Anda di halaman 1dari 26

MANUAL

REKAM MEDIS
EDITOR :
Sjamsuhidajat
Sabir Alwy
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
Indonsian Mdi!al "oun!il
#$$%
Edisi &rtama' #$$%
"ta(an &rtama' No)mbr #$$%
&r)usta(aan Nasional : Katalo* Dalam Trbitan +KDT,
Manual r(am mdis- )nyusun' Sjamsuhidajat ...+t al.,. /
)nyuntin* Abidinsyah Sir*ar' Syaml Dad Murniah. 01 2a(arta :
Konsil Kdo(tran Indonsia' #$$%.
#3 hlm. : 45'6 7 #8 !m.
IS9N :5:04668%1$41%
4. Kdo(tran 0 &ra(ti( I. Sjamsuhidajat
%4$.#;
&nrbit :
Konsil Kdo(tran Indonsia
2alan <an* 2bat III 9lo( =3
Tl)on:%#1#415#8835:' =a(simili: %#1#415#8835:.
2a(arta Slatan
TIM &EN>USUN :
Sjamsuhidajat
Sabir Alwy
Arsil Rusli
Asri Rasad
Eni?ar
I( Irdjiati
Imam Sub(ti
I &utu Su)ra)ta
Kartono Mohammad
Krsna Adam
Luwiharsih
Odijani Santoso
Roosj Rosita Own
Sa@rida Siri
Sri Mardwi Surono A(bar
&EN>UNTINA 9A<ASA :
Abidinsyah Sir*ar
Dad Murniah
ii
REKAM MEDIS >ANA 9AIK ADALA<
"ERMIN DARI &RAKTIK KEDOKTERAN >ANA 9AIK
REKAM MEDIS >ANA 9AIK ADALA< BU2UD DARI
KEDA>AAUNAAN DAN KETE&ATAUNAAN
&ERABATAN &ASIEN
iii
KATA PENGANTAR
Manual R(am Mdis disusun brdasar(an amanat Undan*1Undan*
Nomor #: Tahun #$$8 tntan* &ra(ti( Kdo(tran &asal 8% ayat +4, yan*
mnyata(an bahwa stia) do(tr atau do(tr *i*i dalam mnjalan(an )ra(ti(
(do(tran wajib mmbuat r(am mdis. Manual R(am Mdis ini adalah untu(
mln*(a)i 9u(u &nyln**araan &ra(ti( Kdo(tran yan* 9ai( di Indonsia
+K)utusan KKI Nomor 4;-KKI-KE&-IC-#$$% trtan**al #4 S)tmbr #$$%, dan
&doman &n*lolaan R(am Mdis Rumah Sa(it di Indonsia yan*
di(luar(an Dir(torat 2ndral &layanan Mdi( D)artmn Kshatan RI.
Ruan* lin*(u) dari bu(u ini adalah inti sari )ra(tis )nyln**araan R(am
Mdis dn*an sistmati(a )nulisan mli)uti )n*rtian' man@aat' tata !ara
)nyln**araan' isi' as)( hu(um' as)( disi)lin' as)( ti(a dan (rahasiaan
r(am mdis.
9u(u ini disusun olh Klom)o( Krja Konsil Kdo(tran Indonsia yan*
an**otanya trdiri dari wa(il1wa(il dari D)artmn Kshatan RI' D)artmn
&ndidi(an Nasional RI' Lmba*a Swadaya Masyara(at' I(atan Do(tr
Indonsia' &rsatuan Do(tr Ai*i Indonsia dan an**ota Konsil Kdo(tran
Indonsia.
9u(u ini dihara)(an a(an mnambah wawasan dan )n*tahuan do(tr
dan do(tr *i*i yan* b(rja di smua sarana )layanan (shatan tntan*
R(am Mdis' shin**a mmahami )ntin*nya R(am Mdis dan bisa
mnyln**ara(an R(am Mdis yan* bai( dan bnar ssuai dn*an
)rundan*1undan*an yan* brla(u.
2a(arta' NoDmbr #$$%
Tim &nyusun
iv
SAMBUTAN
KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
Konsil Kdo(tran Indonsia dibntu( brdasar(an Undan*1Undan*
Nomor #: Tahun #$$8 tntan* &ra(ti( Kdo(tran. Tu*as Konsil Kdo(tran
Indonsia antara lain adalah mla(u(an )mbinaan trhada) do(tr dan do(tr
*i*i yan* mla(u(an )ra(ti( (do(tran' )mbinaan ini dila(u(an Konsil
Kdo(tran Indonsia brsama1sama dn*an &mrintah &usat' &mrintah
Darah dan Or*anisasi &ro@si ssuai dn*an @un*si dan tu*as masin*1masin*.
Salah satu wujud )mbinaan trsbut adalah dn*an mnrbit(an 9u(u Manual
R(am Mdis' yan* da)at di)a(ai olh do(tr dan do(tr *i*i sba*ai a!uan
untu( )nyln**araan R(am Mdis yan* bai(.
&nyusunan 9u(u Manual R(am Mdis dila(u(an olh Klom)o( Krja
Konsil Kdo(tran Indonsia yan* an**ota trdiri dari unsur1unsur yan* mwa(ili
D)artmn Kshatan RI' D)artmn &ndidi(an Nasional RI' I(atan Do(tr
Indonsia' &rsatuan Do(tr Ai*i Indonsia dan Dinas Kshatan &ro)insi dan
Dinas Kshatan Kabu)atn-Kota.
&ada a(hir (ata disam)ai(an u!a)an trima (asih ()ada Klom)o( Krja
Konsil Kdo(tran Indonsia' (ontributor )ada stia) disiminasi dan sosialisasi
dan smua )iha( yan* tlah mmbantu (lan!aran )nrbitan bu(u ini' smo*a
Tuhan >an* Maha Esa slalu mlim)ah(an rahmat dan (arunia1Nya.
2a(arta' NoDmbr #$$%
Ktua Konsil Kdo(tran Indonsia'
<ardi >usa' dr' S)OA' MARS
v
DAFTAR ISI
KATA &ENAANTAR ........................................... Error: R@rn! sour! not @ound
SAM9UTAN KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA ........ Error: R@rn!
sour! not @ound
DA=TAR ISI ............................................................................................................. %
9A9 I &ENDA<ULUAN ...................................... Error: R@rn! sour! not @ound
A. Latar 9la(an* ........................................... Error: R@rn! sour! not @ound
9. Tujuan &nyusunan Manual ...................... Error: R@rn! sour! not @ound
". Man@aat Manual ......................................... Error: R@rn! sour! not @ound
D. Ruan* Lin*(u) Manual .............................. Error: R@rn! sour! not @ound
9A9 II &ENAERTIAN ........................................ Error: R@rn! sour! not @ound
A. R(am Mdis ............................................. Error: R@rn! sour! not @ound
9. Isi R(am Mdis ........................................ Error: R@rn! sour! not @ound
". 2nis R(am Mdis ................................... Error: R@rn! sour! not @ound
D. Do(tr dan Do(tr Ai*i .............................. Error: R@rn! sour! not @ound
E. Tna*a Kshatan ..................................... Error: R@rn! sour! not @ound
=. Sarana &layanan Kshatan .................... Error: R@rn! sour! not @ound
9A9 III MAN=AAT REKAM MEDIS .................... Error: R@rn! sour! not @ound
A. &n*obatan &asin .................................... Error: R@rn! sour! not @ound
9. &nin*(atan Kualitas &layanan ............... Error: R@rn! sour! not @ound
". &ndidi(an dan &nlitian ......................... Error: R@rn! sour! not @ound
D. &mbiayaan ............................................... Error: R@rn! sour! not @ound
E. Statisti( Kshatan .................................... Error: R@rn! sour! not @ound
=. &mbu(tian Masalah <u(um' Disi)lin dan Eti( ... Error: R@rn! sour! not
@ound
9A9 IE ISI REKAM MEDIS ................................ Error: R@rn! sour! not @ound
A. R(am Mdis &asin Rawat 2alan ............ Error: R@rn! sour! not @ound
9. R(am Mdis &asin Rawat Ina) .............. Error: R@rn! sour! not @ound
". &ndl*asian Mmbuat R(am Mdis .... Error: R@rn! sour! not @ound
9A9 E TATA "ARA &EN>ELENAAARAAN REKAM MEDIS ....... Error: R@rn!
sour! not @ound
A. Tata "ara &nyln**araan R(am Mdis ........ Error: R@rn! sour! not
@ound
9. K)mili(an R(am Mdis ........................ Error: R@rn! sour! not @ound
". &nyim)anan R(am Mdis ...................... Error: R@rn! sour! not @ound
D. &n*or*anisasian R(am Mdis ............... Error: R@rn! sour! not @ound
E. &mbinaan' &n*ndalian dan &n*awasan ..... Error: R@rn! sour! not
@ound
9A9 EI AS&EK <UKUM' DISI&LIN' ETIK DAN KERA<ASIAAN .Error: R@rn!
sour! not @ound
A. R(am Mdis Sba*ai Alat 9u(ti ............... Error: R@rn! sour! not @ound
9. Krahasiaan R(am Mdis ........................ Error: R@rn! sour! not @ound
". San(si <u(um ............................................ Error: R@rn! sour! not @ound
D. San(si Disi)lin dan Eti( ............................. Error: R@rn! sour! not @ound
vi
9A9 EII KAITAN DENAAN MANA2EMEN IN=ORMASI KESE<ATAN ......... Error:
R@rn! sour! not @ound
9A9 EIII &ENUTU& .............................................................................................. 46
KONTRI9UTOR &EN>USUNAN DRA=T MANUAL REKAM MEDIS FFFFF 4%
vii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
&mban*unan (shatan dituju(an untu( mnin*(at(an (sadaran'
(nyamanan dan (mam)uan hidu) shat ba*i stia) oran* dalam ran*(a
mwujud(an drajat (shatan yan* o)timal sba*ai salah satu unsur
(sjahtraan umum sba*aimana yan* diamanat(an di dalam )mbu(aan
Undan*1Undan* Dasar N*ara R)ubli( Indonsia Tahun 4:86.
Do(tr dan do(tr *i*i sba*ai salah satu (om)onn utama )mbri
)layanan (shatan ()ada masyara(at mm)unyai )ranan yan* san*at
)ntin* (arna tr(ait lan*sun* dn*an' mutu )layanan. &nyln**araan
u)aya (shatan harus dila(u(an olh do(tr dan do(tr *i*i yan* mmili(i ti(
dan moral tin**i' (adilan dan (wnan*an yan* s!ara trus mnrus harus
ditin*(at(an.
Salah satu unsur utama dalam sistm )layanan (shatan yan* )rima
adalah trsdianya )layanan mdis olh do(tr dan do(tr *i*i dn*an
(ualitasnya yan* tr)lihara ssuai dn*an amanah Undan*1Undan* Nomor #:
Tahun #$$8 tntan* &ra(ti( Kdo(tran. Dalam )nyln**araan )ra(ti(
(do(tran' stia) do(tr dan do(tr *i*i wajib mn*a!u )ada standar' )doman
dan )rosdur yan* brla(u shin**a masyara(at mnda)at )layanan mdis
s!ara )ro@sional dan aman. Sba*ai salah satu @un*si )n*aturan dalam UU
&ra(ti( Kdo(tran yan* dima(sud adalah )n*aturan tntan* r(am mdis
yaitu )ada &asal 8% dan &asal 85.
&rmasalahan dan (ndala utama )ada )la(sanaan r(am mdis adalah
do(tr dan do(tr *i*i tida( mnyadari s)nuhnya man@aat dan (*unaan
r(am mdis' bai( )ada sarana )layanan (shatan mau)un )ada )ra(ti(
)roran*an' a(ibatnya r(am mdis dibuat tida( ln*(a)' tida( jlas dan tida(
t)at wa(tu. Saat ini tlah ada )doman r(am mdis yan* ditrbit(an olh
D)artmn Kshatan RI' namun )doman trsbut hanya mn*atur r(am
mdis rumah sa(it.
Karna itu' di)rlu(an a!uan r(am mdis )nyln**araan )ra(ti(
(do(tran yan* br(aitan dn*an as)( hu(um yan* brla(u bai( untu( rumah
sa(it n*ri' swasta' (husus' )us(smas' )roran*an dan )layanan (shatan
lain. R(am mdis mru)a(an hal yan* san*at mnntu(an dalam mn*analisa
suatu (asus sba*ai alat bu(ti utama yan* a(urat.
B. Tujuan Penyusunan Manual
a. Sba*ai a!uan dalam )la(sanaan )ra(ti( (do(tran dalam u)aya
)layanan (shatan.
b. Sba*ai a!uan untu( mmbuat r(am mdis.
!. Sba*ai a!uan a*ar da)at lbih mn*tahui )rlunya mmbuat r(am mdis
untu( ()ntin*an do(tr' )asin' sarana )layanan (shatan dan
)r(mban*an ilmu )n*tahuan.
C. Manfaat Manual
Mmandu do(tr dan do(tr *i*i dalam mmbuat r(am mdis
D. Ruang Lingkup Manual
Sba*ai salah satu )rwujudan dari @un*si dan tu*as Konsil Kdo(tran
Indonsia yaitu )mbinaan trhada) do(tr dan do(tr *i*i dalam
)nyln**araan )ra(ti( (do(tran ma(a Konsil Kdo(tran Indonsia
mmbuat manual r(am mdi( untu( do(tr dan do(tr *i*i dalam
)nyln**araan )ra(ti( (do(tran. Manual ini lbih mn(an(an )ada
)mahaman tntan* r(am mdis ba*i do(tr dan do(tr *i*i' man@aat' isi r(am
mdis' as)( hu(um' disi)lin dan ti(.
2
BAB II
PENGERTIAN
A. Rekam Medis
Dalam )njlasan &asal 8% ayat +4, UU &ra(ti( Kdo(tran' yan*
dima(sud dn*an r(am mdis adalah br(as yan* brisi !atatan dan do(umn
tntan* idntitas )asin' )mri(saan' )n*obatan' tinda(an dan )layanan lain
yan* tlah dibri(an ()ada )asin. Dalam &raturan Mntri Kshatan Nomor
58:a-Mn(s-&r-CII-4:;: tntan* R(am Mdis dijlas(an bahwa r(am mdis
adalah br(as yan* brisi(an !atatan dan do(umn tntan* idntitas )asin'
)mri(saan' )n*obatan' tinda(an dan )layanan lain ()ada )asin )ada
sarana )layanan (shatan.
Kdua )n*rtian r(am mdis diatas mnunju((an )rbdaan yaitu
&rmn(s hanya mn(an(an )ada sarana )layanan (shatan' sdan*(an
dalam UU &ra(ti( Kdo(tran tida(. Ini mnunju(an )n*aturan r(am mdis
)ada UU &ra(ti( Kdo(tran lbih luas' brla(u bai( untu( sarana (shatan
mau)un di luar sarana (shatan.
B. Isi Rekam Medis
a. "atatan' mru)a(an uraian tntan* idntitas )asin' )mri(saan )asin'
dia*nosis' )n*obatan' tinda(an dan )layanan lain bai( dila(u(an olh do(tr
dan do(tr *i*i mau)un tna*a (shatan lainnya ssuai dn*an
(om)tnsinya.
b. Do(umn' mru)a(an (ln*(a)an dari !atatan trsbut' antara lain @oto
ront*n' hasil laboratorium dan (tran*an lain ssuai dn*an (om)tnsi
(ilmuannya.
3
C. Jenis Rekam Medis
a. R(am mdis (onDnsional
b. R(am mdis l(troni(
D. Dokter dan Dokter igi
&n*rtian do(tr dan do(tr *i*i sba*aimana dima(sud dalam UU
&ra(ti( Kdo(tran adalah do(tr' do(tr s)sialis' do(tr *i*i dan dan do(tr
*i*i s)sialis lulusan )ndidi(an (do(tran atau (do(tran *i*i bai( di dalam
mau)un diluar n*ri yan* dia(ui &mrintah R)ubli( Indonsia ssuai dn*an
)raturan )rundan*0undan*an.
!. Tenaga "ese#atan
Dalam UU Nomor #3 Tahun 4::# tntan* Kshatan dit*as(an bahwa
tna*a (shatan adalah stia) oran* yan* mn*abdi(an diri dalam bidan*
(shatan srta mmili(i )n*tahuan dan atau (tram)ilan mlalui )ndidi(an
di bidan* (shatan yan* untu( jnis tuntutan mmrlu(an (wnan*an untu(
mla(u(an u)aya (shatan.
Tna*a (shatan yan* diatur dalam &asal # ayat +#, sam)ai dn*an ayat
+;, &raturan &mrintah Nomor 3# Tahun 4::% tntan* Tna*a Kshatan
trdiri dari :
4. Tna*a mdis mli)uti do(tr dan do(tr *i*i/
#. Tna*a ()rawatan mli)uti )rawat dan bidan/
3. Tna*a (@armasian mli)uti a)ot(r' analis @armasi dan asistn a)ot(r/
8. Tna*a (shatan masyara(at mli)uti )idmiolo* (shatan' ntomolo*
(shatan' mi(robiolo* (shatan' )nyuluh (shatan' administrator
(shatan dan sanitarian/
6. Tna*a *i?i mli)uti nutrisionis dan ditisin/
%. Tna*a (tra)ian @isi( mli)uti @isiotra)is' o(u)asitra)is dan tra)is wi!ara
4
5. Tna*a (t(nisian mdis mli)uti radio*ra@r' radiotra)is' t(nisi *i*i'
t(nisi l(tromdis' analis (shatan' r@ra(sionis o)tisin' othoti( )rostti('
t(nisi tran@usi dan )r(am mdis/
Dalam UU &ra(ti( Kdo(tran yan* dima(sud dn*an G&tu*asG adalah
do(tr' do(tr *i*i atau tna*a (shatan lain yan* mmbri(an )layanan
lan*sun* ()ada )asin.
9ila mnyima( (tntuan )rundan*0undan*an yan* ada +&& No. 3#
Tahun 4::%,' ma(a yan* dima(sud )tu*as dalam (aitannya dn*an tna*a
(shatan adalah do(tr' do(tr *i*i' )rawat' bidan' dan (t(nisian mdis.
$. %arana Pelayanan "ese#atan
Mnurut UU &ra(ti( Kdo(tran yan* dima(sud Sarana &layanan
Kshatan adalah tm)at )nyln**araan u)aya )layanan (shatan yan*
da)at di*una(an untu( )ra(ti( (do(tran atau (do(tran *i*i.
Sarana trsbut mli)uti balai )n*obatan' )usat (shatan masyara(at'
rumah sa(it umum' rumah sa(it (husus dan )ra(ti( do(tr +ssuai dn*an UU
Kshatan,.
5
BAB III
MANFAAT REKAM MEDIS
A. Pengo&atan Pasien
R(am mdis brman@aat sba*ai dasar dan )tunju( untu(
mrn!ana(an dan mn*analisis )nya(it srta mrn!ana(an )n*obatan'
)rawatan dan tinda(an mdis yan* harus dibri(an ()ada )asin.
B. Peningkatan "ualitas Pelayanan
Mmbuat R(am Mdis ba*i )nyln**araan )ra(ti( (do(tran dn*an
jlas dan ln*(a) a(an mnin*(at(an (ualitas )layanan untu( mlindun*i
tna*a mdis dan untu( )n!a)aian (shatan masyara(at yan* o)timal.
C. Pendidikan dan Penelitian
R(am mdis yan* mru)a(an in@ormasi )r(mban*an (ronolo*is
)nya(it' )layanan mdis' )n*obatan dan tinda(an mdis' brman@aat untu(
bahan in@ormasi ba*i )r(mban*an )n*ajaran dan )nlitian di bidan* )ro@si
(do(tran dan (do(tran *i*i.
D. Pem&iayaan
9r(as r(am mdis da)at dijadi(an )tunju( dan bahan untu(
mnta)(an )mbiayaan dalam )layanan (shatan )ada sarana (shatan.
"atatan trsbut da)at di)a(ai sba*ai bu(ti )mbiayaan ()ada )asin.
6
!. %tatistik "ese#atan
R(am mdis da)at di*una(an sba*ai bahan statisti( (shatan'
(hususnya untu( mm)lajari )r(mban*an (shatan masyara(at dan untu(
mnntu(an jumlah )ndrita )ada )nya(it1)nya(it trtntu.
$. Pem&uktian Masala# 'ukum( Disiplin dan !tik
R(am mdis mru)a(an alat bu(ti trtulis utama' shin**a brman@aat
dalam )nylsaian masalah hu(um' disi)lin dan ti(.
7
BAB IV
ISI REKAM MEDIS
A. Rekam Medis Pasien Ra)at Jalan
Isi r(am mdis s(uran*1(uran*nya mmuat !atatan-do(umn tntan*:
1 idntitas )asin/
1 )mri(saan @isi(/
1 dia*nosis-masalah/
1 tinda(an-)n*obatan/
1 )layanan lain yan* tlah dibri(an ()ada )asin.
B. Rekam Medis Pasien Ra)at Inap
R(am mdis untu( )asin rawat ina) s(uran*1(uran*nya mmuat:
1 idntitas )asin/
1 )mri(saan/
1 dia*nosis-masalah/
1 )rstujuan tinda(an mdis +bila ada,/
1 tinda(an-)n*obatan/
1 )layanan lain yan* tlah dibri(an ()ada )asin.
C. Pendelegasian Mem&uat Rekam Medis
Slain do(tr dan do(tr *i*i yan* mmbuat-mn*isi r(am mdis' tna*a
(shatan lain yan* mmbri(an )layanan lan*sun* ()ada )asin da)at
mmbuat-mn*isi r(am mdis atas )rintah-)ndl*asian s!ara trtulis dari
do(tr dan do(tr *i*i yan* mnjalan(an )ra(ti( (do(tran.
8
BAB V
TATA CARA PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS
A. Tata Cara Penyelenggaraan Rekam Medis
&asal 8% ayat +4, UU &ra(ti( Kdo(tran mn*as(an bahwa do(tr dan
do(tr *i*i wajib mmbuat r(am mdis dalam mnjalan(an )ra(ti( (do(tran.
Stlah mmbri(an )layanan )ra(ti( (do(tran ()ada )asin' do(tr dan
do(tr *i*i s*ra mln*(a)i r(am mdis dn*an mn*isi atau mnulis smua
)layanan )ra(ti( (do(tran yan* tlah dila(u(annya.
Stia) !atatan dalam r(am mdis harus dibubuhi nama' wa(tu' dan
tanda tan*an )tu*as yan* mmbri(an )layanan atau tinda(an. A)abila dalam
)n!atatan r(am mdis mn**una(an t(nlo*i in@ormasi l(troni(' (wajiban
mmbubuhi tanda tan*an da)at di*anti dn*an mn**una(an nomor idntitas
)ribadi-)rsonal idnti@i!ation numbr +&IN,.
Dalam hal trjadi (salahan saat mla(u(an )n!atatan )ada r(am
mdis' !atatan dan br(as tida( bolh dihilan*(an atau diha)us dn*an !ara
a)a)un. &rubahan !atatan atas (salahan dalam r(am mdis hanya da)at
dila(u(an dn*an )n!ortan dan (mudian dibubuhi )ara@ )tu*as yan*
brsan*(utan. Lbih lanjut )njlasan tntan* tata !ara ini da)at diba!a )ada
&raturan Mntri Kshatan tntan* R(am Mdis dan )doman
)la(sanaannya.
B. "epemilikan Rekam Medis
Ssuai UU &ra(ti( Kdo(tran' br(as r(am mdis mnjadi mili( do(tr'
do(tr *i*i' atau sarana )layanan (shatan' sdan*(an isi r(am mdis dan
lam)iran do(umn mnjadi mili( )asin.
9
C. Penyimpanan Rekam Medis
R(am mdis harus disim)an dan dija*a (rahasiaan olh do(tr' do(tr
*i*i dan )im)inan sarana (shatan. 9atas wa(tu lama )nyim)anan mnurut
&raturan Mntri Kshatan )alin* lama 6 tahun dan rsum r(am mdis
)alin* sdi(it #6 tahun.
D. Pengorganisasian Rekam Medis
&n*or*anisasian r(am mdis ssuai dn*an &raturan Mntri
Kshatan Nomor 58:a-Mn(s-&r-CII-4:;: tntan* R(am Mdis +saat ini
sdan* dirDisi, dan )doman )la(sanaannya.
!. Pem&inaan( Pengendalian dan Penga)asan
Untu( &mbinaan' &n*ndalian dan &n*awasan taha) R(am Mdis
dila(u(an olh )mrintah )usat' Konsil Kdo(tran Indonsia' )mrintah
darah' or*anisasi )ro@si.
10
BAB VI
ASPEK HUKUM, DISIPLIN, ETIK DAN
KERAHASIAAN REKAM MEDIS
A. Rekam Medis %e&agai Alat Bukti
R(am mdis da)at di*una(an sba*ai salah satu alat bu(ti trtulis di
)n*adilan.
B. "era#asiaan Rekam Medis
Stia) do(tr atau do(tr *i*i dalam mla(sana(an )ra(ti( (do(tran
wajib mnyim)an (rahasiaan yan* mnyan*(ut riwayat )nya(it )asin yan*
trtuan* dalam r(am mdis. Rahasia (do(tran trsbut da)at dibu(a hanya
untu( ()ntin*an )asin untu( mmnuhi )rmintaan a)arat )n*a( hu(um
+ha(im majlis,' )rmintaan )asin sndiri atau brdasar(an (tntuan
)rundan*1undan*an yan* brla(u.
9rdasar(an Kitab Undan*1Undan* <u(um A!ara &idana' rahasia
(do(tran +isi r(am mdis, baru da)at dibu(a bila diminta olh ha(im majlis
di hada)an sidan* majlis. Do(tr dan do(tr *i*i brtan**un* jawab atas
(rahasiaan r(am mdis sdan*(an ()ala sarana )layanan (shatan
brtan**un* jawab mnyim)an r(am mdis.
C. %anksi 'ukum
Dalam &asal 5: UU &ra(ti( Kdo(tran s!ara t*as mn*atur bahwa
stia) do(tr atau do(tr *i*i yan* dn*an sn*aja tida( mmbuat r(am mdis
da)at di)idana dn*an )idana (urun*an )alin* lama 4 +satu, tahun atau dnda
)alin* banya( R) 6$.$$$.$$$'1 +lima )uluh juta ru)iah,.
11
Slain tan**un* jawab )idana' do(tr dan do(tr *i*i yan* tida( mmbuat
r(am mdis ju*a da)at di(na(an san(si s!ara )rdata' (arna do(tr dan
do(tr *i*i tida( mla(u(an yan* sharusnya dila(u(an +in*(ar janji-wan)rstasi,
dalam hubun*an do(tr dn*an )asin.
D. %anksi Disiplin dan !tik
Do(tr dan do(tr *i*i yan* tida( mmbuat r(am mdis slain mnda)at
san(si hu(um ju*a da)at di(na(an san(si disi)lin dan ti( ssuai dn*an UU
&ra(ti( Kdo(tran' &raturan KKI' Kod Eti( Kdo(tran Indonsia +KODEKI,
dan Kod Eti( Kdo(tran Ai*i Indonsia +KODEKAI,.
Dalam &raturan Konsil Kdo(tran Indonsia Nomor
4%-KKI-&ER-EIII-#$$% tntan* Tata "ara &nan*anan Kasus Du*aan
&lan**aran Disi)lin MKDKI dan MKDKI&' ada ti*a altrnati@ san(si disi)lin yaitu:
a. &mbrian )rin*atan trtulis.
b. R(omndasi )n!abutan surat tanda r*istrasi atau surat i?in )ra(ti(.
!. Kwajiban mn*i(uti )ndidi(an atau )latihan di institusi )ndidi(an
(do(tran atau (do(tran *i*i.
Slain san(si disi)lin' do(tr dan do(tr *i*i yan* tida( mmbuat r(am
mdis da)at di(na(an san(si ti( olh or*anisasi )ro@si yaitu Majlis
Khormatan Eti( Kdo(tran +MKEK, dan Majlis Khormatan Eti( Kdo(tran
Ai*i +MKEKA,.
12
BAB VII
REKAM MEDIS KAITANNYA DENGAN
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN (MIK)
Di bidan* (do(tran dan (do(tran *i*i' r(am mdis mru)a(an salah
satu bu(ti trtulis tntan* )ross )layanan yan* dibri(an olh do(tr dan
do(tr *i*i. Di dalam r(am mdis brisi data (linis )asin slama )ross
dia*nosis dan )n*obatan +tratmnt,. Olh (arna itu stia) (*iatan
)layanan mdis harus mm)unyai r(am mdis yan* ln*(a) dan a(urat untu(
stia) )asin dan stia) do(tr dan do(tr *i*i wajib mn*isi r(am mdis
dn*an bnar' ln*(a) dan t)at wa(tu.
Dn*an br(mban*nya Didn! basd mdi!in dimana )layanan
mdis yan* brbasis data san*atlah di)rlu(an ma(a data dan in@ormasi
)layanan mdis yan* br(ualitas trint*rasi dn*an bai( dan bnar sumbr
utamanya adalah data (linis dari r(am mdis. Data (linis yan* brsumbr dari
r(am mdis sma(in )ntin* dn*an br(mban*nya r(am mdis l(troni('
dimana stia) ntry data s!ara lan*sun* mnjadi masu(an +in)ut, dari
sistm-manajmn in@ormasi (shatan.
Manajmn in@ormasi (shatan adalah )n*lolaan yan* mm@o(us(an
(*iatannya )ada )layanan (shatan dan sumbr in@ormasi )layanan
(shatan dn*an mnjabar(an si@at alami data' stru(tur dan
mnrjmah(annya ( brba*ai bntu( in@ormasi dmi (majuan (shatan dan
)layanan (shatan )roran*an' )asin dan masyara(at. &nan**un* jawab
manajmn in@ormasi (shatan br(wajiban untu( mn*um)ul(an'
mn*int*rasi(an dan mn*analisis data )layanan (shatan )rimr dan
s(undr' mndsiminasi in@ormasi' mnata sumbr in@ormasi ba*i ()ntin*an
)nlitian' )ndidi(an' )rn!anaan dan Daluasi )layanan (shatan s!ara
(om)rhnsi@ dan trint*rasi.
13
A*ar data di r(am mdis da)at mmnuhi )rmintaan in@ormasi
di)rlu(an standar uniDrsal yan* mli)uti :
a. Stru(tur dan isi r(am mdis
b. Ksra*aman dalam )n**unaan simbol' tanda' istilah' sin*(atan dan I"D
!. Krahasiaan dan (amanan data.
R(am mdis san*at tr(ait dn*an manajmn in@ormasi (shatan
(arna data1data di r(am mdis da)at di)r*una(an sba*ai :
a. Alat (omuni(asi +in@ormasi, dan dasar )n*obatan ba*i do(tr' do(tr *i*i
dalam mmbri(an )layanan mdis.
b. Masu(an untu( mnyusun la)oran )idmiolo*i )nya(it dan dmo*ra@i
+data sosial )asin, srta sistm in@ormasi manajmn rumah sa(it
!. Masu(an untu( mn*hitun* biaya )layanan
d. 9ahan untu( statisti( (shatan
. Sba*ai bahan-)ndidi(an dan )nlitian data.
14
BAB VIII
PENUTUP
Manual r(am mdis ini disusun untu( mln*(a)i 9u(u
&nyln**araan &ra(ti( yan* 9ai( di Indonsia' &raturan1)raturan dan
)rundan*undan*an yan* brla(u a*ar do(tr dan do(tr *i*i mudah
mnyln**ara(an R(am mdis. San*at disadari bahwa manual ini masih jauh
dari (sm)urnaan ma(a san*at dihara)(an masu(an dari stia) insan
(do(tran dan (do(tran *i*i *una mln*(a)i isi bu(u ini.
15
KONTRIBUTOR
PENYUSUNAN DRAFT MANUAL REKAM MEDIS
4. dr. Ahmad A?i? 0 Din(s 9an*(alan
#. dr. A(marawita Kadir' M.Ks 1 =K UBK
3. dr*. Al Thomas Djaja 0 &DAI 9ojon*oro
8. &ro@. Dr. Asri Rasad
6. dr. "holis Abrori' MKs +=K UniDrsitas 2mbr,
%. "ristina Ariyani' dr*. +Din(s &ro)insi,
5. dr*. Dasu(i +&DAI Kabu)atn Madiun,
;. dr. Dwiyanto Utomo +IDI 9litar,
:. Dyah Nawan* &alu)i' dr*. +&DAI Malan*,
4$. Eni?ar' dr*
44. dr. =adhori 0 IDI 9an*(alan
4#. Dr. =athoni +=K Muhammadiyah Malan*,
43. I &utu Su)ra)ta' dr*.' MS! +KKI,
48. dr. Ismundo(o +IDI Kabu)atn Madiun,
46. dr*. 2on Sudiro <ndrasa +&DAI Kabu)atn Arsi(,
4%. dr*. Linda Ro!hyani S)(* 0 =KA U<T +S(rtaris,
45. dr. Mad Bardhana' S).KK +=K Udayana,
4;. dr*. Mta Duhita +&DAI N*anju( ,
4:. M. 2unaidi' dr* +Din(s Kota Surabaya,
#$. dr. Odijani Santoso' dr*' M.S +KKI,
16
#4. dr*. &.A Mahndri Kusumawati' M.Ks +=KA UniDrsitas Mahasaraswati
Dn)asar 9ali,
##. &ornomo 9udi' dr.' S).&D +IDI Surabaya,
#3. dr*. &utu Ayu Mahndri Kusumawati' M(s +=KA Mahasaraswati,
#8. dr. Taton* <aryanto +=K UniDrsitas 9rawijaya,
#6. dr*. Hahrni <am?ah +=KA UniDrsitas 2mbr,
#%. &ro@. Sa@rida Siri' dr*. +=KA UI,
#5. Ratih Maharani' dr. +IDI Malan*,
#;. dr*. Rina Dwi A 0 Din(s Lumajan*
#:. Dr. Sabir Alwy' S<' M<
3$. dr. Sartono' S))d 0 =K U<T +Ktua,
34. dr*. SilDia Dwi Kusumawati +&DAI 9litar,
3#. dr*. Solyati +Dinas Kshatan Kabu)atn Arsi(,
33. dr. Su*n* &riyono +IDI N*anju(,
38. &ro@. Dr. Suharto' dr.' S).&D +=K UNAIR,
36. &ro@. dr*. S.M. Surono A(bar' S).KAA
3%. Tulus &urnomo' dr* +Din(s Kabu)atn Madiun,
35. dr*. Tji)ta La(sana +Dinas Kshatan Kabu)atn Tuban,
3;. dr*. Bidi 0 &DAI Lumajan*
3:. dr. >uman Rosydi 0 IDI Lumajan*
8$. >uni Sri Bulandari' dr*. +Din(s Kabu)atn 9litar,
84. >usu@ Samsudin' dr*.' S).Orth +&DAI Surabaya,
8#. =K Muhamadiah
17
83. IDI Kdiri
88. IDI Kabu)atn Arsi(
86. IDI Kabu)atn Tuban
18