Anda di halaman 1dari 3

Perang Arab-Khazar

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.


Perang Arab-Khazar
Sebahagian dari Penaklukan Islam
Tarikh 650-758
Tempat Kaukasus dan Transoxiana
Hasil Status quo ante bellum
Perubahan
wilayah
Kaukasus buat sementara didiami oleh
Umayyah !"erbai#an buat sementara didiami oleh
Kha"ar
Pihak bersengketa
Khaganate Turki$ Kha"ar Khila%ah Umayyah &dan
kemudian Khila%ah
!bbasiyyah'
Templat:Campaignbox Khazar-Arab Wars
(sorok)
* + b + s
Pengembangan Awal Islam
Empayar Byzantine (Rom Timur
Syria , !rmenia , -esir , !%rika Utara , .y*rus ,
.onstantino*le , /eorgia , .rete , Si$ily , Selatan Itali
Empayar !assani" Parsi
-eso*otamia , Parsi , !%ghanistan , 0embah Indus
Khanate Khazar Turki#
Kaukasus , 1olga 2i3er , !"erbai#an
Kera$aan %isigoth &4is*ania'
Empayar &rankish &/aul'
Empayar Tang 'hina &!sia Tengah'
Perang Arab-Khazar adalah satu siri kempen, biasana dikelaskan sebagai Perang Arab-
Khazar Pertama !""#$ dan Kedua !sekitar %&'-%(%$. )a berlaku antara tentera Khanate Khazar dan khila*ah
+maah !selain pengantinaAbbasiah$ dan negeri-negeri naungan masing-masing.
,emasa kurun ke-% dan ke--, Khazar menempuh satu siri peperangan mela.an Khila*ah +maah, ang
mana sedang mengembangkan empaar keTransoxiana dan Kaukasus. Perang pertama berlaku pada
a.al "'/ dan berakhir dengan kekalahan tentera Arab ang diketuai oleh Abd ar-0ahman ibn 0abiah di
luar bandar Khazar di 1alan2ar, selepas satu peperangan di mana kedua-dua pihak mengepung satu sama
lain.
Pertikaian meletus sekali lagi dengan khila*ah )slam pada tahun %&/-an, dengan pertempuran di seberang
ka.asan Kaukasus. Khazars, diketuai oleh seorang putera bernama 1ar2ik, menerang timur laut )ran dan
mengalahkan tentera +maah di Ardabil pada tahun %(/, membenuh gabenor Arab, Al-D2arrah al-
3akami dan se4ara singkat menduduki bandar ini. 5ereka kemudian dikalahkan pada tahun berikutna
di 5osul, di mana 1ar2ik memberi arahan kepada tentera Khazar dari sebuah singahsana ang dipasang
dengan kepala al-D2arrah, dan 1ar2ik terbunuh dalam pertempuran ini. Tentera Arab pertamana diketuai
oleh seorang putera Arab 5aslamah ibn Abd al-5alik dan kemudian oleh 5ar.an ibn 5uhammad
!kemudian Khali*ah 5ar.an ))$ menerbu meneberangi Kaukasus dan akhirna pada tahun %(%
mengalahkan tentera Khazar ang diketuai oleh 3azer Tarkhan, se4ara singkat beliau sendiri mendiami
bandar Atil. Ketidak stabilan kera2aan +maah men2adikan pendudukan kekal mustahil dilakukan. Tentera
Arab kemudian berundur dan kemerdekaan Khazar diserahkan kembali.
Pertempuran utama terakhir di antara tentera Khazar dan khila*ah berlaku pada %'-, apabila sepasukan
tentera Khazar ang diketuai oleh 0as Tarkhan menerang dan se4ara sementara menduduki
sebahagian Azerbai2an dan Arran. 3ubungan di antara Khazaria dan khila*ah beransur baik setelah
beberapa ketika, apabila pada kurun ke-&/ 0a2a 6oseph dari Khazar memberi laporan kepada 3asdai ibn
,haprut baha.a Khazars telah mempertahankan .ilaah Kaspia dari serangan oleh 0us.
7sunting80u2ukan
Ke9in Alan 1rook. The Jews of Khazaria. :nd ed. 0o.man ; <ittle*ield Publishers, )n4, ://".
Douglas 5. Dunlop. The History of the Jewish Khazars, Prin4eton, =.6.: Prin4eton +ni9ersit
Press, &#'>.
Peter 1. ?olden. Khazar Studies: An Historio-Philological Inuiry into the !rigins of the
Khazars. 1udapest: Akademia Kiado, &#-/.
=orman ?olb and @mel2an Pritsak, Khazarian He"rew #ocu$ents of the Tenth %entury. )tha4a:
Cornell +ni9. Press, &#-:.
)st9An Bimoni The !rigins of the &olgha 'ulghars. ,tudia +ralo-Altai4a (:. ,zeged &##/.
Templat:Khazaria Templat:1attle-stub
Kategori:
Kon*lik kurun ke-%
Kon*lik kurun ke--
Pertempuran melibatkan Khazars
Pertempuran