Anda di halaman 1dari 1

NAMA : __________________________________________________________________

KELAS :_________________________________

UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER 1 2014
TAHUN 4


MATEMATIK
SATU JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini adalah dalam bahasa Melayu sahaja.
2. Rajah yang mengiringi masalah dalam kertas soalan ini dimaksudkan untuk memberi
maklumat yang berguna bagi menjawab soalan. Rajah semestinya dilukis mengikut
skala, kecuali dinyatakan sebaliknya.
3. Kertas ini mengandungi dua bahagian : Bahagian Objektif dan Bahagian Struktur.
Jawab semua soalan.
4. Jawab dengan menulis jawapan dalam ruang yang disediakan bagi kedua-dua
bahagian.
Bahagian Soalan Markah
Objektif 1 20
Struktur 1 10
J umlah 30

Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak di Bahagian A dan 4 halaman bercetak di
Bahagian B