Anda di halaman 1dari 5

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TINGKATAN 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)


Nama sekolah: SEK. MEN. KEB. MAMBAU.
Subjek: Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)
Tarikh: 27 Ogos 2!" (#a$u) Tingkaan: " SAINS 2 % " AKAUN !
!asa : !.2 &tg' 2." &tg (( minit) Tem"a: Makmal Kom&ute) ! (MK!)
#ilangan "elajar: 7 o)ang $eha%iran:
To"ik: Ba$ * #angkaian Kom&ute)
*." Setu& +asitili #angkaiaan
Hasil "embelajaran:&
*.".2 Melentu) dan Mengu,i Ka$el
*.".2.! Melentu)dan mengu,i ka$el &asangan te)&iu- tak $e)te$at (UT.)
Ka$el /u)us (St)aig-t Ca$le)
aKa$el silang (C)oss Ca$le)
*.".2.2 Mengamalkan sika& $e)-ati0-ati semasa melentu) ka$el
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TINGKATAN 4
'bjeki( "embelajaran:&
1i ak-i) &em$ela,a)an2 &ela,a) da&at30
!. Mem$uat dan mengu,i ka$el /u)us (Straight Cable) dengan $etul.
2. Mem$uat dan mengu,i ka$el silang (Cross Cable) dengan $etul.
Pengeahuan se%ia a%a:&
i. .ela,a) mengeta-ui tentang ke&e)luan .e)kakasan.
ii. .ela,a) mengeta-ui tentang ke&e)luan &e)isian.
iii. .ela,a) mem&un4ai &engeta-uan asas dalam mem$uka 5asing C.U.
i6. .ela,a) mengeta-ui 5a)a05a)a memasang kad Anta)amuka )angkaian.
#ahan banu mengajar:&
!. Slide 3 0
a. Setinduksi.&&t
$. C)im&ing5a$le.&&t
2. /ati-an &enguku-an dan soalan &enilaian.
Ala banu mengajar:&
a. Tank C)im&ing
$. Ka$el UT.
5. Conne5to) #7"8
d. /an Teste)
)angkah&langkah "engajaran
)angkah $an%ungan * $emahiran Aki+ii Pembelajaran #ahan * ,aaan
Set induksi
8 minit
.astikan &ela,a) $e)ada dalam
keadaan sedia untuk memulakan
.ela,a) mem$e)i maklum $alas mengenai
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TINGKATAN 4
(!.2 &tg ' !.28
&tg)
&em$ela,a)an.
Mengim$as kem$ali
&em$ela,a)an le&as di mana 2
ka$el ut& di&a&a)kan dan &ela,a)
&e)lu meneka 4ang manaka-
me)u&akan susunan 9a)na ka$el
st)aig-t dan 5)oss.
slide 4ang di&a&a)kan di mana &ela,a) &e)lu
meneka gam$a) a&a 4ang di&a&a)kan dan
n4atakan :ungsi $agi gam$a) te)se$ut.
BBM3 S/I1E setinduksi.&&t
/angka- !
* minit
(!.28&tg ' !.88
&tg)
Mem$uat ka$el lu)us (St)aig-t)
(sila )u,uk &ada $a-agian lam&i)an 4ang
te)letak &ada :ail $a-an &enga,a)an)
Sam$ung mem$uat ka$el st)aig-t.
Akti6iti !3
.ela,a) men4am$ung akti6iti $agi
&em$ela,a)an le&as iaitu mem$uat ka$el
st)aig-t. Ke&ada &ela,a) 4ang suda- selesai
mem$uat ka$el st)aig-t2 me)eka di$e)i
lati-an &enguku-an untuk meningkatkan
lagi &ema-aman dan &enguasaan dalam
&em$uatan ka$el st)aig-t ini.
Akti6iti 23
Selesai sa-a,a mem$uat ka$el2 &ela,a) akan
mem$uat &engu,ian ka$el dengan
menggunakan lan teste) dan tun,ukkan &ada
gu)u untuk mem$uktikan $a-a9a ka$el
4ang di-asilkan $e),a4a diu,i.
BBM3 Slide 3 0
C)im&ing5a$le.&&t
Alat $antu menga,a)30
a. Tank
C)im&ing
$. Ka$el UT.
5. Conne5to)
#7"8
d. /an Teste)
BBM3
/ati-an &enguku-an
St)ategi3
Be)&usatkan &ela,a) dan
$a-an.

Kaeda-3 demonst)asi dan
sum$ang sa)an
Nilai3 Ke),asama2 dedikasi2
tekun2 tum&uan.
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TINGKATAN 4
/angka- 2
" minit
(!.88 &tg ' 2.*8
&tg)
Ca)a05a)a melentu)kan dan mengu,i
5)oss 5a$le.
(Sila )u,uk &ada $a-agian lam&i)an 4ang
te)letak &ada :ail $a-an &enga,a)an)
Akti6iti !30
.ela,a) mem$a5a o$,ekti: &em$ela,a)an
4ang di&a&a)kan &ada slide dan
men,elaskan a&a 4ang me)eka :a-am
mengenai o$,ekti: 4ang tela- me)eka $a5a.
Akti6iti 2
Ca)a untuk melentu)kan 5a$le 5)oss adala-
sama dengan 5a$le st)ig-t 4ang -an4a
mem$e;akan iala- da)i segi susunan 9a)na
5a$le.
Akti6iti *3
Setia& &ela,a) di$e)i ka$el UT. dan
melakukan 5)im&ing 5a$le se5a)a indi6idu.
/em$a)an nota di$e)ikan &ada &ela,a)
se$agai )u,ukan untuk melentu)kan 5a$le
5)oss. Seki)an4a2te)da&at masala-2 &ela,a)
$ole- $e)tan4a ke&ada gu)u.
Akti6iti "30
Selesai sa-a,a mem$uat ka$el 5)oss2 &ela,a)
akan melakukan &engu,ian ka$el 4ang
di$uat di-ada&an gu)u. Ini adala- untuk
memastikan &ela,a) da&at melentu)kan dan
mengu,i ka$el dengan $etul.
Akti6iti 83
.ela,a) men,a9a$ soalan &enilaian 4ang
di$e)ikan ole- gu)u.
BBM3
Slide 3 0
Setinduksi.&&t
C)im&ing5a$le.&&t
Alat $antu menga,a)30
a. Tank
C)im&ing
$. Ka$el UT.
5. Conne5to)
#7"8
d. /an Teste)
BBM3
Soalan .enilaian
St)ategi3
Be)&usatkan &ela,a) dan
$a-an.
Nilai3 Ke),asama2 dedikasi2
tekun2 tum&uan
#umusan <u)u meminta &ela,a) untuk .ela,a) me)umuskan a&a 4ang di&ela,a)i Nilai3 =akin dan $e)ani
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TINGKATAN 4
8 minit
(2.*8&tg '2."&tg)
me)umuskan -asil &em$ela,a)an &ada
-a)i ini.
dengan menggunakan &e)kataan sendi)i
se5a)a )ingkas.

Anda mungkin juga menyukai