Anda di halaman 1dari 38

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6

UNIT 1: KELUARGA KREATIF


TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
1. Menggapai
Impian
A. Menyanyi
1.1 Berbual enang !e!uau per"ara ber"aian "e#i$upan !e#arian
$engan mengguna"an "aa% ung"apan% a&a% !ebuan% in'na!i $an
na$a &ang !e!uai.
Aras 1 (i) Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan sesuatu topik.
(.1 Memba)a "ua per"aaan $an a&a $engan !ebuan $an in'na!i &ang
beul $an mema#ami per"ara &ang $iba)a.
Aras1 (i) Membaca perkataan, rangkai kata, ayat tunggal dan
majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.
*.1 Membina $an menuli! per"aaan% a&a unggal $an a&a ma+mu".
Aras 2 (i) Membina ayat majmuk dengan kata hubung.
B. Berlakon
1., Men&aa"an perminaan !e)ara bereru!-erang $an me&a"in"an
$engan mengguna"an in'na!i $an un!ur paralingi!i" &ang !e!uai
unu" mengua"an perminaan.
Aras 1(i) Menggunakan perkatanm ayat dan paralinguistik yang sesuai
untuk menyatakan sesuatu permintaan.
*.1 Membina $an menuli! per"aaan% a&a unggal $an a&a ma+mu".
Aras 1 (i) Menulis pelbagai jenis ayat.
C. Menyatakan Alasan
1., Men&aa"an perminaan !e)ara bereru!-erang $an me&a"in"an
$engan mengguna"an in'na!i $an un!ur paralingi!i" &ang !e!uai
unu" mengua"an perminaan.
Aras 1(ii) Menyuarakan pandangan tentang sesuatu isi.

i. Taaba#a!a
Kata hubung
Ayat penyata
Ayat tunggal
Ayat majmuk
Ayat seruan
enanda !acana
eribahasa
ii. Sebuan $an
In'na!i
Ayat suruhan
Ayat larangan
Ayat silaan
Ayat permintaan
uisi
"ialog
iii. K'!a "aa
gurindam
menggapai
yang
dan
kerana
semangat
kreati#
i. Ilmu
Kemahiran $idup
ii. Nilai Murni
Kerajinan
Berdikari
$emah tinggi
iii. Ke.arganegaraan
Mencintai negara

i/. Perauran
S'!i'bu$a&a
Kesantunan
berbahasa
1
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
0. Nene""u
Kreai1
2. Impian
Men+a$i
Ken&aaan
A. Bertutur dengan Berhemah
1., Men&aa"an perminaan !e)ara bereru!-erang $an me&a"in"an
$engan mengguna"an in'na!i $an un!ur paralingi!i" &ang !e!uai
unu" mengua"an perminaan.
Aras % (ii) Melahirkan rasa hati dengan berterus&terang secara berhemah.
3.1 Memba)a $an menerang"an ma"!u$ "an$ungan e"! &ang er!ura
$an er!ira.
Aras1 (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas.
B. Memahami Teks
(.1 Memba)a "ua per"aaan $an a&a $engan !ebuan $an in'na!i &ang
beul $an mema#ami per"ara &ang $iba)a.
Aras1 (i) Membaca perkataan, rangkai kata, ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.
*.1 Membina $an menuli! per"aaan% a&a unggal $an a&a ma+mu".
Aras 1 (i) Menulis pelbagai jenis ayat.
14.1 Meng#a!il"an pelbagai genre 5pr'!a $an pui!i6 erma!u" e-mel
&ang mu$a#% menari" $an berma"na.
Aras 2 (ii) Menulis karangan dengan bahasa yang kreati#.
A. Membaca Catatan
(.1 Memba)a "ua per"aaan $an a&a $engan !ebuan $an in'na!i &ang
beul $an mema#ami per"ara &ang $iba)a.
Aras1 (i) Membaca perkataan, rangkai kata, ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.
11.0 Mengula! "ar&a bu"an !a!era $ari a!pe" penggunaan per"aaan%
i$ea $an penga+aran.
Aras 1 (i) Menyenaraikan perkataan, idea, ayat dan penanda !acana
menarik dalam karya yang dibaca.

2
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
B. Mengecam Isi Penting
7.2 Memba)a $an mengenal pa!i i!i uama $an i!i !ampingan
e"!.
Aras 1 (i) Membaca dan mengecam isi&isi penting daripada
bahan bacaan.
14.1 Meng#a!il"an pelbagai genre 5pr'!a $an pui!i6 erma!u" e-mel
&ang mu$a#% menari" $an berma"na.
Aras 2 (ii) Menulis karangan dengan bahasa yang kreati#.
C. Mengemukakan Alasan
(.1 Memba)a "ua per"aaan $an a&a $engan !ebuan $an in'na!i &ang
beul $an mema#ami per"ara &ang $iba)a.
Aras 1 (i) Membaca perkataan, rangkai kata, ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.
,., Men&aa"an pili#an unu" menerima aau men'la" pen$apa $alam
perun$ingan unu" men)apai "aa !epa"a.
Aras 1 (i) Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu
pendapat.
3
UNIT 2: DATUK DI IBU KOTA
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
,.
Ber"un+ung
"e Ibu K'a
(. Hani
Ber"ar&a
A. Mengamati Gambar
1.0 Berbual enang !e!uau per"ara ber"aian "e#i$upan !e#arian
$engan mengguna"an "aa% ung"apan% a&a% !ebuan% in'na!i $an
na$a &ang !e!uai.
Aras 1 (i) Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan sesuatu topik.
B. Membaca Dialog
(.1 Memba)a "ua per"aaan $an a&a $engan !ebuan $an in'na!i &ang
beul $an mema#ami per"ara &ang $iba)a.
Aras 2 (i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan
pada intonasi berdasarkan tanda baca.
1.1 Berbual enang !e!uau per"ara ber"aian "e#i$upan !e#arian
$engan mengguna"an "aa% ung"apan% a&a% !ebuan% in'na!i $an
na$a &ang !e!uai.
Aras 2 (i) Menggunakan gelaran dan kata panggilan yang sesuai dalam
perbualan.
1.0 Berbual enang !e!uau per"ara ber"aian "e#i$upan !e#arian
$engan mengguna"an "aa% ung"apan% a&a% !ebuan% in'na!i $an
na$a &ang !e!uai.
Aras 2 (ii) Memberikan penjelasan terhadap ja!apan yang diberikan.
A. Membaca dan Menghayati
(.1 Memba)a "ua per"aaan $an a&a $engan !ebuan $an in'na!i &ang
beul $an mema#ami per"ara &ang $iba)a.
Aras 1 (ii) Memahami perkataan, rangkai kata dan ayat yang dibaca.
7.2 Memba)a $an mengenal pa!i i!i uama $an i!i !ampingan
e"!.
Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea yang terdapat dalam teks.
14.1 Meng#a!il"an pelbagai genre 5pr'!a $an pui!i6 erma!u" e-mel
&ang mu$a#% menari" $an berma"na.
Aras 1 (i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.

i. Taaba#a!a
Kata panggilan
Kata adjekti#
Kata hubung
Kata arah
Ayat tanya
'anda baca
ii. Sebuan $an
In'na!i
uisi
"ialog
iii. K'!a "aa
seantero
bertara#
aksesori
hartanah
gedung
saham
teater
bersantai
gimnasium
dirgahayu
keberangkatan
i. Ilmu
Kajian 'empatan
ii. Nilai Murni
(asional
Kasih sayang
$ormat&menghormati
iii. Ke.arganegaraan
atriotisme
Menghayati sejarah

i/. Perauran
S'!i'bu$a&a
Kesantunan
berbahasa
Menghormati
pandangan
4
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
7. Men'n'n
K'n!er
$i 8e.an
Mer$e"a
B. Menghayati Suasana
1.1 Berbual enang !e!uau per"ara ber"aian "e#i$upan !e#arian
$engan mengguna"an "aa% ung"apan% a&a% !ebuan% in'na!i $an
na$a &ang !e!uai.
Aras % (i) Menerima teguran dengan hati yang terbuka.
B. Membaca dan Memahami
11., Memberi"an "'men $an pan$angan enang pen$apa &ang
$i!ampai"an 'le# pi#a" lain.
Aras 1 (i) Memberi pandangan terhadap pendapat pihak lain tentang
sesuatu bahan.
1.0 Berbual enang !e!uau per"ara ber"aian "e#i$upan !e#arian
$engan mengguna"an "aa% ung"apan% a&a% !ebuan% in'na!i $an
na$a &ang !e!uai.
Aras 2 (i) Mengemukakan soalan yang rele)an tentang topik yang
dibincangkan.
,.2 Mengemu"a"an #u+a# unu" men&'"'ng aau menenang pen$irian
$engan memberi"an ala!an &ang !e!uai !e)ara !'pan.
Aras 2 (i) Menegaskan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu
tajuk perbahasan dengan memberikan alasan yang konkrit.
A. Meneliti dan memahami
7.2 Memba)a $an menganal pa!i i!i uama $an i!i !ampingan
e"!.
Aras 1 (i) Membaca dan mengecam isi&isi penting daripada
bahan bacaan.
*.1 Membina $an menuli! per"aaan% a&a unggal $an a&a ma+mu".
Aras 2 (i) Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung.
B. Meneliti Gambar
14.1 Meng#a!il"an pelbagai genre 5pr'!a $an pui!i6 erma!u" e-mel
&ang mu$a#% menari" $an berma"na.
Aras 1 (ii) Membina dra# karangan lengkap.
5
UNIT 3: SEKOLAHKU
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
3. Se"'la#"u
9eria
*. Hari
Ke)emer-
langan
Se"'la#
A. Mengajukan Soalan
1.0 Berbual enang !e!uau per"ara ber"aian "e#i$upan !e#arian
$engan mengguna"an "aa% ung"apan% a&a% !ebuan% in'na!i $an
na$a &ang !e!uai.
Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan yang rele)an tentang topik yang
dibincangkan.
,.0 Mengemu"a"an "'men &ang !e!uai ber$a!ar"an pemer#aian%
pengalaman $an ma"luma &ang $i!ampai"an 'le# pi#a" lain.
Aras % (i) Memberikan komen dan cadangan balas yang membina tentang
sesuatu perkara berdasarkan pengalaman secara bersopan.
B. Berbual Secara Soan
1.2 Memberi"an $an mema#ami ara#an !era pe!anan enang !e!uau
per"ara.
Aras 1 (i) Memberikan arahan serta menyampaikan pesanan dengan
menggunakan intonasi yang betul dan bersopan.
C. Memilih !eutamaan
(.1 Memba)a "ua per"aaan $an a&a $engan !ebuan $an in'na!i &ang
beul $an mema#ami per"ara &ang $iba)a.
Aras % (i) Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.
1.2 Memberi"an $an mema#ami ara#an !era pe!anan enang !e!uau
per"ara.
Aras 1 (ii) Memberikan arahan serta menyampaikan pesanan mengikut
keutamaan.
A. Membaca Pantas
7.( Memba)a Pana! !e)ara imba!an unu" men$apa"an me"luma
"#u!u!.
Aras 1 (i) Membaca dan mencari #akta yang rele)an dengan perkara yang
dikehendaki dalam teks.
*.1 Membina $an menuli! per"aaan% a&a unggal $an a&a ma+mu".
Aras % (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan perluasan
subjek dan predikat.
i. Taaba#a!a
Kata tanya
Kata pinjaman
Kata sapaan
Kata arah
epatah
Ayat tunggal
Ayat majmuk
ii. Sebuan $an
In'na!i
uisi*antun
"ialog
+capan
iii. K'!a "aa
aotugra#
skrap
!aima
mua#akat
di hadapan
bagaimana
rutin
i. Ilmu
endidikan Moral
Kajian 'empatan
ii. Nilai Murni
Bekerjasama
Kebersihan #i,ikal dan
mental
Kesyukuran
Kerajinan
iii. Ke.arganegaraan
atriotisme
Menghayati sejarah

i/. Perauran
S'!i'bu$a&a
Kesantunan
berbahasa
6
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
:. Muri$
9emerlang
B. Mengumulkan "akta
7.2 Memba)a Pana! !e)ara imba!an unu" men$apa"an me"luma
"#u!u!.
Aras 1 (i) Membaca dan mencari #akta yang rele)an dengan perkara yang
dikehendaki dalam teks.
*.1 Membina $an menuli! per"aaan% a&a unggal $an a&a ma+mu".
Aras % (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan perluasan
subjek dan predikat.
A. Mendengar #caan
7.2 Memba)a pana! !e)ara imba!an unu" men$apa"an me"luma
"#u!u!.
Aras % (i) Menghuraikan isi utama dan isi sampingan yang terdapat dalam
teks.
:.2 Men&u!un ma"luma !e)ara "'#e!i $aripa$a n'a aau )aaan #a!il
$aripa$a ba#an &ang $i$engar aau $iba)a.
Aras 1 (i) Menulis dan menyusun maklumat mengikut kronologi.
B. Meneliti $adual
7.( Memba)a Pana! !e)ara imba!an unu" men$apa"an me"luma
"#u!u!.
Aras 1 (i) Membaca dan mencari #akta yang rele)an dengan perkara yang
dikehendaki dalam teks.
7
UNIT 4: SENTIASA BERHEMAH, SEMUA SELAMAT
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
14.
Pen$i$i"an
Lalu Lina!
11. 9ara
Selama
Menunggang
Ba!i"al
A. Menghuraikan Maksud %agu
(.1 Memba)a "ua per"aaan $an a&a $engan !ebuan $an in'na!i &ang
beul $an mema#ami per"ara &ang $iba)a.
Aras % (i) Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.
*.2 Menuli! per"aaan $an a&a $engan uli!an berang"ai &ang "ema!.
Aras 1 (i) Menulis perkataan dengan tulisan berangkai dengan kemas
dan cantik.
11.0 Mengula! "ar&a bu"an !a!era $ari a!pe" penggunaan per"aaan%
i$ea $an penga+aran.
Aras 1 (ii) Menyatakan pendapat mengenai penggunaan ayat yang
menarik serta nilai pengajaran yang terdapat dalam karya
dibaca.
B. Membaca dan Mengimbas "akta
7.( Memba)a pana! !e)ara imba!an unu" men$apa"an ma"luma.
Aras 2 (i) Membaca dan mengimbas #akta yang rele)an daripada pelbagai
bahan untuk mengukuhkan maklumat.
C. Mendengar dan Memberi Arahan
1.2 Memberi"an $an mema#ami ara#an !era pe!anan enang !e!uau
per"ara.
Aras 2 (i) Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti untuk membuat
tindakan !ajar.
Aras % (i) Memberi arahan secara ringkas dan tepat.
A. Menghurakan Maksud Ayat
(.1 Memba)a "ua per"aaan $an a&a $engan !ebuan $an in'na!i &ang
beul $an mema#ami per"ara &ang $iba)a.
Aras % (ii) Menghuraikan maksud ayat yang dibaca.
1.2 Memberi"an $an mema#ami ara#an !era pe!anan enang !e!uau
per"ara.
Aras 2 (i) Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti untuk membuat
tindakan !ajar.

i. Taaba#a!a
Kata sendi nama
eribahasa
ii. Sebuan $an
In'na!i
uisi*-yair
Berita
iii. K'!a "aa
berhemah
tragedi
ingkari
baran
daripada
acara
tip
i. Ilmu
Kajian 'empatan
ii. Nilai Murni
atuhi peraturan
Menjaga keselamatan
(asional
iii. Ke.arganegaraan
Memahami undang&
+ndang
i/. Perauran
S'!i'bu$a&a
Kesantunan
berbahasa
Menghormati
pandangan
8
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
10. Pan$u
9erma Ji.a
Selama
Aras 2 (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan
terancang.
Aras % (i) Memberikan arahan secara ringkas dan tepat..
B. Membaca dan Mengimbas "akta
7.( Memba)a pana! !e)ara imba!an unu" men$apa"an ma"luma.
Aras 2 (i) Membaca dan mengimbas #akta yang rele)an daripada pelbagai
bahan untuk mengukuhkan maklumat.
11.0 Mengula! "ar&a bu"an !a!era $ari a!pe" penggunaan per"aaan%
i$ea $an penga+aran.
Aras 1 (ii) Menyatakan pendapat mengenai penggunaan ayat yang
menarik serta nilai pengajaran yang terdapat dalam karya
dibaca.
C. Menjelaskan Maksud yang Tersurat dan Tersirat
3.1 Memba)a $an menerang"an ma"!u$ "en$ungan e"! &ang er!ura
$an er!ira.
Aras 2 (i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan
gra#ik dan bukan gra#ik.
Aras % (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat
berdasarkan bahan gra#ik dan bukan gra#ik.

A. Menyusun Maklumat
:.2 Men&u!un ma"luma !e)ara "'#e!i $aripa$a n'a aau )aaan #a!il
$aripa$a ba#an &ang $i$engar aau $iba)a.
Aras % (i) Menentukan kesesuaian susunan maklumat dengan
mengemukakan alasan.
*.2 Menuli! per"aaan $an a&a $engan uli!an berang"ai &ang "ema!.
Aras 1 (i) Menulis perkataan dengan tulisan berangkai dengan kemas
dan cantik.
Aras 2 (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan
terancang.
Aras % (i) Memberikan arahan secara ringkas dan tepat..

9
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
12. Pan$u
9erma Ji.a
Selama
B. Membaca dan Mengimbas "akta
7.( Memba)a pana! !e)ara imba!an unu" men$apa"an ma"luma.
Aras 2 (i) Membaca dan mengimbas #akta yang rele)an daripada pelbagai
bahan untuk mengukuhkan maklumat.
11.0 Mengula! "ar&a bu"an !a!era $ari a!pe" penggunaan per"aaan%
i$ea $an penga+aran.
Aras 1 (ii) Menyatakan pendapat mengenai penggunaan ayat yang
menarik serta nilai pengajaran yang terdapat dalam karya
dibaca.
C. Menjelaskan Maksud yang Tersurat dan Tersirat
3.1 Memba)a $an menerang"an ma"!u$ "en$ungan e"! &ang er!ura
$an er!ira.
Aras 2 (i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan
gra#ik dan bukan gra#ik.
Aras % (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat
berdasarkan bahan gra#ik dan bukan gra#ik.

A. Menyusun Maklumat
:.2 Men&u!un ma"luma !e)ara "'#e!i1 $aripa$a n'a aau )aaan #a!il
$aripa$a ba#an &ang $i$engar aau $iba)a.
Aras % (i) Menentukan kesesuaian susunan maklumat dengan
mengemukakan alasan.
*.2 Menuli! per"aaan $an a&a $engan uli!an berang"ai &ang "ema!.
Aras 1 (i) Menulis perkataan dengan tulisan berangkai dengan kemas
dan cantik.
1
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
B. Bercerita tentang Gambar
3.1 Memba)a $an menerang"an ma"!u$ "en$ungan e"! &ang er!ura
$an er!ira.
Aras 2 (i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan
gra#ik dan bukan gra#ik.
C. Menganalisis Data
2.1 Men&ampai"an ma"luma enang !e!uau per"ara aau a+u" $engan
mengguna"an "aa% i!ila#% 1ra!a% a&a &ang epa $an lara! ba#a!a
&ang !e!uai.
Aras 2 (i) Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara.
Aras % (i) Mensintesis data yang diperoleh berdasarkan sesuatu perkara.
11
UNIT 5: !ARISAN ALAM
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
1,.
Mener'"ai
Ra#!ia Alam
1(. Alam
Penu#
Mi!eri
A. Mendaatkan Penjelasan
1.7 Men&aa"an !e!uau "ema#uan !ema!a men+alan"an ran!a"!i unu"
men$apa"an barangan $an per"#i$maan.
Aras 1 (i) Mendapatkan penjelasan tentang sesuatu barang dan
perkhidmatan yang diperlukan.
B. Melakonkan Dialog
1.7 Men&aa"an !e!uau "ema#uan !ema!a men+alan"an ran!a"!i unu"
men$apa"an barangan $an per"#i$maan.
Aras 1 (ii) Berbincang untuk mendapatkan persetujuan semasa berurusan.
Aras 2 (i) Memujuk dan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai
untuk meyakinkan sesuatu pihak semasa berurusan.
Aras % (i) Berbincang untuk menetapkan perjanjian dalam sesuatu
urusan.
A. Membaca Catatan
(.0 Memba)a "ua e"! pr'!a $an pui!i $engan !ebuan $an in'na!i
&ang beul $an lan)ar !era mema#ami per"ara &ang $iba)a.
Aras 1 (ii) Menja!ab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.
Aras % (i) Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.
B. Mengecam Isi Penting
(.0 Memba)a "ua e"! pr'!a $an pui!i $engan !ebuan $an in'na!i
&ang beul $an lan)ar !era mema#ami per"ara &ang $iba)a.
Aras % (i) Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.
14.2 Membua rin1"a!an $aripa$a ba#an &ang $i$engar $an $iba)a.
Aras 1 (i) Membe,akan isi penting dengan isi sampingan untuk membuat
ringkasan.
i. Taaba#a!a
Kata ganda
Kata adjekti#
enanda !acana
Ayat tunggal
Ayat majmuk
eribahasa
ii. Sebuan $an
In'na!i
uisi*-yair
"ialog
.atatan
iii. K'!a "aa
cagaran
se!a
sebaliknya
kekuda
bengkok
syukur
man#aat
oleh&oleh
i. Ilmu
Kemahiran hidup
Kajian 'empatan
ii. Nilai Murni
atuhi peraturan
Menjaga keselamatan
(asional
iii. Ke.arganegaraan
Menjaga Kebersihan
Alam
i/. Perauran
S'!i'bu$a&a
Kesantunan
berbahasa
12
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
17.
Men!&u"uri
Ni"ma Alam
7.7 Memba)a $an membua ramalan ber$a!ar"an !e!uau )eria aau
ma"luma &ang $iberi"an.
Aras % (i) Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk
mendapatkan ke!ajaran ramalan.
A. Membuat Gambaran
*.0 Membina $an menuli! a&a unggal $an a&a ma+mu" $alam !e!uau
penuli!an e"! enang !e!uau a+u".
Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.
A. Mendeklamasikan Sajak
(.0 Memba)a "ua e"! pr'!a $an pui!i $engan !ebuan $an in'na!i
&ang beul $an lan)ar !era mema#ami per"ara &ang $iba)a.
Aras % (i) Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.
Aras 1 (ii) Menja!ab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.
11.2 Mengula! "er&a !a!era &ang mu$a# !e)ara umum $ari a!pe" ema
$an per!'alan% .aa" $an per.aa"an% nilai $an penga+aran $an
ga&a ba#a!a.
Aras % (i) Mengulas gaya bahasa sesebuah karya sastera.
B. Menganalisis Maklumat
14.2 Membua rin1"a!an $aripa$a ba#an &ang $i$engar $an $iba)a.
Aras 1 (i) Membe,akan isi penting dengan isi sampingan untuk membuat
ringkasan.
*.0 Membina $an menuli! a&a unggal $an a&a ma+mu" $alam !e!uau
penuli!an e"! enang !e!uau a+u".
Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.
C. Menceritakan Pengalaman
*.7 Membina .a)ana &ang !empurna bagi "e!eluru#an "arangan.
Aras % (i) Menulis karangan yang lengkapmenepati cirri&ciri !acana
yang baik.
13
UNIT 6: RENCAMNYA BUDAYA KITA
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
13. ;''
Tan$a
Per!a#abaan
1*. <ar"a#
$ari Saba#
A. Meneliti Gambar
1.0 Berbual enang !e!uau per"ara ber"aian "e#i$upan !e#arian
$engan mengguna"an "aa% ung"apan% a&a% !ebuan% in'na!i $an
na$a &ang !e!uai.
Aras % (i) Berbual secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan
menggunakan soalan pelbagai aras.
B. Berkenalan dengan Buku
7., Memba)a pana! !e)ara lun)uran unu" men$apa"an ma"luma
&ang men&eluru#.
Aras 2 (i) Membaca bahagian pengenalan atau prakata sesebuah buku.
:.2 Men&u!un ma"luma !e)ara "'#e!i1 $aripa$a n'a aau )aaan #a!il
$aripa$a ba#an &ang $i$engar aau $iba)a.
Aras 2 (i) Mengklasi#ikasikan maklumat berdasarkan topic
dikemukakan mengikut keutamaan.
C. Membaca E-Mel
(.0 Memba)a "ua e"! pr'!a $an pui!i $engan !ebuan $an in'na!i
&ang beul $an lan)ar !era mema#ami per"ara &ang $iba)a.
Aras 2 (ii) Menyatakan maklumat penting dalam bahan yang dibaca.
:.0 Mengenal pa!i ma"luma $an men)aa n'a $aripa$a ba#an &ang
$i$engar aau $iba)a.
Aras % (i) Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca.
A. Membaca Surat
2.1 Men&ampai"an ma"luma enang !e!uau per"ara aau a+u" $engan
mengguna"an "aa% i!ila#% 1ra!a% a&a &ang epa $an lara! ba#a!a
&ang !e!uai.
Aras % (i) Mensintesis data yang diperoleh berdasarkan sesuatu perkara.
:.2 Men&u!un ma"luma !e)ara "'#e!i1 $aripa$a n'a aau )aaan #a!il
$aripa$a ba#an &ang $i$engar aau $iba)a.
Aras 2 (i) Mengklasi#ikasikan maklumat berdasarkan topik
dikemukakan mengikut keutamaan.
i. Taaba#a!a
Kata seerti
Kata adjekti#
enjodoh bilangan
ii. Sebuan $an
In'na!i
-eloka
-urat Kiriman
"ialog
iii. K'!a "aa
popular
e&mel
!arkah
canang
generasi
hemat
luput
!arisan
budaya
kebudayaan
tradisional
i. Ilmu
Kajian 'empatan
ii. Nilai Murni
Kasih sayang
Kesederhanaan
$ormat&menghormati
iii. Ke.arganegaraan
Mengenali pelbagai
jenis perayaan.

i/. Perauran
S'!i'bu$a&a
Kesantunan
berbahasa
Menghormati budaya
kaum lain.
14
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
1:. Sau
Negara
Pelbagai
Pera&aan
B. Meneliti Perbualan
,.0 Mengemu"a"an "'men &ang !e!uai ber$a!ar"an pemer#aian%
pengalaman $an ma"luma &ang $i!ampai"an 'le# pi#a" lain.
Aras 1 (i) Mengemukakan pandangan sama ada menyokong atau
membangkang sesuatu perkara berdasarkan maklumat
disampaikan oleh pihak lain.
*.0 Membina $an menuli! a&a unggal $an a&a ma+mu" $alam !e!uau
penuli!an e"! enang !e!uau a+u".
Aras 2 (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk.
A. Memberikan Pandangan
11., Memberi "'men $an pan$angan enang pen$apa &ang
$i!ampai"an 'le# pi#a" lain.
Aras 2 (i) Membahaskan pendapat pihak lain tentang sesebuah karya
secara kritis dan kreati#.
B. Memberikan Kritikan
,.0 Mengemu"a"an "'men &ang !e!uai ber$a!ar"an pemer#aian%
pengalaman $an ma"luma &ang $i!ampai"an 'le# pi#a" lain.
Aras 2 (i) Memberikan kritikan yang positi# secara bertatasusila tentang
sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian.
15
UNIT 7: "AUH #ER"ALANAN LUAS #ANDANGAN
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
04. P're
Kenangan
01.
Ser'n'"n&a
Melan)'ng
A. Menyatakan &asrat
1., Men&aa"an perminaan !e)ara bereru!-erang $an me&a"in"an
$engan mengguna"an in'na!i $an un!ur paralingi!i" &ang !e!uai
unu" mengua"an perminaan.
Aras 1 (ii) Mengemukakan hasrat dengan memberikan alasan yang kukuh.
Aras 2 (i) Memberi penjelasan tentang sesuatu perkara yang diminta
dengan sopan.
B. Membentangkan &ujah
2.2 Men&ampai"an ma"luma "epa$a pi#a" lain $alam a"i/ii eran)ang.
Aras 1 (i) Memilih dan membentangkan hujah yang bernas dengan
intonasi, sebutan dan gaya bersahaja.
Aras 1 (ii)Membidas hujah dengan alasan yang kukuh menggunakan
kesantunan bahasa.
C. Memberikan Penjelasan
1., Men&aa"an perminaan !e)ara bereru!-erang $an me&a"in"an
$engan mengguna"an in'na!i $an un!ur paralingi!i" &ang !e!uai
unu" mengua"an perminaan.
Aras 2 (i) Memberi penjelasan tentang sesuatu perkara yang diminta
dengan sopan.
7.1 Memba)a $an meru+u" pelbagai !umber unu" men$apa"an
ma"luma bagi a+u" &ang !e$ang $i"a+i erma!u" ma"luma $aripa$a
inerne.
Aras 1 (i) Merujuk kamus untuk mancari makna , sebutan yang betul, ejaan
dan penggunaan perkatan yang tepat.
A. Menhayati Puisi
1., Men&aa"an perminaan !e)ara bereru!-erang $an me&a"in"an
$engan mengguna"an in'na!i $an un!ure paralingi!i" &ang !e!uai
unu" mengua"an perminaan.
Aras 1 (ii) Mengemukakan hasrat dengan memberikan alasan yang kukuh.
i. Taaba#a!a
Kata seerti
eribahasa
Ayat akti#
Ayat pasi#
enanda !acana

ii. Sebuan $an


In'na!i
/urindam
-ajak
.atatan
iii. K'!a "aa
potret
bukit
brosur
domestic
kha,anah
keunikan
destinasi
berlibur
bersantai
asing
i. Ilmu
Kajian 'empatan
ii. Nilai Murni
Kebersihan 0i,ikal dan
Mental
Menambah
pengetahuan
Kesyukuran
iii. Ke.arganegaraan
Mengenali pelbagai
tempat menarik.
.intai negara.
i/. Perauran
S'!i'bu$a&a
Kesantunan
berbahasa
Menyampaikan hujah
yang bernas.
16
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
00.
Mera"am"an
Ki!a#
Per+alanan
7.1 Memba)a $an meru+u" pelbagai !umber unu" men$apa"an
ma"luma bagi a+u" &ang !e$ang $i"a+i erma!u" ma"luma $aripa$a
inerne.
Aras 1 (i) Merujuk kamus untuk mancari makna , sebutan yang betul, ejaan
dan penggunaan perkatan yang tepat.
3.1 Memba)a $an menerang"an ma"!u$ "en$ungan e"! &ang er!ura
$an er!ira.
Aras % (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat
berdasarkan bahan gra#ik dan bukan gra#ik.
B. Mendaatkan Gambaran
7., Memba)a pana! !e)ara lun)uran unu" men$apa"an ma"luma
&ang men&eluru#.
Aras 1 (i) Membaca tajuk&tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan
gambaran umum.

C. Mengandaikan Maklumat yang Tersirat
3.1 Memba)a $an menerang"an ma"!u$ "en$ungan e"! &ang er!ura
$an er!ira.
Aras 1 (i) Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu perkara yang
tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.
*.0 Membina $an menuli! a&a unggal $an a&a ma+mu" $alam !e!uau
penuli!an e"! enang !e!uau a+u".
Aras % (i) Menggunakan pelbagai jenis dan ragam ayat untuk membina
teks berkaitan sesuatu tajuk.
A. Merakamkan Catatan
1., Men&aa"an perminaan !e)ara bereru!-erang $an me&a"in"an
$engan mengguna"an in'na!i $an un!ure paralingi!i" &ang !e!uai
unu" mengua"an perminaan.
Aras 1 (ii) Mengemukakan hasrat dengan memberikan alasan yang kukuh.
17
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
*.( Mengenal pa!i $an mengguna"an penan$a .a)ana &ang !e!uai
$alam !au perenggan aau anara perenggan bagi !e!ebua#
"arangan.
Aras % (i) Menghubungkaitkan isi utama dengan isi sampingan dengan
menggunakan penanda !acana untuk menghasilkan perenggan
yang koheran dan kohesi.
B. Meringkaskan Maklumat
14.2 Membua ring"a!an $aripa$a ba#an &ang $i$engar $an $iba)a.
Aras 2 (i) Menyatakan isi penting yang telah diringkaskan daripada bahan
yang dibaca.
1., Men&aa"an perminaan !e)ara bereru!-erang $an me&a"in"an
$engan mengguna"an in'na!i $an un!ure paralingi!i" &ang !e!uai
unu" mengua"an perminaan.
Aras 2 (ii) Mengemukakan pendapat untuk memujuk pihak tertentu dengan
menggunakan kata, ungkapan, ayat, intonasi, dan gaya yang
sesuai.
C. Merumus Peristia
11.1 Men&aa"an pan$angan enang per"ara &ang manari" $alam
!e!ebua# "ar&a.
Aras % (i) Merumus maklumat yang manarik dalam sesebuah karya
secara kritis.
14.2 Membua ring"a!an $aripa$a ba#an &ang $i$engar $an $iba)a.
Aras 2 (i) Menyatakan isi penting yang telah diringkaskan daripada bahan
yang dibaca.
18
UNIT 8: CERITA RAKYAT
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
02. 9eria
A!al U!ul
0,. 9eria
Tela$an
A. Menjelaskan Maksud
1.( Memberi"an pen+ela!an enang !e!uau per"ara &ang er!ura $an
er!ira $engan mengguna"an "aa% ung"apan $an a&a &ang !e!uai.
Aras 1 (i) Menyatakan maksud pernyataan yang tersurat dan tersirat
berdasarkan intonasi.
Aras 2 (i) Menjelaskan maksud diksi, #rasa, ungkapan dan ayat dalam
sesuatu pengucapan.
B. Mengemukakan Isi
C. Menyusun Isi
*.( Mengenal pa!i $an mengguna"an penan$a .a)ana &ang !e!uai
$alam !au perenggan aau anara perenggan bagi !e!ebua#
"arangan.
Aras 1(i) Mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan
penanda !acana yang sesuai.
Aras 2 (i) Menyusun isi dan menggunakan penanda !acana untuk
menghasilkan pemerengganan yang kohesi.
2.1 Men&ampai"an ma"luma enang !e!uau per"ara aau a+u" $engan
mengguna"an "aa% i!ila#% 1ra!a% a&a &ang epa $an lara! ba#a!a
&ang !e!uai.
Aras 2 (ii) Menyusun dan menyampaikan maklumat dengan menggunakan
laras bahasa yang sesuai.
A. Membuat !amalan
(.0 Memba)a "ua e"! pr'!a $an pui!i $engan !ebuan $an in'na!i
&ang beul $an lan)ar !era mema#ami per"ara &ang $iba)a.
Aras 2 (i) Membaca bahan sastera dengan sebutan dan intonasi yang
betul.
i. Taaba#a!a
Kata pangkal ayat
Kata seerti
Kata kerja
enanda !acana
1mbuhan
ii. Sebuan $an
In'na!i
antun
.erita
iii. K'!a "aa
syahadan
adapun
hatta
tema
persoalan
budi
berdagang
sepurnama
gering
merenjis
i. Ilmu
Kajian 'empatan
-astera
endidikan Moral
ii. Nilai Murni
Kerajinan
Bekerjasama
Kebijaksanaan
Baik hati
iii. Ke.arganegaraan
Mengenai sejarah
setempat.
i/. Perauran
S'!i'bu$a&a
Kesantunan
berbahasa
19
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
0(. 9eria
Luar Negara
,.1 Mengemu"a"an i$ea% pan$angan $an pen$apa enang !e!uau
per"ara !e)ara erperin)i% epa $an er!u!un.
Aras % (i) Menganalisis persoalan untuk memberikan maklum balas.
7.7 Memba)a $an membua ramalan ber$a!ar"an !e!uau )eria aau
ma"luma &ang $iberi"an.
Aras 2 (i) Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan
cerita dan isu yang diberi dalam perenggan a!al bahan yang
dibaca.
B. Menjelaskan Perkara yang menarik
(.0 Memba)a "ua e"! pr'!a $an pui!i $engan !ebuan $an in'na!i
&ang beul $an lan)ar !era mema#ami per"ara &ang $iba)a.
Aras 2 (i) Membaca bahan sastera dengan sebutan dan intonasi yang
betul.
11.0 Mengula! "ar&a bu"an !a!era $ari a!pe" penggunaan per"aaan%
i$ea $an penga+aran.
Aras 2 (i) Menjelaskan perkara yang menarik dalam sesebuah karya
daripada aspek prnggunaan perkataan, ayat penanda !acana,
nilai dan pengajaran.
11.2 Mengula! "er&a !a!era &ang mu$a# !e)ara umum $ari a!pe" ema
$an per!'alan% .aa" $an per.aa"an% nilai $an penga+aran $an
ga&a ba#a!a.
Aras 2 (i) Menghuraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam
sesebuah karya sastera.
A. Menghuraikan Idea
,.1 Mengemu"a"an i$ea% pan$angan $an pen$apa enang !e!uau
per"ara !e)ara erperin)i% epa $an er!u!un.
Aras % (ii) Menghuraikan idea yang meyakinkan dengan laras bahasa yang
betul.
2
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
3.0 Memba)a $an mengenal pa!i per"aaan% pelbagai +eni! a&a $an ga&a
ba#a!a &ang er$apa $alam e"! !a!era $an bu"an !a!era &ang
$apa memba.a "e!an erenu "epa$a pemba)a.
Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi
dengan menyatakan alasan.
B. Menyatakan Pandangan
11.2 Mengula! "er&a !a!era &ang mu$a# !e)ara umum $ari a!pe" ema
$an per!'alan% .aa" $an per.aa"an% nilai $an penga+aran $an
ga&a ba#a!a.
Aras 1 (i) Menjelaskan tema dan persoalan sesebuah karya sastera.
,.1 Mengemu"a"an i$ea% pan$angan $an pen$apa enang !e!uau
per"ara !e)ara erperin)i% epa $an er!u!un.
Aras 1 (ii) Menyuarakan pendangan tentang sesuatu isi.

21
UNIT 9: SE"AHTERA SE#AN"ANG USIA
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
07. Ma"anan
8i+aga
Ke!i#aan
Terpeli#ara
03. Si#a
anpa R'"'"
A. Menyuarakan andangan
1.0 Beran&a $an men+a.ab enang !e!uau per"ara !e)ara
beraa!u!ila.
Aras 1 (iii) Memberikan ja!apan yang tepat dengan alasan yang
munasabah.
,.1 Mengemu"a"an i$ea% pan$angan $an pen$apa enang !e!uau
per"ara !e)ara erperin)i% epa $an er!u!un.
Aras 1 (i) Mengamati inti pati perbincangan untuk menyuarakan
pandangan yang meyakinkan.
B. Menjelaskan Persoalan
,.1 Mengemu"a"an i$ea% pan$angan $an pen$apa enang !e!uau
per"ara !e)ara erperin)i% epa $an er!u!un.
Aras 1 (ii) Menyuarakan pandangan tentang sesuatu isi.
(.0 Memba)a "ua e"! pr'!a $an pui!i $engan !ebuan $an in'na!i
&ang beul $an lan)ar !era mema#ami per"ara &ang $iba)a.
Aras % (ii) Menjelaskan persoalan berdasarkan teks yang dibaca.
A. Membaca untuk Mengum"ulkan Maklumat
7.( Memba)a pana! !e)ara imba!an unu" men$apa"an me"lauma
"#u!u!.
Aras % (i) Membaca dan mengumpul maklumat secara imbasan untuk
membuat kesimpulan.
2.1 Men&ampai"an ma"luma enang !e!uau per"ara aau a+u" $engan
mengguna"an "aa% i!ila#% 1ra!a% a&a &ang epa $an lara! ba#a!a
&ang !e!uai.
Aras 1 (ii) Mengemukakan isi yang diperoleh dengan jelas.
Aras 1 (i) Mengkategorikan isi penting berdasarkan topik.
B. Merumus Pandangan
(.0 Memba)a "ua e"! pr'!a $an pui!i $engan !ebuan $an in'na!i
&ang beul $an lan)ar !era mema#ami per"ara &ang $iba)a.
Aras % (ii) Menjelaskan persoalan berdasarkan teks yang dibaca.
i. Taaba#a!a
Kata pangkal ayat
Kata majmuk
Ayat majmuk
'anda baca
Kata banyak
makna
ii. Sebuan $an
In'na!i
"ikir 'eka&teki
(encana
iii. K'!a "aa
syahadan
berisiko
nutrein
kolesterol
antarabangsa
tele#on dail terus
batu karang
i. Ilmu
. 2asmani dan
Kesihatan
Matematik
ii. Nilai Murni
Kebersihan #i,ikal dan
mental.
Kesyukuran
iii. Ke.arganegaraan
(akyat -ihat 3egara
-ejahtera

i/. Perauran
S'!i'bu$a&a
Kesantunan
berbahasa
22
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
0*. Tangan
Penenu
Ke!i#aan
11., Memberi "'men $an pan$angan enang pen$apa &ang
$i!ampai"an 'le# pi#a" lain.
Aras % (i) Merumus pandangan terhadap pendapat pihak lain tentang
sesuatu bahan.
C. Mengenal Pasti Kesila"an
(.0 Memba)a "ua e"! pr'!a $an pui!i $engan !ebuan $an in'na!i
&ang beul $an lan)ar !era mema#ami per"ara &ang $iba)a.
Aras % (ii) Menjelaskan persoalan berdasarkan teks yang dibaca.
14.0 Menge$i $an memurni"an #a!il penuli!an.
Aras 2 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan penggunaan kata
dan struktur ayat.
*.2 Menuli! per"aaan $an a&a $engan uli!an berang"ai &ang "ema!.
Aras 2 (i) Menulis ayat dalam tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.
A. Membuat !amalan
7.7 Memba)a $an membua ramalan ber$a!ar"an !e!uau )eria aau
ma"luma &ang $iberi"an.
Aras 1 (1) Menyusun maklumat daripada pelbagai bahan yang dibaca
untuk membuat ramalan.
11., Memberi "'men $an pan$angan enang pen$apa &ang
$i!ampai"an 'le# pi#a" lain.
Aras % (i) Merumus pandangan pelbagai pihak tentang pendapat yang
disampaikan.
B. Menyuarakan Pandangan
,.1 Mengemu"a"an i$ea% pan$angan $an pen$apa enang !e!uau
per"ara !e)ara erperin)i% epa $an er!u!un.
Aras 1 (ii) Menyuarakan pandangan tentang sesuatu isi.
14.0 Menge$i $an memurni"an #a!il penuli!an.
Aras % (i) Mengedit dan membetulkan kesatuan idea dalam penulisan.
23
UNIT1: SE"ARAH SUMBER #ENGA"ARAN
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
0:. Kembara
Se+ara#
24. Ba#an
Se+ara#
A. Meneliti Maklumat
1.( Memberi"an pen+ela!an enang !e!uau per"ara &ang er!ura $an
er!ira $engan mengguna"an "aa% ung"apan $an a&a &ang !e!uai.
Aras % (i) Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam bahan
kritis.
14.1 Meng#a!il"an pelbagai genre 5pr'!a $an pui!i6 erma!u" e-mel &ang
mu$a#% manari" $an berma"na.
Aras 2 (i) Melakukan trans#ormasi maklumat dalam teks kepada pelbagai
genre.
B. Menterjemah Isi
:.0 Mengenal pa!i ma"luma $an men)aa n'a $aripa$a ba#an &ang
$i$engar aau $iba)a.
Aras 2 (i) Menterjemah maklumat dalam bentuk lakaran.
*.2 Menuli! per"aaan $an a&a $engan uli!an berang"ai &ang "ema!.
Aras % (i) Menulis ayat dalam perenggan dengan menggunakan tulisan
berangkai yang kemas dan cantik.
C. Membuat Pilihan
,.1 Mengemu"a"an i$ea% pan$angan $an pen$apa enang !e!uau
per"ara !e)ara erperin)i% epa $an er!u!un.
Aras 2 (i) Menyumbang idea yang bernas dalam sesuatu diskusi yang
terperinci.
A. Membaca Teks
7., Memba)a pana! !e)ara lun)uran unu" men$apa"an ma"luma
&ang men&eluru#.
Aras 1 (ii) Membaca perenggan pertama dan perenggan akhir dalam
sesuatu teks bagi mendapatkan maklumat umum.
1.( Memberi"an pen+ela!an enang !e!uau per"ara &ang er!ura $an
er!ira $engan mengguna"an "aa% ung"apan $an a&a &ang !e!uai.
Aras % (i) Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam bahan secara
analisis.
i. Taaba#a!a
Kata penegas
Kata hubung
Kata penguat
Ayat majmuk
Ayat tanya
Ayat penyata
Ayat seruan
ii. Sebuan $an
In'na!i
antun
Autobiogra#i
-yair
"ialog
iii. K'!a "aa
manuskrip
misi
memang
&lah
&tah
tinggalan
dipulihara
terlalu
sekali
amat
kedaulatan
i. Ilmu
Kajian 'empatan
-i)ik dan
Ke!arganegaraan
ii. Nilai Murni
Kesyukuran
atriotisme
iii. Ke.arganegaraan
Menghayati sejarah
negara

i/. Perauran
S'!i'bu$a&a
Kesantunan
berbahasa
24
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
21. Ke!an
Se+ara#
B. Merumus Pandangan
2.0 Meng#urai"an ma"luma $engan ala!an &ang ma&a"in"an.
Aras 1 (i) Menghubungkaitkan sebab daan akibat dengan memberikan
alasan yang rasional.
3.2 Memba)a $an meng#a&ai pelbagai ba#an !a!era $an bu"an !a!era
&ang ber"ualii unu" mening"a"an $an memper"u"u# mina
memba)a.
Aras 1 (i) Menyatakan isi sesuatu teks untuk meningkatkan minat
membaca.
*.1 Membina $an menuli! per"aaan% a&a unggal $an a&a ma+mu".
Aras 2 (i) Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung.
C. Mengemukakan S#alan
,.2 Mengemu"a"an #u+a# unu" men&'"'ng aau menenang pen$irian
$engan memberi"an ala!an &ang !e!uai !e)ara !'pan.
Aras % (i) Mengemukakan soalan untuk mematahkan hujah la!an dengan
sopan.
A. Meneliti Bahan
3.0 Memba)a $an mengenal pa!i per"aaan% pelbagai +eni! a&a $an ga&a
ba#a!a &ang er$apa $alam e"! !a!era $an bu"an !a!era &ang
$apa memba.a "e!an erenu "epa$a pemba)a.
Aras % (i) Mengklasi#ikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan
dengan mengemukakan alasan.
11.0 Mengula! "ar&a bu"an !a!era $ari a!pe" penggunaan per"aaan%
i$ea $an penga+aran.
Aras % (i) Merumus perkara yang menarik serta nilai dana pengajaran
diperoleh daripada bahan dengan kritis.
25
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
B. Merumus Pandangan
7.1 Memba)a $an meru+u" pelbagai !umber unu" men$apa"an
ma"luma bagi a+u" &ang !e$ang $i"a+i erma!u" ma"luma $aripa$a
inerne.
Aras % (i) Merujuk personalia dan pelbagai sumber untuk mendapatkan
maklumat.
14.1 Meng#a!il"an pelbagai genre 5pr'!a $an pui!i6 erma!u" e-mel &ang
mu$a#% manari" $an berma"na.
Aras % (i) Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib dan
kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan
menarik.
26
UNIT11: SERBA TAHU
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
20. Peli"
eapi Benar
22.
Ser'n'"n&a
Memba)a
A. Mengemukakan Soalan
1.0 Berbual enang !e!uau per"ara ber"aian "e#i$upan !e#arian
$engan mengguna"an "aa% ung"apan% a&a% !ebuan% in'na!i $an
na$a &ang !e!uai.
Aras 2 (i) Mengemukakan soalan yang rele)an tentang topik yang
dibincangkan.

B. Memberikan Penjelasan
2.0 Meng#urai"an ma"luma $engan ala!an &ang me&a"in"an.
Aras 2 (i) Mengambangkan idea berdasarkan dapatan dengan
mengemukakan bukti yang sahih.
1.0 Berbual enang !e!uau per"ara ber"aian "e#i$upan !e#arian
$engan mengguna"an "aa% ung"apan% a&a% !ebuan% in'na!i $an
na$a &ang !e!uai.
Aras 2 (ii) Memberikan penjelasan terhadap ja!apan yang diberikan.
C. Membaca Maklumat
(.0 Memba)a "ua e"! pr'!a $an pui!i $engan !ebuan $an in'na!i
&ang beul $an lan)ar !era mema#ami per"ara &ang $iba)a.
Aras 1 (i) Membaca bahan berunsur ilmu dengan sebutan dan intonasi
yang betul.

A. Membuat Andaian
7.7 Memba)a $an membua ramalan ber$a!ar"an !e!uau )eria aau
ma"luma &ang $iberi"an.
Aras 1 (ii) Membuat andaian berdasarkan #akta satau maklumat yang
diperoleh.
i. Taaba#a!a
Kata pemeri
Kata ganda
Kata pembenda
Kata seerti
'anda baca
eribahasa
ii. Sebuan $an
In'na!i
3a,am
iii. K'!a "aa
semesta
ekspedisi
sel
#lora
#auna
mesin
anugerah
berteleku
bungkam
i. Ilmu
Kajian 'empatan
-ains dan 'eknologi
ii. Nilai Murni
Kesyukuran
.intai alam sekitar
iii. Ke.arganegaraan

i/. Perauran
S'!i'bu$a&a
Kesantunan
berbahasa
Memberi pendapat
dengan bernas dan
sopan
27
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
2,. In$a#n&a
Seni Bina
B. Membaca !isah yang Menarik
3.2 Memba)a $an meng#a&ai pelbagai ba#an !a!era $an bu"an !a!era
&ang ber"ualii unu" mening"a"an $an memper"u"u# mina
memba)a.
Aras % (i) Mengenal pasti perkara yang menarik dalam teks yang dibaca
untuk meningkatkan minat membaca.
*.7 Membina .a)ana &ang !empurna bagi "e!eluru#an "arangan.
Aras 2 (i) Menggunakan kata, #rasa dan ayat yang menarik untuk
pelbagai jenis perenggan isi.
A. Mencambah Pemikiran
2.0 Meng#urai"an ma"luma $engan ala!an &ang me&a"in"an.
Aras 2 (i) Mengambangkan idea berdasarkan dapatan dengan
mengemukakan bukti yang sahih.
*.7 Membina .a)ana &ang !empurna bagi "e!eluru#an "arangan.
Aras 2 (i) Menggunakan kata, #rasa dan ayat yang menarik untuk
pelbagai jenis perenggan isi.
B. Mengambil Imlak
:.1 Mengambil imla" e"! &ang $iper$engar"an
Aras 1 (i) Mengambil imlak ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul.
C. Memberikan K#men
11.1 Men&aa"an pan$angan enang per"ara &ang manari" $alam
!e!ebua# "ar&a.
Aras 1 (i) Memberi komen tentang perkara yang menarik dalam sesebuah
karya.
28
UNIT12: #ERTANIAN #EN"ANA KESE"AHTERAAN
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
2(. Lemba#
Bua#-
bua#an
27.
Penerna"an
A. Bercerita Secara Sontan
0.1 Ber)eria $engan mengguna"an "aa% 1ra!a% a&a !era !ebuan $an
in'na!i &ang bai" $an +ela!.
Aras 1 (i) Bercerita secara spontan mengenai sesuatu perkara dengan
nada, intonasi dan gaya yang sesuai.
0.0 Melap'r"an !e!uau per"ara $engan mengguna"an ba#a!a &ang
!e!uai $an epa.
Aras % (i) Membentangkan tindakan susulan bagi sesuatu tugasan.
B. Menghurai Isi
7.2 Memba)a $an mengenal pa!i i!i uama $an i!i !ampingan $aripa$a
e"!.
Aras % (i) Menghuraikan isi utama dan isi sampingan yang terdapat dalam
teks.
14.2 Membua ring"a!an $aripa$a ba#an &ang $i$engar $an $iba)a.
Aras % (i) Membuat ringkasan daripada bahan prosa dalam bentuk
perenggan.
C. Mengambil Imlak
0.1 Ber)eria $engan mengguna"an "aa% 1ra!a% a&a !era !ebuan $an
in'na!i &ang bai" $an +ela!.
Aras 1 (i) Bercerita secara spontan mengenai sesuatu perkara dengan
nada, intonasi dan gaya yang sesuai.
:.1 Mengambil imla" e"! &ang $iper$engar"an
Aras % (i) Mengambil imlak teks pelbagai laras dengan ejaan dan tanda
baca yang betul.
A. Mengulas $akta
2.1 Men&ampai"an ma"luma enang !e!uau per"ara aau a+u" $engan
mengguna"an "aa% i!ila#% 1ra!a% a&a &ang epa $an lara! ba#a!a
&ang !e!uai.
Aras 1 (ii) Mengemukakan isi yang diperoleh dengan jelas.
i. Taaba#a!a
Kata pemeri
Kata hubung
Ayat majmuk
1mbuhan
Kata kerja
Kata na#i
-impulan bahasa
ii. Sebuan $an
In'na!i
4agu
iii. K'!a "aa
produk
#asa
pemprosesan
tropika
eksotik
spesies
akuakultur

i. Ilmu
Kajian 'empatan
-ains ertanian
ii. Nilai Murni
Kesyukuran
Kerajinan
iii. Ke.arganegaraan
Menghargai hasil
negara
i/. Perauran
S'!i'bu$a&a
Kesantunan
berbahasa
Memberi pendapat
dengan bernas dan
sopan
29
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
2.0 Meng#urai"an ma"luma $engan ala!an &ang me&a"in"an.
Aras % (i) Mengulas #akta tentang sesuatu topic dengan mengemukakan
bukti yang !ajar.
B. Merumus Isi'isi Menarik
3.2 Memba)a $an meng#a&ai pelbagai ba#an !a!era $an bu"an !a!era
&ang ber"ualii unu" mening"a"an $an memper"u"u# mina
memba)a.
Aras % (ii) Merumuskan isi&isi menarik dalam teks yang dibaca.
7.1 Memba)a $an meru+u" pelbagai !umber unu" men$apa"an
ma"luma bagi a+u" &ang !e$ang $i"a+i erma!u" ma"luma $aripa$a
inerne.
Aras 2 (i) Merujuk media elektronik untuk mendapatkan maklumat bagi
tajuk yang sedang dikaji.
:.0 Mengenal pa!i ma"luma $an men)aa n'a $aripa$a ba#an &ang
$i$engar aau $iba)a.
Aras 2 (i) Menterjemah maklumat dalam bentuk lakaran.
C. Menyatakan dan Menghuraikan Isi %tama
*., Membina $an menuli! a&a 'pi" $an a&a #uraian ber$a!ar"an
!e!uau per"ara.
Aras 1 (i) Menyatakan isi utama dan menghuraikan isi utama dengan
menggunakan ayat yang gramatis.
14.2 Membua ring"a!an $aripa$a ba#an &ang $i$engar $an $iba)a.
Aras % (i) Membuat ringkasan daripada bahan prosa dalam bentuk
perenggan.
*.1 Membina $an menuli! per"aaan% a&a unggal $an a&a ma+mu".
Aras 2 (i) Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung.
3
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
23. En/'
8ie!el
A. Mengulas "akta
2.1 Men&ampai"an ma"luma enang !e!uau per"ara aau a+u" $engan
mengguna"an "aa% i!ila#% 1ra!a% a&a &ang epa $an lara! ba#a!a
&ang !e!uai.
Aras 1 (ii) Mengemukakan isi yang diperoleh dengan jelas.
B. Merumus Isi'isi Menarik
0.0 Melap'r"an !e!uau per"ara $engan mengguna"an ba#a!a &ang
!e!uai $an epa.
Aras 2 (i) Mempersembahkan hasil kerja dengan jelas, isi yang padat dan
laras bahasa yang sesuai.
3.2 Memba)a $an meng#a&ai pelbagai ba#an !a!era $an bu"an !a!era
&ang ber"ualii unu" mening"a"an $an memper"u"u# mina
memba)a.
Aras % (ii) Merumuskan isi&isi menarik dalam teks yang dibaca.
C. Menghuraikan Isi
*., Membina $an menuli! a&a 'pi" $an a&a #uraian ber$a!ar"an
!e!uau per"ara.
Aras 1 (i) Menyatakan isi utama dan menghuraikan isi utama dengan
menggunakan ayat yang gramatis.
14.2 Membua ring"a!an $aripa$a ba#an &ang $i$engar $an $iba)a.
Aras % (i) Membuat ringkasan daripada bahan prosa dalam bentuk
perenggan.
31
UNIT13: CI#TAAN SAINS MEMUDAHKAN MANUSIA
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
2*. Sain!
$alam
Ke#i$upan
2:. R'b'
Membanu
Manu!ia
A. Mendengar Arahan
1.2 Memberi"an $an mema#ami ara#an !era pe!anan enang !e!uau
per"ara.
Aras % (ii) Mendengar arahan serta pesanana dengan teliti untuk membuat
tindakan yang tepat.
*.0 Membina $an menuli! a&a unggal $an a&a ma+mu" $alam !e!uau
penuli!an e"! enang !e!uau a+u".
Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.
B. Melaksanakan Arahan
1.2 Memberi"an $an mema#ami ara#an !era pe!anan enang !e!uau
per"ara.
Aras % (iii) Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan
tersusun perpandukan peraturan&peraturan tertentu.
C. Menyatakan Pandangan
,.0 Mengemu"a"an "'men &ang !e!uai ber$a!ar"an pemer#aian%
pengalaman $an ma"luma &ang $i!ampai"an 'le# pi#a" lain.
Aras % (i) Memberikan komen dan cadangan balas yang membina tentang
sesuatu perkara berdasarkan perngalaman secara bersopan.
A. Menyusun Maklumat
2.1 Men&ampai"an ma"luma enang !e!uau per"ara aau a+u" $engan
mengguna"an "aa% i!ila#% 1ra!a% a&a &ang epa $an lara! ba#a!a
&ang !e!uai.
Aras 2 (ii) Menyusun dan menyampaikan maklumat dengan menggunakan
laras bahasa yang sesuai.
B. Menyatakan Pandangan
7.0 Memba)a $an mengenal pa!i pelbagai genre penuli!an.
Aras % (i) Memberikan pandangan tentang cirri&ciri penulisan genre.
i. Taaba#a!a
Kata penguat
Ayat tunggal
Ayat majmuk
Ayat arahan
Ayat tanya
Ayat penyata
Ayat perintah
ii. Sebuan $an
In'na!i
4agu
(encana
iii. K'!a "aa
amat
nian
uji kaji
canggih
robot
automatik
moden
tulen
i. Ilmu
Kajian 'empatan
-ains dan 'eknologi
Kemahiran $idup
ii. Nilai Murni
Kesyukuran
Kerajinan
Kebijaksaan
iii. Ke.arganegaraan
Menghargai hasil
negara
i/. Perauran
S'!i'bu$a&a
Kesantunan
berbahasa
Memberi pendapat
dengan bernas dan
sopan
32
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
,4.
Te"n'l'gi
Ba#aru
Mengua!ai
8e!a
C. Menyatakan Perbe&aan
7.0 Memba)a $an mengenal pa!i pelbagai genre penuli!an.
Aras 2 (i) Menyatakan perbe,aan penggunaan laras bahasa dalam
pelbagai genre.
3.0 Memba)a $an mengenal pa!i per"aaan% pelbagai +eni! a&a $an ga&a
ba#a!a &ang er$apa $alam e"! !a!era $an bu"an !a!era &ang
$apa memba.a "e!an erenu "epa$a pemba)a.
Aras 1 (i) Mengecam diksi, istilah dan ayat yang memberikan kesan
dengan menyatakan sebab.
A. Menyatakan Isi Sam"ingan
*., Membina $an menuli! a&a 'pi) $an a&a #uraian ber$a!ar"an
!e!uau per"ara.
Aras 2 (i) Menyatakan isi sampingan dan menghuraikan isi sampingan
supaya menjadi ayat yang gramatis.
*.7 Membina .a)ana &ang !empurna bagi "e!eluru#an "arangan.
Aras 1 (i) Menggunakan pengurusan gra#ik bagi mengenal pasti isi yang
sesuai untuk membuat kerangka karangan.
Aras 1 (ii)Menulis karangan yang lengkap bersesuai dengan #ormat.
B. Menyatakan Pandangan
11., Memberi "'men $an pan$angan enang pen$apa &ang
$i!ampai"an 'le# pi#a" lain.
Aras 1 (i) Memberikan pandangan terhadap pendapat pihak lain tentang
sesuatu bahan.
1., Men&aa"an perminaan !e)ara bereru!-erang $an me&a"in"an
$engan mengguna"an in'na!i $an un!ur paralingui!i" &ang !e!uai
unu" mengua"an perminaan.
Aras % (i) Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk
pihak lain.
33
UNIT14: "IRAN SERANTAU
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
,1. Mi!i
Kemanu!iaan
,0. Jiran
Be!ari
A. Menghayati Peristi(a
:.0 Mengenal pa!i ma"luma $an men)aa n'a $aripa$a ba#an &ang
$i$engar aau $iba)a.
Aras 1 (i) Mengenal pasti maklumat yang diperdengarkan dan membuat
catatan.
0.0 Melap'r"an !e!uau per"ara $engan mengguna"an ba#a!a &ang
!e!uai $an epa.
Aras 2 (i) Mempersembahkan hasil kerja dengan jelas, isi yang padat dan
laras bahasa yang sesuai.
0.1 Ber)eria $engan mengguna"an "aa% 1ra!a% a&a !era !ebuan $an
in'na!i &ang bai" $an +ela!.
Aras 1 (ii) Menyatakan pendapat tentang sesuatu kejadian yang didengar
dengan menggunakan bahasa yang betul.
B. Membina Isi
*., Membina $an menuli! a&a 'pi" $an a&a #uraian ber$a!ar"an
!e!uau per"ara.
Aras % (i) Membina isi utama dan isi sampingan supaya menjadi
perenggan yang koheran.
A. Membahaskan Maklumat
,.2 Mengemu"a"an #u+a# unu" men&'"'ng aau menenang pen$irian
$engan memberi"an ala!an &ang !e!ui !e)ara !'pan.
Aras 1 (i) Menyokong dan membangkang sesuatu tajuk perbahasan
dengan mengemukakan hujah yang rasional.
B. Mengulas Berita
0.1 Ber)eria $engan mengguna"an "aa% 1ra!a% a&a !era !ebuan $an
in'na!i &ang bai" $an +ela!.
Aras % (i) Mengulas tentang sesuatu kejadian yang didengar dengan
menggunakan bahasa yang betul.
i. Taaba#a!a
Kata penekan
Ayat penyata
eribahasa
1mbuhan sisipan
ii. Sebuan $an
In'na!i
Kata Mutiara
Berita
"ialog
iii. K'!a "aa
sesungguhnya
nampaknya
baha!asanya
telunjuk
gemilang
serantau
ekonomi
i. Ilmu
Kajian 'empatan
-i)ik dan
Ke!arganegaraan
ii. Nilai Murni
Kesyukuran
Kerajinan
Kebijaksaan
iii. Ke.arganegaraan
Menghargai hasil
negara
i/. Perauran
S'!i'bu$a&a
Kesantunan
berbahasa
Memberi pendapat
dengan bernas dan
sopan
34
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
,2. Negara
Seranaau
C. Membetulkan !esilaan
14.0 Menge$i $an memurni"an #a!il penuli!an.
Aras 1 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan, perkataan,
#rasa dan tanda baca dalam teks.
3.2 Memba)a $an meng#a&ai pelbagai ba#an !a!era $an bu"an !a!era
&ang ber"ualii unu" mening"a"an $an memper"u"u# mina
memba)a.
Aras 2 (i) Menyatakan ringkasan atau sinopsis teks pelbagai bahan yang
dibaca.
A. Meneliti Dialog
7.0 Memba)a $an mengenal pa!i pelbagai genre penuli!an.
Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan kata, #rasa, rangkai kata,
peribahasa dan ayat dalam sesuatu genre.
,., Men&aa"an pili#an unu" menerima aau men'la" pen$apa $alam
perun$ingan unu" men)apai "aa !epa"a.
Aras % (i) Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu
pendapat.
B. Meneliti Maklumat
11.1 Men&aa"an pan$angan enang per"ara &ang manari" $alam
!e!ebua# "ar&a.
Aras 2 (i) Membahaskan kekuatan yang terkandung dalam sesebuah
karya.
35
UNIT15: SATU #ENEROKAAN
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
,,. Bi+a"
Ber-
"'muni"a!i
,(. Pen)ina
Ang"a!a
A. Menghayati Peristi(a
0.0 Melap'r"an !e!uau per"ara $engan mengguna"an ba#a!a &ang
!e!uai $an epa.
Aras 1 (i) Menyampaikan hasil pemerhatian yang dilakukan dengan
menggunakan laras bahasa yang sesuai.
B. Menyamaikan #caan
*., Membina $an menuli! a&a 'pi" $an a&a #uraian ber$a!ar"an
!e!uau per"ara.
Aras % (i) Membina isi utama dan isi sampingan supaya menjadi
perenggan yang koheran.
2.2 Men&ampai"an ma"luma "epa$a pi#a" lain $alam a"i/ii eran)ang.
Aras 1 (i) Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk
dengan menggunakan diksi, ayat, sebutan, intonasi dan gaya
yang sesuai.
C. Mem"engaruhi 'rang lain
,., Men&aa"an pili#an unu" menerima aau men'la" pen$apa $alam
perun$ingan unu" men)apai "aa !epa"a.
Aras 2 (i) Mempengaruhi pihak lain untuk menerima pendangan dengan
menggunakan bahasa memujuk.
A. Melayari Internet
7.1 Memba)a $an meru+u" pelbagai !umber unu" men$apa"an
ma"luma bagi a+u" &ang !e$ang $i"a+i erma!u" ma"luma $aripa$a
inerne.
Aras % (ii) Melayari internet untuk mendapatkan maklumat berkaitan topik.
B. Melahirkan Perasaan
2.2 Men&ampai"an ma"luma "epa$a pi#a" lain $alam a"i/ii eran)ang.
Aras % (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan diksi, ayat dan
unsur paralinguistik secara meyakinkan.
i. Taaba#a!a
Kata sendi
Kata bantu
Kata kerja
Kata seru
enanda !acana
Ayat 'opik
Ayat $uraian
'anda baca
ii. Sebuan $an
In'na!i
"ialog
+capan
iii. K'!a "aa
kanta
planet
suria
melayari
teroka
laman !eb
atmos#era
bima sakti
gra)iti
sinopsis
imlak
gas
i. Ilmu
Kajian 'empatan
-ains dan 'eknologi
ii. Nilai Murni
Kesyukuran
Kebersihan #i,ikal dan
mental
Kebijaksaan
iii. Ke.arganegaraan
Menghargai hasil
negara
i/. Perauran
S'!i'bu$a&a
Kesantunan
berbahasa
Memberi pendapat
dengan bernas dan
sopan
36
TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM
,7.
Alam
Ang"a!a
C. Membaca Sin#"sis
7., Memba)a pana! !e)ara lun)uran unu" men$apa"an ma"luma
&ang men&eluru#.
Aras % (i) Membaca sinopsis, blibiogra#i, indeks dan glosari sesebuah buku
untuk mendapatkan gambaran umum.
*., Membina $an menuli! a&a 'pi" $an a&a #uraian ber$a!ar"an
!e!uau per"ara.
Aras % (ii) Menghuraikan penggunaan penanda !acana yang sesuai untuk
menghubungkaitkan ayat topik dengan ayat huraian.
A. Mengenali Buku
7., Memba)a pana! !e)ara lun)uran unu" men$apa"an ma"luma
&ang men&eluru#.
Aras % (i) Membaca sinopsis, blibiogra#i, indeks dan glosari sesebuah buku
untuk mendapatkan gambaran umum.
B. Mengambil Imlak
:.1 Mengambil imla" e"! &ang $iper$engar"an.
Aras 2 (i) Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda abaca yang betul.
37
RANCANGAN PELAJARAN
TAHUNAN
BAHASA MELAYU
TAHUN 6