Anda di halaman 1dari 5

http://www.slideshare.

net/farhani87/guru-dan-cabaran-semasa-guru-dan-
perundangan-11
http://www.amaljaya.com/guru/PI!P/"#$%&'(1')*+uru%&'dan%&',abaran
%&'emasa/')*"#$(1')*+uru%&'#an%&',abaran%&'emasa/-.-
%&'&*+$/$%&'#.0%&'P"/$0#.0+.0.pdf
.12. P"0#I#I1.0 1))3 4.12. 55'6
!erupa7an lanjutan dan pembaharuan dari .7ta Pelajaran 1)31.
-ertujuan memantap7an sistem pendidi7an 7ebangsaan sejajar dengan
7ehenda7 dan cita-cita !alaysia untu7 menjadi pusat 7ecemerlangan
pendidi7an yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia.
.7ta ini berpa7si 7epada pera7uan-pera7uan utama Penyata /a8a7 1)53
yang menjadi asas dasar Pendidi7an 7ebangsaan.
.7ta baru ini juga banya7 menge7al7an peruntu7an yang masih rele9an
daripada .7ta Pelajaran 1)31.
2$:$.0 P"0++$-.;.0 .12. P"0#I#I1.0 1))3
Memperluaskan skop dan memper7enal7an perundangan mengenai
pendidi7an.
$ntu7 memantap7an lagi sistem pendidi7an 7ebangsaan bagi generasi muda
sejajar dengan aspirasi 0egara menjadi7an !alaysia sebagai pusat
kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi.
$ntu7 menggariskan perundangan yang ber7aitan dengan bidang
pendidi7an .
!enca7upi perundangan pada tahap prasekolah hingga tahap pendidikan
tinggi termasu7 kerajaan dan swasta .
!emper7u7uh7an kedudukan Bahasa kebangsaan sebagai -ahasa
pengantar utama.
Penyelarasan semua jenis kurikulum 7ategori se7olah melalui 7uri7ulum
7ebangsaan.
!engguna7an sistem penilaian dan peperiksaan yang sama.
Pendidikan islam diperluaskan untu7 pelajar islam.
!emperluas7an bidang kuasa menteri pendidikan .
!emperting7at7an pendidikan teknikal.
!emper7u7uhan latihan perguruan.
Pendidikan swasta yang lebih sistemati7.
!emper7u7uh7an kedudukan bahasa suku kaum.
ANTARA KANDN!AN AKTA P"ND#D#KAN $%%&
Seksyen 16: telah memberi7an 7ategori 7pd se7olah di !alaysia< tiga
kategori iaitu 7erajaan< bantuan 7erajaan dan swasta. ini boleh menampung
dgn jelas 7eperluan 7elas ting7atan 3< 7elas matri7ulasi dan sebagainya.
'eksyen $()*+, memperuntu77an -ahasa 1ebangsaan sebagai mata
pelajaran wajib di semua se7olah.
seksyen 18 memperuntu77an semua se7olah perlu i7ut kurikulum
kebangsaanmelain7an yg di7ecuali7an.
eksyen 19 memperuntu77an semua se7olah menyedia7an pelajar
ut7 PeperiksaanAwam< melain7an yang di7ecuali7an.
Seksyen 21 memberi kuasa kepada Menteri untu7 menubuh dan
menyelenggara tadi7a.
Seksyen 37 dan seksyen 38 memboleh7an politeknik mengadakan
kursus pengajianatau program latihan bersama peringkat sijil atau lain-lain
7elaya7an dengan mana-mana uni9ersiti atau institusi pendidi7an lain.
seksyen 7 416< memboleh7an m7tb perguruan 4ma7tab pendidi7an6
mengada7an 7ursus pering7at ija8ah< diploma atau sijil = mengada7an
program 7erjasama dengan uni9ersiti / institusi pendidi7an tinggi lain.
seksyen !< yg memboleh7n !enteri mengada7an kelas pendidikan
k"as di se7olah 7has / di mana& se7olah rendah atau menengah.
Seksyen #! memperuntu77an supaya Pendidikan $slam wajib diajar di
semua sekola"termasu7 se7olah swasta bila terdapat 5 atau lebih pelajar
Islam.
Seksyen 69 semua piha7 yang menganjur7an peperi7saan awam perlu
mendapat7an 7ebenaran dari Pengarah Peperi7saan terlebih dahulu.
eksyen 77 menjelas7an bahawa isntitusi pendidi7an swasta yang
menjalan7an program >twinning> dan >ling7age> henda7lah mendapat
7ebenaran bertulis dari !enteri terlebih dahulu.
I2"! P"0#I#I1.0 1"-.0+..0
istem Pendidi7an 1ebangsaan terdiri daripada:
1. Pendidi7an Prase7olah
&. Pendidi7an /endah
(. Pendidi7an !enengah
?. Pendidi7an ;epas !enengah
5. Pendidi7an 2inggi
"1@;.A
e7olah berma7sud tempat di mana sepuluh orang murid atau lebih la8imnya
diajar sama ada di dalam satu 7elas atau lebih.
2erdapat tiga jenis se7olah dalam istem Pendidi7an 1ebangsaan iaitu:
- e7olah 7erajaan
- e7olah bantuan 7erajaan
- e7olah swasta
P"0#I#I1.0 1A.
2ida7 boleh 7urang daripada tempoh pela7sanaan tempoh minimum
pendidi7an rendah dan pendidi7an menengah
1uri7ulum dalam Pendidi7an 1has henda7lah mematuhi 7ehenda7 1uri7ulum
1ebangsaan seta7at yang munasabah Pengajaran .gama Islam
e7iranya terdapat lima orang atau lebih orang murid yang menganut agama
Islam ma7a henda7lah diberi pengajaran agama Islam
P"0+.:./.0 .+.!. ";.I0 .+.!. I;.!
-oleh dijalan7an tetapi peruntu77an tersebut tida7 dibiayai 7erajaan
2iada murid boleh mengi7uti pengajaran agama selain agama yang
dianutinya 7ecuali dengan 7ei8inan ibu bapanya secara bertulis
-.A.. 1"-.0+..0 "-.+.I -.A.. P"0+A.02./ $2.!.
!enjadi bahasa penghantar utama di semua institusi pendidi7an dalam
istem Pendidi7an 1ebangsaan 7ecuali se7olah jenis 7ebangsaan yang
ditubuh7an di bawah se7syen &8
:i7a bahasa penghantar utama di sesebuah institusi pendidi7an adalah selain
bahasa 7ebangsaan< ma7a bahasa 7ebangsaan henda7lah diajar7an sebagai
mata pelajaran wajib
1$/I1$;$! 1"-.0+..0 $02$1 "!$. "1@;.A
Aenda7lah diguna7an oleh semua se7olah dalam istem Pendidi7an
1ebangsaan
#alam 7uri7ulum 7ebangsaan< ditetap7an bahawa murid- murid a7an
memperoleh pengetahuan < 7emahiran dan nilai pada a7hir tempoh
perse7olahan masing- masing
P"/.2$/.0- P"/.2$/.0 P"0#I#I1.0
1. 1uri7ulum 1ebangsaan< 1))7
- menggaris7an mata pelajaran teras< wajib dan ele7tif untu7 7elas
peralihan dan 2ing7atan 3
- menggaris7an +era7 1erja 1o7uri7ulum
- 1etua pendaftar ber7uasa meminda jadual wa7tu dan su7atan pelajaran
&. Pendidi7an 1has< 1))7
- $ntu7 murid bermasalah pelajaran< penglihatan dan pendengaran
- +uru boleh mengubah 7aedah dan te7ni7 pengajaran dan pembelajaran
serta jadual bagi mencapai matlamat Pendidi7an 1has
(. Penilaian dan Peperi7saan< 1))7
- !emantau< menasihati dan membuat analisis tentang Penilaian
-erasas7an e7olah 4P-6
- !engendali7an semua peperi7saan
?. !.:.;.A "1@;.A #.0 -.A.0 !$;2I!"#I.< 1))8
- Penubuhan jawatan7uasa penerbitan se7olah dan pengedaran !ajalah
e7olah dan bahan multimedia
- 1uasa dan fungsi jawatan7uasa
- 1elulusan +uru -esar atau pengetua untu7 penerbitan dan pengedaran
I!P;I1.I .12. P"0#I#I1.0
Balsafah 1))3 Pendidi7an 1ebangsaan menjadi landasan a7ta
istem pendidi7an dimantap7an meliputi semua pering7at perse7olahan
1edudu7an bahasa 7ebangsaan diper7u7uh7an
Peperi7saan yang sama
Pendidi7an prase7olahan diperluas7an
Pendidi7an te7ni7 diperting7at7an di se7olah menengah
Pendidi7an guru diper7u7uh
Pendidi7an 1has diberi tumpuan
!engambil 7ira 7epentingan pendidi7an semua 7aum
Peta minda can rujuk ke this page http://gurudanpeguam.blogspot.com/

Anda mungkin juga menyukai