Anda di halaman 1dari 14

Agama Yahudi

Selasa, 22 Julai 2008 16:06 Suk DUPP


AGAMA YAHUDI

MUQADDIMAH
Firman Allah Taala yang bermaksud : "Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari bani Israil,dan telah
kami utus kepada mereka para rasul.Tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa
yang tidak diingini oleh hawa nafsu mereka, (maka)sebahagian dari para rasul itu mereka dustakan dan
sebahagian yang lain mereka bunuh" !al"#aidah : $0%
Firman Allah Taala yang bermaksud : "Maka keelakaan yang besarlah bagi orang!orang yang menulis "l!#itab
dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya "Ini dari "llah" , (dengan maksud ) untuk memperoleh
keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka keelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang
ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan keelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka
kerjakan" !al"&a'arah : $(%
Sabda )asulullah sa* yang bermaksud : "$erbiaralah mengenai $ani Israil dengan seluas!luasnya. Sesiapa
yang mendustakan ke atas ku seara sengaja , maka dia telah menempah tempat tinggal di dalam neraka"
&agi mereka yang ingin mengka+i Agama ,ahudi, masyaraka-nya dan yang berkai-an dengan .ermasalahan
keagamaan ,ahudi, mereka -idak akan -emui +a*a.an yang sem.urna dan -er.erin/i melainkan dengan melalui
.enghaya-an -erhada. ki-ab .er+an+ian lama Di dalam ki-ab -ersebu- mengandungi lembaran"lembaran se+arah
kelahiran dan .erkembangan &ani 0srail #aka dengan ini si .engka+i da.a- memahami ke.eribadian sese1rang
yang beragama ,ahudi dalam semua as.ek kehidu.an keagamaan dan .1li-ik
21l1ngan sar+ana .enga+ian .erbandingan agama yang -erdiri dari 1rang"1rang ,ahudi dan selainnya -elah
berse.aka- baha*a ki-ab .er+an+ian lama yang berada di -angan ki-a sekarang bukannya sebuah ki-ab yang
asal dan -ulen se.er-i yang .ernah di-urunkan 1leh Allah ke.ada 3abi #usa as Se.an+ang .er+alanan sirah
4rang"1rang ,ahudi , mereka begi-u ber.egang dengan Taura- dan a+arannya *alau.un g1l1ngan sar+ana
,ahudi -elah mengik-ira5 ke.alsuan ki-ab Taura- mereka 0nilah yang men+adi kehairanan ke.ada diri saya
sehingga memaksa saya menga+ak .ara .emba/a ber6kir se+enak un-uk men/ari +a*a.an di sebalik
.ermasalahan ini
Saya ber.enda.a- baha*a ia -ersira- di sebalik kebanggaan 1rang"1rang ,ahudi iai-u mereka adalah 7&angsa
Allah yang -er.ilih7 #anakala bangsa yang lain hanya di/i.-akan un-uk berkhidma- ke.ada mereka Jus-eru i-u,
-idaklah hairan +ika ki-a da.a-i hidu. berasingan meru.akan sa-u -radisi dan kebanggaan bagi mereka
!Sesungguhnya kamu adalah bangsa yang su/i bagi -uhan kamu dan kamu di.ilih 1leh -uhan un-uk men+adi
umma- yang khusus di kalangan semua bangsa di muka bumi% Sa5ar .engulangan $816
Jadi, dari sini da.a-lah dike-ahui rahsia yang men+adi .end1r1ng ke.ada bangsa ,ahudi agar ber.egang -eguh
dengan ki-ab Taura- a-au dengan ka-a lain ki-ab Taura- ber+aya menghim.un bangsa ,ahudi un-uk
menghaya-inya dan men+adi sa-u bangsa yang mem.unyai ke.eribadian yang berbe9a dari bangsa lain
:a+ian mengenai ilmu se+arah keagamaan memberi kesan yang ama- mendalam dalam memben-uk sesebuah
masyaraka- 0ni kerana ilmu -ersebu- meru.akan kun/i bagi ki-a memahami akan .egangan a'idah yang
dianu-i 1leh sesebuah masyaraka-
#elalui ker-as ker+a yang ringkas dan -ak sebera.a ini, saya akan /uba mem.erka-akan mengenai se+arah
kelahiran dan .erkembangan &ani 0srail, ki-ab"ki-ab su/i se.er-i Taura-, bebera.a .ermasalahan .erbandingan
ma9hab dan aliran yang men+adi anu-an dalam agama ,ahudi dan .enyele*engan ser-a .endirian 0slam
-erhada. .ermasalahan ini Saya berhara. dengan .erbin/angan ini da.a-lah memberi sediki- gambaran
agama ,ahudi dan .enyele*engan ser-a -abia- semula+adi 1rang"1rang ,ahudi
&ua- akhirnya, saya meman+a-kan kesyukuran ke hadra- 0lahi kerana da.a- menyia.kan ker-as ker+a ini dan
-idak lu.a +uga ke.ada is-eri saya yang banyak memban-u saya
;assalam

MAKNA KALIMAH YAHUDI, IBRANI DAN ISRAEL
1 ,A<UD0
:alimah ,ahudi dinisbahkan ke.ada anak yang ke"= bagi 3abi ,aa/1b as yang bernama ,ah1u9a dan ia +uga
meru.akan salah sa-u dari.ada .uak".uak &ani 0srael 2elaran ini mula -erkenal sele.as dari.ada keu-uhan
kera+aan ,ah1u9a .ada -ahun >86 sebelum masehi :emudian kalimah ,ahudi dii-lakkan ke.ada mereka yang
menganu- agama ,ahudi a-au agama #usa #enuru- .engarang dalam ki-ab yang men+elaskan makna ,ahudi
ialah 7,ahudi adalah agama yang dianu-i 1leh kaum &ani 0srael semen+ak dari 9aman 3abi #usa as 0ni diambil
dari ka-a"ka-a 3abi #usa 7Sesungguhya kami kembali ke.ada"#u *ahai Tuhan7 #ereka adalah uma- 3abi #usa
dan ki-ab su/i mereka bernama Taura-
2 0&)A3
Ada.un makna kalimah 0brani ialah nama bagi kabilah yang sam.ai nasabnya ke.ada Saam &in 3uh
Dari.adanyalah -erben-uk sebuah ummah yang besar dinamakan ke-urunan Saam Terda.a- la.an +enis bangsa
yang lahir dari.ada ke-urunan Saam iai-u Ash1ur, &abil, Fini'ue, Aram, :an?an, :aldan, 0brani dan #asri
Terda.a- .erbe9aan .enda.a- di kalangan ahli se+arah mengenai asal usul nama kabilah ini Ada yang
menga-akan ianya diambil sem.ena dengan nama m1yang 3abi 0brahim iai-u Aabir Penda.a- kedua .ula
menga-akan ianya adalah sa-u gelaran yang diberikan ke.ada 3abi 0brahim kerana dia adalah 1rang .er-ama
menyeberangi Sungai Fura- #anakala .enda.a- yang ke-iga se.er-imana yang disebu- 1leh Dr Ahmad Syalabi
baha*a gelaran 0brani yang diberikan ke.ada 3abi 0brahim ser-a .engiku-nya kerana mereka hidu. ber.indah"
randah dan sen-iasa meren-asi .adang .asir dan gurun un-uk men/ari rum.u- bagi -ernakan lau-
@ 0S)AAB
0srael ialah kalimah 0brani yang memba*a maksud 7kamu mengalahkan Tuhan7 0a adalah gelaran yang
diberikan 1leh Tuhan"-uhan 1rang"1rang ,ahudi yang bernama ,ah*u ke.ada 3abi ,aa/ub sele.as 3abi ,aa/ub
da.a- mengalahkan Tuhan di dalam .ergaduhan di an-ara mereka berdua ,ah*u berka-a : 7sele.as ini, +angan
lagi kamu di.anggil dengan nama ,aa/ub malah .anggillah 0srael kerana kamu bersungguh"sungguh dan -elah
mengalahkan aku7 Sa5ar .emben-ukan alam @2828
SEJARAH KELAHIRAN YAHUDI
Agama ,ahudi *alau.un ianya salah sa-u dari.ada agama langi- namun ianya ama- berbe9a dari.ada dua
saudaranya 3asrani dan 0slam 0ni da.a- diliha- dari.ada hubungan di an-ara se+arah dan a+aran agama ,ahudi
1 Agama ,ahudi di.eringka- a*alnya lahir dibumi Pales-in dan .erseki-arannya yang merangkumi 0ra', #esir,
J1rdan, Syria dan Bubnan :a*asan ini +uga dikenali dengan nama An-ara dua Sungai, Fura- dan Da+lah
:a*asan ini berada di sua-u kedudukan yang .aling s-ra-egik di mana ia menghubungkan an-ara -iga benuaC
Asia, Ar1.ah dan A5rika
2 Penduduk asal ka*asan ini -erdiri dari.ada bebera.a kabilah yang da-ang dari Semenan+ung Arab dan .ulau"
.ulau di .ersisiran lau- #edi-erranian
@ Pada -ahun @000 sebelum masehi, sa-u kabilah yang bernama Fini'ue -elah berhi+rah dari Semenan+ung Arab
menu+u ke U-ara ka*asan di an-ara dua sungai dan mene-a. di sana 0a -erkenal dengan nama Bubnan
Peker+aan yang dilakukan 1leh 1rang"1rang Fini'ue ialah nelayan, .erniagaan melalui lau- dan membina k1-a"
k1-a besar
= Pada -ahun 2>00 sebelum masehi, sebuah kabilah yang bernama :an?an +uga -elah meningalkan
Semenan+ung Arab kerana kemarau yang .an+ang dan menu+u ke bara- sungai J1rdan ser-a mene-a. di
.ersisiran sungai -ersebu- :a*asan yang didiami 1leh 1rang"1rang :an?an dikenali dengan nama &umi
:an?an
> Sebuah kabilah yang da-ang dari.ada ke.ulauan Drea- di lau-an #edi-erranian yang bergelar Pales-in -elah
berhi+rah ke bumi :an?an dan mene-a. di sa-u ka*asan yang bernama ,a5a dan 2ha9a 0ni berlaku .ada -ahun
1200 sebelum masehi Telah berlaku .erkah*inan /am.ur di an-ara kabilah Pales-in dengan 1rang"1rang
:an?an yang berke-urunan Arab dan akhirnya mereka dikenali dengan 1rang Pales-in dan Tem.a- -inggal
mereka dikenali sebagai Tanah Pales-in
6 Ada.un 1rang"1rang Aram yang asalnya mene-a. di bumi 0ra' -elah meninggalkan -anahair un-uk men/ari
sa-u .enem.a-an baru Akhirnya mereka -elah mene-a. di -anah Syria dan men+adikan Damsyik sebagai ibu
negara mereka dan beker+a sebagai .e-ani dan .eniaga Di dalam ki-ab su/i ,ahudi, 1rang"1rang Aram dikenali
sebagai 1rang Syiria
$ Di u-ara Semenan+ung Arab, -erda.a- sebuah negara yang bernama #adyan 0a adalah .enghubung an-ara
#esir, bumi :an?an dan Semenan+ung Arab Pada ke-ika i-u, #adyan adalah medan .e.erangan di an-ara #esir
dan &abyl1n kerana ia meru.akan gurun Sahra? yang men+adi .in-u masuk ke.ada -anah Pales-in dan -anah
seki-arnya
8 Sebuah :abilah yang bernama <aEs1s berke-urunan Arab -elah menu+u ke negara #esir disebabkan 1leh
kemarau yang .an+ang menim.a mereka dan -elah mena*an kera+aan #esir .ada ke-ika i-u disebabkan 1leh
lemahnya -am.uk .emerin-ahan mereka #ereka -elah memerin-ah 20(8 sebelum masehi hinggalah ke -ahun
1>8$ Di se.an+ang .emerin-ahan mereka, berlaku bebera.a .e.erangan un-uk meram.as kembali
.emerin-ahan negara mereka dari.ada -angan 1rang"1rang <aEs1s Pe.erangan -ersebu- berlaku .ada akhir
.emerin-ahan kera+aan #esir yang ber.usa- di BuE1r
( Di akhir .emerin-ahan <aEs1s, se1rang .anglima yang bernama Ahmash -elah ber+aya menghalau 1rang"
1rang <aEs1s dari.ada bumi #esir dan mengasaskan keluarga yang ke"18 kembali memerin-ah #esir
10 Se.an+ang -em.1h .emerin-ahan 1rang"1rang <aEs1s ke a-as negara #esir, ke-ika i-ulah &ani 0srael hidu.
dengan menda.a- keis-ime*aan dari.ada kera+aan <aEs1s dan mereka -elah di-em.a-kan di sua-u -em.a-
yang -erle-ak di sebelah -imur Sungai 3il A.abila kera+aan #esir memerin-ah kembali negaranya, &ani 0srael
-idak lagi menge/a.i keis-ime*aan yang .ernah dike/a.i sua-u masa dahulu dan akhirnya mereka keluar dari
negara #esir dengan dike-uai 1leh 3abi #usa as
11 Di an-ara kabilah yang da-ang ke ka*asan ini !an-ara dua sungai% ialah kabilah 0brani !kalimah 0brani
bermaksud 3abi 0brahim dan anak"anaknya selain dari.ada 3abi 0smail as dan ke-urunannya%
12 3abi 0brahim as dilahirkan di 0ra' &a.anya bernama A9ar beker+a sebagai .embua- .a-ung dan men+ual
ke.ada .enyembah berhala #elalui hidaya- Allah S;T 3abi 0brahim -elah di.ilih un-uk memba*a risalah
Tauhid ke.ada kaumnya #alangnya risalah yang diba*a -elah menda.a- -en-angan yang heba- dari kaumnya
sendiri sehinggalah 3abi 0brahim dibakar hidu."hidu. Akhirnya 3abi 0brahim -er.aksa berhi+rah bersama
is-erinya Sarah, dua anak saudaranya Bu-h dan bebera.a -eman ser-a .engiku-nya meniggalkan negara 0ra'
1@ Dalam .er+alanan men/ari -em.a- un-uk menyambung kehidu.an, mereka -elah menu+u ke bumi Syria
kemudian meneruskan .er+alanan mereka ke bumi :an?an dan sele.as i-u ke bumi Pales-in Di se.an+ang
.er+alanan mereka hanya men-ernak dan mengembala bina-ang
1= Sele.as bebera.a ke-ika, 3abi 0brahim as bersama is-erinya Sarah -elah berhi+rah ke #esir yang .ada
ke-ika i-u di ba*ah .emerin-ahan <aEs1s #engiku- bebera.a ri*aya-, #ahara+a #esir -er-arik dengan
ke/an-ikan Sarah a.abila dia ingin mengham.iri Sarah -iba"-iba dia menggigil, maka dia merasa bersalah dan
mengembalikan semula Sarah ke.ada 3abi 0brahim lalu menghadiahkan .ula se1rang .ermaisuri #esir yang
bernama <a+ar
1> Sarah ialah se1rang is-eri yang mandul maka dia men/adangkan ke.ada 3abi 0brahim su.aya mengah*ini
<a+ar Se-elah bebera.a lama .erkah*inan 0brahim dan <a+ar, mereka dikurniakan se1rang .u-era yang diberi
nama 0smail :elahiran 0smail -elah menimbulkan rasa /emburu di ha-i Sarah lan-as dia memin-a dari.ada
suaminya agar memisahkan <a+ar dan anaknya dari.ada mereka berdua
16 3abi 0brahim as -elah memba*a .u-eranya yang .er-ama bersama is-erinya <a+ar menu+u ke sua-u -em.a-
yang -idak mem.unyai -anaman dan air Akhirnya -em.a- -ersebu- dikenali sebagai &ai-ullah
1$ Sele.as 1= -ahun kelahiran 0smail, is-eri 3abi 0brahim yang .er-ama iai-u Sarah -elah melahirkan se1rang
.u-era yang bernama 0shak 0shak mem.unyai dua 1rang .u-era yang bernama 0esu dan ,aa/1b
18 ,aa/1b digelar sebagai 0srael dan mem.unyai 12 1rang anak Dari.ada merekalah da-angnya 12 ke-urunan
&ani 0srael ,aa/1b +uga mem.unyai em.a- 1rang is-eri iai-u C"
i" BaiahC anak sulung ke.ada ba.a saudaranya #em.unyai enam 1rang anak iai-u )aubin, Syam?un, Ba*ai,
,ah1u9a, ,ashaki dan Fabul1un
ii" Adik ke.ada Baiah bernama )ahil !is-eri yang .aling disayangi 1leh ,aa/1b% #em.unyai dua 1rang anak
iai-u ,usu5 dan &unyamin
iii" Fal5ahC hamba ke.ada Baiah #em.unyai dua 1rang anak iai-u Jadd dan Ashir
iG" &alhahC hamba ke.ada )ahil #em.unyai dua 1rang anak iai-u Dann dan 3a5-aley
BAHASA IBRIAH
1( Se.er-imana yang dike-ahui 3abi 0brahim -elah meninggalkan :1-a &abyl1n bersama dengan keluarga dan
.engiku-nya diseki-ar -ahun 1$>0 sebelum masehi &umi yang .er-ama di.i+ak 1leh 0brahim dan .engiku-nya
ialah -anah Syria -em.a- -inggal 1rang"1rang Aram :emudian mereka ber.indah lagi menu+u ke Sela-an
sehingga mereka mene-a. di :an?an Di se.an+ang .er+alanan -ersebu- sudah semes-inya 3abi 0brahim as dan
.engiku-nya ber-emu dan bergaul dengan .elbagai kaum dan kabilah <asil dari.ada i-u, lahirlah di :algu &ani
0srael sua-u bahasa yang miri. ke.ada 1rang"1rang Aram yang menyeru.ai dengan bahasa Arab Penggunaan
bahasa ini kembali ke.ada -ahun 1200 sebelum masehi kemudian ianya -elah lu.u- sebagai bahasa .er-u-uran
dan digan-i 1leh bahasa Aram .ada -ahun 200 sebelum masehi Sele.as dari.ada i-u bahasa 0brani -idak lagi
digunakan melainkan un-uk -ulisan dan u.a/ara keagamaan saha+a
PENGASINGAN BANGSA YAHUDI
20 Jika di.erha-ikan .ada 1rang"1rang 0brani !&angsa ,ahudi% sele.as .enghi+rahan mereka dari.ada -anah
0ra', dida.a-i mereka ini mem.unyai sa-u /iri yang berbe9a iai-u suka mengasingkan diri ke mana mereka .ergi
dan mene-a. #ereka -idak suka bergaul dengan kabilah lain malah mereka lebih suka hidu. sesama mereka di
sa-u -em.a- yang berasingan di an-ara mereka dan kabilah lain #ereka -idak akan membenarkan sesia.a .un
samada di kalangan mereka sendiri a-au 1rang lain un-uk menembusi ben-eng ini Sebab"sebab .engasingan
ini -erbahagi ke.ada dua .erkara :"
i Perbe9aan A'idah, 1rang"1rang 0brani beriman dengan a+aran Tauhid yang diba*a 1leh 3abi 0brahim Akan
-e-a.i se-engah kabilah dan kaum lain menyembah berhala
ii Perbe9aan Pemikiran, 1rang"1rang 0brani hidu. ber.indah randah dan -idak ber-amadun &erbe9a .ula
dengan kabilah lain yang hidu. mene -a., mem.unyai ilmu .enge-ahuan dan
ke-amadunan
21Tabia- mengasingkan diri dari 1rang lain -elah men+adi sa-u kebanggaan ke.ada 1rang"1rang 0brani
*alau.un mereka mem.unyai ilmu .engen-ahuan dan meninggal /ara hidu. lama mereka namun -e-a.
mengamalkan -abia- mengasingkan diri dari masyaraka- lain 0ni da.a- diliha- di mana"mana -em.a- yang
mereka -inggal
22 Sika. mengasingkan diri ini -elah melahirkan na-i+ah yang nega-i5 -erhada. mereka dan bangsa lain
Se-elah sekian lama sika. ini meresa. ke dalam darah daging 1rang"1rang ,ahudi maka -imbullah .erasaan
-idak -enang di dalam +i*a mereka -erhada. bangsa lain #ereka sen-iasa merasa baha*a bangsa lain akan
mengkhiana-i dan mengha.uskan mereka Ban-aran i-ulah mereka ber-erusan meran/ang dan melaksanakan
ran/angan +aha- un-uk mengha.uskan bangsa"bangsa lain demi mengembalikan ke-enangan +i*a mereka
Dari.ada .eran/angan +aha- mereka ialah a+aran #arEis, Dar*in, Freemas1n dan lain"lain
2@ Dari.ada sika. -ersebu- +uga lahir dalam se-ia. +i*a 1rang"1rang ,ahudi, mereka -idak akan memberi
ke-aa-an ke.ada mana"mana .emerin-ahan melainkan .emerin-ahan ,ahudi saha+a #ereka sanggu.
melakukan a.a yang -idak -er6kir di akal ki-a demi ke-aa-annya ke.ada bangsa ,ahudi
BANI ISRAEL DI MESIR
2= Pada kurun ke"1$ sebelum masehi #esir di.erin-ah 1leh bangsa asing yang bernama <aEs1s se.an+ang
-em.1h 20(8"18>$ sebelum masehi Di se.an+ang -em.1h .emerin-ahan <aEs1s bangsa ,ahudi -elah masuk ke
#esir melalui salah se1rang anak 3abi ,aa/1b as iai-u 3abi ,usu5 as :eda-angan &ani 0srael ke #esir -elah
disambu- 1leh .emerin-ah <aEs1s .ada ke-ika i-u dengan .enuh .engh1rma-an
2> &ani 0srael bersama dengan ba.a mereka 0srael !,aa/1b% seramai $0 1rang -elah mendiami sa-u ka*asan
yang bernama 2hasan -erle-ak di bahagian Timur #esir Di se.an+ang -em.1h mereka berada di #esir, mereka
hanya melakukan .eker+aan yang senang lagi mengun-ung+kan se.er-i mengembala, membua- .erhiasan emas
dan .erak dan berniaga
26 Di se.an+ang .emerin-ahan <aEs1s ke a-as bumi #esir, &ani 0srael menda.a- .elbagai keis-ime*aan
berbanding dengan masyaraka- .ribumi :eadaan ini ber-erusan sehinggalah .anglima yang bernama Ahmash
berasal dari keluarga ke"18 kera+aan #esir ber+aya menghalau 1rang"1rang <aEs1s dari.ada bumi #esir
2$ A.abila kera+aan #esir di.erin-ah kembali 1leh .enduduk asalnyamaka &ani 0srael -idak lagi menda.a-
keis-ime*aan sebagaimana -erdahulu semasa .emerin-ahan <aEs1s 4rang"1rang #esir mula men/urigai &ani
0srael disebabkan 1leh :"
i keis-ime*aan yang mereka ke/a.i di 9aman <aEs1s -elah menim bulkan rasa dengki dan /emburu diha-i
1rang"1rang #esir
ii Sele.as kekalahan <aEs1s, mereka -er.aksa beker+a keras se.er-i rakya- +ela-a #esir dan -idak menda.a-
a.a yang mereka .er1lehi di 9aman <aEs1s
iii sika. mereka yang suka mengasingkan diri dari masyaraka- #esir -elah menimbulkan rasa /uriga di
kalangan .emerin-ah 0ni menye babkan mereka bangki- member1n-ak dan menimbulkan ka/au bilau -erhada.
kera+aan #esir
28 4rang"1rang #esir merasakan sika. masyaraka- ,ahudi yang suka mengasingkan diri dan .er-ambahan
bilangan mereka -elah men+adi an/aman -erhada. keselama-an negara #aka mereka meran/ang un-uk
menghalang .erkara -ersebu- yang mana .ada ke-ika i-u #esir di.erin-ah 1leh se1rang #ahara+a dari
ke-urunan Dira+a yang ke"1( bernama )amsis 00 Akhirnya kera+aaan #esir -elah mengeluarkan .erin-ah agar
mana"mana anak lelaki yang dilahirkan di kalangan &ani 0srael su.aya dibunuh bagi memb1lehkan .erem.uan"
.erem.uan di kalangan mereka mengah*ini 1rang"1rang #esir Pada ke-ika i-ulah lahirnya 3abi #usa as
BANI ISRAEL KELUAR DARI MESIR
2( Se-elah berlaku a.a yang ki-a semua ke-ahui di an-ara 3abi #usa dan Firaun maka 3abi #usa as memin-a
dari.ada Firaun un-uk memba*a keluar kaumnya dari bumi #esir menu+u ke sua-u -em.a- yang -elah di+an+ikan
1leh Allah ke.ada mereka
@0 Terda.a- .erbe9aan .enda.a- di kalangan ahli se+arah, mengenai keluarnya 3abi #usa dan kaumnya dari
bumi #esir Se-engah ri*aya- menga-akan baha*a Firaun mem.erse-u+ui akan .ermin-aan #usa dan se-engah
yang lain menga-akan baha*a Firaun memaksa #usa dan kaumnya -inggal di bumi #esir sebagai hamba
@1 #aka #usa dan kaumnya -elah menu+u ke arah -imur A.abila mereka sam.ai di .ersisiran Teluk Sue9
mereka da.a-i di hada.an mereka ialah lau-an yang -erben-ang dan di belakang mereka, bala -en-era Firaun
menge+arnya #aka 3abi #usa .un berd1a ke.ada Allah lalu berlaku sa-u muk+i9a- yang mengkagumkan &ani
0srael da.a- menyeberangi lau-an -ersebu- dengan selama- dan di *ak-u yang sama Firaun dan bala -en-eranya
ma-i di -elan lau-
@2 A.abila #usa as dan kaumnya -elah men+e+aki -ebing semenan+ung Sinai, maka bermulalah kehidu.an baru
bagi &ani 0srael Sudah semes-inya kehidu.an ini berbe9a dari kehidu.an yang lama Di #esir -erda.a- .elbagai
keme*ahan dan kenikma-an berbe9a dari semenan+ung Sinai :ehidu.an mereka b1leh dika-akan lasak dan
men/abar kerana di sekeliling mereka di.enuhi 1leh ba-u ba-an yang .anas dan -erdedah ke.ada bahang
ke.anasan ma-ahari, lebih"lebih lagi sumber air yang +arang di da.a-i ka*asan -ersebu-
@@ &ani 0srael begi-u marah dengan kehidu.an baru mereka lalu ber+um.a dengan 3abi #usa as dan
memin-a dari.adanya un-uk mengembalikan semula mereka ke #esir
@= 3abi #usa as -elah di.anggil 1leh Allah un-uk bermuna+a- ke.ada3,A selama @0 hari Se.an+ang
.emergian 3abi #usa as un-uk bermuna+a- dan menerima :i-ab Taura-, &ani 0srail -elah di.im.in 1leh
saudaranya 3abi <arun as
@> A.abila 3abi #usa as -erlamba- .ulang dari bermuna+a- ke.ada Allah, &ani 0srael mula meragui kenabian
dan agama yang diba*a 1lehnya Salah se1rang dari .emim.in mereka yang bernama Samiri, -elah
menghim.unkan emas, .erak dan barang .erhiasan lalu memben-uk seek1r anak lembu dan memba*a .a-ung
-ersebu- ke hada.an 3abi <arun as Dia memin-a dari.ada kaumnya su.aya menyembah dan menyembelih
k1rban ke.ada Tuhan baru mereka
@6 Sekembalinya 3abi #usa as dari bermuna+a-, dia memba*a bersamanya ki-ab Taura- sebagai a+aran dan
.anduan ke.ada &ani 0srail se-elah dia menda.a-i kaumnya mensyirikkan Allah dengan menyembah berhala
yang dibua- 1leh SamiriH
@> A.abila 3abi #usa as -erlamba- .ulang dari bermuna+a- ke.ada Allah , mulalah &ani 0srail meragui akan
kenabian dan agama yang 1lehnya salah se1rang dari.ada .emim.in yang bernama Samiri -elah
menghim.un emas, .erak, dan barang .erhiasan dari.ada bani 0srail dan memben-uk seek1r anak lembu
lan-as memba*a .a-ung -ersebu- ke hada.an 3abi <arun as lalu dia memin-a dari.ada kaumnya su.aya
menyembah dan menyembelih k1rban ke.ada Tuhan baru mereka
@6 Sekembalinya 3abi #usa as dari bermuna+a- dengan memba*a bersamanya ki-ab Taura- sebagai a+aran
dan .anduan ke.ada &ani 0srail, ia da.a-i kaumnya -elah menyeku-ukan Allah dengan menyembah berhala
yang dibua- 1leh Samiri, maka dia merasa begi-u marah -erhada. .erbua-an mereka
@$ 3abi #usa as dengan .erasaan .enuh ke/e*a -elah mengha.uskan -ulisan"-ulisan :i-ab Taura- yang
di-urunkan 1leh Allah ke.adanya dan memin-a ke.ada kaumnya su.aya ber-auba-
@8 3abi #usa as dan kaumnya meren-asi semenan+ung Sinai menu+u ke Pales-in iai-u bumi yang -elah
di+an+ikan 1leh Allah ke.ada mereka &agi memenuhi +an+i -ersebu- mereka di-un-u- un-uk memerangi 1rang"
1rang :an?an iai-u .enduduk Pales-in -e-a.i mereka enggan dan -aku- un-uk ber.erang kerana mereka -elah
sekian lama diasuh dengan kehidu.an yang senang dan hina
@( Disebabkan keengganan mereka maka Allah -elah menghukum mereka dengan mengharamkan mereka
dari.ada memasuki -anah su/i Pales-in yang -elah di+an+ikan 1leh Allah ke.ada mereka
=0 &ani 0srael -elah disesa-kan 1leh Allah di sebuah .adang yang luas bernama Tieh selama =0 -ahun
Se.an+ang -em.1h -ersebu- Allah -elah mema-ikan mereka yang ingkar -erhada. suruhan 3abi"3,A dan
di*ak-u yang sama -elah *a5a-lah 3abi <arun as kemudian diiku-i 1leh 3abi #usa as
=1 Se-elah ke*a5a-an 3abi #usa as, &ani 0srael di.im.in 1leh se1rang muridnya yang -aa- dan ber+i*a
.ahla*an iai-u ,usha? &in 3un Dengan ke.im.inan ,usha? dan ke-abahan &ani 0srael mereka ber+aya
memasuki -anah Pales-in
BANI ISRAEL DI BUMI PALESTIN
=2 &ani 0srael -elah mendirikan kera+aan mereka di bumi Pales-in selama >00 -ahun Di se.an+ang
.emerin-ahan &ani 0srael, mereka -idak .ernah merasa aman dan damai melainkan di 9aman .emerin-ahan
3abi Daud as dan a*al .emerin-ahan 3abi Sulaiman as selama >0 -ahun
=@ Se+arah .emerin-ahan &ani 0srael di bumi Pales-in -elah dibahagikan ke.ada @ 9aman : "
i Faman .emerin-ahan Iadi !hakim%
ii Faman .emerin-ahan bera+a
iii Faman .er.e/ahan dan kehan/uran
ZAMAN PEMERINTAHAN HAKIM
== Se.er-i yang -elah disebu- di dalam 7Sa5ar Al"Iudah7 baha*a Faman Pemerin-ahan <akim selama = kurun
namun mengiku- 5ak-a se+arah ianya hanya 1 kurun saha+a Dinamakan Faman Pemerin-ahan <akim kerana
yang di.ilih di kalangan dua belas .uak &ani 0srael mem.unyai kuasa -er-inggi namun se-ia. .uak mem.unyai
kebebasan dan undang"undang -ersendiri yang di.im.in 1leh ke-ua mereka yang -er-ua Peranan <akim
hanyalah sekadar menyelesaikan .ermasalahan yang berlaku di an-ara .uak".uak yang ber-elagah akan -e-a.i
ke.u-usannya -idaklah *a+ib di.a-uhi 1leh mereka Ter.ulanglah ke.ada ke.im.inan .uak -ersebu- un-uk
menerima a-au men1lak ke.u-usan yang dibua-
=> <akim di.ilih di kalangan .endi-a".endi-a mereka dan -idak disyara-kan ianya se1rang lelaki malah
-erda.a- +uga di kalangan <akim yang memerin-ah bebera.a 1rang .erem.uan
ZAMAN PEMERINTAHAN BERAJA
=6 Pada akhir 9aman .emerin-ahan <akim, &ani 0srael bangki- member1n-ak di a-as ke9aliman yang dilakukan
1leh hakim"hakim yang banyak menerima rasuah &ani 0srael -elah .ergi ber+um.a dengan se1rang 3abi di
kalangan mereka yang bernama Syam*ildan memin-a dari.adanya su.aya melan-ik se1rang ra+a bagi
menya-ukan .uak".uak &ani 0srael yang ber.e/ah belah agar da.a- mereka ber.erang di ba*ah
ke.im.inannya di ba*ah musuh"musuh mereka
=$ #aka Syam*il denagn .e-un+uk Allah -elah melan-ik Thalu- sebagai ra+a dan .anglima mereka un-uk
memerangi 1rang"1rang :an?an
=8 Di dalam sa-u .e.erangan yang dike-uai 1leh Thalu- di mana 3abi Daud as adalah salah se1rang dari.ada
-en-era -elah da.a- membunuh .anglima -en-era :an?an yang bernama Jalu- Semen+ak dari i-ulah nama 3abi
Daud as disan+ung 1leh &ani 0srael :eadaan ini -elah menimbulkan .erasaan dendam dan dengki yang
membara di dalam ha-i Thalu- menyebabkan dia ber-indak memerangi dan menghalau 3abi Daud as
=( 3abi Daud -elah lari menyelama-kan dirinya lalu bergabung dengan 1rang"1rang :an?an ser-a mengambil
.eluang di a-as kelemahan &ani 0srael dengan menyerang mereka Akhirnya 3abi Daud as ber+aya men+adi ra+a
yang ke"2 bagi &ani 0srael se.er-imana yang disebu- di dalam 7Sa5ar Syam*il ,ang :e"27
>0 3abi Daud as -elah memerin-ah selama =0 -ahun Pada $ -ahun yang .er-ama dia men+adikan <abr1n
sebagai .usa- .emerin-ahan Sele.as dari.ada i-u, dia memilih A1ur Shyalim sebagai ibu negara ke.ada
kera+aannya
>1 Faman .emerin-ahan 3abi Daud as adalah 9aman yang -erbaik di 9aman ke*u+udan &ani 0srael di bumi
Pales-in 0ni disebabkan 1leh 2 unsur u-ama : "
i :elemahan #ahara+a #esir dan &abyl1n
ii 3abi Daud as -elah mengadakan .er+an+ian damai dengan ra+a Fini'ue yang bernama <air1n
>2 3abi Sulaiman -elah mengambil alih -am.uk .emerin-ahan sele.as ke*a5a-an ayahandanya Semasa
.emerin-ahan 3abi Sulaiman, kera+aan &ani 0srael berada di kemun/ak kegemilangannya 0ni disebabkan 1leh
3abi Sulaiman -elah mengadakan ika-an kekeluargaan di an-aranya dengan Shisyak iai-u ra+a #esir
>@ Sele.as dari.ada i-u kera+aan &ani 0srael men+adi lemah disebabkan 1leh : "
i <idu. dalam keme*ahan dan suka ber51ya"51ya
ii ke9aliman dan kekerasan dari.ada kera+aan 3abi Sulaiman
iiiTerlalu ramai bilangan is-eri dan .erem.uan".erem.uan sim.anan
iGTerda.a- bebera.a .ember1n-akan yang di.im.in 1leh ,arba?am
ZAMAN KEHANCURAN
>= )ahbaam .u-era 3abi Sulaiman -elah mengambil -am.uk .emerin-ahan sele.as ke*a5a-an ayahandanya
dan dia menda.a- s1k1ngan dari dua .uak iai-u ,ah1u9a dan &unyamin Ada.un se.uluh .uak lagi enggan
memberi s1k1ngan ke.ada )ahbaam dan melan-ik ,arba?am yang .ernah menge-uai .ember1n-akan di 9aman
.emerin-ahan 3abi Sulaiman as sebagai ra+a mereka Pada ke-ika i-ulah kera+aan &ani 0srael -elah ber.e/ah
dua kera+aan : "
i :era+aan Sela-an, ibu negaranya A1ur Syalim yang di.im.in 1leh )ahba?am 3egara mereka bernama
kera+aan ,ah1u9a
ii :era+aan U-ara, ibu negaranya 3ablus, .engasas dan ra+anya yang .er-ama ialah ,arba?am 3egara mereka
dinamakan kera+aan 0srael
KEHANCURAN KERAJAAN YAHOUZA DAN ISRAEL
>> Pada -ahun $21 sebelum masehi, ra+a"ra+a 1rang"1rang Ashur yang bernama Shalman Ashar -elah
menyerang kera+aan 0srael dan ber+aya mena*an ra+anya <usya? &in 0lah :era+aan 0srael meru.akan
sebahagian dari -anah kera+aan Ashur
>6 Pada -ahun 608 sebelum masehi, kera+aan #esir bersama bala -en-era yang besar -elah menyerang
Pales-in dan mena*an kera+aan ,ah1u9a Dalam .e.erangan -ersebu- mereka menda.a- kemenangan dan
mereka meneruskan serangan ke u-ara sehinggalah kera+aan 0srael yang berada di ba*ah -aklukan kera+aan
Ashur +a-uh ke -angan mereka
>$ :e+a-uhan kera+aan 0srael ke -angan 1rang"1rang #esir -elah menimbulkan kemarahan #ahara+a
&akh-anshar lalu berlakulah sa-u .er-em.uran yang heba- di an-ara dua mahara+a #esir dan &abyl1n Akhirnya
#ahara+a &akh-anshar da.a- mena*an kembali kera+aan 0srael sekaligus da.a- merebu- -akh-a kera+aan
,ah1u9a dari -angan #ahara+a #esir #ahara+a &akh-anshar -elah membunuh ra+a kera+aan ,ah1u9a yang
-erakhir bernama Sid'ia dan menghan/urkan bandar A1ur Shyalim ser-a menghalau semua &ani 0srael keluar
dari negara mereka 0ni berlaku .ada -ahun >86 sebelum masehi dan mereka dikenali sebagai -a*anan
&abyl1n
BANI ISRAEL SELEPAS KEHANCURAN NEGARA MEREKA
>8 Sele.as kehan/uran kera+aan 0srael dan ,ah1u9a, -iada lagi mereka yang berke-urunan &ani 0srael di bumi
Pales-in Pada -ahun >@8 sebelum masehi :era+aan &abyl1n -elah +a-uh ke -angan 1rang"1rang Parsi :e-ika i-u
)a+a Parsi -elah membenarkan 1rang"1rang ,ahudi yang hidu. di .elusuk negara &abyl1n .ulang ke -anahair
mereka
>( :e.ulangan 1rang"1rang ,ahudi ke negara mereka di 9aman .emerin-ahan Parsi -idak ubah se.er-i
dari.ada ke.ulangan bebera.a keluarga un-uk men9iarahi sanak saudara #ereka lebih suka hidu. di dalam
buangan dari.ada kembali ke Pales-in
60 #ereka yang .ulang dan mene-a. di Pales-in -elah beker+asama dengan .anglima 0skandar Al"#akd1ni
un-uk menyerang Pales-in dan menen-ang kera+aan Parsi Sele.as ke*a5a-an 0skandar, Pales-in di.erin-ah 1leh
kera+aan )1m Di se.an+ang .emerin-ahan -ersebu-, &ani 0srael bangki- member1n-ak .emerin-ah mereka
sehinggalah .ada -ahun $0 masehi kera+aan )1m -elah menghukum mereka dengan memusnahkan kediaman
mereka dan menghalau mereka keluar dari Pales-in
61 Pada 9aman .emerin-ahan kera+aan )1m ke a-as Pales-in, lahirlah seruan yang diba*a 1leh 3abi 0sa as
un-uk menga+ak &ani 0srael ke +alan yang benar akan -e-a.i seruan -ersebu- di-1lak 1leh mereka
62 Pada -ahun 1@> masehi sekali lagi &ani 0srael bangki- member1n-ak menen-ang kera+aan )1m Di dalam
.ember1n-akan -ersebu-, kera+aan )1m -elah membunuh sesia.a saha+a yang mereka -emui dari kalangan &ani
0srael #ereka yang -erselama- dari .engha.usan e-nik kera+aan )1m -elah lari ke sera-a dunia dan bumi
Pales-in -elah sunyi dari.ada &ani 0srael
6@ :e-ika Saidina Umar ra membuka &ai-ul #a'dis .ada -ahun 6@6 m, -idak se1rang .un yang berke-urunan
,ahudi berada di k1-a su/i i-u Di an-ara syara- .enyerahan k1-a su/i ke -angan 1rang islam ialah -idak
dibenarkan se1rang .un 1rang ,ahudi mendiami k1-a su/i ini
KITAB SUCI ORANG YAHUDI
6= Dikalangan 1rang"1rang ,ahudi -erda.a- dua ki-ab su/i iai-u:"
a Per+an+ian lama
b Talmu-
6> #eliha- ke.ada .enda.a- yang -erkua-, ki-ab .er+an+ian lama adalah lebih u-ama dari ki-ab Talmu-
*alau.un ada dikalangan sar+ana .enga+ian ilmu ke-uhanan menga-akan baha*a ki-ab Talmu- lebih u-ama dari
ki-ab .er+an+ian lama 3amun, saya lebih /enderung ke.ada .enda.a- yang .er-ama dan akan membi/arakan
mengenai ki-ab .er+an+ian lama saha+a dengan menyen-uh .engamalan -erhada. ki-ab Talmu-
66 :i-ab Talmu- ialah -ulisan -ulisan ri*aya-"ri*aya- yang dinukilkan dari.ada .endi-a".endi-a ,ahudi dari
generasi ke generasi Talmu- b1lehlah diangga. sebagai .en-a5silan ke.ada a+aran yang -erda.a- di dalam
ki-ab .er+an+ian lama
6$ :i-ab .er+an+ian lama meru.akan ki-ab su/i di kalangan 1rang"1rang ,ahudi dan :ris-ian 3amun, -erda.a-
.erbe9aan dian-ara ma9hab :a-1lik dan Pr1s-es-1n dalam mengik-ira5 bebera.a Sa5ar dalam ki-ab .er+an+ian
lama
68 #a9hab :a-1lik mengik-ira5 sebanyak =6 Sa5ar -ermasuklah > Sa5ar #usa yang dinamakan dengan Taura-
#anakala Pr1s-es-1n .ula, hanya mengik-ira5 @( Sa5ar saha+a -ermasuk Sa5ar #usa !Taura-%
6( :i-ab su/i .er+an+ian lama meru.akan a+aran, syaria-, akhlak, ba/aan, d1a dan se+arah .er+alanan &ani
0srael 0a -erbahagi ke.ada Sa5ar"sa5ar yang b1leh dier-ikan sebagai surah"surah di dalam Al"Iuran Selain i-u,
ia +uga -erbahagi ke.ada Al"Ashah &ebera.a Ashah .ada se-ia. Sa5ar adalah sama .enger-ian dengan hi9ib di
dalam surah"surah Al"Iuran
$0 :i-ab .er+an+ian lama -erbahagi ke.ada = bahagian u-ama :"
a :i-ab #usa a-au Sa5ar > ! Pan-a-eu/h %
b Sa5ar"sa5ar se+arah
/ Sa5ar"sa5ar d1a dan syair
d Sa5ar kenabian
Saya akan membi/arakan se/ara ringkas mengenai Sa5ar #usa a-au Taura- manakala bakinya akan disebu-
.engenalannya saha+a 0ni kerana Sa5ar #usa a-au Taura- meru.akan kesim.ulan a+aran yang diba*a dalam
agama ,ahudi
SAAR MUSA
$1 Sa5ar #usa dikenali sebagai Sa5ar > a-au Taura- 0a adalah sebahagian dari ki-ab .er+an+ian lama dan
mengandungi > Sa5ar iai-u:"
a Sa5ar /i.-aan alam
b Sa5ar .enghi+rahan
/ Sa5ar .engulangan
d Sa5ar :aum Ba*ai
e Sa5ar &ilangan
$2 7Sa5ar /i.-aan alam7 diberi nama sem.ena se+arah .en/i.-aan alam, Adam dan <a*a yang di-urunkan ke
bumi bersama anak"anaknya se-elah memakan .1h1n yang dilarang 0a +uga men/eri-akan -en-ang 3abi 3uh
as dengan .eris-i*a -au5an, 3abi 0brahim ser-a ke-urunannya 0shak dan ,aakub, 3abi ,aakub dan anak"
anaknya, 3abi ,usu5 dan kehidu.annya di #esir dan berakhir dengan kisah kema-ian 3abi ,usu5 as
$@ 7Sa5ar .enghi+rahan7 .ula mengisahkan -en-ang keadaan &ani 0srael sele.as ke*a5a-an 3abi ,usu5 dan
ke9aliman ra+a #esir -erhada. mereka 0a +uga mengandungi /eri-a mengenai kelahiran 3abi #usa as,
muk+i9a- yang Allah berikan ke.adanya, kisahnya yang memba*a &ani 0srael keluar dari #esir dan ber+aya
menyeberangi lau-an sehinggalah mereka sam.ai ke -imur J1rdan Sa5ar ini +uga men/eri-akan -en-ang 10
*asia- yang di*ahyukan 1leh Allah ke.ada 3abi #usa sebagai a+aran dan larangan ke.ada &ani 0srael
$= 7Sa5ar kaum Ba*i7 dinisbahkan ke.ada .uak BeGi yang mana ia adalah salah sa-u dari 12 .uak &ani 0srael
<asil dari ke-urunannya, lahir 3abi #usa dan 3abi <arun as Sa5ar ini meru.akan sa5ar yang men/eri-akan
-en-ang syaria- dan .erundangan yang .erlu di.a-uhi 1leh 1rang"1rang ,ahudi dalam kehidu.an seharian
mereka
$> 7Sa5ar bilangan7 .ula bersem.ena dengan .eris-i*a 3abi #usa yang membilang .emuda".emuda yang
berumur dalam lingkungan 20 -ahun ke a-as sele.as mereka -erselama- dari Firaun " #esir iai-u seramai
60@>>0 1rang ke/uali .emuda dari .uak BeGi
$6 7Sa5ar Ulangan7 .ula ialah sa5ar yang mengulangi dan menyem.urnakan hukum"hakam dan syara- yang
-erda.a- dalam sa5ar BeGi
SAAR SEJARAH
$$ Sa5ar Se+arah mengandungi 16 sa5ar iai-u:"
a Sa5ar ,asyu? !Se1rang .anglima .erang yang -elah ber+aya memba*a &ani 0srael masuk ke k1-a Pales-in%
b Sa5ar <akim !#ereka ialah .ara hakim yang memerin-ah &ani 0srael ke-ika a*al mereka berada di bumi
Pales-in%
/ Sa5ar )a+a 0
d Sa5ar )a+a 00
e Sa5ar )a+a 000
5 Sa5ar )a+a 0J
g Sa5ar <ari"hari 0
h Sa5ar <ari"hari 00
i Sa5ar )aaus !3enek ke.ada 3abi Daud dari sebelah ayahnya%
+ Sa5ar A9ra
k Sa5ar 3ahmia
l Sa5ar Tubia
m Sa5ar As-ir !Se1rang .anglima 0srael yang -elah berkah*in dengan ra+a Parsi dan -elah menyelama-kan
bangsa 0srael%
n Sa5ar ,ah1udid
1 Sa5ar #ukabi 0
. Sa5ar #ukabi 00
SAAR DOA DAN SYAIR!
$8 Sa5ar ini mengandungi 6 sa5ar yang bermula dengan:"
a Sa5ar Ayub d Sa5ar <im.unan
b Sa5ar #a9anir e Sa5ar Bagu
/ Sa5ar Pu+angga 5 Sa5ar :esedihan Armia

SAAR KENABIAN!
$( Sa5ar kenabian -erdiri dari:"
a Ashaia h Amus 1 <i+i
b Armia i 4ubdia . Fakaria
/ &arukh + ,unan ' #alakhi
d <a9kial k #ikha r Sa5ar <ikmah
e Dania l 3ahum s,asyu?Sirakh
5 <usya? m <ebkuk
g ,uail n S15nia
80 :i-ab .er+an+ian lama meru.akan him.unan /eri-a"/eri-a d1ngeng,ka-a"ka-a hikmah,.esanan dan
syaria-Uslub .enulisannya berbe9a dian-ara sa-u sa5ar dengan sa5ar yang lain:adang"kadang ia di-ulis dalam
ben-uk syair a-au.un biasa dengan memba*a r1h yang menggambarkan .enderi-aan dan kesedihan0a +uga
kadang"kadang di-ulis dalam ben-uk yang ganas dan -idak ber-amadun
BEBERAPA PERSOALAN PERBANDINGAN!
81a :e-uhanan se.er-i yang -erda.a- dalam ki-ab .er+an+ian lama
b Si5a-"si5a- -uhan dalam ki-ab .er+an+ian lama
/ Si5a-"si5a- .ara nabi dalam ki-ab .er+an+ian lama
d <ari :iama-
82 Sesungguhnya semua agama yang di-urunkan 1leh Allah menyeru ke.ada men-auhidkannya
7Sesungguhnya -elah kami u-uskan un-uk semua ummah .ara u-usan bagi menga+ak mereka menyembah Allah
dan men+auhkan diri dari.ada Th1ghu-7 !Surah al"3ahl : 26%
8@ &egi-ulah .eranan .ara rasul dan nabi dalam men-auhidkan Allah 3abi #usa adalah nabi yang .er-ama
diu-uskan 1leh Allah un-uk uma- 0srael &eliau menga+ak uma- 0srael menyembah Allah dan mengesakan"3ya
0ni +elas -erda.a- dalam Al"Iuran +uga A-"Taura- *alau.un -elah disele*engkan se.er-i yang disebu- di dalam
*asia- 10 yang berbunyi:" 7Jangan ada di kalangan kamu -uhan yang lain di hada.anku Jangan kamu
mengambil .a-ung yang diukir a-au sesua-u gambar dan a.a"a.a yang ada di langi- di a-as dan di ba*ah, di
dalam air dan di ba*ah bumi Janganlah sekali"kali kamu su+ud ke.ada -uhan selain dari:u dan menyembah
mereka7 "Sa5ar .enghi+rahan 0shah ke"20, aya- @
8= :i-ab .er+an+ian lama -elah men/eri-akan ke.ada ki-a baha*a &ani 0srael -idak ber.egang ke.ada a+aran
yang diba*a 1leh 3abi #usa D1n-1hnya se.er-i kisah lembu Samiri, mereka -e-a. menyembahnya dan
mengingkari Allah *alau.un 3abi #usa masih hidu. &egi-u +uga sele.as ke*a5a-an ,usya? bin 3uh, sekali lagi
mereka mengsyirikkan Allah #ereka -elah menyembah a.a yang disembah 1leh -uhan 1rang"1rang Asyur yang
bernama &a?lim Salah se1rang ra+a &ani 0srael yang bernama ,usi+ia -elah membersihkan -em.a- ibada-
mereka dari ribuan berhala dan .a-ung yang disembah dengan menghan/ur dan membakarnya Sekaligus
menghalau .ara .endi-a yang menga+ak &ani 0srael menyembah berhala Di a*al .er.e/ahan kera+aan 0srael
,arbaam, ra+a kera+aan 0srael -elah membua- sebuah .a-ung yang beru.a anak lembu dari emas -ulen sebagai
sembahan dan -em.a- .enyembelihan bagi 1rang"1rang ,ahudi un-uk mengelakkan mereka dari .ergi ke 4ur
Shalim, ibu negara kera+aan ,ahu9a yang di.im.in 1leh ,arbaam
8> A.abila ki-a memba/a ki-ab .er+an+ian lama, ki-a akan da.a-i &ani 0srael -elah bebera.a kali mengsyirikkan
-uhan mereka dengan menyembah .elbagai .a-ung sama ada ia dari kaum di sekeliling mereka a-au yang
dibua- 1leh mereka sendiri
86 Si5a-"si5a- -uhan yang -erda.a- di dalam ki-ab .er+an+ian lama meru.akan gambaran ke.ada ke/enderungan
&ani 0srael dan ke.eribadian mereka Jadi, bukanlah sua-u .erkara yang .elik +ika -uhan yang digambarkan 1leh
ki-ab .er+an+ian lama bersi5a- ganas, .eni.u, .er1m.ak dan -idak bermaruah Se1lah"1lah mereka
menggambarkan baha*a -uhan mereka adalah ke-ua ke.ada kum.ulan .enyamun
8$ Se.er-i yang disebu- di dalam 7sa5ar .emben-ukan alam7 baha*a -uhan -elah menyeru.ai se1rang manusia
dan bergelu- dengan 3abi ,aakub sehingga ke subuh Tuhan -idak mam.u mengalahkan 3abi ,aakub melainkan
dengan menggunakan sa-u -i.u helah yang ber+aya mema-ahkan .eha 3abi ,aakub
88 0ni +elas -erbuk-i a.abila -uhan ,ahudi i-u memba-alkan hasra-nya un-uk menghan/urkan hamba"hambanya
yang menyembah berhala se-elah di.u+uk 1leh nabi #usa Sebaliknya dia merasa sedih dan
menyesal
8( A.abila ki-a ingin mem.erka-akan -en-ang si5a- .ara nabi, semes-inya ki-a akan menyi5a-kan mereka
dengan sebaik"baik si5a- kerana mereka adalah rasul dan .ilihan Allah di a-as muka bumi 3amun sebaliknya
yang berlaku dalam ki-ab .er+an+ian lama kerana ia -elah mele-akkan .ara nabi di sua-u -em.a- yang -idak
selayaknya :adang"kadang ia mengangga. nabi -ersebu- sebagai .en9ina, .eni.u dan .embunuh yang -idak
ber.erikemanusiaan
(0 Di dalam 7sa5ar .enghi+rahan7, .er+an+ian lama -elah menga-akan baha*a 3abi <arun as -elah men/i.-a
sebuah .a-ung yang beru.a lembu un-uk disembah 1leh &ani 0srael se*ak-u ke-iadaan nabi #usa disebabkan
1leh .erasaan dengkinya
(1 Di dalam 7sa5ar sam*il ke"27 -elah men/eri-akan baha*a 3abi Daud .ernah men/in-ai se1rang *ani-a
yang meru.akan is-eri ke.ada salah se1rang -en-eranya :eadaan ini bermula se*ak-u 3abi Daud bersiar"siar
di is-ananya di A1ur Shalim Pada ke-ika i-u dia -elah meliha- se1rang .erem.uan yang sedang mandi di
rumahnya lalu -erus +a-uh /in-a A.abila diselidik .erem.uan -ersebu- adalah is-eri ke.ada salah se1rang
-en-eranya #aka dia -elah memerin-ahkan .anglima -en-era su.aya menugaskan suami ke.ada .erem.uan
-ersebu- berada di barisan hada.an dalam .e.erangan A.abila beri-a kema-ian lelaki berkenaan sam.ai
ke.ada nabi Daud, dia -erus mengah*ini .erem.uan -ersebu- Sebenarnya .erem.uan i-u adalah ibu ke.ada
3abi Sulaiman
(2#engenai 3abi Sulaiman .ula, .er+an+ian lam -elah men/eri-akan baha*a 3abi Sulaiman mem.unyai $00
1rang is-eri di kalangan .erem.uan yang merdeka dan @00 di kalangan hamba Se-engah dari.ada is-erinya i-u
adalah .enyembah berhala #engiku- /eri-a, 3abi Sulaiman sen-iasa menyembah berhala yang dimiliki 1leh
.ara is-erinya .ada akhir haya- beliau
(@ A.abila ki-a .erha-ikan di dalam Al"Iuran, Allah -elah menegaskan baha*a 3abi #usa -elah memba*a sa-u
risalah yang menga+ak ummahnya menyembah Allah yang #aha Asa, mendirikan s1la- ser-a beriman dan yakin
akan keda-angan hari kiama- !surah Taha% &erbe9a dengan a.a yang digambarkan 1leh ki-ab .er+an+ian lama
yang mana -idak dida.a-i sa-u kalimah .un yang men/eri-akan -en-ang hari kiama- dan a.a"a.a yang berlaku
di dalamnya se.er-i balasan baik dan buruk :i-ab .er+an+ian lama hanya menya-akan baha*a balasan
-erhada. amalan yang di lakukan 1leh sese1rang hanyalah di dunia sema-a"ma-a Sesia.a yang berbua- baik
akan menda.a- kehidu.an yang bahagia di dunia dan sesia.a yang engkar ser-a ku5ur +uga akan -erus
menerima .enyiksaan di dunia ini
MAZHAB DAN IRQAH DI DALAM AGAMA YAHUDI!
(= Agama ,ahudi se.er-imana agama lain mem.unyai .elbagai 5ahaman dan ma9hab, di mana se-ia. ma9hab
mendak*a baha*a mereka adalah yang -erbaik berbanding dengan yang lain
(> Perkara u-ama yang men+adi .erbe9aan di an-ara ma9hab"ma9hab -ersebu- ialah .engik-ira5an mereka
-erhada. ki-ab Talmud dan ke.er/ayaan -erhada. kebangki-an sele.as kema-ian
(6 Di an-ara ma9hab u-ama dalam agama ,ahudi ialah :"
a Farasiyun !)abbaniyun% d <adasiyun
b S1du'iyun e Samiriyun
/ ka-abah 5 Iurraayun
($ 21l1ngan Farasiyun lahir sele.as ke+a-uhan kera+aan &ani 0srael di Pales-in yang disebabkan 1leh serangan
1rang"1rang &abyl1n, g1l1ngan ini menyeru &ani 0srael agar kembali ber.egang ke.ada a'idah mereka yang
asal sebelum ke+a-uhan kera+aan mereka #ereka berkeyakinan baha*a hanya dengan kembali ke.ada a+aran
yang sebenar saha+a yang mam.u un-uk mengembalikan kegemilangan mereka
(8 #ereka beriman dengan hari akhira- dan kebangki-an sele.as kema-ian Pada .andangan mereka balasan
baik hanyalah -erhada. 1rang"1rang yang s1leh dan ia akan berlaku di a-as muka bumi ini Ada.un 1rang"
1rang yang +aha- dan derhaka, mereka akan ma-i
(( #ereka +uga beriman baha*a di sam.ing ki-ab Taura-, -erda.a- sebuah ki-ab yang bernama Talmu- yang
mana ia +uga adalah ki-ab su/i Para .endi-a mereka yang bergelar <akamah adalah maksum iai-u -er.elihara
dari segala kesila.an dan ked1saan A'idah ini begi-u menebal di dalam +i*a 1rang"1rang ,ahudi sehinggakan
+ika se1rang <akama- berka-a ke.ada sese1rang baha*a -angan kirinya adalah -angan kanannya, 1rang i-u
haruslah membenarkan ka-a"ka-a <akama- -ersebu- dari dirinya sendiri
100 Sebenarnya g1langan 7Farasiun7 adalah sebuah gerakan .1li-ik yang berasaskan agama dan ber-u+uan
un-uk mengembalikan negara 0srael #ereka kadang"kadang menggunakan keganasan dan kekerasan un-uk
men/a.ai ma-lama- mereka D1ganka-a yang mereka gunakan ialah 7ma-lama- menghalalkan /ara7
101 21l1ngan 7Ass1di'iun7 .ula mengingkari balasan dan hari kebangki-an #ereka beriman baha*a balasan
baik dan buruk hanyalah di dunia ini saha+a
102 #ereka -idak mengik-ira5 akan kesu/ian ki-ab Talmu- kerana hanya ki-ab Taura- saha+a yang men+adi
.anduan hidu. mereka 21l1ngan ini -erdiri dari.ada 1rang"1rang bangsa*an yang mengh1rma-i undang"
undang negara dan agama yang lain selagi -idak ber/anggah dengan a+aran Taura-
10@ 7<asadiun7 .ula berer-i mereka yang men+adikan ke9uhudan sebagai /ara hidu. mereka 21l1ngan ini
lahir .ada 9aman .emerin-ahan kera+aan #1kabi di seki-ar -ahun 1$@"1$> sebelum masihi #ereka ama-
berbe9a +ika dibandingkan dengan g1l1ngan yang lain dari segi ibadah dan ada- resam 4rang"1rang <asadiun
mengharamkan segala ben-uk .enyembelihan dan k1rban Dari segi syaria- .ula, mereka men1lak 5ahaman
.embe9aan e-nik di an-ara ,ahudi dan bukan ,ahudi #ereka menyeru ke.ada kaum ,ahudi agar hidu. se/ara
aman dan damai bersama kaum yang lain #ereka mengharamkan .erniagaan dan .eni.uan ser-a menga+ak
ke.ada kehidu.an yang 9uhud dan men+auhkan diri dari .erem.uan 0ni berbe9a dengan a+aran yang diba*a
1leh agama ,ahudi yang mana .erkah*inan meru.akan ke*a+i.an agama
10= 21l1ngan 7Iurraun7 meru.akan .engiku- ke.ada Anan bin Daud iai-u salah se1rang dari ulamak di
kalangan 1rang ,ahudi yang hidu. di &aghdad .ada 9aman .emerin-ahan Abu Jaa5ar Al"#ansur #ereka hanya
mengik-ira5 ki-ab Taura- sebagai ki-ab su/i dan menggunakan i+-ihad dalam mele-akkan bebera.a .erundangan
dalam agama ,ahudi
10> 21l1ngan 7:a-abah7 .ada asalnya meru.akan .enyalin a-au -ukang -ulis ki-ab su/i ke.ada sesia.a yang
menghendakinya
PENYELE"ENGAN TAURAT DAN PENDIRIAN ISLAM TERHADAPNYA!
106 Di dalam bebera.a aya- Al"Iuran ada menya-akan baha*a Allah S;T -elah menurunkan bebera.a buah
ki-ab ke.ada .ara nabinya Di an-ara ki-ab"ki-ab -ersebu- ialah Taura-, 0n+il, Fabur, Suhu5 0brahim dan #usa
A.abila ki-a .erha-ikan ke.ada aya-"aya- Al"Iuran yang men/eri-akan mengenai ki-ab"ki-ab -ersebu-, ia b1leh
disim.ulkan ke.ada dua bahagian yang u-ama:"
i Sebahagian dari ki-ab"ki-ab -ersebu- masih kekal dengan keaslianya sebagaimana ia di-urunkan
iiSebahagian yang lain .ula -elah diubah dan sebahagian yang lain .ula -elah hilang a-au disembunyikan
Dalam .erbi/araan ini ki-a akan men+adikan Al"Iuran sebagai .engukur ke.ada kebenaran, keaslian dan
kes1hehan isi ki-ab"ki-ab -ersebu-Firman Allah !Telah kami -urunkan ke.ada mu *ahai #uhammad Al"Iuran
dengan kebenaran yang akan membenarkan dengan a.a yang -erda.a- di -angan kamu dari ki-ab"ki-ab yang
-erdahulu% Al"#aidah : =8
10$ D1n-1h yang .er-ama adalah sama se.er-i yang disebu- di dalam Sa5ar .emben-ukan alam iai-u mengenai
-em.1h .en/i.-aan langi- dan bumi selama 6 hari &egi-u +uga umur 3abi 3uh as iai-u selama (>0 -ahun
108 D1n-1h yang kedua .ula sama se.er-i yang -erda.a- di dalam Sa5ar .emben-ukan alam yang
men/eri-akan baha*a Allah -elah beris-ireha- dari ke.ena-an men/i.-a langi- dan bumi .ada hari yang ke-u+uh
iai-u hari sab-u #engiku- se+arah, ki-ab Taura- yang di-urunkan ke.ada 3abi #usa yang mana ia dile-akkan di
dalam sebuah .e-i -elah hilang dari -angan 1rang"1rang ,ahudi bebera.a kurun A.abila .e-i -ersebu- -elah
da.a- diambil kembali 1leh Thalu- dari -angan 1rang"1rang :an?an kemudian dibuka, dida.a-i bebera.a helai
-ulisan saha+a yang mengandungi 10 *asia- 0ni ber-e.a-an se.er-i yang di-egaskan di dalam Al"Iuran !Dan ia
adalah saki"baki dari a.a yang -elah di-inggalkan 1leh 3abi #usa dan 3abi <arun%
10( :esim.ulan dari bebera.a dalil dan .engakuan yang dibua- 1leh .ara sar+ana baha*a ki-ab Taura- -elah
diubah, disembunyikan dan kadang"kadang senga+a dilu.akan kandungannya yang asal Se/ara
keseluruhannya, ki-ab Taura- bukan lagi sebuah ki-ab yang asli se.er-i yang -elah di-urunkan ke.ada 3abi
musa
110 Pendirian 0slam -erhada. a.a yang -erda.a- di dalam ki-ab Taura-, se/ara kesim.ulannya -erbahagi
ke.ada -iga +enis:"
i #ene.a-i dengan a.a yang -erda.a- di dalam Al"Iuran dan Sunnah
Perkara se.er-i ini di-erima kerana ia ber-e.a-an dengan Al" Iuran dan <adis
ii 0a ber/anggah dengan a.a yang -erda.a- di dalam Al" Iuran dan As"Sunnah Sudah semes-inya ia di-1lak
dan *a+ib bagi ki-a un-uk mendus-akannya
iii 0a -idak disebu- di dalam Al"Iuran dan +uga As"Sunnah -e-a.i -idak ber/anggah dengan kedua"duanya
D1n-1hnya se.er-i nama 1rang a-au -em.a-
Perkara se.er-i ini ki-a -idak b1leh men1lak dan membenarkannya 0a hanya sekadar .enghuraian bukannya
sua-u hu+ah bagi ki-a 0ni ber.andukan ke.ada sebuah hadis yang -elah dikeluarkan 1leh &ukhari di dalam ki-ab
A-"Tauhid yang berbunyi: 7 Jangan kamu membenarkan a.a"a.a yang diri*aya-kan 1leh ahli ki-ab dan +angan
.ula kamu mendus-akannya -e-a.i berka-alah kami beriman ke.ada Allah dan a.a yang di-urunkan ke.ada
kami7
PENUTUP
Dise.an+ang .erbin/angan ki-a -erhada. agama ,ahudi da.a-lah ki-a membua- kesim.ulan baha*a ki-ab
Taura- *alau.un ianya -elah diubah dan disele*engkan namun ia mam.u memben-uk bangsa ,ahudi dari.ada
sebuah bangsa yang lemah dan hina men+adi bangsa yang .aling berkuasa )ahsia ke+ayaan bangsa ,ahudi
.erlulah di+adikan sa-u .engik-ibaran kembali syaria- yang di-inggalkan 1leh )asulullah sa*
AHMAD AISAL ABDUL HAMID
Kah#$ah, M#%i$

)UJU:A3:
1Al"Iur?anul :arim dan -er+emahannya
2 :i-ab .er+an+ian lama
@ ,ahudiPr15es1r Ahmad Shalabi
= Pengan-ar .enga+ian agamaD1k-1r Sa5*a- <amid
> :a+ian mengenai ki-ab Taura-D1k-1r Aminah #1hd 3asir
h--.:88ulamak.as1rgmy8G28indeE.h.K
1.-i1nL/1mM/1n-en-NGie*Lar-i/leNidL>>:agama