Anda di halaman 1dari 5

Umumnya, matapelajaran Sejarah adalah antara pelajaran yang membosankan di

dalam bilik darjah. Walhal, Sejarah adalah salah satu matapelajaran wajib bagi semua
pelajar namun kebanyakan pelajar kurang berminat untuk mendalami subjek ini.Mengapakah
ianya terjadi sebegitu?
Kemampuan seseorang guru dalam menyampaikan pengajarannya adalah
bergantung kepada kreativiti yang dimiliki. Dengan adanya kreativiti atau kepelbagaian
dalam teknik mengajar, sudah pasti dapat menarik perhatian para pelajar. agi
menggalakkan pemikiran yang kreati! serta pembentukan seorang insan yang kreati!, satu
suasana yang selesa dan kondusi! perlu disediakan.
Kreativiti di dalam bilik darjah boleh dan seharusnya memimpin murid"murid
supaya lebih berminat dan mengambil bahagian dalam pengalaman pengajaran dan
pembelajaran. Seorang guru yang kreati! dapat memupuk serta meningkatkan daya
kreativiti para pelajarnya. Sebaliknya, seorang guru yang tegas dan tidak !leksibel akan
membendung ke#enderungan dalam pemikiran para pelajar. Maka, seseorang pendidik
yang kreati! akan bertindak sebagai pemberi motivasi dalam pembelajaran bagi pelajar
pelajar.$orak pendidikan moden masa kini,sebagaimana dalam program KSS% amat
memerlukan pembelajaran yang dijalankan se#ara akti!.
Kaedah untuk melahirkan elemen kewarganegaraan dan nilai sivik kepada murid
haruslah melalui aktiviti soal jawab, kajian kes, pemerhatian dan keadah" kaedah lain
mengikut kreativiti guru dan tahap kebolehan murid semasa pengajaran dan pembelajaran.
Sebagai #ontoh pengajaran matapelajaran Sejarah KSS% tahun & dalam tajuk 'aman
(ir atu yang mengandungi beberapa standard pembelajaran seperti menyatakan maksud
'aman (ir atu,menyatakan perubahan yang berlaku pada 'aman (ir atu,menamakan
benua dan lautan di dunia selepas pen#airan air batu,menyatakan keperluan menghargai
alam sekitar,menyatakan sikap yang perlu diamalkan dalam menjaga alam sekitar dan
menyatakan kepentinganmenghargai masa yang mempengaruhi kehidupan harian.
)elbagai aktiviti yang kreati! dapat dijana untuk menarik perhatian dan penglibatan
murid dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam tajuk ini. (ktiviti seperti
menayangkan video seperti *+$, (-,. yang memaparkan /aman air batu dalam bentuk yang
diminati oleh kanak"kanak iaitu animasi, mampu menarik minat pelajar. -uru akan
mengaitkan tayangan video animasi berkenaan dengan tajuk pembelajaran dengan teknik
kemahiran ber!ikir murid samada dengan menjana idea, menghubung kait atau pun bersoal
jawab tentang apa yang boleh dikaitkan dengan tajuk yang diajar seperti menyatakan
keadaan atau suasana pada /aman air batu serta perubahan yang dialami. 0ajuk ini juga
menerangkan hubungan antara ilmu geogra!i dengan sejarah bagi memupuk semangat jati
diri, sayang akan negara dan menghargai alam sekitar.
Seterusnya guru juga boleh mempelbagaikan aktiviti untuk memperkembangkan lagi
pengetahuan serta penglibatan murid dalam pembelajaran seperti mewujudkan aktiviti yang
mampu menarik penglibatan keseluruhan murid seperti mengadakan aktiviti
berstesen.0eknik elajar Sambil ermain ialah satu pendekatan yang teran#ang dan
berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang bebas dan
selamat, menggembirakan dan bermakna. 0eknik ini memerlukan peran#angan rapi supaya
pembelajaran mempunyai unsur seperti bermain se#ara teran#ang, bermain se#ara
berstruktur, bermain se#ara !leksibel serta memenuhi keperluan kogniti!, psikomotor dan
a!ekti!. Sebagai #ontoh,guru menyediakan tiga stesen. Setiap stesen disediakan gambar"
gambar dan kad arahan berikut1
Stesen 2 3/aman (ir batu4
Stesen 5 3perubahan"perubahan /aman air batu4
Stesen 6 3alam sekitar4
Murid akan bergerak ke setiap stesen yang ditetapkan 3psikomtor4. Murid akan menjawab
soalan berdasarkan arahan yang terdapat dalam kad arahan dalam kertas sebak yang
disediakan 3kogniti!4.Murid akan membentangkan jawapan mereka dan guru akan memberi
Maklumbalas 3a!ekti!4.
Maka, dapat disimpulkan di sini bahawa, pengajaran guru yang kreati! akan
menghasilkan #orak pembelajaran yang akti! di kalangan pelajar. Dengan adanya
pembelajaran akti!, para pelajar mampu menghasilkan idea"idea yang unik yang juga
melibatkan pemikiran kreati! dan kritis.
Menurut (shaari 327774, sebagai peringkat pertama sebelum proses pengajaran,
guru perlu mempunyai kebolehan untuk menta!sirkan sukatan bagi matapelajaran yang
hendak diajar. )enta!siran sukatan pelajaran ini adalah bagi memudahkan para guru
dalam meran#ang pengajaran dan penggunaan kaedah yang lebih berkesan.
Sebagai #ontoh, dalam pengajaran Sejarah, Kementerian )endidikan telah
menggariskan beberapa objekti! penting iaitu untuk melahirkan warganegara
yang akan men#urahkan taat setia di samping menanamkan semangat kasihkan tanah air.
Maka, dengan adanya objekti! yang tersedia, guru boleh merangka beberapa matlamat
lain untuk menyampaikan pengajarannya dengan menggunakan kaedah dan pendekatan
yang sesuai.
Seseorang guru itu perlu mempunyai segala kemahiran khususnya dalam memahami
isi pelajaran dan segala konsep yang hendak disampaikan kepada para pelajar. Selain itu,
guru juga perlu mengenal latar belakang pelajar"pelajarnya agar dapat menyediakan alat
bantu mengajar yang bersesuaian dengan kemampuan dan kebolehan pelajar"pelajar.
-uru juga perlu mengetahui tahap pemikiran dan pengalaman pelajar. -uru akan
dapat menggunakan pengetahuan yang sedia ada untuk membantu pelajar memahami
sesuatu topik. Sebagai #ontoh, menjalankan sesi soal jawab yang ringkas atau set induksi
yang menarik . Dengan adanya teknik ini, ianya sudah pasti akan merangsang
para pelajar untuk memberikan respon dan seterusnya memberikan sepenuh perhatian
mereka terhadap proses pengajaran dan pembelajaran.
Seterusnya, dalam bahagian perkembangan, langkah pengajaran disusun se#ara
berperingkat"peringkat berdasarkan prinsip pengajaran. Dalam bahagian ini, guru
menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan strategi dan kaedah yang
sesuai. agi memenuhi keperluan itu, persediaan yang perlu dilakukan ialah dengan
menyediakan kaedah, aktiviti serta bahan bantuan mengajar yang menarik.
Dalam komponen penutup pengajaran pula, beberapa teknik perlu diran#ang bagi
memilih #ara penutupan pengajaran yang sesuai. Sebagai #ontoh, mengadakan aktiviti
susulan, membuat penilaian matlamat pengajaran, membuat rumusan, serta membuat
kesimpulan. +ni akan membantu para pelajar untuk memahami akan tujuan topik yang
telah mereka pelajari.
Selain daripada peran#angan pengajaran yang disebutkan di atas, para guru juga
perlu mengenalpasti objekti! pengajaran. )ada hakikatnya, objekti! pengajaran
merupakan hasrat dan tujuan yang hendak disampaikan dalam bentuk pernyataan yang
menerangkan perubahan yang perlu dilakukan terhadap diri pelajar hasil daripada
pengajaran seseorang guru.
Menurut Mak Soon Sang 327764, objekti! pengajaran dan pembelajaran boleh
dianggap sebagai hasil perlakuan pelajar setelah mereka didedahkan kepada suatu proses
pengajaran dan pembelajaran. 8leh itu, untuk menjadi seorang guru yang kreati! perlulah
mempunyai persediaan yang rapi agar matlamat yang diran#ang dapat berjalan dengan
lan#ar serta membuahkan hasil yang membanggakan.
Kesimpulan
Sejarah merupakan matapelajaran yang mempunyai idea dan konsep yang khusus.
)emahaman dan penghayatan tentang idea dan konsep tersebut amat penting untuk
menjadikan pengatehuan Sejarah relevan dan berguna dalam kehidupan seharian. 9al ini
kerana, Sejarah adalah pendukung utama dalam pemupukan semangat patriotik
dikalangan generasi muda.
Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, penekanan perlu dibuat terhadap
aspek nilai dan iktibar melalui pengalaman sejarah untuk memupuk semangat setia
negara, kebanggaan, dan keperibadian sebagai rakyat Malaysia. Di samping itu,
penekanan juga haruslah diberi dalam perkembangan kemahiran seperti mengumpul,
mengelaskan, menta!sir, menganalisis, mensintesis, dan mengaplikasi maklumat.
)enguasaan kemahiran belajar tersebut akan meningkatkan ke!ahaman, pemikiran, dan
minat terhadap matapelajaran Sejarah.
Dengan itu, untuk mengembangkan potensi serta meningkatkan keupayaan dan
kebolehan pelajar"pelajar se#ara menyeluruh dan seimbang, para pelajar perlu dilibatkan
se#ara akti! dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. )englibatan setiap pelajar se#ara
akti! pastinya dapat meningkatkan ke!ahaman, kemahiran, dan pemupukan nilai dengan
lebih berkesan.
%U:UK(;
Dokumen Standard Kurikulum Dan )entaksiran,KSS% Sejarah 0ahun &.
%an#angan )engajaran 0ahunan KSS% Sejarah 0ahun & 35<2&4
(bd. %a/ak, (. %. 327774. Pendidikan Sejarah: Falsafah, Teori, dan Amalan. Utusan
)ubli#ations and Distributors Sdn. hd.
(shaari, 8mardin 327774. Pengajaran Kreatif untuk Pembelajaran Aktif. Dewan ahasa
dan )ustaka, Kuala =umpur.
Daia, Musa 327754. Kaedah dan Teknik Penagajaran (Cetakan Pertama). )erpustakaan
;egara Malaysia, Kuala =umpur.
+sa, >aakub 3277?4. Almanak Pendidikan. erita )ublishing Sdn. hd., Kuala =umpur.
Mager, %. @. 327564. Teknik endorong Pelajar !elajar: Tan"a embunuh Semangat
ereka. Siri )embangunan )ro!esion )erguruan, Selangor Darul ,hsan.