Anda di halaman 1dari 5

MENGAPA MANUSIA DICIPTAKAN

DAN APAKAH TANGGUNGJAWABNYA ?


Perlu kita perhatikan kepaa ti!a per"#alan a"a" $an! %erkaitan en!an "eluruh
kehiupan kita& Per"#alan'per"#alan ter"e%ut aalah('
1. Dari )anakah kita atan! ?
2. Men!apakah kita i atan!kan ?
3. Ke)anakah ke"uahan kita ?
Untuk )en*ari +a,apann$a $an! tepat )aka perlulah kita )eru+uk kepaa apa
$an! telah in$atakan #leh Allah "&,&t i ala) al -uran al Kari)&
Per"#alan Perta)a( Dari )anakah kita atan! ?
Ja,apann$a akan kita apati ari .ir)an Allah "&,&t ('
Ter+e)ahann$a(
/ Wahai "ekelian )anu"ia0 +ika ka)u )a"ih ra!u'ra!u terhaap hari -ia)at0
"e"un!!uhn$a Ka)i 1Allah "&,&t2 telah +aikan ka)u ari tanah0 ke)uian
aripaa air )ani0 ari air )ani )en+ai arah "a)pai ia )en+ai "ep#t#n!
a!in! $an! telah "e)purna ke+aiann$a an $an! %elu) "e)purna0 "upa$a
Ka)i %eri keteran!an kepaa ka)u an Ka)i tetapkan i ala) kanun!an
1rahi)2 i%u )en!ikut kehenak Ka)i0 "a)pailah ,aktu tertentu )aka Ka)i
1
keluarkan ka)u ari kanun!an i%u)u )en+ai kanak'kanak "a)pai ka)u
)en+ai #ran! e,a"a& Di antara ka)u aa $an! i)atikan an aa $an!
ipan+an!kan hiupn$a "a)pai terlalu tua hin!!a tiak )en!etahui apa'apa
"ean!kan "e%elu)n$a ka)u )en!etahui /
1Surah Al Ha++ a$at 32
Den!an )eneliti a$at ter"e%ut apatlah kita )en!etahui ari )anakah atan!n$a
kita an per"#alan ter"e%ut telah ter+a,a%&
Per"#alan Keua ( Men!apakah kita iatan!kan atau )en!apa kita i+aikan
#leh Allah "&,&t ?&
Ja,apan kepaa per"#alan ini terapat i ala) 4r)an Allah "&,&t ('
Ter+e)ahann$a(
/ Tiak Aku 1Allah2 +aikan +in an )anu"ia0 )elainkan untuk %eri%aah
1)en!a%ikan2 iri kepaa Ku /
1Surah A5 D5ari$aat a$at 362
Para ula)ak )ukta%ar telah )en!huraikan pen!ertian i%aah itu en!an pan+an!
le%ar0 $an! )ana perkataan i%aah aa ke"$u)ulann$a 1ke"e)purnaann$a2 an
)e)pun$ai ruan! lin!kup $an! lua"0 tiak ter%ata" atau terha "e)ata')ata
kepaa 7arhu "#lat0 pua"a0 5akat an ha+i "aha+a& Tu!a" an ke,a+ipan kita i
unia ini aalah %eri%aah an )e)perha)%akan iri kepaa Allah "&,&t
%era"arkan kepaa 4r)anN$a ter"e%ut&
Untuk )enepati kehenak i%aah ala) "eluruh hiup ini0 )aka "etiap per%uatan
$an! kita lakukan itu )e"tilah "e)ata')ata kerana Allah "&,&t "erta )en!ikut
%etul'%etul arahan $an! telah i"a)paikan #leh 8a"ulullah "&a&,&
Jika e)ikian0 "e!ala )akanan0 )inu)an0 pela+aran0 peker+aan0 peniikan
2
+a")ani0 perkah,inan an )eniik anak aalah )erupakan +alan'+alan atau
7akt#r'7akt#r $an! )e)%antu kita untuk taatkan Allah "&,&t "erta te!uh %eri%aah
kepaaN$a& Ju!a )en+aikan kita %erta9arru% 1)en!ha)pirkan iri2 kepaa Allah
"&,&t& Ini %er)akna ru)ah0 "ek#lah0 kilan!0 pe+a%at0 "a,ah laan!0 paan!
per)ainan 0 !eun! pernia!aan an "e%a!ain$a aalah )ean i%aah& Bahkan
"eluruh %u)i Allah "&,&t ini )erupakan : )a"+i :0 te)pat )enunaikan i%aah
ala) realiti kehiupan&
Sehu%un!an en!an S$aikh al I"la) I%n Tai)i$$ah telah )en$atakan %aha,a :
Setiap perkara $an! telah Allah "&,&t perintahkan ha)%a'ha)%aN$a
)elak"anakan aalah ikira "e%a!ai i%aah& I%aah $an! )eliputi apa "aha+a
$an! irehai #leh Allah "&,&t0 "a)aa tutur kata0 per%uatan an tin!kah laku&
Pr#7e""#r Dr Yu"u7 -araha,i )en$atakan i ala) %ukun$a : al I%aah .i al
I"la) : %aha,a : Se"un!!uhn$a %eri%aah kepaa Allah "&,&t tiaklah terha
kepaa )en!er+akan "#lah0 pua"a0 5akat an ha+i an perkara'perkara $an!
%erkaitan en!ann$a "eperti tila,ah al -uran0 5ikir0 %er#a0 %eri"ti!h7ar an
"e%a!ain$a "e%a!ai)ana 7aha)an "e"eten!ah !#l#n!an I"la) 1$an!
)enak,a I"la)2& 8a)ai $an! telah )en$an!ka %aha,a apa%ila )ereka telah
)enunaikan 7arhu'7arhu an "$iar'"$iar $an! ter"e%ut %ererti )ereka telah
)en$e)purnakan ha9 Allah "&,&t terhaap )ereka "epenuhn$a& Mereka
)en$an!ka "uah "e"e"ai )enunaikan ke,a+ipan :U%ui$$ah terhaap Allah
"&,&t& Paa hal tan!!apan ter"e%ut aalah )ele"et ari hakikatn$a $an! "e%enar
:
Beliau )e)%uat pen+ela"an la!i %aha,a / Tiaklah ikira i%aah kepaa Allah
"&,&t +ika "e"e#ran! itu %er7aha)an aku "#lah0 aku %erpua"a0 aku %er5akat an
aku )enunaikan ha+i tetapi aku %e%a" )e)akan a!in! %a%i0 )inu) arak0
)akan ri%a;0 %er+ui "erta )en#lak huku)'huku) "$ariat Allah "&,&t $an! tiak
"e"uai en!an panan!anku& Ju!a tiak ikira i%aah kepaa Allah "&,&t %a!i
#ran! $an! )en!an!!ap i%aahn$a han$a ketika %eraa i ka,a"an )a"+i0
tetapi apa%ila ia keluar ari )a"+i an )en*e%urkan iri ala) %ian!'%ian!
kehiupan lain 0 ia )en+ai ha)%a kepaa kehenak irin$a "eniri0 %e%a"
)en!ikut ha,a na7"un$a en!an tiak )en!hiraukan huku)'huku) Allah "&,&t&
<leh kerana itu )aka "etiap #ran! $an! terkeliru )e"tilah )e)%etulkan
ke7aha)ann$a an ke)%ali )en!enal I"la) an i%aah kepaa Allah "&,&t&
Se)#!a "eluruh kehiupann$a %eraa ala) kerehaan Allah "&,&t& *ukuplah %a!i
"e"e#ran! Mu"li) itu %er4kir %aha,a ia aalah khali7ah Allah "&,&t i )uka %u)i
ini untuk )en+alankan tu!a" an arahan Allah "&,&t "e)ata')ata& Me)aai ia
3
%er%uat e)ikian untuk )en*#rakkan "e!ala +eni" a)alann$a en!an *#rak
I"la) hin!!alah "e!ala perkataan0 per%uatan an ia)n$a itu )en+ai i%aah
kepaa Allah "&,&t&
Menurut al -araha,i la!i0 %aha,a i%aah itu )eran!ku)i ua tu!a" %e"ar $an!
)en+ai tera" %a!i "e)ua perkara $an! ter"e%ut "e%elu) ini& Tu!a" ter"e%ut
aalah(
1. Men$eru kepaa ke)akru7an an )en*e!ah aripaa ke)un!karan
2. Ber+iha ke +alan Allah "&,&t&
Menurut huraian a"$ S$ahi Sa$$i -ut%0 %aha,a ker+a'ker+a )en$uruh kepaa
)akru7 "erta )en*e!ah )un!kar tiak %#leh ipanan! rin!an& U)at ini tiak
%er+a$a "ela!i )akru7 tiak terte!ak "e%a!ai )akru7 an )un!kar tiak
i)u"nahkan "e%a!ai )un!kar& Untuk )elak"anakan tu!a" $an! %e"ar ini )aka
perlulah kepaa pe)%entukan U))ah& U))ah $an! terte!ak i ata" a"ar I)an
kepaa Allah "&,&t an Per"auaraan kerana Allah "&,&t a!ar huku)'huku) Allah
"&,&t terlak"ana0 ker+a'ker+a )akru7 %er+alan en!an "enan!0 ke%enaran
)en!ata"i kepal"uan0 ke%aikan "entia"a i"#k#n! an ke)un!karan "entia"a i
tentan!& Untuk "a)pai kepaa u))ah I"la) "ee)ikian 0 )aka +iha $an!
%erteru"an iperlukan an )en!ikut +alan'+alan $an! %etul "e%a!ai)ana $an!
telah i!ari"kan #leh 8a"ulullah "&a&,&
Per"#alan Keti!a ( Ke)anakah ke"uahan kita ?
Per"#alan ini tiak )e)erlukan kepaa huraian $an! pan+an! kerana "etiap #ran!
)en$eari a"al u"uln$a "erta )en!etahui akan tu!a" an ke,a+ipann$a& Maka
In"$aAllah ia akan )en$eari pula ke)anakah ke"uahann$a& Walaupun
e)ikian0 +a,apann$a tetap telah in$atakan #leh Allah "&,&t ala) 4r)anN$a('
Ter+e)ahann$a(
/ Se"un!!uhn$a kepaa Tuhan 1Allah2 ke"uahan ka)u 1te)pat ke)%ali2& Dialah
$an! )e)%uatkan ka)u terta,a an Dia +u!a $an! )e)%uatkan ka)u
4
)enan!i"& Dialah $an! )e)atikan ka)u an )en!hiupkan ka)u ke)%ali /
1Surah An Na+) a$at => ? == 2

)>>kul@)",#r@Aer 6&B
5