Anda di halaman 1dari 52

Berilmu

Beriman
Beramal
soleh
Berakhlak
mulia
MATLAMAT
Menghasilkan
Insan yang:
Matlamat Pendidikan Islam Sekolah Rendah
Berilmu
Beriman
Beramal
soleh
Berakhlak
mulia
Menjadikan al-
Quran dan al-
Sunnah sebagai
panduan dalam
kehidupan seharian
supaya menjadi
hamba Allah yang
berjaya di dunia dan
di akhirat.
Matlamat Pendidikan Islam Sekolah Rendah
MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH
Membaca al-
Quran dengan
betul,fasih
dan bertajwid
Menghafaz
surah-surah
terpilih dari
juzu amma
untuk bacaan
dalam solat
dan ibadat
harian
Memahami
maksud
beberapa
surah yang
dipelajari dan
menghayati
pengajarannya
OBJEKTIF
Objektif
Objektif
Mengamalkan
pembacaan al-
Quran dalam
kehidupan
Memahami dan
meyakini asas-
asas keimanan
sebagai
pegangan
akidah dan
benteng
keagamaan
Mengamalkan
ibadat-ibadat asas
dalam fardu ain
serta memahami
fardu kifayah
sebagai tuntutan
kewajipan umat
Islam
OBJEKTIF
Objektif
Memahami dan
mengambil iktibar
dengan sirah
Rasulullah s.a.w.
sebagai asas
perkembangan
tamadun manusia
Mengamalkan
adab dan
menghayati nilai-
nilai akhlak dalam
kehidupan
seharian
Membaca dan
menulis jawi serta
mencintainya
sebagai warisan
budaya bangsa
7 8 9
OBJEKTIF
ORGANISASI
KANDUNGAN
Kandungan Buku Teks
Bidang
Akidah
Bidang
Al-Quran
Bidang
Hadis
Bidang
Ibadah
Bidang
Sirah
Bidang
Adab
Bidang
Jawi
2
1 7
6
5
4
3
Penyusunan Buku Teks
Halaman
Rangsangan
Isi
Pembelajaran
Laman
Innovatif
Laman Minda
Kreatif
Nota Guru
Info
Perkaitan 2
SP yang perlu
dilaksanakan
dalam proses
p&p.
Halaman Rangsangan:
Perdengarkan bacaan contoh
daripada guru, murid yang
terbaik bacaannya, rakaman
qari-qari terkenal
menggunakan Elemen
Teknologi Maklumat dan
Komunikasi seperti
penggunaan cakera padat
atau sumber-sumber
daripada internet.
Isi Kandungan:
Halaman ini menyediakan
contoh-contoh kalimah dan
potongan ayat terpilih yang
boleh dilaksanakan dalam
proses p&p menggunakan
pelbagai kaedah pedagogi
yang sesuai.
Perbezaan sebutan kalimah
yang di pamerkan oleh guru
Penekanan hendaklah
diberikan kepada sebutan
dengan makhraj huruf yang
betul.
Isi Kandungan:
Aktiviti ini memberikan
penekanan kepada bacaan
ayat-ayat secara bertajwid.
Aktiviti ini hendaklah
berpusatkan murid seperti
bacaan secara individu,
berpasangan, berkumpulan
dan kelas dengan bimbingan
guru.
Bimbingan hendaklah
diberikan secara berulang
kali dalam kumpulan-
kumpulan kecil sehingga
mereka dapat menghafaz
ayat-ayat tersebut.
Terapkan nilai supaya
mengamalkan surah yang
dihafaz didalam solat.
Isi Kandungan:
Setelah murid menghafaz
surah ini guru perlu uji dan
tasmik berulangkali sehingga
benar murid menguasai
kemahiran membaca dan
menghafaz.
Galakkan murid untuk
mengamalkan surah ini
didalam solat dan kehidupan
harian.
Rumusan pengertian surah:
Orang yang baik
menerima ganjaran syurga
Beribadat dengan ikhlas
kerana Allah
Melakukan amalan
kebaikan
Menjauhi sifat buruk
Tanamkan rasa takut
kepada Allah
Laman Inovatif:
Laksanakan aktiviti secara
berkumpulan untuk
menyusun kad ayat sehingga
menjadi surah lengkap.
Permainan Susun dengan
Cepat, Baca dengan Betul
dapat menguatkan ingatan
murid untuk membaca,
menghafaz dan
mengamalkan dalam
kehidupan harian.
Minda Kreatif:
Cadangan aktiviti talaqqi
musyafahah di halaman ini
boleh membantu murid
membaca dan menghafaz
surah.
Aktiviti pertandingan hafazan
ini murid boleh menganalisis
bacaan rakan mereka serta
menerapkan budaya
mengamalkan ilmu secara
istiqamah serta boleh
dicontohi dan membimbing
orang lain.
Untuk memastikan
penghayatan dan
pentabiatan yang berterusan
dengan melibatkan ibu bapa
dan komuniti.
Halaman Rangsangan:
Murid hendaklah meneliti,
menilai dan berbincang
mengenai gambar dan teks.
Melalui aktiviti tersebut murid
dapat mengetahui bahawa
Allah Maha Berkehendak
(Iradah) dalam melakukan
apa yang dikehendaki
bersesuaian dengan dalil
naqli tersebut berserta
terjemahan.
Isi Kandungan:
Halaman 74 dan 75
menjelaskan maksud
meyakini Allah bersifat Iradah
serta dalil naqli dan aqli yang
dikaitkan dengan sifat Iradah
Allah SWT.
Menerusi halaman ini,
elemen HOTS pada
Standard Kandungan
diadaptasi melalui perbualan
sebuah keluarga dalam
dialog tersebut.
Rangsang murid untuk
memberikan contoh-contoh
yang berlaku berdasarkan
setiap ketetapan Allah
(Sunnatullah).
Murid menjalankan aktiviti
pemerhatian luar kelas untuk
mengenal pasti contoh-
contoh iradah Allah pada diri
dan benda-benda maujud
di sekeliling mereka bagi
menambah kefahaman
kepada sifat Iradah Allah.
Berdasarkan contoh-contoh
yang diberi, murid
merumuskan ciri-ciri Iradah
Allah SWT.
Murid menjelaskan apakah
tindakan yang perlu
dilakukan berdasarkan
kefahaman murid tentang
ciri-ciri Iradah Allah SWT.
Menyatakan bahawa
penetapan peraturan adalah
salah satu contoh Iradah
Allah SWT.
Murid menganalisis kesan
peraturan dalam kehidupan
mereka.
Murid mendatangkan contoh-
contoh lain tentang Iradah
Allah SWT.
Murid menganalisis kesan
meyakini Allah bersifat Iradah
dan akibat tidak meyakini
Allah bersifat Iradah.
Murid membuat
perbandingan mengenai
kesan meyakini Allah bersifat
Iradah dan akibat tidak
meyakini Allah bersifat Iradah
menggunakan peta i-Think.
Murid mendatangkan contoh-
contoh berkaitan kesan dari
meyakini Allah bersifat Iradah
dan kesan dari tidak
meyakininya.
Laman Inovatif:
Elemen HOTS pada Standard
Kandungan 3.1.5 diterangkan
menerusi aktiviti sumbang
saran berpandukan teks cerita
tentang kejayaan seorang
pelajar kurang upaya dan
aktiviti perbincangan
berpandukan cerita bergambar.
Murid membincangkan antara
kehendak Allah dan kehendak
manusia.
Minda Kreatif:
Aktiviti ini bertujuan untuk
mengenal pasti kefahaman
murid dalam menerangkan
maksud meyakini Allah
bersifat iradah serta
menjelaskan dalil naqli dan
aqli dengan tepat.
Halaman ini bertujuan
memudahkan guru sebelum
menulis Rancangan
Pengajaran Harian supaya
pengajaran lebih berkesan.
Laman kreatif berperanan
sebagai pencetus idea
kepada guru bagi
memudahkan pengajaran
yang lebih kreatif serta
menimbulkan minat murid.
Halaman Rangsangan:
Murid membuat pemerhatian
terhadap gambar dan membaca
teks yang disediakan.
Melalui proses sumbang saran,
murid menjelaskan kefahaman
mereka tentang pemerhatian
dan pembacaan mereka
terhadap gambar dan teks
Murid menceritakan pengalaman
yang pernah mereka lalui dalam
situasi di atas.
Murid mengaitkan penjelasan
mereka terhadap topik yang
akan mereka pelajari.
Standard pembelajaran pada
halaman 114 dan 115 boleh
dijalankan secara stesen.
Murid bergerak dari stesen ke
stesen secara berkumpulan dan
menjalankan aktiviti-aktiviti yang
disediakan di setiap stesen.
Penggunaan TMK dapat
membantu memberikan
kefahaman yang lebih jelas
kepada murid.
Murid menonton tayangan amali
tayamum dan
mempraktikkannya semula.
Penggunaan bahan bergambar
dalam buku teks tentang
langkah-langkah pelaksanaan
tayamum boleh dijadikan
sebagai rujukan untuk
memantapkan kemahiran
tayamum.
Pupuk semangat kerjasama
dalam kalangan murid untuk
memastikan penguasaan ilmu
sesama anggota kumpulan.
Gunakan gambar tentang
sesuatu tempat untuk membantu
memantapkan pemahaman
murid tentang sebab yang
mengharuskan tayamum.
Berikan situasi yang
mengharuskan tayamum dan
minta murid jelaskan tindakan
mereka jika berada dalam situasi
tersebut.
Praktikkan perkara-perkara
sunat tayamum secara
berkumpulan dengan bimbingan
guru.
Murid diberi beberapa masalah
tentang tayamum dan diminta
untuk menghuraikan
penyelesaian permasalahan
tersebut.
Aktiviti membuat pengkelasan
perkara-perkara yang berkaitan
dengan tayamum dapat menguji
sejauh mana kefahaman murid
terhadap proses p&p.
Penghayatan murid diteguhkan
lagi dengan aktiviti amali
tayamum menerusi permainan
bijak tayamum dengan
bimbingan guru.
Minda Kreatif:
Halaman minda kreatif
merupakan pencetus kepada
guru untuk merancang aktiviti
yang dapat membantu murid
menguasai standard
pembelajaran.
Murid membina peta minda
tentang apa yang mereka
praktikkan dalam tayamum.
Perbincangan dan soal jawab
mengenai hukum dan sebab
ke atas soalan yang
diberikan.
Sebagai penghayatan dan
pentabiatan murid sentiasa
melakukan solat dalam apa
jua keadaan.
Halaman Rangsangan:
Murid menganalisis kedudukan
Madinah dalam peta Tanah Arab.
Piagam Madinah ialah punca
kepada kemajuan Madinah dan
perpaduan penduduknya.
Murid dirangsang untuk
menyatakan asas pembentukan
sesebuah negara.
Murid membuat kesimpulan
tentang latar belakang Madinah
berpandukan penerangan guru
dan pencarian maklumat dari
pelbagai sumber,
Murid membentangkan hasil
pencarian maklumat secara
berpasangan di hadapan kelas.
Murid lain menambahkan
maklumat sekiranya ada fakta
yang tidak dinyatakan oleh
pasangan tersebut.
Aktiviti pada muka surat 157, 158
dan 159 melibatkan aktiviti
pencarian maklumat dan
pebincangan dalam kumpulan
Maklumat boleh dikumpulkan
melalui pelbagai medium seperti
penggunaan Peta i-Think.
Hasil dapatan hendaklah
dibentangkan dan dinilai oleh
kumpulan yang lain.
Aktiviti dijalankan secara
berkumpulan melalui permainan
Round Robin.
Setiap ahli kumpulan membaca
dan berbincang maklumat
tentang tajuk Pembentukan
Negara Madinah.
Seorang wakil dari setiap
kumpulan bergerak kepada
kumpulan lain dan menerangkan
kefahaman mereka tentang tajuk
yang telah dibaca.

A
B
C
D
Wakil A
Wakil B
Wakil C
Wakil D
Murid menjalankan aktiviti
mengumpulkan maklumat secara
berkumpulan melalui pembinaan
Peta Dakap. Contoh:Asas
Pembentukan
Negara
Madinah
Pembinaan
Masjid Nabawi
Mempersauda
rakan
Muhajirin dan
Ansar
Mewujudkan
Piagam
Madinah
Taat dan patuh kepada Nabi
Muhammad S.A.W selaku
ketua negara.
Golongan bukan Islam
diberi kebebasan
mengamalkan agama
mereka.
Umat Islam umat yang
saling melindungi dan bantu
membantu
Setiap perbalahan diadili
mengikut ajaran Islam
Jaminan keselamatan
kepada penduduk Madinah
Bersatu dan bekerjasama
memajukan ekonomi
negara
Murid menyenaraikan hikmah
tentang langkah-langkah yang
dilaksanakan oleh Rasulullah
SAW melalui peristiwa
Pembentukan Negara Madinah.
Murid membandingkan hasil
perbincangan mereka dengan
fakta yang berkaitan dengan
iktibar peristiwa Pembentukan
Negara Madinah.
Guru mempelbagaikan contoh
yang menunjukkan kewibaan
Rasulullah SAW.
Aktiviti yang dicadangkan pada
Laman Inovatif ini
membolehkan murid
mengaplikasikan ilmu yang
dipelajari dalam kehidupan
secara istiqomah, dihayati serta
menjadi contoh kepada orang
lain.
Murid boleh mencadangkan
pelbagai langkah dan tindakan:
1. Mengimarahkan masjid
2. Memupuk persaudaraan
sesama Islam
3. Mewujudkan keamanan dan
kemajuan negara
Minda Kreatif mengukur sejauh mana
kefahaman murid terhadap
kandungan pelajaran.
Cadangan aktiviti ialah permainan
Fan and Pick.
Soalan dan skima jawapan
disediakan dalam kad.
Soalan disediakan berpandukan
kepada muka surat 162.
Kad disusun dalam bentuk kipas.
Bentuk kumpulan kecil yang terdiri
daripada beberapa orang murid.
Murid pertama membacakan soalan
kepada rakan.
Murid kedua menjawab soalan.
Murid ketiga mengulang jawapan
murid kedua.
Sekiranya rakan tidak dapat
menjawab, murid pertama akan
membantu memberikan jawapan
berpandukan skima yang disediakan.
Permainan diteruskan sehingga
semua kad dipilih.