Anda di halaman 1dari 32

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

REKA BENTUK DAN


TEKNOLOGI
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH
RENDAH
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN
DRAF
TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
TAHUN
EMPAT
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Cetakan Pertama 2013
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia 2013
Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa-
apa uga bentuk dengan apa !ara pun sama ada se!ara elektr"nik, #"t"k"pi, mekanik, rakaman, atau lain-lain
!ara sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Kementerian Pendidikan Malaysia, $ras %-&, Bl"k '(, K"mpleks Keraaan Par!el ', Pusat Pentadbiran Keraaan
Persekutuan, )2)0% Putraaya*
Perpustakaan +egara Malaysia ,ata Pengkatal"gan dalam Penerbitan Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kurikulum -tandard -ek"lah .endah/ .eka Bentuk dan Tekn"l"gi
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia
0-B+
KANDUNGAN MUKA SURAT
.ukun +egara
1alsa#ah Pendidikan Kebangsaan
1*0 Pengenalan 1
2*0 Pendekatan M"dular Berasaskan Kurikulum -tandard
2*0
2
3*0 .eka Bentuk dan Tekn"l"gi -ebagai Mata Pelaaran 2
%*0 Matlamat
2*0 3bekti#
3
3
)*0 1"kus
4*0 3rganisasi Kandungan
&*0 Penekanan dan Kaedah Pengaaran dan Pembelaaran
(*0 Pengendalian $kti5iti dan Penilaian
10*0 Pentaksiran Berasaskan -ek"lah
11*0 Kemahiran Ber#ikir $ras Tinggi 6KB$T7
12*0 Keselamatan
3
3 - 2
2 - 4
4
( - 11
11 - 12
13
13*0 Peruntukan Masa -tandard Kurikulum .BT Tahun % 13
1%*0 Pendekatan M"dular
12*0 ,"kumen -tandard Kurikulum dan Pentaksiran 6,-KP7 .BT Tahun %
1)*0 Pemetaan ,"kumen -tandard Kurikulum
14*0 Pemetaan ,"kumen -tandard Kurikulum .BT Tahun %, 2 dan )
13 - 1%
12 8 21
22
23 - 2%
RUKUN NEGARA
Baha9asanyanegara kita Malaysia mendukung !ita-!ita hendak men!apai perpaduan yang lebih erat
di kalangan seluruh masyarakatnya: memelihara !ara hidup yang dem"kratik: men!ipta satu
masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati se!ara adil dan saksama:
menamin satu !ara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-
bagai !"rak: membina satu masyarakat pr"gresi# yang akan menggunakan sains dan tekn"l"gi
m"den:
Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk
men!apai !ita-!ita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut/
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBANGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita
untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan
seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup
demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi
kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama
secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal
terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan
berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresi
yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;
MA!A !AM"# rakyat Malaysia# berikrar akan menumpukan
seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita
tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut$
!%&%'(AYAAN !%&A)A *+HAN
!%S%*"AAN !%&A)A 'A,A )AN N%-A'A
!%.+H+'AN &%'.%MBA-AAN
!%)A+.A*AN +N)AN--+N)AN-
!%S/&ANAN )AN !%S+S".AAN
&endidikan di Malaysia adalah suatu usaha
berterusan ke arah lebih memperkembangkan
potensi indi0idu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek#
rohani# emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada *uhan1
+saha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
2arganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan# berketerampilan# berakhlak mulia#
bertanggungja2ab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberikan
sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga# masyarakat dan negara1
,.$1 % 3;3- 2013
1.0 PENGENALAN
-truktur Kurikulum -tandard Prasek"lah Kebangsaan
6K-PK7 dan Kurikulum -tandard -ek"lah .endah
6K--.7 digubal berlandaskan prinsip-prinsip Kurikulum
Bersepadu -ek"lah .endah 6KB-.7 yang selaras
dengan 1alsa#ah Pendidikan Kebangsaan*
1.1 Matlamat Pen!!"an P#a$e"%la& an
Se"%la& Rena&
a. Matlamat Pen!!"an P#a$e"%la&'
<ntuk menyuburkan p"tensi kanak-kanak
dalam semua aspek perkembangan,
menguasai kemahiran asas dan memupuk
sikap p"siti# sebagai persediaan untuk ke
sek"lah rendah*
(. Matlamat Pen!!"an Se"%la& Rena&'
<ntuk memastikan perkembangan p"tensi
murid se!ara menyeluruh, seimbang, dan
bersepadu* Perkembangan ini meliputi
aspek-aspek asmani, em"si, r"hani dan
intelek bagi melahirkan insan yang
seimbang, harm"nis dan berakhlak mulia*
<ntuk men!apai matlamat ini, satu bentuk
pendidikan yang bersi#at h"listik perlu
diperkasa untuk memenuhi tuntutan
pendidikan serta menangani !abaran
kehidupan masa kini dan masa depan*
1.) O#*an!$a$! K+#!"+l+m Be#a$a$"an T+n,an*
3rganisasi Kurikulum berasaskan tunang
di!adangkan bagi membangunkan m"dal
insan yang berpengetahuan dan
berketerampilan* Tunang 6.aah 17
merupakan d"main utama yang saling
meny"k"ng antara satu sama lain bagi
membentuk insan yang seimbang dari segi
asmani, em"si, r"hani dan intelek* 'lemen-
elemen dalam setiap tunang dielmakan
melalui disiplin ilmu tertentu iaitu/
1* K"munikasi
2* Ker"hanian, -ikap dan +ilai
3* Kemanusiaan
%* -ains dan Tekn"l"gi
2* Perkembangan 1i=ikal dan 'stetika
)* Keterampilan ,iri
Ra,a& 1' .eka Bentuk Kurikulum K-PK dan K--.
1
,.$1 % 3;3- 2013
).0 PENDEKATAN MODULAR BERASASKAN
KURIKULUM STANDARD
Kurikulum Prasek"lah dan -ek"lah .endah digubal
dalam bentuk pernyataan standard kandungan dan
standard pembelaaran yang perlu di!apai "leh murid*
).1 Stana# Kan+n*an
Pernyataan spesi#ik tentang disiplin ilmu yang
murid patut ketahui dan b"leh lakukan dalam
suatu temp"h persek"lahan merangkumi
aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai*
).) Stana# Pem(ela,a#an
-atu penetapan kriteria untuk memastikan
kualiti pembelaaran dan pen!apaian bagi
setiap standard kandungan dan standard
pembelaaran di"rganisasikan dalam bentuk
bahagian dan unit yang mengandungi elemen
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang telah
dikenal pasti perlu dikuasai "leh murid*
Kandungan kurikulum disampaikan dalam
bentuk bahagian atau unit yang dinamakan
m"dul* M"dul terdiri daripada M"dul Teras
$sas, M"dul Teras Tema dan M"dul 'lekti#*
-.0 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SEBAGAI
MATA PELAJARAN
Pada Tahap 00, .eka Bentuk dan Tekn"l"gi 6.BT7 diaar
sebagai satu mata pelaaran dalam K--.*Mata
pelaaran ini memberikan tumpuan untuk menyediakan
murid dengan pengetahuan dan kemahiran asas yang
memb"lehkan mereka menyambung pelaaran dalam
bidang teknikal dan 5"kasi"nal di peringkat menengah*
Kurikulum -tandard .BT digubal dengan memberikan
penekanan pada standard kandungan dan standard
pembelaaran yang perlu diketahui, di#ahami dan
dikuasai "leh murid sek"lah rendah tahun %, 2 dan )*
Pendedahan a9al tentang kemahiran asas dalam
bidang Teknikal, Tekn"l"gi Pertanian, -ains .umah
Tangga dan elemen merentas seperti Tekn"l"gi
Maklumat dan K"munikasi 6TMK7, Kreati5iti dan 0n"5asi
serta $sas Keusaha9anan ditekankan dalam mata
pelaaran ini*

Ra,a& )/ .eka Bentuk Kurikulum .BT
2
,.$1 % 3;3- 2013
Kurikulum -tandard .BT ini masih mengekalkan elemen
merentas kurikulum dalam KB-.* -elain itu, ia uga
mementingkan pemupukan nilai murni, kera-buat-
sendiri 6,0>7, peka terhadap masalah sekeliling serta
sikap yang p"siti# semasa menalankan akti5iti bagi
melahirkan murid yang !elik tekn"l"gi, kreati# dan
mempunyai !iri-!iri keusaha9anan*
..0 MATLAMAT
Kurikulum -tandard .BT adalah untuk memb"lehkan
murid memper"leh pengetahuan, menguasai asas
kemahiran praktis, berkemahiran mereka bentuk dan
mengamalkan asas keusaha9anan serta berkeb"lehan
mengaplikasikan asas tekn"l"gi ke arah melahirkan
murid yang kritis, kreati# dan in"5ati#*
/.0 OBJEKTI0
Murid yang mengikuti pengaaran dan pembelaaran
Kurikulum -tandard .BT berkeb"lehan/
2*1 Mengamalkan peraturan keselamatan bengkel
dan amalan kera yang selamat
2*2 Menguasai pr"ses mereka bentuk untuk
menghasilkan pr"duk
2*3 Mengetahui tekn"l"gi dalam bidang teknikal,
tekn"l"gi pertanian dan sains rumahtangga
2*% Berkemahiran memilih bahan, alatan, mesin
dan perisian serta menggunakannya dengan
teknik yang betul dan beretika
2*2 Melakukan kera-buat-sendiri dan
penyelenggaraan mudah bagi peralatan dan
perkakasan
2*) Menana pemikiran kritis, kreati#, in"5ati# dan
berdaya usaha dalam mereka bentuk dan
menghasilkan pr"duk berkualiti
2*4 Menggunakan TMK dan mengaplikasi asas
keusaha9anan*
2*& Berkemahiran menana idea untuk
menyelesaikan masalah*
1.0 0OKUS
Kurikulum -tandard .BT berteraskan kepada kemahiran
mereka bentuk menggunakan tekn"l"gi dengan
menggabungalinkan pelbagai bidang pengetahuan dan
kemahiran iaitu teknikal, tekn"l"gi pertanian dan sains
rumahtangga* Kurikulum ini memberi penekanan
kepada aspek pengetahuan asas dan kemahiran
mereka bentuk, asas pertukangan dan tekn"l"gi bagi
memb"lehkan murid menghasilkan pr"duk yang
berkualiti*
2.0 ORGANISASI KANDUNGAN
Kurikulum -tandard .BT Tahap 00, di"rganisasikan
kepada enam tauk iaitu 3rganisasi dan Keselamatan
Bengkel, $sas Tekn"l"gi, .eka Bentuk, Penghasilan
Pr"ek, Tekn"l"gi Pertanian dan -ains .umahtangga*
Keenam-enam tauk ini merangkumi 3 d"main
pembelaaran iaitu k"gniti#, psik"m"t"r dan a#ekti#* Tauk
tersebut disusun mengikut aras k"gniti# murid iaitu dari
mudah ke sukar* Bagi d"main psik"m"t"r, murid
melaksanakan akti5iti amali seperti kera-buat-sendiri,
penyelenggaraan, penghasilan pr"ek dengan mengikut
pr"sedur kera yang betul dan beretika* Manakala bagi
3
,.$1 % 3;3- 2013
d"main a#ekti#, murid didedahkan kepada aspek nilai-
nilai murni semasa melaksanakan akti5iti pengaaran
dan pembelaaran*
Pr"ses kera dalam .BT adalah lebih menekankan
pengetahuan, kemahiran, langkah kera bagi
penghasilan sesuatu pr"ek* 0ni bermakna murid yang
mengikuti kurikulum standard .BT akan lebih terdedah
kepada aspek mereka bentuk, menggunakan bahan dan
tekn"l"gi semasa menghasilan pr"ek* Pr"ses
penerangan setiap tauk adalah seperti berikut/
Ta,+" Pene#an*an
O#*an!$a$! an
Ke$elamatan
Ben*"el
Tauk ini memberi pendedahan
kepada murid dengan suasana
bengkel .BT di sek"lah rendah*
Murid dapat mengenal pasti struktur
"rganisasi bengkel, peraturan dan
keselamatan bengkel semasa
mereka berada di dalam bengkel*
A$a$ Te"n%l%*! ,i dalam tauk ini murid diberi
kemahiran memasang dan
membuka kit m"del ber#ungsi se!ara
elektr"mekanikal serta mereka dan
membina m"del ber#ungsi* -tandard
kandungan ini memb"lehkan murid
memba!a dan memahami manual,
mengenal pasti #ungsi k"mp"nen,
kemahiran memasang
menggunakan alatan tangan dengan
!ara yang betul, mereka dan
Ta,+" Pene#an*an
membina m"del ber#ungsi* $spek
penyimpanan k"mp"nen dan
keselamatan uga ditekankan dalam
tauk ini*
Re"a Bent+" .eka bentuk eksperimental
merangkumi aspek pengetahuan
dan kemahiran yang akan mengui
murid dari pelbagai aspek seperti/
a* menyatakan masalah berdasarkan
situasi*
b* pengumpulan maklumat*
!* menana idea kreati#*
d* membuat lakaran pr"ek*
e* mengenal pasti enis alatan*
#* pr"ses pembinaan, penguian dan
penambahbaikan*
g* membuat persembahan dan
pend"kumentasian*
Pen*&a$!lan
P#%,e"
Bagi standard kandungan ini, murid
dapat menghasilkan pr"ek
menggunakan/
a* bahan bukan l"gam dengan litar
elektrik:
b* bahan l"gam dan bukan l"gam
dengan litar elektr"nik: dan
!* bahan bukan l"gam dengan litar
elektrik dan elektr"nik*
Murid dapat mempelaari kemahiran
seperti mengukur, menanda dan
4
,.$1 % 3;3- 2013
Ta,+" Pene#an*an
mem"t"ng, menggunakan alatan
dan membuat kemasan pr"ek* ,i
samping itu uga, murid didedahkan
membuat anggaran dan pengiraan
k"s bahan setiap pr"ek*
Te"n%l%*!
Pe#tan!an
-tandard kandungan Tekn"l"gi
Pertanian menyentuh kaedah
menanam bii benih halus atau kasar
meliputi akti5iti penyediaan bii benih,
bahan, alatan dan penagaannya*
Murid uga didedahkan dengan
teknik mengubah anak benih ke
dalam bekas serta penanaman
dengan menggunakan kaedah
?idr"p"nik Takung meliputi
persediaan alatan, kera men!ampur
nutrien, menanam dan penagaan
yang sistematik*
Sa!n$
R+ma&tan**a
,ua tauk utama yang ditekankan
dalam standard kandungan sains
rumahtangga ialah penghasilan
artikel dan penyediaan saian* T"pik
penghasilan artikel me#an*"+m!
3#%$e$ men*enal3a$t! alatan an
(a&an ,a&!tan4 menyusun atur p"la,
mengunting, menahit dan menghias
artikel* Manakala melalui penyediaan
saian: murid didedahkan dengan
pengetahuan serta kemahiran dalam
Ta,+" Pene#an*an
mengenal pasti alatan dan bahan
saian, langkah-langkah menyedia,
memasak, menghidang dan
membungkus saian*
5.0 PENEKANAN DAN KAEDAH PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN
Pembelaaran .BT merupakan pembelaaran yang
berasaskan aplikasi pengetahuan dan kemahiran yang
akan me9uudkan pengalaman baharu kepada murid*
Berasaskan kepada kaedah pembelaaran ini, murid
melakukan sendiri se!ara akti# pelbagai akti5iti untuk
menguasai kemahiran praktis yang b"leh digunakan
dalam kehidupan seharian*
Penguasaan kemahiran praktis ini meliputi kemahiran/
membuat lakaran pr"ek
mereka bentuk dan menghasilkan pr"ek
membuat penyambungan litar elektrik dan
elektr"nik
mengaplikasi kaedah penanaman
menghasilkan artikel
menyediakan saian
menyelenggara peralatan
mempraktikkan budaya keusaha9anan
<ntuk men!apai kemahiran praktis tersebut murid perlu
didedahkan kepada pengetahuan dan kemahiran terkini
yang hendak dikuasai* ,engan itu, guru seharusnya
5
,.$1 % 3;3- 2013
dapat menyampaikan pengetahuan se!ara bersepadu
dengan akti5iti yang hendak dialankan kepada murid*
Pelbagai kaedah seperti tunuk !ara, ber!erita, kaian,
simulasi, sumbang saran, main peranan, permainan,
temu bual, tinuan dan la9atan b"leh digunakan
mengikut kesesuaian akti5iti pembelaaran* Pemilihan
kaedah ini bergantung kepada beberapa #akt"r iaitu
"bekti# pembelaaran, kemudahan prasarana, sai=
kelas, dan tara# keb"lehan murid* ;uru hendaklah
me9uudkan suasana pembelaaran yang terbuka
supaya kaedah ini dapat digunakan dengan berkesan
untuk menggalakan pembelaaran yang lebih interakti#*
Mata pelaaran ini uga mementingkan pemupukan nilai
dan sikap seperti berdikari, kreati#, in"5ati#, berimat
!ermat dan bertanggunga9ab* -emasa menalankan
akti5iti pembelaaran, guru b"leh menggunakan bahan
kitar semula dan bahan terbuang seperti r"tan, buluh,
k"tak, b"t"l plastik, !engkerang, rea kayu dan rea paip
plastik* -elain itu, bahagian atau k"mp"nen mesin yang
tidak diperlukan lagi seperti skru, b"l dan nat, alas
beb"la dan r"da b"leh uga digunakan* Penggunaan
bahan ini dapat menimatkan k"s di samping dapat
menanamkan si#at berimat !ermat dan
berin"5asisemasa murid menghasilkan pr"ek* ,engan
ini, murid akan lebih sedar kepada sumber yang ada di
sekeililing mereka dan berupaya meman#aatkan
penggunaannya*
Kemahiran ber#ikir se!ara kritis dan kreati# 6KBKK7
harus menadi satu landasan dalam pengaaran dan
pembelaaran supaya daya imaginasi dan kreati5iti
murid dapat diana dan diperkembangkan ke arah
pembentukan ati diri yang seimbang*
C"nt"h kemahiran ber#ikir yang diberi tumpuan dalam
-tandard Pembelaaran .eka Bentuk dan Tekn"l"gi
termasuk /
Membanding be=a bentuk-bentuk asas dalam
persekitaran
Menghubungkait bentuk-bentuk asas dalam
akti5iti membina bentuk pr"duk
Menana idea kreati# dan in"5ati#
Menta#sir lukisan kera
Menana idea-idea baru untuk menyelesaikan
masalah dan menghasilkan pr"ek
Membuat keputusan, memilih pr"ek, alatan
tangan dan bahan yang diperlukan
Mengaplikasikan tekn"l"gi dalam pertanian*
,i samping itu, Kaian Masa ,epan harus diserapkan
dalam pengaaran dan pembelaaran .BTsebagai salah
satu unsur penting untuk merangsang daya intelek murid
bagi menghasilkan pr"duk yang berman#aat terhadap
perkembangan indi5idu* -ebagai !"nt"h, semasa pr"ses
mereka bentuk murid mengkai keadaan sedia ada,
men!ari alternati#, membuat pilihan dan akhirnya dapat
menghasilkan pr"duk* -elain itu murid uga b"leh
menangka dan meramalkan kesan atau impak pr"duk
baharu mereka pada masa hadapan*
+ilai murni dan sikap p"siti# serta budaya kera yang
rele5an harus merentasi akti5iti yang dikendalikan*
,engan !ara ini, nilai murni dan sikap p"siti# seperti
berusaha men!apai ke!emerlangan, ber#ikiran terbuka,
bersedia menimbangkan pelbagai #akt"r, kesedaran
6
,.$1 % 3;3- 2013
tentang k"s sesuatu pr"ek dan berhati-hati
menggunakan sumber dapat dipupuk supaya menadi
kebiasaan dalam pengendalian dan urusan hidup murid*
Kemahiran interpers"nal seperti menghargai pendapat
dan usaha "rang lain, berk"munikasi dengan baik,
bersedia menerima kritikan membina, memberi d"r"ngan
kepada "rang lain, menalin persahabatan, belaar se!ara
k"perati#, bekera se!ara kumpulan dan memupuk
semangat kerasama dengan rakan sebaya perlu uga
diterapkan semasa pengaaran dan pembelaaran*
-ebagai usaha ke arah merealisasikan kemahiran
Tekn"l"gi Maklumat dan K"munikasi 6TMK7, murid
perlu digalakkan menggunakan kemahiran TMK
dalam pembelaaran mereka seperti
pengumpulan,pemilihan dan pempr"sesan
maklumat*,engan ini kemahiran TMK murid b"leh
diperkembangkan melalui kemahiran menggunakan
perisian dan C,-.3M, melayari laman 9eb,
mengakses pengkalan data dan berk"munikasi
se!ara elektr"nik*
6.0 PENGENDALIAN AKTI7ITI DAN PENILAIAN
-elaras dengan penekanan mata pelaaran ini kepada
penguasaan kemahiran, ukuran pen!apaiannya b"leh
dilakukan melalui pengendalian akti5iti dan penilaian
se!ara berperingkat* $kti5iti ini uga b"leh dialankan
se!ara tersendiri* ;abungan beberapa akti5iti yang
dialankan b"leh menghasilkan pr"ek yang
bersesuaian*
Pengendalian akti5iti dan penilaian di!adangkan
mengikut peringkat-peringkat berikut/
a* Peran!angan
meran!ang akti5iti atau pr"ek
meran!ang bahan dan alatan
meran!ang kaedah pengaaran dan
pembelaaran
b* Penyampaian
mem"ti5asi murid dalam melaksanakan akti5iti
tunuk !ara kemahiran
memberi arahan sebelum, semasa dan
selepas akti5iti
melaksana akti5iti
menyelia dan membimbing
!* Penilaian
menilai pengetahuan, kemahiran dan nilai
menilai akti5iti
menilai hasil kera
$kti5iti yang di!adangkan dalam buku ini merupakan
akti5iti !"nt"h untuk memb"lehkan murid menguasai
sesuatu kemahiran* Kemahiran dalam sesuatu akti5iti
b"leh dilakukan se!ara indi5idu atau se!ara
berkumpulan* ,alam pemilihan akti5iti, beberapa
perkara harus diambil kira "leh guru seperti umlah
alatan dan bahan, peruntukan masa, bilangan dan
keb"lehan murid* @usteru itu, guru perlu menyedari
baha9a/
kumpulan murid mempunyai pelbagai
keb"lehan supaya mereka saling membantu
untuk menguasai pelbagai kemahiran:
akti5iti yang dipilih seb"leh-b"lehnya dapat
diselesaikan dalam dua 9aktu:
7
,.$1 % 3;3- 2013
akti5iti murid adalah termasuk 9aktu
mengemas alatan dan tempat kera: dan
akti5iti yang diran!angkan sebaiknya terdiri
daripada gabungan standard kandungan*
Bagi memastikan akti5iti pengaaran dan pembelaaran
dapat dilaksanakan dengan sempurna, guru
bertanggunga9ab memastikan murid/
mengadakan perbin!angan tentang langkah-
langkah menalankan kera:
sentiasa mengamalkan langkah-langkah
keselamatan:
memilih alatan dan bahan yang sesuai dan
menggunakannya dengan !ara yang betul:
bekera se!ara k"perati# semasa menalankan
akti5iti dalam kumpulan masing-masing:
sedar tentang k"s alatan dan bahan dengan
menggunakannya se!ara !ermat dan tidak
memba=ir:
menalankan kera mengikut turutan yang
betul:
mengemaskan alatan dan bahan yang telah
digunakan:
membersihkan alatan dan menentukan
bilangannya !ukup sebelum disimpan: dan
membersihkan tempat kera dan diri*
Penilaian adalah sebahagian pr"ses pengaaran dan
pembelaaran* Pengaaran dan pembelaaran akan lebih
berkesan sekiranya penilaian dialankan se!ara
berterusan* Maklumat daripada penilaian yang
berterusan ini dapat membantu guru mengenal pasti
kekuatan dan kelemahan murid* @usteru itu, guru b"leh
meran!ang dan mengambil tindakan susulan ke arah
mempertingkatkan perkembangan indi5idu dan
pembentukan sahsiah murid* Penilaian bagi mata
pelaaran ini b"leh dialankan melalui/
pemerhatian:
amali:
lisan: dan
penulisan*
Keempat-empat !ara penilaian ini b"leh digunakan untuk
menilai pr"ek atau akti5iti yang dialankan "leh murid
sama ada melalui pr"ses kera atau hasil kera murid*
Penilaian yang dialankan hendaklah men!akupi semua
standard pembelaaran yang telah ditetapkan* Penilaian
yang dialankan tidak seharusnya menekankan k"nsep
lulus atau tidak lulus* -ebaliknya penilaian itu hendaklah
menekankan sama ada sese"rang murid telah menguasi
aspek yang dinilai atau belum* Penilaian uga seharusnya
tidak menekankan perbandingan pen!apaian antara
se"rang murid dengan se"rang murid yang lain*
;uru b"leh menilai tahap penguasaan dan pen!apaian
murid dari segi kemahiran, perlakuan, amalan,
pengetahuan, serta nilai dan sikap murid melalui
pemerhatian akti5iti dan pr"ek yang dialankan "leh
mereka*
Penilaian yang dialankan "leh guru perlu di!atatkan*
;uru b"leh men!atat dengan !ara men!atat kenyataan,
menanda pada kenyataan, dan memberi gred* -enarai
semak adalah satu !"nt"h merek"d maklumat penilaian*
Penilaian yang dialankan hendaklah direk"dkan di dalam
8
,.$1 % 3;3- 2013
buku rek"d mengaar dan rek"d pr"#il*
10.0 PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
Pentaksiran Berasaskan -ek"lah 6PB-7 adalah
k"mp"nen utama dalam pr"ses pengaaran dan
pembelaaran 6PdP7 kerana ia berperanan
mengukuhkan pembelaaran murid, meningkatkan
pengaaran guru serta mampu memberi maklumat yang
sah tentang apa yang telah dilaksanakan atau di!apai
dalam satu-satu pr"ses PdP*
PB- dilaksanakan "leh guru dan pihak sek"lah
sepenuhnya bermula daripada aspek peran!angan,
pembinaan item dan instrumen pentaksiran,
pentadbiran, pemeriksaan atau pensk"ran, perek"dan
dan pelap"rannya*
PB- amat penting untuk menentukan keberkesanan
guru dan pihak sek"lah dalam usaha menghasilkan
insan yang harm"ni dan seimbang* PB- merupakan
akti5iti yang berterusan yang menagih k"mitmen yang
tinggi serta hala tuu yang elas daripada guru dan pihak
sek"lah untuk memperkembangkan p"tensi setiap murid
ke tahap maksimum* PB- mempunyai !iri-!iri berikut/
H%l!$t!" iaitu mampu memberi maklumat keseluruhan
tentang pen!apaian pengetahuan dan kemahiran
serta pengamalan nilai murni*
Be#te#+$an iaitu akti5iti pentaksiran beralan seiring
dengan PdP*
0le"$!(el iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai
mengikut kesesuaian dan kesediaan murid*
Me#+,+" $tana# 3#e$ta$! yang dibina berdasarkan
standard kurikulum*
PB- b"leh dilaksanakan se!ara/
Pentaksiran #"rmati# yang dialankan seiring dengan
pr"ses PdP*
Pentaksiran sumati# yang dialankan pada akhir unit
pembelaaran, semester atau tahun*
Penta"$!#an R+,+"an Stana#
-tandard yang diperkenalkan menggunakan Stana#
P#e$ta$! iaitu untuk melihat kemauan dan pertumbuhan
6growth7 pembelaaran serta pen!apaian prestasi
sese"rang murid* 0a merupakan pr"ses mendapatkan
maklumat tentang seauh mana murid tahu, #aham dan
b"leh buat atau telah menguasai apa yang dipelaari
berdasarkan pernyataan standard prestasi yang
ditetapkan mengikut tahap-tahap pen!apaian seperti
yang dihasratkan dalam d"kumen kurikulum*
Pentaksiran .uukan -tandard tidak membandingkan
pen!apaian sese"rang murid dengan murid lain tetapi
melap"r prestasi murid dalam pembelaaran dengan
menerangkan tentang kemauan dan pertumbuhan
murid dalam pembelaaran meruuk kepada pernyataan
standard*
Murid-murid dinilai se!ara adil dan saksama sebagai
indi5idu dalam masyarakat berdasarkan keupayaan,
keb"lehan, bakat, kemahiran dan p"tensi diri tanpa
dibandingkan dengan "rang lain* Pihak sek"lah mampu
mendapatkan maklum balas yang lengkap dalam bentuk
9
,.$1 % 3;3- 2013
data kualitati# dan kuantitati# yang merangkumi segala
aspek tentang diri sese"rang murid itu bagi
memb"lehkan pihak yang bertanggunga9ab mengenali,
memahami, menghargai, mengiktira# dan memuliakan
anak didik sebagai insan yang berguna, penting dan
mempunyai p"tensi untuk menyumbang kepada
pembangunan negara dan bangsa mengikut keupayaan
dan keb"lehan masing-masing*
Stana# P#e$ta$!
-tandard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap
perkembangan pembelaaran murid yang diukur
berdasarkan standard dan menunukkan di mana
kedudukan murid dalam perkembangan atau kemauan
pembelaarannya* Perkembangan dalam standard itu
terbahagi kepada dua iaitu perkembangan se!ara
mendatar 6k"nstruk7 dan perkembangan menegak 6TP7*
Pertumbuhan murid dielaskan dengan satu atau lebih
qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata
yang betul menggambarkan standard dalam bentuk
hasil pembelaaran* -tandard Prestasi dibina sebagai
panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran
-ek"lah seaar dengan pelaksanaan Pentaksiran
.uukan -tandard*
Ke#an*"a Stana# P#e$ta$!
TP HURAIAN TP
1 Tahu
2 Tahu dan 1aham
3 Tahu, 1aham dan B"leh Buat
% Tahu, 1aham dan B"leh Buat dengan Beradab
2 Tahu, 1aham dan B"leh Buat dengan Beradab Terpui
) Tahu, 1aham dan B"leh Buat dengan Beradab Mithali
Ta&a3 Pen*+a$aan 8TP9 ialah satu label yang
digunakan untuk menunukkan tanda aras tertentu yang
disusun se!ara hierarki digunakan bagi tuuan pelap"ran
indi5idu*
Stana# ialah satu pernyataan tentang sesuatu
d"main meruuk kepada tanda aras tertentu dan bersi#at
generik bagi memberi gambaran h"listik tentang
indi5idu*
Ta:$!#an TP Se;a#a Um+m
TP HURAIAN TP TA0SIRAN
1
Tahu
Murid tahu perkara asas atau
b"leh melakukan kemahiran
asas atau memberi resp"ns
terhadap perkara yang asas*
2 Tahu dan
#aham
Murid menunukkan ke#ahaman
untuk menukar bentuk
k"munikasi atau menteremah
serta menelaskan apa yang
telah dipelaari*
3
Tahu, #aham
dan b"leh buat
Murid menggunakan
pengetahuan untuk
melaksanakan sesuatu
kemahiran pada suatu situasi*
%
Tahu, #aham
dan b"leh buat
dengan
beradab
Murid melaksanakan sesuatu
kemahiran dengan beradab
iaitu mengikut pr"sedur atau
se!ara sistematik*
10
,.$1 % 3;3- 2013
2
Tahu, #aham
dan b"leh buat
dengan
beradab terpui
Murid melaksanakan sesuatu
kemahiran pada situasi baru
dengan mengikut pr"sedur atau
se!ara sistematik serta tekal
dan bersikap p"siti#*
)
Tahu, #aham
dan b"leh buat
dengan
beradab mithali
Murid mampu men=ahirkan
idea yang kreati# dan in"5ati#,
mempunyai keupayaan
membuat keputusan untuk
mengadaptasi permintaan serta
!abaran dalam kehidupan
seharian serta b"leh berbi!ara
untuk mendapatkan dan
menyampaikan maklumat
menggunakan ayat yang sesuai
se!ara bertatasusila
dan menadi !"nt"h se!ara
tekal*
Ta:$!#an Mata Pela,a#an RBT
Ta&a3
Pen*+a$aan
HURAIAN
1
Mengetahui tentang kemahiran asas
dalam bidang teknikal, tekn"l"gi
pertanian dan sains rumah tangga*
2
Mengetahui dan memahami tentang
kemahiran asas dalam bidang teknikal,
tekn"l"gi pertanian dan sains rumah
tangga*
3
Mengaplikasikan pengetahuan dan
ke#ahaman tentang kemahiran asas
dalam bidang teknikal, tekn"l"gi
pertanian dan sains rumah tangga*
%
Mengaplikasikan pengetahuan dan
ke#ahaman tentang kemahiran asas
dalam bidang teknikal, tekn"l"gi
pertanian dan sains rumah tangga se!ara
sistematik*
2
Mengaplikasikan pengetahuan dan
ke#ahaman tentang kemahiran asas
dalam bidang teknikal, tekn"l"gi pertanian
dan sains rumah tangga se!ara
berinisiati#*
)
Mengaplikasikan pengetahuan dan
ke#ahaman tentang kemahiran asas
dalam bidang teknikal, tekn"l"gi pertanian
dan sains rumah tangga se!ara kreati#
dan in"5ati#*
-etiap guru .BT perlu melaksanakan pr"ses PdP dalam
bilik darah dengan meruuk kepada -tandard
Kandungan dan -tandard Pembelaaran* Kebiaksanaan
guru perlu ada bagi menentukan pr"ses PdP
dilaksanakan se!ara berkesan dan bersesuaian* ,alam
keadaan yang sama, guru perlu mentaksir keupayaan
murid dan menentukan tahap keupayaannya
berdasarkan senarai standard prestasi yang telah
disusun mengikut tauk-tauk pembelaaran* ;uru
seharusnya memberi peluang kepada setiap muridnya
untuk berupaya men!apai tahap keupayaan yang lebih
baik dengan melaksanakan pr"ses bimbingan dan
pengukuhan*
11
,.$1 % 3;3- 2013
11.0 KEMAHIRAN BER0IKIR ARAS TINGGI 8KBAT9
Kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan
murid yang seimbang, berdaya tahan, bersi#at ingin
tahu, berprinsip, bermaklumat, dan patri"tik serta
mempunyai kemahiran ber#ikir, berk"munikasi dan
bekera se!ara berpasukan* Kemahiran abad ke-21 ini
selari dengan ) aspirasi yang diperlukan "leh setiap
murid untuk berupaya bersaing pada peringkat gl"bal
yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia iaitu setiap murid akan mempunyai kemahiran
memimpin, kemahiran d9ibahasa, etika dan ker"hanian,
identiti s"sial, pengetahuan dan kemahiran ber#ikir*
Kemahiran ber#ikir telah ditekankan di dalam kurikulum
seak tahun 1((% dengan memperkenalkan Kemahiran
Ber#ikir -e!ara Kritis dan Kreati# 6KBKK7* Kemahiran
ber#ikir ini menekan kepada pemikiran dari aras rendah
sehingga aras tinggi* Bermula pada tahun 2011,
Kurikulum -tandard -ek"lah .endah 6K--.7 telah
memberi penekanan kepada Kemahiran Ber#ikir $ras
Tinggi 6KB$T7*
Kemahiran Ber#ikir $ras Tinggi ialah keupayaan untuk
mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai
dalam membuat penaakulan dan re#leksi bagi
menyelesaikan masalah, membuat keputusan,
berin"5asi dan berupaya men!ipta sesuatu* KB$T
adalah meruuk kepada kemahiran mengaplikasi,
menganalisis, menilai dan men!ipta seperti @adual 1*
KBAT Pene#an*an
Men*a3l!"a$! Menggunakan pengetahuan, kemahiran,
dan nilai dalam situasi berlainan untuk
melaksanakan sesuatu perkara
Men*anal!$!$ Men!erakinkan maklumat kepada
bahagian ke!il untuk memahami dengan
lebih mendalam serta hubung kait antara
bahagian berkenaan
Men!la! Membuat pertimbangan dan keputusan
menggunakan pengetahuan,
pengalaman, kemahiran, dan nilai serta
memberi usti#ikasi
Men;!3ta Menghasilkan idea atau pr"duk atau
kaedah yang kreati# dan in"5ati#
@adual 1/ Penerangan KB$T
Kemahiran ini ditulis se!ara eksplisit di dalam setiap
kumpulan mata pelaaran
KB$T b"leh diaplikasikan di dalam bililik darah melalui
akti5iti berbentuk menaakul, pembelaaran inkuiri,
penyelesaian masalah dan pr"ek* ;uru dan murid perlu
menggunakan alat ber#ikir seperti peta pemikiran, peta
minda, dan Thinking Hots serta peny"alan aras tinggi di
dalam dan di luar bilik darah untuk menggalakkan murid
ber#ikir* Murid diberi tanggunga9ab di atas
pembelaaran mereka*
12
,.$1 % 3;3- 2013
1).0 KESELAMATAN
1akt"r keselamatan merupakan perkara yang sangat
perlu diberi keutamaan dalam melaksanakan akti5iti
amali bagi mata pelaaran .BT* @usteru itu, peraturan
dan langkah keselamatan hendaklah sentiasa diamal
dan dipatuhi* 3rganisasi bengkel dan pengurusan kera
yang melibatkan #akt"r keselamatan b"leh dilakukan
se!ara bergilir-gilir di kalangan murid bagi memberi
mereka pengalaman serta menanamkan semangat
bekerasama, bertanggunga9ab dan berdisilpin*
-emasa menalankan akti5iti amali, guru hendaklah
sepanang masa memastikan tempat kera bebas
daripada perkara yang b"leh mendatangkan bahaya
dengan mengambil langkah-langkah keselamatan*
Perkara-perkara berkaitan dengan keselamatan yang
perlu diberi perhatian ialah/
Tunukkan teladan kera yang selamat kepada
murid*
Pastikan peraturan keselamatan dipatuhi "leh
semua pihak*
Tanamkan rasa tanggunga9ab terhadap
keselamatan diri dan "rang lain*
Bimbing murid mengenal pasti perkara yang
b"leh mendatangkan bahaya*
Pastikan keadaan tempat kera mempunyai
!ahaya yang !ukup dan pengudaraan yang baik*
.uang tempat kera yang selesa termasuk
permukaan lantai yang selamat*
Paparkan p"ster dan ilustrasi mengenai
peringatan keselamatan yang mudah di#ahami
"leh semua murid*
Pastikan alatan, bahan, perkakas dan mesin
sentiasa diurus dengan baik dan selamat
digunakan*
Pastikan tempat yang sesuai dan selamat untuk
menyimpan alatan dan bahan yang mudah
terbakar, pe!ah dan merbahaya*
Aabelkan semua alatan dan bahan*
@angan menggunakan bekas bahan bera!un,
bahan kimia, dan bahan yang mudah terbakar*
-ediakan peti pert"l"ngan !emas dan alat
pemadam api yang mudah dilihat serta mudah
di!apai apabila diperlukan*
$mbil tindakan keselamatan mengikut pr"sedur
yang betul apabila berlaku kemalangan*
-ediakan buku l"g untuk merek"d kemalangan
yang berlaku*
1-.0 PERUNTUKAN MASA
Masa bagi pengaaran dan pembelaaran .BT ialah +a
<a"t+ seminggu 62 B 30 minit7 yang dialankan se!ara
giliran dengan mata pelaaran TMK* selama enam
(+lan* Peruntukan masa yang dinyatakan merupakan
!adangan untuk membantu guru dalam penyediaan
peran!angan pengaaran dan pembelaaran*
1..0 PENDEKATAN MODULAR
13
,.$1 % 3;3- 2013
-tandard Kurikulum .BT distrukturkan menggunakan
pendekatan m"dular untuk memastikan penguasaan
pengetahuan dan kemahiran dapat dilaksanakan
dengan baik dan berkesan* ,engan menggunakan
m"dul yang disediakan, pengaaran dan pembelaaran
dapat di#"kuskan kepada penguasaan pengetahuan dan
kemahiran tertentu melalui akti5iti yang bermakna*
Pendekatan m"dular tetap menekankan
penggabungalinan disiplin ilmu yang terdapat dalam
.BT* -trategi penggabungalinan kemahiran ini adalah
untuk mengukuhkan kemahiran tertentu sebagaimana
yang ditetapkan dalam standard kandungan dan
standard pembelaaran*
Mata pelaaran ini memberi tumpuan terhadap
pembelaaran se!ara amali* Penggabungalinan antara
te"ri dan amali, akti5iti dalam dan luar bilik darah,
kesepaduan pelbagai disiplin ilmu dititikberatkan*
Kandungan kurikulum .BT merangkumi bidang teknikal,
sains pertanian dan sains rumah tangga yang
digabungalinkan dengan 'lemen Merentas Kurikulum
6'MK7*
'lemen Kreati5iti dan 0n"5asi menadi satu perkara
yang penting dalam pengaaran dan pembelaaran yang
mana daya imaginasi dan kreati5iti murid perlu diana
dan diperkembangkan*
C"nt"h kreati5iti dan in"5asi yang diberi tumpuan dalam
mata pelaaran .BT termasuk/
- Mereka bentuk dan membina pr"ek dengan
menggunakan pendekatan penyelesaian masalah
- Menana idea untuk mereka bentuk dan membina
pr"ek
- Menghasilkan lukisan pr"ek dan lakaran
- Membuat keputusan memilih idea reka bentuk,
kaedah pembinaan pr"ek, peralatan, perkakasan
dan bahan yang sesuai
- Menilai kualiti pr"ek yang telah siap bersesuaian
dengan hasil yang dihasratkan
- Mempersembahkan reka bentuk atau pr"ek bagi
tuuan mendapatkan maklum balas daripada
"rang lain untuk penambahbaikan*
'lemen keusaha9anan bertuuan untuk menerapkan !iri
keusaha9anan, pemikiran keusaha9anan, pengurusan
perniagaan, aplikasi tekn"l"gi dan 5"kasi"nal dalam
keusaha9anan serta nilai m"ral dan etika
keusaha9anan sehingga menadi budaya dalam
kehidupan*
Kemahiran interpers"nal seperti berk"munikasi dengan
baik, menghargai pendapat dan usaha "rang lain,
bersedia menerima kritikan membina, memberi
d"r"ngan, menalin persahabatan, belaar se!ara
k"perati#, bekera se!ara kumpulan dan memupuk
semangat kerasama dengan rakan sebaya diterapkan
semasa akti5iti pengaaran dan pembelaaran*
Kemahiran ini b"leh dipupuk semasa murid membuat
pembentangan pr"ek masing-masing*
+ilai murni dan sikap p"siti# serta budaya kera yang
rele5an harus merentasi akti5iti yang dialankan* ,engan
14
,.$1 % 3;3- 2013
!ara ini, nilai murni dan sikap p"siti# seperti berusaha
men!apai ke!emerlangan, ber#ikiran terbuka, bersedia
menimbangkan pelbagai #akt"r dan berhati-hati
menggunakan sumber dapat dipupuk supaya menadi
kebiasaan dalam pengendalian dan urusan hidup murid*
15
,.$1 % 3;3- 2013
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP)
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)
TAHUN 4
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN
1.0 Organisasi dan Ks!a"a#an Bng$!
1*1 Mengenal
pasti struktur
"rganisasi
bengkel
61 9aktu7
1*2 Mengenal
pasti
peraturan dan
keselamatan
bengkel
61 9aktu7
1*1*1 Menyatakan struktur "rganisasi bengkel
berpandukan !arta*6TP 1,27
1*1*2 Menyediakan adual tugas berpandukan
struktur "rganisasi bengkel*6TP 37
1*2*1 Menyatakan peraturan dan keselamatan
am, diri, alatan dan bahan berpandukan
!arta* 6TP %,27
1*2*2 Mengamalkan peraturan dan
keselamatan ketika berada di dalam
bengkel berpandukan peraturan
keselamatan* 6TP 2, )7
1
Menyatakan +a a9atankuasa dalam struktur "rganisasi bengkel*
2
Menerangkan $at+ tugas a9atankuasa dalam struktur "rganisasi
bengkel*
3
Membuat adual tugas berpandukan struktur "rganisasi bengkel*
%
Mengenal pasti peraturan dan keselamatan am, diri serta alatan dan
bahan*
2
Melaksanakan peraturan dan keselamatan bengkel*
)
Mengamalkan peraturan dan keselamatan semasa berada di dalam
bengkel*
16
,.$1 % 3;3- 2013
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN
%.0 Asas T$n&!&gi
2*1 Memasang
dan membuka
kit m"del
ber#ungsi
6% 9aktu7
2*1*1 Memba!a dan memahami manual*
6TP 17
2*1*2 Menyatakan nama dan #ungsi alatan
tangan yang digunakan untuk
memasang dan membuka kit m"del
seperti pemutar skru mata rata, pemutar
skru Philip, playar mun!ung tirus dan
sepana huung terbuka* 6TP 27
2*1*3 Mengenal pasti nama dan #ungsi
k"mp"nen kit m"del seperti m"t"r, gear,
gandar, r"da, kerangka, suis dan
pemegang bateri* 6TP 27
2*1*% Memasang k"mp"nen kit m"del
berpandukan manual* 6TP 37
2*1*2 Mengui ke#ungsian kit m"del* 6TP %,2,)7
2*1*) Membuka dan menyimpan k"mp"nen
kit m"del* 6TP )7
1
Memba!a manual kit m"del ber#ungsi*
2
Menerangkan nama dan #ungsi +a alatan tangan yang digunakan
untuk memasang dan membuka kit m"del*
Mengenal pasti nama dan #ungsi t!*a k"mp"nen kit m"del*
3
Memasang k"mp"nen kit m"del berpandukan manual*
%
Membuat penguian ke#ungsian kit m"del*
2
Mengenal pasti masalah dan membuat pembaikan kit m"del*
)
Mengesahkan kit m"del ber#ungsi*
Membuka dan menyusun k"mp"nen kit m"del dengan sistematik*
17
,.$1 % 3;3- 2013
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN
'.0 R$a Bn#($
3*1 Mereka bentuk
pr"ek
eksperimental
6) 9aktu7
3*1*1 Menyatakan masalah berpandukan
situasi yang diberi* 6TP 17
3*1*2 Mengumpul maklumat berkaitan
penyataan masalah* 6TP 17
3*1*3 Menana idea kreati# dalam bentuk
lakaran bagi menyelesaikan masalah*
6TP 27
3*1*% Memilih satu lakaran untuk pr"ek
eksperimental* 6TP 27

3*1*2 Mengenal pasti enis alatan dan
bahan berdasarkan pr"ek
eksperimental* 6TP 37
3*1*) Membina, mengui dan menambah
baik pr"ek eksperimental* 6TP 3,%7
3*1*4 Membuat persembahan pr"ek
eksperimental se!ara lisan* 6TP 27
3*1*& Mengumpulkan !atatan dan lakaran
mengenai pr"ek eksperimental
sebagai d"kumentasi pr"ek* 6TP )7
1 Menyatakan masalah berpandukan situasi yang diberi*
2 Menerangkan idea dalam bentuk lakaran bagi menyelesaikan masalah*
3 Membina pr"ek eksperimental
% Mengui pr"ek eksperimental*
Menambah baik pr"ek eksperimental *
2 Mempersembahkan pr"ek eksperimental se!ara lisan
) Mend"kumentasikan pr"ek eksperimental*
18
,.$1 % 3;3- 2013
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN
4.0 Png)asi!an Pr&*$
%*1 Menghasilkan
pr"ek
berasaskan
bahan bukan
l"gam dengan
litar elektrik
61% 9aktu7
%*1*1 Mengenal pasti pr"ek berpandukan
manual*
%*1*2 Menyatakan bahan bukan l"gam
yang akan digunakan seperti kayu,
papan lapis, medium-density
fibreboard 6M,17, plastik dan
mounting board. 6TP 17
%*1*3 Membuat anggaran k"s bahan dan
k"mp"nen* 6TP 37
%*1*% Menyatakan nama dan #ungsi alatan
tangan yang digunakan untuk
membina pr"ek iaitu pita pengukur,
pembaris keluli, sesiku A, pensel
tukang kayu, gunting serba guna,
gergai puting, gergai ren!"ng
manual 6manual mitre saw), apit ;,
gerudi mudah alih, gerimit, tukul
Carringt"n, tukul kuku kambing,
pem"t"ng sisi dan pelu!ut 9ayar*
6TP 27
%*1*2 Menyatakan bahan pengikat dan
pen!antum seperti paku, skru, glu,
b"l dan nat* 6TP 27
%*1*) Menyediakan alatan dan bahan*

1 Menyatakan +a bahan bukan l"gam yang digunakan untuk membuat
pr"ek*
2 Menerangkan #ungsi t!*a alatan tangan dan k"mp"nen elektrik untuk
membuat pr"ek*
3 Membuat anggaran k"s bagi bahan dan k"mp"nen elektrik*
Mengukur, menanda dan mem"t"ng bahan yang digunakan untuk
membuat pr"ek*
% Memasang bahan pr"ek menggunakan pengikat dan pen!antum*
2
Membuat kemasan pr"ek menggunakan bahan iaitu !at sembur
atau pelekat*
Membuat penyambungan litar elektrik pada pr"ek dengan kemas*
Mengui ke#ungsian pr"ek*
19
,.$1 % 3;3- 2013
%*1*4 Mengukur, menanda dan mem"t"ng
bahan yang digunakan untuk
membuat pr"ek* 6TP 37
%*1*& Memasang bahan pr"ek
menggunakan pengikat dan
pen!antum* 6TP %7
%*1*( Membuat kemasan pr"ek
menggunakan bahan iaitu !at
sembur atau pelekat* 6TP 27
%*1*10 Menyatakan nama, simb"l dan
)
Mengesahkan pr"ek ber#ungsi*
Mengamalkan akti5iti penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan
dengan kemas dan teratur*
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN
+.0 Sains R("a) Tangga
)*1 Menghasilkan
$rtikel @ahitan
610 9aktu7
)*1*1 Menyatakan artikel ahitan dan
kegunaannya seperti beg pensel,
sarung kusyen, kusyen mini dan
penggantung surat*
1 Menyatakan +a alatan dan bahan ahitan yang digunakan untuk
membuat artikel ahitan*
20
,.$1 % 3;3- 2013
)*1*2 Mengenal pasti alatan ahitan iaitu
gunting kertas, gunting #abrik,
pembaris lurus, pita ukur, r"da surih,
kertas karb"n tukang ahit, kapur
tukang ahit, peretas ahitan, arum
peniti dan arum ahit tangan* 6TP 1,27
)*1*3 Menyatakan enis bahan ahitan iaitu
#abrik dan benang* 6TP 17
)*1*% Mengenal pasti enis mata ahitan
tangan iaitu ahitan kia, eluur kasar
dan eluur halus* 6TP %7
)*1*2 Memilih artikel ahitan berpandukan
manual*
)*1*) Menyediakan alatan dan bahan
berdasarkan manual yang dipilih*
)*1*4 Menyusun atur p"la, menggunting
#abrik dan memindahkan tanda p"la*
6TP 37
)*1*& Menahit artikel ahitan dengan ahitan
tangan* 6TP %7
)*1*( Menyatakan enis bahan hiasan seperti
butang, renda dan riben* 6TP 27
)*1*10 Memilih bahan hiasan mengikut artikel
ahitan* 6TP )7
)*1*11 Menghias artikel ahitan menggunakan
bahan hiasan yang dipilih* 6TP )7
2 Menerangkan +a #ungsi alatan ahitan *
3 Menyusun atur p"la, mengunting #abrik dan memindahkan tanda p"la
ke #abrik*
% Menahit artikel ahitan dengan ahitan kia dan ahitan eluur*
2 Menghias artikel ahitan menggunakan bahan hiasan yang dipilih*
) Menghias artikel ahitan menggunakan bahan hiasan se!ara kemas
dan kreati#*
21
,.$1 % 3;3- 2013
PEMETAAN DOKUMEN STANDARD KURIKULUM
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 8RBT9 TAHUN .
BIL. STANDARD KANDUNGAN
Tahun 4
Waktu Minit
(min)
1 1.0 ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL
22
,.$1 % 3;3- 2013
BIL. STANDARD KANDUNGAN
Tahun 4
Waktu Minit
(min)
1.1 Mengenal pasti Struktur Organisasi Bengkel 1 30
1.2 Mengenal pasti Peraturan dan esela!atan Bengkel 1 30
.0 ASAS TEKNOLOGI
2.1 Me!asang dan !e!"uka kit !#del "er$ungsi 4 120
! !.0 REKA BENTUK
3.1 Mereka "entuk pr#%ek eksperi!ental 6 180
4 4.0 "ENG#ASILAN "RO$EK
4.1 Meng&asilkan pr#%ek "erasaskan "a&an "ukan l#ga! dengan litar elektrik 14 420
% &.0 SAINS RUMA# TANGGA
6.1 Meng&asilkan artikel %a&itan 10 300
$UMLA# BESAR
!& 10'0
PEMETAAN DOKUMEN STANDARD KURIKULUM
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 8RBT9TAHUN .4 /4 DAN 1
23
,.$1 % 3;3- 2013
BIL. STANDARD KANDUNGAN
Tahun 4 Tahun % Tahun &
Waktu Minit
(min)
Waktu Minit
(min)
Waktu Minit
(min)
1 1.0 ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL
1.1 Mengenal pasti Struktur Organisasi Bengkel 1 30
1.2 Mengenal pasti Peraturan dan esela!atan Bengkel 1 30
.0 ASAS TEKNOLOGI
2.1 Me!asang dan !e!"uka kit !#del "er$ungsi 4 120
2.2 Me!asang dan !e!"uka kit !#del "er$ungsi se'ara
elektr#!ekanikal "erpandukan !anual
4 120
2.3 Mereka dan !e!"ina !#del "er$ungsi 8 240
! !.0 REKA BENTUK
3.1 Mereka "entuk pr#%ek eksperi!ental 6 180
4 4.0 "ENG#ASILAN "RO$EK
4.1 Meng&asilkan pr#%ek "erasaskan "a&an "ukan l#ga! dengan
litar elektrik
14 420
4.2 Meng&asilkan pr#%ek !enggunakan "a&an l#ga! dan "ukan
l#ga! dengan litar elektr#nik
14 420
4.3 Mereka "entuk pr#%ek "erte!a "erasaskan "a&an "ukan l#ga! 16 480
24
,.$1 % 3;3- 2013
BIL. STANDARD KANDUNGAN
Tahun 4 Tahun % Tahun &
Waktu Minit
(min)
Waktu Minit
(min)
Waktu Minit
(min)
dengan litar elektrik dan litar elektr#nik
% %.0 TEKNOLOGI "ERTANIAN
5.1 Menana! "eni& dala! "ekas tana!an (ang sesuai 8 240
5.2 Menana! se'ara &idr#p#nik 12 360
& &.0 SAINS RUMA# TANGGA
6.1 Meng&asilkan artikel %a&itan 10 300
6.2 Men(ediakan sa%ian 6 180
6.3 Meng&ias dan Me!"ungkus Makanan 4 120
$UMLA# BESAR
!& 10'0 !& 10'0 !& 10'0
25

Anda mungkin juga menyukai