Anda di halaman 1dari 10

TINGKATAN 1 BAB 1 (PENGENALAN KEPADA SAINS)

1. Di Malaysia, hujan diukur dalam unit liter per meter persegi (lm
-2
). Jika jumlah hujan sebanyak
1.0 lm
-2
, berapakah kuantiti hujan itu jika diukur dalam unit mm?
. 1.0 mm
!. 10 mm
". 100 mm
2
D. 100mm
#
Ja$apan% 1.0 mm
2.
&ajah 1
&ajah 1 menunjukkan satu perkerjaan yang berkaitan dengan bidang sains. &amalkan apakah yang akan
berlaku kepada manusia sekiranya tidak ramai 'rang memilih bidang tersebut sebagai kerjaya mereka?
. (egara akan mundur.
!. )'pulasi manusia semakin berkurangan
". &amai manusia akan dijangkiti penyakit.
D. !ilangan tenaga kerja yang mera$at pesakit akan berkurangan.
JAWAPAN : D
#.
dik *ainal mengalami demam panas pada $aktu malam. +bunya telah memba$a *ainal dan adiknya ke
h'spital untuk pemeriksaan. Di h'spital, jurura$at mengambil suhu badan dengan meletakkan
term'meter di ba$ah ketiak adiknya untuk seketika seperti rajah # di atas.
!erdasarkan situasi di atas mengapakah term'meter diletakkan di ba$ah ketiak?
A. ,apisan epidermis adalah lebih nipis dan mempunyai bilangan resept'r yang banyak di ba$ah
ketiak.
B. ,apisan epidermis adalah lebih nipis dan mempunyai bilangan resept'r yang sedikit di ba$ah
ketiak.
C. ,apisan dermis adalah lebih nipis dan mempunyai bilangan resept'r yang banyak di ba$ah
ketiak.
D. ,apisan dermis adalah lebih nipis dan mempunyai bilangan resept'r yang sedikit di ba$ah ketiak.
JAWAPAN : A
-. &ajah di ba$ah menunjukkan satu simb'l yang terdapat pada label bekas atau b't'l yang
mengandungi bahan-bahan kimia.
Rajah 1- Adik Zainal sedang diambil suhu badan oleh
jururawat

!ahan kimia yang terdapat di dalam makmal sains mestilah dikendalikan dengan berhati-hati.
.esetengah bahan kimia yang amat berbahaya dan juga b'leh membahayakan kesihatan kita. da yang
meletup, menghakis, sangat mudah terbakar atau bera/un0t'ksik.
1ita b'leh mengetahui si2at bahan kimia tersebut dengan melihat label pada bekas atau b't'l yang
mengandungi bahan-bahan kimia.
!ahan dan 2'rmula dilabel dengan tanda bahaya sangat mudah terbakar adalah bahan untuk 3sel2-
heating4 dan keb'lehbakaran di ba$ah keadaan atm's2era biasa, atau ia mempunyai takat nyala rendah
(di ba$ah 21
'
"). !eberapa bahan sangat mudah terbakar menghasilkan gas yang amat sangat mudah
terbakar di ba$ah pengaruh kelembapan. !ahan-bahan yang dapat menjadi panas di udara pada suhu
bilik tanpa tambahan tenaga dan akhirnya terbakar, juga diberi label sebagai sangat mudah terbakar.
"'nt'h bahan dengan si2at tersebut misalnya aset'n dan l'gam natrium, yang sering digunakan di
makmal sebagai pelarut dan agen pengeringan.

a. !erpandukan kenyataan di atas, tandakan 3ya4 atau 3tidak4 bagi setiap pernyataan di ba$ah.
i. !ahan yang ditanda dengan simb'l di atas, keb'lehbakaran adalah rendah.
. 5a !. 6idak
ii. !ahan yang mudah terbakar menghasilkan gas yang amat sukar terbakar di ba$ah pengaruh
kelembapan
. 5a !. 6idak
iii. set'n b'leh digunakan sebagai bahan pelarut.
. 5a !. 6idak
Ja$apan %
-.a.i. 6idak
-.a.ii. 5a
-.a.iii. 5a
b. nda dibekalkan satu b't'l yang mengandungi asid hidr'kl'rik pekat yang tidak dilabelkan. ntara
berikut, simb'l manakah sesuai digunakan untuk melabel b't'l tersebut.
()
(!)
(")
(D)

Ja$apan % "
7. !a/a petikan dan ja$ab s'alan di ba$ah.
Masyarakat 8aman dahulu menggunakan alat seperti jam pasir, jam matahari dan jam air untuk
mengira masa, alatan seperti ini kurang berkesan dalam mengukur dan mengira masa kerana tidak
mempunyai ukuran pia$ai dan tidak k'nsisten. Jam matahari yang dijumpai di Mesir bertarikh 1700 .M,
membuktikan baha$a masyarat dahulu /uba mengira masa berdasarkan kedudukan matahari,
kelemahan bagi jam ini adalah tidak dapat digunakan pada $aktu malam ataupun ketika hari mendung
atau hujan. .eterusnya alat yang penyimpan masa paling tepat dari dunia purba adalah jam air atau
/lepsydra, juga dijumpai di Mesir. Jam ini mampu mengira masa dengan tepat tetapi memerlukan
penyimpanan air yang banyak. .elain itu, jam ka/a atau jam pasir yang digunakan dalam pelayaran pada
8aman dahulu juga kurang berkesan kerana hanya mampu mengira masa yang singkat.
.umber % http%00sakura-san-apa-apa-je.bl'gsp't./'m020120010ukuran.html
&ajah di atas menunjukkan satu alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur satu kuantiti 2i8ik pada
8aman dahulu.
1enalpasti apakah kuantiti 2i8ik yang diukur dan unit ..+. bagi kuantiti tersebut?
1uantiti2i8ik 9nit ..+.
)anjang meter
! Masa saat
" .uhu 1el:in
D +sipadu mililiter
Ja$apan % "
;. Ja$ab s'alan berikut berdasarkan petikan di ba$ah.
Pokok Tropika Teri!""i D#!ia $i Tama! B#ki Ta%a#.
Pokok ropika eri!""i $i $#!ia yang berada di Tama! B#ki Ta%a# ini adalah p'k'k dari spesis
Sera&a K#!i!" Sip# (S'orea (a)#eia!a) yang ditemui 'leh saintis merika .yarikat, Dr &'man Dial
bersama dua rakannya pada tahun 200;. 1etinggian pokok ropika eri!""i $i $#!ia ini ialah <<.#2
meter. 9ntuk melihat sendiri p'k'k ini, anda perlu berjalan kaki di dalam hutan sejauh =00 meter yang
biasanya akan mengambil masa sejam perjalanan.
.umber % http%00puadede./'m0:10p'k'k-tr'pika-tertinggi-dunia-di-taman-bukit-ta$au0
!agaimanakah ketinggian p'k'k tr'pika tertinggi di dunia ini diukur 'leh Dr &'man Dial dan dua
rakannya pada tahun 200;?
. )ita pengukur diletakkan pada hujung pangkal p'k'k dan diba$a naik hingga ke pun/ak dengan
memanjat p'k'k tersebut. 1etinggian p'k'k di/atatkan.
!. 1etinggian p'k'k diukur dengan menggunakan 2'rmula segitiga tepat yang mana ketinggian
segitiga ialah ketinggian p'k'k. Jarak ke p'k'k dan sudut d'ngak diuukur dengan berdiri di satu
tempat dimana keseluruhan p'k'k b'leh dilihat dari pangkal ke pun/ak.
". Dr. &'man meminta kebenaran untuk menebang p'k'k tersebut daripada Jabatan )erhutanan.
.etelah ada kebenaran, se'rang pekerja diminta menebang p'k'k kayu tersebut. .etelah
ditebang, ketinggian p'k'k itu diukur dari pangkal ke pu/ak menggunakan pita pengukur.
D. Dr. &'man bersama dua rakannya menaiki helik'pter. !eberapa 'rang menunggu di pangkal
p'k'k untuk mengambil tali pengukur yang dijatuhkan 'leh Dr. &'man. 6ali pengukur diletakkan
hingga ke pangkal dan ketinggian p'k'k di/atatkan.
Ja%apa! : B
>. .usan dan li sedang bertanding menggunakan r'b't mainan masing-masing. &'b't-r'b't tersebut
bergerak menggunakan skru pemutar. Mereka ingin memastikan r'b't siapakah yang bergerak lebih
jauh. pakah pemb'lehubah yang dimanipulasi dalam situasi ini?
. .ai8 r'b't
!. Jisim r'b't
". Jarak pergerakan
D. !ilangan putaran skru
Ja$apan % D
Robot Susan
Robot Ali
<. 6erdapat pelbagai /abang ilmu sains seperti b'tani, astr'n'mi, ge'l'gi, meter'l'gi dan sebagainya.
.etiap /abang ilmu sains b'leh melahirkan ahli pr'2essi'nal yang berbe8a mengikut bidang
pengkhususan mereka.
?ambar-gambar di atas menunjukkan dua kerjaya yang berkaitan dengan salah satu /abang ilmu
sains. pakah kerjaya yang berkaitan dengan bidang pembelajaran yang terlibat dalam gambar-
gambar di atas?
. hli b'tani
!. hli 8''l'gy
". hli kimia
D. D'kt'r
Ja$apan % "
=. )elangi yang mempunyai tujuh $arna biasanya terbentuk selepas hujan.
.eandainya @a2i8 ingin menjelaskan 2en'mena ini kepada adiknya, manakah antara yang berikut
merupakan /ara yang terbaik untuk @a2i8 mendem'nstrasikan pembentukan pelangi seperti gambar di
atas?
Menggunakan buih-buih sabun
! Menunjukkan gambar pelangi
" Menyembur air ke hadapan dengan membelakangkan matahari
D Menggunakan lampu, prisma dan skrin
Ja$apan % "
10.


lya mengukur berat sebiji epal menggunakan nera/a mampatan, dan didapati berat epal tersebut adalah
0.7 ( . &amalkan berat epal tersebut di angkasa lepas .
. ,ebih daripada 0.7 (
!. 0.7 (
". 1urang daripada 0.7 (
Ja$apan % "