Anda di halaman 1dari 127

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

TAJUK 1

Pengenalan kepada Seni Dalam Pendidikan

1.1 Sinopsis

Seni Dalam Pendidikan (SDP) menjurus kepada Seni Visual, Seni Muzik dan Seni Pergerakan. Seni Dalam Pendidikan peringkat Sarjana Muda Keguruan ini lebih menegaskan kepada aspek pemahaman, penghayatan dan proses kritikan. Proses ini menyentuh perasaan estetika dan daya kreativiti individu melalui penajaman intuisi, persepsi, imaginasi dan konsepsi murid. Murid akan menjalani aktiviti penerokaan, mengalami dan mengekspresi citarasa melalui sensitiviti pancaindera. Murid diharapkan dapat mengamalkan pertimbangan Seni Visual, Seni Muzik dan Seni Pergerakan dalam meningkatkan lagi kepekaan, kreativiti dan daya imaginasi untuk mencapai pembelajaran optimum, menyeluruh dan menyeronokkan.

mencapai pembelajaran optimum, menyeluruh dan menyeronokkan. Menjelaskan hubungan kanak-kanak dengan seni. Mata pelajaran
mencapai pembelajaran optimum, menyeluruh dan menyeronokkan. Menjelaskan hubungan kanak-kanak dengan seni. Mata pelajaran

Menjelaskan hubungan kanak-kanak dengan seni.

Mata pelajaran ini dilaksanakan dalam bentuk teori dan amali. Tumpuan diberi kepada aktiviti yang mendorong murid-murid menggunakan imaginasi, ekspresi. Inkuiri dan kecerdasan pelbagai. Aspek penglibatan secara aktif dan menyeronokan serta pembelajaran dan pemindahan pembelajaran yang berkesan untuk meningkatkan perkembangan individu yang menyeluruh.

1.2

Hasil Pembelajaran

individu yang menyeluruh. 1.2 Hasil Pembelajaran 1.2.1 1.2.2 Menyatakan konsep, matlamat dan objektif Seni

1.2.1

1.2.2

Menyatakan konsep, matlamat dan objektif Seni Dalam Pendidikan.

1.2.3 Menerangkan konsep asas Seni Visual, Seni Muzik dan Seni Pergerakan dengan meneroka, mengalami dan mengekspresi dalam pengajaran dan pembelajaran.

1.2.4 Meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, inovasi serta kemahiran

dalam

diamalkan dalam pengajaran dan pembelajaran.

bidang Seni Visual, Seni Muzik dan Seni Pergerakan yang

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

1.2.5 Bekerjasama dan menghargai hasil ciptaan individu dan kumpulan melalui pelbagai aktiviti seni dalam bilik kuliah.

1.3 Matlamat Seni Dalam Pendidikan

Matlamat Seni Dalam Pendidikan sekolah rendah adalah untuk membentuk

keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya, mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi, imaginatif, kritis, kreatif, inovatif dan inventif. Kandungan kurikulum

berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa

alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga,

serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Seni Dalam Pendidikan yang mengintegrasikan tiga komponen akan

Dalam Pendidikan yang mengintegrasikan tiga komponen akan melengkapkan pembinaan otak kanan dan otak kiri. Bertitik

melengkapkan pembinaan otak kanan dan otak kiri. Bertitik tolak daripada pengintegrasian inilah perkembangan menyeluruh dari segi jasmani, emosi,

inilah perkembangan menyeluruh dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek akan berlaku. 1.4 Konsep, latar belakang

rohani dan intelek akan berlaku.

1.4

Konsep, latar belakang dan kepentingan Seni Dalam Pendidikan

Setiap insan berhak menerima pendidikan dan pemahaman tentang seni tanpa mengira latar belakang, bakat dan kebolehan. Integrasi Seni Visual, Seni Muzik

dan Seni Pergerakan meningkatkan perkembangan insan dan minda secara holistik. Seni Dalam Pendidikan penting kerana dapat membantu meningkatkan

kreativiti dan ekspresi kendiri sesorang.

1.4.1

meningkatkan kreativiti dan ekspresi kendiri sesorang. 1.4.1 Teori pembelajaran yang menyokong Seni Dalam Pendidikan (a)

Teori pembelajaran yang menyokong Seni Dalam Pendidikan

(a)

Teori Konstruktivisme

Konstruktivisme ialah perspektif psikologi dan falsafah yang menyatakan individu membentuk atau mengkonstruk tentang apa yang dipelajari dan difahami oleh

mereka. Ia menekankan tentang kepentingan interaksi sosial individu dalam pemerolehan kemahiran dan pengetahuan. Konstruktivisme merupakan teori

pembelajaran deskriptif iaitu cara seseorang belajar dan bukan teori

pembelajaran preskriptif iaitu cara yang sepatutnya seseorang individu belajar. Ia

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

juga menegakkan fahaman bahawa pembelajaran merupakan proses membina makna daripada pengalaman yang dilalui.

Konstruktivisme berbeza dengan pandangan behavioris yang melihat pembelajaran lebih menekankan tentang pengaruh suasana terhadap seseorang. Andaian asas konstruktivisme menyatakan bahawa seseorang merupakan pelajar aktif dan boleh mengkonstruk pengetahuan untuk diri mereka (Gery 1995). Pengajaran konstruktivis lebih melibatkan pemusatan pelajar, pengalaman pembelajaran aktif, lebih kepada interaksi pelajar-pelajar dan guru- pelajar, lebih bekerja dengan bahan konkrit dan penyelesaian masalah realistik (Shuell 1996).

Ciri-ciri lain:

masalah realistik (Shuell 1996). Ciri-ciri lain: Murid selalunya bekerja secara kumpulan • Perihatin
Murid selalunya bekerja secara kumpulan
Murid selalunya bekerja secara kumpulan

Perihatin kepada keperluan kebolehan dan minat guru.

•

Murid berpeluang mengemukakan pandangan tentang sesuatu konsep.

• Murid berpeluang mengemukakan pandangan tentang sesuatu konsep.

Murid berpeluang berkongsi persepsi antara satu sama lain.

Murid menghormati pandangan alternatif rakan-rakan sebaya.

Berpusatkan murid.

Hands-on dan minds-on.

Pentingkan dan aplikasikan kemahiran saintifik dan berfikir.

Renungan kembali proses pembelajaran.

Galakkan mengemukakan hipotesis dan bukan guru yang menerangkan teori.

Hubungkait idea asal dengan idea yang baru dibina.

Murid mengaplikasikan idea yang baru dibina dengan kehidupan seharian.

Konstruktivisme bukanlah satu konsep baru. Ia berasal daripada bidang falsafah dan telah digunakan dalam bidang sosiologi, antropologi dan psikologi kognitif serta pendidikan. Pada tahun 1710, ahli falsafah konstruktivis yang pertama, iaitu Giambatista Vico, mengatakan … “one only knows something if one can explain it” (Yager, 1999). Immanuel Kant menyokong pendapat ini dan mengatakan bahawa manusia bukanlah penerima maklumat yang pasif. Misalnya, pelajar menerima maklumat dengan aktif, menghubungkannya dengan maklumat

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

terdahulu yang telah diasimilasinya, dan menjadikan maklumat itu miliknya dengan membina kefahaman atau membuat interpretasi ke atas maklumat tersebut (Cheek, 1992). Seterusnya, perspektif konstruktivisme ini terhasil daripada kajian Piaget, Vygotsky, ahli psikologi gestalt, Bartlett, Bruner, Von Glaserfeld, Anderson, Dewey, Papert dan Confrey.

Pembelajaran bermakna (meaningful learning), mengikut John Dewey (1966), melibatkan “belajar dengan membuat” (learning by doing), yang kemudiannya dapat membantu pelajar berfikir dan membentuk kefahaman tentang masalah yang cuba dihuraikan. Dewey mempelopori gerakan “progresivisme” dalam pendidikan. Dalam keadaan yang sama, kita menyaksikan Jean Piaget (1951) lebih awal mengutarakan tentang perkembangan kognitif dalam karya terjemahan, “Play, Dreams and Imitation in Childhood” dan Vygotsky (1978) dalam “Mind in Society” yang dikaitkan dengan perspektif konstruktivisme dalam perkembangan minda kanak-kanak. Sejak satu setengah dekad yang lampau, di Amerika Syarikat pengajaran dan buku teks telah diolah agar lebih menjurus kepada penggalakan proses berfikir, menyelesaikan masalah dan membina keupayaan untuk belajar. Inilah gerakan konstruktivisme yang sudah dilaksanakan di Amerika Syarikat, yang juga mengambil kira pemikiran Dewey dan Bruner. Dalam konteks tempatan, kita menyaksikan gerakan ini sudah bermula dalam pembelajaran Sains dan Matematik yang cuba menyemarakkan perspektif konstruktivisme.

yang cuba menyemarakkan perspektif konstruktivisme. Teori Kecerdasan Manusia (b) Teori Kecerdasan Manusia (1983)
Teori Kecerdasan Manusia
Teori Kecerdasan Manusia
perspektif konstruktivisme. Teori Kecerdasan Manusia (b) Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner

(b)

perspektif konstruktivisme. Teori Kecerdasan Manusia (b) Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner

Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner mengesyorkan bahawa terdapat sekurang-kurangnya tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan di kalangan murid melalui pengenalan pelbagai mata pelajaran di sekolah. Realitinya, kebanyakan sekolah hanya memberi penekanan terhadap kecerdasan linguistik dan matematik logik sahaja. Secara tidak langsung, kecerdasan lain akan hilang. Teori Kecerdasan Manusia ini menyokong kesepaduan subjek yang digabung seperti dalam matapelajaran Seni Dalam Pendidikan. Penggabungan ini dapat menangani masalah penyuburan kecerdasan minda kanak-kanak. Selain daripada itu, ia dapat menjana

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh, terutamanya apabila strategi pembelajaran dan pengajaran yang dirancang dapat dilaksana dengan baik dan berkesan.

Howard Gardne, (1983) menyatakan bahawa jika hanya satu sahaja pendekatan digunakan di dalam pengajaran, murid tertentu sahaja akan mendapat bahan yang disampaikan. Ini disebabkan murid mempunyai kebolehan menaakul dan menanggap dalam keadaan yang berbeza. Pendekatan yang berintegrasi terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada yang lebih kreatif. Latar belakang Teori Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligences) - diasaskan oleh Howard Gardner (1983) menyatakan bahawa manusia mempunyai sekurang-kurangnya lapan kecerdasan (intelligences):

sekurang-kurangnya lapan kecerdasan (intelligences): merangkumi pelbagai kebolehan, keupayaan, bakat atau

merangkumi pelbagai kebolehan, keupayaan, bakat atau kemahiran yang wujud secara semulajadi.

bakat atau kemahiran yang wujud secara semulajadi. Gardner menjelaskan bahawa setiap kecerdasan adalah
bakat atau kemahiran yang wujud secara semulajadi. Gardner menjelaskan bahawa setiap kecerdasan adalah
bakat atau kemahiran yang wujud secara semulajadi. Gardner menjelaskan bahawa setiap kecerdasan adalah

Gardner menjelaskan bahawa setiap kecerdasan adalah berasingan dan tidak saling bergantung - seseorang mungkin lemah dalam sesuatu bidang kemahiran tetapi cemerlang dalam domain (bidang kecerdasan) yang lain. Menurut beliau lagi, setiap individu mempunyai kelapan-lapan kecerdasan tetapi pada darjah atau kadar yang berbeza-beza dari segi kekuatan dan kemahiran. Kecerdasan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

tersebut

persekitaran.

boleh

dikembangkan

menerusi

pendidikan,

pengalaman

dan

MENGAPA TEORI HOWARD GARDNER PENTING DALAM SDP ?  Menyokong pembelajaran bersepadu mengikut JERI selaras
MENGAPA TEORI HOWARD GARDNER PENTING DALAM SDP ?
 Menyokong pembelajaran bersepadu mengikut
JERI selaras dengan FPN
 Menerima hakikat bahawa individu mempunyai
kecerdasan yang pelbagai
 Membentuk kepelbagaian untuk menilai
 Meningkatkan profesionalisme guru dan menggalakkan inovasi
penyelidikan dalam P&P
 Meningkatkan kualiti diri dan motivasi diri
 Meningkatkan kecerdasan melalui kefahaman yang pelbagai dan
seterusnya meningkatkan potensi diri.
(c)
Teori Otak Kanan dan Otak Kiri
potensi diri. (c) Teori Otak Kanan dan Otak Kiri Hermann (1991) di dalam “Quadrant Concep” yang

Hermann (1991) di dalam “Quadrant Concep” yang mengkaji perkembangan otak kanan dan kiri menyatakan bahawa seni membantu pemikiran rasional dan intuitif seseorang individu. Terdapat dua bahagian / hemisfera otak iaitu otak kanan dan otak kiri. Kedua-dua hemisfera otak kanan dan kiri ini amat berpengaruh terhadap gaya pemikiran setiap manusia. Terdapat individu-individu yang pemikirannya lebih dipengaruhi oleh otak kanan dan terdapat juga individu- individu yang pemikirannya lebih dipengaruhi oleh otak kiri. Gaya pemikiran otak

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

kanan adalah lebih bebas dan rawak, lebih menyeluruh (holistik), intuisi, subjektif, sintesis dan abstrak.

Gaya pemikiran otak kiri pula lebih kepada logik, rasional, analitik, objektif, berturutan dan spesifik. Ilmu yang mudah dilihat banyak menggunakan otak kiri contohnya ialah ilmu matematik dan ilmu yang berkaitan dengan otak kanan ialah ilmu Seni Muzik, Sastera dan Seni Visual. Walau bagaimanapun, terdapat juga ilmu-ilmu yang menggabungkan pemikiran otak kiri dan kanan seperti ilmu- ilmu Sains, Fizik, Kimia, Astronomi dan Falsafah.

ilmu- ilmu Sains, Fizik, Kimia, Astronomi dan Falsafah. Jika dilihat daripada sudut pendidikan, kebanyakan sistem

Jika dilihat daripada sudut pendidikan, kebanyakan sistem pendidikan yang terdapat di dunia lebih menjurus kepada aliran pemikiran otak kiri. Para pelajar di seluruh dunia dilatih untuk membuat keputusan dan melakukan satu-satu tindakan berdasarkan logik, rasional dan yang mendapat pulangan materi semata-mata. Ciri-ciri pemikiran otak kiri lebih ketara apabila pelajar memasuki gerbang universiti. Jika dikategorikan dalam ilmu teknik berfikir, gaya berfikir menggunakan otak kiri ini bolehlah dikelaskan sebagai gaya pemikiran vertikal. Gaya berfikir seperti ini amat memerlukan sebab-sebab rasional dan logik; segala keputusan mesti berdasarkan sebab dan akibat, pengalaman- pengalaman yang lalu dan mesti mempunyai rujukan; setiap idea mesti berasaskan logik dahulu kemudian baru boleh dilaksanakan.

berasaskan logik dahulu kemudian baru boleh dilaksanakan. Ringkasnya, segala idea dan imaginasi akan dikongkong oleh
berasaskan logik dahulu kemudian baru boleh dilaksanakan. Ringkasnya, segala idea dan imaginasi akan dikongkong oleh

Ringkasnya, segala idea dan imaginasi akan dikongkong oleh logik dan rasional. Para pelajar tidak akan bebas berfikir, tidak mampu dan tidak berani melahirkan idea-idea baru apatah lagi idea-idea yang amat bertentangan dan dianggap pelik oleh individu-individu yang berfikiran konvensional. Fikiran konvensional adalah fikiran yang berasaskan pendapat-pendapat lama yang telah kukuh dan diterima ramai sebelum ini. Jika ada idea-idea baru yang dilahirkan pun hanyalah berbentuk inovatif atau ‘improvement’ daripada idea-idea sebelum ini, bukan berbentuk kreatif.

daripada idea -idea sebelum ini, bukan berbentuk kreatif. Seni Dalam Pendidikan akan menjadikan mata pelajaran yang

Seni Dalam Pendidikan akan menjadikan mata pelajaran yang dipelajari oleh

untuk

murid di sekolah menjadi lebih seronok. Selain itu ia membantu guru

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

memahami diri sendiri. Ia juga membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah, memotivasikan guru untuk menjadi lebih kreatif, inovatif, peka, berpersonaliti yang seimbang, berketrampilan dan professional. Seni Dalam Pendidikan juga membantu perkembangan insan secara seimbang dan menyeluruh.

Leonardo da Vinci merupakan model manusia dalam kajian Seni Dalam Pendidikan. Beliau adalah seorang seniman, jurutera, anatomis dan saintis. Beliau menggabungkan bidang-bidang ilmu tersebut untuk membentuk keunggulan diri dalam kehidupannya. Dilahirkan pada tahun 1452 di kota Vinci, propinsi Firenze, Itali. Beliau anak pasangan Ser Piero da Vinci dan Caterina. Nama lengkapnya ialah Leonardo di Ser Piero da Vinci yang bererti Leonardo Putera Ser Piero Dari kota Vinci. Leonardo da Vinci adalah salah seorang pelukis zaman Renaisans di Itali. Beliau dianggap tokoh (archetype) kepada "lelaki Renaissanse" dan sejagat sebagai pintar. Leonardo termashyur kerana lukisannya yang mengagumkan, seperti The Last Supper dan Mona Lisa. Leonardo membesar bersama bapanya di Florence dan merupakan vegetarian sepanjang hidupnya. Beliau anak murid kepada pelukis Andrea del Verrocchio sekitar tahun 1466 dan kemudiannya menjadi pelukis bebas di Florence. Beliau dikenali kerana banyak mencipta lukisan design teknologi moden yang tidak ada semasa zamannya. Selain itu, beliau turut memajukan ilmu anatomi, astronomi dan kejuruteraan awam. Leonardo pada zamanya dianggap Seniman Gila kerana suka

Leonardo pada zamanya dianggap Seniman Gila kerana suka membongkar kuburan, mengambil dan membedah mayat hampir
Leonardo pada zamanya dianggap Seniman Gila kerana suka membongkar kuburan, mengambil dan membedah mayat hampir
Leonardo pada zamanya dianggap Seniman Gila kerana suka membongkar kuburan, mengambil dan membedah mayat hampir
Leonardo pada zamanya dianggap Seniman Gila kerana suka membongkar kuburan, mengambil dan membedah mayat hampir

membongkar kuburan, mengambil dan membedah mayat hampir busuk yang tidak dikenali, dan membedahnya pada waktu malam semasa mempelajari lakaran anatomi. Kadang kala beliau melakukannya di hospital yang memberi keizinan. Beliau benar-benar ingin tahu organ-organ yang terdapat dalam tubuh badan manusia dan cuba

melakarnya dalam bentuk lukisan. Leonardo banyak menghasilkan karya seni dan berbagai design yang menakjubkan sebelum meninggal pada 2 Mei 1519.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Einstein dan Isaac Newton sehingga sekarang masih dianggap tidak dapat menyamai kegeniusan atau kepintaran Leonardo da Vinci.

1.5 Kepentingan imaginasi, emosi, ekspresi dan kreativiti.

Seni Dalam Pendidikan melibatkan imaginasi, emosi dan ekspresi.

1.5.1 Peranan Imaginasi

imaginasi, emosi dan ekspresi. 1.5.1 Peranan Imaginasi Imaginasi bermaksud daya khayal, daya atau kemampuan

Imaginasi bermaksud daya khayal, daya atau kemampuan menggambarkan sesuatu dalam angan-angan atau mencipta sesuatu secara khayalan.

Proses kreativiti dan imaginasi boleh melibatkan:

khayalan. Proses kreativiti dan imaginasi boleh melibatkan: (i) Perasaan dalaman kanak-kanak, imaginasi dan kreativiti.

(i) Perasaan dalaman kanak-kanak, imaginasi dan kreativiti.

(ii) Pengalaman kanak-kanak melalui interaksi dan tindakan yang diambil.

(iii) Kebolehan kanak-kanak meluahkan perasaannya secara lahiriah. Menurut Russel (1968), matlamat guru-guru sekolah rendah dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah untuk membentuk kanak-kanak dengan kemahiran memerhati serta mempunyai kesedaran dan arif terhadap pergerakan, bunyi, bentuk, tekstur dan irama. Melalui aktiviti seni, daya estetik kanak-kanak dapat dipertingkatkan. Contohnya, menggunakan lagu untuk memperkenalkan konsep “lebah”. Semasa kanak-kanak menyanyi lagu, mereka bergerak mengikut irama seperti lebah yang sedang terbang. Seterusnya, kanak-kanak menghasilkan gambar lebah. Ini membantu pembelajaran tentang konsep tersebut.

lebah. Ini membantu pembelajaran tentang konsep tersebut. Semasa belajar bersama-sama, mereka membina konsep kendiri

Semasa belajar bersama-sama, mereka membina konsep kendiri dalam kumpulan rakan sebaya dan masyarakat umum. Kebolehan kanak-kanak adalah selari dengan perkembangan diri mereka. Untuk mencipta sesuatu yang baru, kanak-kanak akan bergantung kepada pengalaman dan kreativiti dalam memanipulasi alatan dan bahan yang mereka gunakan.

1.5.2 Peranan Emosi

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Emosi merupakan perasaan jiwa yang kuat seperti sedih, gembira, takut dan geli.

Emosi yang mempengaruhi ingatan boleh digolongkan kepada dua jenis iaitu:

(i)

Seronok dan tenang

(ii)

Kurang seronok dan cemas.

Menurut Mahmood Nazar Mohamad (1991), emosi itu satu keadaan yang dialami

oleh manusia yang melibatkan perubahan proses fisiologi, diri dan psikologi.

melibatkan perubahan proses fisiologi, diri dan psikologi. Steq pula menyatakan seseorang yang memiliki IQ

Steq pula menyatakan seseorang yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) dan

EQ (Emotional Quotient) yang tinggi, lebih mampu menguasai keadaan dan

merebut setiap peluang yang ada tanpa membuat masalah yang baru.

(i) Kecerdasan Emosi - Konsep IQ dan EQ



Guru yang penyayang dan ceria.

Intelligence dikaitkan dengan keupayaan mental melakukan proses kognitif

dikaitkan dengan keupayaan mental melakukan proses kognitif seperti membaca, menulis, mengira dan menyelesaikan masalah.

seperti membaca, menulis, mengira dan menyelesaikan masalah. Alfred Binet

dan Theodore Simon memperkenalkan ujian kecerdasan yang masih digunakan

sehingga sekarang. IQ dikaitkan dengan kejayaan, namun tidak semua yang

mempunyai IQ tinggi berjaya dalam kehidupan. Perkembangan pesat dalam

bidang sains otak (neurologi) mendapati bahawa emosi dapat mempengaruhi

kecerdasan (EQ).

Ujian IQ tidak menjadi ukuran mutlak untuk meramalkan masa depan seseorang.

Menurut Coleman (pakar Sains Otak dan Psikologi), peringkat terbaik IQ hanya

menyumbang 20% kejayaan seseorang manakala 80% lagi dipengaruhi faktor-

faktor lain.

seseorang manakala 80% lagi dipengaruhi faktor- faktor lain. (ii) Membina Emosi yang Sihat  Tahap EQ

(ii) Membina Emosi yang Sihat

Tahap EQ guru yang membina EQ murid.

Angkubah EQ guru dapat menangani emosi negatif secara tulen, benar dan sihat.

Murid membina kemahiran emosi untuk memperoleh keputusan ujian atau peperiksaan.

Terdapat perhubungan yang rapat laku.

diantara EQ dengan tingkah

Murid yang menguasai kemahiran emosi lebih terhindar dari gejala sosial.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Lebih bekerjasama, suka menolong, boleh diharap dan berempati.

Lebih fokus, tekal, boleh menangani kekecewaan dan sabar.

(iii) Cara Mengintegrasi Kecerdasan Emosi dalam Bilik Darjah

Setiap guru mengamalkan EQ semasa berinteraksi dengan murid.

Bercakap tentang kepentingan emosi dalam setiap interaksi guru murid.

 Pengintegrasian secara menyeluruh dalam setiap organisasi pengurusan.  Menguasai kemahiran mengajar EQ. 
 Pengintegrasian
secara
menyeluruh
dalam
setiap
organisasi
pengurusan.
 Menguasai kemahiran mengajar EQ.
 Menggunakan
perkataan-perkataan
yang
berkaitan
dengan
perasaan.
 Menggunakan lagu-lagu yang berkaitan dengan perasaan.
 Menggunakan unsur puisi seperti sajak, pantun, syair dan cerita.
 Ada unsur kecindan.  Menggunakan unsur biografi untuk perkara yang berkaitan.  Mengucapkan perasaan
Ada unsur kecindan.
Menggunakan unsur biografi untuk perkara yang berkaitan.
Mengucapkan
perasaan
terutamanya
nilai
murni
dalam
interaksi.
Peranan Ekspresi

setiap

1.5.3

Seni Dalam Pendidikan menyarankan pelbagai aktiviti melalui perasaan,

pernyataan emosi, idea dan manifestasi pemikiran. Aktiviti Seni Dalam

Pendidikan memberi peluang murid membina keyakinan menajamkan persepsi,

meningkatkan kreativiti dan meningkatkan nilai estetik. Carta di bawah

menunjukkan bentuk ekspresi.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Bentuk ekspresi RUMUSAN Peranan Ekspresi Topik ini memberi penekanan

Bentuk ekspresi

KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Bentuk ekspresi RUMUSAN Peranan Ekspresi Topik ini memberi penekanan kepada
KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Bentuk ekspresi RUMUSAN Peranan Ekspresi Topik ini memberi penekanan kepada

RUMUSAN

Peranan Ekspresi

Topik ini memberi penekanan kepada konsep asas yang membawa kepada pengenalan Seni Dalam Pendidikan, matlamat, objektif dan hubungkaitannya

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

TAJUK 3

IRAMA , WARNA DAN RUANG

dengan pembentukan insan murid. Maklumat yang sedemikian juga penting sebagai persiapan bakal guru. Di samping itu, anda juga didedahkan kepada beberapa teori pembelajaran yang berkaitan dengan minda dan kepentingan seni secara global. Sikap kendiri dalam proses pembelajaran seperti ekspresi diri, emosi, imaginasi, persepsi dan pengamatan menjadi intipati penting untuk pemantapan seorang murid dan bakal guru dalam mata pelajaran ini.

seorang murid dan bakal guru dalam mata pelajaran ini. KANAK-KANAK DAN SENI - EN JOHAN. Bahan

KANAK-KANAK DAN SENI - EN JOHAN. Bahan bermasalah

3.1 Sinopsis Tajuk ini menerangkan tentang tiga komponen seni iaitu irama , warna dan ruang.
3.1
Sinopsis
Tajuk ini menerangkan tentang tiga komponen seni iaitu irama , warna dan ruang.
Topik-topik kursus meliputi pengenalan secara terperinci, kesepaduan irama,
warna dan ruang dalam seni, aktiviti kreatif yang menggunakan irama, warna
dan ruang untuk ekspresi diri, penyampaian idea dan maklumat .
3.2
Hasil Pembelajaran
Pada akhir tajuk anda seharusnya dapat;
1.
Menyatakan konsep irama , warna dan ruang dalam kehidupan seharian anda.

2.

3.

4.

Meneroka, mengalami dan menyatupadukan irama , warna dan ruang dalam seni

Menjalankan aktiviti kreatif yang mengaplikasikan irama , warna dan ruang secara bersepadu

Menjalankan aktiviti kreatif yang menggunakan irama , warna dan ruang untuk tujuan ekspresi dan penyampaian idea serta maklumat

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

3.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

KOMPONEN SENI IRAMA RUANG WARNA KESEPADUAN AKTIVITI KREATIF 3.4 Kandungan Pengenalan Tiga komponen seni yang
KOMPONEN SENI
IRAMA
RUANG
WARNA
KESEPADUAN
AKTIVITI KREATIF
3.4 Kandungan
Pengenalan
Tiga komponen seni yang terdiri daripada irama , warna dan ruang membentuk
keindahan estetik dalam kehidupan seharian kita. Bayangkan irama denyutan
jantung, warna pakaian yang mempamerkan personaliti dan pergerakan aktiviti
seharian anda dapat mewujudkan keharmonian kepada kehidupan kita.

Memahami tiga komponen asas ini dapat memperkayakan proses pembelajaran anda yang dapat membantu meluahkan pengetahuan asas seni. Contohnya irama pergerakan hidup anda dan warna- warni yang dikaitkan dengan pelbagai pilihan yang boleh dibuat dalam kehidupan anda. Manusia saling bersosial dan bergerak. Apabila diberi pengetahuan tentang irama, warna dan ruang , mereka akan lebih memahami bahawa kehidupan ini dipenuhi dengan nilai estetika dan kreativiti serta mempunyai pelbagai pilihan.

estetika dan kreativiti serta mempunyai pelbagai pilihan. Tajuk ini bertujuan untuk membantu anda melihat kepentingan

Tajuk ini bertujuan untuk membantu anda melihat kepentingan komponen seni tersebut dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Apabila komponen ini disepadukan secara berkesan dalam aktiviti bilik darjah, pembelajaran akan

14

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

menjadi lebih bermakna dan menyeronokkan. Komponen tersebut merupakan alat yang berkesan untuk memberi pemahaman yang lebih jelas tentang konsep disamping mencetuskan kreativiti dalam kalangan pelajar.

3.5 IRAMA

Apa sahaja dalam kehidupan kita, boleh dikaitkan dengan irama. Contohnya irama denyutan jantung, irama penafasan dan irama semasa berjalan. Irama merujuk kepada sesuatu bunyi atau rentak berulang. Biasanya irama boleh dinikmati apabila kita mendengar muzik. Ketika anda mendengar muzik, adakah anda sedar bahawa ia dimainkan dalam suatu rentak yang khusus?.Contohnya bunyi tapak kasut orang berjalan, bunyi keretapi dan sebagainya. Kanak-kanak juga selalu menghasilkan irama dalam permainan mereka seperti bertepuk, berkawad, mengetuk meja dan sebagainya. Dalam Pendidikan Seni Visual, irama dikaitkan dengan susunan sesuatu corak yang berulang-ulang, susunan sekata yang menampakkan pergerakan. Anda juga boleh bergerak dan menari secara berirama di sekitar ruang.

boleh bergerak dan menari secara berirama di sekitar ruang. Cuba anda lakukan aktiviti berikut: DENGAR :
Cuba anda lakukan aktiviti berikut: DENGAR :  Bunyi kenderaan  Tepuk tangan  Detik
Cuba anda lakukan aktiviti berikut:
DENGAR :
Bunyi kenderaan
Tepuk tangan
Detik jam
Kicauan burung
Hujan
tangan  Detik jam  Kicauan burung  Hujan LIHAT :  Susunan batu-bata  Corak
tangan  Detik jam  Kicauan burung  Hujan LIHAT :  Susunan batu-bata  Corak

LIHAT :

Susunan batu-bata

Corak pada pagar

Percikan air

Corak tikar / permaidani

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Anda akan melihat, mendengar, merasa dan menyentuh banyak perkara berulang kali dalam kehidupan seharian. Contohnya anda dapat melihat corak berulang pada sehelai kain atau semasa mendengar irama muzik. Malah dalam kegiatan harian anda seperti berjalan, makan dan tidur juga merupakan suatu corak irama. Ia menggambarkan gaya kehidupan yang dilalui sepanjang masa.

Ia menggambarkan gaya kehidupan yang dilalui sepanjang masa. Kanak-kanak memperolehi kemahiran dalam irama, seperti

Kanak-kanak memperolehi kemahiran dalam irama, seperti semasa belajar mengira, melukis corak dan melakukan aktiviti pergerakan. Irama dapat mempertingkatkan tahap tumpuan, penglibatan diri secara bersemangat dan seterusnya mempertingkatkan potensi dan keseronokan mereka. Kanak-kanak gembira apabila mereka bergerak mengikut irama. Ini akan menjana pergerakan ekspresif apabila mereka bergerakbalas terhadap idea-idea yang boleh dicontohi.

Aktiviti Detik: Ekspresi Diri  Tepuk tangan anda mengikut denyutan nadi  Gambarkan secara visual
Aktiviti Detik: Ekspresi Diri
 Tepuk tangan anda mengikut denyutan nadi
 Gambarkan secara visual denyutan nadi anda.
nadi  Gambarkan secara visual denyutan nadi anda. AKTIVITI CUBA ANDA LAKUKAN AKTIVITI BERIKUT 1. 

AKTIVITI

CUBA ANDA LAKUKAN AKTIVITI BERIKUT

1.

Rasa dan kira denyutan nadi anda dalam masa 10 saat.

Berapakah bilangan denyutan nadi anda dalam masa 10 saat?

dalam masa 10 saat.  Berapakah bilangan denyutan nadi anda dalam masa 10 saat? 2. Aktiviti
dalam masa 10 saat.  Berapakah bilangan denyutan nadi anda dalam masa 10 saat? 2. Aktiviti

2. Aktiviti irama panjang dan pendek

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Sila berjalan 10 langkah ke hadapan

Sekarang anda dikehendaki melompat sebanyak 10 kali

Antara

yang

mengambil masa yang panjang?

aktiviti

-

aktiviti

anda

lakukan

tadi,

yang

manakah

Cuba pula gambarkan kelajuan pergerakan tadi dalam bentuk visual.

pula gambarkan kelajuan pergerakan tadi dalam bentuk visual. 3. Aktiviti corak berulang  Pilih satu rupa,
pula gambarkan kelajuan pergerakan tadi dalam bentuk visual. 3. Aktiviti corak berulang  Pilih satu rupa,
3. Aktiviti corak berulang  Pilih satu rupa, contohnya rupa bintang  Ulang rupa itu
3.
Aktiviti corak berulang
Pilih satu rupa, contohnya rupa bintang
Ulang rupa itu memenuhi kertas lukisan anda
Tahukah anda apabila rupa berulang, anda akan menghasilkan corak?
Cuba hasilkan corak yang berlainan pula dengan mengulang rupa yang
sama tetapi berlainan arah.


Pilih rupa yang lain dan ciptalah corak-corak melalui pengulangan rupa dan lihatlah hasil kreativiti anda itu.

3.6 WARNA

Pengenalan Warna merupakan unsur seni yang terdapat dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. Warna terdiri daripada warna asas, warna sekunder dan warna

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

tertier. Semua warna ini wujud dalam persekitaran kita. Contohnya warna daun,

warna pelangi, warna bangunan dan sebagainya.

Alam semulajadi kita dipenuhi dengan warna. Warna memainkan peranan

penting dalam kehidupan kita dari segi personaliti, kebudayaan dan psikologi.

Biasanya orang yang memakai pakaian yang berwarna terang menggambarkan

personaliti cergas dan aktif. Warna merah melambangkan kemeriahan dalam

budaya masyarakat Cina, manakala warna hijau memberi kesan psikologi segar

dan tenang kepada emosi kita

Kita mendapat warna daripada cahaya. Tanpa cahaya warna tidak akan wujud.

warna daripada cahaya. Tanpa cahaya warna tidak akan wujud. Warna dihasilkan apabila cahaya dibalikkan dari permukaan

Warna dihasilkan apabila cahaya dibalikkan dari permukaan sesuatu objek.

Warna menjadikan komunikasi visual lebih menarik, berkesan dan ekspresif.

Bayangkan alam semula jadi tanpa warna!

Pemahaman tentang warna membolehkan pelajar mengetahui ciri-ciri dan

tentang warna membolehkan pelajar mengetahui ciri-ciri dan seterusnya tahu mengaplikasikan pengetahuan ini dalam Seni
tentang warna membolehkan pelajar mengetahui ciri-ciri dan seterusnya tahu mengaplikasikan pengetahuan ini dalam Seni

seterusnya tahu mengaplikasikan pengetahuan ini dalam Seni Dalam

Pendidikan. Contohnya mencampur warna dan menyapukan warna ke

permukaan sesuatu objek. Ini akan menghasilkan sesuatu ciptaan yang menarik

dan kreatif.

Marilah kita meneroka keindahan dan kehebatan kreativiti warna dalam

kehidupan seharian kita. Berikut disediakan beberapa aktiviti yang dapat

membantu anda memahami warna agar peranan anda sebagai guru lebih

bermakna dan kreatif.

AKTIVITI Perhati : dan SILA senaraikan BUAT CATATAN warna-warna yang anda lihat di dalam bilik darjah

Bayangkan suasana di tepi pantai dan senaraikan warna-warnanya

WARNA Bilik Darjah Tepi Pantai
WARNA
Bilik Darjah
Tepi Pantai

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Bandingkan warna yang terdapat di tepi pantai dengan warna yang dilihat di dalam bilik darjah

 Bagaimanakah anda boleh mengubahsuai warna dalam bilk darjah agar suasana lebih menarik untuk belajar
 Bagaimanakah
anda
boleh
mengubahsuai
warna
dalam
bilk
darjah
agar
suasana lebih menarik untuk belajar
Latihan amali
Anda dikehendaki menggunakan cat air untuk meneroka dan mendapat hasil
campuran warna melalui eksperimen.
 Cuba anda mulakan dengan warna asas
Campur:
Merah + biru
Merah + Kuning
Biru + Kuning
=
----------------------
=
-----------------------
=
-----------------------
 Campuran warna-warna asas itu akan menghasilkan warna sekunder
Sekarang cuba anda meneroka campuran warna sekunder dengan warna asas
untuk menghasilkan warna tertier pula
Campur :
Unggu + Merah
Jingga + Kuning
Hijau + Biru
=
-------------------------
=
-------------------------
=
-------------------------
Berikut disediakan satu aktiviti yang dapat membantu anda mengaitkan warna
dengan objek, emosi ,muzik dan pegerakan.
Merujuk pada contoh pertama yang diberikan, isikan maklumbalas anda pada
tempat kosong yang disediakan
WARNA
OBJEK
EMOSI
MUD MUZIK
PERGERAKAN
MERAH
Api
Marah
Pantas dan
Menghentak
kuat
kaki
BIRU
HIJAU
KUNING

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

HITAM

PERANG

HITAM PERANG
HITAM PERANG
HITAM PERANG
HITAM PERANG
HITAM PERANG
HITAM PERANG
HITAM PERANG
HITAM PERANG
Interpretasi anda
Interpretasi
anda
KAMPUS PEREMPUAN MELAYU HITAM PERANG Interpretasi anda Selepas anda meneroka warna melalui ketiga-tiga aktiviti di

Selepas anda meneroka warna melalui ketiga-tiga aktiviti di atas, hasilkan

refleksi tentang peranan warna dalam kehidupan anda.

3.7 RUANG

Pengenalan

peranan warna dalam kehidupan anda. 3.7 RUANG Pengenalan Semua pergerakan kita adalah di dalam ruang. Ruang
peranan warna dalam kehidupan anda. 3.7 RUANG Pengenalan Semua pergerakan kita adalah di dalam ruang. Ruang

Semua pergerakan kita adalah di dalam ruang. Ruang ada di sekeliling kita

contohnya di dalam bilik darjah, di padang, di dalam kereta dan juga pada

sekeping kertas yang kosong. Dengan itu kita mesti memahami bagaimana untuk

bergerak di dalam ruang dengan selamat dan mahir. Apabila kita memahami

konsep ruang, kita akan lebih peka tentang pergerakan kita.

Kanak-kanak mula memahami dan mempelajari sesuatu kemahiran dalam irama

semasa mereka menjalankan aktiviti seperti melompat, bergerak ke kiri dan ke

kanan, menari, melukis corak dan sebagainya. Irama dapat meransang minda

kanak-kanak untuk memberikan lebih tumpuan terhadap aktiviti yang dijalankan,

dapat menarik minat kanak-kanak untuk menyertai aktiviti dengan bersemangat

dan meningkatkan potensi serta keseronokan mereka. Mereka akan meneroka

potensi serta keseronokan mereka. Mereka akan meneroka pergerakan-pergerakan yang lebih kreatif apabila mereka

pergerakan-pergerakan yang lebih kreatif apabila mereka bertindak balas

dengan irama yang dimainkan.

Menurut Howard Gardner dalam teori Kecerdasan Manusia (1983), kecerdasan

ruang melibatkan kebolehan melihat dunia visual spatialdengan lebih tepat.

Kecerdasan ini termasuklah untuk menjadi lebih peka terhadap warna, garisan,

rupa, bentuk, ruang dan perkaitan diantaranya. Sebagaimana seorang arkitek

menunjukkan kecerdasan ruang dalam rekacipta bangunan begitu juga seorang

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

guru menunjukkan kecerdasan ruang dalam kemahiran pedagogi dan

pengurusan.

Bilik darjah perlulah disusun dengan menarik dan berkesan agar pergerakan

guru dan pelajar selamat. Ini dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang

kondusif dalam meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran yang

afektif.

Kanak-kanak di sekolah belajar dalam suasana aktif. Menurut ahli psikologi

sekolah belajar dalam suasana aktif. Menurut ahli psikologi kognitif dan ahli teori konstruktivisme, kanak-kanak tidak

kognitif dan ahli teori konstruktivisme, kanak-kanak tidak memperoleh

pengetahuan secara pasif. Mereka membina pengetahuan secara aktif.

Pembelajaran secara aktif dan interaksi sosial digalakkan. Kanak-kanak akan

dapat pengalaman baharu melalui aktiviti meneroka, mengeksperimen dan

mengolah objek atau bahan. Teori konstruktivisme berhubung rapat dengan

perkembangan kreatif dan keperluan untuk melibatkan diri secara aktif dalam

Tempat ku di dalam ruang Letakkan tangan anda di atas riba
Tempat ku di dalam ruang
Letakkan tangan anda di atas riba

Anda dan rakan-rakan duduk bersila di dalam bulatan

riba Anda dan rakan-rakan duduk bersila di dalam bulatan proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, melalui

proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, melalui aktiviti seni kanak-kanak

boleh meluahkan idea secara bebas dan kreatif.

AKTIVITI

Teroka ruang di sekeliling anda sambil meregangkan tangan ke hadapan, ke belakang dan ke atas.



Berdiri dalam bulatan . Ulangi aktiviti-aktiviti di atas.

Mari kita cuba memaksimumkan penggunaan ruang dalam bilik darjah

melalui aktiviti-aktiviti berikut

I.

Apakah perbezaan penggunaan ruang semasa anda duduk dan berdiri

Ulangi latihan itu dengan iringan muzik

Sekarang bergerak mengikut irama muzik dan ruang di sekeliling anda

Luahkan pengalaman pergerakan anda itu dengan melukis garisan

II. Membuat bentuk dengan anggota badan anda

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Berdiri tegak dan buat bentuk dengan badan anda, contohnya regangkan tangan anda ke atas seperti bentuk Y.

Ulangi aktiviti ini dengan membuat bentuk-bentuk lain pada aras yang berbeza, tinggi, sederhana dan rendah

Ulangi aktiviti tersebut dengan iringan muzik sambil meregangkan diri anda mengikut irama muzik

Adakah aktiviti ini menyeronokkan?  Anda boleh mengesan keindahan ciptaan bentuk yang anda lakukan dengan
Adakah aktiviti ini menyeronokkan?
Anda boleh mengesan keindahan ciptaan bentuk yang anda lakukan
dengan
iringan muzik dan pergerakan menggunakan kamera atau membuat
lakaran.
1. Ekspresi pergerakan dalam ruang
Alat bantu mengajar:
Pilih gambar- contohnya ladang ternakan
Perhatikan
gambar
tersebut
dan
nyatakan
apa
yang
anda
lihat
berpandukan
arahan berikut:
Tiru aksi-aksi haiwan yang terdapat dalam gambar.
Perhatikan bentuk dan corak yang anda tiru.
Luahkan corak-corak ini dalam bentuk lukisan.
 Dengan iringan lagu contohnya ” Old Mac Donald Had a Farm”
lakukan pergerakan berirama dan bunyi haiwan itu secara aktif
sambil menyanyi.

Tulis satu refleksi ringkas pengalaman pembelajaran anda melalui aktiviti tadi

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

RUMUSAN Tajuk ini membantu anda memahami ketiga-tiga komponen seni tentang irama,warna dan ruang dalam kehidupan seharian. Aktiviti-aktiviti dalam tajuk ini bertujuan meningkatkan kefahaman anda. Melalui komponen-komponen asas ini dapat meningkatkan kreativiti anda di samping menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih bermakna dan menyeronokkan.

dan pembelajaran lebih bermakna dan menyeronokkan. Herbert Edward Read Nama penuh : Tarikh Lahir :

Herbert Edward Read

Nama penuh

:

Tarikh Lahir

:

Tempat Lahir

:

Herbert Edward Read 4 Disember 1893 Kirkbymoorside, North Yorkshire. Penyajak, Sejarawan Seni Moden, Pengkritik Seni dan Sastera. Inggeris 12 Jun 1968

Moden, Pengkritik Seni dan Sastera. Inggeris 12 Jun 1968 Pekerjaan : : : Bangsa Meninggal dunia

Pekerjaan

: : :
:
:
:

Bangsa Meninggal dunia

Sejarah awal Read dalam bidang seni

Read lebih dikenali sebagai pengkritik seni.

Aktif dalam membincangkan tentang seni moden British bersama dengan Paul Nash, Ben Nicholson, Henry Moore dan Barbara Hepworth.

Menjadi rakan kongsi kepada Kumpulan Seni Moden Unit One milik Nash.

Menjadi seorang professor Seni Halus di University of Edinburgh (1931

1933).

1933).

Salah seorang penganjur London International Surrealist Exhibition pada 1936 dan editor majalah Surrealism.

Latar belakang keadaan masyarakat dan sistem pendidikan kreatif pada zaman 1920an-1930an di UK

Peranan National Society of Art Masters (NSAM) dan Art Teacher Guild (ATG)

NSAM: disiplin akademik lukisan dan reka bentuk, pengikhtirafan kompetensi akademik untuk tujuan ekonomi kebangsaan.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

ATG: Lukisan kanak-kanak untuk keperluan pendidikan dan perkembangan Kanak-kanak. Mengalakkan kreativiti individual kanak-kanak. Kreativiti berpusatkan kanak-kanak, kebebasan kreativiti dan kespontanan. Mengikut Frank Cizek setiap kanak-kanak mempunyai kreativiti tersendiri dan patut diberi perluang untuk meluahkan pengutaraan tampak atau ekspresi diri. Seperti Cizek, Read memberi hujahan bahawa sistem pendidikan menyebabkan kehilangan kebebasan kreativiti dan kespontanan kanak-kanak pada umur 10 tahun. Ini adalah kerana sistem pendidikan pada zaman itu melibatkan kanak-kanak berumur 10 tahun dalam pendidikan yang berfokuskan intelek dan mengabaikan kespontanan dan kreativiti kanak-kanak. Read menyarankan bahawa kebebasan kreativiti dan kespontanan seharusnya dilanjutkan sehingga ke peringkat dewasa. Maka Read menggunakan rujukan seni advant gard.

dewasa. Maka Read menggunakan rujukan seni advant gard. Read terhadap seni kanak-kanak merupakan  Terdapat
Read terhadap seni kanak-kanak
Read
terhadap
seni
kanak-kanak

merupakan

advant gard. Read terhadap seni kanak-kanak merupakan  Terdapat tekanan jurang perbezaan sosial politik antara

Terdapat tekanan jurang perbezaan sosial politik antara golongan kaya dan golongan petani. Seni menjadi sesuatu kepunyaan golongan kaya. Read terus mencadangkan kepentingan kreativiti yang tersirat pada setiap individu yang secara kolektif akan membawa kepada kehendak sosial masyarakat. Read menulis tentang “Pendidikan Melalui Seni”. Persamaan simbol dan imej universal dalam lukisan digunakan sebagai alat untuk komunikasi dan seterusnya pendidikan kepada semua dalam komuniti.

Peringkat Perkembangan Lukisan Kanak-Kanak

Minat

tugasan

beriringan

pertamanya, semasa membuat penafsiran mengenai kepentingan avant-

garde.
garde.

Subjek seni kanak-kanak pada asalnya merupakan perkara yang kurang penting; hujah mengenai intisari ‘pra-logikal’ dalam kreativiti avant-garde boleh disokong dengan rujukan kepada keadaan yang nyata dalam seni purba dan lukisan kanak-kanak.

Mengikut Read, kreativiti individu kanak-kanak boleh dilanjutkan ke peringkat selepas 10 tahun sehingga ke dewasa. Mengabungkan falsafah ahli Psykologi Freud dan Carl Jung, Read telah menulis tentang kepentingan meluahkan imej yang tersirat dalam minda individu. Maka Read

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

membantahkan sistem Pendidikan Seni yang merupakan replikasi kepada

realiti. Menurut Read yang lebih penting adalah untuk mengeluarkan saranan

baru dan bukan mengulangi atau meniru apa yang sedia ada.

Pengalaman sedia ada memberi perhatian istimewa yang tepat pada

masanya kepada nilai kebudayaan, dan lebih serius dalam menguruskan

teori kreativiti kanak-kanak sangat berpadanan dengan semangat

perjuangannya terhadap avant-garde.

Bincangkan bagaimanakah pengalaman persekitaran dan sosial budaya seseorang kanak-kanak itu dapat membantu perkembangan
Bincangkan bagaimanakah pengalaman persekitaran dan
sosial
budaya seseorang kanak-kanak itu dapat membantu perkembangan
lukisan mereka?
( 60 minit
)
Seni kanak-kanak adalah kuasa tarikan kepada sesuatu falsafah
kanak-kanak adalah kuasa tarikan kepada sesuatu falsafah Tugasan yang sangat mencabar dalam pendidikan adalah untuk

Tugasan yang sangat mencabar dalam pendidikan adalah untuk mencegah

yang sangat mencabar dalam pendidikan adalah untuk mencegah kanak-kanak daripada kehilangan jalan masuk kepada zaman

kanak-kanak daripada kehilangan jalan masuk kepada zaman purba, alam yang

asing dan pengalaman terhadap sesuatu budaya yang mana mereka mampu

untuk memperlihatkannnya dalam perlambangan.

"Art is an attempt to create pleasing forms"

" Art is an attempt to create pleasing forms " Sumber: Mazlan Mohamad. (1996). Pendidikan Seni

Sumber: Mazlan Mohamad. (1996). Pendidikan Seni 1. Subang Jaya: Kumpulan Budiman

Read berpendapat bahawa kanak-kanak tidak dapat membezakan antara

yang ideal (unggul) dengan yang sebenar. Seni kanak-kanak merupakan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

persepsi kanak-kanak terhadap realiti. Imej simbolic lukisan-kanak-kanak berasal dari simbol primitif yang telah tersirat pada setiap orang kanak-kanak

Beliau kemudiannya menyedari suatu kualiti tetap yang memberangsangkan dalam seni kanak-kanak mempunyai perkaitan dengan kestabilan komuniti, dan beliau juga menemuinya dengan lengkap pada catan dan arca avant- garde orang dewasa.

Seni kanak-kanak telah dilihat sebagai sesuatu persepsi asas kanak-kanak terhadap realiti dunia sekelilingnya, di mana Read mengambilkira tujuan avant-garde yang menghasilkan imej yang terdapat dalam minda setiap individu

Read mendapati kandungan imitasi seni kanak-kanak memerlukan analisis bagi maksud yang tersirat.

setiap individu  Read mendapati kandungan imitasi seni kanak-kanak memerlukan analisis bagi maksud yang tersirat. 26
setiap individu  Read mendapati kandungan imitasi seni kanak-kanak memerlukan analisis bagi maksud yang tersirat. 26

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Sumber: Mazlan Mohamad. (1996). Pendidikan Seni 1. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sumber: Mazlan Mohamad. (1996).
Sumber: Mazlan Mohamad. (1996). Pendidikan Seni 1. Subang Jaya: Kumpulan Budiman
Sumber: Mazlan Mohamad. (1996). Pendidikan Seni 1. Subang Jaya: Kumpulan Budiman
Berdasarkan tiga lukisan kanak-kanak di atas nyatakan kenapa
kanak-kanak tidak dapat membezakan
dengan yang sebenar.
60 minit )
antara yang ideal (unggul)
(
Cuba
anda
fahamkan
pandangan
Vicktor
Lowenfeld
mengenai
peringkat

perkembangan artistik kanak-kanak . VIKTOR LOWENFELD

Lowenfeld dan Britain (1987) telah memperkenalkan teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak yang mengikuti peringkat-peringkat perkembagan fizikal, mental, sosial, intellek, dan estetik, kanak-kanak.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Peringkat perkembangan pengutaraan tampak mereka merangkumi peringkat scribbling, peringkat preschematic, peringkat schematic, dawning realism, peringkat pseudonaturalistic) dan peringkat adolescent art. Pada setiap peringkat, kanak-kanak mempunyai keperluan dan keinginan asas dari segi fizikal, mental, emosi, sosial, intellek dan estetik.

Memenuhi keperluan dan keinginan asas mengikut peringkat dari segi fizikal, mental, emosi, sosial, intellek dan estetik akan membawa ke perkembangan yang sihat dan menyeluruh.

Pengetahuan yang sedia ada tetapi dalam keadaan pasif boleh diaktifkan melalui cara-cara yang mengikut peringkat perkembangan kanak-kanak. Apabila pengetahuan pasif diaktifkan, persepsi, kognisi dan pembelajaran berlaku secar serentak.

Aksi kanak-kanak,objek yang knokrit, tajuk/isikandungan yang sesuai akan menggalakkan lukisan, pengutaraan tampak, pembelajaran,perkembangan dan tumbesaran.

tampak, pembelajaran,perkembangan dan tumbesaran.  Faktor faktor luaran seperti sosial budaya, alam
tampak, pembelajaran,perkembangan dan tumbesaran.  Faktor faktor luaran seperti sosial budaya, alam
tampak, pembelajaran,perkembangan dan tumbesaran.  Faktor faktor luaran seperti sosial budaya, alam

Faktor faktor luaran seperti sosial budaya, alam persekitaran, latar belakang keluarga juga akan memberi kesan terhadap pengutaraan kanak-kanak

Peringkat Scribbling (2-4 tahun)

Kanak-kanak menghasilkan contengan secara rawak dan tidak terkawal

Proses menconteng menyebabkan pergerakan otot dan membangunkan koordinasi otot motor tangan.

otot dan membangunkan koordinasi otot motor tangan.  Apabila kanak-kanak telah mampu menguasai pergerakan tangan

Apabila kanak-kanak telah mampu menguasai pergerakan tangan dan badan, mereka mula melukis dari peringkat contengan kepada melukis garisan lurus dan melintang kepada melukis bulatan.

Peringkat Preschematic (4 - 7 tahun)

Memperlihatkan peningkatan daripada contengan bulatan kepada percubaan pertama untuk melukis objek disekelilingnya dengan menggunakan garisan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Contoh :

Ibu bapa dan orang yang rapat dengan mereka dilukis dengan mempunyai karakter tangan dan kaki dan dilukis seolah-olah terapung dan dengan saiz imej yang berbeza-beza.

Peringkat Schematic (7 - 9 tahun)

imej yang berbeza-beza. Peringkat Schematic (7 - 9 tahun)  Kanak-kanak kurang cenderung untuk melukis imej

Kanak-kanak kurang cenderung untuk melukis imej objek berbanding pada peringkat awal tadi.

Lukisan mula dihasilkan mengikut skema atau konsep tertentu. Objek diualang-ulangkan dengan cara yang sama.

Penekanan lebih diberikan pada cara penyusunan objek dalam imej selain daripada imej manusia dan objek yang terdapat disekelilingnya.

imej manusia dan objek yang terdapat disekelilingnya.  Contoh :Kanak-kanak mula membuat percubaan dengan
imej manusia dan objek yang terdapat disekelilingnya.  Contoh :Kanak-kanak mula membuat percubaan dengan

Contoh :Kanak-kanak mula membuat percubaan dengan membahagikan ruang pada kertas lukisan kepada 2 bahagian iaitu satah udara dan tanah.

Bagi pemandangan satah bawah objek disusun secara melintang dan sama manakala objek udara pula dibiarkan kosong.

Selain itu, lukisan yang dihasilkan adalah spontan, bebas dan berskala besar.

Tidak peka dengan karya mereka sendiri dan tidak kisah dengan lukisan yang dihasilkan oleh rakan sebaya mereka dan gemar untuk berkongsi

oleh rakan sebaya mereka dan gemar untuk berkongsi Peringkat Drawing Realism / The Gang Age (9

Peringkat Drawing Realism / The Gang Age (9 - 12 tahun)

Kanak-kanak melukis dengan mengekalkan konsep dan skema tertentu

Perubahan pada peringkat ini adalah terhadap imej yang dilukis secara realistik dan teliti dengan butir-butiran.

Imej lukisan mula mengecil dari segi saiz dan kanak-kanak mula menunjukkan sifat kritikal dengan hasil karya sendiri

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Mereka mula membandingkan karya dengan karya rakan sebaya dan ini menjadikan mereka berhati-hati dan sedikit kompetitif serta menitik beratkan kualiti karya yang dihasilkan

Peringkat Pseudonaturalistic / Reasoning (12 - 14 tahun)

Kanak-kanak mula peka dengan konsep realistik dalam menghasilkan lukisan

Mereka menitikberatkan konsep kedudukan dan saiz rasional imej

menitikberatkan konsep kedudukan dan saiz rasional imej  Mereka lebih gemar melukis melalui konsep peniruan atau

Mereka lebih gemar melukis melalui konsep peniruan atau melalui objek di hadapan mata dengan lukisan menerusi imaginasi

Lukisan yang dihasilkan jarang dikongsi bersama dengan rakan sebaya dan perasaan malu dan rendah diri akan timbul sekiranya lukisan yang dihasilkan tidak menarik

Peringkat Period If Decision / Adolescent Art In High School (14 - 17 tahun) 
Peringkat Period If Decision / Adolescent Art In High School
(14 - 17 tahun)
 Peringkat ini merupakan peringkat penekanan terhadap proses
penghasilan karya seni dan penciptaan objek
 Peringkat ini memperlihatkan kematangan di dalam membuat keputusan
dan pemilihan bahan yang sesuai untuk menghasilkan karya seni
Cuba anda buat catatan ringkas mengenai ciri-ciri lukisan
kanak-kanak mengikut enam peringkat umur berdasarkan
kajian yang dibuat oleh Vicktor Lowenfeld. ( 60 minit
)

Peringkat Umur

Ciri-Ciri Lukisan

2

4 tahun

 

4

7 tahun

 

7

9 tahun

 

9 12 tahun

 

12

14 tahun

 

14

17 tahun

 

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Contengan Tidak Terkawal (20 bulan) oleh Mohd Shazlee Amir
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Contengan Tidak Terkawal (20 bulan) oleh Mohd Shazlee Amir

Contengan Tidak Terkawal (20 bulan) oleh Mohd Shazlee Amir

Contengan Tidak Terkawal (20 bulan) oleh Mohd Shazlee Amir Sumber: Mazlan Mohamad. (1996). Pendidikan Seni 1.
Sumber: Mazlan Mohamad. (1996). Pendidikan Seni 1. Subang Jaya: Kumpulan Budiman

Sumber: Mazlan Mohamad. (1996). Pendidikan Seni 1. Subang Jaya: Kumpulan Budiman

(1996). Pendidikan Seni 1. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Lukisan Kanak-kanak Usia 4-7 tahun oleh Mohd Shazlee
(1996). Pendidikan Seni 1. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Lukisan Kanak-kanak Usia 4-7 tahun oleh Mohd Shazlee

Lukisan Kanak-kanak Usia 4-7 tahun oleh Mohd Shazlee Azam

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Lukisan Kanak-kanak Usia 7- 9 tahun oleh Nur Aliffah
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Lukisan Kanak-kanak Usia 7- 9 tahun oleh Nur Aliffah

Lukisan Kanak-kanak Usia 7- 9 tahun oleh Nur Aliffah Shazelee

Kanak-kanak Usia 7- 9 tahun oleh Nur Aliffah Shazelee Lukisan Kanak-kanak Usia 4-7 tahun oleh Mohd
Kanak-kanak Usia 7- 9 tahun oleh Nur Aliffah Shazelee Lukisan Kanak-kanak Usia 4-7 tahun oleh Mohd

Lukisan Kanak-kanak Usia 4-7 tahun oleh Mohd Shazlee Ariff

Lukisan Kanak-kanak Usia 4-7 tahun oleh Mohd Shazlee Ariff Lukisan Kanak-kanak Usia 12-14 tahun oleh Mohd
Lukisan Kanak-kanak Usia 4-7 tahun oleh Mohd Shazlee Ariff Lukisan Kanak-kanak Usia 12-14 tahun oleh Mohd

Lukisan Kanak-kanak Usia 12-14 tahun oleh Mohd Shazlee Amin

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

1. Nyatakan dua sebab yang menyekat proses perkembangan kreativiti kanak-kanak mengikut Vicktor Lowenfeld. 2.
1. Nyatakan
dua
sebab
yang menyekat proses
perkembangan kreativiti kanak-kanak mengikut Vicktor
Lowenfeld.
2. Bincangkan bagaimana guru Pendidikan Seni Visual dapat
membantu perkembangan kreativiti dan artistik murid
tahap satu dan tahap dua di sekolah rendah.
( 60 minit
)
tahap satu dan tahap dua di sekolah rendah. ( 60 minit ) LAURA H. CHAPMAN Sumber
tahap satu dan tahap dua di sekolah rendah. ( 60 minit ) LAURA H. CHAPMAN Sumber

LAURA H. CHAPMAN

tahap dua di sekolah rendah. ( 60 minit ) LAURA H. CHAPMAN Sumber : The Department

Sumber : The Department of Art Education, The College of the Arts, The Ohio State University

http://arted.osu.edu/departmentNews/?q=node/47

Laura H. Chapman ialah seorang perunding dan penulis dalam bidang Pendidikan Seni di Cincinnati, Ohio. Berpengalaman mengajar prasekolah serta kelas dewasa, di kawasan luar bandar, pinggir bandar dan sekolah- sekolah di pusat bandar. Beliau pernah mengajar mahasiswa dan program- program ijazah pendidikan seni di Indiana University, The Ohio State University, University of Illinois dan University of Cincinnati.

University of Illinois dan University of Cincinnati. Peringkat Perkembangan Lukisan Kanak-kanak oleh Laura

Peringkat Perkembangan Lukisan Kanak-kanak oleh Laura H.Chapman Perkembangan Artistik (perkembangan penghasilan karya)

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Pelbagai model perkembangan telah dikemukakan dan dapat membantu memperjelaskan perkembangan artistik kanak-kanak. Model yang telah diformulasikan oleh Lowenfeld (1975) dan Chapman (1972) mempunyai corak perkembangan yang lebih kurang sama. Antara persamaan yang ketara ialah transisi perkembangan daripada peringkat scribbling ke representasi. Antara persamaan-persamaan yang lain ialah:

Faktor sosio-ekonomi mempunyai pengaruh yang amat terbatas dalam peringkat awal pertumbuhan kanak-kanak. Kanak-kanak lelaki dan perempuan didapati melukis dengan cara yang sama di peringkat awal pertumbuhan.

Lukisan kanak-kanak dapat memberi lebih banyak maklumat tentang perkembangan mereka daripada catan kerana ianya menggunakan krayon, pensil dan pen. Alatan ini lebih mudah dikawal oleh kanak-kanak daripada berus dan warna.

mudah dikawal oleh kanak-kanak daripada berus dan warna.  Terdapat pertindihan yang agak ketara di antara
mudah dikawal oleh kanak-kanak daripada berus dan warna.  Terdapat pertindihan yang agak ketara di antara
mudah dikawal oleh kanak-kanak daripada berus dan warna.  Terdapat pertindihan yang agak ketara di antara

Terdapat pertindihan yang agak ketara di antara peringkat-peringkat perkembangan. Lukisan kanak-kanak mungkin mempunyai elemen dua peringkat serentak dan tidak semestinya elemen satu peringkat perkembangan sahaja.

Tahap Perkembangan Kreativiti

Laura H. Chapman di dalam bukunya bertajuk Approches in Art Education (1978) menjelaskan bahawa proses kreativiti mempunyai pertalian dan hubungan yang hampir sama dengan proses penghasilan karya ataupun dikenali sebagai artistik. Menurut beliau, proses artistik ini digunakan oleh penggiat seni dalam penghasilan karya. Proses artistik yang dijelaskan oleh Chapman tidak bersifat statik, bersifat boleh ubah dan berulang-ulang. Menurut Chapman lagi, 3 disiplin ini tidak menjadi keutamaan asalkan objektif menghasilkan karya seni tercapai.

keutamaan asalkan objektif menghasilkan karya seni tercapai. Terdapat 3 fasa dalam kaedah yang diperkenalkan oleh Chapman

Terdapat 3 fasa dalam kaedah yang diperkenalkan oleh Chapman bagi menghasilkan karya seni, iaitu:

1. Kaedah Penjanaan Idea (Inception of Idea)

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Di dalam menjana idea, pengkarya menetapkan objektif, haluan dan tujuan penghasilan karya. Di dalam konteks pendidikan seni visual, guru dimestikan untuk membimbing pelajar dalam menetapkan hala tuju penghasilan karya selain menerangkan kaedah menjana idea. Sekiranya diabaikan, adalah dikhuatiri murid mungkin tidak mampu menghasilkan karya.

2. Pengolahan dan Pemurnian (Elaboration and Refinement)

2. Pengolahan dan Pemurnian (Elaboration and Refinement) Proses pengolahan dan pemurnian idea dilakukan bagi

Proses pengolahan dan pemurnian idea dilakukan bagi mendapatkan kajian visual yang lebih sistematik dan tersusun. Proses ini digunakan oleh pengkarya bagi memastikan imej atau visual yang hendak dihasilkan atau dipilih bertepatan dengan tema dan objektif penghasilan. Dalam penghasilan karya di peringkat kanak-kanak, proses ini dianggap signifikan kerana proses pengolahan dan pemurnian biasanya diulang beberapa kali bagi mendapatkan hasil terbaik.

diulang beberapa kali bagi mendapatkan hasil terbaik. Kemahiran Menggunakan Bahan (Execution in a Medium) 3.
diulang beberapa kali bagi mendapatkan hasil terbaik. Kemahiran Menggunakan Bahan (Execution in a Medium) 3.

Kemahiran Menggunakan Bahan (Execution in a Medium)

3.

Pemilihan bahan bagi menghasilkan karya sangat bergantung kepada pemilihan yang dilakukan oleh pengkarya. Sesetengah pengkarya akan terus menggunakan bahan yang sama bagi menghasilkan karya dan tidak kurang juga yang gemar membuat eksperimentasi bagi melihat kesan-kesan tertentu. Jelasnya, pemilihan bahan yang dipilih memberikan kesan terhadap masa yang diambil bagi menyiapkan sesuatu karya dan persediaan yang perlu dilakukan sebelum menghasilkan. Oleh yang demikian, guru perlu membimbing murid melalui pengenalan terhadap bahan dan teknik penggunaan serta penghasilan. Guru perlu menjelaskan melalui demonstrasi dan tunjuk cara supaya pemilihan bahan oleh murid mempunyai

dan tunjuk cara supaya pemilihan bahan oleh murid mempunyai makna dan nilai tersendiri. (Sumber: Perkembangan Seni

makna dan nilai tersendiri. (Sumber: Perkembangan Seni Dan Kanak-kanak OUM ) Dalam siri buku “Discover Art”, Chapman telah memberi contoh setiap pelajaran yang mengikut lankah berikut:

1. Pemerhatian

2. Penerokaan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

3. Penghasilan

4. Apresiasi

Bincangkan persamaan dan kelainan langkah-lankah ini dengan yang disarankan dalam organisasi sukatan pelajaran KBSR

Terangkan dengan contoh bagaimana seorang guru dapat mereka aktiviti kelas untuk tujuan berikut

Untuk murid-murid membuat pemerhatian secara aktif dalam masa

yang singkat.

2. Untuk murid-murid membuat penerokaan yang melibatkan kreativiti

3.

Untuk murid menggunakan unsur seni dalam menghasilkan karya

dengan tertib kerja dan tata cara berkerja.

karya dengan tertib kerja dan tata cara berkerja. 1. 4. Untuk murid membuat apresiasi secara mudah.

1.

4. Untuk murid membuat apresiasi secara mudah. Cuba anda buat perbandingan secara terperinci peringkat- peringkat
4. Untuk murid membuat apresiasi secara mudah.
Cuba
anda
buat
perbandingan
secara
terperinci
peringkat-
peringkat
perkembangan
lukisan
kanak-kanak
mengikut
pandangan
Herbert
Read,Vicktor
Lowenfeld
dan Laura H.
Chapman.
( 60 minit )
Tahap Perkembangan Kreativiti ( Proses Artistik ) Laura H. Chapman
Terbahagi kepada 2 fasa, iaitu:
1. Pewujudan idea
2. Perkembangan dan penghalusan idea
Bincangkan tahap perkembangan kreativiti (Proses Artistik)
lukisan kanak-kanak menurut pandangan Laura H. Chapman. (
60 minit )

Rumusan:

Dalam tajuk ini anda telah didedahkan dengan latarbelakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak, tokoh-tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanak-kanak.Maklumat mengenai mengapa kanak-kanak melukis dan memahami lukisan yang dihasilkan oleh kanak-kanak selalunya mempunyai interpretasi dan makna yang tertentu.Lukisan yang dihasilkan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

oleh kanak-kanak juga kebiasaannya merupakan satu cara untuk kita mengenalpasti proses perkembangan minda dan kreativiti mereka. Pengetahuan ini boleh dijadikan panduan kita untuk mengadakan aktiviti untuk menggalakkan perkembangan artistik kanak-kanak dan kita boleh juga memberi peluang kepada kanak-kanak untuk bercerita dan berkongsi pengalaman mereka dengan rakan yang sebaya supaya pengalaman mereka dapat dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran yang berfaedah.

sebahagian daripada proses pengajaran yang berfaedah. Latihan 1.1 Kumpulkan lukisan kanak-kanak tahap satu dan
sebahagian daripada proses pengajaran yang berfaedah. Latihan 1.1 Kumpulkan lukisan kanak-kanak tahap satu dan

Latihan 1.1 Kumpulkan lukisan kanak-kanak tahap satu dan tahap dua dari sekolah anda. Huraikan ciri-ciri lukisan tersebut. Adakah lukisan yang menunjukkan ciri seperti yang dinyatakan oleh Viktor Lowenfeld dan Brittain. Terangkan, dengan contoh lukisan tersebut, faktor-faktor yang memberi kesan kepada lukisan kanak-kanak tersebut. Sebagai seorang guru pendididikan seni visual, jelaskan dengan sokongan rujukan, bagaimana anda dapat memenuhi keperluan fizikal, mental, emosi, intellek dan estetik untuk menggalakkan lukisan murid tahap satu dan tahap dua. Dengan rujukan kepada Lowenfeld dan Brittain, beri tumpuan anda kepada tema/kandungan, alat dan bahan, olahan ruang. Cuba hubungkaitkan tumpuan anda dengan faktor budaya, sosial dan persekitaran. Bincangkan bagaimana anda menghadapi cabaran yang anda temui disekolah.

dengan faktor budaya, sosial dan persekitaran. Bincangkan bagaimana anda menghadapi cabaran yang anda temui disekolah. 37
37
37
dengan faktor budaya, sosial dan persekitaran. Bincangkan bagaimana anda menghadapi cabaran yang anda temui disekolah. 37

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Latihan 1.2

( 60 minit )

Reka satu aktiviti untuk murid membuat pemerhatian secara aktif dalam

masa yang sengkat bagi sesi Menggambar. Nyatakan pertimbangan-

pertimbangan yang diperlukan untuk reka bentuk aktiviti tersebut.

( 1
(
1

Anda boleh meluaskan pengetahuan anda tentang Peringkat Perkembangan

Lukisan Kanak-Kanak dengan melayari internet serta membuat bacaan lanjut

terhadap sumber-sumber rujukan lain serta mengadakan perbincangan dengan

rakan-rakan.

jam

)

Contoh: Dapatkan bahan bukti hasil daripada sumber internet dan sediakan satu peta minda sebagai pengukuhan berdasarkan pandangan dan pandapat tokoh-tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanak-kanak.

tokoh-tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanak-kanak. TAJUK 4 Deria dan Seni SINOPSIS Topik ini adalah tentang
tokoh-tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanak-kanak. TAJUK 4 Deria dan Seni SINOPSIS Topik ini adalah tentang
tokoh-tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanak-kanak. TAJUK 4 Deria dan Seni SINOPSIS Topik ini adalah tentang
tokoh-tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanak-kanak. TAJUK 4 Deria dan Seni SINOPSIS Topik ini adalah tentang
tokoh-tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanak-kanak. TAJUK 4 Deria dan Seni SINOPSIS Topik ini adalah tentang

TAJUK 4

Deria dan Seni

SINOPSIS

Topik ini adalah tentang kesedaran dan kepentingan deria yang dianugerahkan

Tuhan kepada setiap insan untuk mengetahui, memahami dan mengenalpasti

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

apa yang terdapat di sekelilingnya. Dengan menggunakan deria, pelajar akan

mendapat kefahaman yang jelas tentang sesuatu perkara atau aktiviti yang

dilakukannya. Untuk itu, kefahaman tentang deria adalah penting. Deria terdiri

daripada pancaindera lihat, dengar, sentuh, rasa dan hidu. Kelima-lima deria ini

adalah penting dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual.

HASIL PEMBELAJARAN

dan pembelajaran pendidikan seni visual. HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Mengenalpasti

Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

1. Mengenalpasti perkembangan keperluan deria

2. Menjelaskan kepentingan deria dalam proses pengajaran dan

pembelajaran

3. Membincangkan penggabungjalinan aktiviti berdasarkan kepada penggunaan kemahiran deria. Perkembangan Kepekaan Deria
3.
Membincangkan penggabungjalinan aktiviti berdasarkan kepada
penggunaan kemahiran deria.
Perkembangan
Kepekaan Deria Kanak-Kanak
Lima Deria :-
Sentuh, Dengar, Lihat, Rasa dan Hidu
Kepentingan Kepekaan Deria ;
Aspek Fizikal, Aspek Emosi dan Aspek Sosial
Pengabungjalinan
Aktiviti kepada Kepekaan Deria

KERANGKA TAJUK-TAJUK

Aktiviti kepada Kepekaan Deria KERANGKA TAJUK-TAJUK KANDUNGAN ISI PERKEMBANGAN KEPEKAAN DERIA Perkembangan

KANDUNGAN ISI

PERKEMBANGAN KEPEKAAN DERIA

Perkembangan merupakan satu proses yang berterusan dari peringkat lahir

hingga peringkat kematangan. Faktor-faktor perkembangan manusia banyak

dipengaruhi oleh baka dan persekitaran yang berada di sekeliling mereka. Untuk

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

itu, perkembangan kematangan deria adalah penting dalam mempertingkatkan lagi perkembangan diri setiap individu.

Pelajar mula mendapat kematangan dalam perkembangan kepekaan deria semasa ia masih bayi lagi iaitu ketika berumur 0-2 tahun. Ketika ini, kanak-kanak telah mula memperoleh koordinasi dan kawalan otot. Mereka mula mengenal objek dalam alam sekitar melalui organ deria dan tangan. Penglihatan dan pendengaran mula berkembang secara perlahan-lahan dan mula matang ketika berumur 6-12 tahun. Ketika inilah pelajar mula mendapat perkembangan kepekaan derianya.

inilah pelajar mula mendapat perkembangan kepekaan derianya. Deria dan seni membolehkan individu meneroka alam

Deria dan seni membolehkan individu meneroka alam sekelilingnya dan ini merupakan satu proses yang berterusan. Aktiviti-aktiviti seni dapat membantu naluri ingin tahu seseorang melalui eksplorasi dan eksperimentasi dengan menggunakan deria.

eksplorasi dan eksperimentasi dengan menggunakan deria. Melalui aktiviti-aktiviti seni, pelajar boleh berinteraksi
eksplorasi dan eksperimentasi dengan menggunakan deria. Melalui aktiviti-aktiviti seni, pelajar boleh berinteraksi

Melalui aktiviti-aktiviti seni, pelajar boleh berinteraksi secara langsung dengan persekitaran dan belajar mengembangkan kebolehan mereka untuk membuat pertimbangan yang baik melalui pengalaman yang diperolehi.

1.Sentuhan

Sentuhan biasanya dilakukan dengan menggunakan jari. Ini merupakan aspek perkembangan psikomotor yang mula-mula diperolehi oleh kanak-kanak sebelum kanak-kanak itu mula berbahasa. Melalui sentuhan, pelajar akan dapat melaksanakan pelbagai aktiviti. Contohnya, dalam aktiviti seni visual, pelajar akan menggunakan jarinya untuk melukis gambar di atas kertas atau kanvas. Manakala di dalam muzik, pelajar akan cuba mencipta satu corak irama yang berbeza apabila mendengar sesebuah lagu. Ini adalah kerana pelajar (terutamanya kanak-kanak) suka membuat improvisasi atau mengubahsuai suatu perkara baru. Manakala di dalam pergerakan pula, mereka akan dapat mengetahui aras atau ruang, sama ada tinggi, rendah, sederhana, dekat atau jauh.

pergerakan pula, mereka akan dapat mengetahui aras atau ruang, sama ada tinggi, rendah, sederhana, dekat atau

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Deria sentuh mula berkembang ketika masih bayi lagi. Melalui sentuhan ibu, kanak-kanak akan berhenti menangis dan melalui sentuhan juga kanak-kanak akan berasa selamat.

1.Dengar

Mendengar melibatkan deria telinga. Aktiviti yang dijalankan untuk deria ini lebih tertumpu kepada persoalan: apa yang mereka dengar? Contohnya, aktiviti seni visual yang dilakukan adalah berdasarkan apa yang telah didengarnya ketika dia melukis. Begitulah juga dalam aktiviti muzik. Contohnya, mereka akan cuba mencipta bunyi berdasarkan apa yang didengar. Dalam bidang pergerakan, pelajar akan tahu dan dapat membuat interpretasi dan bergerak sama ada cepat atau lambat.

interpretasi dan bergerak sama ada cepat atau lambat. 2.Lihat Melihat menggunakan deria mata melibatkan pengamatan
interpretasi dan bergerak sama ada cepat atau lambat. 2.Lihat Melihat menggunakan deria mata melibatkan pengamatan
interpretasi dan bergerak sama ada cepat atau lambat. 2.Lihat Melihat menggunakan deria mata melibatkan pengamatan

2.Lihat

Melihat menggunakan deria mata melibatkan pengamatan dan pemerhatian. Berdasarkan maklumat yang datang melalui deria mata, seseorang akan dapat mengalami pelbagai jenis warna, bentuk, ruang dan jalinan. Manakala bagi orang buta, dia hanya melihat dengan melatih otaknya untuk membuat tafsiran berdasarkan pengalaman seni tampak yang telah dialaminya. Pemahaman tentang warna membolehkan pelajar mengetahui ciri-cirinya dan seterusnya tahu untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam pendidikan seni visual. Dengan melihat juga, pelajar dapat meningkatkan lagi kecerdasan ruang iaitu melihat dunia visual-spatial dengan lebih tepat.

iaitu melihat dunia visual-spatial dengan lebih tepat . 3. Rasa Rasa merupakan gerak hati atau kata

3. Rasa Rasa merupakan gerak hati atau kata hati pelajar. Dengan menggunakan deria ini, pelajar akan dapat membuat sesuatu persepsi dengan tepat. Persepsi bermaksud seseorang membuat interpretasi atau memberi makna kepada rangsangan yang diterima oleh derianya. Seterusnya, apabila maklumat itu dirasakan penting, individu akan membentuk konsep daripadanya. Ahli psikologi gestalt merumuskan bahawa dalam persepsi, manusia akan cenderung mempersepsi sesuatu secara keseluruhan daripada bahagian-bahagian yang menjadi keseluruhan. Segala apa yang dilakukannya adalah mengikut

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

pengalaman ekspresinya. Di dalam seni visual, pelajar akan dapat meluahkan perasaan melalui pengalaman yang telah diperolehinya apabila membuat sesuatu aktiviti seni. Apabila mendengar muzik, secara tidak langsung kakinya akan bergoyang. Ini adalah disebabkan oleh rangsangan daripada jenis mud muzik tersebut. Begitu juga dalam aktiviti pergerakan. Terdapat rangsangan apabila mendengar muzik dan secara tidak sedar kita akan melakukan pergerakan.

muzik dan secara tidak sedar kita akan melakukan pergerakan. Terdapat dua prasyarat bagi pembelajaran jenis ini:

Terdapat dua prasyarat bagi pembelajaran jenis ini:

(a)

pembelajaran.

Pelajar mesti mempunyai sikap dan tujuan yang positif terhadap aktiviti

(b)

kognitif pelajar harus digunakan untuk mengaitkannya dengan pelajaran baru.

Dalam proses pembelajaran, pengetahuan yang sedia ada dalam struktur

pembelajaran, pengetahuan yang sedia ada dalam struktur 4.Hidu Hidu lebih menekankan aspek penanggapan. Penanggapan
pembelajaran, pengetahuan yang sedia ada dalam struktur 4.Hidu Hidu lebih menekankan aspek penanggapan. Penanggapan

4.Hidu

Hidu lebih menekankan aspek penanggapan. Penanggapan tidak berlaku secara semulajadi. Sebaliknya, guru harus merancang strategi untuk menyerapkan unsur ini dalam pengajarannya. Ini boleh dilakukan dengan cara-cara berikut:

(a)

Kebolehan Mental Pelajar

Faktor ini penting untuk memastikan setiap pelajar mendapat pembelajaran optimum mengenai konsep yang diajar oleh guru.

(b)

Pendekatan Pengajaran

konsep yang diajar oleh guru. (b) Pendekatan Pengajaran Guru perlu merancang strategi pengajaran yang hendak

Guru perlu merancang strategi pengajaran yang hendak digunakan olehnya untuk membentuk penanggapan yang baik. Antaranya ialah:

(i) Pendekatan Inkuiri Penemuan Pelajar mencari maklumat sendiri mengenai konsep melalui situasi penyelesaian masalah. Pelajar akan berfikir dan menaakul secara mental dengan menggunakan organ deria untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan bukan sebagai pemberi jawapan yang sebenar.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

(ii) Pendekatan Resepsi Guru menyampaikan maklumat mengenai konsep secara langsung dengan bergantung kepada pelajar. (iii) Pendekatan Deduktif Guru menghuraikan prinsip dan ciri-ciri penting dalam sesuatu konsep dengan diikuti contoh-contoh spesifik yang mengukuhkan konsep tersebut.

contoh-contoh spesifik yang mengukuhkan konsep tersebut. KEPENTINGAN KEPEKAAN DERIA Kepekaan deria adalah penting

KEPENTINGAN KEPEKAAN DERIA Kepekaan deria adalah penting kerana ia dapat membantu kita membentuk satu persepsi menyeluruh. Persepsi ini juga dipanggil pengamatan. Untuk itu, pancaindera manusia yang mengandungi mata, telinga, hidung, lidah dan kulit akan menerima maklumat daripada rangsangan-rangsangan dalam persekitarannya

daripada rangsangan-rangsangan dalam persekitarannya Persekitaran Persekitaran memainkan peranan penting dalam
daripada rangsangan-rangsangan dalam persekitarannya Persekitaran Persekitaran memainkan peranan penting dalam

Persekitaran Persekitaran memainkan peranan penting dalam meningkatkan lagi perkembangan deria pelajar. Pelajar yang dikelilingi persekitaran sosial yang mendorong akan menjadi seorang pelajar yang sentiasa bermotivasi. Jika tidak, yang sebaliknya akan berlaku. Untuk itu, guru bertanggungjawab untuk menyediakan sebuah bilik khas untuk pendidikan seni visual sebagai usaha untuk menyediakan persekitaran yang menarik di sekolah.

Pengurusan bilik seni merupakan satu perkara utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Guru Pendidikan Seni Visual hendaklah memainkan peranan penting dalam perkara ini. Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa bekerjasama dengan guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam Bilik Seni.

mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam Bilik Seni. Suasana dalam bilik seni ini sepatutnya menjadi

Suasana dalam bilik seni ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh

masyarakat sekolah dan pelawat. Selain hasil kerja pelajar, guru seni hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Mewujudkan iklim bilik pendidikan seni visual yang kondusif merupakan tanggungjawab guru demi meningkatkan keberkesanan pelaksanaan tugas harian. Aspek-aspek keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran juga perlu dititikberatkan. Selain daripada itu, guru juga dikehendaki mengenalpasti sumber pengajaran dan pembelajaran dengan memberi pertimbangan terhadap pengutaraan tampak kanak-kanak.

pertimbangan terhadap pengutaraan tampak kanak-kanak. Pengetahuan tentang pengurusan bilik Pendidikan Seni Visual

Pengetahuan tentang pengurusan bilik Pendidikan Seni Visual adalah penting kerana ia dapat membantu meningkatkan tahap kecemerlangan kanak-kanak. Antaranya ialah:

(a) Aspek Fizikal (i) Cahaya

Peredaran Udara menimbulkan
Peredaran Udara
menimbulkan
(a) Aspek Fizikal (i) Cahaya Peredaran Udara menimbulkan Bilik hendaklah mendapat cahaya yang sesuai, sama ada

Bilik hendaklah mendapat cahaya yang sesuai, sama ada cahaya semula jadi atau cahaya daripada lampu. Cahaya juga seharusnya dapat menerangi ruang bilik darjah.

(ii)

Bilik darjah harus mempunyai peredaran udara yang baik untuk

suasana pembelajaran dan keselesaan pelajar.

(iii)

Stor Bilik darjah perlu ada tempat penyimpanan alat, bahan dan hasil kerja murid, sama ada dalam bilik stor atau almari.

Panel dan Rak Pameran Setiap bilik disediakan dengan kelengkapan dan ruang pameran untuk tujuan mempamerkan hasil kerja murid.

ruang pameran untuk tujuan mempamerkan hasil kerja murid. (iv) (v) Perabot Kerusi dan meja yang dilengkapkan

(iv)

(v) Perabot Kerusi dan meja yang dilengkapkan dalam bilik darjah hendaklah sesuai dengan semua aktiviti pendidikan seni yang dijalankan dari segi saiz dan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

jumlah murid.

(vi) Kemudahan Asas Sinki dan punca elektrik diubahsuai agar dipasang pada tempat yang sesuai di mana banyak aktiviti pendidikan seni visual dilakukan.

(b) Aspek Emosi

aktiviti pendidikan seni visual dilakukan. (b) Aspek Emosi (i) Hiasan Dalaman Susun atur perabot, peralatan dan

(i) Hiasan Dalaman Susun atur perabot, peralatan dan hiasan yang sesuai dalam bilik darjah dapat membantu suasana pengajaran dan pembelajaran serta

menggalakkan

lagi interaksi pelajar.

(ii) Ruang Jumlah perabot dan peralatan yang bersesuaian dengan ruang bilik darjah dapat menimbulkan suasana
(ii) Ruang
Jumlah perabot dan peralatan yang bersesuaian dengan ruang bilik darjah
dapat menimbulkan suasana pengajaran pembelajaran yang selesa dan
kondusif supaya dapat merangsangkan pembelajaran pelajar.
(iii) Peragaan Hasil Kerja
Menyediakan ruang dan kelengkapan yang sesuai untuk memperagakan
hasil kerja pelajar. Langkah ini dapat membina keyakinan dan kepuasan
pelajar dalam menghasilkan kerja seni.
(a)
Aspek Sosial
(i) Interaksi Murid
Murid dapat bergerak secara bebas dalam bilik darjah. Ruang yang
disediakan dalam bilik darjah dapat menggalakkan interaksi antara murid-
murid serta interaksi antara murid dan guru.

(ii) Kemudahan Aktiviti Kumpulan Menyediakan ruang dalam bilik darjah supaya aktiviti kumpulan dapat dijalankan dengan berkesan.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya seperti:

Unsur Seni

 

Menggambar/Melukis

 

Warna

Lukisan Alam Semula Jadi

Seni huruf dan sebagainya

Di

dalam

pengurusan

bilik

seni,

perhatian sewajarnya:

Keselamatan

aspek-aspek berikut harus diberi
aspek-aspek
berikut
harus
diberi
 Kebersihan  Susunan perabot  Pameran hasil kerja  Kelengkapan bilik seni  Pengagihan
 Kebersihan
 Susunan perabot
 Pameran hasil kerja
 Kelengkapan bilik seni
 Pengagihan tugas
 Pengumpulan alat/bahan
 Jadual waktu penggunaan bilik seni

Pengurusan bilik seni haruslah melibatkan pelajar dengan tujuan memupuk sikap bertanggungjawab dan berdisiplin.

tujuan memupuk sikap bertanggungjawab dan berdisiplin. Faktor yang Mempengaruhi Kebolehan Kepekaan Deria dalam

Faktor yang Mempengaruhi Kebolehan Kepekaan Deria dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran, ialah:

(a)

Jangkaan

(b)

Hubungan latar depan dan belakang

(c)

Penumpuan

(d)

Tempoh masa

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

(e)

Tugasan jelas

(f)

Pengalaman

(g)

Susunan objek

Perkembangan Nilai Estetika

(g) Susunan objek Perkembangan Nilai Estetika Proses estetik dan daya kreativiti pelajar dapat dibahagikan

Proses estetik dan daya kreativiti pelajar dapat dibahagikan kepada empat iaitu:

(a) Daya Intuisi

Merupakan proses individu melalui penajaman daya intuisi.

(b)
(b)

Persepsi Persepsi merupakan satu proses kesedaran dan reaksi individu terhadap rangsangan dalam alam persekitaran. Ia juga merupakan proses menginterpretasi maklumat yang diterima oleh organ-organ deria manusia. Contohnya, apabila anda terhidu minyak wangi, otak anda akan membuat persepsi dan mengaitkannya dengan seorang wanita atau bunga. Pada peringkat ini, pancaindera manusia (mata, telinga, hidung, lidah

ini, pancaindera manusia (mata, telinga, hidung, lidah dan kulit) akan menerima maklumat daripada

dan kulit) akan menerima maklumat daripada rangsangan-rangsangan

dalam persekitaran. Kemudian, semua utusan dan rangsangan ini

dihantar ke otak melalui sistem saraf. Contohnya, apabila seseorang

ke otak melalui sistem saraf. Contohnya, apabila seseorang individu mendapat rangsangan dalam bentuk bunyi siren

individu mendapat rangsangan dalam bentuk bunyi siren ambulan, bunyi

ini diamati melalui deria dengar dan dihantar ke otak untuk diproses.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi:

(i)

Jangkaan

(ii)

Hubungan latar depan dan belakang

(iii) Penumpuan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

(a) Imaginasi

Merupakan daya khayalan atau kemampuan menggambarkan sesuatu di dalam angan-angan atau mencipta sesuatu secara khayalan atau bayangan.

(b) Konsepsi Pelajar

sesuatu secara khayalan atau bayangan. (b) Konsepsi Pelajar Proses konsepsi pelajar atau pembentukan konsep adalah untuk

Proses konsepsi pelajar atau pembentukan konsep adalah untuk menyesuaikan maklumat dalam rangsangan untuk membina perhubungan yang mempunyai perkaitan dalam bentuk konsep. Konsep boleh dihuraikan sebagai satu idea yang spesifik tentang peristiwa atau fenomena, sama ada maujud atau abstrak yang mempunyai ciri-ciri yang khusus. Contohnya, konsep reptilia merujuk kepada sekumpulan haiwan yang mempunyai ciri- ciri berikut:

(i) Berkulit keras (ii) Hidup di air atau di darat (iii) Menetas telur
(i)
Berkulit keras
(ii)
Hidup di air atau di darat
(iii)
Menetas telur
(ii) Hidup di air atau di darat (iii) Menetas telur Dengan ini, pelajar diharapkan dapat mengamalkan

Dengan ini, pelajar diharapkan dapat mengamalkan pertimbangan seni visual, meningkatkan lagi kepekaan, menjadi pengkarya yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai yang disebutkan. Kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah rendah merangkumi empat bidang iaitu menggambar, membuat rekaan dan corak, membentuk dan membuat binaan dan kraf tradisional. Murid dilatih untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas, sama ada daripada aspek estetik mahupun aspek gunaan. Melalui kefahaman aspek di atas, murid dapat diterapkan dengan penghayatan warisan seni visual dan mengamalkannya dalam kehidupan, terutama dalam meningkatkan nilai hidup. Murid akan didedahkan dengan ilmu seni visual yang berkaitan dengan bidang tertentu dan menerapkan budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi bersama.

yang berkaitan dengan bidang tertentu dan menerapkan budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi bersama. 48

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

AKTIVITI

Untuk memastikan bahawa deria dapat berfungsi dengan baik dalam kelas Seni

dalam Pendidikan, aktiviti-aktiviti hendaklah selalu dijalankan untuk memastikan

kefahaman tentang seni itu meningkat.

Jadual 1: Contoh Aktiviti Kepekaan Deria Sentuh Masa EKSPRESI Deria MELALUI Subuh Tengahari Malam SENI
Jadual 1: Contoh Aktiviti Kepekaan Deria Sentuh
Masa
EKSPRESI
Deria
MELALUI
Subuh
Tengahari
Malam
SENI
Sentuh
(Apa yang
anda sentuh)
Seni Visual
Gambar
Gambar
Gambar
(lukis
macam
macam
macam
gambar)
biasa,
biasa, idea
biasa, idea
terdapat
kurang
banyak
banyak idea
Muzik
Corak irama
Corak irama
Corak irama
(Cipta irama
yang
yang segar
yang lembut
yang
menyegarkan
berbeza)
Pergerakan
Pergerakan
Pergerakan
Pergerakan
(Aras: Tinggi,
aras
aras tinggi
yang rendah
sederhana
sederhana
dan ruang
ruang yang
dan rendah)
dan ruang
yang jauh
dekat
yang dekat
atau luas

Jadual 1 menyenaraikan beberapa aktiviti berdasarkan kepekaan deria:

Huraian Aktiviti di atas:

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Untuk ekpresi melalui seni visual gambar yang dilukis, ia tetap sama tidak mengira waktu. Perbezaan yang ada cuma dari segi kreativiti atau luahan perasaan ketika melukis. Melukis pada waktu subuh dan malam memungkinkan banyak idea datang kerana keadaannya sunyi. Ini berbeza dengan waktu tengah hari kerana keadaan bising dan aktiviti sibuk menyebabkan kurangnya tumpuan.

Di dalam muzik pula, corak irama yang dilakukan pada waktu subuh seboleh- bolehnya biarlah corak irama yang menyegarkan atau aktif. Ini kerana pada awal pagi, pelajar akan dirangsang dengan muzik yang aktif supaya mindanya menjadi aktif. Untuk itu, corak irama yang sesuai adalah seperti rentak march. Berbanding dengan waktu malam, pelajar mula mengantuk dan bersedia untuk tidur. Maka corak irama yang sesuai adalah seperti asli, masri, slow rock dan sebagainya. Lagu yang sesuai pula adalah lagu yang mendayu-dayu atau lagu yang mempunyai mud yang lembut.

yang mendayu-dayu atau lagu yang mempunyai mud yang lembut. Manakala dalam pergerakan pula, pada masa subuh
yang mendayu-dayu atau lagu yang mempunyai mud yang lembut. Manakala dalam pergerakan pula, pada masa subuh
yang mendayu-dayu atau lagu yang mempunyai mud yang lembut. Manakala dalam pergerakan pula, pada masa subuh

Manakala dalam pergerakan pula, pada masa subuh pergerakan yang dilakukan adalah bercorak sederhana kerana baru bangun dari tidur. Berbanding dengan masa tengah hari, pergerakan yang dilakukan berada pada aras tinggi iaitu masa yang aktif.

Mengalami Melalui Deria

Semua aktiviti yang dilaksanakan perlulah diolah untuk menajamkan lagi pengalaman deria pelajar. Untuk itu, aktiviti-aktiviti hendaklah dilakukan seberapa kerap yang boleh bagi memastikan deria semakin matang.

kerap yang boleh bagi memastikan deria semakin matang. Penggabungjalinan Penggabungjalinan bermaksud proses

Penggabungjalinan

Penggabungjalinan bermaksud proses mengintegrasikan berbagai-bagai kemahiran untuk menghasilkan satu pelajaran yang bersepadu dan menyeluruh. Melalui penggabungjalinan ini, pelbagai kemahiran dalam sesuatu pelajaran dapat disampaikan secara harmoni dan bersepadu. Penggunaan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

penggabungjalinan ini dapat mengelakkan kebosanan terhadap sesuatu pelajaran berbanding jika hanya satu kemahiran sahaja yang diajarkan.

Di samping itu, pelajar akan dapat menguasai kemahiran secara bersepadu seperti yang dialami dalam kehidupan mereka. Misalnya, dalam aktiviti mewarna, mereka perlu menggunakan kemahiran mendengar, melihat, menyentuh dan sebagainya. Melalui strategi penggabungjalinan ini, pelbagai kemahiran dapat saling memperkukuhkan antara satu sama lain.

Ciri-ciri Penggabungjalinan

antara satu sama lain. Ciri-ciri Penggabungjalinan Beberapa ciri penggabungjalinan dapat dikenalpasti dan

Beberapa ciri penggabungjalinan dapat dikenalpasti dan dinyatakan seperti berikut:

dapat dikenalpasti dan dinyatakan seperti berikut: (a) Ia merupakan integrasi beberapa kemahiran yang terdapat
dapat dikenalpasti dan dinyatakan seperti berikut: (a) Ia merupakan integrasi beberapa kemahiran yang terdapat

(a) Ia merupakan integrasi beberapa kemahiran yang terdapat dalam satu-satu kemahiran.

Penggabungjalinan pelbagai kemahiran dalam satu kemahiran melibatkan kemahiran lisan atau pertuturan, membaca, menulis, mengira, melukis, mewarna dan kemahiran asas yang lain. Dengan ini, proses pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih bermakna, menyeronokkan, meningkatkan motivasi pelajar serta lebih berkesan. Di samping itu, kemahiran-kemahiran ini boleh dikategorikan kepada dua kategori iaitu:

ini boleh dikategorikan kepada dua kategori iaitu: (i) Kemahiran Fokus Kemahiran utama yang hendak disampaikan

(i) Kemahiran Fokus

Kemahiran utama yang hendak disampaikan sebagai yang terdapat dalam objektif pengajaran dan pembelajaran.

(ii) Kemahiran Sampingan

Kemahiran yang digabungjalinkan dipilih berdasarkan kaitannya dengan kemahiran fokus. Kemahiran ini dapat membantu meningkatkan lagi penguasaan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

kemahiran fokus di samping menjadikan pengajaran guru lebih bererti dan menarik.

(b) Proses penggabungjalinan berlaku di antara kemahiran yang berkaitan secara bersepadu dan menyeluruh. (i) Penggabungjalinan Kemahiran Secara Merentas Kurikulum Penggabungjalinan kemahiran merentas kurikulum adalah melibatkan kemahiran-kemahiran seperti berikut:

Kemahiran belajar untuk belajar Kemahiran membaca pantas, mencari dan memilih maklumat, merujuk, membuat nota, menulis ringkasan, berkomunikasi di khalayak ramai dan sebagainya diberi penekanan dan disepadukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

dan disepadukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. • Kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis Pelajar
• Kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis Pelajar akan berupaya untuk mengenal pasti fakta, andaian
Kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis
Pelajar akan berupaya untuk mengenal pasti fakta, andaian serta idea yang
berkemungkinan membawa kepada perubahan positif. Pemikiran kritis juga
membolehkan pelajar menganalisa sesuatu persoalan dan seterusnya mencari
jalan untuk membuat penyelesaian yang tepat. Pelajar juga akan berfikiran
kreatif dan mampu untuk menjana idea atau pemikiran baru, mengeluarkan
cadangan, membina jalan penyelesaian kepada sesuatu masalah dan
membolehkan seseorang untuk menghasilkan satu produk atau inovasi baru.
Kemahiran pelbagai kecerdasan
Bagi kemahiran pelbagai kecerdasan, Howard Gardner telah menyenaraikan
lapan kecerdasan yang pelbagai:

Kecerdasan bahasa

Kecerdasan logik-matematik

Kecerdasan muzik

Kecerdasan ruang

Kecerdasan kinestetik

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Kecerdasan interpersonal

Kecerdasan intrapersonal

Kecerdasan naturalistik

Jika usaha memperkembangkan pelbagai kecerdasan yang ada pada pelajar berjaya dilaksanakan, ia akan dapat melahirkan individu yang holistik, seimbang dan harmonis.

Kemahiran generik

yang holistik, seimbang dan harmonis. Kemahiran generik Ini termasuklah kemahiran berkomunikasi dengan berkesan,

Ini termasuklah kemahiran berkomunikasi dengan berkesan, mahir dalam penggunaan teknologi, kebolehan membuat perancangan dan mengelolakan aktiviti, mampu melakukan kerja dalam kumpulan, berupaya untuk menyelesaikan masalah, berkebolehan mengurus, memilih dan menganalisis maklumat, berkebolehan menggunakan idea dan teknik matematik, kebolehan memahami budaya, dan mempunyai literasi maklumat.

kebolehan memahami budaya, dan mempunyai literasi maklumat. Ini mampu untuk menyediakan satu generasi yang akan menjadi
kebolehan memahami budaya, dan mempunyai literasi maklumat. Ini mampu untuk menyediakan satu generasi yang akan menjadi

Ini mampu untuk menyediakan satu generasi yang akan menjadi pekerja yang cekap, mahir dan berketrampilan di tempat kerja dan alam pekerjaan di samping mengekalkan budaya dan etika yang baik.

(ii) Kebaikan Penggabungjalinan dalam Pengajaran Terdapat beberapa kelebihan jika penggabungjalinan dalam proses pengajaran dan pembelajaran terlaksana.

dalam proses pengajaran dan pembelajaran terlaksana. Antara kebaikan tersebut ialah: Sebagai pengukuhan kepada

Antara kebaikan tersebut ialah:

Sebagai pengukuhan kepada kemahiran yang telah diperolehi daripada mata pelajaran lain.

Kemahiran sampingan yang terdapat dalam penggabungjalinan dapat membantu penguasaan kemahiran fokus seperti yang dikehendaki dalam objektif pengajaran dan pembelajaran.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Pelajar

dalam kehidupan.

berpeluang

untuk

menyepadukan

kemahiran-kemahiran

yang

perlu

Penggabungjalinan berupaya menimbulkan suasana pembelajaran yang

menarik dan mengelakkan kebosanan.

Menggalakkan proses pertumbuhan dan perkembangan pelajar secara seimbang, harmonis dan bersepadu.

Rumusan

pelajar secara seimbang, harmonis dan bersepadu. Rumusan  Deria dan seni lebih tertumpu kepada kepekaan deria

Deria dan seni lebih tertumpu kepada kepekaan deria terhadap perkembangannya.

 

Di samping itu, pengaruh persekitaran dan pengalaman juga dapat mempertingkatkan lagi ketajaman sesuatu deria dan perkembangannya terhadap nilai-nilai estetika.

deria dan perkembangannya terhadap nilai-nilai estetika. Aktiviti-aktiviti seni visual, muzik dan pergerakan secara

Aktiviti-aktiviti seni visual, muzik dan pergerakan secara tidak langsung melatih deria mengalami pelbagai peristiwa. Dengan mengadakan penggabungjalinan aktiviti, kefahaman terhadap bidang Seni dalam Pendidikan dapat dipertingkatkan lagi.

MMMMMMM

penggabungjalinan aktiviti, kefahaman terhadap bidang Seni dalam Pendidikan dapat dipertingkatkan lagi. MMMMMMM 54

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

TAJUK 2

KREATIVITI, ESTETIKA DAN EKSPRESI VISUAL

2.1

Sinopsis

2 KREATIVITI, ESTETIKA DAN EKSPRESI VISUAL 2.1 Sinopsis Tajuk ini memberi pendedahan tentang huraian konsep-konsep

Tajuk ini memberi pendedahan tentang huraian konsep-konsep kreativiti,

estetika,

ekspresi visual kanak-kanak dari beberapa tokoh dan pengkaji lukisan kanak-

kanak. Perhatian diberi kepada aspek kajian kepada konsep-konsep yang

diketengahkan.

Hasil Pembelajaran Menjelaskan konsep kreativiti, estetika dan ekspresi visual menghalang kreativiti kanak-kanak
Hasil Pembelajaran
Menjelaskan konsep kreativiti, estetika dan ekspresi visual
menghalang kreativiti kanak-kanak
Menjelaskan kepentingan proses kreativiti dan artistik
Kerangka konsep tajuk modul ini.
KREATIVITI, ESTETIKA DAN EKSPRESI VISUAL
PROSES
KONSEP
KREATIVITI
ESTETIKA
DAN
ARTISTIK
ESTETIKA

2.2

1.2.1

1.2.2

Menghurai ciri-ciri kreativiti, estetika dan ekpresi visual dan faktor yang

1.2.3

1.2.4

ekspresi

Membandingkan pendapat beberap tokoh tentang kreativiti, estetika dan

2.3

pendapat beberap tokoh tentang kreativiti, estetika dan 2.3 KOH KONSEP KREATIVITI 55 KONSEP EKSPRESI VISUAL TOKOH-
KOH KONSEP KREATIVITI 55
KOH
KONSEP
KREATIVITI
55
beberap tokoh tentang kreativiti, estetika dan 2.3 KOH KONSEP KREATIVITI 55 KONSEP EKSPRESI VISUAL TOKOH- TOKOH
KONSEP EKSPRESI VISUAL
KONSEP
EKSPRESI
VISUAL

TOKOH-

TOKOH

beberap tokoh tentang kreativiti, estetika dan 2.3 KOH KONSEP KREATIVITI 55 KONSEP EKSPRESI VISUAL TOKOH- TOKOH

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

2.4

Kandungan

Pengenalan

IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU 2.4 Kandungan Pengenalan Tajuk Kreativiti, Estetika dan Ekspresi Visual merupakan

Tajuk Kreativiti, Estetika dan Ekspresi Visual merupakan kesinambungan dari tajuk 6 Imaginasi dan Kreativiti kanak-Kanak. Semasa sesi interaksi bersemuka, anda telah didedahkan dengan pelbagai ragam gaya lukisan kanak- kanak merangkumi ciri lukisan kanak-kanak, watak-watak dan gaya bahasa kanak-kanak menerusi analisis lukisan yang telah anda laksanakan. Apa yang anda perolehi itu kesemuanya adalah petunjuk kepada ekspresi visual kanak- kanak berdasarkan imaginasi serta daya kreativiti kanak-kanak. Hasil lukisan kanak-kanak itu mempunyai nilai estetiknya tersendiri. Kesinambungan daripada tajuk itu kita akan menumpu secara lebih spesifik kepada konsep seperti kreativiti, estetika dan ekspresi visual seperti yang dinyatakan.

estetika dan ekspresi visual seperti yang dinyatakan. Kreativiti (Senario Guru di Sekolah Pendalaman) : Dalam
estetika dan ekspresi visual seperti yang dinyatakan. Kreativiti (Senario Guru di Sekolah Pendalaman) : Dalam

Kreativiti

(Senario Guru di Sekolah Pendalaman) :

Dalam sebuah artikel mengatakan; Ada sebuah sekolah di pendalaman negeri Sabah, guru menggunakan daun keladi sebagai menggantikan kertas lukisan semasa menjalankan kelas seni . Ini berikutan kesukaran guru mendapatkan sumber bekalan kertas lukisan kerana kedudukan sekolah agak jauh dari pekan. Guru berkenaan terpaksa berkorban masa saban minggu untuk mengumpul helaian daun keladi di sekitar kampung untuk dibawa ke sekolah. Merujuk kepada senario di atas, adakah anda pernah mengambil tindakan yang serupa bila berhadapan dengan masalah ? Bolehkah kita mengatakan guru berkenaan sebagai guru yang kreatif ? Bagaimana pula jika anda mendapati pelajar di sekolah anda suka mencipta roket kertas ? Bolehkah anda mengatakan pelajar anda pelajar yang kreatif ?

pelajar di sekolah anda suka mencipta roket kertas ? Bolehkah anda mengatakan pelajar anda pelajar yang

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Terminologi kreatif berasal dari perkataan Latin ‘creare’ yang bermaksud

“membuat/ mencipta/ mereka cipta”. Manakala Greek “creare” bermaksud

“memenuhi”. Sehubungan itu dapat dirumuskan bahawa kreativiti melibatkan

daya berfikir dan kemahiran berfikir yang menerbitkan idea manakala pemikiran

kritis adalah pemikiran yang menilai ke atas sesuatu idea. Oleh itu pemikiran

kreatif mestilah berasaskan manipulasi dari pengalaman serta pengetahuan yang

sedia ada bagi membolehkan seseorang itu dapat mencetuskan idea atau hasil

membolehkan seseorang itu dapat mencetuskan idea atau hasil ciptaan yang baru dan lebih baik daripada yang

ciptaan yang baru dan lebih baik daripada yang sebelumnya.

Jika anda boleh mendefinisikan kreatif dengan cara metafora, apa yang boleh anda kata dan mengapa ?

Contoh : Kreativiti seperti kucing mengejar ekornya.

? Contoh : Kreativiti seperti kucing mengejar ekornya. Dalam tindakan kita mencipta atau menyelesaikan masalah cara
? Contoh : Kreativiti seperti kucing mengejar ekornya. Dalam tindakan kita mencipta atau menyelesaikan masalah cara

Dalam tindakan kita mencipta atau menyelesaikan masalah cara kreatif kita sering memusing keliling seperti dalam bulatan yang tiada penghujungnya bagi mendapatkan idea. Kadang kala jawapan atau penyelesaian itu betul sebelum kita sedar tapi sayang kita tidak melihatnya. Jadi untuk mendapatkan penyelesaian, himpunkan cebisan-cebisan yang tertinggal, selesaikan masalah. Apa yang perlu, kita harus melihat sesuatu yang sering kita lihat itu dengan cara baru dan berlainan.

yang sering kita lihat itu dengan cara baru dan berlainan. http://www.uwsp.edu/education/lwilson/creativ/define.htm-
yang sering kita lihat itu dengan cara baru dan berlainan. http://www.uwsp.edu/education/lwilson/creativ/define.htm-
yang sering kita lihat itu dengan cara baru dan berlainan. http://www.uwsp.edu/education/lwilson/creativ/define.htm-

http://www.uwsp.edu/education/lwilson/creativ/define.htm-

Dikeluarkan pada 28/8/09

Dikeluarkan pada 28/8/09 Kreativiti bersangkut dengan pemikiran kreatif. Berfikiran

Kreativiti bersangkut dengan pemikiran kreatif. Berfikiran kreatif bermaksud

berfikir di luar kotak. Ia juga berkait dengan keupayaan seseorang

Kreativiti pada dasarnya ialah satu bentuk penyelesaian masalah. Tapi ia adalah sejenis penyelesaian masalah yang istemewa suatu yang melibatkan masalah yang mana tiada jawapan mudah : iaitu masalah yang popular atau biasa tapi sukar untuk diselesaikan. Kreativiti melibatkan penyesuaian dan kemudahlenturan/fkelsibeliti pemikiran. Inilah satu- satunya kemahiran yang banyak dalam laporan pendidikan.(Contoh :

57 Laporan Carnegie 1986) yang dicadangkan dan kritikal bagi pelajar. Sumber :

http://www.kidsource.com/kidsource/content2/Creativity_in_kids.html-

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

menyelesaikan

masalah.

Kathy

Goff,

dalam.

mengatakan

pemikiran

kreatif

itu

melewati imaginasi kita untuk mencipta idea-idea baru. Ia adalah gaya hidup,

sifat personaliti seseorang, cara melihat dunia dan cara kita berinteraksi dengan

sesuatu. Dalam sebuah laporan 'All our futures: Creativity,

Culture and Education', the National Advisory Committee's report (DfEE, 1999).

the National Advisory Committee's report (DfEE, 1999). Definisi kreativiti dirungkaikan kepada empat ciri ; pertama

Definisi kreativiti dirungkaikan kepada empat ciri ; pertama yang melibatkan

pemikiran dan tingkahlaku imaginatif. Kedua ialah aktiviti imaginatif

(penghayalan) yang bertujuan, iaitu terarah bagi mencapai satu-satu objektif.

Ketiga proses ini mesti menjana sesuatu yang asli (original). Keempat ialah nilai

yang berkait dengan objektif yang dikhayalkan itu. Laporan ini juga mengatakan

bahawa darjah kreativiti seseorang boleh jadi berkurang atau lebih jika diberi peluang. Aktiviti 1 :
bahawa darjah kreativiti seseorang boleh jadi berkurang atau lebih jika diberi
peluang.
Aktiviti 1 :
Beri satu contoh anda berfikir di luar kotak bila mana sesuatu masalah
tidak dapat diselesaikan di bilik darjah ?
( 30 minit )
Menurut Muhamad Tamyez Bajuri (1996), kreativiti adalah berkait dengan
aspek penerokaan, sama ada melalui mental atau fizikal. Daya inilah yang
membawa kita kepada satu cara pemikiran di luar pemikiran biasa (berfikir diluar
kotak). Sesungguhnya kreativiti melibatkan daya berfikir dan kemahiran berfikir
seseorang , maka itu ia dapat dibentuk, dilatih menerusi ransangan tertentu.
itu ia dapat dibentuk, dilatih menerusi ransangan tertentu. “ Creativity has been considered in terms of

Creativity has been considered in terms of process, product or person (Barron and Harrington, 1981) and has been defined as the interpersonal and intrapersonal process by means of which original, high quality, and genuinely significant products are developed”.

Dipetik Aktiviti dari 2 : sumber

:http://www.kidsource.com/kidsource/content2/Creativity_in_kids.html- dikeluarkan

David Peat Creativity and Education dalam http://www.paricenter.com /library/paper/peat19.php, mengatakan :

“ I would argue that there can be no program, no system of training or education for

creativity. 58 Whatever definition or boundry we draw around it, something else that is totally

creative will emerge in a different place. Creativity is not a skill, it is not a sort of muscle of the brain, or a technology of the mind. Creativity makes use of knowledge and skill but that

is not where its roots lie”.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Uji pemikiran kreatif anda, cuba sambungkan kesemua sembilan titik hitam yang terdapat dalam rajah di
Uji pemikiran kreatif anda, cuba sambungkan kesemua sembilan titik
hitam yang terdapat dalam rajah di bawah ini dengan tidak melebihi
empat garis lurus tanpa mengangkat pensil.
( 30 minit )
empat garis lurus tanpa mengangkat pensil. ( 30 minit ) Setelah anda menyambung titik tersebut ,
empat garis lurus tanpa mengangkat pensil. ( 30 minit ) Setelah anda menyambung titik tersebut ,
empat garis lurus tanpa mengangkat pensil. ( 30 minit ) Setelah anda menyambung titik tersebut ,
Setelah anda menyambung titik tersebut , adakah anda menyedari tindakan kreatif anda itu? Tahukah anda
Setelah anda menyambung titik tersebut , adakah anda menyedari tindakan
kreatif anda itu? Tahukah anda apakah ciri-ciri individu kreatif tersebut ?
Berikut adalah antara ciri-ciri individu kreatif.
Bersifat fleksibel
Seseorang yang kreatif berupaya untuk menyesuaikan
dirinya dalam apa-apa keadaan.
Sensitif dan peka
Sensitif menggunakan deria dan alam sekeliling
Idea asli / Tulen
Cetusan idea yang asli , membuat kerja mengikut
cetusan rasa bukan cedokan.
Mengambil perhatian, membuat pertimbangan,

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Bersifat terbuka

menganalisis, menerima pandangan dan pendapat orang lain.

Logik

Berfikir secara logik dan rasional.

Berfikiran bebas

Mempunyai daya fikir yang tidak terkongkong

bebas Mempunyai daya fikir yang tidak terkongkong Bandingkan idea / pandangan pakar-pakar berikut mengenai

Bandingkan idea / pandangan pakar-pakar berikut mengenai kreativiti ;

E. Paul

Torrance

Pencipta kepada “Torrence Test of Creative Thinking” iaitu satu kaedah penanda aras dalam mengukur tahap kreativiti seseorang. Menganjurkan tujuh kaedah utama dalam proses penjanaan kreativiti seseorang individu : Penyoalan, Penemuan, Pemerhatian, Percubaan, Penerokaan, Memanipulasi, Aktiviti bermain

Percubaan, Penerokaan, Memanipulasi, Aktiviti bermain June King Melihat bahawa kreativiti seseorang mampu dirobah
Percubaan, Penerokaan, Memanipulasi, Aktiviti bermain June King Melihat bahawa kreativiti seseorang mampu dirobah

June King

Melihat bahawa kreativiti seseorang mampu dirobah bagi melahirkan satu idea yang baru.

McFee

Carl Rogers

Melihat bahawa faktor kesihatan adalah menjadi asas kepada menjadi manusia kreatif: keterbukaan kepada pengalaman, menikmati keindahan, Menghargai diri, Mengamalkan kebebasan

Victor

Pakar ini percaya bahawa setiap kanak-kanak dilahirkan kreatif. Melihat kreativiti pada seorang murid boleh diukur melalui empat komponen utama iaitu kelancaran, fleksibel, keaslian dan kepekaan

Lowenfeld

iaitu kelancaran, fleksibel, keaslian dan kepekaan Lowenfeld Guilford Pengatur kepada Teori Struktur Intelek (SI) terdiri

Guilford

Pengatur kepada Teori Struktur Intelek (SI) terdiri daripada 180 kebolehan (termasuk kreativiti) dalam dimensi operasi, kandungan dan hasilan http://www.en.wikipedia.org/wiki/jpguildford#bibliography

Alexander

Osborne

Pengasas kepada Creative Problem Solving (CPS). Banyak mengutarakan model-model pemikiran produktif. Menganjurkan sesuatu masalah boleh diselesaikan secara kreatif melalui model CPS. Perluasan Kaedah kreatif: Membesarkan, mengecilkan, membanyakkan,

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

mengurangkan,mengubahsuaikan menukar kedudukan. Kaedah kreatif Alexander Osborne akan disentuh dengan lebih terperinci

mengurangkan,mengubahsuaikan menukar kedudukan. Kaedah kreatif Alexander Osborne akan disentuh dengan lebih terperinci dalam kursus yang akan datang

Aktiviti 3 :

Pada pandangan anda apakah yang menjadi penghalang kepada kreativiti kanak-kanak ? ( 30 minit )
Pada pandangan anda apakah yang menjadi penghalang kepada
kreativiti kanak-kanak ?
( 30 minit
)
Meransang Kreativiti

Cuba anda ikuti keterangan di bawah : Antara strategi yang dapat dilakukan

keterangan di bawah : Antara strategi yang dapat dilakukan untuk merangsang ke arah pemikiran kreatif ialah
keterangan di bawah : Antara strategi yang dapat dilakukan untuk merangsang ke arah pemikiran kreatif ialah

untuk merangsang ke arah pemikiran kreatif ialah melalui kaedah sumbangsaran

(Brainstorming). John Baer (1997) menggariskan 4 panduan utama semasa

menjalankan sesi sumbangsaran . Cuba anda teliti 4 strategi di bawah ini.

Strategi Pertama. Elakkan daripada membuat penilaian awal terhadap pemikiran murid- murid semasa proses awal
Strategi Pertama.
Elakkan daripada membuat penilaian awal terhadap pemikiran murid-
murid semasa proses awal sumbangsaran. Tindakan ini boleh
membantutkan keyakinan dan usaha murid-murid untuk menyalurkan

Strategi Kedua. Elakkan pemilikan idea oleh kumpulan dan individu. Ini kerana, apabila idea dan saranan dihakimi oleh individu atau kumpulan ianya akan menerbitkan perasaan ego maka kerjasama dalam kalangan murid akan berkurang. Sekiranya keadaan sebegini berlaku, biasanya akan wujud suasana tegang dalam kalangan murid kerana mereka akan cuba mempertahankan idea mereka dan secara tidak

mereka akan cuba mempertahankan idea mereka dan secara tidak langsung akan berlaku kesukaran pada guru untuk

langsung akan berlaku kesukaran pada guru untuk memperbaiki idea

akan berlaku kesukaran pada guru untuk memperbaiki idea Strategi Ketiga. Main peranan sebagai guru untuk

Strategi Ketiga. Main peranan sebagai guru untuk menjelaskan kepada murid-murid bahawa tidak menjadi kesalahan untuk meminjam idea dan meniru cara yang telah sedia ada bagi tujuan penambahbaikan dalam proses

Strategi Keempat. Menggalakkan sumbangsaran idea yang luar biasa daripada murid walau pun terkeluar idea yang tidak masuk akal. Galakan sebegini dapat merangsang murid berfikir di luar daripada kemampuan. Ini supaya murid dapat melahirkan idea yang menarik, jika tidak, idea hanya bersifat

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Aktiviti 4 :

KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Aktiviti 4 : Pada fikiran anda apakah bentuk ransangan yang

Pada fikiran anda apakah bentuk ransangan yang boleh anda lakukan untuk murid-murid anda di sekolah, khasnya murid-murid di tahap 1 dan 2?

( 30 minit

)

Fisher,R(2006) soalan untuk merangsang kreativiti boleh dirangkum dalam kumpulan huruf CREATE seperti:

Combine/Connect Rearrange Eleminate Adapt Try another use Extend

R earrange E leminate A dapt T ry another use E xtend Terangkan bagaimana anda boleh

Terangkan bagaimana anda boleh mengaplikasikan rujukan ini dalam merangsang kreativiti kanak-kanak semasa membuat corak.

Sumber:http//www.teach thinking.net

Sumber:http//www.teach thinking.net

Sumber:http//www.teach thinking.net

Proses Kreativiti dan Artistik

Seperkara yang sangat signifikan dalam konteks pembelajaran seni,

khususnya dalam aktiviti melukis ialah “proses artistik”. Proses artistik ialah

proses penghasilan karya. Proses artistik memberi kuasa tujuk kepada guru

pendidikan seni bagaimana pelajar menjana serta mengembangkan idea

(proses kreativiti) berdasarkan pemerhatian dan pengamatan mereka.

Laura H. Chapman di dalam bukunya Approach in Art Education (1978),

menjelaskan bahawa proses kreativiti mempunyai pertalian dan hubungan yang

hampir sama dalam proses penghasilan karya (proses artistik). Chapman juga

menjelaskan bahawa proses artistik itu adalah tidak rigid dan bersifat boleh ubah

artistik itu adalah tidak rigid dan bersifat boleh ubah dari segi kaedah dan tekniknya. Bagaimana pun

dari segi kaedah dan tekniknya. Bagaimana pun beliau menyarankan prosesnya

melalui tiga langkah seperti di bawah :

I

Penjanaan Idea (Inception of Idea)

II

Pengkarya/Pelukis menetapkan objektif dan hala tuju menghasilkan karya. Ini bergantung kepada idea / sumber idea yang datang kepada pelukis. Kadang kala prosesnya mengambil masa yang agak lama.

Ini bergantung kepada idea / sumber idea yang datang kepada pelukis. Kadang kala prosesnya mengambil masa

Peringkat penghalusan atau pemurnian idea. Ini

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Pengolahan/Pemurnian Idea (Elaboration & Refinement)

dibuat bagi menentukan imej yang dihasilkan benar-benar menepati tema atau tujuan dan untuk memperolehi hasil terbaik. Peringkat ini biasanya diulang beberapa kali.

III

Pengkarya menentukan bahan yang sesuai untuk berkarya. Pemilihan bahan memberi kesan kepada hasilan karya dan jangkamasa menyiapkan karya.

Kemahiran Mengguna Bahan (Execution in a Medium)

Dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah proses artistik adalah merujuk kepada aturan berikut
Dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah proses
artistik adalah merujuk kepada aturan berikut :
1 Pemerhatian
2 Penerokaan
3 Penghasilan
4 Apresiasi
Proses artistik sebenarnya bermula dari memilih suatu pandangan menarik
umpamanya, atau memberi fokus kepada keunikan sesuatu objek hinggalah
kepada siapnya sebuah hasil karya. Dalam hal ini pelajar sebenarnya telah melalui
satu proses di mana mereka membuat pemerhatian , meneroka, menganalisa,
menilai secara kritis serta menghasilkan karya , kemudian menghargai hasil kerja
seni mereka sendiri. Secara tidak langsung ini dapat meningkatkan kefahaman
mereka tentang nilai-nilai artistik/estetika pada sesebuah karya.

Aktiviti 5 :

artistik/estetika pada sesebuah karya. Aktiviti 5 : Perlukah anda membimbing pelajar anda dalam menjana idea?

Perlukah anda membimbing pelajar anda dalam menjana idea? Mengapa ? Bincangkan bersama rakan anda. Beri contoh bagaimana guru memudahcara supaya murid dapat menjana idea. ( 60 minit

)

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

i) Rakan A :

ii) Rakan B :

iii) Rakan C :

Konsep Estetika

i) Rakan A : ii) Rakan B : iii) Rakan C : Konsep Estetika Perkataan estetika

Perkataan estetika diambil dari perkataan Greek iaitu aisthetikos yang merujuk kepada perkara yang berkaitan dengan pancaindera atau deria. Estetika sering dikaitkan dengan hasil karya seni, atau pada sesuatu yang ada nilai seninya. Bagi sebahagian besar kita menyatakan sebagai indah atau cantik. Dalam Bahasa Inggeris disebut beautiful. Mampukah untuk kita mengukur keindahan atau kecantikan itu ?. Cuba anda amati hasil karya di bawah :

beautiful. Mampukah untuk kita mengukur keindahan atau kecantikan itu ?. Cuba anda amati hasil karya di
beautiful. Mampukah untuk kita mengukur keindahan atau kecantikan itu ?. Cuba anda amati hasil karya di
beautiful. Mampukah untuk kita mengukur keindahan atau kecantikan itu ?. Cuba anda amati hasil karya di
beautiful. Mampukah untuk kita mengukur keindahan atau kecantikan itu ?. Cuba anda amati hasil karya di

Reformasi Series 1999 Karya Catan Zulkifli Yusoff . Sumber: The Art Gallery Penang

Lukisan Dayang Ai Bt Hamzah Umur : 6 Tahun/2009 Sumber : Tadika Sri Murni IPGM Kampus Tawau

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Tawau JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Sumber : Student Art Gallery
Tawau JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Sumber : Student Art Gallery
Tawau JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Sumber : Student Art Gallery

Sumber : Student Art Gallery http://azarted.org/gallery.asp.dikeluarkan pada.26/07/08

Aktiviti 6 : Berdasarkan pengamatan anda kepada empat hasil karya di atas, cuba jawab soalan
Aktiviti 6 :
Berdasarkan pengamatan anda kepada empat hasil karya di atas,
cuba jawab soalan di bawah.
( 60 minit
)
i) Pada pandangan anda karya manakah yang lebih menarik ?
ii) Adakah karya itu mempunyai nilai estetika?
iii) Beri justifikasi kepada jawapan anda.
Ikuti keterangan seterusnya ; Secara lebih lanjut, dalam memahami konsep
estetika, usahawan seni Rahimie Harun (2004) mendefinisikan estetika dengan
rumusan berikut:

Unique + A2 = Value Aesthetics Asimillation

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Menurut beliau setiap hasil kerja seni mempunyai nilai seninya tersendiri . Nilai

itu terbit daripada gabungan keunikan beserta pelbagai elemen seni visual lain

seperti rupa, bentuk, jalinan (estetik) disertai dengan asimilasi idea, konteks,

sejarah, antropologi, emosi dan sebagainya. Dapatkah kita menentukan nilai

hasil kerja seni murid-murid kita ?

kita menentukan nilai hasil kerja seni murid-murid kita ? Aktiviti 7: Cuba anda perhatikan karya di
Aktiviti 7: Cuba anda perhatikan karya di bawah. Dapatkah anda mengesan aspek estetika bagi kedua-dua
Aktiviti 7:
Cuba anda perhatikan karya di bawah. Dapatkah anda mengesan
aspek estetika bagi kedua-dua karya ini?
( 60 minit
)

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU A painting by artist Miquel Barcelo at the Spanish
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU A painting by artist Miquel Barcelo at the Spanish
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU A painting by artist Miquel Barcelo at the Spanish

A painting by artist Miquel Barcelo at the Spanish pavilion Picture: AFP/GETTY Sumber :

http://www.telegraph.co.uk/culture/culturepicturegalleries

Barcelo at the Spanish pavilion Picture: AFP/GETTY Sumber : http://www.telegraph.co.uk/culture/culturepicturegalleries
http://www.telegraph.co.uk/culture/culturepicturegalleries Sumber : Gambarfoto Laman Arca UPSI Tahun 2002 Konsep

Sumber : Gambarfoto Laman Arca UPSI Tahun 2002

Konsep estetika dalam seni seperti pendapat ahli kaji purba Jerman,

Winckleman, dianalisis oleh Rasilan Johnny @ Roslan (1999), Winckleman

menggabungkan pemerhati dan objek yang diperhatikan untuk tujuan mengenal

atau menyedari keindahan. Walau bagaimana pun Winckleman lebih

memberikan tumpuan kepada pemerhati kerana menurutnya jika tidak ada

pemerhati, objek atau sesuatu benda itu tidak indah. Oleh itu apa yang indah

adalah apa yang difikirkan , diberi reka bentuk dan diusahakan. (Sila rujuk Teks

, diberi reka bentuk dan diusahakan. (Sila rujuk Teks Pendidikan Seni Visual dan Muzik – Editor

Pendidikan Seni Visual dan Muzik Editor Mohd Johari Ab Hamid, 2004)

Menurut pandangan Al Ghazali, keindahan ialah nikmat yang tersendiri,

yang dihayati keranaNya dan bukan kerana tujuan yang lain. Keindahan tiap-tiap

satu benda itu terletak pada kesempurnaannya yang disedari melalui sifatnya.

Justeru itu, cetusan rasa keindahan yang diamati secara luaran adalah pada

tahap yang dialami oleh kanak-kanak dan haiwan manakala rasa keindahan

yang timbul dari dalam diamati oleh mata hati dan cahaya penglihatan batin

manusia terdiri dari mereka yang dewasa.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Beauty is not something that "exists" objectively but something that "is felt." Some element existing in the object gives the subject an emotional stimulation that is felt by the subject as beauty. Then, what is this element that stimulates the subject emotionally, in other words, what is the element of beauty? It is the combination of the purpose for which the object was created (the purpose of creation) and the harmony of the physical elements within the object. That is to say, when the physical elements, such as lines, shapes, sounds, colors, space are well harmonized centering on the purpose of creation, they give to the subject an emotional stimulation that is felt as beauty. When beauty is recognized as such by the subject, it becomes actual beauty.

Theory of Art

ughta8.html Dikeluarkan 26/6/2005

ughta8.html Dikeluarkan 26/6/2005 Pengalaman estetik adalah hasil interaksi pemerhati dengan
ughta8.html Dikeluarkan 26/6/2005 Pengalaman estetik adalah hasil interaksi pemerhati dengan

Pengalaman estetik adalah hasil interaksi pemerhati dengan objek

tersebut. Ia tidak akan berlaku sekiranya salah satu antaranya tidak berinteraksi.

Keadaan ini berlaku apabila seseorang itu bersifat sedia menerima dengan

mengamati dan memahami beberapa aspek atau pengalaman yang

membolehkannya membuat pentafsiran. Menurut kajian terdapat dua cara untuk

melihat sifat kecantikan iaitu konsep relativist dan konsep objektivist. Bagi yang

menginterpretasi sesuatu objek seni itu melalui konsep relativist ialah mereka

yang dipengaruhi oleh pengalaman, persekitaran individu, budaya dan cara

hidup. Maka sudah tentu wujud perbezaan persepsi dan pendapat tentang nilai

keindahan terhadap sesuatu objek seni. Misalnya mereka yang tinggal di daerah

sesuatu objek seni. Misalnya mereka yang tinggal di daerah Kalabakan, Tawau dimana masyarakatnya hidup serba kekurangan

Kalabakan, Tawau dimana masyarakatnya hidup serba kekurangan dalam

persekitaran pertanian kepala sawit jauh dari bandar akan berbeza persepsi

rasa keindahan atau nilai estetik berbanding masyarakat yang tinggal di Petaling

Jaya.

Konsep objektivist percaya bahawa kecantikan itu sudah ada bersama

objek seni dan bukan terletak pada persepsi seseorang. Maka untuk mentakrif

kecantikan pada sesebuah karya adalah dilihat dari aspek formalistik yang

berkaitan dengan kandungan atau isi (subjek) dan bentuk (form) iaitu merujuk

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

kepada elemen-elemen seni (garisan ,rupa, jalinan, bentuk, ruang dan warna)

dan prinsip-prinsip seni (imbangan, kontra, penegasan, irama, pergerakan,

harmoni, kepelbagaian, kesatuan) pada karya. Dengan itu seseorang harus

menguasai pengetahuan formalistik atau aturan dalam bidang seni terlebih

dahulu sebelum ia dapat merakamkan pengalaman estetikanya terhadap objek-

objek seni di sekelilingnya.

Aktiviti 8 : Berdasarkan dua buah karya catan di bawah, cuba anda tafsirkan karya tersebut
Aktiviti 8 :
Berdasarkan dua buah karya catan di bawah, cuba anda tafsirkan
karya tersebut menurut kedua-dua konsep yang dijelaskan.
Adakah
terdapat perbezaan
( 60 minit )
tafsiran
?
Adakah terdapat perbezaan ( 60 minit ) tafsiran ? ) Karya 1 : Siri Tari Pelukis
)
)
Adakah terdapat perbezaan ( 60 minit ) tafsiran ? ) Karya 1 : Siri Tari Pelukis

Karya 1 : Siri Tari

perbezaan ( 60 minit ) tafsiran ? ) Karya 1 : Siri Tari Pelukis : Yusof

Pelukis : Yusof Ghani Sumber : Balai Seni Lukis Negara

Karya 2 : Pelukis Tan Choon Ghee Sumber: Balai Seni Lukis Negara

Aktiviti 9 :

3
3

( 60 minit

tinggal dalam dua zaman

yang berbeza memberi tafsiran tentang keindahan sesuatu objek seni yang sama secara berbeza? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kedua-dua orang tersebut?

Bincangkan bagaimana dua orang yang

faktor-faktor yang mempengaruhi kedua-dua orang tersebut? Bincangkan bagaimana dua orang yang Konsep Ekspresi Visual 69

Konsep Ekspresi Visual

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Sejak dari zaman batu hingga ke hari ini manusia adalah dikatakan sebagai

pembuat imej. Contohnya imej yang terdapat di gua Laucaux , Perancis atau gua

Niah di Sarawak. Tujuan utama menghasilkan imej ini adalah sebagai sumber

komunikasi. Hal yang sama pada kanak-kanak, seawal umur dua atau tiga

tahun sudah membuat contengan bagi tujuan pernyataan dan komunikasi

berdasarkan gaya mereka sendiri. Representasi imej yang dijelmakan itu adalah

ekspresi visual yang tidak sama bagi setiap individu. Ekspresi visual seseorang

tidak sama bagi setiap individu. Ekspresi visual seseorang pelukis terhadap sesuatu objek yang dilukis misalnya

pelukis terhadap sesuatu objek yang dilukis misalnya merupakan manifestasi

rasa dalaman yang dianggap sebagai pernyataan perasaan.

the expressionist uses the term expression simply to record the obvious fact that art has something to do with human emotions and feelings. But by articulating this in term of “expression” a special and by no means obvious slant is placed on this intuitively obvious assumption which suggests that art is the venting or exhibition of emotion. And this slant is largely determined by ordinary meaning of the term expression…

H.Gene Bloker dalam (Philosophy of Art: Expression : http://www.ebookrate.com/pal.htm)
H.Gene Bloker dalam (Philosophy of Art: Expression :
http://www.ebookrate.com/pal.htm)

Berdasarkan teori ekspresi seperti yang diutarakan oleh Tolstoy, ekspresi datang

daripada peranan yang dimainkan oleh seni dalam masyarakat dan

perkembangan sejarah manusia. Seni muncul dalam segenap kehidupan dan

mempunyai keupayaan menyatukan manusia sebagai satu komuniti. Ekspresi

dalam seni menurutnya ialah satu bentuk komunikasi, seumpama bahasa.

Berdasarkan konsep ekspresi visual ini, setiap orang melukis atau

mencipta imej sesuai dengan tanggapan daripada apa yang mereka tahu dan

sesuai dengan tanggapan daripada apa yang mereka tahu dan lihat. Ini adalah tertakluk kepada persepsi dan

lihat. Ini adalah tertakluk kepada persepsi dan daya tafsir yang berbeza. Dalam

erti kata lain sebarang ungkapan yang terpancar melalui imej yang diciptakan

ialah apa yang dirasai oleh pelukis itu sebagai satu ekspresi dalaman yang

mempengaruhi ekspresi visualnya. Dengan sebab itulah terdapatnya pelbagai

rupa dan corak hasil lukisan dan ini merupakan gagasan yang diekspresikan

oleh seseorang pelukis. (The Expression Theory. http://www.david-

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Bagi Collingwood pula melihat ekspresi sebagai perhubungan yang rapat antara perasaan pelukis dan hasil kerjanya. Pelukis tidak perlu meluahkan perasaannya untuk khalayak. Collingwood mempunyai teorinya sendiri yang dinamakannya sebagai Korupsi Kesedaran (Corruption's of Consciousness). Emosi sebegini tidak jujur dan telah difahami sebagai pernyataan pelukis. Khalayak pula tidak berhajat untuk mengalami perasaan itu. Bagi Collingwood karya seni yang sama memiliki kualiti ekspresi yang berlainan. Contohnya kerja seni yang sama boleh berkongsi kualiti ekspresi tentang keriangan, kemurungan dan kebimbangan juga boleh menggambarkan ketenangan. Collingwood melihat perasaan yang sebenarnya adalah bersifat individual dan kontekstual. Menurut Chapman (1985), ada tiga aspek yang menentukan perbezaan ekspresi iaitu daya intuisi, persepsi dan konsepsi. Ketiga-tiga aspek ini mempunyai pengertian yang berlainan dan ada pelbagai faktor pula yang akan membawa kepada perbezaan bentuk ekspresinya. Konsep ekspresi visual pada sebuah lukisan umpamanya boleh membawa pelbagai pengertian bergantung kepada si pelukis itu. Sebenarnya terdapat pelbagai pendekatan yang digunakan oleh manusia bagi tujuan ekspresi antaranya melalui lisan, perasaan dan emosi , tulisan dan bahasa, penciptaan dan penghasilan pergerakan. Yang paling lazim dan tradisional ialah membuat penggambaran visual. Bagi kanak- kanak melalui aktiviti seni merupakan jalan yang paling mudah bagi mereka memperkembangkan daya kreativiti serta membuat ekspresi visual (pernyataan hasrat diri atau ekspresi diri). Cuba anda perhatikan ekspresi visual kanak-kanak di bawah ini :

visual (pernyataan hasrat diri atau ekspresi diri). Cuba anda perhatikan ekspresi visual kanak-kanak di bawah ini
visual (pernyataan hasrat diri atau ekspresi diri). Cuba anda perhatikan ekspresi visual kanak-kanak di bawah ini
visual (pernyataan hasrat diri atau ekspresi diri). Cuba anda perhatikan ekspresi visual kanak-kanak di bawah ini
visual (pernyataan hasrat diri atau ekspresi diri). Cuba anda perhatikan ekspresi visual kanak-kanak di bawah ini
visual (pernyataan hasrat diri atau ekspresi diri). Cuba anda perhatikan ekspresi visual kanak-kanak di bawah ini

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Sumber : http://shakk.us Aktiviti 10 : Perhatikan gerak geri
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Sumber : http://shakk.us Aktiviti 10 : Perhatikan gerak geri
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Sumber : http://shakk.us Aktiviti 10 : Perhatikan gerak geri
Sumber : http://shakk.us Aktiviti 10 : Perhatikan gerak geri murid anda, pilih satu daripada karya
Sumber : http://shakk.us
Aktiviti 10 :
Perhatikan gerak geri murid anda, pilih satu daripada karya murid anda.
Dengan merujuk kepada pandangan tiga orang tokoh tentang ekspresi visual,
huraikan ekspresi visual dalam karya murid anda .
( 60 minit )
Rumusan
Anda telah didedahkan dengan konsep-konsep kreativiti, estetik dan ekspresi
visual. Anda juga telah dijelaskan dengan proses kreatif dan artistik. Menurut
G.Perry (1970), dalam “Metodologi Pendidikan Seni, oleh Hj. Iberahim Hassan
“Metodologi Pendidikan Seni, oleh Hj. Iberahim Hassan (2000), guru perlu mengambilkira tentang perkembangan

(2000), guru perlu mengambilkira tentang perkembangan individu seperti

kreativiti, idea, persepsi dan perasaan seseorang pelajar. Laura Chapman (1978)

dan Effland (1977) pula mencadangkan pelajaran Pendidikan Seni harus boleh

memberi latihan kepada pelajar untuk membuat pernyataan seni (ekspresi

visual).

Menerusi pendekatan pengajaran seperti yang disarankan oleh Effland

(1977) pula terdapat enam pendekatan yang melibatkan ekspresi di mana wujud

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

aktiviti penerokaan, pengolahan dan penghasilan seni. Pelajar terlibat dalam

penemuan idea sendiri secara kreatif dan membentuk diri mereka bekerja

dengan media. Ketiga-tiga aktiviti ini menjadi proses kesenian yang dipelajari

oleh pelajar dalam aktiviti studio di sekolah.

Micheal (1983) pula menyatakan pengalaman seni akan membantu

pelajar dalam pembelajaran dan perkembangan mereka dari peringkat paling

asas seperti mengenali diri mereka, mengenali seni dan kebudayaan mereka,

mengenali diri mereka, mengenali seni dan kebudayaan mereka, perasaan, konsepsi dan ekspresi diri mereka melalui media.

perasaan, konsepsi dan ekspresi diri mereka melalui media. Dalam hal ini secara

tidak langsung ia membabitkan proses pengajaran dan pembelajaran,

bagaimana seseorang guru seni mengendalikan pengajarannya. Dalam konteks

melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah, seorang guru seni

harus berfikiran kreatif dan hendaklah sentiasa meransang serta membimbing

murid-muridnya agar sentiasa berfikiran kreatif dan fleksibel. Dengan demikian

Latihan 1 :
Latihan 1 :
kreatif dan fleksibel. Dengan demikian Latihan 1 : murid-murid akan lebih mudah menjana idea dalam proses

murid-murid akan lebih mudah menjana idea dalam proses berkarya.

Latihan 2 :

lebih mudah menjana idea dalam proses berkarya. Latihan 2 : Aspek manakah yang mempengaruhi kreativiti anda,

Aspek manakah yang mempengaruhi kreativiti anda, budaya, latar belakang atau persekitaran ? Hasilkan sebuah kolaj, lukisan atau catan, sebagai mewakili idea anda.

( 120 minit

)
)

Setelah anda mengetahui strategi meransang kreativiti , cuba anda senaraikan

apakah perkara-perkara kanak-kanak.

yang boleh menjadi penghalang kepada kreativiti

i)

( 30 minit )

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU ii) iii) iv) Latihan 3 : Terdapat perbezaan ekspresi

ii)

iii)

iv) Latihan 3 : Terdapat perbezaan ekspresi diri pada setiap seseorang. Bincangkan apakah faktor yang
iv)
Latihan 3 :
Terdapat perbezaan ekspresi diri pada setiap seseorang. Bincangkan apakah
faktor yang mempengaruhi gaya dan cara seseorang itu membuat ekspresi diri?
( 30 minit )
Anda boleh meluaskan pengetahuan anda tentang kreativiti estetika dan ekspresi
visual dengan melayari internet serta membuat bacaan lanjut terhadap sumber-
sumber rujukan lain serta mengadakan
perbincangan dengan rakan-
rakan.
(
60 minit )
Contoh: Dapatkan
bahan bukti hasil daripada sumber internet dan
sediakan satu peta minda sebagai pengukuhan berdasarkan pandangan dan
pandapat tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanak-kanak.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

PENDEDAHAN KEPADA PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN ASAS SENI DALAM PENDIDIKAN PERINGKAT SEKOLAH RENDAH
PENDEDAHAN KEPADA PENGETAHUAN DAN
KEMAHIRAN ASAS SENI DALAM PENDIDIKAN
PERINGKAT SEKOLAH RENDAH

SINOPSIS Mata Pelajaran ini mengandungi konsep serta latar belakang dan kepentingan Seni Dalam Pendidikan bagi memperkemas proses pembelajaran di kalangan pelajar-pelajar, membantu guru-guru atau peserta kursus mengetahui dan memahami latar belakang Seni Dalam Pendidikan sebagai strategi pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

1. dan objektif Seni Dalam Pendidikan. 2.
1.
dan objektif Seni Dalam Pendidikan.
2.
di sekolah. 1. dan objektif Seni Dalam Pendidikan. 2. Mata Pelajaran ini menjusus ke arah pengetahuan

Mata Pelajaran ini menjusus ke arah pengetahuan asas tentang Seni Visual,Seni Muzik dan Pergerakan. Gabungan ketiga-tiga aspek ini akan mengembangkan proses pembelajaran di peringkat kanak-kanak yang menyeronokan.

HASIL PEMBELAJARAN

Memahami dan menghuraikan konsep, latar belakang, matlamat

Membuat hubungkait teori konstruktivisme dengan Seni Dalam Pendidikan serta membanding beza pendapat beberapa tokoh-tokoh pendidik .

membanding beza pendapat beberapa tokoh-tokoh pendidik . 3. Mengaplikasi pelbagai kaedah dalam aktiviti penerokaan. 75

3. Mengaplikasi pelbagai kaedah dalam aktiviti penerokaan.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

KERANGKA TAJUK

SENI VISUAL
SENI VISUAL

PENGENALAN KEPADA ASAS SENI REKA

PENGENALAN KEPADA BIDANG SENI VISUAL SEKOLAH RENDAH

PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS SENI VISUAL

SENI MUZIK PENGENALAN KEPADA PENGETAHUAN ASAS SENI MUZIK PENGENALAN KEPADA KEMAHIRAN MUZIK ASAS MELALUI AKTIVITI
SENI MUZIK
PENGENALAN KEPADA
PENGETAHUAN ASAS
SENI MUZIK
PENGENALAN KEPADA
KEMAHIRAN MUZIK
ASAS MELALUI
AKTIVITI
MUZIK PENGENALAN KEPADA KEMAHIRAN MUZIK ASAS MELALUI AKTIVITI PENGENALAN KEPADA KEPENTINGAN MUZIK SEKOLAH RENDAH 76

PENGENALAN KEPADA KEPENTINGAN MUZIK SEKOLAH RENDAH

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

PERGERAKAN PENGENALAN KEPADA KONSEP PERGERAKAN PENDEDAHAN KEPADA KEMAHIRAN ASAS PERGERAKAN PENGENALAN KEPADA ASAS
PERGERAKAN
PENGENALAN KEPADA
KONSEP PERGERAKAN
PENDEDAHAN KEPADA
KEMAHIRAN ASAS
PERGERAKAN
PENGENALAN KEPADA
ASAS PERGERAKAN DI
SEKOLAH RENDAH
TAJUK 1
PENDEDAHAN KEPADA PENGETAHUAN DAN
KEMAHIRAN ASAS SENI VISUAL
SENI VISUAL
SENI VISUAL

Pengenalan Kepada Konsep Asas Seni Visual

1.

1.1

Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah menjurus kepada seni tampak. Subjek ini lebih menegaskan kegiatan dalam proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman, penghayatan dan kritikan. Proses ini menyentuh perasaan estetik dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi, persepsi, imaginasi dan konsepsi murid. Murid diharapkan dapat mengamalkan pertimbangan seni visual, meningkatkan lagi kepekaan, menjadi pengkarya yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai yang disebutkan.

kepekaan, menjadi pengkarya yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai yang disebutkan.

Kurikulum Pendidikan Seni sekolah rendah merangkumi empat bidang iaitu menggambar, membuat rekaan dan mencorak, membentuk dan membuat binaan, dan kraf tradisional. Murid diajar untuk melihat subjek ini daripada perspektif yang lebih luas, sama ada dari aspek keindahan mahupun gunaan. Melalui kefahaman aspek di atas, murid akan dapat memahami mengenai pelbagai khazanah dalam konteks seni warisan bangsa.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

HASIL PEMBELAJARAN

1. Membuat huraian tentang Asas Seni Reka serta mengenali bidang- bidang

kegiatan Seni Visual.

2. Menggunakan kemahiran akses kendiri, kadar kendiri dan terarah kendiri

untuk kecemerlangan diri yang berterusan.

terarah kendiri untuk kecemerlangan diri yang berterusan. 1.2. Pengenalan kepada asas Seni Reka Topik ini akan

1.2. Pengenalan kepada asas Seni Reka

Topik ini akan membincangkan beberapa aspek dalam Asas Seni Reka.

1.2.1 Unsur Seni penggubahan sesuatu karya seni visual: 1.2.1.1 Garisan gerakan dalam seni visual.
1.2.1 Unsur Seni
penggubahan sesuatu karya seni visual:
1.2.1.1
Garisan
gerakan dalam seni visual.
seni visual: 1.2.1.1 Garisan gerakan dalam seni visual. Unsur seni terdiri daripada enam elemen asas yang

Unsur seni terdiri daripada enam elemen asas yang penting dalam

i.

seni terdiri daripada enam elemen asas yang penting dalam i. Cantuman dari satu titik ke titik

Cantuman dari satu titik ke titik yang lain dengan mempunyai jarak-

jarak tertentu. Aplikasi berbagai jenis garisan dapat mencipta rupa,

jalinan, ton, corak serta menimbulkan gambaran bentuk, ruang dan

Garisan boleh jadi dalam bentuk tebal, tipis, berbulu putus-putus,

bergerigi, beralun, zig-zag dan lain-lain lagi. Garisan merupakan

cantuman satu siri

titik

i. Merupakan unsur yang terpenting dalam kerja

melukis dan menggambar

ii. Melalui garisan kita boleh menulis, melakar,

membuat jalinan gambar, membuat rupa dan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

membentuk.

iii. Garisan boleh dihasilkan melalui pelbagai teknik

seperti;

Teknik koyakan,Teknik tampalan ,

Teknik kolaj, Teknik gosokan, Teknik cetakan

Teknik capan

, Teknik kolaj, Teknik gosokan, Teknik cetakan Teknik capan 1.2.1.2 Rupa Rupa terbahagi dua: i. Rajah
1.2.1.2 Rupa Rupa terbahagi dua: i.
1.2.1.2
Rupa
Rupa terbahagi dua:
i.

Rajah 1 : Garisan

Mesti mempunyai garisan luar (outline) dan sempadan mengelilinginya. Rupa ialah sesuatu kawasan yang berbeza dari ruang di sekeliling dan bersifat 2-D (tidak berjisim). Merupakan pertemuan antara penghujung garisan dan permulaannya.

Ia hanya sekadar garis luar sesuatu objek dan sifat leper atau mendatar.

garis luar sesuatu objek dan sifat leper atau mendatar. Rupa organik mempunyai garisan luaran yang berbagai,

Rupa organik mempunyai garisan luaran yang berbagai, tidak menentu dan bersifat dominan. Sebahagian besar objek di dunia ini mempunyai rupa jenis ini.

ii. Rupa geometri yang terikat dengan bentuk yang khusus sepeti bulat, empat segi, kun, kubus, selinder, empat segi bujur, piramid dan beberapa contoh yang lain.Secara lumrahnya, rupa geometri dihasilkan berbantukan alat geometri.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Rajah 2: Rupa 1.2.1.3 Bentuk Bentuk terdiri dari dua
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Rajah 2: Rupa 1.2.1.3 Bentuk Bentuk terdiri dari dua

Rajah 2: Rupa

1.2.1.3 Bentuk Bentuk terdiri dari dua jenis; i. Bentuk ilusi (maya)
1.2.1.3
Bentuk
Bentuk terdiri dari dua jenis;
i. Bentuk ilusi (maya)
Bentuk terdiri dari dua jenis; i. Bentuk ilusi (maya) Mempunyai struktur jisim dan isipadu. Bentuk dapat
Bentuk terdiri dari dua jenis; i. Bentuk ilusi (maya) Mempunyai struktur jisim dan isipadu. Bentuk dapat

Mempunyai struktur jisim dan isipadu. Bentuk dapat dihasilkan melalui lukisan, catan, arca, komputer dan kraf tradisi.

Bentuk ilusi wujud dalam bentuk gambar, catan, cetakan, foto, illustrasi dan lukisan . Bentuk ilusi hanya dapat dilihat di satah gambar dan apabila disentuh ia hanya permukaan datar dalam bentuk dua dimensi.

dilihat di satah gambar dan apabila disentuh ia hanya permukaan datar dalam bentuk dua dimensi. Rajah

Rajah 3: Bentuk Ilusi

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

ii. Bentuk konkrit

Bentuk konkrit bersifat tiga dimensi, maujud, berisipadu atau berjisim dan mempunyai ton, warna, jalinan dan ruang. Contoh: Bakul, bola, durian, bangunan, manusia dan lain-lain lagi.

Jalinan

bola, durian, bangunan, manusia dan lain-lain lagi. Jalinan Merujuk kepada kesan yang terdapat pada permukaan sesuatu

Merujuk kepada kesan yang terdapat pada permukaan sesuatu objek. Ia dapat menunjukkan kesan rasa dan ekspresi sesuatu objek kepada kita. Terdapat pada sesuatu permukaan objek sama ada kasar, halus, kesat dan sebagainya. Jalinan wujud secara semulajadi atau dari buatan manusia. Jalinan yang wujud secara semulajadi mempunyai fungsi yang tersendiri dari ciptaan Yang Maha Kuasa.

fungsi yang tersendiri dari ciptaan Yang Maha Kuasa. 1.2.1.4 Jalinan terbahagi dua jenis: i. Jalinan tampak

1.2.1.4

Jalinan terbahagi dua jenis: i. Jalinan tampak
Jalinan terbahagi dua jenis:
i. Jalinan tampak

Jalinan dapat dilihat pada satah gambar yang bersifat dua dimensi. Ia terdir daripada gambar, slaid, billboard, paparan jalan, simbol dan logo. Oleh sebab ia dalam bentuk gambar, kita tidak dapat merasa jalianan secara sentuhan.

dan logo. Oleh sebab ia dalam bentuk gambar, kita tidak dapat merasa jalianan secara sentuhan. Rajah
dan logo. Oleh sebab ia dalam bentuk gambar, kita tidak dapat merasa jalianan secara sentuhan. Rajah

Rajah 4: Jalinan Tampak

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

ii. Jalinan sentuh

Manakala jalinan sentuh dapat dirasa kerana ia bersifat maujud. Sifatnya tiga dimensi. Ia terdiri daripada kulit kayu, cermin, kulit kerang, simen, buah durian dan lain-lain.

82

cermin, kulit kerang, simen, buah durian dan lain-lain. 82 1.2.1.5 Ruang Rajah 5: Jalinan Sentuh Merupakan
1.2.1.5 Ruang
1.2.1.5
Ruang

Rajah 5: Jalinan Sentuh

Merupakan kawasan yang dikelilingi oleh garisan, atau kawasan kosong di sekeliling objek, atau jarak antara dua objek

Ruang merupakan kawasan di antara atau kawasan di sekeliling objek. Ia menggambarkan aspek kekosongan antara objek atau garisan. Ruang berada di luar, di tepi di atas atau sebagainya. Dalam aktiviti menggambar, ruang boleh dihasilkan dengan menggunakan garisan, jalinan dan warna. Pada kebiasaannya, ruang dikaitkan kepada garisan, perspektif, warna dan bentuk.

menggunakan garisan, jalinan dan warna. Pada kebiasaannya, ruang dikaitkan kepada garisan, perspektif, warna dan bentuk.
menggunakan garisan, jalinan dan warna. Pada kebiasaannya, ruang dikaitkan kepada garisan, perspektif, warna dan bentuk.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Rajah 6: Ruang

1.2.1.6

Warna

IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Rajah 6: Ruang 1.2.1.6 Warna Pigmen pewarna kimia yang bertindak balas pada

Pigmen pewarna kimia yang bertindak balas pada sesuatu permukaan. warna terbahagi kepada tiga kumpulan utama iaitu warna asas, warna sekunder dan warna tertier.

Warna asas terdiri daripada warna biru, merah kuning; dan ianya boleh menghasilkan warna sekunder dan warna tertier

ianya boleh menghasilkan warna sekunder dan warna tertier Warna sekunder pula terdiri daripada warna hijau, jingga
ianya boleh menghasilkan warna sekunder dan warna tertier Warna sekunder pula terdiri daripada warna hijau, jingga

Warna sekunder pula terdiri daripada warna hijau, jingga dan ungu; dan dapat dihasilkan daripada campuran dua warna asas.

Sementara itu, warna tertier terhasil daripada percampuran warna asas dan sekunder.

warna asas. Sementara itu, warna tertier terhasil daripada percampuran warna asas dan sekunder. Rajah 7 :
warna asas. Sementara itu, warna tertier terhasil daripada percampuran warna asas dan sekunder. Rajah 7 :

Rajah 7 : Roda Warna

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

1.3 Pengenalan Kepada Asas Seni Reka

Prinsip-Prinsip Rekaan

1.3.1 Harmoni

Kepada Asas Seni Reka Prinsip-Prinsip Rekaan 1.3.1 Harmoni Kesan ini wujud di alam sekeliling apabila munculnya

Kesan ini wujud di alam sekeliling apabila munculnya susunan atau ulangan unsur-unsur seni mengikut cara atau gaya yang tertentu. Tujuan menghasilkan kesan harmoni adalah untuk menarik perhatian pada sesuatu gubahan, objek atau imej. Gabungan ini akan menimbulkan keadaan yang selesa, aman dan tenang.

Rajah 8: Harmoni 1.3.2 Kontra
Rajah 8: Harmoni
1.3.2 Kontra
yang selesa, aman dan tenang. Rajah 8: Harmoni 1.3.2 Kontra Keadaan ini berlaku apabila salah satu

Keadaan ini berlaku apabila salah satu daripada unsur- unsur seni mempunyai ciri-ciri yang bertentangan di antara satu sama lain. Ianya bertujuan untuk menimbulkan kesan yang menarik pada sesebuah karya seni. Kontra berkait rapat dengan penegasan (semakin tinggi kadar kontra semakin jelas penegasan). Kontra boleh dikaitkan dengan rupa, garisan, bentuk dan warna.

(semakin tinggi kadar kontra semakin jelas penegasan). Kontra boleh dikaitkan dengan rupa, garisan, bentuk dan warna.
(semakin tinggi kadar kontra semakin jelas penegasan). Kontra boleh dikaitkan dengan rupa, garisan, bentuk dan warna.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Rajah 9 : Kontra

1.3.3 Penegasan

Sesuatu yang boleh menarik perhatian dan tumpuan kepada pemerhatian tampak. Ianya berfungsi sebagai daya penarik, pemusatan karya, mengelak kebosanan dan menjadikan gubahan lebih menarik. Penegasan diwujudkan untuk menimbulkan kesan kelainan.

Penegasan diwujudkan untuk menimbulkan kesan kelainan. Rajah 10 : Penegasan 1.3.4 Imbangan Keadaan gubahan yang
Penegasan diwujudkan untuk menimbulkan kesan kelainan. Rajah 10 : Penegasan 1.3.4 Imbangan Keadaan gubahan yang
Rajah 10 : Penegasan 1.3.4 Imbangan
Rajah 10 : Penegasan
1.3.4 Imbangan

Keadaan gubahan yang sama sempadan, sama berat dan graviti, sama kecerahan warna, sama padan dan sama gaya penampilan.Terdapat tiga jenis imbangan iaitu imbangan simetri, tidak simetri dan imbangan semua arah. Secara umumnya imbangan adalah agihan ruang dalam sesuatu hasil karya.

dan imbangan semua arah. Secara umumnya imbangan adalah agihan ruang dalam sesuatu hasil karya. Rajah 11
dan imbangan semua arah. Secara umumnya imbangan adalah agihan ruang dalam sesuatu hasil karya. Rajah 11

Rajah 11 : Imbangan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

1.3.5 Pergerakan

Wujud apabila terdapatnya keadaan yang bergetar, bergoyang, bergegar, berayun, bersinar-sinar dan sebagainya. Pergerakan bertujuan untuk memberi ‘nyawa’, rupa dan bentuk visual dalam seni tampak dua dimensi. Pergerakan boleh ditampilkan melalui jalinan, rupa dan ruang.

boleh ditampilkan melalui jalinan, rupa dan ruang. Rajah 12 : Pergerakan 1.3.6 Kepelbagaian Merupakan keadaan
Rajah 12 : Pergerakan 1.3.6 Kepelbagaian
Rajah 12 : Pergerakan
1.3.6 Kepelbagaian
rupa dan ruang. Rajah 12 : Pergerakan 1.3.6 Kepelbagaian Merupakan keadaan penggabungan pelbagai gaya, nilai dan

Merupakan keadaan penggabungan pelbagai gaya, nilai dan idea yang berbeza. Susunan atau ulangan unsur-unsur seni yang bertentangan arah dan berbeza saiznya akan mewujudkan kepelbagaian.

seni yang bertentangan arah dan berbeza saiznya akan mewujudkan kepelbagaian. Rajah 13: Kepelbagaian 1.3.7 Kesatuan 86

Rajah 13: Kepelbagaian

1.3.7 Kesatuan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

Suatu olahan motif atau ulangan unsur-unsur seni secara sistematik, berpandukan grid berdasarkan tema atau idea sesuatu hasil karya. Susun atur yang kemas, teratur, lengkap dan sempurna dapat mewujudkan keseragaman atau kesatuan.

dan sempurna dapat mewujudkan keseragaman atau kesatuan. Rajah 14 : Kesatuan 1.4 1.4.1 Melukis dan Membuat
Rajah 14 : Kesatuan 1.4 1.4.1 Melukis dan Membuat Gambar
Rajah 14 : Kesatuan
1.4
1.4.1 Melukis dan Membuat Gambar

Pengenalan Kepada Bidang Seni Visual Sekolah Rendah

Pendidikan Seni Visual sekolah rendah terdiri daripada empat bidang:

Bidang ini menegaskan perkembangan persepsi terhadap aspek melukis serta kegiatan menggunakan pelbagai media dan teknik dengan menekankan aspek ruang,struktur,imbangan dan komposisi. Penguasaan gambar akan menjadi lebih baik dan menarik sekiranya ada kepelbagaian bahan dan teknik yang diaplikasikan.

ada kepelbagaian bahan dan teknik yang diaplikasikan. Di dalam bidang pengajaran dan pembelajaran sekolah rendah,

Di dalam bidang pengajaran dan pembelajaran sekolah rendah, kandungan subjek atau hal benda disesuaikan dengan pengalaman sedia ada pelajar untuk merangsang dan meningkatkan pembelajaran. Dalam aktiviti menggambar, kanak-kanak dapat menggunakan berbagai alat dan bahan untuk menghasilkan gambar mengikut cara ekspresinya yang tersendiri, membantu perkembangan pelajar dari aspek psikomotor dan emosi dan penting dari segi keperluan fisiologi dan psikologi pelajar.

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Rajah 15: Kolaj 1.4.2 Membuat Rekaan dan Corak Bidang
JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU Rajah 15: Kolaj 1.4.2 Membuat Rekaan dan Corak Bidang

Rajah 15: Kolaj

1.4.2 Membuat Rekaan dan Corak

Bidang kegiatan ini memberi peluang kepada murid memahami pelbagai cara untuk menghasilkan corak dan mengaplikasikannya
Bidang kegiatan ini memberi peluang kepada murid
memahami pelbagai cara untuk menghasilkan corak dan
mengaplikasikannya menjadi suatu rekaan lain. Corak dan
rekaan tersebut boleh juga dipadankan kepada mana-mana
hasil daripada kegiatan lain seperti binaan, kraf dan
sebagainya. Corak terhasil daripada pelbagai teknik dan
cara.
Corak ialah struktur susunan ulangan berdasarkan motif yang
dibuat secara terkawal atau bebas. Seringkali corak boleh
didapati daripada:
i.
Alam semulajadi seperti bunga, siput, kayu, serangga
dan haiwan
ii.
Bahan buatan manusia seperti kerusi, meja, rumah dan
gunting
iii.
Geometri seperti bulat, segi tiga dan segi empat
iv.
Rupa barangan kraf tradisional seperti wau, gasing dan
keris

1.4.2.1 Jenis Susunan Corak

i.

Penuh

ii.

Turun satu suku

iii.

Turun tiga suku

iv.

Turun separa

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

v.

Sisik ikan

vi.

Selang seli

vii.

Tampak dam dan tampak catur

viii.

Siku keluang

ix.

Pucuk rebung

x.

Orgee

xi.

Batu bata

xii.

Tunggal

xiii.

Berpusat

xiv.

Sendeng

xv.

Berombak

xvi.

Jidar

xvii.

Berjalut

xviii.

Cerminan

1.4.2.2 Teknik Corak

 Corak terancang o Lukisan o Catan o Cetakan o Capan o Lipatan dan Guntingan
 Corak terancang
o
Lukisan
o
Catan
o
Cetakan
o
Capan
o
Lipatan dan Guntingan
o
Resis
o
Kolaj
o
Kaligrafi

Rajah 16: Resis

Guntingan o Resis o Kolaj o Kaligrafi Rajah 16: Resis  Corak tidak terancang o Titisan
Guntingan o Resis o Kolaj o Kaligrafi Rajah 16: Resis  Corak tidak terancang o Titisan

Corak tidak terancang

o

Titisan

o

Renjisan

o

Ikatan dan celupan

JABATAN KAJIAN SOSIAL, IPG. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU

o

Tiupan

o

Pualaman

o

Lipatan

o