Anda di halaman 1dari 36

ETIKA DALAM

PENGURUSAN SEKOLAH


1/37
KANDUNGAN
1. Kepentingan etika dalam pengurusan/kepemimpinan
sekolah
2. Tugas Utama Pengetua/Guru Besar
3. Kepentingan etika dalam aspek-aspek pengurusan sekolah
4. Teori dan konsep pengurusan yang menimbulkan isu etika
(teori pengurusan perniagaan, Pengurusan Saintifik dan
Kesesuaian Amalan Konsep Birokrasi dalam Pendidikan)
5. Kajian penerapan nilai murni dalam kalangan pengetua
6. Kemahiran untuk pemimpin pendidikan yang beretika?


2
KENAPA ASPEK MORAL KEPEMIMPINAN
PENTING?
Tugas pengetua/guru besar ialah untuk menukarkan
organisasi sekolah kepada sebuah institusi
Organizations become institutions when they are infused with
values
Tugas pengetua/guru besar bukan sekadar untuk
mentransformasikan pelajar dengan pengetahuan dan
kemahiran tetapi juga dengan sahsiah dan
keperibadian yang mulia
4
Kuasa di antara pengetua/guru besar dan guru (termasuk staf
dan pelajar) adalah tidak sama. Apabila perbezaan ini wujud,
maka hubungan itu adalah bersifat moral
Pengetua/guru besar mempunyai kebebasan/kuasa untuk
bertindak mengikut pertimbangan sendiri (discretion)
Without choice, there is no autonomy, without autonomy,
there is no leadership. Therefore discretion is necessary for
principals to function effectively
5
Kenapa tajuk ini (aspek kepimpinan
moral) dimasukkan?
Pengetua berperanan untuk mempertingkat
profesionalisme guru
Kepemimpinan pengetua mempengaruhi prestasi
guru
Kepemimpinan pengetua/guru besar yang beretika
akan mempengaruhi pentadbiran dan pengurusan di
sekolah
Kepemimpinan transformational akan
mempengaruhi aspek perguruan
6
KEPENTINGAN ETIKA DALAM
PENGURUSAN/KEPEMIMPINAN SEKOLAH
Dalam usaha untuk melaksanakan dasar pendidikan
supaya matlamat-matlamatnya tercapai, sistem
tersebut memerlukan pemimpin pendidikan yang
cukup cekap, adil, beramanah, berdedikasi, berdaya
usaha, bertanggungjawab, berkebolehan dan
berakhlak tinggi (Kamarudin Kachar, 1989)
7
Kriteria untuk pemimpin sekolah yang berkesan:
Bersifat kritikal
Bersifat transformatif
Mempunyai wawasan
Mengamalkan pengupayaan
Beretika secara individu
Beretika di peringkat organisasi
Bertanggungjawab
Semua sifat ini menonjolkan penerapan nilai dalam
kepimpinan seseorang pemimpin
8
PENERAPAN NILAI SECARA LANGSUNG
a) Beretika secara individu membantu membuat
pertimbangan:
Adakah beliau seorang pemimpin yang
mengamalkan nilai-nilai seperti kejujuran,
keikhlasan, keadilan, rasional, bertanggungjawab
dan sebagainya?
Apakah pandangan beliau mengenai perkara yang
paling penting untuk diajar kepada pelajar?
Apakah kepercayaan beliau mengenai keupayaan
pelajar untuk belajar?
Adakah beliau percaya setiap pelajar boleh diajar?
9
b) Beretika di Peringkat Organisasi dijelmakan dalam
kepimpinan pengetua:
Adakah pengetua/guru besar berupaya
mewujudkan persekitaran sekolah yang positif,
menyokong dan inklusif?
Adakah pengetua/guru besar memupuk budaya
pembelajaran di kalangan pelajar?
Adakah pengetua/guru besar menyediakan
peluang dan rangsangan pembelajaran untuk
semua warga sekolah (termasuk yang kurang
upaya) dan ahli komunitinya?
PENERAPAN NILAI SECARA LANGSUNG
10
c) Tugas Utama Pengetua/Guru Besar yang
mencabar
Pengurusan kurikulum (aspek ikhtisas)
Pengurusan dan pembangunan
Pelajar
Pengurusan personel
Kewangan
Kemudahan fizikal
11
Pembangunan organisasi dan diri
Pembangunan kendiri

12
d) Kajian NUTP (1998)
Dijalankan di 189 buah sekolah rendah dan 83 buah
sekolah menengah di Wilayah Persekutuan, Kuala
Lumpur
Dapatan kajian:
65% pengetua/guru besar jarang berada di sekolah
70% pentadbir sekolah tidak dapat memenuhi
tuntutan KPM agar mereka mengajar sekurang-
kurangnya enam waktu seminggu
13
Pengetua/guru besar tidak menyediakan persediaan
mengajar
Pengetua/guru besar mentadbir sekolah secara kuku
besi
14
KEPENTINGAN ETIKA DALAM ASPEK-ASPEK
PENGURUSAN SEKOLAH
Isu etika boleh timbul dalam:
Pengurusan ujian dan penilaian- ikut perkembangan
Penyediaan peluang yang sama untuk warga sekolah
Pengurusan kepelbagaian budaya 1 Malaysia
Pertimbangan due process (prosedur dan substantif)
Kebebasan memberi pendapat (kebebasan dan
tanggungjawab)
Penurunan kuasa/autoriti kuasa bersama tanggung
jawab (sumber kuasa pakar & rujukan; distributed
leadership)
15
PEMANFAATAN TEORI PENGURUSAN
PERNIAGAAN DALAM PENGURUSAN SEKOLAH
Teori pengurusan perniagaan diterima pakai dalam
pengurusan pendidikan disebabkan beberapa faktor
seperti berikut:
Pentadbir sekolah akan menguruskan komponen
yang sama seperti rakan-rakan mereka dalam bidang
perniagaan iaitu
Personel
Kewangan
Fizikal
Institusi pendidikan mesti berkualiti, kompetitif dan
kos efisien
16
Bidang pengurusan pendidikan secara relatif
merupakan satu bidang agak baru/muda
Pendidikan kini telah menjadi satu komoditi
Konsep ekonomi bebas yang wujud dalam sektor
perniagaan telah meresap ke dalam bidang
pendidikan di cirikan oleh aspek pelanggan dan
aspek persaingan
Aspek pelanggan dan persaingan dalam pendidikan
perlu tafsiran/pendekatan berbeza dengan
pengurusan perniagaan.
17
PERBEZAAN KONSEP DALAM PENGURUSAN
PERNIAGAAN DENGAN PENGURUSAN
PENDIDIKAN
Terdapat dua aspek yang menonjol yang
memperlihatkan perbezaan:
a) Aspek pelanggan
b) Aspek persaingan

18
Aspek pelanggan
Quality: Ability of a set of inherent characteristics of
a product, process or system to fulfill requirements
of customers and other interested parties (ISO 9001)
Konsep pelanggan dalam bidang perniagaan amat
jelas
Pelanggan berhak menentukan perkhidmatan/
barangan yang diterima
Konsep memuaskan hati pelanggan adalah jelas
dalam sektor perniagaan

19
Siapakah pelanggan dalam pendidikan?
Pihak-pihak berkepentingan seperti pengetua/guru
besar, guru, pelajar, ibu bapa, JPN atau KPM?
Adakah pelanggan dalam pendidikan mempunyai hak
untuk menentukan perkhidmatan yang diterima?
Jika tidak, definisi untuk pelanggan dalam pendidikan
perlu diperjelas
Hak dan tanggungjawab yang perlu dipikul oleh
pelanggan perlu ditentukan dengan wajar
20
Alasan Menafikan Pelajar Sebagai
Pelanggan
Konsep pelanggan harus dianggap sebagai satu
metafora (ibarat)
Pelajar hanya membayar sebahagian daripada kos
pendidikan mereka
Perkhidmatan kepada pelajar diberikan secara total
dan bukan secara individu
Kebebasan dari segi penjadualan

21
Aspek persaingan
Persaingan dalam perniagaan merupakan fenomena
yang sihat
Amalan survival of the fittest memang wujud dalam
perniagaan khususnya melalui proses globalisasi
Apakah implikasi persaingan kepada IPTS?
Persaingan untuk mendapatkan pelajar mungkin
menyebabkan sekolah-sekolah kecil ditutup
Bagaimana dengan konsep cooperative learning
yang wujud dalam pendidikan?
22
Issues We Need to Address!
Is private education really a lucrative business?
Urban middle-class parents, being better endowed financially,
have the widest choice possible?
What is the relative tuition cost of private tertiary education
compared to a public one?
The aggressive advertising undertaken by the industrys big
league
23
The Heart, Head and Hand of Leadership
(Segiovanni)
The heart of leadership
What a person believes, values, dreams about
The head of leadership
The theories of practice that we have developed
The hand of leadership
The actions that we take and the decisions that we make
24
KESESUAIAN AMALAN KONSEP PENGURUSAN
SAINTIFIK DALAM PENGURUSAN SEKOLAH
Antara andaian Pengurusan Saintifik termasuk:
Pekerja merupakan pembuat kerja dan bukan
pemikir. Pemikir terdiri daripada pihak pengurusan
Kecekapan pekerja dinilai secara saintifik tanpa
mengambil kira faktor kemanusiaan
Manusia tidak suka bekerja. Oleh itu mereka perlu
diawasi secara rapi di tempat kerja
25
Sumber kuasa bergerak dari atas ke bawah
Faktor ekonomi merupakan rangsangan yang paling
utama untuk pekerja


26
KESESUAIAN AMALAN KONSEP BIROKRASI
DALAM PENDIDIKAN
Komunikasi dalam organisasi lazimnya wujud dari
atas ke bawah
Guru dianggap sebagai juruteknik dan bukan ahli
profesional
Perubahan lazimnya didesak oleh pihak atasan
Pencerapan pengajaran perlu dilakukan oleh pihak
atasan
27
Kurikulum dibina oleh pakar dan dilaksanakan oleh
guru
Keputusan dibuat oleh pihak atasan tanpa
melibatkan guru
Pihak atasan tidak bercampur/mesra dengan
bawahan
28
KAJIAN MENGENAI PENERAPAN NILAI-NILAI
MURNI DALAM KEPEMIMPINAN PENGETUA
Kajian dibuat berdasarkan 16 nilai yang diperakui
oleh Pusat Perkembangan Kurikulum
Guru mempersepsikan pengetua menerapkan lima
nilai utama dalam kepemimpinan mereka:
Kebebasan
Baik hati
Kebersihan fizikal dan mental
Rasional
Kasih sayang
29
Guru mempersepsikan pengetua mereka hanya menerapkan
nilai keadilan dan berdikari pada peringkat sederhana
Contoh item yang menyentuh dua nilai di atas:
Pengetua saya membuat penilaian SSB dengan munasabah
berdasarkan sumbangan guru
Pengetua saya tidak bersikap pilih kasih terhadap guru
maupun orang lain
Pengetua saya berani mengakui kesilapan/kesalahan diri
30
Responden bersetuju bahawa pengetua berkesan perlu
mempunyai ciri-ciri nilai murni
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara guru yang
mempunyai agama yang berbeza terhadap ciri-ciri pengetua
berkesan
Tiga nilai yang paling baik untuk membezakan kumpulan
pengetua sebagai model yang baik dengan kumpulan
pengetua bukan model yang baik ialah:
Kerajinan
Hemah tinggi
Semangat bermasyarakat
31
Contoh Soalan Kepada Responden
Rujukan 1: Sangat tidak setuju, 2: Tidak setuju, 3: Setuju, 4: Sangat setuju
Pengetua saya membuat penilaian SSB dengan munasabah berdasarkan
sumbangan guru
Saya boleh bercakap dengan pengetua saya secara bebas dan terbuka
Pengetua saya sentiasa datang ke sekolah sebelum waktu pelajaran
pertama dimulakan
Pengetua saya tidak memberikan komen yang negatif terhadap saya di
khalayak ramai
Pengetua saya berani mengakui kesilapan/kesalahan diri
Walaupun pengetua saya sibuk dalam tugas hariannya, beliau masih
masuk kelas untuk mengajar
32
Pengetua saya menghargai sumbangan semua warga
sekolah.
Pengetua saya berani mempertahankan guru sekiranya
guru berkenaan didapati tidak bersalah
Pengetua saya bergaul dengan semua orang tanpa
mengira latar belakang mereka
Pengetua saya mengamgil berat terhadap kebajikan
semua warga sekolah
Pengetua saya sentiasa memberi pengiktirafan kepada
warga sekolah yang menghasilkan kerja dengan cemerlang
Pengetua saya merupakan model yang baik untuk semua
warga sekolah
33
KEMAHIRAN UNTUK PEMIMPIN PENDIDIKAN YANG
BERETIKA?
Meneliti situasi daripada pelbagai perspektif
Menentukan prinsip atau nilai untuk diterapkan ke dalam diri
pelajar melalui pendidikan formal/tidak formal
Meneliti dilema moral dari pespektif consequentialist dan
nonconsequentialist
Membandingkan kod etika dari pelbagai organisasi
Membaca penulisan mengenai dilema moral
34
Quality of leadership is a barometer that indicates the extent
to which moral authority has replaced bureaucratic and
psychological. When moral authority drives leadership
practice, the principal is at the same time a leader of leaders,
follower of ideas, minister of values, and servant to the
followership.
35
Renungan Bersama
Apakah tahap pemantauan yang perlu dilakukan oleh
pengurusan terhadap para guru? Adakah anda setuju dengan
konsep yang dibawa oleh pengurusan saintifik?

36
SOALAN?
37

Anda mungkin juga menyukai