mati
::Mengenali hukum-hukum yang berkaitan dengan 1am as %akinah
dan 1am al >i$l
:2 Mendefinasikan Mad dan al /asd dari segi bahasa dan juga istilah
:; Menyenaraikan jenis-jenis Mad dan bahagiannya
:3 Menjelaskan hukum yang berkaitan dengan jenis-jenis mad
(#"ektif *eninkatan Diri
: Menghargai dan mengutamakan ilmu tajwid
2 Mengeluarkan huruf dari makhrajnya yang betul
; Memberikan sifat yang tertentu kepada setiap huruf
3 Melaksanakan hukum dan kaedah tajwid semasa memba(a al /uran
5 Menghindari al 1ihan )berlagu-lagu* semasa menyebut .alimah !llah
8 Memba(a al /uran dengan suara yang bagus
6 .husyu$ ketika memba(a al /uran
G Memberi kesan kepada orang yang mendengar ba(aannya
C Mampu berinteraksi dengan maksud ayat-ayat yang diba(a
18
:4 Menjaga adab-adab semasa memba(a al /uran
Akti8iti Berkaitan
./ Memba(a al /uran di hadapan +ari yang mahir jika ada
2/ Mendengar kaset-kaset /ari yang diperakui dan mahir
0/ Mengguna pakai komputer untuk mengetahui makhraj huruf dan (ara
sebutannya
1/ Melatih lidahnya supaya dapat memba(a dengan betul
5/ Menjadikan ba(aan al /uran sebagai amalan harian
2/ /iamullai dengan ayat-ayat al /uran yang dihafal
3/ Membiasakan diri dengan ba(aan se(ara bertajwid dalam apa jua
ayat yang diba(a
4/ Menyediakan nota yang mengandungi ringkasan hukum-hakam
tajwid
5/ Menyediakan majlis ba(aan al /uran di rumahnya untuk isteri dan
anak-anaknya
Cara *enilaian dan *e%antauan
./ Memerhati dan memperbetulkan ba(aan al /uran satu persatu
2/ 0erbin(ang mengenai hukum-hakam tajwid yang terdapat dalam
beberapa ayat
0/ Mengadakan siri-siri pertandingan memba(a al /uran
1/ Menyediakan (ontoh penilaian ba(aan yang merangkumi hukum-
hukum yang berbagai dan markah bagi setiap perkara
5/ Menyediakan borang pemantauan untuk setiap orang bagi menilai
perkembangan prestasi ba(aannya
(#"ektif *e%#ela"aran )endiri
./ Mengembangkan potensi merujuk dan membuat kajian
2/ Menambah kefahaman terhadap ilmu tajwid
0/ Mengambil manfaat daripada ilmu tajwid, seni-seni +iraat dan juga
jenis-jenisnya
1/ Meneruskan penguasaan terhadap ilmu tajwidM baik dari segi teori
mahupun amali
19
Ru"ukan
: !l !mid >i >an !t Tajwid, %yeikh Muhammad 0assah
2 -idayatul /orie$
; 0ab at Tasrif >i Tilawah al Mushaf as %yarif )1ujnah !t Tarbiyah
Ial 0ahs !l Ilmi*
3 !n &asyr >il /iraat al $!syr, Ibnu al 7au'i
5 !l I+na$ >i %yarhi as %yatibiah, !bdul >attah al /adhi
8 -ujjatul /iraat, Ibnu =anjalah
6 !l Iafi, !bdul >attah al /adhi
20
&A:)IA,
(#"ektif U%u%
Mensu(ikan jiwa, memantapkan akhlak, memperbaiki tingkah
laku, menentang segala kebiasaan dan budaya yang
bertentangan dengan Islam di dalam diri dan juga
masyarakatnya
Mampu menguasai jiwa, disamping membebaskan diri dari sifat
melampau dan fanatik dengan hawa nafsu dan keinginan-
keinginan peribadi
Mengembangkan keupayaan seorang Muslim untuk
melaksanakan se(ara sejahtera hukum-hakam Islam serta
bimbingannya
Mendidik Muslim rasa tanggungjawab, sedia memikul bebanan,
timbangrasa dengan manusia dengan memastikan
perlaksanaan adil dalam berinteraksi sesama manusia, menjaga
kehormatan harta awam dan khusus, berjimat (ermat juga
mengembangkan harta dan menjaganya
Menyediakan kekuatan, menjaga kesihatan, memelihara
kepentingan awam dan mengukuhkan akhlak
Menyebarkan dakwah
Mendidik Muslim untuk menentang budaya-budaya asing yang
bertentangan dengan roh Islam di dalam dirinya, rumahnya dan
juga masyarakatnya
(#"ektif )husus
: Menjelaskan maksud takwa dan kedudukannya di dalam Islam
2 Mendatangkan dalil kepentingan takwa
; Menyenaraikan beberapa tindakan yang menjelaskan
pen(apaian sifat takwa
3 Mendefinasikan wafa$ )janji setia*
5 Menghubungkaitkan antara janji setia dan syukur
8 Menjelaskan bahaya membatalkan perjanjian dan
mengkhianatinya
6 Menyeneraikan tiga (ontoh yang ma$thur perlaksanaan sifat
wafa$
21
G Mendatangkan dalil dari /uran dan %unnah mengenai
kefardhuan sifat wafa$
C Menjelaskan maksud amanah dan hubungannya dengan iman
:4 Membetulkan kefahaman dangkal berkaitan sifat amanah
dan kandungannya
::Mendatangkan bukti bahawa seorang Muslim itu wajib bersifat
janji setia dan amanah
:2 Menjelaskan kedudukan berkasih sayang kerana !llah dan
kelebihannya
:; Menyenaraikan fenomena berkasih sayang kerana !llah
dalam kehidupan para salafussoleh
:3 Menjelaskan maksud isti+amah dan kesannya dalam
kehidupan seorang Muslim
:5 Mendatangkan dalil bahawa wajib isti+amah dan
kepentingannya dalam kehidupan seorang Muslim
:8 Menjelaskan hubungan antara isti+amah dan jalan yang
lurus
:6 Menghubungkaitkan antara isti+amah 9 jalan yang lurus
dan melintasi jalan-jalan sepanjang neraka 7ahannam pada hari
.iamat
:G Men(eritakan tiga (erita pendik menjelaskan kesan
isti+amah ke atas kejayaan individu dalam kehiupannya dalam
aspek teori dan amali
:C Menjelaskan maksud malu dan hubungannya dengan iman
24 Memberikan sebab kepada perkara berikut: Tergamak
melakukan maksiat, tidak mengendahkan perasaan dan
menghina martabat seseorang berdasarkan apa yang anda
faham daripada hakikat sifat malu
21. Membe'akan antara sifat al aya' dan al Kajal
22 Menjelaskan kepentingan memelihara keperibadian Muslim
2; Menerangkan tiga (ontoh praktikal daripada kisah remaja
dari kalangan para sahabat mengenai sifat menjaga rahsia
23 Menyenaraikan faktor-faktor yang mendorong seseorang
itu membo(orkan rahsia
25 Menjelaskan maksud akhlak yang baik
22
28 Menentukan sifat /udwah sebagai akhlak yang baik dalam
kehidupan seorang Msulim
26 Menjelaskan (ara bagaimana untuk seorang Muslim
memperbaiki akhlaknya dan kesan sifat mujahadah terhadapnya
2G Menjelaskan kedudukan akhlak yang baik di dalam Islam
dan eklebihannya di dunia serta di akhirat
2C Menmperkenalkan perbe'aan antara lemah lembut,
berhati-hati dan kasihan belas serta hubungan antara sesamanya
;4 Mendatangkan dalil yang menunjukkan kepentingan sifat
lemah lembut, berhati-hati dan kasihan belas dalam kehidupan
seorang Msulim
;: Menerangkan (ontoh-(ontoh praktikal sifat lemah lembut,
berhati-hati dan kasihan belas dari kehidupan salafussoleh
(#"ektif *eninkatan Diri
: Menjauhi perkara-perkara yang ditegah
2 Iara$ dari melakukan perkara-perkara yang syubhat
; %etia dengan janji dalam apa jua situasi
3 Menepati temu janji sama ada masa ataupun tempat dan
meminta maaf jika terpaksa lambat kerana terhalang dengan
sebab-sebab yang tertentu
5 Menunaikan setiap amanha yang diamanahkan kepadanya
8 Memelihara rahsia dan kehormatan
6 Menguasai dirinya ketika marah
G %enantiasa menunaikan kefardhuan pada waktunya
C <inta dan ben(i kerana !llah
:4 %enantiasa isti+amah dan menghindari penyelewengan
::%enantiasa bersifat kasihan belas dalam setiap urusannya dan
menjauhi sifat kasar dan keras
:2 Menyusun waktu makan
:; Mampu menyediakan makanan
:3 0ersegera untuk mengetahui isu-isu semasa
:5 Mengurus perbelanjaannya mengikut kemampuan
:8 Mengiringi niat jihad dalam ibadat, hubungan dengan !llah,
kehidupan lasak dan persiapan
:6 Makan apa yang dihidangkan tanpa ada perasaan ben(i
23
:G %ebera melaksanakan apa yang telah dipelajari
:C Menjauhi dari lama apabila ber'iarah
24 Menyusun buah-fikirannya dengan baik
2: Menyusun urusan kehidupannya dengan mengambil kira
waktu sembahyang
22 Menyusun peralatan peribadinya, pejabatnya dan juga
biliknya dengan baik
2; 0erkemampuan untuk memilih anasir yang baik
23 %egera untuk mengemukakan permasalahan dan
(adangan penyelesaian
Akti8iti Irinan
: Mengumpul ayat-ayat al /uran, al -adis, kata-kata hikmat dan
ungkapan-ungkapan syair yang berkaitan dengan topik dalam 0ab
Ta'kiah
2 Membuat poster dan (enderamata yang mengandungi sifat-sifat
mulia untuk dihadiahkan kepada masyarakat umum yang
menyokong
; Menulis (erpen yang berkaitan dengan sillibus perbin(angan
3 Mereka(ipta lagu-lagu nasyid yang membantu mengukuhkan
makna seterusnya memberi kesan positif kepada para pendengar
5 Membuat drama televisyen atau filem yang merangkumi topik-topik
sillibus dalam perspektif yang menyeluruh terutama yang
menjelaskan (abaran-(abaran sosial dan (ara untuk mengatasinya
dalam rangka untuk memastikan masyarakat mampu menjadikan
nilai-nilai murni itu sebagai pakaian dalam seluruh kehidupan
mereka
1+ Method *enilaian dan *e%antauan
: "jian perolehan bagi mengukur sejauh mana penguasaan
terhadap sillibus
2 Interview
; Pemerhatian terhadap tingkah laku
3 Pemantauan terhadap penyertaan dalam aktiviti-aktiviti iringan
24
5 Pemantauan persiapan mental setiap kali perlaksanaan aktiviti bagi
merealisasikan objektif fasa semasa di dalam kelas
(#"ektif !elf !tudy
: Mendefinasikan takwa dari segi bahasa dan juga istilah
2 Membe'akan antara takwa dan wara$
; Menjelaskan berita baik yang disebut di dalam al /uran untuk
golongan yang bertakwa
3 Menerangkan beberapa ayat yang men(eritakan mengenai takwa
5 Menyenaraikan berita gembira yang disebut di dalam al /uran
untuk orang-orang yang bertakwa
8 Menerangkan sifat-sifat bagi yang bertakwa dibandingkan
dengan orang yang tidak bertakwa
6 Menjelaskan maksud takwa yang tersebut di beberapa surah al
/uran
G Menerangkan beberapa pandangan ulama mengenai takwa
C Menulis beberapa buah hadis yang menyebut perihal takwa
:4 Menjelaskan beberapa kesan takwa seperti banyuan,
pertolongan, berada dalam naungan !llah, selamat dari api
neraka dan beroleh ganjaran syurga
::Mendefinasikan sifat malu dari segi bahasa dan juga istilah
syarak
:2 Menerangkan mengapa sifat malu itu menjadi sebahgaian
daripada (abang iman
:; Menjelaskan jenis-jenis sifat malu
:3 Menerangkan fenomena sifat malu dalam kehidupan
seorang Msulim
:5 Menerangkan hubungan antara sifat malu dengan
menyuruh kepada kebaikan dan men(egah perlakuan mungkar
:8 Menerangkan beberapa ayat yang men(eritakan perihal
sifat malu
:6 Menerangkan beberapa hadis yang men(eritakan
menegnai sifat malu
:G Menerangkan ebberapa pandangan ulama mengenai sifat
malu
:C Mendatangkan (ontoh dari sifat malu baginda %!I
25
)a"ian ayat-ayat al 7uran dan ,adis %enenai as !ifat
: 2efinasi takwa menurut bahasa dan istilah syarak
2 %ifat-sifat orang yang bertakwa
; Maksud ayat-ayat yang men(eritakan perihal orang-orang yang bertakwa: Nal 0a+arah:
ayat 2 9 5 dan ayat :66O, Nal Imran: ayat :;; dan :;GO
3 !yat-ayat mengenai takwa yang bermaksud meninggalkan dosa, mensu(ikan hati dari
maksiat N al 0a+arah: ayat:4:, :4;, :6G, :6C, :G;, :G3, :G6, :GC, :C8, :C6O dan Nal
Imran: ayat :24, :2;, :28, :62, :63 dan :G8O
5 !yat-ayat mengenai takwa yang bermaksud bimbang dan takut N al 0a+arah: ayat 36,
3G, 82, 88, :22 dan :2;O
8 !yat-ayat mengenai takwa yang bermaksud taat Nal 0a+arah: ayat :G; dan :G3O
6 2efinasi sifat malu dari segi bahasa dan juga istilah
G !yat-ayat yang menyebut perihal sifat malu
C -adis-hadis yang menyebut perihal sifat malu
:4 %ifat malu adalah sebahagian daripada iman
:: Malu dan meninggalkan maksiat
:2 Malu dan menjauhi perkara keji
:; <abang-(abang iman
:3 Malu merupakan antara sifat para &abi
:5 Malu adalah sifat yang dipuji oleh #asulullah %!I
Ru"ukan
: -ayah %ohabah, al .andahlawi
2 &udhratun &a$iem
; Ihya "lumuddin
3 Madarij as %alikin
26
./7A,
(#"ektif U%u%
: Muslim mengetahui mafhum ibadah di dalam Islam, hukum-hakam yang berkaitan,
tata(ara syar$ie bagi ibadat-ibadat khusus serta kesanya ke atas individu dan masyarakat
2 Mahir dalam hukum-hakam yang berkaitan dengan 'akat, puasa dan haji se(ara teori dan
praktikal
(#"ektif )husus
: Menjelaskan hukum-hakam 'akat
2 Menjelaskan hukum-hakam haji
; Merasai kemaisan iman dan ubudiah kepada !llah
3 0ersedekah sekadar yang mampu
5 Mengeksploitasi peluang-peluang istighfar para Malaikat dan doa-doa mereka
8 0erpuasa sekurang-kurangnya dua hari dalam sebulan
6 Menahan diri dan juga anggota daripada melakukan maksiat dan dosa
G Menunaikan umrah jika mampu
C Memperbanyakkan 'ikir mengingati !llah
:4 %entiasa berdoa terutamanya pada waktu-waktu yang utama
:: %entiasa bertaubat memohon ampun terutamanya pada waktu-waktu utama
:2 %entiasa memperbetulkan niat
:; Menyuruh perkara yang makruf dan men(egah perkara yang mungkar
:3 %entiasa memikirkan mengenai kejadian !llah
:5 Melakukan I$tikaf satu malam setiap sebulan
:8 0erpuasa sunat apa yang termampu )hari putih, awal =ulhijjah dll*
:6 Mengiringi niat jihad dalam ibadat, hubungan dengan !llah, khusyunah )lasak* dan ketika
membuat persiapan
:G %entiasa bersabar bersama pendokong kebenaran
:C Membelanjakan hartanya sekalipun dalam jumlah yang sedikit untuk saudaranya seagama
di seluruh dunia Islam
24 0ersabar di atas musibah
2: %entiasa men(ari-(ari waktu di mana doa sangat mustajab
22 0ersegera membantu orang yang ditimba musibah
2; Mengajar orang lain perkara yang berkaitan dengan agama
23 Memberi orang lain makan
25 Memberi galakan kepada orang lain supaya sentiasa taat peritah !llah
28 Mengingatkan manusia supaya menghindari murka !llah
*uasa
: Mengetahui definasi puasa di sudut bahasa dan istilah syara
2 Mengeluarkan dalil wajib puasa
; Menjelaskan kelebihan puasa
3 Menjelaskan (iri-(iri keistimewaan bulan #amadhan
5 Menjelaskan bagaimana untuk menentukan tarikh awal #amadhan
27
8 Menerangkan sebahagian daripada kesan puasa
6 Menerangkan hikmat dari puasa
G Menerangkan hari-hari yang disunatkan berpuasa
C <enderung untuk berpuasa pada hari-hari yang disunatkan berpuasa
:4 %entiasa mendekatkan diri kepada !llah dengan melakukan ketaatan
:: Menjelaskan kelebihan blan #amadhan dan hubungannya dengan al /uran
:2 Menyenaraikan syarat, rukun, perkara-perkara yang disunatkan, adab-adab, perkara yang
boleh merosakkan dan perkara yang makruh semasa berpuasa
:; Memberi penerangan mengenai kesan-kesan puasa ke atas individu dan masyarakat
:3 Menjelaskan hukum berbuka
:5 Menerangkan apa yang diharuskan semasa berpuasa
:8 Menyatakan se(ara ringkas selama lebih kurang lima minit mengenai jenis-jenis puasa
)wajib, sunat dan puasa yang ditegah*
:6 Menerangkan sembahyang terawih dan apa yang berkaitan dengannya juga dalam masa
lebih kurang lima minit
:G Menerangkan hukum I$tikaf dan lekebihannya
:C Memberikan penerangan ringkas mengenai 'akat fitrah )kadarnya, hukumnya, kesannya
dalam mewujudkan suasana takaful di dalam masyarakat Islam*
24 0erpuasa #amadhan dengan mela'imi roh sebenar berpuasa
2: 0erpuasa sunat sekurang-kurangnya tiga hari dalam sebulan
22 %entiasa menunaikan sembahyang terawih
2; 0ersegera melakukan I$yikaf sekadar yang termampu
23 Menunaikan 'akat fitrah
25 Menggalakkan perlaksanaan puasa, sembahyang terawih, I$tikaf, 'akat dan bersedekah
28 Merayakan kedatangan bulan #amadhan )menggantung bahan hiasan di masjid-masjid,
rumah dan bertukar-tukar u(apan tahniah*
26 Menerangkan hukum mengeluarkan 'akat fitrah dalam bentuk nilaian wang dan hukum
memindahkannya ke tempat lain
2G Menjelaskan sunat-sunat semasa I$tikaf
2C Menyenaraikan se(ara bertulis perkara-perkara yang membatalkan I$tikaf sejumlah lima
baris
;4 Menerangkan hukum 'akat fitrah
;: Menerangkan pandangan para ulama mengenai pengeluaran 'akat dalam bentuk
matawang
;2 Menjelaskan pandangan para ulama mengenai hukum memindahkan 'akat fitrah
,a"i
: Menjelaskan definasi haji dari segi bahasa dan juga istilah syara
2 Mendatangkan dalil mengenai wajib haji daripada kitab dan juga sunnah
; Memberi penerangan lengkap mengenai hikmat perlaksanaan ibadat haji
3 Menerangkan kelebihan ibadat haji
5 Menentukan syarat-syarat wajib haji
8 Menjelaskan hukum malakukan haji bagi orang yang telah mati dan syarat-syaratnya
6 Menerangkan mi+at 'aman dan makan bagi ibadah haji
G Mengetahui definasi ihram dan hukumnya
C Menentukan sunat-sunat ihram, adab-adabnya serta perkara-perkara yang diharuskan
28
:4 Menentukan larangan-larangan semasa ihram dan denda bagi sesiasa yang
melanggarnya
:: Menerangkan jenis-jenis haji dan hukum bagi setiap jenis tersebut
:2 Memberi penerangan bagaimana menunaikan rukun-rukun haji, wajib haji dan juga sunat-
sunat haji
:; Menerangkan syarat-syarat tawaf dan sunat-sunatnya
:3 Menerangkan syarat-syarat sa$ie, wajib sa$ie dan sunat-sunatnya
:5 Menerangkan hukum ber(ukur
:8 -ukum berhenti di Mu'dalifah
:6 Menerangkan hukum melontar, syarat-syaratnya, perkara yang wajib, sunat-sunatnya dan
hari-harinya
:G Menerangkan hukum bermalam di Mina dan hukum tawaf Iada$
:C Menentukan syarat-syarat sembelihan korban, waktu menyembelih, tempatnya dan juga
tata(aranya
24 Menyatakan sunat-sunat yang berkaitan dengan rukun-rukun dan perkara-perkara yang
wajib
2: Menyatakan (ara bagaimana (ara untuk tahallul daripada ibadat haji
22 Menyatakan perlaksanaan ibadat haji mengikut urutan masa
2; Menerangkan definasi umrah, dalil yang mensyariatkannya, hukumnya, masanya,
mi+atnya dan rukun-rukunnya
23 Menjelaskan maksud sembelihan korban, hukumnya, hukum-hakam yang bersangkutan
dan syarat-syaratnya
(#"ektif !ulukiah dan 4u"daniyah
: 0erpuasa sekurang-kurangnya tiga hari sebulan
2 Menahan anggota badannya daripada melakukan dosa dan maksiat seperti
mengumpat, mengadu domba dan mengeluarkan perkataan yang keji
; Menunaikan ibadat haji bila berkemampuan sekali seumur hidup
3 Menuanikan umrah ke 0aitulah sekurang-kurangnya sekali seumur hidup
5 Memperbanyakkan mengingati !llah
8 Memperbanyakkan sedekah se(ara senyap
6 0ersedekah dengan hartanya untuk dakwah
G Merasakan keampunan serta anugerah !llah ke atas hamba&ya sewaktu di !rafah
C Menjaga adab-adab semasa menunaikan ibadat haji dan mengingati bimbingan-
bimbingan al /uran dan as %unnah dalam perkara tersebut
:4 Mengingati u(apan-u(apan #asulullah %!I serta bimbingannya dan senantiasa (uba
untuk menghayatinya semasa hari !rafah
:: <uba untuk mengambil manfaat perhimpunan jemaah haji dalam mengajak mereka ke
arah kebaikan dan men(egah mereka daripada kemungkaran, mengukuhkan kesatuan
umat Islam, (uba mengenali isu-isu mereka dan mengambil berat hal-ehwal mereka
:2 Mengambil manfaat penggandaan pahala solat dan ibadat yang lain di tempat-tempat
su(i tersebut
Akti8iti-akti8iti Irinan
: Menyediakan tape video yang menerangkan (ara-(ara perlaksanaan ibadat haji dan
umrah
29
2 Mengedarkan tape-tape berkaitan haji dan umrah oleh-oleh pen(eramah seperti "sta'
Iajdi ?hunaim dan !mru .halid
; Membuat ringkaskan buku >i+h =akat karangan 2oktor al /ardhawy
3 Memba(a buku 6usykilat al 7a,r 8a Kai-a '$lajaal )slam )Masalah .emiskinan 2an
0agaimana Ia 2itangani Pleh Islam* karangan 2oktor al /ardhawy
5 Menggalakkan pengunjung masjid supaya mengeluarkan 'akat harta mereka
8 Menggalakkan pengunjung masjid supaya menunaikan ibadat haji dan umrah melalui
khutbah 7umaat, kelas-kelas pengajian dan (eramah-(eramah di masjid
6 Mengagihkan (enderamata yang mengandungi hikmat berpuasa, 'akat dan haji
kepada individu yang datang ke masjid
G Menyampaikan peringatan dan bimbiungan kepada bakal-bakal haji sebelum mereka
berangkat ke tanah su(i
C Meneruskan perhubungan dengan kenalan-kenalan yang ditemui semasa mengerjakan
ibadat haji dan umrah disamping mengingatkan mereka supaya sentiasa melakukan
ketaatan dan sedia menyumbang demi Islam dan umatnya
:4 Mengutus kad-kad u(apan tahniah kepada para jemaah haji yang selamat kembali ke
tanah air
:: Menganjurkan program berbuka puasa untuk keluarga terdekat, kenalan dan juga fakir
miskin
:2 Melakukan +iam menghidupkan malam dengan menghafal al /uran
:; Melakukan I$tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan #amadhan
:3 Menubuhkan unit-unit untuk mengumpulkan 'akat fitrah dan mengagihkannya kepada
yang emmerlukan
:5 Menghidupkan sunnah #asululah %!I dalam menunaikan sembahyang hari raya di
kawasan lapang dan prihatin dengan golongan anak-anak yatim dan fakir miskin pada
hari raya
:8 Melakukan puasa enam dalam bulan %yawal
:6 Memperbanyakkan amalan ketaatan pada hari-hari yang penuh keberkatan seumpama
malam al /adar dan sepuluh hari pertama daripada bulan =ulhijjah
Cara *enilaian dan *e%antauan
: "jian kefahaman
2 Pemerhatian
; Pemantauan se(ara lisan
3 "jian bertulis
5 "jian lisan
8 Pemerhatian dan pemantauan tindak-tanduk seharian
6 Pemerhatian dan pemantauan penyertaan dalam aktiviti-aktiviti iringan
G Pemantauan persiapan mental setiap kali perlaksanaan aktiviti bagi merealisasikan
objektif kognitif semasa di dalam kelas
(#"ektif !elf !tudy
: Merasakan kewajipan taat kepada !llah, patuh dengan segala hukum ketentuannya dan
mengutamakan dalil yang sahih berbanding hawa nafsu
2 0erusaha membentuk aliran positif ke arah perlaksanaan syiar agama se(ara rela dan
ikhlas
30
; 0ertakwa kepada !llah dan sentiasa merasai kehadirannya dalam setiap ketika dan
urusan
3 Terbuka dan berlapang dada dalam menghadapi titik perselisihan dalam soal-soal fekah
5 Memahami hikmat puasa, 'akat dan haji
8 Menerangkan kesan ibadat-ibadat tersebut ke atas individu dan masyarakat Muslim
6 Menerangkan bagaimana !llah memfardhukan ibadat puasa ke atas orang-orang yang
terdahulu
G Menerangkan hubungan antara puasa dan takwa
C Menebut perkara-perkara yang membolehkan untuk berbuka
:4 Menerangkan bagaimana 'akat itu boleh mensu(ikan diri dari sifat bakhil
:: Menjelaskan peranan sedekah dan 'akat dalam membenteras masalah kemiskinan
:2 Menerangkan hikmat di sebalik perhimpunan umat Islam semasa melaksanakan ibadat
haji
:; Menerangkan maksud tajarrud seorang Muslim yang terkandung di sebalik pemakaian
pakaian yang biasa semasa ibadat haji dan umrah
:3 Menerangkan bahawa perlaksanaan ibadah haji adalah kerana men(ontohi bapa para
&abi iaitu Ibrahim !% dan isterinya -ajar
:5 Menerangkan maksud yang terkandung di sebalik ibadat melontar semasa musim haji
Ru"ukan !elf !tudy
: >i+h as %unnah, %aid %abi+
2 !l >i+h !l Muyassar, !hmad Isa !syur
; Ihya$ "lumuddin, !bu -amid al ?ha'ali
3 Mukhtasor Minhaj al /asidin )0ahagian Ibadat*
5 Tah'ib Mausu$ah al Mukminin )0ahagian Ibadat*
;+ &a"uk Daurah
Bil Bahan Ru"ukan
*ernaran
: >i+hul %haum Taisir >i+h Ibadat %>aisal Maulawi
2
>i+hiul -ajj
Taisir >i+h Ibadat
%>aisal Maulawi
31
&()(,-&()(, I!LAM
(#"ektif U%u%
Mengkaji tokoh-tokoh Islam yang hidupnya dengan Islam dan untuk Islam Mereka merupakan
mer(utanda hidayah dan (ontoh ikutan
(#"ektif )husus
: Menentukan titik perubahan dalam kehidupan tokoh-tokoh tersebut
2 Memperkukuhkan ke(intaan dan penghormatan terhadap golongan Tabi$ien dan
(ontoh-(ontoh pendokong -arakah Islamiah kontemporari
; Menyerlahkan batas dan mer(utanda kefahaman Islam yang sahih terutama dalam
aspek kesederhanaan, pertengahan, keindahan dan keunikan
3 Mengenali pendirian dan sikap yang (ukup mengesankan dari tokoh-tokoh yang ada di
dalam silibus kajian
5 Menerangkan sumbangan serta peranan tokoh dalam membantu perjuangan agama
8 Memperkukuhkan ke(intaan terhadap Islam dan bekerja untuk Islam dalam jiwa
individu sepanjang pembentangan mengenai kehidupan tokoh-tokoh tersebut
6 Mengenali tokoh !to$ bin #ibah
G Menyenaraikan sumbangan !to$ bin #ibah terhadap Islam
C Menjelaskan aspek yang mengesankan dalam kehidupan Tabi$ien tersebut
:4 Menjelaskan kesan-kesan positif dalam masyarakat yang berjaya ditinggalkan oleh !to$
bin #ibah
:: Menerangkan silsilah keturunan "mar bin !bdul !'i'
:2 Mnejelaskan aspek-aspek positif yang dikenalpasti ada pada keperibadian "mar bin
!bdul !'i'
:; Menerangkan kesungguhan "mar bin !bdul !'i' dalam menuntut ilmu
:3 Menerangkan se(ara terperin(i kelayakan yang ada pada "mar bin !bdul !'i' utuk
menjawat jawatan khalifah
:5 Menghubungkaitkan antara sifat 'uhud "mar bin !bdul !'i' dan keadilan
pemerintahannya
:8 Memberikan sebab mengapa sebahagian sejarawan mengkategorikan "mar bin !bdul
!'i' sebagai khulafa$ #asyidin
:6 Menerangkan keadaan sosial di 'aman "mar bin !bdul !'i'
:G Menjelaskan kesan "mar bin !bdul !'i' ke atas golongan .hawarij
:C Men(eritakan sebahagian daripada mana+ib "mar bin !bdul !'i' yang men(eritakan
sifat 'uhud dan warak
24 Menerangkan silsilah keturunan -asan al 0asri
2: Menjelaskan aspek-aspek yang ketara pada -asan al basri semasa 'aman kanak-
kanaknya
22 Menerangkan bagaimana -asan al basri menuntut ilmu
2; Memberi sebab ke(erdikan -asan al 0asri
23 Menjelaskan beberapa aspek yang ada pada -asan al 0asri terutama kefahamannya,
sifat 'uhud, warak, berani mempertahankan kebenaran
25 Menerangkan silsilah keturunan %a$ied bin Musayyib dan sumbangannya kepada Islam
dan umatnya
28 Mendatangkan bukti tahap kefahamannya, warak dan juga keilmuannya
26 Menerangkan mengenai %a$ied bin 7ubair dan 'aman di mana beliau hidup
2G Menerangkan sumbangan %a$ied bin 7ubair dan pen(arian ilmu
32
2C Menerangkan ketegasan %a$ied bin 7ubair dalam mempertahankan kebenaran dan
pendiriannya terhadap -ajjaj serta peristiwa bagaimana beliau akhirnya dibunuh oleh
-ajja
;4 Menerangkan silsilah keturunan !bdul #ahman al ?hafi+i dan medan sumabngannya
yang paling ketara
;: Menyenaraikan sumbangan dan kesan al ?hafi+i terhadap !ndalus dan Jropah
;2 Menerangkan (iri keperibadian yang ada pada al ?hafi+i semasa pertemuannya
dengan %amh bin Malik al .hawlani
;; Menerangkan silsilah keturunan "rwah bin =ubair dan kesannya terhadap
keperibadiannya
;3 Menjelaskan aspek-aspek 'uhud, sabar dan redha yang dalam kehidupan "rwah bin
=ubair
;5 Menerangkan se(ara terperin(i kesan-kesan yang telah ditinggalkan oleh "rwah bin
=ubair kepada masyarakat dan persekitarannya
;8 Menerangkan keistimewaan dan keperibadian "mar at Telmesani
;6 Menjelaskan kesan keperibadian beliau terhadap orang di sekelilingnya dan yang
berurusan dengannya
;G Men(eritakan kisah penglibatannya dan perjuangannya di dalam -arakah Islamia
;C Membuat analisa mengenai aspek-aspek kebijsanaan beliau dalam memimpin
organisasi dakwah
34 Menyenaraikan sumbangannya serta beberapa pendirian beliau dalam dakwah
sehinggalah beliau meninggal dunia
3: Menerangkan keistimewaan dan keperibadian !bdul .adir !udah
32 Menjelaskan kesan keperibadian beliau terhadap orang di sekelilingnya dan yang
berurusan dengannya
3; Menerangkan sumbangan !bdul .adir !udah dalam bidang ilmu dan undang-undang
33 Menerangkan se(ara terperin(i pendiriannya terhadap 7amal !bdul &asir dan
kedengkian 7amal !bdul &asir terhadapnya
35 Menjelaskan (ara bagaimana !bdul .adir !udah menyertai dakwah
38 Menyenaraikan kesan-kesan sumabngan !bdul .adir !udah
36 Menjelaskan sebahagian daripada perbi(araan beliau yang kemudiannya berakhir
dengan hukuman mati
3G Menerangkan silsilah keturunan %yeikh Muhammad al >arghali dan hubungannya
dengan as %yahid -asan al 0anna #!
3C Menerangkan sumbangan %yeikh Muhammad >arghali dalam dakwah dan jihad
54 Menerangkan sumbangan dan perananya di dalam jihad di palestin dan di %ue'
5: Menerangkan kedudukannya di kalangan ulama !'har
52 Menerangkan bagaimana beliau telah gugur syahid
5; Menerangkan mengenai silsilah keturunan .amal as %ananiri, persekitaran yang
dilaluinya serta kesannya terhadap pembinaan keperibadiannya
53 Menjelaskan (ara bagaimana dia menyertai dakwah
55 Menerangkan sifat sabarnya terhadap segala ujian yang menimpanya sepanjang jalan
dakwah, komitmennya serta disiplinnya yang tinggi
58 Menerangakn sumbangannya serta peristiwa bagaimana beliau gugur syahid
33
(#"ektif *eninkatan *eri#adi
: 0erbangga penggabungannya dengan Islam
2 Men(ontohi generasi salafussoleh
; Menghargai sumbangan serta peranan yang telah dimainkan oleh tokoh
3 Terkenal dikalangan rakannya sebagai orang yang sangat mengasihi orang-orang yang
bekerja untuk Islam
5 Menulis ringkasan mengenai setiap tokoh
8 Men(ontohi tokoh dalam setiap tindakan yang baik
6 0enyak melakukan kerja-kerja kebaikan
G Men(ontohi generasi para sahabat #!
C %entiasa memperbanyakkan doa-doa yang ma$thur
:4 Mempertahankan agamanya dengan segala yang dimiliki
:: Memberi sumbangan yang berkesan bersama rakan-rakannya di dalam organisasi
dakwah
:2 Mempunyai kebijaksanaan dan ke(erdikan dalam setiap tindak-tanduknya terutama yang
berkaitan dengan dakwah
)andunan
!u6ar %in hayat at &a#i<ien= Dr A#dul Rah%an Ra<fat al Basya
: $!to$ bin abi #ibah
2 "mar bin !bdul !'i'
; !l -assan al 0asri
3 %a$ied bin al Musayyib
5 %a$ied bin 7ubair
8 !bdul #ahman al ?hafi+i
6 "rwah bin a' =ubair
Min A<la% al ,arakah 6ad Dak6ah al Isla%iah al Mua<sirah= Counselor A#dullah
<Al U-aili
: "mar at Telmesani
2 Muhammad .amal as %ananiri
; Muhammad >arghali
3 !bdul /adir !udah
Akti8iti-Akti8iti Irinan
: Mengumpul ayat dan hadis yang men(eritakan mengenai kelebihan gologan Tabi$ien
2 Menyediakan senarai Tabi$ien beserta dengan sumbangan mereka
; Mengadakan pertandingan mengenai Tabi$ien berdasarkan sillibus yang telah dilalui
3 Menyaksikan tayangan video atau mendengar kaset yang men(eritakan mengenai
kehidupan beberapa orang Tabi$ien serta sumbangan mereka
5 Menyediakan pementasan yang men(eritakan mengenai beberapa pendirian praktikal
para Tabi$ien
8 Menggalakkan setiap orang untuk men(ontohi keperibadian mereka, menamakan anak-
anak atau jalan-jalan dengan nama-nama mereka
6 Menayangkan video u(apan "sta' "mar at Telmesani yang men(eritakan perihal
kehidupannya serta dakwahnya
34
G Membentangkan beberapa (atatan "sta' "mar Telmesani yang ditulis kepada individu
tertentu se(ara siri
C Menghimpun segala (atatan yang ditulis oleh as %yahid .amal as %ananiri ke dalam
sebuah buku terutamanya ungkapan madah yang ditulis oleh isterinya -amidah /utb
:4 Menerangkan sumbangan as %yahid Muhammad al >arghali serta bagaimana beliau
gugur syahid berpandukan buku-buku (atatan yang ditulis oleh Ikhwan menegnai perang
di palestin dan juga %ue'
:: Mengumpul segala (atatan yang ditulis oleh !bdul .adir !udah ke dalam sebuah buku
dan edarkan kepada setiap individu
)aedah *enilaian dan *e%antauan
: Mengajukan soalan-soalan perbin(angan mengenai tokoh para Tabi$ien serta pendirian
mereka
2 Pertandingan mengenai Tabi$ien serta sumbangan mereka
; Memantau sejauh mana pen(eritaan mengenai tokoh-tokoh itu tadi memberi kesan
terhadap individu
3 Menyediakan borang untuk menilai kesan setiap individu terhadap pen(eritaan
mengenai tokoh-tokoh tersebut
(#"ektif !elf !tudy
: Menerangkan kedudukan keilmuan !to$ bin #ibah
2 Menerangkan pendirian .halifah %ulaiman bin !bdul Malik dengan %ai$ed bin al Musayyib
semasa musim haji
; Menjelaskan bagaimana !to$ bin #ibah boleh men(apai tahap agama dan keilmuan yang
sangat tinggi
3 Membuat ringkasan mengenai pendirian !to$ semasa bersama -isyam bin !bdul Malik
5 Men(ontohi keilmuan dan keberanian !to$ bin #ibah
8 Menyenaraikan beberapa pendirian "mar !bdul !'i' yang mengkagumkan
6 %entiasa men(ontohi "mar !bdul !'i'
G Menjelaskan suasana sewaktu -asan al 0asri dilahirkan
C Memberi gambaran menegnai keadaan 0asrah semasa 'aman -asan al 0asri
:4 Menerangkan pendirian -asan al 0asri terhadap -ajja bin ,usuf
:: Menggalakkan supaya men(ontohi -asan al 0asri
:2 Memben(i golongan Taghut, orang yang 'alim dan kejam
:; %entiasa menyampaikan kebenaran
:3 Menerangkan pendirian %a$ied bin al Musayyib semasa dijemput oleh al -ajib untuk
mengadap khalifah
:5 Menghormati ilmu dan para ulama
:8 Men(ontohi %ai$ed bin al Musayyib yang telah mengahwinkan anak perempuannya
dengan lelaki yang beragama dan berakhlak meskipun tidak berharta dan berketurunan
mulia
:6 Menjelaskan kelebihan !bdullah bin !bbas berbanding %ai$ed bin 7ubair
:G Menerangkan pendirian %a$ied bin 7ubair dengan -ajjaj
:C %enantiasa berusaha menyatupadukan umat dan menjauhi perpe(ahan
24 Men(eritakan keadaan negara dan -arakah Islamiah semasa "mar at Telmesani dilantik
menjadi Mursyid !m Ikhwan Muslimin
2: Membuat perbandingan keadaan Ikhwan antara sebelumnya dengan keadaan semasa
kematian "mar at Telmesani
35
22 Menerangkan se(ara terperin(i usaha-usaha !bdul .adir !udah menerangkan (iri-(iri
keistimewaan syariat Islam berbanding undang-undang (ivil (iptaan manusia
2; Men(eritakan beberapa (ontoh kepahlawanan dan pengorbanan yang ditunjukkan oleh
%yeikh Muhammad al >arghali semasa berhadapan dengan Taghut kontemporari
23 Mengumpulkan apa yang telah dinyatakan oleh pemimpin-pemimpin dakwah mengenai
sebab pembunuhan as %yahid .amal as %ananiri
25 Menjelaskan sumbangan as %yahid .amal as %ananiri di dalam jihad !fghanistan
Ru"ukan !elf !tudy
!l 0idayah wan &ihayah, Ibnu .athir
Iafiyat al !$yan, Ibnu .halkan
!n &ujum a' =ahirah fi !khbar Misr wal /ahirah, Ibnu Taghri 0ardi
Tarikh 0aghdad, .hatib al 0aghdadi
"sdul ?habah, Ibnu al !thir
%ya'arat a' =ahab fi !khbar min =ahab
Tarikh al Islam, a' =ahabi
Toba+at, Ibnu %aad
I$lam an &ubala$, a' =ahabi
Min !$lam al -arakah wad 2akwah al Islamiah al Mu$asirah, <aunselor !l "+aili
!l Ikhwan !hdas %ona$at Tarikh, Mahmud !bdul -alim
!l Ikhwan fi -arbi >ilastin, .amil %yarif
%ofahat min Tarikh, %olah %yadi
Cara $ena"aran
Mukaddimah menerangkan kepentingan mengkaji tokoh
Memperkenalkan tokohM latarbelakang
Menerangkan pendirian tokoh dan juga peranannya
0erdialog dan berbin(ang mengenai pendirian yang paling ketara dalam kehidupan
tokoh di sudut sebab, kesannya kepada sekeliling, aspek hikmah, nilai serta
ke(enderungan aliran-aliran yang terbentuk dari kajian tokoh ini
Membimbing kepada rujukan self-study untuk memperkayakan topik
Tugaskan dengan aktiviti-aktitiviti iringan
36
*endetailan Bahan ,ala-ah
Bulanan Bahan Minu *erta%a Minu )edua Minu )etia Minu )ee%$at
1
Tafsir at Thori+ at Thori+ al 0uruj al 0uruj
Aqidah 7ilid 2 : >asal : 7ilid 2 : >asal 2 7ilid 2 : >asal ; 7ilid 2 : >asal 3
2
Tafsir al Insyi+a+ al Insyi+a+ al Mutafffiin al Mutaffifiin
Aqidah 7ilid 2 : >asal 5 7ilid 2 : >asal 8 7ilid 2 : >asal 6 7ilid 2 : >asal G
3
Tafsir al Mutaffifiin al Infitaar al Infitaar at Takwiir
Aqidah 7ilid 2 : >asal C 7ilid 2 : >asal :4 7ilid 2 : >asal :: 7ilid 2 : >asal :2
4
Tafsir at Takwiir Q!basa Q!basa Q!basa
Aqidah 7ilid 2 : >asal :; 7ilid 2 : >asal :3 7ilid 2 : >asal :5 7ilid 2 : >asal :8
5
Tafsir an &aa'iAaat an &aa'iAaat an &aa'iAaat an &aa'iAaat
Aqidah 7ilid 2 : >asal :6 7ilid ; : >asal : 7ilid ; : >asal 2 7ilid ; : >asal ;
8 %hafawi Tahriri
Penilaian/
9iara
Pr:ses
pemeringkatan/*iara

37
Minu > *erta%a !e%ester > 2
&afsir *enenalan surah At-&ori- ? &afsiran ayat 02 - 20
0uat penekanan perkara berikut:
: !llah sebagai pelihara dan tuan punya semua yang bernyawa
2 !sal kejadian diri manusia ialah dari air mani
; !llah berkuasa untuk menghidupkan kembali manusia pada hari .iamat
3 -ukum tajwid yang berkaitan dengan ayat
5 Maksud perkataan yang ada dalam surah
8 <iri dan keistimewaan surah
6 -ubungan yang tersembunyi antara alam semesta dengan langitnya, buminya,
bintang-bintangnya dan pen(iptaan manusia dengan hari kebangkitan, membantu
kebenaran dan kemun(ulannya
G Menjelaskan fenomena kekuasaan !llah, penjagaan&ya, pemeliharaannya dan
petunjuknya kepada pen(iptaan manusia berdasarkan penemuan sains dan
pembongkaran yang telah dinyatakan oleh ayat-ayat sebelumnya
C Menggunakan ayat-ayat dalam surah sebagai dalil yang membuktikan bahawa al
/uran adalah rujukan mutlak terhadap apa sahaja perselisihan pemikiran
:4 Menjelaskan tabiat pertembungan antara kebenaran dan kebatilan
:: Menerangkan bukti-bukti kemenangan al -a+ )kebenaran*
:2 Menerangkan kedudukan #asulullah
A-idah .asal 2> )e$entinan #eri%an ke$ada Allah dan rasul-0ya
Membuat penekanan perkara berikut :
: .ewajipan pertama manusia ialah mengenali !llah
2 Prang yang tidak mengenali Tuhannya hidup di dunia seperti binatangM tidak mengetahui
tujuan hidupnya, melakukan kerosakan di dunia dan tidak mengetahui apakah amalan
soleh yang dapat meraih reda Pen(iptanya 2ia akan meninggalkan dunia sedangkan dia
tidak mengetahui kenapakah dia datang ke dunia
; Prang yang tidak mengenali Tuhannya akan diharamkan daripada mendapat keredaan
Tuhan dan nikmat syurga serta mengundang dirinya kepada a'ab neraka 7ahanam 2ia
juga akan diharamkan daripada mendapat bantuan dan pertolongan !llah Taala
3 Prang yang tidak mengenali rasul !llah yang diutuskan kepadanya, diharamkan daripada
mendapat nikmat hidayah Ilahi di dunia dan merasai nikmat syurga di !khirat
5 Prang yang tidak mengenali rasul utusan Tuhannya akan mudah dikuasai oleh ahli sihir,
para penipu dan orang 'alim
38
Minu > )edua
&afsir !urah at &ori- ayat 22 -2@
Membuat penekanan perkara berikut :
: Menegaskan bahawa al /uran adalah pemisah antara yang hak dan yang batil
2. Penutup %urah ini menjelaskan bahawa tiap-tiap diri dapat bersembunyi dari pengawasan
!llah %ebagaimana !llah telah men(ipta manusia, dan !llah lah yang akan menghidupkan
kembali bila telah mati Ia juga menerangkan !llah tentang al /uran
; Prang yang tidak beriman kepada malaikat dan kitab-kitab terdahulu tidak dikira imannya
A-idah .asal 2> )e$entinan #eri%an ke$ada Malaikat dan )ita#
Memberi penekanan dalam beberapa perkara penting diantaranyaM
: .epentingan 0eriman kepada Malaikat
2 .epentingan 0eriman kepada .itab
; 0eriman kepada malaikat adalah salah satu daripada rukun Iman Ia meluaskan
pengetahuan manusia tentang kerajaan !llah, memantapkan amalannya dan
menambahkan rasa takwa kepada !llah
3 0eriman kepada semua kitab terdahulu adalah salah satu daripada rukun Iman Ia
menghapuskan sikap taksub yang di(ela dan melayakkan umat Islam menjadi
pemimpin umat manusia mengikut petunjuk Islam Ini kerana Islam adalah agama
yang membenarkan semua kitab su(i yang terdahulu Ia adalah pengiktirafan bahawa
petunjuk telah diturunkan kepada semua umat manusia
39
Minu )etia
&afsir *enenalan surah ? &afsiran ayat 02 - 22
Pengenalan %urah !l 0uruuj
: Terdiri dari kalangan surah 9surah !l Makkiyah
2 Mengandungi 22 ayat
; &ama !l 0uruuj diambil dari perkataan K!lh 0uruujL yang terdapat pada ayat pertama
surah ini Maksud K !ll 0uruujL ialah )gugusan bintang*
3 Memahami beberapa maksud kalimah yang terdapat dalam surah ini
5 Memahami se(ara umum penafsiran surah ini
!yat 4:- ::
: Memberi penekanan dalam beberapa perkara penting diantaranya:
2 Menerangkan tentang sikap dan tindakan-tindakan orang-orang kafir terhadap orang-
orang yang beriman dan mengikuti seruan para rasul
; Menegaskan bukti-bukti kekuasaan !llah swt
3 Menjelaskan bahawa orang-orang yang beriman dan beramal solih akan dibalas
dengan syurga
A-idah .asal 5> )e$entinan #eri%an ke$ada ,ari Akhirat dan takdir #aik dan #uruk
Penekanan:
: 0eriman kepada hari !khirat adalah beriman kepada perkara yang hak adalah erti
kehidupan yang sebenar tidak akan ter(apai tanpanya
2 0eriman kepada hari !khirat dapat menyu(ikan jiwa, membaiki amalan dan menjauhkan
seseorang daripada ketamakan untuk mendapat kesenangan dunia yang sementara
; Membuat penekanan perkara berikut :
3 eriman kepada /adar )takdir* membuahkan sifat keberanian dan sentiasa ingin maju
kehadapan Ia mema(u manusia untuk men(ari dan menyelidik ketentuan yang baik untuk
dimanfaatkan di dunia 2ia juga akan menjauhi ketentuan buruk yang dapat dikenal pasti
Prang yang beriman kepada takdir, hidup dengan ketenangan dan meredai segala
ketentuan !llah
5 0eriman kepada hari !khirat dan /adar )takdir* merupakan dua rukun daripada rukun
Iman
40
Minu )ee%$at
&afsir !urah Al Buruu" dari ayat 22 - 22
Penekanan kandungan ayat :2 - 22
: %urah ini dapat meringgankan bebanan penyiksaan yang dihadapi oleh #asulullah
saw dan sahabat-sahabatnya
2 %urah ini juga memberi isyarat dari !llah bahawa orang-oang yang kafir Mekah akan
ditimpa a'ab sebagaimana kaum >irAaun dan Tsamud telah ditimpa a'ab
; Menjelaskan tentang jaminan !llah swt terhadap kemurnian al /uran
.esimpulan %urah !l 0uruj
: Mengenali topik surah, hakikat serta kaedah yang disentuhnya
2 Menjelaskan maksud perkataan-perkataan yang ada dalam surah
; Mengenali !shabul "khdud
3 Menjelaskan maksud ayat 3
5 Menganalisa kisah !shabul "khdud serta penyiksaan yang dikenakan ke atas
golongan yang beriman berdasarkan riwayat hadis-hadis yang sahih dan elakkan dari
menggunakan riwayat yang mengandungi )srailiyat dan hadis-hadis maudu' )palsu*
8 Menjelaskan hubungan antara suasana yang menimpa !shabul "khdud dengan apa
yang menimpa ke atas golongan yang beriman di Mekah disamping menyelesaikan
segala realiti dakwah di setiap 'aman
6 Menerangkan maksud yang terkandung ada pada ayat-ayat :2 9 :8
G Menjelaskan hubungan antara ayat-ayat dan kesinambungannya
C Mengeluarkan daripada surah hakikat a+idah, ilmu, sejarah dan nilai-nilai tarbawi
A-idah .asal 3> &untutan dan syarat
Isi .andungan
a %ombong dan Tertipu
:.enapa orang kafir enggan menerima kebenaranR
2 .enapakah !llah tidak melayan tuntutan orang kafirR
b !ntara Tuntutan Prang .afir
!dakah al-/uran menyebut tuntutan orang kafir tersebutR
( <ontoh yang Mendedahkan %ifat 7ahil dan Tertipu Mereka
!dakah terdapat (ontoh yang mendedahkan kejahilan mereka yang terpedaya ituR
d 0agi !llah 7ua %ifat yang Tertinggi
!pakah fokus kita dalam (ontoh di atasR
e 2oa Prang yang Terdesak 2ikabulkan !pabila 2ia 0erdoa
!dakah !llah wajib memakbulkan doa orang yang terdesak apabila dia berdoaR
41
Minu )eli%a
&afsir *enenalan surah ? &afsiran ayat 02 - 2A
*enenalan !urah Al Insyi-aa-
: Terdiri dari kalangan surah 9surah !l Makkiyah
2 Mengandungi 25 ayat
; &ama !l Insyi+aa+ diambi dari perkataan K!l Insi+aa+L yang terdapat pada ayat pertama
surah ini Maksud K!l Insyi+aa+ ialah )terbelah*
3 Memahami beberapa maksud kalimah yang terdapat dalam surah ini
5 Memahami se(ara umum penafsiran surah ini
Ayat 2 B 2A
%urah ini memberi penekanan di dalam beberapa perkara:
: Menjelaskan peristiwa-peristiwa pada permulaan terjadinya hari .iamat
2 Memberi eringatan bahawa manusia bersusah payah menemui Tuhannya, pertemuan
dengan Tuhannya ada yang akan mendapat kebahagian dan yang akan mendapat
kesengsaraan
A-idah .asal A> Makhluk Allah> Cer%inan kekuasaan dan sifat-0ya
Isi .andungan
a %esuatu yang Tiada, Tidak 2apat Melakukan %esuatu, !dakah sesuatu yang tiada dapat
melakukan sesuatuR
b Perbuatan Menjadi <erminan kepada .ekuasaan Pembuat dan %ifatnya
: !pakah pertalian antara benda yang dibuat dengan pembuatnyaR
2 0agaimanakah pertalian tersebutR
S %emua (iptaan merupakan (erminan kepada kemampuan dan sifat pembuatnya
%egala Makhluk merupakan <erminan kepada %ebahagian daripada .emampuan dan
%ifat Pen(iptanya
; !dakah semua makhluk merupakan (erminan kepada kemampuan dan sifat
pen(iptanyaR
.ita dapat melihat pada makhluk (iptaan !llah kekuasaan dan sifat !llah .ita juga
dapat mengetahui kewujudan !llah dengan melihat perkara tersebut sesuatu yang tidak
wujud tidak dapat memberi apa-apa
3 0agaimanakah kita mengetahui bahawa !llah adalah pen(ipta segala makhluk dan
bukannya orang lainR
%esuatu yang tidak mempunyai kudrat untuk membuat sesuatu tidak dinamakan sebagai
pembuat berhala dan tabiat semula jadi tidak mempunyai kudrat untuk men(ipta
sesuatu
5 !dakah berhala atau tabiat semula jadi mempunyai kemampuan untuk men(ipta alam
dan makhluk yang lainR
42
S %egala pengurusan, kebijaksanaan, kepakaran, ilmu pengetahuan, kejadian yang bijaksana
dan akal yang berfikir bukanlah (iptaan patung berhala atau tabiat semula jadi Tetapi semua
itu adalah (iptaan Pen(ipta iaitu !llah, ,ang Maha 0ijaksana, Maha Mengetahui, Maha
berkuasa, Maha Mengkehendaki lagi !mat Mendalam pengetahuan&ya
.esimpulan
: %etiap perbuatan yang berlaku mesti mempunyai pelakunya %etiap rekaan mesti
mempunyai perekanya 0egitu juga setiap (iptaan mesti mempunyai pen(iptanya
2 %etiap pembuatan, rekaan atau (iptaan merupakan (erminan kepada kudrat dan sifat
pembuat, pereka atau pen(iptanya
; !lam ini merupakan (erminan kepada kudrat dan sifat Pen(iptanya
3 Patung berhala atau tabiat semula jadi bukanlah pen(ipta kerana ia tidak memiliki
kemampuan untuk men(ipta seekor lalat
43
Minu )eena%
&afsir !urah Al Insyi-aa- dari ayat 21 - 2A
*enenalan
: Terdiri dari kalangan surah 9surah !l Makkiyah
2 Mengandungi 25 ayat
; &ama !l Insyi+aa+ diambi dari perkataan K!l Insi+aa+L yang terdapat pada ayat
pertama surah ini Maksud K!l Insyi+aa+ ialah )terbelah*
3 Memahami beberapa maksud kalimah yang terdapat dalam surah ini
5 Memahami se(ara umum penafsiran surah ini
Ayat 21 - 2A
!yat- ayat ini memberi penekanan di dalam beberapa aspek:
: Menjelaskan bahawa !llah swt bersumpah dengan (ahaya merah di waktu senja,
waktu malam dan bulan untuk membuktikan kekuasaan !llah swt menghidupkan
kembali manusia selepas mati seperti mana kekuasaan men(ipta manusia pada
permulaannya
2 Menjelaskan proses kejadian manusia dan proses kehidupan manusia tingkat demi
tingkat
; Menerangkan kemurkaan !llah di atas keingkaran manusia beriman kepada&ya dan
hari !khirat
*enutu$ !urah ini
%urah !l Insyi+aa+ menerangkan kejadian-kejadian permulaan terjadinya hari
kiamat,bagaimana balasan amalan yang baik dan perbuatan yang buruk dan kepastian
terjadinya hari .iamat yang ditentang oleh orang-orang kafir
)esi%$ulan !urah Al Insyi-o-
2+ Menjelaskan kesamaan yang terdapat pada surah ini dan surah-surah at Takwir, al
Infithor dan juga an &aba$ serta naytakan (iri penting yang membe'akan surah ini
dengan surah-surah tersebut
2+ Menerangkan maksud perkataan-perkataan yang sukar
5+ Menjelaskan hukum &un Mati yang ada pada ayat-ayat dalam surah ini serta
menyebutnya dengan sebutan yang sahih
3+ Menerangkan (iri-(iri keistimewaan surah ini
A+ Menjelaskan dilala yang ada pada ayat 2 dan hubungannya dengan ayat 5
1+ Menerangkan maksud kepada seruan !llah dalam ayat 8
@+ Menjelaskan gambaran-gambaran sketsa hari akhirat yang terdapat dalam ayat 6-:5
C+ Menjelaskan maksud -isab yang terkandung dalam ayat G berdasarkan kaitannya
dengan maksud hadis #asulullah: K0arangsiapa yang dihisab amalannya, maka dia
dia'abL
;+ Menerangkan al Mu+assam bihi dan al Mu+assam alaihi yang terdapat di dalam surah
20+ Menerangkan maksud ayat :C
22+ Menentukan apakah jenis al )stisna' )penge(ualian* yang terkandung dalam ayat
22+ Menyenaraikan hakikat serta nilai yang terkandung di dalam surah
44
A-idah .asal 1>D*ada diri ka%u sendiri=
%ena$a ka%u tidak %ahu %elihat serta %e%ikirkanEF
Sendi dan Pergerakan Badan Manusia
Isi Kandungan
a Tulang
!pakah fungsi tulang dalam badan manusiaR
b%endi
!pakah hikmah kewujudan sendi pada rangka badan manusiaR
(Ptot Manusia
!pakah yang menggerakkan tulang manusiaR
d 0erfikirlah bagaimana Tuhan kamu menjadikan tulang, sendi dan otot kamu daripada
setitik air mani
)esi%$ulan
: !llah Taala telah men(ipta tulang yang keras bagi menutup dan menguatkan rangka tubuh
manusia
2 !llah Taala telah men(iptkan sendi bagi tulang-tulang tersebut dan disertakan bersamanya
(e(air yang melekit yang berfungsi untuk menghalang tulang-tulang tersebut daripada
bergeseran dan haus
; !llah Taala membalut tulang dengan daging dengan begitu sempurna dan (antik 2aging
ini pula berfungsi menggerakkan bahagian badan yang bersendi tersebut
3 %emua perkara tersebut membuktikan bahawa ia adalah (iptaan !llah ,ang Maha
0ijaksana, Maha Mengetahui dan !mat Mendalam Pengetahuan-&ya 0erhala yang tidak
bergerak dan tabiat semula jadi yang bodoh dan tidak berakal adalah lemah dan tidak
mampu men(ipta semua itu walau sedikit
45
Minu )etu"uh
&afsir *enenalan !urah ? &afsiran ayat 2 - 2@
*enenalan !urah Al Muthaffifiin
: Terdiri dari kalangan surah 9surah !l Makkiyah
2 Mengandungi ;8 ayat
; &ama !l Muthaffifiin diambil dari perkataan K!l MuthaffifiinL yang terdapat pada ayat
pertama surah ini Maksud K!l Muthaffifiin ialah )orang-orang yang (urang*
3 Memahami beberapa maksud kalimah yang terdapat dalam surah ini
5 Memahami se(ara umum penafsiran surah ini
Ayat 2 - 2@
%urah ini memberi penekanan terhadap beberapa perkaraM
: Menjelaskan se(ara terperin(i jenis-jenis kejahatan yang dilakukan oleh manusia yang
terdapat dalam surah ini orang yang mengurangkan timbangan dan sukatan,
mendustakan hari .iamat, men(erobohi hak orang dan mengatakan al /uran adalah
(erita-(erita dongeng
2 Menerang sebab-sebab manusia melakukan sikap-sikap tersebut dan balasan
terhadap mereka di hari !khirat
; Menjelaskan bahawa segala kejahatan manusia di(atit Q%ijjinA merupakan nama kitab
yang men(atat segala perbuatan orang-orang yang durhaka
A-idah .asal @> 0ik%at #ererak
Isi Kandungan
a &ikmat berjalan
: .enapakah kemampuan manusia untuk bergerak dianggap sebahagian daripada
nikmat !llahR !lat yang Membantu .ita 0ergerak
2 !pakah alat yang dapat membantu kita bergerakR
; !dakah terdapat alat lainR
)esi%$ulan
2+ Terdapat haiwan, tumbuhan dan makhluk lain yang tidak mampu bergerak dan berpindah
!llah telah memberikan manusia kemampuan untuk bergerak dan berpindah 2engan
kemampuan ini, manusia memperolehi nikmat yang banyak yang tidak mampu dihitung
2+ 2i samping kemampuan manusia untuk bergerak sendiri, !llah juga mempermudahkan
sebahagian binatang untuk manusia tunggangi dan menjadi pengangkut barangannya
3. %ebagaimana !llah Taala mempermudahkan urusan manusia di daratan, urusan mereka
di lautan dan udara juga dipermudahkan Manusia berupaya menggunakan kudrat dan
ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Pen(iptanya untuk menyelam di dasar lautan dan
terbang di angkasa selepas men(ipta peralatan tertentu untuk bergerak dan berpindah
%emua itu merupakan nikmat dari !llah Taala
46
Minu )ela$an
&afsir !urah Al Muthaffifiin dari ayat 2C - 2C
Penekanan :
: Terdiri dari kalangan surah 9surah !l Makkiyah
2 Mengandungi ;8 ayat
; &ama !l Muthaffifiin diambil dari perkataan K!l MuthaffifiinL yang terdapat pada ayat
pertama surah ini Maksud K!l Muthaffifiin ialah )orang-orang yang (urang*
3 Memahami beberapa maksud kalimah yang terdapat dalam surah ini
5 Memahami se(ara umum penafsiran surah ini
Ayat 2C - 2C
!yat-ayat berikut memberi penekanan terhadap beberapa perkaraM
: Menjelaskan bahawa segala kebaikkan manusia di(atit dalam QIlliyyinA merupakan
nama kitab yang men(atatkan segala perbuatan orang-orang yang berbakti
2 Menjelaskan bahawa balasan syurga kepada orang-orang yang berbakti kepada !llah
swt pada hari !khirat
A-idah .asal C> Makanan kita
Isi )andunan
a Makanan di dalam Perut Ibu
0agaimana kita mendapat makanan dalam perut ibu kitaR
b Makanan daripada 0uah 2ada Ibu
: !pakah sumber makanan bayi selepas saluran makanannya )tali pusat* dipotongR
2 !dakah memadai susu sahaja menjadi makanan bayiR
( Makanan dari 0umi
2ari manakah bayi )kanak-kanak* tersebut memperolehi makanannya setelah ibunya tidak
lagi mengeluarkan susuR
d Proses Penyediaan Makanan Manusia
0agaimanakah proses penyediaan makanan manusia dibuatR
- Tanah
- 0iji 0enih
- 1autan, !ngin dan !wan
- "dara, Malam dan %iang
- .lorofil
*er#incanan
: Tidakkah 2ia yang memandu 'igot )nut-a* ke dinding rahim untuk bersambung
dengan saluran darah si ibu, menjadikan tali pusat dan memberi makanan kepada
janin melalui darah ibunya, sedangkan bayi tersebut berada dalam kegelapan rahim si
ibu Tidakkah 2ia patut disifatkan sebagai ,ang Maha 0ijaksana, Maha Mengetahui,
!mat Mendalam Pengetahuan-&ya, Maha Pemberi #e'eki 1agi Maha PengasihaniRTT
2 Tidakkah 2ia yang mengeluarkan bayi dari perut ibu, yang telah men(iptakan organ
penghadaman yang sesuai lagi tepat, yang menyalurkan makanan dari buah dada
bersesuaian mengikut tahap-tahap pembesaran organ penghadaman Tidakkah 2ia
47
patut disifatkan sebagai ,ang Maha Mentadbir, ,ang Maha Mengetahui, ,ang Maha
Men(ukupkan dan ,ang Maha 0ijaksanaR
; Tidakkah 2ia yang menjadikan gigi bersesuaian dengan makanan yang dimakan,
men(ipta tanah yang subur, bakteria yang berfungsi membantu proses pertumbuhan
tumbuh-tumbuhan, biji benih, laut, wap air dan awan Tudakkah 2ia juga yang
menghantar angin dan membawa awan kepada kita, menurunkannya sebagai air
hujan, mengalirkannya sebagai sungai, menjadikan mata air dan memeliharanya
dalam perut bumi yang tidak berubah Tidakkah 2ia juga yang men(ipta matahari,
menukar malam dan siang serta men(ipta klorofil
3 Tidakkah 2ia patut disifatkan sebagai ,ang Maha Men(ipta, Maha Mulia, Maha
Membuat, Maha 0erkuasa, Pemberi #e'eki, ,ang Maha Mengawal, ,ang Maha .uat,
,ang Maha Mengetahui, dan ,ang Maha 0ijaksanaRT
5 Pleh itu, bersaksilah wahai orang Islam sepertimana makhluk !llah yang lain bersaksi,
iaitu alam ini mempunyai Tuhan yang Maha 0ijaksana, Maha Pen(ipta, Maha
0erkuasa, Pemberi #e'eki, Maha Pengasihani, !mat Mendalam pengetahuan-&ya,
Maha Mengetahui, Maha Mentadbir, Maha .uat, Maha Mengawal lagi Maha Mulia
Iaitu !llah Taala yang tanda-tanda kekuasaan-&ya memenuhi bumi dan langit >irman
!llah Taala: ))!basa: 23-;2*
48
Minu )ese%#ilan
&afsir !urah Al Muthaffifiin dari ayat 2; B 51
*enekanan
: Terdiri dari kalangan surah 9surah !l Makkiyah
2 Mengandungi ;8 ayat
; &ama !l Muthaffifiin diambil dari perkataan K!l MuthaffifiinL yang terdapat pada ayat
pertama surah ini Maksud K!l Muthaffifiin ialah )orang-orang yang (urang*
3 Memahami beberapa maksud kalimah yang terdapat dalam surah ini
5 Memahami se(ara umum penafsiran surah ini
Ayat 2; B 51
!yat-ayat berikut menekankan beberapa perkaraM
: Menerangkan tentang sikap dan pandangan orang-orang kafir di dunia terhadap
orang-orang yang beriman
2 Menjelaskan tentang sikap orang-orang yang beriman di hari !khirat terhadap orang-
orang kafir
*enutu$ surah ini
%urah !l Muthaffifiin menegaskan tentang an(aman-an(aman terhadap orang-orang kafir dan
orang-orang yang melakukan ke(urangan dan balasan yang bakal mereka terima di !khirat
kelak 2isamping itu ia juga memberikan janji yang baik kepada orang-orang yang beriman
dan melakukan kebajikan
A-idah .asal ;> DDan )a%i telah %enadakan la%$u yan teran #enderanF
Isi )andunan
a 1ampu yang Terang 0enderang
: !pakah maksud lampu yang terang benderang )as-siraj al-wahhaj*R
2 0erapakah kadar sinaran matahari yang sampai ke bumiR
; %ekiranya kita menghitung sinaran matahari yang kita gunakan di bumi, berapakah
jumlah harga sinaran yang sampai ke bumi dalam masa sehariR
b >ungsi Matahari
!pakah fungsi matahariR
( %ai' Matahari
: 0erapakah sai' matahariR
2 !pakah yang akan berlaku sekiranya bumi berada dekat dengan matahariR
)esi%$ulan
: Matahari adalah lampu yang sentiasa menyala &yalaannya tidak habis dan (ahayanya
tidak padam semenjak ia di(ipta sehinggalah ditamatkan oleh !llah
2 -anya sedikit sahaja sinaran matahari yang sampai ke bumi %ekiranya dikira harga
jumlah sinaran yang sampai kepada kita dalam satu jam sahaja pun, kita tidak akan
mampu membayarnya
; Matahari memainkan peranan penting bagi kita 2engan kewujudan matahari, kita dapat
49
melihat 2engannya juga tumbuh-tumbuhan dan makanan terbentuk, bumi menjadi panas
serta terhasilnya pelbagai bahan api yang kita gunakan dalam pelbagai urusan kita
3 %esungguhnya !llah telah memudahkan kita menggunakan matahari yang besar tersebut
dengan peraturan yang bijaksana
5 %emua perkara ini menjadi saksi sepertimana penyaksian orang Islam bahawa !llah swt
adalah Tuhan yang memiliki matahari tersebut
50
Minu )ese$uluh
&afsir *enenalan !urah ? &afsiran ayat 2 - ;
*enenalan !urah Al Infithaar
: Terdiri dari kalangan surah 9surah !l Makkiyah diturunkan selepas K!n &aa'iAaatL
2 Mengandungi :C ayat
; &ama !l Infithaar diambil dari perkataan KInfatharatL yang terdapat pada ayat
pertama surah ini Maksud KInfatharat ialah )terbelah*
3 Memahami beberapa maksud kalimah yang terdapat dalam surah iniMemahami
se(ara umum penafsiran surah ini
Ayat 2 - ;
2iantara isi kandungan :
: Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari .iamat
2 Peringatan kepada manusia agar tidak terpedaya sehingga durhaka kepada !llah swt
; <elaan terhadap manusia yang durhaka kepada !llah
A-idah .asal 20> Manusia %e%erlukan Rasul
Isi )andunan
a -ikmah .ewujudan .ita
: .enapa kita hidupR
S !dakah kita makan untuk hidupR
S !tau adakah kita hidup untuk makanR
2 %iapakah Pen(ipta kitaR !pakah perkara yang dapat meraih keredaan-&yaR 2an
apakah perkara yang menyebabkan kemurkaan-&yaR
b .ematian dan Peristiwa %elepasnya
.enapa kita matiR 2an apakah yang menanti kita selepas kematianR
( Membaiki .eadaan Manusia
!pakah yang akan membaiki keadaan manusia dan menyelamatkan mereka daripada
kebinasaanR
)esi%$ulan
: Manusia hanya dapat mengetahui hikmah kewujudannya berdasarkan petunjuk daripada
Tuhan yang menjadikannya
2 Manusia hanya dapat mengenali Pen(iptanya, Pemiliknya, apa yang halal dan apa yang
haram berdasarkan petunjuk yang datang daripada Tuhan
; Manusia hanya akan mengetahui kesudahan perjalanan hidup yang akan dilaluinya
berdasarkan petunjuk daripada Pen(ipta yang menghidupkannya
3 Manusia hanya dapat mengetahui perkara yang dapat membaiki keadaannya berdasarkan
ajaran daripada Pen(iptanya Pleh itu, semestinya !llah Taala mengutuskan para rasul-
&ya untuk memenuhi keperluan asas manusia kepada petunjuk yang membawa mereka
ke jalan yang betul
51
Minu )ese#elas
&afsir *enenalan !urah ? &afsiran Ayat 20 - 2;
*enenalan !urah Al Infithaar
: Terdiri dari kalangan surah 9surah !l Makkiyah diturunkan selepas K!n &aa'iAaatL
2 Mengandungi :C ayat
; &ama !l Infithaar diambil dari perkataan KInfatharatL yang terdapat pada ayat
pertama surah ini Maksud KInfatharat ialah )terbelah*
3 Memahami beberapa maksud kalimah yang terdapat dalam surah ini
5 Memahami se(ara umum penafsiran surah ini
Ayat ke 20 - 2;
2iantara isi kandungannya :
: %emua perbuatan manusia di(atat oleh Malaikat dan akan mendapat balasaan yang
seimbang
2 Menjelaskan pada hari .iamat manusia tidak dapat menolong orang lain, hanya
kekuasaan !llahlah yang berkuasa pada harii itu
; Penutup surah ini menggambarkan kejadian-kejadian pada hari .iamat, dan
menerangkan keingkaran manusia kepada kurniaan !llah dan bahawa segala
perbuatan mereka itu akan mendapat pembalasan
)esi%$ulan !urah Al Infithaar
: Menghubungkaitkan antara surah at Takwir dan al Infithor dengan memfokuskan
hubungan antara keduanya
2 Menjelaskan (iri dan keistimewaan surah ini
; Mengetahui segala hukum tajwid yang berkaitan dengan pemba(aan surah ini
3 Menjelaskan maksud perkataan-perkataan baru dalam surah ini
5 Menerangkan maksud keseluruhan surah mengikut pembahagian perenggan yang
saling kait-mengait
8 Menyelesaikan aspek pentafsiran surah ini yang mempunyai hubungkait dengan soal
akidah, bukti-buktinya, soal akhlak, hakikat ilmu dan I$ja' uslub )pendekatan*
6 Mengeluarkan nilai-nilai yang dibawa oleh surah beserta dengan ayat-ayatnya se(ara
lengkap
G Meringkaskan hakikat-hakikat keimanan yang terkandung di dalam surah
C Menjelaskan manfaat dan faedah yang boleh diambil dari ayat 8
:4 Menyenaraikan segala I$ja' pen(iptaan yang terkandung di dalam surah ini seperti
yang telah dibuktikan oleh sains moden dan menghubungkaitkannya dengan I$ja'
uslub dan struktur ayat
52
A-idah .asal 22> )isah oran terdahulu
Isi )andunan
a 2aripada .eterangan #asul
: !pakah maksud nabi Muhammad saw men(eritakan kepada kita kisah orang
terdahuluR
2 !pakah kepentingan perkara tersebutR
; !dakah pengkisahan #asulullah saw tentang kisah umat terdahulu dianggap
sebagai tanda, bukti dan mukji'at yang membuktikan bahawa 0aginda adalah "tusan
!llahR
3 !pakah kaitan (ontoh ini dengan nabi Muhammad sawR
b!l-/uran Menyatakan 0ukti Ini
!dakah al-/uran menyatakan bahawa kisah umat terdahulu adalah bukti jelas bahawa al-
/uran adalah wahyu !llahR
)esi%$ulan
: Pendeta ,ahudi dan paderi .ristian berselisih pendapat mengenai sejarah para rasul as
serta petunjuk dan agama yang mereka bawa %etiap golongan menganggap mereka
benar Perselisihan tersebut berterusan sehinggalah !llah mengutuskan nabi Muhammad
saw kepada orang jahiliah yang telah sesat itu 1alu 0aginda menghapuskan semua
kekeliruan dan membawa perkara yang jelas serta menerangkan dengan terperin(i
perkara yang berlaku pada masa lampau seolah-olah 0aginda melihat sendiri perkara
tersebut
2 %egolongan pendeta dan paderi yang jujur dan insaf telah mendengar kata-kata nabi
Muhammad saw lalu mereka membenarkan 0aginda Mereka berkata: K%esungguhnya
ilmu ini tidak diketahui oleh seorang yang ummi )tidak tahu menulis dan memba(a*L Ia
adalah dalil dan bukti yang menunjukkan bahawa Muhammad adalah #asulullah 1alu
mereka beriman dan memeluk Islam
; !l-/uran menyebut perkara tersebut dan menganggapnya sebagai bukti bagi semua yang
berakal untuk menyaksikan bahawa Muhammad saw adalah #asulullah
53
Minu )edua #elas
&afsir *enenalan !urah ? &afsiran Ayat 2 - 23
*enenalan !urah A& &ak6iir
: Terdiri dari kalangan surah 9surah !l Makkiyah
2 Mengandungi 2C ayat
; &ama !T Takwiir diambil dari perkataan asal )mashdar* kata kerja KkuwwiratL yang
terdapat pada ayat pertama surah ini Maksud K!t Takwiir ialah )digulung*
3 Memahami beberapa maksud kalimah yang terdapat dalam surah ini
5 Memahami se(ara umum penafsiran surah ini
Ayat 2 - 23
2iantara isi kandungannya :
: Menyebut beberapa peristiwa yang terjadi di kala berlakunya hari .iamat
2 .egon(angan-kegon(angan yang terjadi pada hari .iamat
; Menjelaskan pada hari .iamat setiap jiwa akan mengetahui apa yang
dikerjakannya sewaktu di dunia
A-idah .asal 22> Dia %enetahui rahsia dan #isikan %ereka
Menetahui !eala yan &erkandun dala% ,ati
: !dakah nabi Muhammad saw diberitahu tentang perkara yang terkandung dalam
hati manusiaR
2 !dakah kemampuan nabi Muhammad saw memberitahu perkara yang dirahsiakan
dalam diri manusia dianggap sebagai tanda, bukti dan mukji'at kerasulan 0agindaR
3. !pakah (ontohnyaR !pakah (ontoh daripada al-/uran !l-.arimR !dakah terdapat
(ontoh lainR
)esi%$ulan
: !llah Taala telah memberitahu #asul-&ya as perkara yang dirahsiakan dalam hati
sebahagian manusia .emudian apabila #asulullah mendedahkan perkara tersebut,
sebahagian orang kafir terus beriman 0agi para mukmin pula, iman mereka semakin
bertambah
2 !ntara (ontoh yang disebut dalam al-/uran al-.arim ialah:
- .isah ToAmah yang dibela oleh kaumnya untuk membebaskannya daripada tuduhan dan
menghina orang ,ahudi 1alu wahyu turun membebaskan orang ,ahudi tersebut dan
menghukum perbuatan orang Islam
- .isah -atib yang mengutus surat kepada orang /uraisy se(ara rahsia bagi
mendapat belas kasihan mereka 1alu !llah Taala mendedahkan perkara tersebut,
perempuan pembawa surat dan tempat untuk mendapatkan perempuan tersebut kepada
#asul-&ya saw .emudian #asulullah saw mengutus !li, a'-=ubair dan al- Mi+dad
untuk mendapatkannya Mereka menjumpai perempuan yang telah diberitahu oleh
#asulullah dan juga surat -atib
; 0anyak kisah pendedahan #asulullah saw terhadap rahsia yang berada dalam hati
manusia dan ia banyak dikisahkan dalam kitab-kitab tafsir, hadis dan sirah Ia adalah
tanda dan bukti kesahihan risalah yang dibawa oleh #asulullah
54
Minu )etia #elas
&afsir !urah A& &ak6iir
*enekanan >
: Terdiri dari kalangan surah 9surah !l Makkiyah
2 Mengandungi 2C ayat
; &ama !T Takwiir diambil dari perkataan asal )mashdar* kata kerja KkuwwiratL yang
terdapat pada ayat pertama surah ini Maksud K!t Takwiir ialah )digulung*
3 Memahami beberapa maksud kalimah yang terdapat dalam surah ini
5 Memahami se(ara umum penafsiran surah ini
Ayat 2A B 2;
2iantara isi kandungannya:
: Menjelaskan bahawa al /uran adalah firman !llah swt yang disampaikan kepada
Muhammad saw melalui perantaraan 7ibrail as
2 Menegaskan kenabian Muhammad saw
; Menjelaskan al /uran sebagai sumber petunjuk bagi umat manusia kepada jalan yang
lurus dan tergantung kepada taufi+ dari !llah
3 Penutup surah ini menjelaskan bagimana !llah swt mengemukakan tentang kejadian-
kejadian hari .iamat dan kebenaran al /uran sebagai wahyu !llah serta kerasulaan
&abi Muhammad saw
)esi%$ulan !urah
: Menyenaraikan (iri dan juga keistimewaan surah
2 Menjelaskan maksud surah
; Menerangkan apa yang telah dinyatakan oleh ayat-ayat pada perenggan pertama
berhubung dengan perubahan dan kemusnahan alam
3 Menjelaskan maksud perketaan dalam ayat-ayat berikut: !yat : 9 6
5 Menggambarkan suasana kemusnahan alam berdasarkan ayat 5
8 Menjelaskan kedudukan wanita ketika di 'aman 7ahiliyah dan 'aman selepas Islam
6 Menjelaskan maksud ayat: K!pabila surat-surat amal dibentangkan dan apabila langit
ditanggalkan dari tempatnyaLM apakah pendirian Muslim berhubung perkara tersebut
G Menerangkan apa yang menjadi bahan nyalaan api neraka
C Menjelaskan maksud ayat: K!pabila %yurga didekatkanL
:4 Menghubungkaitkan antara ayat :3 dan ayat sebelumnya
:: Menerangkan nilai-nilai dan bimbingan tarbiyah yang boleh dimanfaatkan daripada
perenggan pertama dalam surah ini
:2 Menerangkan keindahan pengungkapan firman !llah dalam ayat :5 9 :8 berdasarkan
maksudnya
:; Menerangkan kha'anah pengungkapan dan emosi yang terkandung di dalam ayat
yang men(eritakan perihal alam semesta
14. Menjelaskan mu,assam !ii )objek yang disumpah dengannya* dan mu,assam alaii
)perkara yang disumpah* serta hubungan antara yang terdahulu dengan yang
kemudian
55
A-idah .asal 25> ka%u akan %enetahui ke#enaran
$erkara yan diterankan tidak la%a lai
Isi Kandungan
a Pemberitahuan tentang Perkara yang akan 0erlaku
: !dakah !llah memberitahu #asul-&ya tentang perkara yang akan berlaku pada masa
hadapan dan ia berlaku sebagaimana yang diberitahuR
2 !dakah pemberitahuan tentang perkara yang akan berlaku dan ia memang berlaku
seperti yang diberitahu oleh #asulullah saw merupakan dalil yang membuktikan
kebenarannyaR
; !pakah (ontoh perkara tersebutR !pakah (ontoh berita ghaib yang berlaku pada 'aman
#asulullahR
3 Telah diketahui bahawa penduduk ,aman beriman disebabkan surat &abi saw,
bagaimana perkara tersebut berlakuR
5 !pakah (ontoh berita ghaib yang berlaku selepas kewafatan #asulullah sawR
b !'ab ketika Menyeleweng
!pakah (ontoh berita ghaib yang dapat diketahui pada 'aman iniR
)esi%$ulan
: !ntara tanda, bukti dan mukji'at nabi Muhammad saw adalah pemberitahuan 0aginda
tentang banyak perkara ghaib dan janji 0aginda bahawa ia akan berlaku pada masa akan
datang .emudian perkara tersebut benar-benar berlaku untuk membuktikan kebenaran apa
yang diberitahu oleh #asulullah saw
2 !ntara perkara ghaib ini ada yang berlaku pada 'aman #asulullah saw seperti
kemenangan kerajaan #om dan pembunuhan raja Parsi yang menjadi pun(a keislaman
penduduk ,aman
; !da juga yang berlaku selepas kewafatan nabi Muhammad saw seperti pemerintahan
diberikan kepada orang Islam dan (iri-(iri mereka iaitu mendirikan solat dan mengeluarkan
'akat
3 Perkara ghaib yang berlaku pada 'aman ini pula ialah seperti pemberitahuan tentang a'ab
ben(ana yang akan menimpa orang Islam apabila mereka terpesong daripada kebenaran
!'ab ben(ana tersebut datang dari arah atas dan dari bawah tapak kaki mereka,
perpe(ahan kepada puak-puak dan kumpulan yang bermusuhan dan bertembung antara
satu sama lain
56
Minu )ee%$at #elas
&afsir *enenalan !urah ? &afsiran Ayat 2 B 21
*enenalan !urah GA#asa
: Terdiri dari kalangan surah 9surah !l Makkiyah
2 Mengandungi 32 aya
; &ama Q!basa diambil dari perkataan Q!basa yang terdapat pada ayat pertama surah
ini Maksud Q!basa ialah )ia bermasam bermuka*
3 Memahami beberapa maksud kalimah yang terdapat dalam surah ini
5 Memahami se(ara umum penafsiran surah ini
Ayat 2 B 21
2iantara isi kandungannya
2+ Menurut riwayat pada suatu ketika #asullah saw menerima dan berbi(ara dengan
pemuka-pemuka /urais yang beliau harapkan agar mereka masuk Isllam 2alam
masa yang sama datanglah Ibnu "mmi Maktum, seorang sahabat yang buta yang
mengharapkan agar #asulullah saw memba(akan kepadanya ayat-ayat al /uran
yang telah diturunkan !llah,tetapi #asulullah saw bermasam muka dan memalingkan
muka dari Ibnu "mmi Maktum yang buta itu Maka !llah swt menurunkan surah ini
sebagai teguran atas sikap #asulullah terhadap Ibnu "mmi Maktum
2+ Menjelaskan bahawa !llah swt taufi+ dan hidayah adalah hak&ya, dan tidak ada
(elaan ke atas #asulullah saw dan pendakwah-pendakwah yang berusaha
menyampaikan dakwah tetapi tidak diterima oleh manusia
5+ Menjelaskan dalil-dalil keesaan !llah swt
A-idah .asal 23> )ea"ai#an al-7uran $ada Ha%an ini
Isi )andunan
a .eajaiban !l-/uran yang Tidak akan -ilang
!dakah keajaiban dan mukji'at al-/uran mempunyai hadR
b !l-/uran Men(eritakan Per(ubaan Meneroka !ngkasa
: !pakah (ontohnyaR !dakah terdapat (ontoh yang lainR
2 !pakah maksud kapal yang sarat dengan penumpangR
; !dakah benda yang dibuat oleh manusia dikira sebahagian daripada (iptaan !llahR
( 0ulan Menyala .emudian Ia Padam
: !dakah al-/uran men(eritakan fakta yang didedahkan oleh ilmu sains terkini bahawa
bulan sebelum ini menyalaR !pakah fokus ayat di atasR
2 !dakah para ahli tafsir terdahulu menyebut perkara iniR
d 1alat 1ebih -ebat daripada .ita
: !dakah terdapat (ontoh lainR .enapa kita tidak mampu mengambil kembali benda
yang diambil oleh lalatR
2 !dakah al-/uran menyebut perkara tersebutR
d %emut 2apat Mendengar dan 0er(akap
: !dakah terdapat rahsia lain yang didedahkan oleh al-/uran al-.arim sebelum
57
dijumpai oleh teknologi masa kiniR
2 !dakah terdapat ayat al-/uran yang menyebut tentang perkara iniR
)esi%$ulan
2+ !l-/uran mengandungi mukji'at yang akan dijumpai pada setiap 'aman Ini adalah
keistimewaan dan keajaiban al-/uran yang membuktikan bahawa ia adalah daripada !llah
Taala
2+ !ntara mukji'at al-/uran ialah ia memberitahu bahawa manusia mampu meneroka
angkasa sedangkan pada 'aman penurunannya tidak ada seorang pun yang dapat
membayangkan bahawa manusia dapat kekal walaupun satu minit di udara
5+ !l-/uran juga menyebut bahawa api dalam bahan api yang digunakan terhasil daripada
tumbuhan hijau sedangkan pada masa itu manusia menganggap bahawa tumbuhan hijau
tidak sesuai dijadikan bahan api
3+ !l-/uran menyebut bahawa !llah telah menukar tumbuhan kepada bahan yang keras
hijau dan kehitaman 0ahan tersebut amat menepati (iri-(iri arang batu Perkara ini disebut
sedangkan manusia tidak mengetahuinya ketika itu
A+ !l-/uran menyebut bahawa di dasar laut terdapat dua jenis ombak >akta ini hanya
barjaya dibuktikan pada tahun :C44 Masehi
1+ !llah Taala juga telah memberitahu manusia bahawa 2ia akan men(ipta alat
pengangkutan yang baru berbe'a dengan alat yang sedia ada seperti kuda, keldai dan
kapal di laut 2engan kemajuaan ilmu teknologi, perkara yang diberitahu oleh !llah ini
dapat dibongkarkan
@+ !llah Taala memberitahu bahawa bulan dahulunya menyala dan meman(arkan (ahaya,
kemudian (ahayanya padam 2engan kemajuan ilmu, fakta tersebut dapat dibongkar
C+ !l-/uran menyebut bahawa manusia tidak mampu mengambil semula benda yang diambil
oleh lalat daripadanya Manusia kemudiannya mengetahui pada 'aman ini mengenai
kemampuan lalat menukar benda yang diambilnya dengan (epat kepada bahan yang lain
9. !l-/uran merupakan kitab pertama yang memberitahu kita bahawa semut mendengar dan
ber(akap Perkara tersebut terbongkar dengan kemajuan ilmu sains
58
Minu )eli%a #elas
&afsir !urah GA#asa Ayat 2@ - 52
*enekanan >
: Terdiri dari kalangan surah 9surah !l Makkiyah
2 Mengandungi 32 ayat
; &ama Q!basa diambil dari perkataan Q!basa yang terdapat pada ayat pertama surah ini
Maksud Q!basa ialah )ia bermasam bermuka*
3 Memahami beberapa maksud kalimah yang terdapat dalam surah ini
5 Memahami se(ara umum penafsiran surah ini
Ayat 2@ B 52
2iantara isi kandungannya:
: Menjelaskan asal usul kejadian manusia dan kebangkitan semula manusia
2 Menjelaskan nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh !llah kepada manusia
; Menjelaskan diantara tanda-tanda keesaan !llah swt ialah perintah !llah swt supaya
manusia melihat kepada kejadiannya dan makanan diberikan oleh !llah kepada
manusia
A-idah .asal 2A> )e%atian
Isi )andunan
a .ematian dan .ehidupan
!pakah perbe'aan antara kematian dan kehidupanR
b .ematian %elepas .ehidupan
.enapakah kita matiR
( Manusia Tidak 2apat Melarikan 2iri daripada .ematian
0olehkah manusia melarikan diri daripada kematianR
d.etetapan !jal
!dakah soal ajal berada di bawah kuasa manusiaR7ika begitu, siapakah sebenarnya yang
berkuasa menentukan ajal maut seseorangR
e .eadaan Prang 0eriman dan Prang .afir .etika &yawa 2i(abut
0agaimanakah keadaan orang beriman dan orang kafir ketika nyawa di(abutR
f Maut 2atang %e(ara Mengejut
!da manusia yang berkata: K!ku akan bertaubat nantiL !pakah hukum orang yang
berkata sedemikian menurut IslamR
59
Minu )eena% #elas
&afsir !urah GA#asa Ayat 55 - 32
: Terdiri dari kalangan surah 9surah !l Makkiyah
2 Mengandungi 32 ayat
; &ama Q!basa diambil dari perkataan Q!basa yang terdapat pada ayat pertama surah
ini Maksud Q!basa ialah )ia bermasam bermuka*
3 Memahami beberapa maksud kalimah yang terdapat dalam surah ini
5 Memahami se(ara umum penafsiran surah ini
Ayat 55 B 32
2iantara isi kandungannya :
: Menjelaskan keadaan manusia pada hari .iamat
2 Menjelas keadaan orang-orang yang kufur kepada !llah pada hari .iamat
; Menjelaskan (elaan !llah kepada manusia yang tidak mensyukuri nikmat&ya
3 Penutup surah ini mengandung teguran kepada #asulullah saw yang lebih
mengutamakan pembesar-pembesar /uraisy yang diharapkan agar mereka masuk
Islam daripada Ibnu "mmi Maktum yang buta, tapi telah diyakini keimanannya, al /uran
adalah sebaai peringatan dan salah satu sifat manusia ialah tidak mensyukuri nikmat
!llah swt
)esi%$ulan !urah <A#asa
: Menjelaskan method surah dalam membentangkan topik-topiknya
2 Menerangkan (iri-(iri uslub )pendekatan* surah serta (iri umumnya
; Menerangkan maksud-maksud perkataan yang sukar
3 Menerangkan sebab nu'ul kepada perenggan pertama surah yang menjadi sebab
kepada penamaan surah tersebut berdasarkan kalimah pertamanya disamping
menjelaskan nilai I$ja' padanya
5 Menyenaraikan nilai-nilai dakwah yang terkandung di dalam ayat-ayat yang awal
berdasarkan kepada sebab ia diturunkan
8 Menghubungkaitkan antara nilai-nilai dakwah dengan realiti dakwah dalam kehidupannya
seharian
6 Menjelaskan situasi moral baginda %!I dengan kritikan seumpama ini disamping
menerangkan nilai-nilai I$ja', risalah dan kenabian dalam pengiklanan wahyu se(ara
kritikan
G Menyenaraikan tiga (ontoh penerimaan &abi terhadap nilai-nilai dakwah dan tarbiyah
Islam
C Menjelaskan tentang penguasaan nilai-nilai langit sepanjang sejarah Islam beserta
(ontoh
:4 Membuat perbandingan antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai jahiliyah dahulu dan
sekarang
:: Menjelaskan fasa kehidupan manusia sekalipun manusia kufur dengan kelebihan ini
berdasarkan surah
60
A-idah .asal 21> )ehidu$an ala% #arHakh
Isi )andunan
a !lam 0ar'akh
!pakah maksud alam bar'akhR
b .ubur dan !'ab .ubur
: !dakah alam kubur dikira sebahagian daripada kehidupan alam bar'akhR!pakah yang
berlaku kepada manusia di dalam kuburR
2 0agaimana pula keadaan orang yang tidak ditanam di dalam kuburR!pakah yang
ditempuh oleh si mati dalam kuburnyaR
( Para %yuhadaA )Prang yang Mati %yahid*
0agaimanakah keadaan para syuhadaA selepas matiR
d Penempatan #oh
2imanakah tempat tinggal roh selepas dihisab di dalam kuburR
e .ehidupan di !lam 0ar'akh
!dakah kehidupan alam bar'akh berbe'a daripada kehidupan duniaR
)esi%$ulan
2+ .ehidupan alam bar'akh adalah kehidupan antara kematian dan hari .iamat
2+ %esiapa yang mati, !llah akan menguburkannya .emudian perhitungan amalannya akan
dimulakan sekalipun dia berada dalam perut binatang buas, telah ter(erai kepada bahagian-
bahagian ke(il atau telah menjadi debu-debu halus Prang yang beriman melihat tempat
tinggal yang dijanjikan kepadanya, maka dia bergembira Prang kafir pula melihat tempat
tinggal yang dijanjikan kepadanya, maka dia menyesal
5+ Para syuhadaA hidup dan mendapat nikmat di dalam syurga Terdapat juga roh para
syuhadaA yang ditahan di pintu syurga kerana mempunyai hutang yang tertangguh, atau
terkurung di dalam kubur seperti orang yang men(uri harta ganima )harta perang*
Terdapat juga roh syuhadaA yang pintu syurga menjadi kawasan penempatannya
3+ .ehidupan alam bar'akh adalah berbe'a daripada kehidupan kita .ita tidak mampu
memahami hakikatnya kerana terdapat penghalang antara kita dengan kehidupan tersebut
sepertimana terdapat penghalang antara kehidupan bayi dalam perut ibu dengan kehidupan
manusia di muka bumi
A+ .ita beriman dengan semua perkara yang diberitahu oleh orang yang benar lagi dibenarkan
iaitu nabi Muhammad saw kerana !llah memberitahu 0aginda perkara yang kita tidak tahu
dan mengajar 0aginda perkara yang kita tidak nampak %esungguhnya kita telah
mengetahui kebenaran kenabian dan risalahnya, maka kita memper(ayai apa yang
disampaikannya
61
Minu )etu"uh #elas
&afsir *enenalan !urah ? &afsiran An 0aaHiIaat Ayat 2 - 3
*enenalan !urah An 0aaHiIaat
: Terdiri dari kalangan surah 9surah !l Makkiyah
2 Mengandungi 38 ayat
; &ama !n &aa'iAaat diambil dari perkataan K!n &aa'iAaat yang terdapat pada ayat
pertama surah ini Maksud !n &aa'iAaat ialah )Malaikat-malaikat yang men(abut*
2inamakan juga dengan K!s %aahirahL yang diambil dari ayat :3 dan dikenali juga
K!th Thaamah diambil dari ayat ;3
3 Memahami beberapa maksud kalimah yang terdapat dalam surah ini
5 Memahami se(ara umum penafsiran surah ini
Ayat 2 - 23
2iantara isi kandungannya :
: Menjelaskan penegasan !llah tentang adanya -ari .iamat0erbangkit
2 Memahami tentang sikap orang-orang musyrik yang mengingkari hari .iamat
; Memahami betapa dahsyatnya -ari .ebangkitan seperti yang digambarkan dalam
surah ini
A-idah .asal 2@> )eadaan ,ari )e#ankitan
,ari )e#ankitan
!oalan> !pakah maksud hari .ebangkitanR
9a6a$an> -ari .ebangkitan adalah permulaan hari .iamat Pada hari tersebut, roh dan
jasad manusia akan dikembalikan sepertimana di dunia
Dalilnya
!oalan> !pakah dalilnyaR
9a6a$an> (*erta%a) Pemberitahuan daripada Pen(ipta kita yang menghidupkan
kemudian mematikan kita bahawa 2ia akan membangkitkan kita selepas mati
Pemberitahuan ini dibuat melalui para rasul dan nabi yang kita per(ayai risalah
yang mereka bawa dan kita beriman dengan kenabian mereka setelah mereka
menunjukkan dalil yang membuktikan kebenaran mereka 0ilangan mereka pula adalah
ramai dan terdapat di sepanjang sejarah kehidupan manusia Mereka semua memberitahu
manusia bahawa !llah akan membangkitkan manusia pada hari Perhitungan >irman !llah
Taala: )!n-&isaA: :85*
()edua) %ekiranya kita perhatikan kejadian manusia, kita akan dapati setiap bahagian
dalam badan manusia mempunyai hikmah pen(iptaannya tersendiri
!ntaranya, kita dapat mengetahui bahawa manusia tidak di(iptakan dengan sia-sia, tetapi
di(iptakan kerana hikmah tertentu &amun begitu, hikmah kehidupan manusia di dunia
hanya dapat dilihat apabila kita beriman dengan hari .ebangkitan dan hari .iamat
>irman !llah Taala: )!l-Mukminun: ::5-::8*
()etia) !pabila kita mengetahui bahawa Pen(ipta lebih sempurna, lebih mulia dan lebih
tinggi daripada makhluk-&ya .ita juga mengetahui bahawa keadilan manusia menuntut supaya
62
tidak menyamakan antara orang 'alim dan orang yang di'alimi, antara orang yang taat dan orang
yang melakukan maksiat .ita juga mengetahui bahawa keadilan yang sempurna tidak berlaku di
dunia ini dan pembalasan yang adil lagi sempurna bagi setiap apa yang dilakukan juga tidak
berlaku .ita juga mengetahui bahawa keadilan Tuhan tidak menyamakan antara baik dan jahat
atau antara orang yang taat dan orang yang melakukan maksiat !pabila kita mengetahui semua
itu, akal akan memperakui betapa pentingnya perhitungan amalan dilakukan selepas kematian
>irman !llah Taala: )!l-7athiyyah: 2:-22*
)erauan (ran )afir
!oalan> Prang kafir berpendapat bahawa mustahil manusia dapat dihidupkan kembali
sedangkan ia telah menjadi tanah dan tulang reput 0agaimanakah (ara untuk enyanggah
pendapat merekaR
9a6a$an> &abi Muhammad saw telah ditanya tentang perkara tersebut 1alu !llah Taala
mengemukakan jawapannya
>irman !llah Taala: ),a siin: 6G-G;* )!r-#om: 26*
)e#inasaan yan Menyeluruh dan )e#ankitan yan !e%$urna
!oalan> 0agaimanakah kebangkitan bermulaR
9a6a$an> 0erikut adalah sejumlah ayat al-/uran yang menunjukkan kepada kita tentang
kebinasaan yang berlaku pada hari .iamat
>irman !llah Taala:
) )!l-Mursalat: 6-:5*)!l-Ia+iAah: :-8* )Ibrahim: 3G*
&iu$an !ankakala
!oalan> !pakah maksud tiupan menggunakan as-%urR
9a6a$an> $s-Sur )SSSarabkan* ialah tanduk binatang yang mempunyai ruang !pabila
ditiup menggunakannya, suara yang kuat akan keluar daripadanya )Tiupan ini dinamakan
tiupan sangkakala pent*>irman !llah Taala: )!'-=umar: 8G*
!oalan> 0erapa kalikah sangkakala ditiup dan apakah perkara yang berlaku setiap kali
ditiup sangkakalaR
9a6a$an> 2alam tiupan pertama, kebinasaan yang menyeluruh akan berlaku seperti
mana firman !llah Taala: )!l--a++ah: :;-:8*
!oalan> 0agaimanakah keadaan manusia apabila berlaku gempa bumi ketika tiupan
sangkakala yang pertamaR
9a6a$an> .eadaan manusia pada ketika itu adalah sebagaimana firman !llah Taala:
)!l--ajj: :-2*
!oalan> !pakah yang berlaku ketika tiupan sangkakala yang keduaR
9a6a$an> Manusia bangkit dari kubur Ia adalah seperti firman !llah Taala:
)!'-=umar: 8G* )Thoha: :4G-:4C* ),a siin: 5:-53*
!oalan> !pakah yang berlaku selepas manusia bangkit dari kuburnyaR
9a6a$an> %elepas manusia dibangkitkan oleh !llah, mereka akan menuju ke padang
Mahsyar )tempat perhimpunan* Ini adalah sepertimana firman !llah Taala: )/af: 24-22*
63
Baai%anakah )e#ankitan Dise%$urnakan E
!oalan> 0agaimanakah kebangkitan manusia disempurnakanR
9a6a$an> !pabila kita mengetahui bagaimana !llah Taala men(ipta manusia pada
permulaannya, kita juga akan mengetahui bagaimana berlaku kebangkitan pada kali
kedua >irman !llah Taala: )!l-!nbiyaA: :43*
!oalan> 0agaimanakah bermulanya kejadian kita pada kewujudan yang pertamaR
9a6a$an> !llah Taala telah men(ipta kita daripada tiga bahagian utama
!pabila seseorang meninggal dunia, semua bahagian tersebut akan berpisah dan kembali
pada asalnya
!oalan> %ekiranya roh kembali kepada Pen(ipta-&ya, kita melihat jasad kembali menjadi
tanah, ke mana pula perginya bahagian yang diwarisi daripada ayah kita nabi !dam asR
9a6a$an> Ia kekal dalam tulang ;aj!u**ana!i iaitu tulang yang berada di bahagian bawah
tulang belakang
!oalan> %ebesar manakah bahagian ini yang berpindah kepada kita daripada ayah kita
nabi !dam asR
9a6a$an> Ia amat ke(il sehingga ketahap semua baka manusia berada dalam tulang
belakang nabi !dam as Pakar perubatan berpendapat, sekiranya kita kumpulkan
bahagian yang membawa (iri-(iri genetik dalam baka manusia, ia hanya dapat
dikumpulkan dalam sebiji al- kisti!an )iaitu sarung ke(il yang tukang jahit letakkan
pada hujung jarinya supaya jarinya tidak ter(u(uk jarum*
!oalan> !dakah terdapat dalil syarak yang menunjukkan kita dibangkitkan daripada tulang
tersebut yang menjadi permulaan kewujudan kita pada kali pertamaR
9a6a$an> 2alilnya ialah terdapat isyarat yang menunjukkannya di dalam al-/uran
K%ebagaimana .ami mulakan wujudnya sesuatu kejadian, .ami ulangi wujudnya lagiL
#asulullah saw juga bersabda: Q%emua anak !dam dimakan bumi ke(uali tulang
Qajbu''anabi, daripadanya manusia di(iptakan dan dibentuk 1alu 0aginda ditanya:
!pakah Qajbu''anabi wahai #asulullahR 7awabnya: Ia seperti biji benih sawi, daripadanya
kamu akan dibangkitkanA #iwayat !l 0ukhari
!oalan> .enapakah bumi tidak menghan(urkan tulang Qajbu''anabi yang kita di(iptakan
daripadanyaR
9a6a$an> Peraturan )sunna* !llah pada biji benih yang menyimpan tumbuhan di
dalamnya ialah ia terpelihara daripada kerosakan .ita dapat perhatikan bahawa biji ke(il
berwarna kekuningan dalam buah tin yang kita makan dan masuk ke dalam perut serta
usus akan keluar dalam keadaan asal tanpa mengalami sebarang kerosakan
>irman !llah Taala: )!r-#om: :C* )!'-=umar: 8G*
!oalan> !pakah destinasi manusia selepas mereka dibangkitkan oleh !llahR
9a6a$an> >irman !llah Taala menerangkan destinasi tersebut: )!l-Mukminun: :4:-::3*
)esi%$ulan
: .ebangkitan ialah pengembalian roh dan jasad pada hari .iamat untuk menerima balasan
amalannya
2 Para #asul telah memberitahu kita tentang perkara tersebut dan kita mengetahui bahawa
ia adalah tanda keadilan Ilahi .ita juga mengetahui bahawa hikmah daripada pen(iptaan
64
manusia tidak dapat diketahui ke(uali dengan beriman dengan hari .ebangkitan
; %esiapa yang memahami kejadian dirinya pada kali pertama, dia tidak akan berasa ragu
tentang kejadiannya pada kali kedua
3 -ari .ebangkitan ini akan diikuti dengan perubahan yang menyeluruh di bumi dan langit
5 $s-Sur ialah tanduk yang ditiup oleh malaikat yang diarahkan untuk meniupnya, lalu
semua manusia di langit dan bumi akan mati ke(uali para syuhadaA )tiupan tersebut kami
istilahkan sebagai tiupan sangkakala pent* Pada ketika itu, berlaku gempa bumi dan
kebinasaan yang menyeluruh dan manusia berada dalam pun(ak ketakutan ketika
mendengar bunyi sangkakala lalu mati akibat mendengarnya
8 .etika malaikat Israfil meniup sangkakala pada kali kedua, !llah membangkitkan orang
yang telah mati, lalu 2ia mengumpulkan kesemua orang yang terdahulu dan yang
terkemudian Mereka kemudiannya diarahkan pergi dalam keadaan senyap dan khusyuk
menuju ke padang Mahsyar )padang perhimpunan* untuk dihisab amalan mereka !llah
Taala membangkitkan semua makhluk sepertimana 2ia menjadikan mereka yang pertama
kali
6 !llah Taala telah membentuk manusia pada permulaan kejadiannya daripada )benih* air
mani yang diwarisi daripada nabi !dam as .emudian 2ia men(ampurkan benih tersebut
dengan tanah melalui makanan dan kemudiannya ditiupkan roh baginya
G !pabila manusia mati, kesemua bahagian dirinya kembali kepada asalnya Pleh itu, benih
yang membentuk manusia iaitu yang berbentuk seperti biji sawi akan kembali ke dalam
tulang ;aj!u**ana!i 7asad yang terbentuk daripada tanah juga akan kembali ke tanah dan
roh pula akan kembali kepada Pen(iptanya
C %eluruh tubuh akan reput ke(uali tulang ;aj!u**ana!i %epertimana !llah Taala
memelihara biji benih untuk ditumbuhkan tumbuhan daripadanya bagi kali kedua, begitu
juga !llah Taala memelihara tulang ;aj!u**ana!i untuk membangkitkan manusia
daripadanya bagi kali kedua
:4 !pabila jasad dijadikan semula ketika kebangkitan, roh akan dikembalikan kepada jasad
tersebut %etiap roh akan masuk kembali ke dalam jasad asal yang didiaminya sebelum
ini
:: !llah Taala akan mengarahkan manusia ke padang Mahysar selepas kebangkitan
mereka dalam keadaan pandangan mereka tunduk ketakutan .eturunan dan harta
tidak lagi berguna bagi mereka Pleh itu, sesiapa yang timbangan amalan baiknya
berat, dia tergolong di kalangan ahli syurga dan mendapat nikmat %esiapa yang
timbangan amalnya ringan, dia tergolong di kalangan ahli neraka yang mendapat
seksaan Mereka mengakui dosa yang dilakukan Mereka juga menyesal di atas
kekufuran dan tindakan mereka menyakiti orang beriman serta sikap mereka yang
tertipu dengan habuan dunia Tetapi penyesalan tersebut sudah terlambat dan tidak
berguna lagi
65
Minu )ela$an #elas
&afsir !urah An 0aaHiIaat Ayat 2A B 21
: Terdiri dari kalangan surah 9surah !l Makkiyah
2 Mengandungi 38 ayat
; &ama !n &aa'iAaat diambil dari perkataan K!n &aa'iAaat yang terdapat pada ayat
pertama surah ini Maksud !n &aa'iAaat ialah )Malaikat-malaikat yang men(abut*
2inamakan juga dengan K!s %aahirahL yang diambil dari ayat :3 dan dikenali juga
K!th Thaamah diambil dari ayat ;3
3 Memahami beberapa maksud kalimah yang terdapat dalam surah ini
5 Memahami se(ara umum penafsiran surah
Ayat 2A B 21
2iantara isi kandungannya :
2+ Menjelaskan kisah &abi Musa as dan >irAaun sebagai penghibur bagi &abi
Muhammad saw
2+ Menjelaskan bagaimana nasib >irAaun yang mendustakan &abi Musa as dan
bagaimana akibat buruk menimpa >irAaun akibat daripada perbuatannya
5+ Menjelaskan bagaimana kekuasaan !llah dalam menga'abkan orang-orang yang
kufur seperti >irAaun dan seumpamanya
A-idah 9ilid 5 .asal 2> Bahaya kekufuran
Isi .andungan
: Takrif .ekufuran
2 .esan .ekufuran dalam .ehidupan Manusia
; .ekufuran dan .ehidupan !khirat
-!pakah kemudaratan yang menimpa orang kafir dalam kehidupan akhiratR
3 .ekufuran dan .ehidupan 2unia
- !pakah yang dimaksudkan dengan bahaya kekufuran dan an(amannya kepada
kehidupan manusia di duniaR
5 !n(aman kepada Masyarakat
!pakah an(aman yang akan menimpa masyarakat kesan daripada kekufuranR
Tetapi kenapa masyarakat kafir dilihat lebih maju, manakala masyarakat yang
beriman lebih mundurR
8 0eberapa %ifat Prang .afir
-!pakah sifat yang dimiliki oleh semua orang kafirR
6 -ukum Mengkafirkan Prang Islam
--aruskah mengkafirkan seorang IslamR !pakah perkara yang membatalkan Iman dan
IslamR
.esimpulan
# .ufur menurut bahasa ialah menutup 2ari segi syarak pula ialah tidak per(aya
kepada kebenaran yang datang daripada !llah Taala
# !malan orang kafir di sisi !llah adalah seperti fatamorgana Mereka akan ditempatkan
di dalam neraka 7ahannam dan mereka berharap untuk kembali ke dunia bagi
melakukan amal soleh Tetapi mereka telah diberikan keterangan semasa hidup di
66
dunia 7adi, tidak ada ruang untuk mereka lari daripada a'ab !llah
# Pada pandangan orang kafir, kehidupan mereka tidak mempunyai apa-apa makna
7iwa mereka pula merasai kekosongan .eresahan dan kebingungan sentiasa
melanda diri Membunuh diri, ketagihan dadah dan sentiasa bertelagah adalah antara
(iri masyarakat kafir
# Prang kafir hanya mementingkan kepentingan peribadinya .ita dapati mereka
sentiasa bekerja keras untuk menjaga kepentingan sendiri walaupun terpaksa
menghan(urkan kehidupan masyarakat demi men(apai (ita-(ita mereka Mereka
sentiasa bersifat individualistik yang amat berbahaya
# .ekufuran membawa kepada pertelingkahan antara ahli masyarakat Pertelingkahan
pula membawa kepada perpe(ahan dan perbalahan
# .emajuan perindustrian yang kita lihat di beberapa negara kafir berpun(a daripada
inisiatif mereka menggunakan kaedah-kaedah kajian sains dan memanfaatkan segala
kebaikan yang dianugerahkan oleh !llah Taala Tetapi ini tidak bermakna mereka tidak
tenggelam dalam lautan kehinaan, kejahatan, kebiadapan dan melakukan perkara
yang menyalahi fitrah
# Pun(a umat Islam mundur adalah kerana mereka meninggalkan hukum-hakam agama
mereka
# !ntara sifat umum orang kafir ialah mereka tidak menggunakan peralatan
)pendengaran, penglihatan dan akal* untuk mendapatkan ilmu untuk mengenal agama
!llah, berdendam dan menghina para rasul dan orang yang beriman, menjauhi Islam
dan pendakwahnya, berbantah menggunakan kebatilan dan berperang pada jalannya
# Tidak harus mengkafirkan seorang Islam yang melakukan maksiat 7ika dia jahil
tentang agamanya, orang Islam lain wajib mengajarnya %eseorang itu tidak dikira
keluar daripada Islam )murtad* ke(uali apabila dia melakukan perkara yang
membatalkan keislamannya
# .eislaman seseorang terbatal )murtad* apabila dia melakukan perkara yang
membatalkan dua kalimah syahadah seperti berfahaman ateis )tidak per(aya akan
kewujudan Tuhan*, syirik, mengingkari al-/uran walau sepotong ayat, menghina
#asulullah dan orang beriman kerana keimanan mereka, menentang hukum-hukum
!llah dan syariat-&ya dan memberi walaA kepada musuh Islam
67
Minu )ese%#ilan #elas
&afsir !urah An 0aaHiIaat
*enenalan
: Terdiri dari kalangan surah 9surah !l Makkiyah
2 Mengandungi 38 ayat
; &ama !n &aa'iAaat diambil dari perkataan K!n &aa'iAaat yang terdapat pada ayat
pertama surah ini Maksud !n &aa'iAaat ialah )Malaikat-malaikat yang men(abut*
2inamakan juga dengan K!s %aahirahL yang diambil dari ayat :3 dan dikenali juga
K!th Thaamah diambil dari ayat ;3
3 Memahami beberapa maksud kalimah yang terdapat dalam surah ini
5 Memahami se(ara umum penafsiran surah
Ayat 2@ B 55
2iantara isi kandungannya :
: Menjelaskan bahawa pen(iptaan manusia adalah lebih mudah berbanding dengan
pen(iptaan langit
2 Menerangkan bahawa membangkitkan manusia adalah mudah bagi !llah seperti
men(iptakan alam semesta
A-idah Jilid 3: Fasal 2 Dia %ena"ar %anusia a$a yan tidak diketahui
Isi .andungan
.eistimewaan Manusia
: !pakah keistimewaan manusia berbanding hidupan lainR 0agaimanakah manusia mendapat
ilmuR
2 !pakah organ tersebutR
# .eupayaan merasai rasa yang berbe'a
# .eupayaan mengetahui berat dan keadaan permukaan
# .eupayaan mengesan bau
# .eupayaan mengetahui bentuk, warna dan gambar
# .eupayaan mengetahui perkara yang tersembunyi dan mengesan bunyi
# .ekuatan memahami dan berfikir
5+ !dakah akal mempunyai batasan tertentuR

.esimpulan
# !llah Taala membe'akan manusia daripada binatang dengan dikurniakan nikmat yang
banyak &ikmat yang terpenting ialah ilmu pengetahuan
# !llah telah menjadikan anggota yang di(ipta dengan teliti iaitu pan(aindera yang lima
untuk manusia memperolehi ilmu !llah juga menjadikan akal dapat membe'akan
antara hak dan batil, antara mudarat dan kebaikan Iahyu pula berfungsi
menyempurnakan apa yang berada di luar kemampuan pan(aindera tersebut
# 7ika tidak kerana kehendak !llah yang men(ipta anggota tersebut, manusia tidak akan
mengetahui apa-apa
# %emua anggota untuk memperolehi ilmu ini menjadi saksi sebagaimana seorang
muslim menjadi saksi bahawa ia adalah (iptaan ,ang Maha 0ijaksana, ,ang Maha
Mengetahui lagi ,ang !mat Mendalam ilmu pengetahuan-&ya Ia bukan (iptaan
68
berhala yang tidak mengetahui apa-apa atau (iptaan kudrat alam )nature* yang tidak
berakal
# Perbin(angan
# !dakah semua anggota yang di(ipta dengan baik supaya manusia dapat belajar
adalah (iptaan berhala yang tidak mengetahui sesuatuRT
# !taupun adakah ia (iptaan kudrat alam )nature* yang tidak mempunyai pendengaran,
penglihatan, akal, deria atau perasaanRT
# !taupun adakah anggota untuk mendapatkan ilmu ini menjadi saksi seperti yang
disaksikan seorang muslim bahawa Tuhannya adalah ,ang Maha 0ijaksana, ,ang
Maha Mengetahui lagi ,ang !mat Mendalam ilmu pengetahuan-&ya
69
Minu )edua $uluh
&afsir !urah An 0aaHiIaat Ayat 53 B 31
*enenalan
: Terdiri dari kalangan surah 9surah !l Makkiyah
2 Mengandungi 38 ayat
; &ama !n &aa'iAaat diambil dari perkataan K!n &aa'iAaat yang terdapat pada ayat
pertama surah ini Maksud !n &aa'iAaat ialah )Malaikat-malaikat yang men(abut*
2inamakan juga dengan K!s %aahirahL yang diambil dari ayat :3 dan dikenali juga
K!th Thaamah diambil dari ayat ;3
3 Memahami beberapa maksud kalimah yang terdapat dalam surah ini
5 Memahami se(ara umum penafsiran surah
Ayat 53 B 31
: Menjelaskan keadaan berlaku hari .iamat
2 Menjelaskan sifat orang yang melampaui batas dan balasan yang mereka terima pada
hari .iamat
; Menjelaskan sifat orang yang takut kepada !llah dan balasan yang mereka terima
pada hari tersebut
3 Menjelaskan pada hari .iamat hanya terdapat dua golongan manusia samada ahli
syurga atau ahli neraka
5 Penutup surah ini mengemukakan sumpah !llah dengan menyebut malaikat yang
berma(am-ma(am ,tugasnya, bahawa hari .iamat pasti terjadi, dan membangkitkan
manusia itu adalah mudah bagi !llah serta mengam(am orang-orang musyrik yang
mengingkari kebangkitan dengan siksaan yang telah dialami >irAaun dan pengikut-
pengikutnya %elanjutnya surah ini menegaskan keadaan orang-orang musyrik pada
hari .iamat dan bagaimana kedahsyatan hari .iamat itu
)esi%$ulan !urah An 0aHi<at
./ Meringkaskan topik surah berdasarkan gaenmbaran, (iri-(iri serta pendekatan yang
diguna pakai tempoh tiga minit
2/ Menerangkan maksud perkataan
0/ Menerangkan adab para sahabat dalam menghadapi makna-makna al /uran yang
samar
1/ Menjelaskan mu+assam bihi dan mu+assam $alaih di permulaan surah
5/ Menerangkan gambaran yang terkandung dalam ayat berikut: !yat G - :2
2/ Menerangkan maksud perkataan berikut: al -afirah, al .arrah, al .hasirah, a' =ajrah al
Iahidah dan as %ahirah
3/ Menjelaskan sebab mengapa rentak ayat yang men(eritakan kisah antara Musa dan
>irauan agak kendur berbanding sebelumnya
4/ Menjelaskan faedah istifham yang ditujukan kepada #asul dalam firman&ya: #<idakka
datang kepadamu kisa Na!i 6usa=&
5/ Memberikan sebab mengapa kisah mengenai &abi Musa, >iraun dan kaumnya banyak
disebut di dalam al /uran
.>/ Menjelaskan hala tuju semasa pembentangan kisah dan kesesuaiannya dengan
struktur surah
../ Menerangkan kesesuaian pengkisahan <ugyan )golongan pelampau* yang ada di
dalam surah an &aba$ dan juga an &a'i$at
70
.2/ Menerangkan kisah &abi Musa dengan >iraun seperti yang dinyatakan di dalam surah
bersekali dengan penjelasan mengenai tabiat kejiwaan golongan <ugyan )pelampau*
Pengkisahan di buat se(ara bersambungan sehingga ke akhirnya
.0/ Meringkaskan pelajaran yang boleh diperolehi daripada kisah tersebut
.1/ Menerangkan penggunaan gantinama dalam bentuk pertanyaan dalam firman !llah:
#Kamuka yang sukar diciptakan atau langit=%&
.5/ Menerangkan seruan yang terkandung di dalam surah yang mengajak manusia supaya
meninggalkan perbuatan melampau dan segala simptomnya seperti (intakan dunia dan
menggantikannya dengan takwa kepada !llah serta menjauhi hawa nafsu
.2/ Menerangkan penutup surah sambil mengaitkannya dengan ayat-ayat yang terdahulu
A-idah 9ilid 5> .asal 5 : Adakah #oleh dilihat %eru$akan syarat untuk #eri%an
Isi .andungan
Mata Tidak Mampu Melihat %emua 0enda
2+ !dakah mata mampu melihat semua bendaR 0agaimanakah kita yakin dan per(aya tentang
perkara yang berlaku di luar penglihatan kitaR
2 0agaimanakah seseorang mukmin beriman kepada TuhannyaR
.eimanan kepada !llah dapat di(apai melalui dua (ara yang disebutkan sebelum ini
):* Melalui kesan keagungan !llah dan makhluk (iptaan-&ya yang menjadi (erminan kepada
kekuasaan !llah Taala .esan tersebut memenuhi bumi dan langit
)2* Melalui perantaraan risalah !llah yang diturunkan sepanjang sejarah manusia sejak
berkurun lamanya #isalah ini disampaikan melalui para rasul yang ditugaskan oleh !llah untuk
menyampaikan wahyu dan risalah kepada kita Inilah yang disebut dalam firman !llah Taala:
; !dakah terdapat kaum yang meletakkan syarat untuk beriman kepada !llah dengan melihat-
&yaR!pakah jawapan yang diberikan oleh !llah kepada nabi MusaR
.esimpulan
# Terdapat kejadian dan fakta yang berlaku di luar skop penglihatan kita tetapi kita dapat
mengetahuinya melalui dua (ara:
# 2engan melihat kesannya yang dapat dilihat
# 2engan mendengarnya daripada sumber yang diper(ayai
# .eimanan kita kepada !llah dibina dengan:
# Menyaksikan tanda dan kesan kekuasaan dan kebijaksaan !llah yang terdapat pada
makhluk (iptaan-&ya yang memenuhi bumi dan langit
# Mendengar kata-kata !llah yang dibawa oleh para rasul-&ya kepada kita Para rasul
telah membuktikan kebenaran mereka dan kebenaran apa yang dibawa oleh mereka
sebagai kalam Tuhan sekalian alam
# .etidakmampuan kita melihat !llah membuktikan kelemahan kedua-dua mata kita dan
fungsinya yang terbatas Perumpamaan orang yang mahu melihat !llah yang Kursi-
Nya meliputi langit dan !umi (maksud al-?uran) menggunakan dua mata yang ke(il
adalah seperti orang yang mahu melihat semua isi dunia melalui lubang pada pintu
rumahnya 0agi !llah jualah sifat yang tertinggi
71
7IAMULLAIL J MABI&
/iam H Mabit adalah wasilah tarbiyah ruhiyah, dengan tidur bersama dan menghidupkan malam
dengan beribadah
(#"ektif 7ia%
: Mengukuhkan hubungan yang intim kepada !llah dan men(intai #asulullah saw, samada
ruhi,fikri dan amali
2 Men(ontohi kehidupan #asulullah saw dan %albafus solih
; Mengeratkan ukhuwah Islamiyah
.or%at 7ia%
./ 6em!aca "irid ra!ita/
2/ S:lat magri! !erjamaa dan "irid selepas sem!ayang
0/ 6em!aca ma@turat sugra
1/ 6akan 6alam
5/ S:lat )sya !erjamaa dan "irid selepas sem!ayang
2/ Pengisian
3/ <adarus 6em!aca $l ?uran setiap kumpulan seju*uk/
4/ Hirasa
5/ ?iamullail dan <a*kira S:lat Su!u !erjamaa
.>/ 6em!aca 6aturat sugra
../ Riada Ringan
12. +erkemas.
&uas Masul 7ia%
: Memastikan kehadiran Murabbi
2 Memastikan kehadiran peserta @ pen(eramah jemputan
; Menentukan aspek-aspek logistik +iam )(th : tempat,masa,makanan dll*
3 Menentukan tugasan kepada peserta untuk pertemuan +iam
5 Memastikan kesejahteraan program
Ada# 7ia%
: Tidak makan semasa ta'kirah
2 Merasai !llah sentiasa memerhati
; Tidak banyak ketawa dan bergurau
3 %egera berwudhuk sekiranya rasa mengantuk ketika mendengar ta'kirah dan ber'ikir
5 0erwudhuk sebelum tidur dan memelihara adab tidur
8 Ingat mengingati ketika lalai dalam melaksanakan agenda +iam terutama dari murabbi
&a"uk *enya%$aian 7ia%
Bulan &a"uk Ru"ukan
*enaran
: Ta+wa #iadhus %alihin Imam &awawi
2 Menetap 7anji #iadhus %alihin Imam &awawi
; !manah #iadhus %alihin Imam &awawi
3 <inta .erana !llah !khlak Muslim Muhammad !l ?ha'ali
5 Isti+amah !khlak Muslim Muhammad !l ?ha'ali
72
DAURA,
2aurah adalah wasilah intensif untuk membekal peserta dengan bahan tha+afah dan pengalaman
penting untuk mengembangkan keahlian, menambah pengetahuan yang tidak dapat
dilaksanakan oleh murabbi+
(#"ektif Daurah
: Meningkatkan pengetahuan dan keahlian untuk melengkapi fokus tarbiyah dan (iri-(iri yang
dikehendaki
2 Meningkatkan produktiviti peserta dalam amal dan dakwah
; Meningkatkan efektif dan ke(emerlangan dalam pen(apaian fokus tarbiyah dan (iri-(iri
peserta yang dikendaki

*anduan *erlaksanaan Masul Daurah
: Memastikan pen(eramah menyedia @ mengedarkan nota untuk peserta
2 Membudayakan penggunaan perisian )Power Point* untuk penyampaian
; Menentukan aspek-aspek logistik 2aurah )(th : tempat,masa,makanan dll*
3 Memastikan pen(eramah menyediakan soalan ujian untuk peserta
5 Memastikan persediaan pihak %ekretariat
8 Memastikan kesejahteraan program
6 Memastikan budaya kebersihan dijaga
G Memastikan disiplin sentiasa dipatuhi
R/,LA,
#ehlah adalah wasilah tarbiyah yang dilaksanakan se(ara jamaie
Pbjektif #ehlah
: Mempraktik nilai-nilai Islam
2 Mengukuhkan taaruf dan ukhuwah antara peserta
; Melatih untuk bekerjasama dan kesediaan untuk menanggung beban
3 Menanam nilai-nilai amal jamaie seperti disiplin, bersungguh-sungguh, jaga rahsia, kasih
sayang, ruh jihad
!dab #ehlah
: &iat ibadah kepada !llah
2 %entiasa rasa di perhatikan oleh !llah
; Terikat sepenuh dengan waktu dan tempat rehlah
3 Menjaga batasan-batasan syarak
5 Tidak bermewah-mewah
Program #ehlah hendaklah dilakukan dengan mengambilkira komponen-komponen berikut
: Taklimat Penganjur
2 Ta'kirah
; Taaruf
73
3 &asyid
5 .ui'
8 Permainan
6 Pembersihan kawasan sebelum pulang
Panduan Perlaksanaan Masul #ehlah dan !7.nya
: Memastikan kehadiran Murabbi, peserta dan tetamu jemputan )jika perlu*
2 Menentukan aspek-aspek logistik rehlah )(th : tempat,masa,makanan dll*
; Menentukan tugasan kepada peserta
3 Memastikan kesejahteraan program
5 Memastikan budaya kebersihan dijaga
MU),A''AM
*enenalan
Mukhayyam adalah wasilah tarbiyah jasadiyah melalui latihan fi'ikal dan simulasi disiplin dan
ketaatan agar peserta bersedia menjadi jundi dakwah dan bersiap menerapkan nilai Islam dalam
masyarakat
(#"ektif
a* Tajmik :
a mengukuh ikatan persaudaraan Islam dan taat pada arahan
b melatih supaya bersabar dan berdisplin
( mengukuhkan rasa thi+ah sesama peserta
b* Tarbiah :
a menghidupkan kehidupan Islami sepanjang program ini
b melatih ikhwah hidup susah dalam amal jamaie dengan menanamkan aspek persediaan
jasmani, jiwa, akal dan agama
( memperlihatkan (ontoh perlaksanaan se(ara praktikal perlaksanaan amal jamaie
d melatih adab taamul jundi dengan +iadah dan sebaliknya
(* Tadrib :
Melatih ikhwah beberapa perkara asasi di dalam amal Islami diantaranya:
a berni'am H sistem
b berlatih sabar dalam kesusahan dalam tempoh yang panjang
( berilti'am dengan semua perkara yang dikehendaki oleh penganjur
d tolong menolong di dalam semua aktiviti
.or%at Mukhayya%
: Tempoh ;hari 2malam
2 0ersifat ukhuwah dan berdisplin
; Penyampaian 0ahan
3 Ta'kirah
74
5 0erkawat
8 -irashah dan /iam
6 Tadarrus al /uran
G Pembahagian tugas yang jelas
9. Penilaian )Pengurusan, Program,Peserta, Pen(eramah dll*
*anduan *erlaksanaan untuk Masul Mukhayya% dan A9)nya+
: Memastikan kehadiran Murabbi dan peserta
2 Menentukan aspek-aspek logistik Mukhayyam )(th : tempat,masa,makanan dll*
; Menentukan tugasan kepada peserta untuk pertemuan Mukhayyam
3 Memastikan kesejahteraan program
5 Memastikan budaya kebersihan dijaga
8 Memastikan suasana Islam dihayati sepanjang program
6 Memastikan disiplin sentiasa dipatuhi
G Memastikan program bersifat :-
C Tha+afiah dan ruhi )2akhili*, "khuwah dan berdisplin ).hariji*, Tha+afiah dan ruhi
)2akhili*, !skariah dan ruhi ) .hariji*
Ada# Mukhayya%
: %entiasa menghadir niat di jalan !llah
2 Taat dan thi+ah kepada masul dan mudarrib
; TaAathuf)saling bersimpati* tawadud)saling men(intai* tarahum)saling menyayangi*
taAaruf)saling berkenalan* tafahum)saling memahami* takaful )saling memikul beban* dan
taAawun)saling tolong menolong* sesama peserta
3 0erdisplin dan berakhlak Islami dalam semua hal
5 Memelihara adab safar
Bahan Mukhayya%
Ka%#aran ,idu$ *ara &a#iIen= Dr A#dul Rah%an Ra<fat al Basya
:$!to$ bin abi #ibah
2"mar bin !bdul !'i'
;!l -assan al 0asri
3%a$ied bin al Musayyib
5%a$ied bin 7ubair
8!bdul #ahman al ?hafi+i
6"rwah bin a' =ubair
Min A<la% al ,arakah 6ad Dak6ah al Isla%iah al Mua<sirah= Counselor A#dullah
<Al U-aili
:"mar at Telmesani
2Muhammad .amal as %ananiri
;Muhammad >arghali
3!bdul /adir !udah
75
&a-yi% (*enilaian)
*endahuluan
Ta+yim adalah proses untuk mengetahui kelayakan dan peningkatanan seseorangTa+yim adalah
amanah dan penyaksian Proses penilaian amat perlu dilakukan se(ara serius, jujur, dan
berobjektif, tidak terlalu memudahkan dan terlalu menyukarkan atau terlalu ideal dalam penilaian
Pleh itu laporan murabbi amatlah penting kerana beliau adalah orang yang paling tahu dan kenal
dengan peserta yang hendak dinilai dan di tingkatkan Ta+yim juga merupakan sebahagian dari
proses tarbiyah, samada tarbiyah terhadap peserta atau kepada murabbi 7usteru itu ta+yim
hendaklah dilaksanakan se(ara jamaie, melalui mekanisma syura
Definasi &a-yi%
Ta+yim adalah proses penilaian serta prosedur peningkatan ahli melalui proses bagi tujuan
pemeringkatan kepada marhalah seterusnya
(#"ektif &a-yi%
Mempertingkatkan ahli ke peringkat seterusnya berdasarkan fokus, kriteria dan tempoh masa
tarbiyah yang ditetapkan serta men(apai tahap kelayakan yang ditetapkan
Ta+yim !sasi
2ibuat berdasarkan prestasi ahli dari sudut .ehadiran, .etepatan masa, !dab majlis,
Tanggungjawab, %i+ah kepada murabbi dan dakwah, !ktiviti !mali dan 2aawi
Murabbi adalah bertanggungjawab untuk menyediakan laporan bertulis perkembangan peserta
setiap bulan dan diserah kepada "nit Penilaian 1T. dan dibin(angkan dalam li+aA murabbi setiap
;bulan sekali
*rosedur *eninkatan
Murabbi menyedia dan menyampai laporan penilaian asasi kepada "nit Penilaian 1T. dan
dibin(angkan ; bulan sekali dalam li+aA murabbi
Ta+yim peningkatan
2ilakukan 8 bulan sekali
Peserta telah melalui 2 %emester ) setahun* proses tarbiyah
Peserta yang men(ukupi kriteria untuk ditingkatkan
.eputusan !khir
MasAul "nit Penilaian 1T. membentangkan peserta-peserta tarbiyah yang di(adangkan
untuk peningkatan oleh li+aU murabbi kepada 1T.
MasUul 1T. membentangkan keputusan peserta yang lulus kepada -IHMI
%yarat-%yarat umum ditingkatkan Marhalah
Telah menyempurnakan sekurang-kurangnya G4V manhaj -ala+ah Muayyid
Telah menyempurnakan tempoh 2 %emester )setahun* marhalah Muayyid
Menguasai tha+afah umum dengan baik
0erilti'am dengan semua manhaj amali yang khusus bagi marhalah ini
76