Anda di halaman 1dari 1

Mohd Ibrahim Bin Sukarti.

NILAI
BAIK
PATUT BENAR
Pengertian Nilai: menurut Djahiri (1999), adalah harga, makna, isi dan
pesan, semangat, atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta,
konsep, dan teori, sehingga bermakna secara fungsional. Disini,
nilai difungsikan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan
menentukan kelakuan seseorang, kerana nilai dijadikan standard
perilaku. Sedangkan menurut Dictionary dalam Winataputra
(1989), nilai adalah harga atau kualiti sesuatu. Ertinya,
sesuatu dianggap memiliki nilai apabila sesuatu tersebut
secara instrinsik memang berharga.
PERKARA NILAI
BAIK BENAR PATUT
Definisi 1. elok; patut; teratur
(apik, rapi, tidak ada
celanya, dsb)
2. tidak jahat (tt
kelakuan, budi pekerti,
keturunan, dsb); jujur:
anak itu -- budi
pekertinya
1. sesuai sebagaimana
adanya (seharusnya);
betul; tidak salah

1. baik; layak; pantas;
senonoh: perbuatan
baik itu dipuji; tidak
seorang anak melawan
orang tua;

Jenis Nilai Nilai Keperibadian:
iaitu satu nilai yang
dipupuk dalam diri
seseorang berdasarkan
pembelajaran dalam
membentuk
keperibadian yang utuh
dan mencapai
kesempurnaan hidup.
Nilai Kerohanian: iaitu
sesuatu yang dilakukan
berdasarkan kemahuan
rohani manusia
Nilai Biologi:
iaitu yang erat dengan
kehendak biologi dan
kesihatan manusia
sebagai contoh tidak
merokok untuk menjaga
kesihatan.
Contoh Pelaksanaan
Nilai
tidak meludah
sembarangan
tidak meletakkan kaki di
atas meja.
tidak berkata kasar
pada guru

mendirikan solat
Berlaku jujur dan
melakukan sesuatu
berdasarkan ajaran
agama, adat dan
undang-undang.

tidak boleh menggoda
wanita
suami isteri tidak
bermesraan di tempat
umum
bersalaman ketika
bertemu.