Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA
Tarikh : 2 April 2014
Tahun : 4 Pintar
Bil Murid : 35 orang (L=15, P=20)
Maa : 11!15 pagi " 12!15 t#ngahari (1 $a%)
Mata P#la$aran : Bahaa Mala&ia
T#%a : '#a$ai(an Ala%
Ta$uk : Aku )##kor 'atak
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
3!3 M#%(ina dan %#nuli p#rkataan,
*raa dan a&at d#ngan (#tul!
3!3!3 M#%(ina dan %#nuli $a+apan
p#%aha%an (#rdaarkan oalan &ang
(#rtu%pu dan (#r,apah d#ngan (#tul!
Objektif:
Pada akhir pro# p#nga$aran dan p#%(#la$aran ini, %urid dapat:
1) M#%(uat analogi t#ntang p#ra%aan k#hidupan katak dan %anuia!
2) M#n$ana dan %#n&uun id#a dala% (#ntuk p#ta %inda!
3) M#n&uun ii dan %#nuli atu karangan auto(iographi d#ngan (aik!
Pengisin K!"ik!#!$
-l%u : P#ndidikan Ala% )#kitar, 'a$ian T#%patan
.ilai : M#n,intai Ala% )#kitar, '#&ukuran
/M' : '#uaha+anan 'r#ati0iti dan -no0ai, TM'
St"tegi Pengj"n
'B " %#n$ana id#a
'ontrukti0i%# " %#n$#lakan id#a
'#%ahiran (#r*ikir, k#%ahiran %#n$ana id#a, k#%ahiran ko%unikai
'a#dah inkuiri p#n#%uan
T'P : 1iual2ruang, int#rp#ronal, intrap#ronal, kin#tatik
Penget%!n Se&i A&
Murid udah (iaa (#la$ar %#ng#nai *raa a&at
Siste$ B%s
'arangan 2 3raa a&at
B%n S!$be" Pengj"n &n Pe$be#j"n
Jenis Bi#ngn
1 Lagu Bangau 4h Bangau 1
2 L#%(aran k#r$a 35
3 '#rta A4 35
4 )p#ak#r 1
5 Lirik lagu 35
Lngk%'
Ms
Kn&!ngn Akti(iti Pengj"n &n
Pe$be#j"n
Cttn
Set
in&!ksi
)* $init+

Lagu 5Bangau
4h Bangau6
1) Murid
%#n&an&ikan lagu
(#ra%a guru!
2) P#r(in,angan ii
kandungan lirik
lagu!
3) 7uru %#ngaitkan
lirik lagu d#ngan
ii p#la$aran hari
ini!
B)PP
89 lagu
kanak2kanak
dan lirik lagu!
T'P
'in#tatik
1#r(al
linguitik
'B3
M#nghu(un
g kait
'#%ahiran (#r*ikir
Lngk%
,

P#r(andingan ,iri2,iri
katak dan %anuia!
1) Murid
%#n&atakan
B)PP
L#%(aran
),- $init+ p#r(#:aan ,iri
dan k#hidupan
katak dan
%anuia!
2) 7uru %#nuli
#narai
p#r(andingan di
papan hita%!
k#r$a
T'P
-nt#rp#rona
l
'B
M#n$ana
id#a
'A/9A;
'ontrukti0i
%#
Lngk%
.
),- $init+
'r#ati0iti %urid:
M#%(uat analogi dan
k#putuan!
1) Murid di%inta
%#%(a&angkan
&ang %#r#ka
##kor katak dan
%#n,atat id#a
%#r#ka dala%
(#ntuk p#ta
%inda!
2) Murid (#(a
untuk %#n,ipta
p#nutup (agi
,#rita %#r#ka
(#rdaarkan
kr#ati0iti %aing2
%aing!
B)PP
'#rta A4
T'P
-nt#rp#rona
l
'in#tatik
'B3
M#nganalii

'A/9A;
-nkuiri
p#n#%uan
Lngk%
/
),* $init+
P#nilaian! 1) Murid %#nuli
karangan
(#rdaarkan $alan
,#rita di dala%
p#ta %inda!
'B3
M#n$ana id#a
'A/9A;
'op#rati*
.-LA-
'r#ati0iti
Lngk%
0
),* $init+
P#%(#ntangan 1) 7uru %#%anggil
(#(#rapa orang
%urid untuk
%#%(a,a
karangan %#r#ka!
2) 'arangan &ang
(agu akan
dipa%#rkan di
(ilik dar$ah!
T'P
-nt#rp#ronal
Pen!t!1
)* $init+
P#nghargaan dan
p#n#rapan nilai %urni!
1! Akti0iti diakhiri
d#ngan
n&an&ian
#%ula lagu
5Bangau 4h
(angau6!
2! Murid
%#ru%ukan
ii p#la$aran
hari ini d#ngan
(antuan guru!
B)PP
Lagu
5Bangau 4h
Bangau6
T'P
1#r(al2
linguitik
'B
M#ngingat
k#%(ali