Anda di halaman 1dari 6

SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN SENAMROBIK SEKOLAH RENDAH

SEMPENA BULAN KECERGASAN PERINGKAT PUTRAJAYA 2014


Syarat Peyertaa
1. Peserta adalah terdiri daripada murid-murid lelaki dan perempuan sekolah
rendah di Putrajaya seramai 8-10 orang satu pasukan.
2. Setiap sekolah hanya boleh menghantar satu pasukan Senamrobik sahaja.
3. Masa persembahan adalah di antara 6-8 minit.Masa diambil sebaik sahaja
lagu dimainkan!
". Peserta perlu memakai pakaian sukan yang sopan dan kemas yang
bersesuaian dan tidak menjolok mata #ksesori seperti $rist band
dan %ead band tidak di benarkan!
&. Sebarang alatan tambahan seperti 'ola( )iben( *elung adalah tidak
dibenarkan.
KRITERIA PENGADILAN SENAMROBIK
A! HAKIM ARTISITIK
Me"a#$%$ &er"era'a art$(t$) *e%a%+$ )r$ter$a ,er$'+t -
$. K/re/"ra0
1/%+*e
Menunjukkan pelaksanaan pergerakan yang seimbang dari pelbagai aspek
kekuatan +,ikal( -eksibiliti dan berbagai jenis pergerakan bahagian yang
mempengaruhi keseimbangan dan penampilan.
1ar$a($
.epelbagaian gaya Style!
a. Patern #erobik
b. .erjasama pasukan membentuk minimum 3 kali /ormasi termasuk posisi
0. Pelbagai )hythm 1 gaya %ip %op( Salsa( 2unky dan 3radisional !
Tar$'a Gaya Per(e*,a2a 3A&&ea%!
4ariasi pergerakan dan langkah-langkah tidak ada ulangan! syn0opated dan
gerakan assymetri0al
Ara2 Gera'a 3P%ae!
Sagital( 2rontal( 4erti0al dan 5oronal
Le4e%
.eseimbangan pergerakan antara pergerakanatas udara!( di lantai keadaan
berdiri! dan di atas lantai.
Ka5a(a 3Area!
Menggunakan .eseluruhan ka6asan persembahan
Pe*,+'aa #a Pe+t+&
Posisi pembukaan dan penutup yang menarik dan dinamik
Per(e*,a2a
a. Peserta 'erjaya menarik perhatian penonton dengan persembahan yang
bertenaga dan berkebolehan dalam skil teknikal.
b. .ebolehan berkesan menarik perhatian penonton 0ontoh eye
0onta0t(mimi0 muka( berkeyakinan dan bertenaga.
M+6$'
a. .epelbagaian rentak mu,ik iaitu bukan satu rentak sahaja.
b. Mu,ik yang bersesuaian dengan pergerakan patern aerobi0 dan
penggunaan sound e7e0t. Mu,ik yang mempunyai unsur-unsur negati8e
adalah dilarang.
0. 3iming mu,ik yang tepat 9 para peserta mestilah mengikut rentak beat!
Ker7a(a*a Pa(+'a
a. Perubahan /ormasi dan perubahan posisi dalam /ormasi
b. %ubungan - .esatuan dan kerjasamateam6ork!
B/+( Art$(t$'
'onus #rtistik diberikan kepada pasukan yang menunjukkan keunikan
keseluruhan dan kombinasi yang original dari penampilan mu,ik( koreogra+(
peralihan transition!( dan kerjasama partnership! baik sebahagian
mahupun keseluruhan termasuk pembuka dan penutup.
B. PENGADIL E8ECUTION
Mengadili .riteria berikut :
K//r#$a($
a..eakti/an seluruh otot dan sendi
b. ;tot dan sendi bahagian badan lebih banyak bekerja pada suatu saat
pergerakan dan sebagainya. kepala( bahagian ba6ah kaki dan bahagian atas
tangan.
0. 'ergerak tra8elling! dari satu tempat ke tempat yang lain
d. Perubahan arah menhadap arah lain di dalam ruangan.
e. .ekerapan dari pelbagai pergerakan.
/. #ssymetry 9 Pergerakan kaki dan tangan berbe,a antara satu sama lain.
g. 4ariasi irama pergerakan tangan( kaki atau bahagian badan.
h. #rah Plane! : Sagital( 2rontal dsb.
i. Pergerakan otot yang berlainan #bdu0tion1addu0tion ( -e<ion( e<tension(
pronation1supination !
Ite($t$
a. Menunjukkan 9 kepantasan( ketahanan( luasnya pergerakan( amplitude
dan pelbagai pergerakan otot yang bekerja.
b. =aya tahan enduran0e! 9 kesanggupan untuk melakukan daya tahan
intensity tinggi! pada keseluruhan koreogra+.
Ke*a2$ra Te'$'a%
a. #lignment - kesanggupan melakukan pergerakan dengan posture yang
betul pada keseluruhan koreogra+.
b. .etepatan Pergerakan Pre0ision!
0. .a6alan 5ontrol! 9 menga6al seluruh otot( pada keseluruhan
pergerakan
dan tidak ada gangguan keseimbangan pada pendaratan lompatan-
lompatan.
d. .eseimbangan
Ke(era"a*a
a. Melakukan pergerakan dengan serentak.
b. )uangan yang tepat antara satu sama lainspa0ing!- kebolehan menyusun
posisi yang tepat ketika melakukan /ormasi.
C. HAKIM PERGERAKAN 9AJIB
Memastikan sekurang-kurangnya > pergerakan asas aerobik dibuat dengan
betul:
a! Mar0h
b! ?og
0! @eg 5url
d! @unges 'a0k @unges!
e! 4-step
/! .nee @i/t
g! %eel1toe tou0h
h! ShuAe
i! SBuat
j! Step 3ou0h
k! 3ap Side12ront!
l! ?umping ?a0k
m! .i0k
C semua pergerakan di atas perlu dilakukan minima " kali ulangan.
Ha'$* &er"era'a 9a7$, 7+"a *e"a#$%$ )r$ter$a ,er$'+t -
Ke'+ata -
@engkok #bdomen abdominal 5un0h 9 sit up! - minima " kali ulangan
I*,a"a 3 Ba%a)e! : Sa"$ta% S)a%e
Mestilah dilakukan dengan mengangkat salah satu kaki ke belakang sama aras
dengan badan dibengkokkan ke hadapan hip -e<ion ! dan kaki yang
menyokong mestilah lurus tapi lutut hendaklah dibengkokkan sedikit knee so/t!
3ahan 9 Minima 2 saat