Anda di halaman 1dari 8

Latihan Soal-Soal

Ujian Sekolah
Pendidikan Kewarganegaraan
SMA/SMK/Paket C
Tahun Pelajaran 2012/2013
Tutor !wan Suk"a #uri$ht
1. %uda&a 'olitik "eru'akan (i(te" ke'er$a&aan e"'irik
dan nilai-nilai &ang "enega(kan (itua(i dari tindakan
'olitik &ang dilakukan) Pern&ataan ter(e*ut
dike"ukakan oleh))))
1. Al"ond dan Powell
2. Alan +) %all
3. +u(andi Su"inta'utra
4. Au(tin +anne&
5. !wan Suk"a
2. %uda&a 'olitik adalah (uatu (u(unan &ang terdiri dari
(ika', ke'er$a&aan, e"o(i, dan nilai-nilai "a(&arakat
&ang *erhu*ungan dengan (i(te" 'olitik dan i(u-i(u
'olitik, Pern&ataan ter(e*ut dike"ukakan oleh))))
1. !wan Suk"a
2. Alan +) %all
3. Alan %udi Ku(u"a
4. Ala" -ukun
5. Shara Agne$ia .ahra
3. /a*riel A) Al"ond dan /) %ingha" Powell, 0r)
"enega(kan *ahwa *uda&a 'olitik (e*agai (uatu
di"en(i, &aitu di"en(i))))
a) huku" d) (o(ial
*) 'olitik e) ekono"i
3. '(ikologi
4. Tokoh &ang *er'enda'at *ahwa ke*uda&aan !ndone(ia
$enderung "e"*agi (e$ara taja" antara kelo"'ok elite
dengan kelo"'ok "a((a, adalah))))
1. +)1/ Ander(on
2. Al"ond dan 2er*a
3. Au(tin +anne&
4. Miria" %udiardjo
5. /) %ingha" Powel, 0r
5. %uda&a 'olitik di "ana orang-orang (a"a (ekali tidak
"en&adari adan&a 'e"erintahan dan 'olitik
dina"akan))))
1. *uda&a 'olitik (u*jek
2. *uda&a 'olitik 'arti(i'an
3. *uda&a 'olitik 'arokial
4. *uda&a 'olitik de"okrati(
5. *uda&a 'olitik otoriter
6. %erikut ini adalh un(ur-un(ur u"u" &ang ter"a(uk
dala" kriteria *uda&a 'olitik, kecuali))))
a) 'engetahuan d) takha&ul
*) "ito( e) Mata 'en$aharian
$) adat i(tiadat
7. Ko"'onen o*jek 'olitik &ang *eru'a 'engetahuan
tantang ke'er$a&aan 'ada 'olitik, 'eranan, dan (egala
kewaji*ann&a di(e*ut ko"'onen &ang *erorienta(i))))
a) kogniti3 d) e4aluati3
*) a3ekti3 e) '(iko"otorik
3. kine(tika
8. 5ung(i integra(i &ang dijalankan oleh (i(te" 'olitik
"enurut Almond adalah dala" rangka))))
1. 'en&e(uaian terhada' lingkungan
2. "en$a'ai ke(atuan dala" "a(&arakat
3. "en$a'ai ke"a(&uran "a(&arakat
4. "en$a'ai "a(&arakat adil "ak"ur
5. "en$i'takan "a(&arakat &ang kuat
Latihan Soal-Soal Ujian Sekolah
Tahun Pelajaran 2012/2013
By. Iwan Sukma Nuriht
9. !(tilah &ang digunakan untuk
"engga"*arkan 'ro(e( dengan jalan "ana
orang *elajar tentang 'olitik dan
"enge"*angkan orienta(i 'ada 'olitik,
"eru'akan 'engertian dari))))
1. So(iali(a(i 'olitik
2. Parti(i'a(i 'olitik
3. Ko"unika(i 'olitik
4. dina"ika 'olitik
5. (i(te" 'olitik
10. Melalui 'elajaran civics education
6'endidikan kewarganegaraan7, (i(wa dan
gurun&a (aling *ertukar in3or"a(i dan
*erinterak(i dala" "e"*aha( to'ik-to'ik
tertentu &ang "engandung nilai-nilai 'olitik
teoriti( "au'un 'rakti() 8al ini "eru'akan
*entuk (o(iali(a(i
'olitik dilingkungan))))
a) keluarga d) organi(a(i
*) "a(&arakat e) (ekolah
3. negara
11. Akti4ita( (e(eorang atau (ekelo"'ok orang
untuk akti3 dala" kehidu'an 'olitik
dina"akan))))
1. (i(te" 'olitik
2. 'arti(i'a(i 'olitik
3. dina"ika 'oltik
4. (o(iali(a(i 'olitik
5. ko"unika(i 'olitik
12. -i*awah ini "eru'akan 'en&e*a* ti"*uln&a
gerakan ke arah 'arti(i'a(i 'olitik, kecuali))))
1. "oderni(a(i dala" *idang kehidu'an
2. 'eru*ahan (truktur kela( (o(ial
3. 'angeruh kau" intelektual dan "odern
4. kon3lik antar 'e"i"'in 'olitik
5. dina"ika "a(&arakat 'lurali("e
13. Se*uah *uda&a 'olitik &ang "e"andang *ahwa
ke(adaran
o*&ek 'olitikn&a "a(ih (angat le"ah atau
ke$il,
"eru'akan 'enjela(an dari *uda&a 'olitik))))
a) o*&ek kaula d) 'arti(i'an
*) 'arokial e) 'arokial kaula
$) kaula
14. -ala" (uatu "a(&arakat *uda&a 'olitik
han&a *erorienta(i terhada' (i(te" 'olitik
dan 'engaruhn&a terhada' out'ut &ang
"e"'engaruhi kehidu'an "ereka)
Pern&ataan ter(e*ut "eru'akan 'engertian
dari *uda&a 'olitik))))
a) o*&ek kaula d) 'arti(i'an
*) 'arokial e) 'arokial kaula
$) kaula
15. !ndi4idu *erorienta(i terhada' (truktur in'ut(
dan 'ro(e( dan terli*at didala"n&a atau
"elihat dirin&a (e*agai 'oten(ial terli*at,
"engartikula(ikan tuntutan dan "e"*uat
ke'utu(an) Meru'akan 'engertian dari
*uda&a 'olitik))))
a) o*&ek kaula d) 'arti(i'an
*) 'arokial e) 'arokial kaula
3. kaula
16. Tokoh &ang "enge"ukakan demokrasi a
pemerintahan dari,oleh,adalah)))) dan
1. 5)-) +o(e4elt
2. 0ohn 5) Kened&
3. 5ran() !wan Suk"a
4. 0)0) +ou((eau
5. A*raha" Lin$oln
17. -i *awah ini &ang *ukan "eru'akan $iri-$iri "a(&arakat
"adani adalah))))
1. 'engakuan dan 'erlindungan 8AM
2. 'arti(i'a(i warga negara dala" 'e"ilu
3. 'enguta"aan ke'entingan
4. 'e"erintahan &ang "e"'erhatikan ke(ejahteraan dan
keadilan rak&at
1
5. 'e"erintahan &ang "ewujudkan ke(ejahteraan di
(egala *idang
18. Paha" de"okra(i 'an$a(ila (e$ara e(en(ial "enja"in
*ahwa))))
1. rak&at "e"'un&ai hak &ang (a"a untuk
"enentukan dirin&a (endiri
2. 'er(a"aan dala" huku" den 'e"erintahan
3. a(a( kekeluargaan dan "u(&awarah "u3akat di
antara "a(&arakat
4. keterti*an dala" *idang huku"
5. 'elak(anaan 'e"ilu &ang jujur dan adil
19. Model ke*uda&aan 'olitik &ang di dala"n&a akti4ita(
'olitik da'at *erko"'eten(i adalah "odel))))
1. (i(te" otoriter
2. de"okrati( 'raindu(tri
3. de"okrati( 'a($aindu(tri
4. (i(te" diktator
5. de"okratik indu(trial
20. -i negara de"okratik 'ada u"u"n&a 'ro(e(
'enga"*ilan ke'utu(an dido"ina(i oleh orang-orang))))
a) o'ortuni( d) in3ra(truktur
*) 'eja*at 'u*lik e) (u'ra(tuktur
3. establisment
21. Kon(e'(i tentang de"okra(i adalah (uatu 'e"erintahan
&ang *er(endikan))))
1. kedaulatan rak&at
2. kedaulatan huku"
3. kedaulatan negara
4. kedaulatan raja
5. kedaulatan 're(iden
22. Tokoh &ang *er'enda'at *ahwa -e"okra(i Pan$a(ila
dari ke'ri*adian dan 3al(a3ah hidu' *ang(a !ndone(ia
adalah))))
1. Pro3) -ardji -ar"odiharjo
2. Soerjono Suka"to
3. Pro3) S) Pa"udji
4. Pro3) -r) Soe'o"o
5. Koentjaraningrat
23. %erikut ini &ang bukan "eru'akan $iri u"u"
de"okra(i Pan$a(ila ialah))))
1. "enguta"akan "u(&awarah "u3akat
2. tidak "e"ak(akan kehendak ke'ada orang lain
3. (elalu "eli'uti (e"angat kekeluargaan
4. dilakukan dengan akal (ehat dan (e(uai dati nurani
5. adan&a ra(a gotong ro&ong
24. Tujuan 'e"ilu (e$ara u"u" adalah (e*agai *erikut,
kecuali))))
1. "e"ilih 're(iden dan 'arle"en
2. "elak(anakan kedaulatan rak&at
3. 'erwujudan dari hak 'olitik rak&at
4. ke(ina"*ungan 'e"*angunan
5. "e"ilih wakil-wakil rak&at
25. Salah (atu kele*ihan dari 'enera'an 'e"ilu dengan
(i(te" di(trik adalah))))
1. (angat "engenal daerah dan ke'entingan
rak&atn&a
2. (uara 'e"ilu &ang kalah teta' akan diakui
3. golongan "a&orita( da'at "enjadi o'o(i(i
4. le*ih de"okrati( dan "ewakili (e"ua un(ur
5. -P+ *enar-*enar "enjadi wadah a('ira(i rak&at
26. %erda(arkan UU #o) 12 tahun 2003, &ang "enjadi
'enanggung jawa* Pe"ilu adalah))))
1. Pe"erintah Pu(at
2. Un(ur Par'ol
3. PP!
4. KPU
5. Menteri -ala" #egeri
27.Pada "a(a 'e"erintahan 1rde La"a, 'raktik de"okra(i &ang
"enonjol adalah))))
Latihan Soal-Soal Ujian Sekolah
Tahun Pelajaran 2012/2013
By. Iwan Sukma Nuriht
a) li*erali("e $) 3a(i("e
*) ko"uni("e d) ter'i"'in
$) (o(iali("e
28. Pener*itan "ajalah Pla&*o& di !ndone(ia
"eru'akan (alah (atu 'enera'an (i(te"
'olitik de"okra(i (e*agai *entuk
ke*e*a(an))))
a) 'er( $) ko"'uter
*) tele4i(i d) internet
3. radio
29. Pe"uatan kartu na*i Muha""ad SA9 di
(itu( internet telah "elukai 'era(aan u"at
!(la" di !ndone(ia, (e*agai "a(&arakat
"adani langkah &ang dilakukan adalah
dengan))))
1. "engajak u"at lain untuk "endi(ku(ikan
2. "en$i'takan o'ini *ahwa aga" !(la"
rentan terhada' kon3lik
3. tidak 'eduli dengan i(u-i(u tentang 'enodaan
aga"a
4. "ela'orkan ke'ada 'ihak *erwaji*
5. di(ele(aikan (e$ara internal u"at !(la"
30. Se*agai "a(&arakat 'arti(i'ati3, "a(&arakat
"adani juga "e"iliki karakter "andiri,
&aitu dela" "enge"*angkan
dirin&a tidak tergantung dan
Pern&ataan ter(e*ut "eru'aka (alah (atu indika(i
"a(&arakat "adani &aitu))))
a) (i3at 'arti(i'ati3 d) non-do"inati3
*) otono" e) ter"ani3e(ta(i dala" organi(a(i
$) tidak *e*a( nilai
31. :ang *ukan 'rin(i'-'rin(i' da(ar negara &ang
diu(ulkan
Soekarno 'ada tanggal 1 0uni
a) de"okra(i d) kekeluargaan
*) ke(ejahteraan (o(ial e) interna(ionali("e
3. na(ionali("e
32. Pokok 'er(oalan &ang di*aha( dala" (idang ! %PUPK!
dala" "a(a (idang ! %PUPK! a
1. *entuk negara
2. wila&ah negara
3. da(ar negara
4. ran$angan huku" da(ar
5. *entuk 'e"erintahan
33. Salah (atu 'enda'at ahli negara "engatakan
ideologi
adalah ke(adaran 'al(u) Penda'at ter(e*ut
dike"ukakan oleh;)
a) 0orge Larrin d) Mirria" %udiardjo
*) Karl Mar< e) Loui( Althu((er
3. #i$ollo Ma$hia4eli
34. Pokok 'er(oalan uta"a &ang di*aha( dala"
(idang !! %PUPK! adalah tentang))))
1. *entuk 'e"erintahan
2. ran$angan huku" da(ar
3. ke'ala negara
4. da(ar negara
5. (i(te" 'e"erintahan
35. Se$ara &urudi( kon(titu(ional da(ar negara
Pan$a(ila lahir 'ada tanggal))))
a) 2= Mei 1=>? d) 1@ Agu(tu( 1=>?
*) 1 0uni 1=>? e) 1A Agu(tu( 1=>?
3. 22 0uni 1=>?
36. Pan$a(ila "eru'akan ideologi negara, artin&a))))
1. ideologi "ilik negara
2. ideologi "engenai *agai"ana *ernegara
3. han&a untuk 'ara 'egawai negeri
4. ideologi &ang dike"*angkan oleh negara
5. ideologi &ang di(u(un oleh negara
37. Se*agai ideologi ter*uka, "aka Pan$a(ila (e*aikn&a))))
1. di*uat 'ena3(iran re("i
2. dita3(ir ulang
3. di'adukan dengan ideologi lain
2
4. di(e(uaikan dengan ideologi lain
5. dikontra(kan dengan ideologi lain
38. Agar 'e"*angunan terarah dan *er"an3aat *agi "anu(ia,
(&arat &ang haru( di'enuhi adalah (e*agai *erikut, kecuali))))
1. "en$i'takan tara3 "ini"un keadilan (o(ial
2. "eningkatkan *e*utuhan "anu(ia
3. arahn&a ditentukan oleh (eluruh "a(&arakat
4. haru( de"okrati(
5. "enghor"ati hak a(a(i "anu(ia
39. Ke"a"'uan ideologi untuk "e"'engaruhi dan
"en&e(uaikan diri dengan 'erke"*angan "a(&arakat
"eru'akan (alah (atu di"en(i ideologi, &aitu di"en(i))))
a) ideali("e $) realita
*) nor"ati4ita( d) 3lek(i*ilita(
$) relati4ita(
40. Suatu ideologi &ang di'ak(akan, (ering dilak(anakan dengan
$ara-$ara otoriter atau totaliter) 8al ini *ia(an&a *erlaku 'ada
negara &ang "enera'kan ideologi))))
a) Li*erali("e d) Pan$a(ila
*) Ko"uni("e e) So(iali(
$) !(la"
41. Tokoh &ang *er'enda'at *ahwa ideologi "eru'akan
"ani3e(ta(i ken&ataan (o(ial adalah))))
a) Al3ian d) Ma< 9e*er
*) Moerdiono e) 8egel
$) !wan Suk"a
42. !(tilah dala" 'enera'an idea atau gaga(an-gaga(ann&a, le*ih
*an&ak *erhu*ungan dengan il"u))))
a) ekono"i d) (o(ial-*uda&a
*) 'olitik e) 'e"erintahan
$) huku"
43. %ila dala" kehidu'an *er"a(&arakat kita "enjunjung tinggi
harkat dan "arta*at orang lain, hal ini (ejalan dengan
'e"alan (ila))))
a) 'erta"a d) kee"'at
*) kedua e) keli"a
3. ketiga
44. Suatu "odel atau 'ola *er'ikir (e*agai u'a&a untuk
"elak(anakan 'eru*ahan &ang diren$anakan di(e*ut))))
1. (trategi 'e"*angunan
2. 'ola 'e"*angunan
3. u'a&a 'e"*angunan
4. 'aradig"a 'e"*angunan
5. ren$ana 'e"*angunan
45. Pelak(anaan 'e"*angunan di !ndone(ia &ang *erlanda(kan
'aradig"a Pan$a(ila, di"ak(udkan agar))))
1. 'e"*angunan *erjalan (ei"*ang
2. "engha(ilkan 'roduk ko"'etiti3
3. terwujudn&a "a(&arakat "aju
4. "engha(ilkan "anu(ia *er"oral
5. terwujudn&a "a(&arakat "adani
46. Pe"erintah dala" arti (e"'it, &aitu "en$aku'))))
1. MP+, Pre(iden, dan Menteri
2. MP+, -P+, dan Pre(iden
3. Pre(iden dan 9akil Pre(iden
4. Pre(iden, 9a're( dan Menteri
5. Pre(iden , -P+, dan 9a're(
47. Pe"erintahan dala" arti lua( adalah))))
1. 'elak(ana kekua(aan legi(lati3 dala" (uatu negara
2. 'elak(ana kekua(aan ek(ekuti3 dala" (uatu negara
3. 'elak(ana kekua(aan &udikti3 dala" (uatu negara
4. 'elak(ana kekua(aan legi(lati3 dan ek(ekuti3 dala"
(uatu negara
5. 'elak(ana kekua(aan legi(lati3, ek(ekuti3 dan
&udikati3 dala" (uatu negara
Latihan Soal-Soal Ujian Sekolah
Tahun Pelajaran 2012/2013
By. Iwan Sukma Nuriht
48. Menurut Pol&*io(, de"okra(i adalah *entuk 'e"erintahan
&ang akan lahir (e*agai reak(i terhada'))))
1. 'e"erintahan "onarki
2. 'e"erintahan tirani
3. 'e"erintahan ari(tokra(i
4. 'e"erintahan oligarki
5. 'e"erintahan oklokra(i
49. -ala" 'elak(anaann&a, *entuk 'e"erintahan re'u*lik da'at
di*edakan ata( re'u*lik a*(olut, kon(titu(ional, dan))))
a) de"okrati( $) kerak&atan
*) ek(tra'arle"enter d) 're(iden(ial
3. 'arle"enter
50. Salah (atu kele"ahan atau ke*urukan &ang "enonjol dari
(i(te" 'e"erintahan 'arle"enter adalah))))
1. (ering terjadi kri(i( ka*inet
2. 'rogra" 'e"erintahan $enderung terha"*at
3. *er'engaruhn&a 'engawa(an -P+
4. ka*inet da'at dijatuhkan ka'an (aja
5. 'e"erintahan $enderung la*il
51. Pada (i(te" 'e"erintahan 'arle"enter, hu*ungan antara
ek(ekuti3 dan legi(lati3 $enderung))))
a) tidak har"oni( d) (aling $uriga
*) (angat har"oni( e) (angat erat
3. kurang *aik
52. %erikut ini adalah kekua(aan PM di !nggri( &ang diangga'
"e"iliki kekua(aan $uku' *e(ar, kecuali))))
1. "e"i"'in ka*inet dari anggotan&a
2. "e"*i"*ing "ajeli( rendah
3. "enjadi 'enghu*ung dengan raja
4. "e"i"'in 'artai &ang "a&orita(
5. "elakukan 'erundingan dengan negara lain
53. -ala" (i(te" 're(iden(ial, &ang "en&elenggarakan
'e"erintahan dala" arti &ang (e*enarn&a adalah))))
1. Pre(iden *er(a"a dengan -P+
2. Pre(iden dan "enteri-"enterin&a
3. Pre(iden dengan 9akil Pre(iden
4. Ke'ala negara dengan "enteri
5. Pre(iden dengan 'erdana "enteri
54. Kele"ahan ter*e(ar 'elak(anaan (i(te" 'e"erintahan "a(a
1rde %aru adalah))))
1. tu"*uh (u*urn&a 'raktik KK#
2. ke*utuhan 'okok (ulit dida'at
3. ditinggalkann&a 'e"*angunan 3i(ik
4. u(aha tidak didukung kea"anan
5. 'ara 'eja*atn&a tidak 'ri3e(ional
55. Pada awal ke"erdekaan !ndone(ia "enganut (i(te"
'e"erintahan))))
a) 'arle"enter d) Bua(i-'arle"enter
*) 're(iden(ial e) re'u*lik
3. Bua(i-'re(iden(ial
56. Pen$antu"an (i(te" 'e"erintahan negara +e'u*lik
!ndone(ia (e*elu" a"ande"en UU- 1=>?, terda'at di
dala"))))
1. Pe"*ukaan UU- 1=>? Alinea !!
2. Penjela(an U"u" UU- 1=>?
3. Pe"*ukaan UU- 1=>? Alinea !2
4. Peraturan Peralihan UU- 1=>?
5. %atang Tu*uh UU- 1=>? Pa(al > C1?
57. -ala" (i(te" chek and balance di !ndone(ia, Pre(iden
"e"'un&ai wewenang untuk))))
1. "e"*agi tuga( dengan 9akil Pre(iden
2. "engangkat dan "e"*erhentikan 'ara "enteri
3. "en$alonkan 3 orang
4. "engangkat duta dan kon(ul
5. "e"*eri gelar dan tanda kehor"atan lainn&a
58. -a(ar *erlakun&a (i(te" 'e"erintahan 'arle"enter 'ada "a(a
antara 1@ Agu(tu( 1=?0 C? 0uli a=?= adalah))))
3
1. Undang-Undang -a(ar 1=>?
2. Maklu"at Pe"erintahan 1> #o'e"*er 1=>?
3. Kon(titu(i ri( 1=>=
4. UU- Se"entara tahun 1=?0
5. -ekrit Pre(iden ? 0uli 1=?=
59. Ke'atuhan warga negara terhada' (i(te" 'e"erintahan
dan ke*ijakan 'e"erintah &ang *erlaku haru( di(ertai
dengan (ika'))))
a) kriti( d) 'a(i3
*) kriti( dan 'roakti3 e) 'a(rah
$) 'roakti3
60. Menurut UU- 1=>? &ang (udah dia"ande"en, (i(te"
'e"erintahan &ang haru( dijalankan di !ndone(ia
adalah))))
a) 're(iden(ial d) Bua(i-'arle"enter
*) 'arle"nter e) $a"'uran
3. Bua(i-'re(iden(ial
Latihan Soal-Soal Ujian Sekolah
Tahun Pelajaran 2012/2013 >
By. Iwan Sukma Nuriht