Anda di halaman 1dari 4

PJM3102 PERGERAKAN ASAS

STRATEGI, KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PERGERAKAN BUKAN
LOKOMOTOR
HASIL PEMBELAJARAN
1. Menjelas dan menghuraikan tentang pendekatan, kaedah dan strategi yang digunakan
dalam pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas bukan lokomotor dalam bentuk
catatan.
2. Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) untuk sesi pengajaran dan
pembelajaran pergerakan asas bukan lokomotor dalam bentuk catatan.
CONTOH FORMAT RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Mata Pelajaran Mata Pelajaran
!unjang !unjang
!ajuk !ajuk
"ub tajuk#$emahiran "ub tajuk#$emahiran
!arikh !arikh
Masa Masa
!ahun !ahun
%il. Murid %il. Murid & &
P P
Pengalaman dan Pengalaman dan
Pengetahuan &epas# Pengetahuan &epas#
sedia ada sedia ada
Hasil Pembelajaran Hasil Pembelajaran
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid'murid dapat Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid'murid dapat
a)Psikomotor a)Psikomotor
b)$ogniti( b)$ogniti(
c))(ekti( c))(ekti(
Penerapan *ilai Penerapan *ilai
$emahiran %er(ikir $emahiran %er(ikir
Penggabungjalinan Penggabungjalinan
$esepaduan $esepaduan
%ahan "umber %ahan "umber
Pengajaran dan Pengajaran dan
Pembelajaran Pembelajaran
"trategi +tama "trategi +tama
,,
PJM3102 PERGERAKAN ASAS
%il. %il. %ahan "umber P - P %ahan "umber P - P .umlah .umlah
%ahagian#Masa )kti/iti
0okus
Pembelajaran
1rganisasi %"PP # 2atatan
Permulaan
( minit)
1. $ehadiran
2. $esihatan
3. Pakaian
a) Memanaskan
%adan
b) Regangan
Perkembangan
( minit)
4erak kerja
$elas#5ndi/idu
4erak kerja
%erpasangan
4erak kerja
$umpulan
Penutup
( minit)
a) 4erak $endur
b) "oal'ja6ab
c) Rumusan
,7
PJM3102 PERGERAKAN ASAS
CONTOH RPH PERGERAKAN ASAS BUKAN LOKOMOTOR
Mata Pelajaran Pendidikan .asmani
!unjang $emahiran
!ajuk Pergerakan )sas %ukan &okomotor
"ub tajuk#$emahiran Membongkok dan Mengilas
!arikh 89 ":P!:M%:R 2818
Masa ;.<8 = >.18 pagi
!ahun 1 2ergas
%il. Murid <8 orang ( 22 lelaki dan 1; perempuan )
Pengalaman#Pengetahuan
&epas#"edia ada Murid pernah menonton permainan ragbi, hoki dan
bo6ling di kaca tele/isyen.
Hasil Pembelajaran
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid'murid dapat
Psikomotor
melakukan pergerakan bukan lokomotor membongkokkan dan mengilas tubuh badan
semasa menghantar objek, sekurang'kurangnya 3 daripada < jenis gerak kerja yang
dijalankan.
$ogniti(
menyatakan sekurang'kurangnya dua situasi dalam akti/iti membongkok dan
mengilas tubuh badan.
menyatakan sekurang'kurangnya dua jenis alatan yang digunakan dalam akti/iti
membongkok dan mengilas tubuh badan.
)(ekti(
memperlihatkan mimik muka menunjukkan keseronokan dan kepuasan.
menghargai usaha dan keupayaan diri, rakan dan guru melalui ucapan terima kasih.

Penerapan *ilai $erjasama # %antu'membantu


$emahiran %er(ikir Membanding'be?a di antara perlakuan membongkok dengan
meringkuk dan mengilas dengan melentik.
Penggabungjalinan $omponen $ecergasan ' (leksibiliti
$esepaduan %ahasa 5nggeris ' prepositions.
,9
Dokumen atau tugasan perlu dalam bentuk so!t "op# dan $ard "op#% &as'lkan ba$an dengan d'sokong dengan gra!'k atau 'lustras'%
PJM3102 PERGERAKAN ASAS
,;