Anda di halaman 1dari 1

Jadual Puasa Sunnah Yang Dianjurkan Islam

Tahun 2005
1. Puasa pada hari Senin dan Kamis
2. Puasa Tiga Hari Setiap ulan ! Tanggal 1"#1$#15.kalender Islam
- 25,26 Januari 2005/Dzulhijjah 1425 H. Tanggal 24 Januari 2005 bertepatan
dengan hari tasri! -1" Dzulhijjah 1425 H. Hari tida# diper#enan#an puasa.
- 22,2",24 $ebruari 2005/%uharra& 1426 H
- 2",24,25 %aret 2005/'ha(ar 1426 H
- 22,2",24 )pril 2005/*abi+ul ),,al 1426 H
- 22,2",24 %ei 2005/*abi+ul )#hir 1426 H
- 20,21,22 Juni 2005/Ju&adil ),,al 1426 H
! 20,21,22 Juli 2005/ Ju&adil )#hir 1426 H
! 1%#1&#20 'gustus 2005()aja* 1$2+ H
! 1,#1%#1& Septem*er 2005(S-a.*an 1$2+ H
Puasa )amadhan 1$2+ H ! 5 /kt0*er ! 2 102em*er 2005
! 15#1+#1, 102em*er 2005(S-a33al 1$2+ H
! 15#1+#1, Desem*er 2005(D4ul5a.idah 1$2+ H
". -uasa 'epertiga .ulan - /a#ni di bulan Dzulhijjah.
)ntara 12 Januari - 0 $ebruari 2005
-uasa tanggal 0 Dzulhijjah 1)ra(ah2 bagi selain 3rang ang
&ela#sana#an haji.
Tanggal 20 Januari 2005.
Tida# b3leh berpuasa 4
Hari 5dul )dha -10 Dzulhijjah/ 21 Januari 2005.
Hari tasri! 11,12,1" Dzulhijjah/22,2",24 Januari 2005.
4. -uasa .ulan %uharra& - +)sura+ sela&a " hari - 0,10,11.
'angat dianjur#an tanggal 0 dan 10 1Tasu+a dan +)sura2
16,10,20 $ebruari 2005.
5. Puasa pada se*agian *ulan S-a.*an
'ntara 5 Septem*er ! $ /kt0*er 2005.
+. Puasa pada *ulan S-a33al ! + hari
Tidak diperkenankan puasa pada 1 S-a33al
'ntara $ 102em*er ! 2 Desem*er 2005.
,. Puasa Daud ! *erpuasa selang seling
erpuasa satu hari lalu *er*uka satu hari.
*ing#asan - *e(erensi 4
$i!hus 'unnah, 'aid 'abi!
Ta&a&ul %innah, %uha&&ad 7ashiruddin al-)lbani.
)l-5sla& --usat 5n(3r&asi dan 83&uni#asi 5sla& 5nd3nesia.

8alender 2005 - 9e&a 5nsani -ress/95-
Jl. 8alibata :tara 55 73.64 Ja#arta 12;40. Telp. 021-;064"01-2 http4,,,.ge&ainsani.<3.id =-
&ail 4 gipnet>ind3nesia.net.id ?aanan '%' 4 0615 66 66 66 66