Anda di halaman 1dari 25

KONSEP 5P

5P ialah strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu diperingkat


sekolah rendah. 5P juga satu saranan supaya bidang kemahiran atau bahan
pengajaran dan pembelajaran disampaikan secara bersepadu dan tidak
secara berasingan. Kemahiran-kemahiran ini perlu diterapkan di dalam suatu
sesi pengajaran dan pembelajaran agar sesi pengajaran dan pembelajaran
akan menjadi menarik, berkesan dan menjadi lebih bererti. 5P menekankan
penggabungjalinan, penyerapan, penilaian, pengayaan dan pemulihan.


1.1 Penggabungjalinan
Penggabungjalinan ialah satu sesi pengajaran dan pembelajaran yang
menyarankan supaya bidang kemahiran yang berkait rapat atau bahan
pengajaran yang mempunyai urutan yang baik tidak disampaikan secara
berasingan. Strategi ini berhasrat untuk menjadikan aspek kemahiran saling
memperkukuh dan bahan pengajaran saling melengkapi. Dalam hal ini. Sesi
pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih bererti.
.
Penggabungjalinan
.!
Penilaian
."
Pemuliahn
.#
Penyerapan
.5
Pengayaan
Konsep penggabungjalinan

Membolehkan satu bentuk pengajaran yang menarik dan bermakna


dapat dicipta.

Menjadikan suasana pembelajaran lebih berkesan.

Menyediakan peluang untuk menggunakan kemahiran secara


semula jadi dan bukan setakat mengamalkannya sahaja.

Dapat me$ujudkan akti%iti yang dapat melibatkan ramai pelajar.

Pelajar dapat belajar dengan lebih baik kerana terdedah kepada


akti%iti yang terdiri lebih dari satu kemahiran.
&Sumber' Pengajian Melayu , (lmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa, ))*+
Proses yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran.

Dengan proses ini, beberapa kemahiran dapat dikuasai dengan


serentak.

Penggabungjalinan berlaku antara kemahiran berbahasa di dalam


interbidang &berlainan+ dan intrabidang &sama+.

,spek tatabahasa, kosa kata dan peribahasa juga digabungjalinkan


bersama.
&Sumber' Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah -endah+
Tujuan strategi penggabungjalinan
Kemahiran dapat dikuasai secara serentak.

Bentuk pengajaran lebih menarik dan berkesan.

Berpeluang untuk menggunakan kemahiran secara semula jadi.

,kti%iti melibatkan pelbagai kemahiran dan ramai pelajar.


Prinsip-prinsip penggabungjalinan
Mudah ubah, bergantung kepada matlamat dan objekti. yang hendak
dicapai.
/uru mesti tahu apa dan berapa kemahiran yang ingin
digabungjalinkan.

Kemahiran .ocus dan sampingan hendaklah ditentukan dan


dirancang dengan baik.

Penggabungjalinan hendak berdasarkan kebolehan dan pencapaian


palajar.

,spek-aspek pembelajaran yang hendak digabungjalinkan itu, iaitu


sama ada akti%iti, kemahiran atau bahan hendaklah benar-benar
di.ahami dan diketahui oleh guru mengajar.
Bentuk-bentuk penggabungjalinan
Bentuk-bentuk penggabungjalinan
A) Penggabungjalinan kemairan
-ajah' Penggabungjalinan Kemahiran Berbahasa dalam Satu Mata Pelajaran
,+ Penggabungjalinan
Kemahiran
B+ Penggabungjalinan
Bahan
0+ Penggabungjalinan
,kti%iti
BM
K
K"
K! K#
K 1 Kemahiran Mendengar
K! 1 Kemahiran Bertutur
K" 1 Kemahiran Membaca
K# 1 Kemahiran Menulis
BM 1 Bahasa Melayu
-ajah' Penggabungjalinan Kemahiran 2ebih daripada Satu Mata Pelajaran
B) Penggabungjalinan baan
Penggabungjalinan ini memberikan tumpuan kepada bahan atau tema
pengajaran dan pembelajaran. Bahan itu boleh terdiri daripada bahan utama
atau bahan sokongan. Bahan-bahan yang sesuai dengan keperluan psikologi
pelajar, pengalaman dan tahap pencapaian pelajar perlu ditetapkan sebelum
menggunakan penggabungjalinan ini. ,ntara bahan yang boleh
digabungjalinkan itu adalah seperti yang berikut'
BM
K
K! K"
K 1 Kemahiran Bahasa
K! 1 Kemahiran Mu3ik
K" 1 Kemahiran Seni
BM 1 Bahasa Melayu
Bahan
Bahan utama
&Petikan+
Bahan sokongan
&Bahan rangsangan+
Bahan lisan
&-akaman+
Berita
(klan
Komentar
2aporan
Pengumuman
-ancana
4capan
4lasan
Komentar
2aporan
Pengumuman
5emu bual
4capan
4lasan
6a$ancara
0arta
Data
/ra.
/ambar
-ajah
!aja" Penggabungjalinan Baan
/uru boleh menggabungkanjalinkan sekurang-kurangnya ! bahan atau lebih
dengan syarat guru dapat memastikan bahan-bahan tersebut mempunyai
pertalian dan urutan yang baik dan boleh digabungjalinkan dengan berkesan.
Seperti contoh'
. Berita ulasan
!. (klan surat permohonan tumu duga surat ja$apan

C) Penggabungjalinan akti#iti
Penggabungjalinan ini mementingkan ketelitian memilih jenis-jenis akti%iti
yang berkait rapat dan sesuai untuk digabungjalinkan. Sekurang-kurangnya
dua atau lebih akti%iti boleh digabungjalinkan mengikut keperluan dan
kesesuaian. ,kti%iti-akti%iti itu merangkumi aspek lisan, bacaan dan
ke.ahaman dan tulisan.
!aja" Penggabungjalinan Akti#iti
,kti%iti
2isan
Bacaan dan
Ke.ahaman
5ulisan
Berbual
Berbincang
Bertemu
Berbahas
Berceramah
Bercerita
Berlakon
-amah
7sei
2aporan
4lasan
4capan
,rahan
(klan
Mencatat isi
Memaham
Mengesan isi penting
Meringkas
Membuat ayat
Memberi makna
Menghurai ungkapan
4ntuk melaksanakan penggabungjalinan, kita perlu merancangkannya
dengan akti%iti-akti%iti yang mempunyai urutan yang baik.
Sebagai contoh'
. Berceramah mencatat isi
!. Bercerita berbincang menulis karangan
". Membaca mengesan isi mengulas menulis ulasan
1.$ Penilaian
Penilaian merupakan satu proses atau akti%iti yang bersistematik bagi
memperoleh maklumat yang berguna dalam menentukan sesuatu prestasi. (a
membenarkan kita mentaksirkan takat markah secara e.ekti.. Dalam KBS-
penilaian merupakan satu proses untuk menguji, mengukur dan membuat
pertimbangan mengenai kebolehan atau kemahiran dan ke.ahaman murid
berdasarkan objekti. pengajaran dan pembelajaran.
Dalam program KBS-, terdapat tiga jenis akti%iti penilaian iaitu'
. Penilaian mengesan penguasaan
!. Penilaian mengesan kemajuan
Penilaia
n
Pengayaan
P
Pemulihan
Penilaia
n
". Penilaian mengesan pencapaian
Penilaian mengesan
penguasaan
Penilaian ini dijalankan ketika guru berada dalam bilik
darjah. 5ujuannya untuk mengesan kelemahan
penguasaan murid dalam sesuatu kemahiran bahasa
yang sedang diajarkan supaya kelemahan itu dapat
dibetulkan dengan serta merta.
Penilaian mengesan
kemajuan
Biasanya penilaian ini dilakukan selepas beberapa
kemahiran dalam sesuatu topic selesai diajarkan.
Penilaian ini bertujuan mengesan kemajuan murid
tentang kemahiran yang telah dipelajari supaya dapat
menentukan siapa yang memerlukan akti%iti
pangayaan atau pemulihan.
Penilaian mengesan
pencapaian
Penilaian ini dijalankan selepas guru mengajarkan
beberapa topic pelajaran, biasanya dalam tempoh satu
penggal. 5ujuan penilaian ini diadakan ialah untuk
mengesan pencapaian murid dalam beberapa topik
pelajaran untuk menentukan kedudukan murid dalam
kumpulan masing-masing.
Tujuan Penilaian
. Bertindak sebagai penggerak

Murid-murid akan lebih memberi perhatian terhadap pengajaran


dan pembelajaran sekiranya ada ujian.
!. ,lat mencari punca kelemahan

Dengan adanya penilaian dapat mengetahui kelemahan murid dan


kelemahan semasa pengajaran dan pembelajaran.
". Mendapatkan balik maklumat

Memberi maklumbalas kepada guru tentang pengajaran dan


pembelajaran yang dilakukan sesuai atau tidak.
#. Bertindak sebagai penilai prestasi

/uru boleh menggunakan penilaian sumati. bagi mengetahui


keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan.
5. Mengenal pasti pengajaran lampau

4ntuk mengesan pengetahuan murid-murid yang berhubung


dengan pembelajaran yang telah dikuasai oleh murid-murid pada
pelajaran sebelumnya.
8. Sebagai ramalan

Dengan adanya penilaian yang dilakukan, guru-guru boleh menilai


dan meramal kejayaan dan kebolehan murid-murid dalam bidang
tertentu.
*. 4ntuk pensijilan

5ahap pencapaian murid akan dapat diketahui melalui sijil-sijil yang


mereka perolehi seperti 4PS-, PM-, SPM, S5PM, Diploma,
Degree dan sebagainya.
9. 4ntuk klassi.ikasi
/uru akan dapat mengasingkan murid-murid berdasarkan kepada
pencapaian mereka mengikut kebolehan dengan criteria tertentu
seperti ,, B, 0, D dan 7.
). 5ujuan pemilihan

Dapat menentukan murid-murid di dalam jurusan yang akan


mereka ambil seperti jurusan Sains, ,kaun, Sastera dan
sebagainya.
:. 5ujuan penyeliaan
4ntuk mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber seperti
ujian tara, ujian kepantasan, ujian daya dan sebagainya.
Akti#iti Penilaian
Pada amnya ketiga-tiga akti%iti penilaian di atas boleh digolongkan kepada
dua jenis iaitu'
,. Penilaian .ormati.
B. Penilaian sumati.
A) Penilaian %ormati&
Penilaian ini lebih dikenali sebagai ujian kemajuan &progressi%e test+. (a
melibatkan penaksiran yang sistematik yang dilakukan sepanjang masa
pengajaran dan pembelajaran sebaik sahaja guru dapat mengesan tahap
pengurusan sesuatu unit kemahiran pelajaran muridnya. Maklumat yang
dikumpulkan boleh digunakan dengan segera dan berterusan untuk
membimbing murid dan membantu guru dalam mencapai matlamat sesuatu
pengajaran dan pembelajaran.
Penilaian .ormati. ini menggunakan pemerhatian, latihan dan senarai semak
untuk mengesan dengna segera sama ada murid itu sudah menguasai
sesuatu kemahiran yang sedang diajar. /uru boleh menggunakan maklumat
ini untuk membimbing murid memperbaiki kelemahan mereka ketika
pembelajaran berlangsung ayau semasa membuat latihan.
Penilaian ini bukan bermaksud untuk mengukur atau menggredkan
pencapaian dan kebolehan murid, sebaliknya boleh menjadi alat dorongan
untuk pembelajaran seterusnya. Murid yang lemah sepatutnya mendapat
bimbingan sementara murid yang pintar seharusnya disajikan dengan akti%iti
pengayaan yang mencabar.
Semasa melakukan penilaian .ormati. secara tidak .ormal, guru perlu
melaksanakan langkah-langkah yang berikut'
a. Menentukan unit atau tajuk pembelajaran
b. Menentukan tahap atau peringkat pencapaian yang dikehendaki
c. Menyusun perkara yang akan diuji dalam unit
d. Membina item ujian
e. Mengesyorkan langkah pemulihan,pengukuran dan pengayaan bagi
kemahiran yang berkaitan.
B) Penilaian Sumati&
Penilaian ini juga dikenali sebagai ujian pencapaian merupakan ujian yang
diberikan pada akhir sesuatu kursus atau akhir penggal atau semester. (a
mengukur pencapaian terhadap objekti. yang luas merangkumi kesemua
tajuk dan bidang yang diajar dalam satu jangka masa tertentu. Dengan cara
ini, guru dapat menentukan satakat mana objekti. pengajaran sudah dicapai
di samping dapat membandingkan pencapaian seseorang murid dengan
murid lain.
Penilaian sumati. dilakukan secara .ormal dengan menggunakan ujian kertas
pensel, kemahiran amali atau soal ja$ab secara lisan. Sebaik sahaja selesai
memeriksa ja$apan murid, markah dan gred akan diberi untuk direkodkan
dalam senarai semak dan rekod pro.il murid. 0ontoh ujian 4PS-, PM-, SPM,
S5PM dan sebagainya.
Maklumat daripada penilaian sumati. boleh digunakan oleh guru untuk
menentukan siapa yang memerlukan pemulihan atau pengayaan atau
menempatkan semula murid dalam kumpulan yang lebih sesuai. Di samping
itu, maklumat yang diperolehi dapat membantu guru untuk menaksir
keberkesanan pengajarannya dan pembelajaran muridnya.
1.' Pemulian
Menurut Kamus De$an, perkataan ;pulih< bermausud ;kembali seperti biasa<,
;sembuh< atau ; baik semula<. Maksud perkataan ;pulih< di sini bukanlah
sembuh daripada sakit tetapi sebenarnya dengan kanak-kanak yang
menghadapi kesulitan pembelajaran. Pengajaran pemulihan merupakan
langkah khas yang guru lakukan untuk membantu murid yang menghadapi
masalah pembelajaran tertentu dalam menguasai kemahiran asas membaca,
menulis dan mengira &"M+. Sebaik sahaja masalah pembelajaran dikesan dan
dikenal pasti, program ini dilaksanakan. Murid pemulihan perlu diberikan
pengajaran pemulihan mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu
kemahiran supaya jurang perbe3aan antara mereka dengan murid lain dapat
dikurangkan atau dihapuskan sama sekali.
Koh Boh Boon &)9!'!+, menyatakan baha$a pendidikan pemulihan kalau
diteliti secara lebih mendalam adalah lebih terbatas dan lebih khusus si.atnya
kerana ia bertujuan membaiki kelemahan pembelajaran. (a melibatkan murid-
murid lambat, iaitu mereka yang lembap atau lambat mencapai pembelajaran
berbanding dengan kanak-kanak yang lain. Pencapaian pembelajaran murid-
murid ini biasanya di ba$ah tahap pencapaian yang sepatutnya.
Pengajaran pemulihan boleh diertikan sebagai usaha atau perkhidmatan-
perkhidmatan khas yang dilakukan untuk memenuhi keperluan kanak-kanak
yan mneghadapi masalah dan kesulitan pembelajaran di sekolah-sekolah.
=.0. Sampson&)*5+, menyebut baha$a pendidikan ini merupakan tindakan-
tindakan khusus yang diambil untuk mengatasi keperluan pendidikan murid
yang mengalami kesulitan dari segi pembelajaran dalam kelas khas di
sekolah biasa, di pusat-pusat khusus yang dihadiri oleh murid-murid secara
sambilan, dalam kumpulan yang diasingka daripada sekolah biasa dan dalam
darjah untuk pengajaran khusus oleh guru permulihan.
Secara keseluruhan, istilah murid-murid pemulihan atau murid-murid lambat
memba$a erti baha$a murid-murid ini mempunyai pencapaian yang rendah
berbanding dengan murid-murid lain yang sama peringkat persekolahan
dengan mereka. Mereka ini patutlah diberi pengajaran pemulihan yang sesuai
supaya jurang perbe3aan antara mereka dengan murid-murid lain sekurang-
kurangnya dapat diperkecilkan, kalau pun tidak dapat dihapuskan sama
sekali.
Melalui program ini, murid-murid berpeluang memperbaiki kelemahan dan
masalah yang mereka hadapi. Dalam usaha untuk membantu murid-murid ini,
kaedah-kaedah, bahan-bahan dan akti%iti-akti%iti alternati%e yang bersesuaian
dengan masalah yang dihadapi biasanya digunakan.
Murid >murid yang perlu menjalani program pendidikan pemulihan biasanya
terdiri daripada murid-murid yang kurang bernasib baik dan menghadapi
masalah pembelajaran. Mereka ini mungkin'

Mempunyai kelemahan dalam "M dan daya pemikiran yang


abstrak.

Mempunyai kelemahan dalam kordinasi pencaindera dengan


pemikiran dari segi pengamatan, pendengaran dan pertuturan.

2emah di dalam penerimaan konsep-konsep yang baru, tidak


boleh menginati kembali, tidak mempunyai akal yang cerdas dan
kurang pengalaman tentang alam sekeliling.

Kurang keyakinan diri kerana dikuasai oleh perasaan rendah diri,


tidak boleh menginati kembali, tidak mempunyai akal yang cerdas
dan kurang pengalaman tentang alam sekeliling.

Kurang keyakinan diri kerana dikuasai oleh perasaan rendah diri,


tidak boleh bertindak balas dengan bebas kerana kelemahan sikap
kanak-kanak itu sendiri.

5idak mempunyai kemampuan menganalisis sesuatu untuk


membe3akan antara yang penting dengan yang kurang penting
seperti dalam bacaan dan ke.ahaman disebabkan kurangnya daya
cipta dan kekurangan perbendaharaan kata atau kosa kata.

Mudah tertarik pada gangguan luar dan lemah dalam


menghubungkaitkan atau menyesuaikan antara suatu benda
dengan benda yang lain. (ni disebabkan tiada dorongsn diri sendiri.

Malas dating ke sekolah dan mempunyai tumpuan yang terhad


terhadap pelajaran. (ni bermakna kanak-kanak tersebut tidak boleh
mengikuti pelajaran dalam jangka $aktu yang panjang.

2emah dalam daya penyebutan dan pertuturan seperti gagap,


pelat dan sengau.

Sering terjadi gangguan kesihatan yang menyebabkan emosi tidak


stabil.

Kurang 3at makanan dan mengalami kecacatan .i3ikal.

Kurang tekun ketika membuat sesuatu kerja. 2emah untuk


mengalihkan pengetahuan kepada berbagai-bagai situasi
pembelajaran.

Mempunyai pencapaian yang rendah dalam pelajaran. Biasanya


tercicir daripada sekolah pada peringkat a$al lagi.

2ambat menerima prinsip-prinsip dan tidak mampu membuat


gambaran secara jelas dan mudah di.ahami.

Bergembira ketika diberi peluang belajar dengan menggunakan


benda-benda maujud.
Pada umumnya, murid-murid tersebut tidak mempunyai masalah kecacatan
akal atau terencat akal. Mereka ini kerap kali disebut sebagai murid lambat
yang dide.inasikan oleh Brennam&)*#+ sebagai murid-murid yang gagal
menghadapi kerja normal sekolah untuk kumpulan sebaya mereka tetapi
kegagalan mereka tidak boleh dianggap sebagai disebabkan oleh kecacatan.
Selain itu, program pemulihan juga melibatkan murid-murid yang berada
dalam kelas-kelas biasa yang memerlukan bantuan dalam menghadapi
masalah pembelajaran. Biasanya, masalah pembelajaran itu berpunca
daripada ketidaksuaian bahan dan teknik mengajar yang digunakan oleh
guru, ketinggalan kerana tidak hadir ke sekolah, cuai dalam menjalankan
akti%iti-akti%iti dan kadangkala disebabkan oleh kelekaan atau terlalu lambat.
Masalah-masalah lain yang boleh menghalang pembalajaran seperti masalah
peribadi, masalah psikologi, kurang kecerdasan, lambat berikir dan bertindak,
lekas lupa, lambat .aham dan lemah pengetahuan adalah punca masalah
kelemahan murid. Murid-murid yang menghadapi masakah-masakah ini harus
diberi perhatian sepenuhnya.
Murid-murid yang perlu menjalani program pemulihan ialah mereka yang tidak
boleh menguasai satu-satu kemahiran dalam satu-satu masa yang tertentu.
Program pemulihan juga cuba mengatasi sikap murid yang negati. dan
tingkah laku yang kurang baik yang boleh menghalang proses pembelajaran
mereka. Program pemuliha ini akan dijalakan sebaik sahaja dikesan oleh
seseorang guru.
Murid-murid yang menghadapi masalah permbelajaran yang kompleks
dekeluarkan dari kelas mereka hanya untuk menerima program pemulihan
dalam kemahiran-kemahiran asas "M. Bagi mata pelajaran yang lain seperti
Mu3ik, Pendidikan ?asmani Pendidikan Moral, ,gama (slam dan sebagainya
mereka belajar bersama-sama dengan rakan sebaya yang lain di dalam kelas
yang sama.
Objekti& program pemulian
,ntara objekti. strategi pemulihan ini adalah untuk membolehkan murid'

Menguasai kemahiran tertemtu dengan mengikuti akti%iti yang


sesuai dengan mereka.

Mendapat layanan dan kemudahan belajar yang sesuai dengan


kemampuan dan perkembangan mental indi%idu.

Mengurangkan masalah yang dihadapi melalui bantuan guru.

Mengembangkan potensi dan minat mereka dalam pelajaran ke tara.


yang lebih maju.

Mendapat peluang yang sama dengan melibatkan diri dalam akti%iti


social sama ada di dalam atau di luar bilik darjah.

Membina, memperolah dan mengembangkan sikap percayakan diri


sendiri dan berdikari.

Mendapat meneruskan pelajaran mereka dalam system


persekolahan biasa yang bersesuaian dengan keperluan masing-
masing.
Pen(i(ikan pemulian (alam KBS! (an KBS)
Dalam kelas-kelas KBS- dan KBSM, kita sering temui murid-murid yang
berbe3a dari segi minat, kebolehan dan bakat. =leh sebab cara pengendalian
kelas dilaksanakan dalam bentuk kaedah kelas, ada setengah-setengah
murid yang tidak dapat memahami bahan-bahan pengajaran yang
disampaikan dengan baik. Murid-murid seperti ini biasanya akan ketinggalan
dan kurang maju apabila dibandingkan dengan rakan-rakan mereka yang lain.
Perkara ini sebenarnya tidak boleh dipandang ringan kerana kegagalan
akademik murid-murid ini boleh menyebabkan mereka tidak dapat menguasai
kemahiran-kemahiran asas dan ini akan berterusan sehingga boleh
menjejaskan akti%iti-akti%iti pembelajaran yang seterusnya.oleh demikian,
murid-murid yang tidak mencapai tara. yang ditentukan harus diberi bantuan
secara indi%idu melalui program pemulihan.
1.4 Pen*erapan
Penyerapan merupakan proses penyebatian dan menyatupadukan
pengetahuan atau unsur pengetahuan daripada satu mata pelajaran lain
sebagai isi pelajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang diajar. Dalam
pengajaran Bahasa Melayu unsure ilmu, nilai dan kemahiran bernilai tambah
seperti kemahiran ber.ikir, kemahiran belajar dan kajian masa depan boleh
diserapkan.
Dalam program KBS-, penyerapan boleh dilihat dalam dua aspek utama.
Penyerapan
A) Aspek Pembelajaran
,spek ini boleh membantu murid untuk'

Menambahkan ke.ahaman dan kemahiran untuk mematuhi arahan


dan peraturan melalui akti%irti yang dijalankan,

Membentuk sikap ingin menambahkan ilmu pengetahuan.

Meluaskan ruang untuk meneroka bidang ilmu yang mereka minati.

Memupuk corak pemikiran yang terbuka dan sentiasa ingin tahu.

Membentuk pemikiran yang rasional, logic, objekti. dan positi.

Meluaskan ruang untuk meneroka bidang ilmu yang diminati.


,+ ,spek Pembalajaran B+ ,spek Komunikasi
B) Aspek Komunikasi
Penyerapan yang dilakukan dapat'

Membantu murid menguasai pengetahuan tentang penggunaan


perbendaharaan kata, pemilihan laras bahasa, tatabahasa,
kegunaan intonasi dan perlakuan bukan bahasa yang lain mengikut
konteks.

Memahami dan menerima serta mengamalkan aspek nilai yang


sesuai untuk perkembangan diri.

Menguasai dan mengamalkan tingkah laku yang bersesuaian dan


diterima oleh rakan sebaya dan masyarakat.
Penyerapan dalam KBS- merangkumi dua perkara, iaitu'
i. Pengetahuan atau isi pelajaran
ii. @ilai murni
i. Pengeteuan atau isi pelajaran

Bahan atau kandungan isi pelajaran daripada mata pelajaran lain


seperti ,gama (slam, Pendidikan Moral, Pendidikan Seni, Matematik,
Kajian 5empatan, Mu3ik, Sains dan Pendidikan ?asmani dan
Pendidikan Kesihatan yang digunakan sebagai isi kandungan dalam
satu mata pelajaran untuk mata pelajaran lain.
Pelbagai karya sastera seperti pantun, syair dan sajak.

Pengetahuan am seperti hal eh$al semasa dan hal eh$al dalam


negeri.

Aal eh$al budaya, $arisan dan kemasyarakat.


ii. Nilai )urni
Penyerapan nilai murni adalah satu strategi pengajaran dan pembelajaran
yang menerapkan nilai-nilai murni yang merangkumi aspek-aspek
kerohanian, kemanusiaan dan ke$arganegaraan. @ilai-nilai murni itu pula
hendaklah merujuk kepada perkara-perkara baik, mulia dan luhur.
@ilai murni boleh diterapkan dengan berbagai-bagai cara sepanjang
pengajaran dan secara terancang dalam akti%iti pembelajaran seperti
melalui penyampaian pengetahuan tentang nilai yang disisipkan dalam
semua mata pelajaran yang diajar oleh guru, melalui akti%iti-akti%iti bilik
darjah, melalui kemahiran "M dan juga melalui aspek kogniti. seperti
melalui kesedaran, keyainan dan penghayatan. Strategi utama untuk
pembinaan nilai murni ialah melalui akti%iti secara indi%idu, berkumpulan
atau kelas.
Kadangkala nilai murni tidak dinyatakan secara terus, tetapi boleh
disampaikan secara terancang dalam satu $aktu pengajaran dan
pembelajaran. Pemupukan nilai murni ini boleh dilakukan melalui akti%iti
yang melibatkan murid secara akti. seperti gerak kerja kumpulan dan kerja
projek.
,ntara adalah senarai nilai-nilai murni'

Baik hati

Berdikari

Aemah tinggi

Aormat menghormati

Kasih saying

Keadilan

Kebebasan

Keberanian

Kebersihan .i3ikal dan mental

?ujur

-ajin

Kerjasama

Sederhana

Bersyukur

-asional

Semangat bermasyarakat

Semangat ke$arganegaraan
1.5 Penga*aan
Pengayaan ialah akti%iti-akti%iti tambahan kepada akti%iti-akti%iti asas
pembelajaran yang dijalankan sama ada di dalam atau di luar $aktu sekolah.
(a mengandungi unsur-unsur untuk meluaskan pengetahuan dan pengalaman
serta mengukuhkan kemahiran yang sedang dipelajari. Melalui akti%iti-akti%iti
ini, murid dapat peluang tambahan untuk mengembang minat, daya kresti%iti,
si.at ingin tahu, sikap berdikari, bakat kepimpinan serta melibatkan diri dalam
membuat sesuatu keputusan untuk diri sendiri, kumpulan dan masyarakat.
Pengayaan disediakan untuk semua murid sama ada kumpulan cerdas,
sederhana atau lemah. ,kti%iti ini diberikan kepada murid selepas mereka
berjaya menguasai kemahiran asas tertentu. Murid menggunakan kemahiran
yang telah dikuasai untuk menjalankan akti%iti pengayaan. ,kti%iti pengayaan
akan meluaskan pengalaman murid sejajar dengan kebolehan dan minat
mereka dalam bidang tertentu.
Penekanan program ini adalah untuk memberi akti%iti-akti%iti tambahan
kepada murid-murid yang dapat menguasai satu-satu kemahiran dalam
jangka masa yang ditetapkan atau lebih a$al daripada itu. Sekiranya di dalam
sesebuah kelas itu terdapat kebolehan belajar yang berbe3a-be3a, kumpulan
murid yang telah mencapai tara. atau pencapaian tertentu yang memuaskan
akan diberi akti%iti pengayaan. (ni dilakukan dalam tempoh masa semasa
murid-murid lain masih berada dalam proses pembelajaran ke tara. yang
diperlukan. 6alau bagaimanapun, murid-murid yang lain tetap mempunyai
peluang untuk mengikuti akti%iti-akti%iti pengayaan selepas mereka dapat
menguasai kemahiran yang ditetapkan.
Dengan hubungan ini, akti%iti-akti%iti pengayaan dibahagi kepada ! kategori,
iaitu'
1. Pilian muri(
,kti%iti ini berkait secara tidak langsung dengan kemahiran yang sedang
dipelajari. (a dijalankan secara tidak .ormal. Murid-murid bebas memilih
dan menjalankan sendiri sesuatu akti%iti mengikut minat, bakat dan
kebolehan masing-masing. ,rahan atau penglibatan guru adalah peling
minimum. Murid-murid juga bebas melibatkan diri dalam kegiatan-
kegiatan seperti permainan, sukan, persatuan, pertubuhan dan lain-lain
yang dianjurkan oleh pihak sekolah.
$. Pilian guru
,kti%iti ini berkait secara langsung dengan kemahiran yang sedang
dipelajari dan ia bertujuan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut.
Pada umumnya, akti%iti ini dikendalikan secara .ormal mengikut arahan,
penentuan atau rancangan guru.
=leh sebab akti%iti ini ber.ungsi sebagai pengukuhan, ia disediakan dalam
buku teks atau buku panduan khas yang ditetapkan mengikt kemahiran-
kamahiran yang berkenaan. /uru boleh menjalankan akti%iti ini sebaik
sahaja murid-murid selesai menjalani akti%iti asas untuk sesuatu
kemahiran.
Objekti& Penga*aan

Menggunakan kemahiran yang telah dikuasai dalam pelajaran biasa


untuk memperluaskan pengalaman dan pengetahuan mereka dalam
pelajaran tertentu.

Melakukan kegiatan pembelajaran yang menarik dan mencabar


kebolehan mereka.

Melahirkan daya cipta melalui pemikiran dan kegiatan serta


kebolehan untuk menilai sesuatu hasil kerja sendiri.

Meminati dan menguasai bacaan luas dengan membuat rujukan


terhadap pelbagai bahan dan sumber pengetahuan.

Berminat untuk belajar sendiri dan berdikari untuk membolehkan


mereka meneruskan pembelajaran seumur hidup.
Konsep penga*aan (alam KBS! (an KBS)
Program pengayaan ialah satu rancangan pembelajaran yang desediakan
untuk semua murid bagi membolehkan mereka mendapat pengalaman dan
pengetahuan yang berbagai-bagai berdasarkan akti%iti-akti%iti yang sesuai
dengan kebolehan dan keupayaan mereka. ,kti%iti-akti%iti ini dibentuk
sebegitu rupa supaya manarik dan mencabar sesuai dengan peringkat
pembelajaran murid. Melalui program ini,murid-murid akan mendapat peluang
tambahan untuk mengembangkan lagi si.at-si.at ingin tahu, sikap berdikari,
sikap bertanggungja$ab, bakat kepimpinan dan sebagainya.
Sasaran
,kti%iti-akti%iti pengayaan disediakan untuk semua murid. Sungguhpun begitu,
sama ada seseorang murid itu mendapat sedikit atau banyak pengalaman
pengayaan adalah bergantung pada kebolehan dan keupayaan mereka
masing-masing dalam menguasai kemahiran yang telah ditetapkan.
Seperti yang telah dinyatakan, pada umumnya dalam satu-satu situasi
pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapt dibahagikan kepada tiga
kumpulan, iaitu'
. Kumpulan cerdas

Murid-murid yang tergolong dalam kumpulan ini ialah mereka


yang dapat menguasai pelajaran lebih a$al dari jangka masa
yang ditetapkan.
!. Kumpulan sederhana
Murid-murid yang tergolong dalam kumpulan ini ialah mereka
yang dapat menguasai palajaran dalam jangka masa yang
ditetapkan.
". Kumpulan lambat

Murid-murid yang tergolong dalam kumpulan ini ialah mereka


yang tidak dapat menguasai pelajaran dalam jangka masa yang
dititapkan.
Dalam hal ini, murid-murid dalam kumpulan cerdas akan mendapat lebih
banyak akti%iti pengayaan jika berbanding dengan murid-murid lain.
Semasa merancang akti%iti pengayaan, kita perlu mengambil kira beberapa
perkara. ,ntaranya adalah seperti yang berikut'

Menggunakan daya usaha sendiri.

Membuat kerja sendiri dan hasilan sendiri.

Memberikan penekanan kepada akti%iti yang bersi.at kreati. dan


eksperimental.

Menggunakan kaedah dan organisasi yang mudah ubah.

Melibatkan pembacaan luas.

Memberikan peluang bagi mengembangkan si.at kepimpinan social.


Program pengayaan boleh dilaksanakan melalui pelbagai akti%iti termasuklah'

Pembelajaran akses sendiri

Kerja projek

Bacaan tambahan

Permainan dan rekreasi

Pembelajaran berbantukan computer


Kesimpulan
5ugas sebagai seorang guru adalah untuk mengajar murid-murid menguasai
pembelajaran. Murid-murid perlu menguasai kemahiran menbaca, menulis
dan mengira yang terkandung dalam KBS-. Pelbagai kaedah dan streategi
perlu digunakan untuk menarik perhatian dan minat murid-murid untuk belajar
serta menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira.
Konsep 5P boleh digunakan untuk membantu murid-murid menguasai
kemahiran asas. Dengan adanya konsep 5P, guru dapat merancang
pembelajaran dan pengajaran yang sesuai dengan tahap kemahiran murid-
murid mereka. (ni kerana streategi penggabungjalinan, penyerapan dan
pengayaan jika digunakan dengan baik, ia dapat menarik minat murid untuk
belajar, malah dengan menggunakan streategi penyerapan, guru dapat
menerapkan nilai-nilai murni di dalam diri seorang murid. Begitu juga dengan
menggunakan streategi pengayaan, ia dapay membantu murid membentuk
sikap keyakinan diri dan sikap positi. di dalam mereka. Maka dari situ, konsep
5P dapat membantu dan memudahkan guru untuk menjalankan proses
pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas.
Bibliogra&i
Mar3ukhi @yak ,bdullah &))#+. Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu &KBS-+.
Kuala 2umpur ' Bajar Bakti Sdn. Bhd.
Dr. ,$ang Sariyah &!::#+. 5eras Pendidikan Bahasa Melayu. Pahang ' P5S
Publications Distributors Sdn, Bhd.