Anda di halaman 1dari 12

BAB 4 KETURUNAN DAN VARIASI

Soalan Objektif
1

Rajah 1
Rajah 1 di atas menunjukkan pertukaran bahan genetik pada kromosom. Proses ini berlaku di
A hati
B ginjal
C kulit
D ovari
2


Rajah 2
Rajah 2 di atas menunjukkan persenyawaan antara satu ovum yang normal dengan satu sperma yang
mempunyai 22 kromosom. Antara berikut, yang manakah mungkin dialami oleh bayi yang
berkembang daripada zigot itu ?
A atanya berwarna merah muda
B !eren"atan "iri#"iri seks sekunder
C $arahnya lambat membeku
D %emoglobinnya tidak "ekap membawa oksigen
3 &eekor seladang dika"uk dengan seekor lembu. $iketahui bahawa bilangan kromosom dalam sel
soma bagi seladang dan lembu masing#masing ialah '( dan (). *erapakah bilangan kromosom pada
sel gamet anak hasil daripada ka"ukan tersebut ?
A 2+
B ,)
C '-
D 11(
. Pearson alaysia &dn. *hd. 4 1 *ank &oalan *P&
/ingkatan 0
zigot
sperma
122 kromosom2
ovum
1normal2
4
3, 4, 5, dan 6 di atas menunjukkan peringkat#peringkat mitosis. Antara berikut, yang manakah
menunjukkan turutan yang betul ?
A 4, 3, 6, 5
B 5, 6, 4, 3
C 3, 6, 5, 4
D 6, 5, 3, 4
!
7bu 8vum
4 6igot 5 *ayi
*apa &perma
Rajah 3
Rajah , di atas menunjukkan peringkat#peringkat pembentukan bayi. Antara berikut, yang manakah
mewakili proses 4 dan 5 ?
" Antara penyakit baka berikut, yang manakah disebabkan oleh mutasi gen ?
A &indrom /urner
B &indrom !line9elter
C ongolisme
D %emo9ilia
# !andungan kromosom bagi seorang perempuan mongoloid ialah
A 00 : 44
B 00 : 45
C 0' : 44
D 0' : 45

. Pearson alaysia &dn. *hd. 4 2 *ank &oalan *P&
/ingkatan 0
$ %
A itosis eiosis
B eiosis itosis
C Persenyawaan itosis
D Pindah silang Persenyawaan
3 ; !romosom tersusun di pusat sel
4 ; !romatid#kromatid terpisah
5 ; !romosom melakukan proses penduaan
6 ; !romosom menebal
& 1)) ekor bari#bari betina bersayap panjang dika"ukkan dengan 1)) ekor bari#bari jantan bersayap
saki. Anak generasi pertama didapati semua bersayap panjang. Apabila anak bari#bari ini dika"ukkan
antara satu sama lain, 1)) ekor bari#bari dihasilkan dalam generasi kedua. <enerasi kedua ini terdiri
daripada
A 1))= ekor bersayap panjang
B 1))= ekor bersayap saki
C >'= ekor bersayap panjang
D >'= ekor bersayap saki
' Anak lelaki mewarisi kromosom 5 daripada
A bapanya
B datuknya
C ibunya
D ibu dan bapa
1(
Rajah 4
Rajah 0 menunjukkan gra9 taburan normal bagi satu si9at manusia. &i9at yang paling mungkin
digambarkan oleh gra9 tersebut ialah
A berat badan
B warna iris
C jenis "ap jari
D kumpulan darah
. Pearson alaysia &dn. *hd. 4 3 *ank &oalan *P&
/ingkatan 0
si9at
bilangan
11

Rajah !
Rajah ' di atas menunjukkan pergerakan kromosom ke kutub#kutub yang bertentangan dalam sel.
?angkah di atas berlaku semasa proses
A mitosis
B meiosis
C persenyawaan
D pindah silang
12 Antara berikut, yang manakah ti)ak benar tentang mutasi ?
A %anya berlaku pada kromosom sahaja
B @arang berlaku
C *oleh disebabkan oleh pendedahan kepada sinar radioakti9
D *oleh mengakibatkan penyakit kanser
13 Penyakit hemo9ilia dan buta warna adalah disebabkan oleh
A gen resesi9 dalam kromosom 4
B gen resesi9 dalam kromosom 5
C gen dominan dalam kromosom 4
D gen dominan dalam kromosom 5
14
sel induk

sel sel sel sel
anak anak anak anak

Rajah "
. Pearson alaysia &dn. *hd. 4 4 *ank &oalan *P&
/ingkatan 0
2n
n n
n n
n
n
Rajah ( di atas menunjukkan peringkat#peringkat yang terlibat di dalam proses
A mitosis
B meiosis
C persenyawaan
D mutasi
1! !umpulan darah manusia merupakan sejenis variasi yang
A diperturunkan daripada bapa kepada anak
B diperturunkan daripada ibu kepada anak
C boleh dipengaruhi oleh persekitaran
D dikawal oleh pewarisan genetik sahaja
1" Antara berikut, yang manakah ti)ak benar tentang mitosis ?
A &el anak mempunyai bilangan kromosom yang sama dengan sel induk
B 7a berlaku di dalam haiwan sahaja
C 7a berlaku semasa pertumbuhan zigot
D &atu sel induk menghasilkan dua sel anak
1# Antara penyakit berikut, yang manakah b*kan diakibatkan oleh mutasi gen ?
A &indrom $own
B Albino
C Anemia sel sabit
D !anser
1& &epasang suami isteri yang tidak buta warna melahirkan seorang anak lelaki yang buta warna. 7ni
bermakna
A isteri mempunyai satu gen resesi9 bagi buta warna dalam sel somanya
B isteri mempunyai dua gen resesi9 bagi buta warna dalam sel somanya
C suami mempunyai satu gen resesi9 bagi buta warna dalam sel somanya
D suami mempunyai dua gen resesi9 bagi buta warna dalam sel somanya
1' Antara pernyataan berikut, yang manakah ti)ak benar tentang mitosis?
A itosis menghasilkan dua sel anak
B itosis menghasilkan sel untuk pertumbuhan
C &el anak menyerupai sel induk
D Aukleus membahagi dua kali
2( Antara si9at berikut, yang manakah dipengaruhi oleh 9aktor persekitaran
A 3arna kulit
B !umpulan darah
C @enis "ap ibu jari
D !ebolehan menggulung lidah
. Pearson alaysia &dn. *hd. 4 ! *ank &oalan *P&
/ingkatan 0
21

Rajah #
Rajah > di atas menunjukkan histogram bagi suatu "iri#"iri pelajar dalam satu kelas. Antara berikut,
yang manakah mungkin "iri#"iri itu ?
I !etinggian badan
II !epintaran otak
III 3arna kulit
A 7 sahaja
B 7 dan 77 sahaja
C 77 dan 777 sahaja
D 7, 77, dan 777
22 Antara berikut, yang manakah merupakan si9at#si9at resesi9 yang wujud pada manusia ?
I Polidaktil
II Rambut lurus
III *oleh menggulung lidah
A 7 sahaja
B 777 sahaja
C 7 dan 77 sahaja
D 7, 77, dan 777
23 &atu pokok ka"ang pea putih tulen dika"uk dengan satu pokok ka"ang pea merah hibrid. $iketahui
bahawa gen merah adalah gen dominan. $idapati pokok ka"ang pea yang dihasilkan
I ')= adalah baka tulen resesi9
II 2'= berbunga merah
III semua pokok dengan bunga merah adalah hibrid
A 777 sahaja
B 7 dan 77 sahaja
C 7 dan 777 sahaja
D 7, 77, dan 777
24 Pokok ka"ang jenis tinggi dika"ukkan dengan pokok ka"ang jenis rendah. Anak#anak generasi
pertama kesemuanya bersi9at tinggi. 7ni bermakna
I gen untuk si9at tinggi adalah dominan
II pokok ka"ang jenis tinggi mempunyai dua gen dominan dalam sel somanya
III pokok ka"ang jenis rendah mempunyai satu gen dominan dalam sel somanya
A 7 sahaja
B 777 sahaja
C 7 dan 77 sahaja
D 7, 77, dan 777
. Pearson alaysia &dn. *hd. 4 " *ank &oalan *P&
/ingkatan 0
2! Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan meiosis dalam suatu spesies ?
I enghasilkan variasi genetik
II eneruskan zuriat
III enggantikan sel#sel yang mati
A 7 sahaja
B 777 sahaja
C 7 dan 77 sahaja
D 7, 77, dan 777
2" Antara berikut, yang manakah hasil penyelidikan genetik dalam pertanian di alaysia ?
I Pokok getah Pohon /unggal /eras
II &elembu
III !elapa sawit /enera
A 7 sahaja
B 7 dan 77 sahaja
C 7 dan 777 sahaja
D 7, 77, dan 777
2# Antara berikut, yang manakah variasi selanjar yang terdapat pada manusia ?
I ?ebar bahu
II 3arna kulit
III !umpulan darah
A 7 sahaja
B 777 sahaja
C 7 dan 77 sahaja
D 7, 77, dan 777
2& Antara berikut, yang manakah menunjukkan kandungan kromosom ovum manusia ?
I 22 : 4
II 22 : 5
III 22 : 45
A 7 sahaja
B 777 sahaja
C 7 dan 77 sahaja
D 77 dan 777 sahaja
2' Antara pernyataan berikut, yang manakah menerangkan pengklonan ?
I erupakan hasil ka"ukan daripada dua induk
II Pokok yang mempunyai "iri#"iri yang baik dapat dipilih sebagai klon
III elibatkan pembiakan vegetati9
A 7 sahaja
B 777 sahaja
C 7 dan 77 sahaja
D 77 dan 777 sahaja
. Pearson alaysia &dn. *hd. 4 # *ank &oalan *P&
/ingkatan 0
3( Antara berikut, yang manakah akan menentukan jantina seseorang ?
I !romosom seks ovum
II !romosom seks sperma
III *ilangan kromosom seks yang diterima
A 7 sahaja
B 77 sahaja
C 7 dan 77 sahaja
D 77 dan 777 sahaja
Soalan St+*kt*+
1

Rajah 1
!ejadian dalam Rajah 1 di atas berlaku pada tempoh masa yang sama dalam sistem pembiakan
seorang wanita.
Bmbrio dan A terbentuk.
1a2 Apakah gelaran yang diberi kepada bayi#bayi yang berkembang daripada embrio dan A ?

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

1b2 Aamakan proses P.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

1"2 Ayatakan kesemua pasangan jantina yang mungkin pada bayi#bayi yang dilahirkan.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
1d2 1i2 @ika kedua#dua ovum disenyawakan oleh kedua#dua sperma pembawa kromosom seks 4,
apakah jantina kedua#dua bayi tersebut ?
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
1ii2 *erikan kandungan kromosom bagi kedua#dua bayi di 1d21i2.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
D> markahE
. Pearson alaysia &dn. *hd. 4 & *ank &oalan *P&
/ingkatan 0
proses P
A
2 &uami 7steri

Rajah 2
Rajah 2 menunjukkan penentuan seks pada manusia.
1a2 ?engkapkan Rajah 2.
1b2 Aamakan proses P yang berlaku.
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
1"2 *erapakah kebarangkalian bagi pasangan suami isteri mendapat anak lelaki ?
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
1d2 @ika suami mengalami ke"a"atan hemo9ilia, berapakah peratusan daripada anaknya yang mungkin
menghidap penyakit yang sama ?

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
D( markahE
Soalan E,ei
1 1a2 *erikan e-.at perbezaan di antara mitosis dan meiosis. D0 markahE
1b2 Pindah silang berlaku semasa meiosis.
1i2 ?ukis rajah yang sesuai untuk menggambarkan kejadian pindah silang.
1ii2 /erangkan kesan kejadian pindah silang ke atas zuriat yang dihasilkan. D0markahE
1"2 1i2 *agaimanakah &indrom $own berlaku ?
1ii2 *erikan ,at* si9at seseorang yang mempunyai &indrom $own D2 markahE
2 1a2 $engan melukis rajah skema, terangkan bagaimana si9at buta warna diperturunkan daripada
seorang bapa yang normal dan ibu pembawa. D' markahE
1b2 *erikan )*a 9aktor yang menyebabkan mutasi berlaku pada manusia. D2 markahE
1"2 Penyelidikan genetik dalam pertanian boleh menghasilkan baka yang lebih baik. /erangkan
dengan "ontoh#"ontoh yang sesuai. D, markahE
. Pearson alaysia &dn. *hd. 4 ' *ank &oalan *P&
/ingkatan 0
00 : 45 00 : 44
a 1vi2 a 1v2 a 1iv2 a 1iii2
22 : 4 22 : 5 a 1i2 a 1ii2
Proses P

/A0A1AN BAB 4
Soalan Objektif
1 $ 2 * 3 A 4 $ ! F
" $ # F & F ' A 1( A
11 * 12 A 13 A 14 * 1! $
1" * 1# A 1& A 1' $ 2( A
21 $ 22 * 23 F 24 F 2! F
2" $ 2# F 2& A 2' $ 3( *
Soalan St+*kt*+
1 1a2 !embar tak seiras
1b2 itosis
1"2 Perempuan dan perempuanG lelaki dan lelakiG lelaki dan perempuan
1d2 1i2 Perempuan 1ii2 00 : 44
2 1a2 1i2 22 : 5 1iv2 00 : 44
1ii2 22 : 4 1v2 00 : 45
1iii2 00 : 44 1vi2 00 : 45
1b2 eiosis
1"2 ')=
1d2 )=
Soalan E,ei
1 1a2

1b2 1i2

. Pearson alaysia &dn. *hd. 4 1( *ank &oalan *P&
/ingkatan 0
2ito,i, 2eio,i,
1. &atu sel induk menghasilkan dua sel
anak
&atu sel induk menghasilkan empat sel anak
2. *erlaku dalam sel soma *erlaku dalam organ pembiakan
,. &el induk membahagi sekali &el induk membahagi dua kali
0. *ilangan kromosom sel anak sama
dengan bilangan kromosom sel induk
*ilangan kromosom sel anak adalah separuh
bilangan kromosom sel induk
sepasang kromatid#kromatid pindah silang
kromosom bersilang, putus, telah berlaku
homolog dan bersambung
semula
1ii2 Pindah silang menyebabkan kandungan genetik setiap gamet berbeza di antara satu sama
lain.8leh itu, zuriat yang dihasilkan mempunyai variasi genetik.
1"2 1i2 &indrom $own berlaku apabila zigot mempunyai 0> kromosom 1kelebihan satu kromosom2
akibat daripada persenyawaan ovum yang membawa 20 kromosom 1ovum yang mengalami
mutasi2.
1ii2 /eren"at akalHPertumbuhan terbantutHata serongHAnggota badan yang pendek.
2 1a2 bapa normal ibu pembawa

4
meiosis meiosis

persenyawaan persenyawaan


anak anak anak anak
perempuan perempuan lelaki lelaki
normal pembawa normal buta
warna
Petunjuk 4
"
I gen buta warna
Anak lelaki mempunyai kebarangkalian ')= mengalami buta warna. Anak perempuan adalah
normal tetapi mempunyai kebarangkalian ')= sebagai pembawa gen buta warna.
/erangkan berdasarkan rajah skema dan nota di atas.
1b2 1. /ermakan bahan kimia berbahaya seperti dadah dan pestisid.
2. /erdedah kepada sinaran radioakti9 1terutamanya sinaran gama2.
1"2 Penyelidikan genetik dalam pertanian menghasilkan ka"ukan spesies tumbuhan dan haiwan yang
mendatangkan hasil produktiviti yang lebih tinggi seperti I
1. Padi R 1)( ; lebih banyak hasil
2. @agung asmadu ; lebih manis, tongkol lebih besar
,. !elapa sawit jenis /enera ; lebih banyak hasil minyak
0. Ayam ?eghorn ; lebih banyak telur
'. *iri#biri alin#4 ; lebih "epat matang, daging dan bulu yang berkualiti tinggi
(. &elembu ; lebih banyak daging, lebih "epat membiak
. Pearson alaysia &dn. *hd. 4 11 *ank &oalan *P&
/ingkatan 0
45 44
"
4
"
5
4
"
44
"
4 5 4
45 44
gamet gamet
Penyelidikan genetik masa kini juga menghasilkan biji benih yang lebih tahan serangan penyakit
dengan memutasikan biji benih melalui sinaran radioakti9. Fontohnya buah tomato 1di alaysia2.

. Pearson alaysia &dn. *hd. 4 12 *ank &oalan *P&
/ingkatan 0