Anda di halaman 1dari 11

SATUAN ACARA PENYULUHAN

DEMAM BERDARAH DENGUE


Disusun oleh:
Faiz Prianata 12011000!
"#a Pri$a Y%&%D% 120110000'
A(rilia Pus(ita N% 12011000!1
U)un *auli+i)ah 12011000,!
P-L"TE&N"& &ESEHATAN &E*EN&ES *ALAN.
/URUSAN &EPERA0ATAN
PR-.RA* STUD" D1""" &EPERA0ATAN
201
LEMBAR PENGESAHAN
SATUAN ACARA PENYULUHAN DEN.AN /UDUL: DEMAM BERDARAH
DENGUE (DBD)
Telah +isetu2ui +an +isah#an oleh :
Pe$3i$3in4 "nstitusi Pe$3i$3in4 &lini#
0ah)unin4sri5 S%P+%5 *%&es% Ertiana Setianti5 A$+%&e(%
N"P% 1',0601 1'7,01 2 001
*en4etahui
&e(ala Ruan4an St% Theresia
Yuli Hartini5 A$+%&e(%
SATUAN ACARA PENYULUHAN
8i+an4 Stu+i : "l$u &e(era9atan Ana#
To(i# : De$a$ 8er+arah Den4ue
Su3 to(i# : Pen:e4ahan De$a$ 8er+arah Den4ue
Sasaran : -ran4 tua #lien +i Ruan4 St% Theresia
Te$(at : St% Theresia5 Ru$ah Sa#it Panti Nir$ala *alan4
Hari;Tan44al : /u$<at5 2! *ei 201
0a#tu : 1 = !0 $enit
"% PENDAHULUAN
Pen)a#it +e$a$ 3er+arah +en4ue a+alah (en)a#it $enular )an4
+ise3a3#an oleh >irus +en4ue +an +itular#an oleh n)a$u# aedes aegypti.
Pen)a#it ini serin4 $eni$3ul#an 9a3ah +an $en)e3a3#an #e$atian (a+a
3an)a# oran4 teruta$a ana#1ana#% Di "n+onesia (en)a#it ini $ulai
+ite$u#an tahun 1'6? +i Sura3a)a +an /a#arta #e$u+ian $en)e3ar #e
3er3a4ai 9ila)ah5 #ini se$ua (ro>insi su+ah ter2an4#it (en)a#it terse3ut%
/u$lah #asus terus $enin4#at 3ai# +ala$ 2u$lah $au(un luas 9ila)ah
)an4 ter2an4#it +an se:ara s(ora+is setia( tahun selalu ter2a+i #e2a+ian luar
3iasa@&L8A% An4#a #e2a+ian (en)a#it D8D +i "n+onesia $en+u+u#i
urutan tertin44i +i ASEAN +en4an 2u$lah #e$atian se#itar 1%!17 oran4
(a+a 2010% 8er+asar#an +ata &e$enterian &esehatan5 sela$a #urun 9a#tu
se(uluh tahun tera#hir "n+onesia (ernah $en4ala$i &e2a+ian Luar 8iasa
@&L8A De$a$ 8er+arah Den4ue @D8DA sela$a 3e3era(a #ali5 )aitu (a+a
1'7!5 1'7751'7?5 1'?!5 1'??5 1''65 1''?5 20075 +an 200'% &asus &L8
D8D )an4 (alin4 tin44i sela$a #urun 9a#tu se(uluh tahun tera#hir a+alah
(a+a 200' +en4an 2u$lah #asus se3an)a# 1,%?,, +an 2u$lah (en+erita
)an4 $enin44al se3an)a# 1%!? oran4% Penin4#atan 2u$lah #asus ini +ua
#ali li(at le3ih 3an)a# 3ila +i3an+in4#an +en4an &L8 D8D 1''? )an4
#asusn)a se3an)a# 72%1!! +an )an4 $enin44al 1%1 oran4% Pa+a tahun
2010 an4#a #e$atian $en:a(ai 05?7 (ersen5 (a+a tahun 2011 $enin4#at
$en2a+i 05'1 (ersen +an se$(at $enurun (a+a tahun 2012 $en2a+i 05'0
(ersen +en4an total #asus tahun 2012 se3an)a# '02, (en+erita +an
2u$lah #e$atian ?16 (en+erita%
Se+an4#an tahun 201!5 sela$a /anuari1/uni D8D +ila(or#an
ter2a+i +i !1 (ro>insi +en4an 2u$lah #asus se3an)a# ?%'0, (en+erita5 +an
!76 +iantaran)a $enin44al +unia% Pro>insi )an4 +ila(or#an &L8 D8D
tahun 201! )aitu La$(un45Sulsel5 &alten45 +an Pa(ua%
Pe$3erantasan D8D )an4 +ila#u#an sela$a ini +en4an sasaran
n)a$u# +e9asa $elalui (en4asa(an5 #e$u+ian +i(erluas +en4an
$en44una#an lar>asi+a )an4 +ita3ur#an #e te$(at (enan(un4an air% Hal
ini sa$(ai se#aran4 3elu$ $enan(a##an hasil )an4 $e$uas#an +i$ana
ter3u#ti setia( tahun selalu +atan4 (en)a#it D8D terse3ut%
Cara )an4 eBe#tiB untu# $en:e4ah (enularan >irus +e$a$
3er+arah ialah $e$3erantas saran4 n)a$u#@ae+es ae4)(tiA% Untu# itu
#a$i $e$3uat SAP se3a4ai lan+asan teori +ari Pen+i+i#an &esehatan5
+en4an $a#su+ $a$(u $e$3antu $e$3erantas (er#e$3an4an (en)a#it
D8D%
""% TU/UAN
Tujuan Instruksional Umum
Setelah +i3eri#an (en)uluhan sela$a !0 $enit tentan4 (en)a#it D8D +an
(en:e4ahan D8D5 oran4 tua #lien @ana#A $en4erti $en4enai (en)a#it
D8D +an +a(at $en4etahui :ara (en:e4ahan (en)a#it D8D%
Tujuan Instruksional Khusus
Setelah +i3eri#an (en)uluhan sela$a !0 $enit tentan4 (en)a#it D8D +an
(en:e4ahann)a5 +ihara(#an oran4 tua #lien @ana#A +a(at:
1% *en4etahui (en4ertian D8D
2% *enn4etahui (en)e3a3 D8D
!% *en4etahui tan+a +an 4e2ala D8D
% *en4etahui :ara (enularan D8D
,% *en4etahui +a$(a# (en)a#it D8D
6% *en4etahui (era9atan +an (enan4anan D8D +i ru$ah%
7% *en4etahui :ara (en:e4ahan (en)a#it D8D
"""% SASARAN
-ran4 tua ana# )an4 +ira9at +i ruan4 St% Theresia5 Ru$ah Sa#it Panti
Nir$ala5 *alan4%
"C% *ATER"
1% Pen4ertian D8D
2% Pen)e3a3 D8D
!% Tan+a +an 4e2ala D8D
% Cara (enularan D8D
,% Da$(a# (en)a#it D8D
6% Pera9atan +an (enan4anan D8D +i ru$ah
7% Pen:e4ahan (en)a#it D8D
C% *ET-DE
1% Cera$ah
2% Tan)a /a9a3
C"% *ED"A
1% LCD
2% LeaBlet D8D
C""% &E."ATAN PENYULUHAN
No. WAKTU KEGIATAN PENYULUH KEGIATAN PESERTA
1% ! $enit Pembukaan :
*e$3u#a #e4iatan +en4an
$en4u:a(#an sala$%
*e$(er#enal#an +iri
*en2elas#an tu2uan +ari
(en)uluhan
*en2a9a3 sala$
*en+en4ar#an
*e$(erhati#an
*en)e3ut#an $ateri )an4
a#an +i3eri#an
*e$(erhati#an
2% 1, $enit Pelaksanaan :
*en2elas#an tentan4
(en4ertian (en)a#it D8D
*en2elas#an tentan4
(en)e3a3 D8D
*en2elas#an tentan4 4e2ala
D8D
*en2elas#an tentan4 :ara
(enularan D8D
*en2elas#an tentan4
+a$(a#;3aha)a (en)a#it
D8D
*en2elas#an tentan4
(era9atan +an (enan4anan
D8D +i ru$ah
*en2elas#an tentan4
(en:e4ahan D8D
*e$(erhati#an
*e$(erhati#an
*e$(erhati#an
*e$(erhati#an
*e$(erhati#an
*e$(erhati#an
*e$(erhati#an
!% 10 $enit Evaluasi :
*enan)a#an #e(a+a (eserta
tentan4 $ateri )an4 telah
+i3eri#an5 +an reinBor:e$ent
#e(a+a oran4 tua )an4 +a(at
$en2a9a3 (ertan)aan%
*en2a9a3 (ertan)aan
% 2 $enit Terminasi :
*en4u:a(#an teri$a#asih
atas (eran serta (eserta%
*en4u:a(#an sala$ (enutu(
*en+en4ar#an
*en2a9a3 sala$
C"""% &R"TER"A ECALUAS"
1% E>aluasi Stru#tur
&esia(an $ateri
&esia(an SAP
&esia(an $e+ia: LCD5 leaBlet
Peserta ha+ir +ite$(at (en)uluhan
Pen)elen44araan (en)uluhan +ila#sana#an +i Ruan4 St% Theresia5
RS Panti Nir$ala *alan4%
Pen4or4anisasian (en)elen44araan (en)uluhan +ila#u#an
se3elu$n)a
2% E>aluasi Proses
Fase +i$ulai sesuai +en4an 9a#tu )an4 +iren:ana#an%
Peserta antusias terha+a( $ateri (en)uluhan
Peserta $en4a2u#an (ertan)aan +an $en2a9a3 (ertan)aan se:ara
3enar
Suasana (en)uluhan terti3
Ti+a# a+a (eserta )an4 $enin44al#an te$(at (en)uluhan
/u$lah ha+ir +ala$ (en)uluhan $ini$al , oran4%
!% E>aluasi Hasil
-ran4 tua #lien @ana#A +a(at :
1% *en2elas#an (en4ertian D8D%
2% *en2elas#an (en)e3a3 D8D%
!% *en2elas#an tan+a +an 4e2ala D8D%
% *en2elas#an :ara (enularan D8D%
,% *en2elas#an +a$(a#;3aha)a D8D (a+a ana#%
6% *en2elas#an (era9atan +an (enan4anan D8D +i ru$ah%
7% *en2elas#an :ara (en:e4ahan D8D%
"D% PEN.-R.AN"SAS"AN
*o+erator : Faiz Prianata
Pe$3i:ara : U)un *auli+i)ah
Fasilitator : "#a Pri$a Y%&%D%
A(rilia Pus(ita N%
D% DAFTAR PUSTA&A
De(arte$en &esehatan R" #er2asa$a +en4an 0H- +an UN"CEF5 Buku
Bagan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS Indonesia.5
/a#arta5 1''?%
*ar#u$5 A%H%5 Buku !jar Ilmu Kesehatan !nak "ilid #5 8alai Pener3it
F&U"5 /a#arta5 1''1
Sa:harin5 Rosa *%5 Prinsip Kepera$atan Pediatrik Edisi %5 E.C5 /a#arta5
1''
&ristina5 "s$inah5 0ulan+ari L @200A EDe$a$ 8er+arah Den4ueE
Lit3an4 De(#es @htt(:;;999%lit3an4%+e(#es%4o%i+;$as#es;0,;
200;+e$a$3er+arah1%ht$A%
*ATER" PENYULUHAN
1% PEN.ERT"AN D8D @DE*A* 8ERDARAH DEN.UEA
De$a$ 8er+arah Den4ue $eru(a#an (en)a#it )an4 +ise3a3#an oleh >irus
+en4ue )an4 +a(at $en)eran4 (a+a ana# +an +e9asa +en4an 4e2ala uta$a
+e$a$5 n)eri otot +an sen+i )an4 3iasan)a $e$3uru# setelah +ua hari
(erta$a%
D8D a+alah (en)a#it )an4 +ise3a3#an oleh >irus +en4ue )an4 +itular#an
$elalui 4i4itan n)a$u# !edes aegypti%
2% PENYE8A8 D8D
Pen)a#it D8D +ise3a3#an oleh >irus +en4ue +an +itular#an oleh 4i4itan
n)a$u# Ae+es Ae4)(ti (a+a (e$3uluh +arah% Cirus +en4ue @DENCA a+a
2enis )aitu >irus DENC115 DENC125 DENC1!5 +an DENC1% Di antara #e1
>irus ini >irus DENC1! )an4 (alin4 serin4 $en)eran4 (en+u+u# "n+onesia%
Penularan D8D u$u$)a $elalui 4i4itan n)a$u# Ae+es Ae4)(ti% *es#i(un
+a(at 2u4a +itular#an oleh Ae+es Al3o(i:tus )an4 3iasan)a hi+u( +i #e3un1
#e3un%
Ciri1:iri n)a$u# terse3ut a+alah :
1A Penularan D8D u$u$)a $elalui 4i4itan n)a$u# Ae+es ae4)(ti%
*es#i(un +a(at 2u4a +itular#an oleh Ae+es Al3o(i:tus )an4 3iasan)a
hi+u( +i #e3un1#e3un% Tu3uhn)a 3elan4 hita$ (utih%
2A *en44i4it (a+a sian4 hari
!A 8er#e$3an43ia# (a+a air 3ersih +an 2ernih )an4 ti+a# $en4alir%
!% TANDA DAN .E/ALA D8D
1A De$a$ tin44i 2 F 7 hari +isertai $en44i4il5 #uran4 naBsu $a#an5
n)eri (a+a (ersen+ian5 serta sa#it #e(ala%
2A Pen+arahan +i3a9ah #ulit 3eru(a : 8inti#13inti# $erah (a+a #ulit 5
$i$isan5 4usi 3er+arah 5 $untah +arah +an 8A8 3er+arah%
!A N)eri (erut @ ulu hati A ta(i ti+a# a+a 4e2ala #unin4%
A *ual +an $untah%
,A Ter2a+i s)o# atau (in4san (a+a hari #e ! G 7 se:ara 3erulan41ulan4%
Den4an tan+a s)o# )aitu le$ah5 #ulit +in4in5 3asah +an ti+a# sa+ar%
TANDA 8AHAYA D8D :
1A Per+arahan 4usi
2A *untah +arah
!A Pen+erita ti+a# sa+ar
A Den)ut na+i ti+a# tera3a
,A Se4ara (eri#sa#an +iri #e RS atau sarana (ela)anan #esehatan
ter+e#at%
% CARA PENULARAN D8D
1A D8D han)a +a(at +itular#an oleh n)a$u# Ae+es Ae4)(ti 3etina5
)an4 terse3ar luas +iru$ah1ru$ah +an te$(at1te$(at u$u$
@se#olah5 (asar5 ter$inal5 9arun45 +s3A
2A N)a$u# ini $en+a(at#an >irus +en4ue se9a#tu
$en44i4it;$en4hisa( +arah oran4 )an4 sa#it D8D atau oran4 )an4
ti+a# sa#it teta(i +ala$ +arahn)a ter+a(at Cirus Den4ue%
!A -ran4 )an4 +arahn)a $en4an+un4 >irus +en4ue teta(i ti+a# sa#it
+a(at (er4i #e$ana1$ana +an $enular#an >irus itu #e(a+a oran4 lain
+i te$(at )an4 a+a n)a$u# Ae+es Ae4)(tin)a%
A Cirus +en4ue )an4 terhisa( n)a$u# Ae+es ae4)(ti a#an 3e#e$3an4
3ia# +ala$ tu3uh n)a$u#%
,A 8ila n)a$u# terse3ut $en44i4it;$en4hisa( +arah oran4 lain5 >irus
terse3ut a#an +i(in+ah#an 3ersa$a air liur n)a$u# #e oran4 terse3ut%
6A -ran4 )an4 +i4i4it n)a$u# Ae+es ae4)(ti )an4 $en4an+un4 >irus
+en4ue a#an $enun2u##an 4e2ala sa#it;+e$a$ setelah 16 hari @$asa
in#u3asiA%
7A 8ila oran4 )an4 +itulari ti+a# $e$ili#i +a)a tahan tu3uh )an4 3ai#5
ia a#an se4era $en+erita D8D%
?A N)a$u# Ae+es ae4)(ti )an4 su+ah $en4an+un4 >irus +en4ue5
seu$ur hi+u(n)a +a(at $enular#an >irus terse3ut #e(a+a oran4 lain%
,% DA*PA&;8AHAYA D8D
A(a3ila (en)a#it De$a$ 8er+arah $elan2ut terus sehin44a (en+erita
$en2a+i s)o# +an #esa+aran $enurun5 $a#a #ea+aan ini +ise3ut S)o#
De$a$ 8er+arah% &ea+aan inilah )an4 san4at 3er3aha)a +an serin4
$eni$3ul#an #e$atian%
6% PERA0ATAN DAN PENAN.ANAN D8D D" RU*AH
a% 8eri (en+erita $inu$ air )an4 3an)a# @air $asa#5 teh5 susu atau
$inu$an lainn)aA
3% Ce(at 3a9a #e+o#ter5 (us#es$as atau lan4sun4 #e ru$ah sa#it a(a3ila
(en+erita ta$(a# 4elisah5 le$ah5 #a#i +an tan4an +in4in5 3i3ir (u:at +an
+en)ut na+i le$ah%
7% PENCE.AHAN D8D
1A *e$elihara lin4#un4an teta( 3ersih +an :u#u( sinar $atahari%
2A *ela#u#an (e$3erantasan saran4 n)a$u#5 +en4an :ara * PLUS
se:ara rutin se$in44u se#ali5 $eli(uti:
MENGURAS
0a+ah air )an4 ter+a(at +i +ala$ 3an4unan se(erti 3a#$an+i5
e$3er >as 3un4a5 te$(at (ena$(un4 air #ul#as a4ar telur +an 2enti#
ae+es $ati%
MENUTUP
*enutu( ra(at se$ua 9a+ah air a4ar n)a$u# ae+es ti+a# +a(at
$asu# +an 3ertelur%
MENGUBUR
Se$ua 3aran4 3e#as )an4 a+a +ise#itar ru$ah )an4 +a(at
$ena$(un4 air hu2an se(erti 3an 3e#as5 #alen4 3e#as +ll5 a4ar ti+a#
$en2a+i te$(at 3ersaran4n)a n)a$u#%
MEMANTAU
Se$ua 9a+ah air )an4 3er(otensi se3a4ai te$(at (e$3ia#an
n)a$u# ae+es% Den4an 2an4an $en44antun4 3a2u5 $e$3u3uh#an
lar>asi+a5 +an ti+ur $en44una#an #ela$3u%
!A 8erantas n)a$u# Ae+es ae4)(ti:
a% *en)e$(rot n)a$u# +en4an zat #i$ia
3% La#u#an (en4asa(an
:% *ena3ur#an ser3u# A8ATE
+% *e$3eri#an i#an :u(an4 (a+a te$(at (ena$(un4an air%