Anda di halaman 1dari 3

Search:

The
Web
Trip
od
Report Abuse Previous |
Top 100 | Next

Artikel Bahasa

Select Rating (46)
share:
del.icio.us
| digg |
reddit |
furl |
faceboo
!e"deia#a" bi$ba"g bahasa %ela&u $erosot
Pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa nggeris b!kan saja men"ebabkan
bahasa Mela"! akan merosot# kh!s!sn"a dalam bidang sains dan teknologi (S$T) di
peringkat menengah atas dan pendidikan selepas Sijil Pelajaran Mala"sia (SPM)#
malah skop pengg!naann"a j!ga menjadi terhad%
Wala!p!n bahasa Mela"! kekal sebagai bahasa pengantar di sekolah dan instit!si
pengajian tinggi (PT)# tetapi peranan dan ke!pa"aann"a sebagai bahasa ilm!
moden termas!k S$T terbant!t# selain t!r!t menjejaskan !saha &e'an (ahasa dan
P!staka (&(P) "ang s!dah p!n membang!nkan lebih )**#*** istilah dan +**#***
b!k! pelbagai j!d!l%
Selain it!# mata pelajaran berbahasa Mela"! di peringkat SPM akan berk!rangan#
iait! tinggal ,- mata pelajaran ata! +- perat!s# berbanding 66 mata pelajaran
sebel!mn"a# manakala s!bjek mengg!nakan bahasa nggeris meningkat kepada .,
perat!s%
&r /'ang Sari"an dan 0amal Sh!kri /bd!llah Sani dari Persat!an 1ing!istik Mala"sia
dalam kertas kerja bertaj!k 20esan Pengg!naan (ahasa nggeris &alam Pengajaran
Sains dan Matematik di nstit!si Pendidikan di Mala"sia2 "ang dibentangkan pada
0ongres (ahasa dan Pers!ratan Mela"! 0eenam# di Tanj!ng Malim# Perak# berkata
senario it! membimbangkan ban"ak pihak# kh!s!sn"a golongan cendekia'an
Mela"!%
(erdasarkan kajian dijalankan# mereka berkata# ken"ataan baha'a han"a d!a mata
pelajaran terbabit dengan pengajaran dalam bahasa nggeris iait! Sains dan
Matematik# adalah benar di peringkat sekolah rendah dan menengah rendah%
0ajian it! dijalankan secara k!alitati3 dan didasarkan kepada jad!al 'akt! sebenar
instit!si pendidikan# makl!mat k!rs!s# "ang dita'arkan 3ak!lti di !ni4ersiti# senarai
mata pelajaran peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan SPM# pekeliling
khtisas (ilangan .5,--4 dan tem! b!al%
Mereka berpendapat pendekatan "ang dicadangkan# iait! mengajar Sains dan
Matematik mengg!nakan bahasa nggeris k!rang tepat# bagaimanap!n berkata
!saha meningkatkan peng!asaan bahasa asing# termas!k bahasa nggeris adalah
tindakan "ang baik sebagai persediaan mencapai 'a'asan negara%
Seh!b!ngan it!# ked!a6d!a pembentang# it! berpendapat pendekatan# kaedah dan
prinsip mempelajari bahasa nggeris dipertingkatkan seperti membaiki kaedah
pengajaran bahasa it! di instit!si pendidikan "ang tern"ata tidak mencapai
matlamatn"a dan kegagalan dalam ses!at! mata pelajaran tidak sehar!sn"a
membabitkan s!bjek lain%
Mereka berkata# 0ementerian Pendidikan j!ga perl! menambah kem!dahan bahan
bant! pengajaran bahasa nggeris# termas!k pengg!naan teknologi# terkini# selain
men"edia ata! menambah serta membaiki segala kem!dahan makmal bahasa%
7Masalah pelajar gagal meng!asai bahasa nggeris dengan baik j!ga disebabkan
'akt! pembelajaran "ang singkat dan terhad% 8leh it!# dicadangkan masa ata!
jad!al 'akt! mata pelajaran berkenaan di tambah# ses!ai dengan peringkat
peperiksaan%
70erajaan disarani me'ajibkan pelajar PMR mendapat kep!jian dalam bahasa
nggeris dan pelajar SPM sek!rang k!rangn"a mendapat kep!jian 96 sebagai s"arat
memas!ki Tingkatan :nam# matrik!lasi# maktab perg!r!an dan sebarang k!rs!s
peringkat diploma ata! ija;ah#7 kata mereka%
0atan"a kerajaan boleh melaksanakan cadangan pengajaran d!a mata pelajaran it!
mengg!nakan bahasa nggeris asalkan tidak mengorbankan dasar ata! mena3ikan
peranan bahasa Mela"! sebagai bahasa ilm! moden# iait! ilm! S$T%
Men!r!t mereka lagi# pemb!da"aan S$T dalam bahasa Mela"! memerl!kan
ke"akinan# ilti;am# dan !saha "ang bers!ngg!h6s!ngg!h serta berter!san oleh
sem!a pihak%
7(ahasa nggeris# bahasa <erman# bahasa <ep!n# bahasa 0orea dan bahasa maj!
"ang lain terbina dalam tempoh "ang c!k!p panjang sebalikn"a bahasa Mela"! telah
berja"a
dibang!nkan sebagai bahasa sains dan teknologi# dan mencapai kemaj!an seperti
sekarang han"a dalam tempoh kira kira 4* tah!n saja#7katan"a%
8leh Tamrin /n!ar
Site Sponsors

Anda mungkin juga menyukai