Anda di halaman 1dari 7

B 81

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(Kemas kini 15 Disember 2009)
Pro Forma Kursus
Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian
(Rekabentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah)

Nama Kursus Pengenalan Kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah
Rendah
(Introduction to Primary Living SchoolEducation )
Kod Kursus RBT 3117
Kredit 3 (3 + 0)
Jam Kontak 45 Jam
Prasyarat Tiada
Bahasa
Penghantar
Bahasa Malaysia
Semester
Pertama/Kedua
Hasil
Pembelajaran
1. Menghuraikan sistem kurikulum dan pengajaran Kemahiran
Hidup Sekolah Rendah (KHSR) di Malaysia
2. Menginterpretasikan proses perancangan, pelaksanaan dan
penilaian KHSR
3. Menganalisis dan mensintesis maklumat daripada pelbagai
sumber untuk merancang, mereka bentuk dan membina
kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah
4. Menjelaskan skop organisasi dan pengurusan bengkel.
5. Mengaplikasikan pengurusan keselamatan bengkel.
6. Menghuraikan pengurusan kewangan, pengendalian bahan
dan alatan.
7. Mengaplikasikan pendekatan, strategi, kaedah dan teknik
pengajaran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah
Rendah dengan cekap dan berkesan.
8. Menyediakan perancangan pengajaran berasaskan kepada
sukatan pelajaran.

Sinopsis Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran
Hidup Sekolah Rendah(KHSR); sistem pentadbiran dan pengurusan
KHSR; keselamatan bengkel; pengurusan kewangan; pengurusan
peralatan dan bahan; peraturan dan perundangan dalam pengurusan
bengkel; strategi, kaedah dan teknik pengajaran KHSR; perancangan
pengajaran KHSR; dan bahan bantu mengajar.

This course emphasizes the analysis of primary living skill school
curriculum; management and administration; workshop safety;
financial management; tool and material management; safety and rule
regulation; strategy, technique and teaching methodology; implement
teaching planning and audio visual aids.

B 82
Berkuat kuasa mulai Januari 2007
(Kemas kini 15 Disember 2009)
Tajuk Kandungan Jam
1 Analisis Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah
Analisis Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup
Sekolah Rendah
- Definisi kurikulum
- Konsep dan jenis kurikulum
- Sejarah perkembangan KHSR
Analisis Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran
Hidup Sekolah Rendah
- Objektif Kemahiran Hidup Sekolah Rendah
- Organisasi Kandungan
- Penekanan dan Kaedah Pengajaran dan
Pembelajaran
- Pengendalian aktiviti dan Penilaian
- Pemetaan dan Kesinambungan Kandungan
- Format Huraian (Bidang/Unit/ Tajuk; Hasil
Pembelajaran; dan Cadangan Aktiviti)
Analisis pekeliling-pekeliling ikhtisas berkaitan
Inovasi kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah
Rendah
- Perlaksanaan inovasi kurikulum Kemahiran
Hidup Sekolah Rendah
- Pembangunan dan pemupukan pemikiran
dalam inovasi kurikulum

3
2 Pentadbiran dan pengurusan KHSR
Pengurusan dan pentadbiran sumber manusia
Pengurusan dan pentadbiran bengkel
- Tugas pelajar
- Organisasi stor
- Sistem penyimpanan stok
Penyenggaraan bengkel
- Jenis-jeins senggaraan
- Langkah-langkah kawalan senggaraan

3
3
Keselamatan Bengkel
Peraturan dan etika
- Umum
- Keselamatan
Punca kemalangan
- Langkah pencegahan kemalangan
- Rekod kemalangan
Punca kebakaran
- Jenis-jenis api/kebabakan
- Peralatan pencegahan kebakaran
- Langkah pencecagahan kebakaran
Pertolongan Cemas
- Peti Pertolongan cemas
3
B 83
Berkuat kuasa mulai Januari 2007
(Kemas kini 15 Disember 2009)
Tajuk Kandungan Jam
- Tanggungjawab ketika kecemasan
- Jenis-jenis rawatan dan bantuan kecemasan
4 Pengurusan kewangan
Sumber kewangan
Perancangan perbelanjaan
Bidang tugas guru
Pematuhan prosedur perbelanjaan
Pengurusan alatan dan bahan
Perolehan
- Pematuhan prosedur perolehan
- Kaedah pembelian
- Terimaan bekalan
Peraturan dan perundangan dalam pengurusan
bengkel
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
(JKKP)
- Objektif
- Dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan
- Perundangan
- Perkhidmatan
Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Kebangsaan (NIOSH)
- Peranan dan tanggung jawab
- Hubungan dengan institusi pendidikan
Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)
- Misi
- Peranan dan tanggung jawab
- Dasar Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan
- Pendaftaran
- Caruman
- Perlindungan insurans bencana pekerjaan
- Hubungan dengan institusi pendidikan
Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994
(Akta 514)
- Peraturan keselamatan dan kesihatan
pekerja:
- Dasar, kawalan, jawatankuasa, pengelasan,
penggunaan dan standard

-
7
5 Pendekatan pengajaran dan pembelajaran
Pendekatan objektivisme
- Konsep pendekatan objektivisme
10
B 84
Berkuat kuasa mulai Januari 2007
(Kemas kini 15 Disember 2009)
Tajuk Kandungan Jam
- Objektivisme dalam Kemahiran Hidup
Sekolah Rendah
Pendekatan konstruktivisme
- Konsep pendekatan konstruktivisme
- Konstruktivisme dalam Kemahiran Hidup
Sekolah Rendah
Pendekatan pembelajaran secara kontekstual
Pendekatan pembelajaran berasaskan projek
Perubahan konsep dalam konteks pengajaran dan
pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah
Kajian Masa Depan
Pembelajaran berasaskan ketrampilan
(Competency Based Learning (CBL))
Pembelajaran psikomotor dalam Kemahiran Hidup
Sekolah Rendah6 Strategi, kaedah dan teknik pengajaran Kemahiran
Hidup Sekolah Rendah
Definisi strategi, kaedah dan teknik
Strategi pengajaran dan pembelajaran
- Berpusatkan guru
- Berpusatkan murid
- Berpusatkan bahan/aktiviti
Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan murid
- Simulasi
- Lawatan
- Projek
- Permainan
- Pembelajaran aktif/perbincangan
- Pembelajaran secara kooperatif
- Pembelajaran Masteri
Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan guru
- Syarahan/kuliah
- Demonstrasi/tunjuk cara
- Bercerita
Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan bahan
- Modul
- Carta
- Slaid
- Pita rakaman
- Perisian kursus pembelajaran
(courseware)
- Laman Web/Internet
9
B 85
Berkuat kuasa mulai Januari 2007
(Kemas kini 15 Disember 2009)
Tajuk Kandungan Jam
- Peralatan/bahan

Kemahiran menyoal dalam pengajaran Kemahiran
Hidup Sekolah Rendah
- Teknik-teknik menyoal
- Aras-aras soalan

7 Perancangan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah
Rendah
Penyediaan rancangan pengajaran dan
pembelajaran harian
Rancangan pengajaran tahunan/semester

6
8 Bahan bantu mengajar
Jenis dan contoh bahan bantu mengajar
Bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah
Rendah
Penggunaan dan penyimpanan bahan bantu
mengajar
Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi
maklumat dan komunikasi (TMK)

4
JUMLAH
45

Pentaksiran 1. KERJA KURSUS (50%)
2. PEPERIKSAAN AKHIR (50%)
Rujukan Asas Armstrong, D.G., Henson, K.T. & Salvage, T.V. (2001). Teaching
today: An introduction to Education (6
th
edition). New Jersey:
Prentice Hall.
Miller, M.D. (1985). Principles and a philosophy for vocational
education. Columbus, Ohio: NCRVE.
Wilson, A. (2005). Creativity in primary education. Exeter: Learning
Matters. Ltd
DeLuca, V.W. & Hayie, W.J. (1989). Safety system design for
technology education. Reston, VA: International Technology
Education Association.
Storm, G. (1983). Managing the occupational education laboratory.
Ann Arbor, Michigan: Prakken Publications Inc
Rujukan
Tambahan
Abdul Rahman Arof & Zakaria Kasa (1995). Falsafah dan konsep
pendidikan (Edisi kedua). Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti
Armstrong, D.G., Henson, K.T. & Salvage, T.V. (2001). Teaching
today: An introduction to Education (6
th
edition). New Jersey:
Prentice Hall.
Asmah Ahmad. (1989). Pedagogi 1. Petaling Jaya: Longman.
Bold, C. (1999). Progression in primary Design and Technology, Great
B 86
Berkuat kuasa mulai Januari 2007
(Kemas kini 15 Disember 2009)
Britain: David Fulton Publisher.
Chelliah, D.D. (1960). A history of educational policy of the Straits
Settlement.Singapore: G.H. Kiat & Co.
Cornstein, M. & Hunkins, F. (1993). Curriculum: Foundations, principle
and theory (2
nd
edition). Boston: Allyn & Bacon.
Rupert, E.N. (1971). Foundation of vocational education. Columbus,
Ohio: Charles E. Meril Publication.
Fernstermacher, G.D. & Soltis, J.F. (1992). Approaches to teaching.
(2
nd
edition). New York: Teachers College Press.
Finch, C.R. & Crunkilton, W. Jr. (1963). Curriculum development in
Vocational and Technical. Boston, Massachusetts: Allyn and
Bacon.
Firenze, R.J. (1978).The process of hazard control. (Bandar): Kendull
Hunt Publishing Company.
Ismail Bahari (2002). Pengaturan sendiri di dalam pengurusan
keselamatan kesihatan pekerjaan. Kuala Lumpur: McGraw-Hill.
Ghaye, A. & Ghaye, K. (1998). Teaching and learning through cirtical
reflective practice. London: David Fulton Publisher.
Hamilton, J.B. (1960). Develop a course of study. Columbus, Ohio:
NCRVE.
Hope, G. (2004). Teaching Design and Technology 3 11: The
essential guide for teachers. Great Britain: Antony Rowe Ltd.
Ismail Bahari (2002). Pengaturan sendiri di dalam pengurusan
keselamatan kesihatan pekerjaan. Kuala Lumpur: McGraw-Hill.
Kementerian Pendidikan Malaysia (2001). Falsafah pendidikan
kebangsaan: Matlamat dan misi. Kuala Lumpur: Pusat
Perkembangan Kurikulum.
Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Huraian sukatan pelajaran
Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 4. Kuala Lumpur:
Pusat Perkembangan Kurikulum.
Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Huraian sukatan pelajaran
Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 5. Kuala Lumpur:
Pusat Perkembangan Kurikulum.
Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Huraian sukatan pelajaran
Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 6. Kuala Lumpur:
Pusat Perkembangan Kurikulum.
Krulik, S. & Rudnik, J.A. (1988). Reasoning and problem based
learning: A handbook for elementary school teachers include
over 200 problems and classroom activities. Boston: Allyn and
Bacon
Lembaga Penyelidikan Undang-undang (2003). Akta Pendidikan 1996
(Akta 550 ) dan peraturan terpilih. Petaling Jaya: International
Law Book Services.
McDewitt, T.M. & Omrod, J.E. (2004). Child development and working
with children adolescent. (2
nd
edition). New Jersey: Pearson
Prentice Hall.
Mohd Yusof Ahmad. (2002). Falsafah dan sejarah pendidikan Islam.
Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya
Miller, M.D. (1985). Principles and a philosophy for vocational
education. Columbus, Ohio: NCRVE.
B 87
Berkuat kuasa mulai Januari 2007
(Kemas kini 15 Disember 2009)
Pollard, A. (2005). Reflective teaching. (2
nd
edition) New York:
Continuum Published.
Pybus, R. (1996). Safety management: Strategy and practice. Oxford,
London: Butterworth-Heinemann Ltd.
Ron, R. (1995). Primary design and technology: A process for
learning. Great Britain: David Fulton Publisher
Southern Regional Education Board (1967). Designing challenging
vocational courses. Alexanderia, Virginia: Association for
Career and Technical Education.
Thompson, J.E. (1973). Foundation for vocational education: Social
and philosophical concepts. Engelwood Cliffs, New Jersey:
Prentice Hall.
Wilson, A. (2005). Creativity in primary education. Exeter: Learning
Matters. Ltd.
______ (2003). Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 1991-2003.
Kuala Lumpur: MDC Publisher Sdn Bhd.