P. 1
Copy of Belanja Sabtu

Copy of Belanja Sabtu

|Views: 548|Likes:
Dipublikasikan oleh virarave

More info:

Published by: virarave on Dec 09, 2009
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2013

pdf

text

original

To.

Yuli/Ibu Dian- CITRA MEKAR
Tlp/Fax.021-692 8422
Moon !iin"o#$a%i&an 'a#(a) %*ubun(an !*n(an #*n+ana p*$b*lian ATK ,T.In%pi#an I!*al In!o-a$a %bb .
,*$b*lian
/o /a$a 0a#an( 1-2 3a- 'a#(a To-al K*-
1 ,i-a Fax K4-FA15646,A/A37/IC6 5 Du%
2 K*#-a% A4 8 Ri$
5 A$plop ,u-i ,olo% 69AYA6 1 Du%
4 A$plop Co&la- ,olo% 1 ,a&
8 ,ulp*n Fa%-*# 2 D:n
6 3pi!ol 3no;$an 'i-a$ 1 D:n
< 3pi!ol =/0 -,*#$an*n- -'i-a$ 2 ,+%
8 Tin-a R*"iil %pi!ol ;/0 p*#$an*n- 0la+& 5 ,+%
9 >*$ ,#i- 8 ,+%
9a&a#-a) 14/10/09
In!a
Tlp.021-<18 24<2
New Anggaran Tgl. 14 Desember 2007
No. Nama Barang Ukuran Qty H. SatuanTot Harga Keterangan
1 Benang Antelas
117 12 12!00 1"4!#00
$reen %122& # 12!00 10'!200 B( )*+ty
$reen %112"& , 12!00 77!400 B( )*+ty
$reen %111,& , 12!00 77!400 B( )*+ty
$reen %1120& # 12!00 10'!200 B( -.gas
T/0e1 %104& 1, 12!00 20,!400 2.t.3!Tes3o!Ben1. 4n1o 1ll
Bla3k %11#0& 12 12!00 1"4!#00 2.t.3 1ll
a111127 '
11'2 '
Total 74 #77!200
ANGGARAN PER 10 November 2009
,*#io!* /a$a 0a#an( 1-2 3a- '#( To-al
/*; Tin-a ', >a%*#?*- 1100 1 ,+% 662)400 662)400
Klai$ a%u#an%i ,an-*# 280)000
Klai$ M*#+2 01808 200)000
3*#@i+* ,an-*# - K*#opo% 200)000
18-/o@ KIR T#u& 500)000
3T/K A ,K0 T#u& 2)280)000
Bun-in( 0uan( 0*nan( 1 Do:*n 50)000 50)000
9a#u$ D0 x 1C16 8 ,a& 9)000 48)000
9a#u$ D,x8C16 8 ,a& 9)000 48)000
3*lan( u-& %*-#i&a 20 $-# 28)000 800)000
A%aan ,i%au 1 ,a& 68)000 68)000
3*pa-u CR ,.581 D8/16E 2 ,+% 18)000 50)000
Mu# 9a#u$ ob#a% 1 Do:*n 10)000 10)000
9*pi-an Cu--in( 80)000
,*n((a#i% 3-ainl*%% 1 $*-*# 1 58)000 58)000
Tali Kl*$D=*bbin( Tap*E 2 Roll 68)000 150)000
K#*%*& 6>o+o6 8 ,a& 12)800 62)800
7ba--oba-an 200)000
0*nan( An-*la% 98 Con* 15)800 1)582)400
1049 12
1084 12
1069 12
1096 12
1116 6
11<4 6
11<9 24
1284 6
1065 4
118< 4
a!! 11<9 6
0*nan( 40/2 5 Do:*n <8)000 228)000
0*nan( 20/2 3il@*# 8 Do:*n <8)000 5<8)000
0*nan( 20/5 TFR*! 2 Do:*n <8)000 180)000
Kan+in( ,la%-i& 7#an(* 24 B#o%% 16)000 584)000
G*l+#o 'i-a$ 1 In+ 2 Roll 96)800 195)000
3a#un( Tan(an 0*%i u-& +u--in( 1 ,+% <20)000 <20)000
a!! i%ola%i 1/2 in+ 2 Do:*n 24)000 48)000
a!! Min2a& M*%in 8 li-*# 16)000 80)000
To-al 8)892)500
an((a#an %*b*lu$n2a 2( bl$ !ib*li/bl$ !ila&%ana&an
Don* 92 5)584)800.0
/*; 50.00
48.00
48.00
68.00
50.00
10.00
58.00
150.00
62.80
200.00
48.00
1)582.40
228.00
5<8.00
584.00
<20.00
80.00
5)85<
3-u! %+#u*) &an%ion) ;a%*# 350055001 8.400
184 899 000 0.510
302682000 0.510
6.02
K*- /a$* o" R*H
-2p* C 4092 A) -*#a&i# 16/</09
!u* 20 /o@F09
!u* 6 D*%F09
58.000/$-#) 60.000/$-#
I%i 80 p+%
u-& 9R.II
u-& ,F,#i
Kapa%) ,ana!ol) In%-o) Abo-il) Dan- Dao T?in) a$ox+ilin
u-& bo#!i#
&o%on(
u-& M*##o; D;i-*) RF0lu*) 0la+&) ,F#*!) B#*2) B#**n) 7an(*I6Con*E
u-& 3i#- F#**po#-
u-& ?a+&*- "#**po#-
u%! 84) no-* . 2( la$a %! #u%a&
Y*ni
,*#io!* R*H.T(l /a$a 0a#an( 1-2 3a- '#(
18 %/! 22 3*p-F0< 10-3*p 9a#u$ D, x 8 C16 5 pa& <)<<0
Ro-a#2 $*%in 0a#-*x 1 uni- 111)000
3-apl*# 1 p+% <)800
0*nan( %*;in( - Y*llo; 2 !o:*n 98)000
0*nan( %*;in( - blu* 2 !o:*n 98)000
,ulp*n Fa%-*# 2 !o:*n 18)000
Tip-Ex ,*n-*l 6 p+% 1<)400
To-al
29-3*p >oop*# Kan%ai 19-858 1 p+% <8)000
29-3*p 0*nan( An-*la% 1088 1 12)500
29-3*p 0*nan( An-*la% 108< 1 12)500
2-7+- 0*nan( To2olon 40/2Dblu*E 1 !o:*n 68)000
2<-7+- Kan-on( &#*%*& 8 ,a& 9)800
2<-7+- Ta( ,in 58$$ Di%i 8000 p+%E 2 ,a& 15)000
2<-7+- 3pi!ol ,*#$an*n- 2 p+% 5)800
2<-7+- ,la%-i& ,a+&in( 6=a2an(6 1< K( 18)000
2<-7+- 9a#u$ DC x 2< C14 20 ,+% 1)600
2<-7+- 9a#u$ D0 x 2< C14 20 ,+%
2<-7+- 9a#u$ D0 x 1 C14 80 8<0
2<-7+- Kapu# 8 box 12)000
2<-7+- Kain 3a&u#a =i-* 2 bal 240)000
2<-7+- 0*nan( An-*la% 109<Dblu*E 6 +on*%
Bun-in( +#a"-$an 1 12)000
,*%a;a- =i"on* >B ->3, 580
Bla3k %11#0& 1# Con*
Blue %1271 & # Con*
5range %104"& # Con*
1244 # Con*
8-D*+ K*#-a% A4 0ola Dunia 8 Ri$ 25)<80
0*nan( $*##o; 40/2
,FR*! 1.8 !o:*n
0lu* 1 !o:*n
>FMa#in* 1 !o:*n
21-/o@ 600 M*-*# 16)000
24-/o@ K*#-a% Ma#&*# 40 K( 6)280
2<-/o@ 3*lo-ap* 1 !o:*n 18)000
3pa#*pa#- 0a#-*x ,i%au 1
5-D*+ 4nterl.n.ng Babu1 ##6 8 #oll 228)000
8-D*+ Ka.n Ta.+an Dr.ll $rey A7'0# 11 M*-*# 22)000
Benang Antelas 8 114 Con* 12)900
9:.te %117& ', Con*
(/0e1 %10"4& ', Con*
T/0e1 %104& 12 Con*
Blue %10,& # Con*
;ello< %100#& # Con*
Kain J3A D#ill 0lu*-541 - 20 0al
$reen %1120& 4 Con*
5range %111& 4 Con*
$reen %122& , Con*
8-D*+
Klem
2 K( 8)800
KIR T#u& 0ox
1-D*+ Benang u= -erro< 40=2 <:.te 2 !o:*n <0)000
Benang u= -erro< 40=2 Blue 0.8 !o:*n <0)000
Benang u= -erro< ;ello< >toska 0.8 !o:*n <0)000
9a#u$ DC x 2< C14 8 ,a& 1<)800
9a#u$ TG x 64 C14 8 ,a& 26)000
9a#u$ D, x 8 C16 8 ,a& 10)400
9a#u$ TG x 5 C20-049 8 ,a& 26)000
0uan( 0*nan( 1185 +o@ 280
,la%-i& ,,-04 6;a2an(6 80 K( 18)000
Kain 9apan D#ill -592 120 M*-*# 20)000
14-D*+ 0*nan( Y*llo; 20/5 - 9o-un 1 !o:*n <2)000
$unt.ng buang benang 1 !o:*n 28)000
12-9an Kapu# &*lin+i 10 0ox 11)800
9a#u$ D, x 8 C16 10 ,a& 10)480
12-9an 9a#u$ D, x 8 C14 8 ,a& 8)980
12-9an 9a#u$ D0 x 1 C16 3+$*-: 8 8)980
12-9an 9a#u$ D0 x 1 C14 8 8)980
12-9an 9a#u$ D0 x 1 C18 8 10)480
12-9an ,la%-i& &#*%*& 6>7C76 40, 8 ,a& 11)000
12-9an Bun-in( 6Ea(l*6 1 !o:*n
12-9an 0*nan( An-*la% <4 Con* 12)900
Ton*# Fax >a%*#?*- 12612 A 1 ,+% 625)<00
26-9an 0*nan( Y*llo; 20/2 2 !o:*n <2)000
26-9an G*l+#o =i-* 1 in+ 6YKK6 2 #oll 68)800
26-9an G*l+#o 0la+& 1 in+ 6YKK6 2 #oll 68)800
26-9an 0*nan( An-*la% 208 Con*% 12)900
26-9an (.sau 2utt.ng #? 1 !o:*n 68)000
2-9an 0*nan( 60/8 3in(lon(
2-9an R*%l*-in( #ol 100 2a#!%
2-9an K*pala #*%l*-in( 280 500
2-9an pla%-i& ,a+&in( 6 =a2an(6 28 K( 21)000
9-F*b Min2a& M*%in 10 >i-*# 12)000
,a?a& D,K0 ,an-*#E
3ala#2
0uan( b*nan( 1188 +o@ 280
9-F*b >a&ban Dai$a#u 5 !o:*n 68)000
6-F*b K*a(*nan Dal*-*+
,K0 0M= - 0ia2a 0ali& /a$a K ,a?a&
26-9an K*#-a% Ma#&*# <0 K( 6)500
Benang S+ul 2olor 9:.te ,0=2 10 !o:*n 90)000
9-F*b 4nterl.n.ng 9o@en ?babu1 ## 6?= Babu1 S 10 #oll 228)000
9-F*b 4nterl.n.ng Non 9o@en ?-egalon "0 N KBB? 5 Roll 84)000
=i"on* F*b Dp*#io!* -a( .16/12/0< - 18/1-08E
=i"on* D,*#.16 9an - 6 "*b -08E
K*#-a% Con-inuo% Fo#$ 4 pla2 1 ,a& 158)000
A%aan ,i%au Cu--in( 6KM 0*l- Boo!6 1 ,a& 25)000
,i%au 0a#-*x M/ Kni"* 0450 E Da-a%E 1 ,+% 98)000
,i%au 0a#-*x Fix*! Kni"* 0450 E Dba;aE 1 ,+% 58)000
25-F*b Ba#a$ &#i%-al u-& Fil-*# ai# 8 Ka#un( 80)000
=i"on* ,*# 16/1 %/! 18/2
3ala#2 F*b
0uan( b*nan( Co@*#all 990 280
0on(&a# Lipp*# 20 1)000
I&lan ba#i% ,73 K7TA 25 "*b-08 8 ba#i% 10)000
ACA A%u#an%i T#u& Mi-%ubi%i 09849 1F
ACA A%u#an%i 0M= 0 122< >L
ACA A%u#an%i ,an-*# 02604 MR
1-Ma# 9a#u$ M*##o; T> x < /o.14 8 ,+% 1<)000
1-Ma# Ma-*#ai 80 >b# 6)000.00
1-Ma# Fa&-u# ,a?a& 3-an!a# -GA>A3 1 ,a& 108)000.00
1-Ma# Ka#*- (*lan( 0.80 55)000.00
1-Ma# 3*lo-ap* ,a+&in( 2.00 !o:*n 50)000.00
I&lan ba#i% K7M,A3 3ab-u 1 Ma#-08 5.00 ba#i% 44)000.00
1-Ma# b*nan( An-*la% 1284 5.00 Con* 12)900.00
1-Ma# ' Ri@*- 1.00 88)000.00
1-Ma# 0au! /7.8 4.00 2)000.00
1-Ma# 0ol- 45< a%li 2.00 4)000.00
1-Ma# ,*# 1.00 6)000.00
1-Ma# //, E 4.00 2)800.00
1-Ma# 9a#u$ DC x 2< C 14 8 ,a& 16)800
1-Ma# 9a#u$ TG x 64 C 14 8 ,a& 21)600
1-Ma# 9a#u$ D0 x 1 C16 8 ,a& 8)900
1-Ma# 9a#u$ TG x 5C20-049 8 ,a& 22)800
,la%-i& =a2an( 28 K( 21)000
29-Ma# ,la%-i& =a2an( 28 K( 20)800
,la%-i& &#*%*& 6>o+o6 8 ,a& 11)000
29-Ma# Tap* Di%p*n%*#/T*$pa- 3*lo-ap* 2 p+% 10)000
0*nan( An-*la% -0lu* D1284E 18 Con* 12)900
29-Ma# G*l+#o 0la+& 1 In+ 2 #oll %*- <0)000
3pa#* ,a#- 9#.1 D %*pa-u E ,565 8 8)000
3pa#* ,a#- 9#.1 D %*pa-u E ,88M 8 8)000
14-Ma# 9a#u$ D, x 8 C 16 8 ,a& 8)900
29-Ma# 3pul b*nan( 9#.2 8 p+% 1)800
I&lan Ko$pa% Min((u 9 Ma#-08 1 152)000
29-Ma# p*n(apu% b*%a# Fab*#+a%-*l Di%i 20E 1 pa& 60)000
29-Ma# Tin-a =/0 ,*#$an*n 0.8 !o:*n 58)000
Di%& Tap* ', 40B0 1 ,+% <0)000.00
Cl*an*# - ', 1 <8)000.00
24-Ma# Tali Ku#
24-Ma# Ma-a Tali Ku#
24-Ma# G 0*l- C45 5
G 0*l- C48 1
G 0*l- C46 1
a!! 19/5/08I&lan Ko$pa% 3ab-u) 22 Ma#-08) Ko$pa% 50 $$& 41)140
=i"on* ,*# 18 "*b %/! 18 $a#
3ala#2 Ma# D%bl$ &*nai&an 3ala#2E
0uan( 0*nan( A bon(&a# :ipp*#
Bun-in( b*%a# 6+#a"-$an6 2 ,+% 12)000
5-Ap# 3*pa-u u&u#an 1/8 8 ,+% 14)000
5-Ap# 3*pa-u u&u#an 1/4 8 ,+% 18)000
5-Ap# 9a#u$ T1 x 1 C16 8 ,a& 1<)200
5-Ap# 9a#u$ D, x 881 C16 8 ,a& 10)200
Ma-*#ai 80 ,+% 6)000
16-Ap# ,*#pan?an(an -*n!*# onlin* D 1 -nE
/*; ,*#pan?an(an Do$i%ili ,u#i D,*# 15/4/08-15/4/09E
19-Ap# ,*n+il 20 1 !o:*n 22)000
19-Ap# ,*n((a#i% b*%i 1 ,+% 20)000
19-Ap# Moul!in( 1 ,+% 128)000
Fa&-u# ,a?a& -GA>A3 1 ,a& 1<8)000
3*lo-ap* u-& ,a+&in( 5 !o:*n 58)000
A$plop Co&la- ,olo% J& Folio 1 ,a& 16)800
Doubl* Tap* 0.8 !o:*n 50)000
I%i Cu--*# 1 ,a& 12)000
,ulp*n ,ilo-/3-an!a# -'i-a$ 2 !o:*n 9)000
2-Ma2 K*#-a% Ma#&*# 100 K( <)900
0*nan( 40/2 < !o:*n <0)000
0*nan( 40/2 -3il@*# D(un:* -1812 B'E 1 !o:*n 80)000
D0 x 1 C16 Du-& 9R.1E 10 ,a& 8)900
a!! D, x 1 C16 8 ,a& 8)900
J7 x 115 -100--040C16 Du-& &an%aiE 8 ,a& 52)600
T1 x 1C14 10 ,a& 1<)200
3*pa-u 3-i& Lipp*# u&.1/4 8 ,+% 5)000
Tu-up M*%in -,la%-i& 6 ,+% 10)000
G*l+#o =i-* 1 In+ -YKK 2 #oll 68)800
A!! G*l+#o 'i-a$ 1 In+ 1 #oll 68)800
2-Ma2 Ba#a$ &#i%-al - u-& "il-*# ai# 8 &a#un( 80)000
M*-*#an 0*%i 1 ,+% 20)000
0*nan( An-*la% -,F#*! D1084E 24 Con* 12)900
0*nan( An-*la% -=i-* D11<9E 48 Con* 12)900
0*nan( An-*la% -0lu* D12<1E 12 Con* 12)900
6-Ma2 0uan( 0*nan( %/! 50 ap#-08D+o@K&*$*?aE
>i--l* 'ou%* D2 Ku#%iK2 %*- $*?a E
Kain J3A D#ill 0lu* -541 DBIR7E 810 M-# 16)000
29-Ap# 0*nan( A%-#a 60/2 =i-* 12 !o:*n <8)000
Kl*$ 8 K( 8)000
Kan+in( 9a% 5 %*- 9)800
,i#in(an M*%in 9#.2 %i:* 16 8 p+% 8)600
Kain J3A D#ill - 5<4 DB#**nE 108 M-# 16)000
29-Ma2 KIR T#u& Mi-%ubi%i
Kain Taipan D#ill 0-290 Dblu*E 2 $-# 20)800
Kan+in( ,la%-i&
,la%-i& 45 K( 21)000
A%aan ,i%au Cu--in( 6KM 0*l- Boo!6 1 ,a& 25)000
Bun-in( buan( b*nan( 1 !o:*n 28)000
9a#u$ TG x 5 3i:* 16 8 ,a& 22)800
<-9un ,la%-i& K#*%*& >7C7 8 ,a& 11)000
R*""il* Tin-a =/0 3no;$an Di-a$-bi#uE 4 p+% 8)000
Bulun( !ina$o 5 uni- 50)000
<-9un 7b*n( 8 p+%
Ka$pa% Dina$o 4 ,+% 8)000
Kua% u-& $*%in 1 8)000
Mu# 9#.1 1 10)000
0*nan( An-*la% 84 Con* 12)900
0i#u D1284E 56
M*#aD1049E 56
0i#uD12<1E 12
,i-a Fax K4-FA15646,A/A37/IC6 5 !u% 88)000
Ma-*#ai 80 lb# 6)000
14-9un ,*#pan?an(an 3T/K Ki?an( &#i%-a
21-9un >a&ban Dai$a#u 6 !o:*n <8)000
21-9un In-*#linin( =o@*n 3-a#-*x 2260 10 #oll 210)000
21-9un Fa&-u# ,a?a& Gala% 1 ,a& 108)000
18-9un Ton*# ', >a%*#?*-1100 DC4092 AE 1 62<)000
/E= 0*nan( An-*la% 4 Con* 12)900
4-9ul 0*nan( M*##o;FTo2olon6 ,lu$ R*! D080E 2 !o:*n 85)000
4-9ul 0*nan( M*##o;FTo2olon6TFR*! 1 !o:*n <9)000
4-9ul 0*nan( 3il@*# 40/2 DTo2olon '%-68<E 2 !o:*n 85)000
4-9ul 9a#u$ TG x 64 C14 80 ,+% 2)150
4-9ul 9a#u$ TG x 5 C20 80 ,+% 2)220
4-9ul 9a#u$ D0 x 8 C 16 100 ,+% 800
4-9ul Kapu# K*lin+i 10 box 14)000
4-9ul Bun-in( b*%a# 6+#a"-$an6 2 ,+% 15)000
4-9ul ,la%-i& ,a+&in( 100 &( 2<)100
2-9ul ,la%-i& ,a+&in( 4 &( 28)000
8-9ul ,la%-i& ,a+&in( 2 &( 28)800
4-9ul ,ulp*n Fa%-*# 5 !o:*n 18)000
<-9ul Tin-a ab%*n%i a$ano E45800/ 1 16<)200
,*#pan?an(an 3*#-i"i&a%i &a!in
3ala#2 ,#o!u&%i D*%-i$a%iE
0uan( 0*nan(D2.410 +o@) 149 ?a+&*-) bon(& :ipp*# 64 p+%E
7ba-2an D,5KE
Tu&a# 3*l*noi!Du-& %*pa-uE - >K 5-0450E-1 0a#-*x M14<.92
11-9ul 3*l*noi!Du-& ,i%auE - 1 %*- M88.51
11-9ul pi%au 1 %*- -a-a% A ba;a M26.58
11-9ul #o-a2 oo& M1<.18
16-9ul Kain J3A D#ill - Y*llo; D619E 240 $-# 16)800
1<-9ul 0*nan( Y*llo; 20/2 To2olon -805DI8000 2a#!%E 2 !o:*n <8)000
1<-9ul Con-inuo% Fo#$ 2 ,la2 5 0ox 110)000
1<-9ul Con-inuo% Fo#$ 5 ,la2 5 0ox 160)000
16-9ul Kain J3A D#ill - 0la+&D401E 90 $*-*# 1<800
19-9ul 9a#u$ D0 x 1 C16 100 ,+% <90
9a#u$ ,*n-ul 1 ,a& 18000
benang Antelas Blue%10,"& 1# 2ones 12!00
;ello<%100& , 2ones 12!00
;ello<%11##& , 2ones 12!00
Ael3ro 1 0oll
-.nyak mes.n " l.ter 1#!000
4nterl.n.ng Babu1 ##6=StarteB 222,0 10 0oll 210!000
A%u#an%i Ki?an(
4-Au( 3ala#2 ,#o!u&%i 9uli-09
4-Au( 0uan( 0*nan(
4-Au( A%aan ,i%au Cu--in( 1 ,a&
4-Au( ,i%au Cu--in( -KM 8 In+ 1 ,a&
4-Au( Bun-in( 0uan( b*nan( 1 !o:*n
4-Au( 9a#u$ TG x 64 C14 80 ,+% 2)180
4-Au( 9a#u$ DC x 2< C14 80 ,+% 2)100
4-Au( ,ulp*n ,ilo- /3-an!a#- D$*#a K'i-a$E 5 !o:*n 10)000
4-Au( ,*n+il 20 1 !o:*n 22)000
4-Au( I%i 3-apl*# 6Max6 1 ,a& 28)000
20-Au( Min2a& M*%in 10 >i-*# 18)000
16-Au( Fa&-u# ,a?a& Gala% 10 0u&u 15)000
0u&u Tuli% 0i( 0o%% 2 ,a& 18)000
16-Au( ,i-a Fax K4-FA15646,A/A37/IC6 5 Du% 60)000
Ma-*#ai 80 lb# 6)000
16-Au( G*l+#o 'i-a$ 1 In+ YKK D1 #oll.28 $-#E 6 #oll %*- <0)000
K#*%*& >o+o 8 ,a& 11)000
,i#in(an E 20 8 ,+% 8)600
20-Au( 3*pa-u , 581 8 ,+% 5)<00
20-Au( 3*pa-u CR1 -52 / 8 ,+% 4)200
20-Au( 9a#u$ TG x 5 20/049 8 ,a& 22)980
0*nan( An-*la% 188 Con*% 12)900
19-Au( 9:.te 117 ,0
16-Au( Bla3k 11#0 4#
16-Au( T/0e1 104 ',
16-Au( (/0e1 10"4 ',
;ello< 11# 4
$reen 112, 4
4nterl.n.ng Non 9o@en "0N 2 #oll 92)000
An-*la% D1069E 50 12)900
K*#-a% A4 10 Ri$ 28)000
A$plop +o&la- polo%) u& "olio 1 ,a& 1<)000
Bi"- "o# 'allibu#-on DMilaE 1 800)000
3ala#2 ,#o!u&%i
0uan( 0*nan( 1888 +o@ 500
9a#u$ D0 x 1C16 8 ,a& <)980
9a#u$ D,x1< C16 8 ,a& 16)800
0*nan( An-*la% 1081 4 +on*% 12)900
12-3*p 3nap ,la%-i& - B#*2) u&u#an A H-2N 18 >u%in 800
8-7+- K*#-a% Ma#&*# 2 #oll 102 K( 9)580
22-3*p 9a#u$ D, x 8 C16 100 ,+% 880
22-3*p ,i#in(an E-18 9#.1 8 ,+% 6)000
22-3*p 0*nan( An-*la% D118<E 4 Con*% 12)900
T'R ,#o!u&%i
3ala#2 ,#o! 3*p--08D*%-i$a%iE
3*lo-ap* Dai$a#u 12 1)8<8
22-3*p 3*pa-u CR 1/8 8 ,+% 8)000
22-3*p ,la%-i& =a2an( 4 ,+% 1)000
18-7+- Kl*$ -u-& ,a+&in( 8 K( 11)000
21-7+- >a&ban Dai$a#u l*ba# 2 In+ 56 Roll 8)800
18-7+- 3*lo-ap* u-& ,+&in( 1 !o:*n 9)000
18-7+- R*""il Tin-a 'i-a$ A 0i#u -,*#$an*n- 4 b-l 8)800
18-9an Bun-in( 6C#a"-$an6 1 16)000
18-7+- Bun-in( (un-in( &a#-on 1 18)000
18-7+- A%aan KM.8 1 15)000
Top 3-op 8A 0 %-op 2 0&% 10)000
21-7+- ,ulp*n M*#a 63-an!a#-6 2 !o:*n 11)000
20-7+- ,la%-i& =a2an( ,, 58 x 80 +$ 128 KB 20)000
18-7+- ,la%-i& K#*%*& 6>7C76 8 ,a& 12)800
18-7+- 3pul 9R.2 8 ,+% 5)000
18-7+- 3*pa-u 9R.2 D1/4E 4 ,+% 19)000
,5K
14-7+- Ba#a$ K#i%-al u-& Fil-*# ai# 8 Ka#un( 88)000
18-7+- Kapu# K*lin+i 10 0ox 18)000
18-7+- 9a#u$ D0 x 1 C16 100 ,+% 88<
Benang Antelas 7;ello< %100& 6 12)900
Benang Antelas 7Blue )B+ro %1271& 12 12)900
18-7+- Kalkulator 1 60)000
18-7+- -atera. 80 6)000
18-7+- 6aktur (aCak 8 0u&u 1<)800
1-/o@ Bun-in( 0uan( 0*nan( 1 !o:*n 5<)800
1-/o@ ,5&D $in2a& &a2u pu-i) &o2o)-ola& an(inE
111/1 Darum DB B K" S)S Ser@ ,! s.Ee 80 p+% 9<<
1-/o@ Benang Bor1.r ?antelas? 7 <:.te %117& 60 Con* 12)900
1-/o@ -.nyak t.nta stam+ garment 1 l-# 88)800
50-7+- Ma-*#ai 80 lb# 6)000
1-/o@ Map T#an%pa#an 2 !o:*n 14)800
1-/o@ 3-apl*# Max 1 p+% 9)000
1-/o@ ,*n+il 2 0 2 !o:*n 25)800
8-/o@ /a$*+a#! 8 0ox 60)000
/*; 3ala#2 ,#o!u&%i 5 /op
0uan( 0*nan( 1680 C7G 580
8-/o@ Con-inuo% Fo#$ 2 ,la2 5 0ox 110)000
8-/o@ Con-inuo% Fo#$ 5 ,la2 5 0ox 160)000
<-/o@ 0u+&l* 80 - 2 In+ D 1 pa& i%i 8 !:nE 1 ,a& 50)000
<-/o@ A!?u%-*# 880 -i-a$ D 1 pa& i%i 10 !:nE 1 ,a& 10)000
<-/o@ G*l+#o 1 In+ -'i-a$ 5 Roll <<)000
Bun-in( buan( b*nan( 1 !:n 40)000
Ta( Bun D-*$ba&anE 1 ,+% 28)000
,*n!*!*l 0*nan( 2 ,+% <)800
3*pa-u 1/8 4 ,+% 8)000
Fa&-u# ,a?a& Gala% 10 0& 1<)800
Fa&-u# ,a?a& Rp 8 0& 9)000
Benang Antelas 7(/0e1%10"4& 56 Con* 14)500
4nterl.n.ng Babu1 S 6= Startek 22,0 6 10 Roll 2<0)000
Ka#-on Dupl*x 800 (# 280 lb# 2)880
kla.m Asurans. (ant:er ke bengkel %b.aya 50&
18-/o@ Kain 3a&u#a D1 balO40 2a#!%E 1 0al 550)000
ATK ,*n((a#i% 0*%i 50 +$ K*n&o 2 ,+% 4)800
K*#-a% 'G3 A4 <0 (# 8 Ri$ 2<)800
K*#-a% 'G3 Folio <0 (# 2 Ri$ 51)000
A$plop ?a2a -pu-i polo% 2 Du% 14)800
Ka#-u ab%*n%i 1 ,a& 9)000
,ap*#+lip /o.1 ?o2&o 2 0ox 18)000
0in!*# Clip-&*n&o /o.200 2 0ox <)800
Tip-Ex ,*n-*l ,*n 6 ,+% 14)800
,i-a Ep%on C8<80 D>4 500E Ca-#i!(* 1 ,+% 11)000
,i-a Fax K4-FA15646,A/A37/IC6 2 Du% 60)000
>*$ ,#i- 8 ,+% 8)000
,K0 T#u&
9a#u$ D0 x 1 C16 10 ,a& 11)100
9a#u$ TG x 64C14 8 ,a& 29)100
,*n((a#i% 1 M 1 100)000
,i%au Cu--*# 0*%a# 1 ,a& 10)000
/*; A%u#an%i 7""i+* -Mi-%ui In%u#an+*
24-D*+ 0*nan( 0a#-a+& 2 !o:*n 90)000
177De3 Fakban ', roll !"00
benang merro< 40=2
247De3 (ut.: 2 1oEen 0!000
247De3 (/0e1 %Toyolon Ko1e 0"0& 2 1oEen 0!000
;ello< %Toyolon Ko1e #0'& 0." 1oEen 0!000
Benang antelas #4 3one 1'!400
;ello< %100#& 12 2ones
5range %104"& 12 2ones
Blue %10,& 1# 2ones
S.l@er %1174& , 2ones
(ut.:%117& 24 2ones
D/-ar.ne%1204& , 2ones
Blue )B+ro %1271& , 2ones
177Dan Benang ;ello< 40=2 7Toyolon %Ko1e #0'& 0." 1oEen 0!000
177Dan Kresek F525 , (ak 10!000
177Dan a1Custer #'0 1 +ak ,!000
Ser@.3e Setr.ka Ua+
1<-9an 0u&u Folio 0*%a# u-& 3u%i 2 26)800
3-apl*# 2 10)800
I%i 3-apl*# 2 ,a& 55)800
,ulp*n ,ilo-/3-an!a#- i-a$K$*#a 4 !o:*n 10)000
,ulp*n Fa%-*# 2 !o:*n 20)000
A++o 1 ,a& 12)800
3*lo-ap* &*+il 1/2 x <2 24 #oll 1)<80
25-9an K*#-a% Ma#&*# 100 &( 8)800
1<-9an 9a#u$ D, x 1< C21 80 p+% 2)068
1<-9an 9a#u$ D0x1 C 14 80 p+% 998
1<-9an 9a#u$ D, x 8 C16 80 ,+% 998
A%aan ,i%au Cu--in( 6KM 0*l- Boo!6 1 pa& 5<)000
3pool 9#.2 8 ,+% 8)000
1<-9an Ela%-i+ 2 In+ 6Dia$on!6 1 Roll <1)000
10-9an 0*nan( An-*la% 94 Con*% 15)400
1<-9an 7ba-2 an Dp5KE
Min2a& $*%in 10 l-# 20)000
8-F*b G*l+#o bla+& 1 In+ 2 Roll 96)800
8-F*b ,i-a Fax K4-FA15646,A/A37/IC6 2 ,a& 60)000
8-F*b In-*#linin( ;o@*n babu! 399F - 10 #oll 280)000
8-F*b In-*#linin( /on ;o@*n M*(alon 80/ 999 2 Roll 98)000
3ala#2 ,#o!u&%i 58 p*#%onD*%-i$a%iE
0uan( 0*nan(D*%-i$a%i %/! -(l.2 F*bE 2544 +o@ 580
97BI DB 20E $*%in ?a#u$ 1 2 p+% 6)000
3*pa-u 9a#u$ 2 D1/4 o# 1/8E 2 ,+% 12)000
11-F*b 3pa#*pa#- Kan%ai6Conn*+-in( >in&6 K39/65-2080 1
11-F*b 9a#u$ DCx2<C14 10 ,a& 2)080
14-F*b 3*lan( J-& 3*-#i&a uap 20 $-# 25)000
0a-*#ai 1 ,a&
,o$pa ai# u-& aHua !i ba%*$*n-
,i-a ,#in-*# >4 500 -3718264/C8<80) +a-#i!(* 1 p+% 46)000
R*"il Tin-a ,*#$an*n- -0la+& 8 6)000
Tin-a ,*#$an*n- - 0la+& 8 <)800
7ba--oba-an
14-F*b Bun-in( 0uan( 0*nan( 1 !o:*n 40)000
14-F*b 3*pa-u 9R.2 u&u#an 1/4 4 ,+% 1<)<80
14-F*b 9a#u$ D,x 8 C16 80 p+% 1)080
14-F*b 9a#u$ D0 x 1C16 80 ,+% 1)080
14-F*b 9a#u$ TG x 64C14 50 ,+% 2)<40
,la%-i& =a2an( 128 K( 18)800
14-F*b Kl*$ u-& pa+&in( 8 K( 12)000
24-F*b >a&ban K*#-a% 1 in+ 12 #oll 6)000
0*nan( An-*la% 126 Con* 15)800
;ello< %100& , Con*
(/0e1%10"4& ', Con*
Blue%10,"& 12 Con*
Blue 9ell%10,& , Con*
$reen%112"& , Con*
Bla3k%11#0& 24 Con*
Bro<n%11#7& 4 Con*
$reen%1204& , Con*
0/Blue %12"4& 12 Con*
$reen%122& 4 Con*
124, 4 Con*
/*; A%aan ,i%au 1 ,a& 28000
28-F*b ,i%au Cu--in( KM 0*l-% 8 in+ 12 p+% 98000
Bun-in( 6+#a"-$anF 2 ,+% 12000
3*pa-u bia%a D,581 4 ,+% 4000
28-F*b 3*pa-u &i#i D,56/E 1 ,+% 4000
28-F*b 3*pa-u &anan D,56 >/E 1 p+%
28-F*b ,i#in(an E20 8 ,+% 6000
28-F*b ,i#in(an E18 8 ,+% 6000
28-F*b ,i#in(an E16 8 ,+% 6000
Kapu# ba%a 1 ,a& 20000
28-F*b 3pul 8 ,+% 8000
28-F*b M*-*#an bu--*#"l2 1 !:n 18000
28-F*b Doubl* Tap* 1 !o:*n 50000
5-Ma# >a&ban 0*nin( Dai$a#u 56 Roll 8800
28-F*b A$plop Co&la- 2 ,a& 18000
0*nan( An-*la% 66 Con* 15800
1049-TFR*! 24 Con*
1068-0lu* 12 Con*
11<9-=i-* 24 Con*
1224-0#o;n 6 Con*
3ala#2 p#o!u&%i F*b-09
0uan( 0*nan( D2.910 +o@ I580E
A%u#an%i T#u& p*# 18/2/09- 18/2/10
A%u#an%i ,*n(i#i$an 0#( &* 3*nipa
A%u#an%i ,*n(i#i$an 0#( &* ,*na?a$
0uan( 0*nan(DIbu 3a&i$E 56< 580
/*; I&lan Ko$pa% 28 Ma# DKolo$E
A%u#an%i p*n(i#i$an &* ,*na?a$-+*@#on
,i-a Fax K4-FA15646,A/A37/IC6 5 ,a& 60)000
0*nan( An-*la% -0lu* D1284E 18 Con 15)800
'ol* ,un+ 1 p+% 10)000
A++o 2 ,a& 10)000
,*n+il 20 1 D:n 22)000
0u&u K;a#-o 2 ,a& 48)000
Cl*a# Fol!*# A4 2 Do:*n 20)000
3*lo-ap* u-& ,a+&in( 2 Do:*n 58)000
,ulp*n pilo- i-a$ 2 Do:*n 12)000
3ala#2
0uan( b*nan( 2629 +o@ 580
200 ?a+&*- 200
a!! 0*nan( a%-#a ;i-* 60/2 8 !:n <0)000
a!! ,ul*# DT6-0928-< 1 400)000
28-Ap# Bun-in( 0uan( 0*nan( 1 !o:*n 58)000
K#*%*& >o+o 8 ,a& 11)000
0*nan( 60/2 -=i-* 8 Do:*n <8)000
,*n(apu% ,*n+il -0*%a# 1 ,a& 28)000
K*-a% A4 8 Ri$ 28)000
3-abilo 1 ,a& 18)000
,*n((a#i% 0*%i 50 +$ 5 ,+% 8)000
,*n+il 20 2 Do:*n 22)000
Tip E4 ,an-*l 6 ,+% 15)800
0u&u Folio 2 28)000
Cu--*# &*+il 1 ,+% 18)000
Can(&ul) 3i&a- u-& 3*lo&an
9a#u$ D, x 1<C16 80 ,+% 8<8
9a#u$ TG x 64 C14 80 ,+% 1)580
Kapu# 0a%a 67#an(*6 1 Du% 20)000
Bun-in( 0*%a# 1 ,+% 18)000
7ba-2 an
0ox K*#an?an( u-& p#o!u&%i 8 ,+% 80)000
19-Ma2 KIR T#u&
14-Ma2 Kapu# 7#an(* 0a%a 2 Du% 20)000
14-Ma2 9a#u$ D0 x 1 C16 8 ,a& 9)800
14-Ma2 9a#u$ D, x 8C16 8 ,a& 9)800
14-Ma2 9a#u$ D, x 8C14 8 ,a& 9)800
14-Ma2 9a#u$ J7 x 111C40 5 ,&a 52)800
14-Ma2 9a#u$ TG x 5 C20/49 2 ,a& 24)800
14-Ma2 ,i#in(an E16 2 ,+% <)000
14-Ma2 ,i#in(an E18 2 ,+% <)000
,i#in(an E20 4 ,+% <)000
14-Ma2 Co#on( 9R 2 D1/4E 1 ,+% 80)000
14-Ma2 Co#on( D1)8 =0E 1 ,+% 80)000
,*#l*n(&apan &*b*#%ian
28-Ma2 Ba#a$ +#i%-al u-& Fil-*# Ai# 8 &a#un( 60)000
14-Ma2 3pool 9R.II 18 !o:*n 8)000
18-Ma2 Bun-in( 0uan( b*nan( 1 Do:*n
7ba-2 an
15-Ma2 3-a$p In%pi#an 1 ,+% 80)000
14-Ma2 ,ulp*n Fa%-*# 2 Do:*n 18)800
,o% Ko-a 8 ba#i% 11)000
14-Ma2 3*#@i+* M*i%n Kan%ai
50-Ma2 Kapu# K*lin+i 8 Du% 11)000
50-Ma2 A%aan ,i%au 1 Du% 25)000
4-9un I%ola%i &*#-a% 6 #oll 8)000
4-9un >a&ban +o&la- 6 #oll <)800
4-9un >a&ban 0*nin( Dai$a#u 48$$ x 100 Ya#! 56 #oll 8)800
4-9un Kan*bo 2 10)000
50-Ma2 ,la%-i& Klip 10 x 18 +$ 1 ,a& 6)000
50-Ma2 ,la%-i& Klip 50 x 20 +$ 1 ,a& 50)000
50-Ma2 ,la- 3&o+i 9R I 4 ,+% 800
50-Ma2 3pool 9R.I 14 ,+% 800
50-Ma2 Mou%* u-& >*na 1 ,+% 58)000
50-Ma2 3ala#2 ,#o!u&%iD*%-i$a%iE
50-Ma2 0uan( 0*nan( 2580 Co@ 580
50-Ma2 0*nan( an-*la% 1018 4 +on 15)800
Kal&ula-o# 1 <8)000
,*#pan?aan(an 3T/K Ki?an(
,*#pan?an(an 3*#-i"i&a%i Ka!in
,*#pan?an(an 3T/K T#u& Mi-%ubi%i
Kapu# 7#an(* 2 Du% 14)000
9*pi-an Cu--in( 6 ,+% <)000
9a#u$ D0 x 1 C16 80 ,+% 9)800
Tola& an(in 5 !u% 188)800
0*nan( An-*la% 102 Con* 15)800
11<9 24 Con*
10<0 24 Con*
1200 12 Con* &o%on(
1099 6 Con*
1088 6 Con*
1100 6 Con*
1018 6 Con*
11<5 6 Con*
1208 6 Con*
12<1 6 Con*
3unli(-) ,*n+u+i >an-ai) >ap ,*l lan-ai
0u&u -uli% 0i( 0o% 2 ,a& 2<)000
Cl*a# %l**@* D$ap b*nin(E 8 ,a& 10)000
,ulp*n ,ilo-D$*#aE 2 Do:*n 12)000
3pa#*pa#- bo#!i#Db*a#in(E 1 ,+% 58)000
K*%*- u-& &a$a# -oil*- p#o!u&%i
15-9un ,i-a Ep%on >1-2180 1 198)000
4-9ul Kua% 'i-a$ 1 8)000
4-9ul 9a#u$ TG x 5 C20 80 p+% 2)600
4-9ul 0*nan( 40/2 -3il@*# D(un:* -1812 B'E 2 D:n 88)000
26-9ul 0*nan( An-*la% 42 Con* 15)800
N 26-9ul Cl*a# Fol!*#/Map b*nin( 6Dai+i6 5 ,a& 1<)800
5-9ul 0*nan( An-*la% 84 Con* 15)800
0*nan( 3pool -,u-i 60/2 2 Do:*n 68)000
K*#-a% Ma#&*#) a%p*+ 61686 200 K( <)800
18-9ul ,5&) $&p
p#o$a( 5 15)800
+oun-*#pain 1 26)000
G*l+#o 1 In+ ) 0la+& 6YKK6 2 3*- Roll 96)800
,i-a Fax K4-FA15646,A/A37/IC6 2 0ox 60)000
,ulp*n Fa%-*# 2 Do:*n 18)800
28-9ul 3*lo-ap* pa+&in(6Dai$a#u6 2 Do:*n 24)000
18-9ul K#*%*& 6>o+o6 'D ,ED40E 8 ,a& 10)800
29-9ul ,la%-i& =a2an( 128 &( 20)000
18-9ul Kain J3A D#ill 0lu*-541 2<0 M-# 1<)000
0*nan( =i-* 60/2 A%-#a 4 Do:*n 68)000
9*pi-an Cu--in( 2 p+% 18)000
K*#-a% A4 8 #i$ 51)000
18-9ul In-*#linin( =o@*n 60abu! 88F6 10 Roll 280)000
1-Au( =*bin( -ap* D-ali &l*$E 1 #oll 68)000
1-Au( Bun-in( buan( b*nan( 1 !o:*n 28)000
1-Au( Kapu# 0a%a 8 !u% 15)000
4-Au( 9a#u$ D, x 1< C16 10 ,a& 9)800
4-Au( 9a#u$ D, x 8 C16 10 ,a& 9)800
4-Au( 9a#u$ D0 x 1 C16 10 ,a& 9)800
4-Au( 9a#u$ TG x 64 C14 8 ,a& 26)000
4-Au( 9a#u$ DC x 1 C14 8 ,a& 21)000
4-Au( 9a#u$ J7 x 115 B3 C100/40 8 ,a& 52)800
3ala#2 p#o!u&%i
0uan( 0*nan( 5690 580
1-Au( K*#-a% Ma#&*#) a%p*+ 61686 200 K( <)800
29-9ul 'oo& A E2*% 1 ,a& 80)000
29-9ul Kan+in( >FMa#in* 5 !:n 1)800
Kan+in( &*$*?a pu-i 2 D:n 1)000
Kan+in( o#an(* 1 (#o%%
1-Au( Kain J3A D#ill 0lu*-541 5 M*-*# 19)000
50-9ul ATK
0*nan( An-*la% 126 15)800
8-Au( 1069 24
112< 6
1152 6
1161 6
1048 12
1180 12
1196 12
1128 6
1061 6
1084 12
1049 12
1096 6
1116 6
0*nan( 20/2
8-Au( 3il@*# 8 !:n
b*nan( 20/2 7#an(* 6A%-#a6 1 !o:*n <8)000
b*nan( 20/2 TF#*! 6A%-#a6 1 !o:*n <0)000
21-Au( b*nan( 20/2 TF#*!Fa%-#a6 2 !o:*n <8)000
b*nan( 20/2 ,F#*!6Ko#*a6 10 b&% <0)000
21-Au( b*nan( 20/2 ,F#*! 8 !o:*n
18-Au( Kan+in( o#an(* 2< (#o%% 16)000
15-Au( 0*nan( An-*la% <6 Con* 15)800
1246 12 Con*
1084 12 Con*
10<9 4 Con*
1129 6 Con*
11<9 24 Con*
1180 12 Con*
1008 6 Con*
28-Au( 3pa#* ,a#- M.0o#!i# 6'G2<04206 2 ,+% 5)<00
26-Au( 0u&u KIR T#u& 0ox
18-Au( A%aan +u--in( 1 ,a& 28)000
18-Au( ,i%au Cu--in( KM 8 In+ 1 !o:*n <8)000
18-Au( ,i%au >uban( Kan+in( >0' 8/8 M 1 8)800
18-Au( ,*n((a#i% 3*(i-i(a 1 20)000
18-Au( G*l+#o 'i-a$ 1 In+) 'i-a$ 6YKK6 8 Roll 3*-F 96)800
15-Au( 0*nan( An-*la% 50 Con* 15)800
1152 6 Con*
1065 6 Con*
1155 6 Con*
1224 6 Con*
1245 6 Con*
2-3*p An-an(in 2 pa& 18)000
2-3*p Ko2o 2 0&% 12)000
29-Au( Min2a& M*%in 10 li-*# 18)000
Bulun( Dina$o M*%in 9#.1
Ba#a$ C#i%-al 8 &a#un( 60)000
29-Au( 9a#u$ 0o#!i# D0 x K8C19 /$.68 80 ,+% 880
5-3*p G*l+#o 1 In+ -=i-* 2 #oll 96)800
29-Au( Ganb*l- u&u#an 54 2 ,+% 6)800
5-3*p 3*n( u-& Kl*$ 8 K( 12)000
5-3*p R*""il Tin-a ,*#$an*n- -0la+& 2 0-l <)800
29-Au( ,ulp*n "a%-*# 2 !o:*n 20)000
29-Au( Kain 3a&u#a 0i#u Du-& 0>TE 1 M-# 12)000
5-3*p 0*nan( 20/2 7#an(*KRF0lu* 10 !o:*n
5-3*p ,i%au >uban( Kan+in( 2
5-3*p 3ala#2 ,#o!u&%i
29-Au( >api%an 3&o+i 9R.2 2 2)000
29-Au( 0au- 3&o+i 9R.2 K Mu# 2 ,+% 1)800
16-3*p b*nan( %a&u#a 6;i-*6 8 M-# 12)000
b*nan( %a&u#a 60lu*6 < M-# 12)000
12-3*p 0*nan( An-*la% 1061 6 Con* 15)800
,*#pan?an(an &*a(*nan /o$*x
9a#u$ -an(an 1 ,a& <)800
18-3*p I%ola%i &*#-a% 6 Roll 8)000
0uan( 0*nan( 29<1 +o@ 580
12-3*p G*l+#o 'i-a$ 1 In+ 6 Roll 96)800
18-3*p >a&ban 0*nin( -Dai$a#u 56 Roll 8)800
11-3*p ,i-a ,#in-*# Ep%on >4 500 1 ,+% 2<)800
11-3*p A$plop +o&la- polo% "olio 1 pa& 2<)800
12-3*p 9a#u$ D,x 8 C20 100 ,+% 864
12-3*p 9a#u$ D0 x1 C16 100 ,+% 864
12-3*p 9a#u$ D0 x1< C21 100 ,+% 1)<14
12-3*p 9a#u$ D0 x 1 C14 100 ,+% 864
12-3*p 9a#u$ DC x 1 C14 80 ,+% 1)<29
12-3*p 9a#u$ J7 x 1 15 /o.21 80 ,+% 5)480
9-3*p 3*;a M*%in ,a%an( Kan+in(->o+&%-i+ 5 'a#i <8)000
12-3*p 3pa#* ,a#- 9R.5 D0*a#in(E 91-408 1 ,+%
/*; 9/9 b*nan( an-*la% ,u-i D11<9E 24 +on 15)800
2 !o:*n <0)000
12-3*p 5 !o:*n 80)000
5-7+- Kapu# K*#in( Do#an(*E 5 !u% 11)000
10-7+- 0*nan( %pool 60/2-;i-* 8 !o:*n 68)000
Iu#an bulanan 9a$%o%-*& -7&-F09
3ala#2 p#o!u&%i
0uan( 0*nan(
5-7+- Tali Ku# 1 &( 5<)800
5-7+- Kan+in( ,la%-i& F>F0lu* D1)8 +$E 1 (#o%% 16)000
5-7+- Kan+in( ,la%-i& oli@* D1)8 +$E 1 (#o%% 16)000
5-7+- K#*%*& >o+o 8 ,a& 10)000
5-7+- ,*n+il 20 2 pa& 5<)800
10-7+- 0*nan( 20/2 - ;i-* 1 !o:*n <8)000
10-7+- 0*nan( 20/2 - ;i-* 1 <0)000
10-7+- 0*nan( 20/2 - ;i-* 1 !o:*n <6)000
10-7+- 0*nan( 40/2 - 7li@* 5 !o:*n 80)000
0*nan( M*##o; D11<9-;i-*E 40/2
0*nan( 3pul Ti(*# 60/2 -;i-*
5-7+- G*l+#o - =i-* 1 In+ 1 #oll 96)800
5-7+- Min2a& $*%in 10 >i-*# 16)000
0*nan( An-*la% 102 +on* 15)800
1009 6
1049 12
1084 24
1088 6
1096 6
1152 6
11<9 24
1180 6
1284 12
10-7+- In-*#linin( =o@*n 60abu! 88FF 5 #oll 260)000
ATK ,i-a Fax K4-FA15646,A/A37/IC6 5 Du% 60)000
K*#-a% A4 8 Ri$ 50)000
A$plop ,olo% 69AYA6 1 0ox 14)800
A$plop Co&la- ,olo% 1 pa& 50)000
,ulp*n Fa%-*# 2 !:n 18)000
3pi!ol 3no;$an 'i-a$ 1 ,a& 12)000
3pi!ol =/0 -,*#$an*n- -'i-a$ 2 ,+% 8)000
Tin-a R*"iil %pi!ol ;/0 p*#$an*n- 0la+& 2 0-l 10)000
>*$ ,#i- 8 ,+% 8)000
7ba--oba-an
G*l+#o 0la+& 1 in+ 2 #oll 96)800
I&lan Kolo$ -Ko$pa% 3ab-u) 1</10/09
0*nan( An-*la% 40 +on* 15)800
3ala#2 ,#o!u&%i 7&-F09
0uan( b*nan( 2800 Co@ 580
Iu#an 9a$%o%-*& /opF09
/*; Kain J3A D#ill -512 15 $-# 19)000
To-al K*- /a$* o" R*H
25)510 E#$a
111)000
<)800 >*na
190)000 u-& T#an%-*l
190)000 u-& 'i-*&
56)000
104)400
662)210
<8)000 #*H ,a& p#i
12)500 u-& +*@#on
12)500
68)000 i%i 8000 2a#!%
4<)800
26)000
<)000
506)000 &u#an( 1< K(
52)000
- N
45)800
60)000
480)000
- bl$
12)000 $ba E#$a
600)000
18
12
12
6
118)<80 0ola Dunia 118)<80
-
-
-
9)600)000 u-& F#on-i*# Mila
280)000 280)000
18)000
1)800)000 U= bor1.r lebar 44 4n3: /ana 6<8)000
242)000 U= bor1.r Team Hall.burton /ana
1)4<0)600 J/ bo#!i# /ana
1<)000 1 K( i%i 50< 1<)000
260)000 !u* 50 /op-0<
140)000 Coa-%
58)000
58)000
8<)800
150)000
82)000
150)000
288)280
900)000 1 K( O I%i <9 %**-
2)400)000 u-& C73>
<2)000 To&o T#i?a2a
28)000
118)000
104)800 %-o+& 40 p+% D1 $in((u 10 p+%E
44)900
44)900
44)900 8<<200
82)280 120000
88)000 <8000
5<)000
984)600
625)<00 in+lu!* ,,n 10P 86<000
144)000 u-& 97TJ/ 88 +o@
15<)000 u-& K3
15<)000 u-& Kan(*an
2)685)200
68)000
<0)000 u-& bo#!i# 1 Con* O8000 2a#!%
68)000
84)000
828)000 %-o+& 1800
120)000
1)200)000 !u* 4 "*b -08
24)615)000 *%-i$a%i
296)280
204)000 1 %lop i%i 6 #oll
1)800)000
5)999)600 !u* 18 9an 08
441)000 -*#a&i# b*li -(l.24 /op-0<
900)000
2)280)000 %-a#-*x 22260 . l*ba# 56 in+ i%i 50 #( .210
282)000 80 / 99
464)215 !u* 4 F*b-08
186)400
158)000 u-& #i+&a
25)000 i%i 80 p+%
98)000
58)000
280)000
501)8<2 Du* 6/5/08
25)51<)000 *%-i$a%i
24<)800
20)000
80)000
664)000 ,*# 1</2/08 %/! 1</2/09
1)902)000 ,*# 1</2/08 %/! 1</2/09
1)298)000 ,*# 1</2/08 %/! 1</2/09
88)000
500)000.00
108)000.00
16)800.00 1/2 &( . 16.800
60)000.00
152)000.00 1-Ma#
58)<00.00
88)000.00
8)000.00 %i%a 2 - %-o+&
8)000.00
6)000.00
10)000.00
82)800
108)000
44)800 %-o+& 80
112)800 %-o+& 60
828)000 %! !ib*li 28 K(
812)800
88)000
20)000
252)200
140)000 u-& In+o
40)000
40)000
44)800
<)800
152)000
60)000 u-& 3u%i A Yan-i
19)000
<0)000.00 u-& 0a+&up Da-a 3*#@*#
1)254)200 in+lu!* !i%+.18P) ppn 10PE
508)296 !u* 4 Ap#il 2008
28)88<)<00
<1<)880
24)000 u-& 3u*b A A#i%
<0)000 %-o& 0
<8)000 %-o& 1
86)000 N
81)000 N
500)000 %-o& p*# 26/5/08 . 16 p+%
800)000 !u* 19 ap#il 08
500)000 !u* 15 Ap#il 2008
22)000
20)000 u-& D*%i
128)000
1<8)000
108)000 u-& Yan-i
16)800
18)000
12)000
18)000
<90)000 5 #oll I80 &() l*ba# 168 +$) pan? 22 $-#
490)000 u-& ai# !#illin(
80)000 u-& 0a#-a+&
89)000 %-o& 50
44)800
165)000 %-o& 20
1<2)000 %-o& 20
18)000
60)000
15<)000 u-& K3 80 p+%) %-o& @*l+#o 2 #oll
68)800 u-& F#on-i*#
280)000
20)000
509)600 u-& 'all
619)200 all bu2*#
184)800 u-& Exp#o
458)500
6)<01)500
8)160)000 1< 0al I50 $-#
900)000
40)000
28)800 u-& D#a*(*#in!o
28)000
1)680)000 u-& ,T.0u$a D42 p+%E
258)000 ,a& 0onan
41)000 u-& %a$pl* %i#- +*@#on
905)000 %! b*li < &(
25)000
28)000
112)800
88)000
52)000
90)000 ,a& ,#i
20)000
20)000
8)000 u-& b*#%i&an $*%in ob#a%
10)000
1)085)600
168)000
500)000
2)500)000 !u* 14 ?uni 2008
480)000
2)100)000 56 x 50
108)000
- -*#a&i# 29/8/0<
81)600
166)000 u-& bo#!i#
<9)000 u-& bo#!i#
166)000 u-& 0a#-a+&
106)800
111)000
80)000
140)000
26)000 u-& D*%i K Ana
2)<10)000 %-o& 1500
112)000
8<)000
84)000
16<)200 ,a& A!i) %*nin !ian-a#
928)000 !u* 12 9ul-08
28)800)000
<88)580
280)000
1)800)000 u-& $*%in ba#-a+& &o!* .3 58142200
5)960)000 u-& T#an%-*l) H-2.100 p+%
186)000 u-& T#an%-*l) H-2.100 p+%
550)000 %-o& &o%on(
480)000 %-o& &o%on(
18<8000 &on%u$%i .105 $-#) %-o& 29 $-#
<9)000
18)000 u-& Yan-i
2'2!200 u= 6ront.er
77!400 u= Ben1era -alays.a!Brune.
77!400 u-& T#an%-*l) H-2.100 p+%
7#!000
0!000
GGG
2)685)280 %! p#o%*% -un((u &;- A poli%
24)800)000 *%-i$a-*
880)800
68)000 i%i 80 p+%
88)000 i%i 12 p+%
48)000
10<)800
108)000
50)000
22)000
28)000
180)000
150)000
50)000
180)000
500)000
420)000 u-& "#**po#- 800 +o@ .1 +o@ . 28 +$) %-o& 1 #oll
88)000
28)000 u-& 9R.1
18)800 u-& 9R.1
21)000 u-& 9R.1
114)<80
2)428)200
All Buyer
All Buyer
Total 1ll
Hall.burton
Total
6ranks
184)000 Ben1era 4n1onesa. 1an Bor1.r 6ull St.t3:
58<)000
280)000
1<)000
800)000
24)000)000
46<)400
59)<80
82)800
81)600
10)000 u-& %a$pl* &*$*?a F#**po#-
985)<00 A3,E4) B9A . <900
88)000
50)000
81)600
19)569)900
2<)000)000
M22)800.00
M28)000.00 M*%in
M4)000.00 u-& 'all Au%-#alia 3i:* b*%a#
88)000 1 b&% i%i 1<5 p+%
506)000 Ci 3in
9)000
22)000
16)000 u-& Yan-i
18)000 u-& Yan-i
15)000 1 !u% 80 p+%
20)000 i%i 100 p+%/b&% Du-& K*%&a "# Lipp*# -*n!aE
22)000
2)800)000 a#(a p*# 9/10/08 D 1 &( i%i . 85 lb#E) %-o& 9/10 .2.818
62)800
18)000
<6)000
200)000 -ola& an(in) &o2o) $*x-#il) abo-il) $in2a& &a2u pu-i
2<8)000 %-o& 1)8 &a#un(
180)000
88)<00
<<)400
184)800
60)000 J-& Ma#no A 3u*b
500)000
8<)800
5<)800
200)000
- #*H nana
CGA>JEQ u-& All 0u2*#
CGA>JEQ
CGA>JEQ
CGA>JEQ
-
CGA>JEQ
CGA>JEQ u-& l*na) Yani) ,Fli$
25)000)000 *%-i$a%i u-& 50 o#(
602)800 E3TIMA3I
550)000 %-o& 1 box) -*#a&i# o#!*# 9uli
480)000 %-o& 1 box) -*#a&i# o#!*# 9uli
50)000 u-& >*o% n**! . 56 p+%) $in o#!*# 1 ,a&
10)000
251)000 /**! . 2 #oll) %pa#* 2 #oll Du-& R*!pa- A F#**po#-E
40)000 %-o& 5 p+%
28)000
18)000
20)000
1<8)000
48)000
814)800 p*%an !( Ma# 21/11/08
2)<00)000 l*ba# 56 In+ .2<0 #b p*# 20/11/08
65<)800 l*ba# . <9 x 109 +$ D 2880/lb#E 1 #i$ .1.280.000
280)000 $a%u& b*n(&*l 12 no@-08
550)000 Rp.12.000/$-#) u-& bo#!i# i-*&) p*-#o+ina)-#an%-*l
9)000 /o-* . ATK o#!*# &* CITRA M*&a# D-*#$ . 2 $in((uE
15<)800
62)000
29)000
9)000
50)000
18)000
8<)000
11)000
120)000 3-o& 2 !u%
28)000
2)000)000 !u* 6 D*%-08
111)000
148)800
100)000
10)000
14)880)000 ,*# 1/12/08 %/! 1/12/09
180)000
'42!000 3. S.n
1#0!000
1#0!000
4"!000
1!12"!,00
4 am A33!Baker Aalue Blt 1ll
Baker Aalue Blt 1ll
6ree+ort!6ront.er! 2:e@ron 1ll
)B+ro!4n1o Husama 1ll
All Buyer
Nama 2:e@ron!$eo+rolog 1ll
)B+ro 1ll
4"!000
,0!000
,!000 .s. 10 1En! utk @est
100!000
85)000
21)000
6<)000
40)000
40)000
12)800
42)000
880)000 24) 56) 40) l*ba# 168 +$ <95 $-# 80 &( 898 $-#
105)280 D1000x100/168 +$/80 (#x40 &(E
49)<80
49)<80
5<)000 i%i 80 p+%
28)000
<1)000 *la%-i+ 5M 95 #b) u-& To-al
1)289)600
200)000 Min2a& &a2u pu-i) %alonpa%) $in2a& &apa&) bo!#*x "lu A ba-u&
200)000
195)000 u-& %-o&)
120)000
2)800)000 -2p* 88F) l*ba# 56 In+
190)000
51)000)000
848)600 Co@*#all 2544 p+% I580) %i#-/pan-%/?a+&*- 126 p+%I200
12)000 %pa#* pa#- u-& u&u#an pin(i#an %*pa-u
24)000
M15.15
20)800
180)000
18)000
22)800
46)000 u-& %-o&) +a-#i!(*
50)000
5<)800
180)000 pon%-an 2 %-#ip) &o$ix 1 !u%) an-an(in 2 !u%) p#o$a( 1pa&
40)000
<1)000
82)800
82)800
82)200
2)512)800 #( p*# -(l.11/2/09
60)000
<2)000
1)<58)800
Ben1era -alays.a 1ll
Hall.burton 2:e@ron 1ll
2:e@ron 1ll
2:e@ron!6ree+ort 1ll
B( 1ll
25SF Ar1.art:a!6ree+ort 1ll
6ranks 1ll
Hess NusamaCu
25SF 1ll
B( 1ll
28000
1140000
24000 u-& Fi-#i
0lu* D1068E 24 +on*%) =i-*D11<9E 60 Con*%) Y*llo;D1189E 4 +on*%) 1204D6E
CGA>JEQ
CGA>JEQ
0
CGA>JEQ
CGA>JEQ
CGA>JEQ
CGA>JEQ
0
CGA>JEQ
506)000
50)000
910)800 p*%an !( %i%+a
C*@#on
C*@#on
All 0u2*#
/u%a$a?u DJ#(*n-E
52)000)000 *%-i$a%i
1)018)800 *%-i$a%i
6<8)000
880)000 p*n(ii#$an To-al EA, @ia Da#a- b*#an(&a- !# 9&- 8 Ma#-09
418)000 p*n(i#i$an &* C*@#on In!on*%ia 502 Co@) b*#an(&a- 15 Ma#
128)480 bln "*b
1)402)800 1 x 5 $$&
188)640 b*#an(&a- 28 Ma#
180)000
248)400
10)000
20)000
22)000
90)000
40)000
<0)000
24)000
54)000)000
920)180
40)000
580)000 -ana aban(
u-& $*%in $a&* up
58)000
88)000
5<8)000 u-& 3pool 0o#!i#
28)000
140)000
18)000
18)000
44)000
81)000
80)000
18)000
100)000 R*H E&o
45)<80
6<)800
20)000
18)000
100)000 0al%*$) Tola& an(in) Ko$ix
280)000
500)000 ,*# M*i 2009 - /op-09
40)000
4<)800
4<)800
4<)800
9<)800
49)000
14)000
14)000
28)000
80)000
80)000
200)000 %apu) &an*bo) %abun +u+i -an(an/+u+i pi#in() p*$b*#%i lan-ai) po#%-*x) &ain p*l
500)000
90)000 #*H 20 p+%
200)000 o%&a!on 1%-#ip) &o2o 2 !u%) pon%-an 2 %-#ip) +oun-*#pain) $in2a& &2 pu-i
80)000
5<)000
88)000 4 ba#i%
2)406)000
88)000 i%i 80 p+%
25)000 i%i 80 p+%
50)000
48)000
506)000 u-& pa+&in(
20)000
6)000
50)000
2)000
<)000
58)000
54)000)000
822)800
88)200 u-& A00
<8)000 u-& Fa?a#
2)400)000 !u* 14 9uni 2006
928)000 !u* 12 9uli 2009
2)500)000 !u* 12 9uni 2009
28)000
42)000
4<8)000
466)800
1)40<)600
pu-i
DFMa#in*
RF0lu*
0lu*
>F0lu*
0lu*
0#o;n
B#**n
B#**n
0>u*
100)000
84)000
80)000 u&u#an A4A Folio
24)000
58)000
80)000
198)000 u-& Ko$ Ri+&a
8)000 u-& $*%in +u--in(
150)000
1<0)000 u-& ba#-a++&
8<9)600 TFR*!D1049O12E) 0la+&D1180O12E) ,u-iD11<9O12E) 1084O6
82)800
1)189)200
150)000
1)800)000 B9A . 6000/KB) Min D*li@*#2 400 KB ) pan?. 480 $-#/80 &(
50)000 $in2a& &a2u pu-iK+oun-*#pain-) p#o$a(
40)800
26)000
195)000 u-& %-o&
120)000
5<)000
48)000
82)800
2)800)000 %-o& p*# 9/</09 . 1.890 p+%
4)890)000 9 bal -1 bal u-& %pa#*
260)000
50)000
188)000
2)800)000 ,. 50) >.56 In+
68)000
28)000
68)000
98)000
98)000
98)000
150)000
108)000
162)800
55)100)000
1)291)800
1)800)000 B9A . 6000/KB) Min D*li@*#2 400 KB ) pan?. 480 $-#/80 &(
80)000
8)400
2)000
16)000
8<)000 u-& &*$*?a -*#alo(
890)000
1)<58)800
&o%on(
&o%on(
4 !:n 8/8) 1 !:n </8
i%i 1 +on* O 5000 2a#!%Da%-#aE
1 +on*O2<00 2a#!
1 b&% i%i 6 Con*) 1 +on* . 8000 $-#)F R.0lu* .#*-u#n
452)000
1)048)800
<)400 3+#*;/ 0au- /o.18DFux*! Kni"* 3*- 3+#*;E
80)000
28)000 I%i 80 ,+%
<8)000 I%i 12 p+%
8)800
20)000 u-& ,F,#i
482)800 1 ?a+&*- D4< in+E A Co@*#all F#**po#- O 4 #oll u-& ?a+&*-
414)000
50)000
24)000
180)000
180)000
500)000 u-& Fil-*# Ai#
44)000
195)000 u-& 0>T
15)000
60)000
18)000
40)000
12)000
5<)518)900 *%-i$a%i
4)000
5)000
n**! . 4.86 $-#
n**! . 6.48 $-#
82)800 %-o& &o%on(
5)000)000 Ma%i p#o%*%
<)800 I%i 12 p+%
50)000 Ci %in
1)059)880
8<9)000 u-& F#**po#-
506)000
2<)800
2<)800
86)400
86)400
1<1)400
86)400
86)480
1<2)800
228)000 T(l. 9 3*p- !ia$bil) %*nin pa(i !i&*$bali&an D&* 7bo# E
106)000 !i Jni@*#%al
551)200
140)000 To2olon
240)000 A%-#a D!p-n2a 60/5E
55)000 1 Du% i%i 80
528)000 u-& bo#!i#
855)9<8 p*$ba2a#an %*-iap -(l.8
54)000)000
280)<00 Co@) %i#-) ?a+&*-
5<)800 u-& Co@ F#**po#-
16)000 u-& Ci-i+
16)000 u-& Ci-i+
80)000
<8)000
<8)000 u-& K3
<0)000 u-& K3
<6)000 u-& K3
240)000 u-& Ci-i+
96)800 u-& K3
160)000
1)40<)600
<80)000 44 in+ . 520 #b) 56 in+ D260 R0E
180)000
180)000
14)800
50)000
56)000
12)000
10)000
20)000
28)000
180)000 -ola& an(in) bal%*$) +oun-*#pain) $in2a& &a2u pu-i
195)000
1)8<0)000 1 x 4 $$&
882)000 11<9D24E) 10<2D6E) 11<4 D6E) 1065D4E
54)800)000 *%-i$a%i
8<8)000 *%-i$a%i
855)9<8
24<)000 u-& In!ou%a$a D>ab+oa-% 6 p+%I2)2 $-#E
<-9an-0< ,la%-i& ,,-04 6=a2an(6 80 K( Rp18)000
ATK-l*$ 6 p+% Rp1)800
,ulp*n "a%-*# 1 !o:*n Rp1<)000
>a&ban 5 !o:*n Rp<2)000
Map ,la%-i& 2 pa& Rp12)000
I%i 3-apl*# 1 pa& Rp25)000
9a#u$ D0 x 1C14 60 p+% Rp81<
9a#u$ D0 x1 C18 80 p+% Rp81<
9a#u$ D, x8 C16 80 p+% Rp81<
9a#u$ D0 x 1C16 80 p+% Rp81<
Kapu# K*lin+i 8 !u% Rp10)000
Kain J3A D#ill-541 D-#an%"*#E 8 bal Rp458)000
Kab*l 0*l!*n K AM, 1 !u% Rp800)000
In-*#linin( 6M*(alon6 -80 / K00 D/on-o@*nE -anpa l*$ 1 #oll Rp<8)000
8-9an-0< G*l+#o 1 in+-i-a$ 1 #oll Rp68)000
19-9an-0< K*#-a% Ma#&*# 88 K( Rp6)180
Bun-in( *a(l* 1 !o:*n Rp48)000
,K0 0M=
,K0 Mo-o# Yan-iD>oanE
1-F*b-0< 7!n*# Folio 60an-*x6 1 !o:*n Rp280)000
Kal&ula-o# u/ E#$aK3u%i 2 uni- Rp80)000
,*#pan?an( 3IJ,/,*$ba#uan 1 Rp1)000)000
To-al
9-F*b-0< Min2a& $*%in bo#!i# K $*%in ?ai- 8 li-*# Rp12)000
15-F*b-0< 3T/K ,an-*# K,K0
,K0 0M=K9a%a
,K0 Mo-o# Yan-i
A%u#an%i 0M=
A%u#an%i ,an-*#
A%u#an%i T#u&
3*#@i+* Ki?an(
3*#@i+* ,an-*#
3*#@i+* T#u& K Ban-i 7il
Tlp ,u#i /*x% #$ ibu lu+2
>i%-#i& ,u#i /*x% #$ ibu lu+2
,ul%a F#*n Mba /a
3u#a- K*-*#an(an pin!a !a#i &alu#aan
10-Ma#-0< ATK - 3-apl*% 'D-10 2 Rp1<)000
10-Ma#-0< ,ap*# Clip /o.1 1 ,a& Rp28)000
Di%&*- 1 ,a& Rp28)000
-*$pa- %a$pa 2 ,a& Rp<)000
F** 0p&.A(u% To%iba Rp280)000
,*#pan?an( =E0 3i-* In%pi#an
To-al
12-F*b-0< K*an(o-aan KADI/ DA,4KE Rp508)000
/*; G*l+#o 1 in+ -;i-* 1 #oll
A!! 0*nan( An-*la% 1069 12 Rp12)500
1186 4 Rp12)500
Kain J3A D#ill-541 50 M*-*# Rp14)800
1<-F*b-0< Kain J3A D#ill-542 60 M*-*# Rp14)800
26-F*b-0< Kain J3A D#ill-545 60 M*-*# Rp14)800
15-F*b-0< 3pa#* ,a#- M*%in 3napKMu# 1
26-F*b-0< ,anb*l- 45 4 ,+% Rp12)000
9a#u$ TG x 64C14 8 ,a& Rp20)<00
9a#u$ TG x 5C20/49 8 ,a& Rp21)600
26-F*b-0< T1 128 C14 80 p+% Rp2)160
ATK .
26-F*b-0< ,ulp*n Fa%-*# 'i-a$ 1 !o:*n Rp1<)000
26-F*b-0< ,ulp*n %-an!a#- 1 !o:*n Rp10)000
26-F*b-0< Tin-a ,*#$an*n--R*""il i-a$ 2 !u% Rp<)800
10-Ma#-0< A++o ,la%-i& 1 ,a& Rp18)000
Tap* Ca-#i!(* >ab*l ,#in-*# 1 #oll Rp25)000
26-F*b-0< 0u&u Tuli% 42 lb#-0i( 0o%% 1 pa& Rp28)000
25-Ma#-0< GIM - p*$b*#%i -oil*- 5 ,a& Rp2)590
3pon% +u+i pi#in( 2 ,a& Rp4)1<8
25-Ma#-0< 3abun Cu-i -an(an 2 ,a& Rp4)990
To-al
20-Ma#-0< 3-op*# bula- DI%i 292 p+%E 1 ,a& Rp88)000
20-Ma#-0< Top 3-op*# 1 ,a& Rp68)000
26-F*b-0< ,i%au KM 6Tai;an 1 !o:*n Rp68)000
1<-Ma#-0< 0a2(on +ai# 900 $l 1 &al*n( Rp41)800
N ,i%au 0a#-*x - 810 1 Rp118)000
N 0au- 2 Rp8)000
N Ka#*- Du!u&an 6 Rp6)000
An((a#an ,*#.12/5/0< %/! 24/5/0<
22-Ma#-0< Kapu# K*lin+i 4 0ox Rp11)800
9a#u$ T1 x 1 C16 1 ,a& Rp16)280
0u&u ,*-a 9a&a#-a 1 bu&u Rp228)000
,la%-i& K#*%*& 5 ,a& Rp1<)000
9a#u$ TAB BJ/ -/1 1 ,a& Rp19)000
29-Ma#-0< 3*#@i+* Ko$p#*%%o# 1 Rp500)000
3pa#* ,a#- M*%in 3nap-!i la% 1 ,+% Rp80)000
Ka#-on Dupl*x 800 (#a$ 200 lb# Rp2)060
Min2a& M*%in 10 li-*# Rp12)000
0*nan( 40/5 3a(* B#**n 8 !o:*n Rp88)000
,*n+il 20 1 !o:*n Rp11)000
,*n(apu% ,*n+il 1 pa& Rp20)000
A++o b*%i 1 ,a& Rp1<)000
K*#-a% A4 3ina# Dunia <0 BR 8 Ri$ Rp21)<00
Ka#-u Ab%*n%i 1 ,a& Rp9)000
3ola-ap* &*+il-,an"ix 1 ,a& Rp<)800
1<-Ma#-0< Ba#a$ 8 &a#un( Rp40)000
,*la$pun( ai# 3A/-E 2 p+% Rp210)000
25-Ma#-0< ,*l2 an &ain 1 ,+% Rp15)950
25-Ma#-0< ,*l2 an Ka#*- 1 ,+% Rp1<)400
25-Ma#-0< 3i&a- >an-ai 1 Rp15)200
3i&a- -oil*- 1 Rp18)900
+an+*l Kan*bo 2 p+% Rp6)000
25-Ma#-0< =I,7> bo-ol 1 b-l Rp<)240
=I,7> R*""il 1 ,a& Rp4)950
,*n-un(an %a-pa$ 1 ,+% Rp28)000
18-Ma#-0< Bolo& u-& 3a-pa$ 8 Rp80)000
3*#@i+* Ko$pu-*# Mba Yani 1 ,+% Rp1)000)000
!( ,7 /a$* +a#!% 10 0ox I88000 10 box Rp88)000
Ka#-on 0ox 800 0ox Rp<)480
To-al
A!! Kan+in( pla%-i& 2 +$ 1 pa& Rp21)000
,>A/ An((a#an 26/5 %/! </4 200<
2<-Ma#-0< ,*#pan?an(an &*a(*nan DA>E
,*#pan?an(an Do$i%li 7"i+* - ,u#i
3*#-i"i&a%i KADI/ %ub bi!an( lainn2a K ,*#l*n(&apan 2 %#- Rp1)000)000
3ala#2 ,#o!u&%i Ma#F0<
0uan( b*nan( 1)849 Co@ Rp280
7!n*# &*+il 1 !o:*n Rp<<)000
3-abillo 1 pa& Rp88)000
'ol! ,un& 1 p+% Rp12)800
Cu--*# &*+il 5 p+% Rp<)800
K*#-a% Ma#&*# 60 K( Rp6)280
A!! 28/5 3*#@i+* D(an-i &a+a pin-u -#u& 2( p*+aE
A!! /ana 28/5 In-*#linin( 0A0JD 88 F 20 #oll Rp180)000
A!! Mila 29/5 G*l+#o 1 In+ 1 3*- Rp<8)000
To-al
,>A//I/B A/BBARA/ 16 A,RI> 3/D 28 A,RI> 200<
15-Ap#-0< (er+anCangan member T)ND)0 5NF4N) Rp800)000
200 ,+% Rp18)<00
1600 2a#!%-21/8/0< A0$5 (ANT)S 8 ka.n 2otton 7 5range utk 6ront.er 2)<00 Ya#!% M1.<8
8-Ma2-0< (last.k kresek 2 pa& Rp9)000
14-Ap#-0< Benang ,0=2 <:.te 7AST0A 8 !o:*n Rp90)000
Ael3ro 4 .n3: 7<:.te %1 roll H 2" meter& 1 %*- #oll Rp68)800
a!! (last.k ((704 ?9ayang? 28 K( Rp18)800
+last.k 2Kg I17."00
+last.k 22 Kg I.17.000 .s. 42 s:eet
D( "0J ke 2ay.re =(5 8 Kor T5(4 ?6ront.er?
A/BBARA/ - /E= ,ER 26 A,RI> 200<
4-Ma2-0< Das :uCan=mantel 8 p+% Rp62)800
Salary (ro1uks.
Buang benang 2)446 +o@ Rp280
8-Ma2-0< Selota+e 2 !:n Rp21)800
Toner t.nta 6aB %Q2,12 A& 1 Rp894)000
Toner t.nta +r.nter laserCet 1100 %2 402 A& 1 Rp869)800
-es.n -erro< Style No.-$7'U Ser. No.2,#0#
PLANING ANGGARAN - PER 1 - 12 MEI 2007
A/BBARA/ Y>> YB 0E>JM DI0E>I
Y( >alu 4nterl.n.ng BABUD ## 6 10 #oll Rp180)000
884)100 Toner t.nta 6aB FaserCet '0'0 %Q2,12 A& 1 Rp894)000
889)900.00 Toner t.nta +r.nter laserCet 1100 %2 402 A& 1 Rp869)800
Buku ()TA 1 Rp280)000
/E=-A/BBARA/
/E= 10 >i-*# Rp11)000
S+are+art %+.sau barteB! -ur BarteB! gg. mes.n! -ur s3o3.! karet tatakan mes.n! tutu+ m.nyak obras& 1 %*- Rp180)000
22-Ma2-0< Do.n 1!4 %msn D0 1& 1 Rp12)000
Stu1 S3re< '."7 1 Rp40)000
Kun3. F 1 Rp10)000
25-Ma2-0< -ur BarteB 7 S3re< 10,12002 %us1 0.,0 B r+.#,#0& 1 Rp8)800
11-Ma2-0< Karet tatakan 6 p+% Rp4)000
11-Ma2-0< Tutu+ m.nyak 1 p+% Rp<)000
-ur Seko3. 8 %*- Rp12)000
(last.k +a3k.ng 7 (olybag 80 K( Rp1<)800
22-Ma2-0< HAN$ TA$=TA$74T ukuran "0 B 100 +3s 2 ,a& Rp59)000
Ka.n USA D04FF BFU)7'41 Kor H4T)K 60 M*-*# Rp14)800
12-Ma2-0< Benang Bor1.r Antelas %10,H24! 10,H,L 10"#H,& 56 +on*% Rp12)500
Darum 8
22-Ma#-0< DB B 1 N5.14 2 pa& Rp<)<00
DB B 1 N5.1# 2 ,a& Rp<)<00
D( B " No.1, 5 ,a& Rp<)640
TA B ,4 No.14 5 ,a& Rp20)080
A!! Carum -erro< 2 p+% Rp18)000
I&lan &olo$ - >o;on(an K*#?a 3ab-u 19/8/0<
T*lpon) ,>/) !ll - p*$ba2a#an M*i
11-Ma2-0< A%aan ,i%au Cu--in( 1 !u% Rp45)000
N ,i%au KM 8 in+ 1 ,a& Rp89)000
-.nyak -es.n 7 kurang " l.ter
-!& !ian((a#&an #an-ai &*+il 1 $-# Rp<)800
T7TA>
0*lu$ !ila&%ana&an
3u!a !ila&%ana&an/!ib*li
/*; an((a#an
/E=-A/BBARA/ D28 M*i %/! 9 9uni 200<
28-Ma2-0< 1 Rp500)000
D-(lp*n(a?uanE 1 Rp1)<00)000
1 Rp2)190)000
ser@.3e (ant:er %b.aya 7 0es.ko Sen1.r.& kla.m A2A 1 Rp180)000
2 ,+% Rp8<8)000
1 ,+% Rp880)000
Ser@.3e A2 oKK.3e 7 StaKK 2 uni- Rp40)000
Benang Bor1.r?Antelas? 12 Con*% Rp12)500
120#
0anta. utk lemar. ;ant. 2 ,+% Rp<)800
(last.k Kresek ?F5K5? 8 pa& Rp1<)000
s+are+art 8 Se+atu uk 81=# 10 p+% Rp10)000
S+are+art 8 Se+atu b.asa M 10 ,+% Rp10)000
s+are+art 8 $.g. D0.1 10 ,+% Rp9)000
Darum DB B 1 G14 5 pa& Rp<)<00
TQ B 1 G 1, 1 pa& Rp16)200
(.nset 1 p+% Rp12)000
SAFA0; (05DUKS4 -)4 2007 2# ()0S5N %)ST4-AS4&
Buang benang 1)546 +o@ Rp280
ATK 8
(ul+en Kaster 2 !:n Rp1<)800
(ul+en (.lot 2 !:n Rp12)000
Fakban ben.ng ?Da.maru? 4 !:n Rp<2)000
2lear slee@e 7 ma+ +last.k ben.ng 2 !:n Rp12)000
2lear Hol1er 1 p+% Rp22)000
B.n1er 2l.+ No.107! No.111! No.1"" I ' +ak 9 pa& Rp5)000
T.nta +ermanen :.tam>b.ru 2 !u% Rp<)800
T5TAF
An((a#an %*b*lu$n2a 2( b*lu$ !ib*li/bl$ !ila&%ana&an
(last.k +olybag 80 K( Rp1<)800
In-*#linin( 10 #oll Rp180)000
K*a(*nan DA>E
0u&u ,ETA 1 Rp280)000
9a#u$ M*##o; u-& bo#!i# 2 p+% Rp18)000
Ka.n USA Dr.ll 7Blue %'41& 7 2 Bal 60 $*-*# Rp14)800
&*&u#an(an ARB7 ,A/TE3 -Co--on 7#an(* 1)200 2a#!% M1.<8
+er+anCangan K40 mob.l BoB +er.o1e , bln 7 1ue 1 Cun707
+er+anCangan N(4K 7 1ue Cul 07 %+aka. Casa ?(4N4F4H?&
(er+anCangan (aCak=(KB K.Cang Kr.sta B 24'1 4B %+aka. Casa ?(ak :am.1/&
Asurans. 5KK.3e (eCaten (er # me. s=1 1 okt 707 %en1osment to (A0&
Asurans. K4DAN$ (er. 4 Cul 707 s=1 4 Dul70#
Ban mob.l (ant:er ?TuranEa? 1"=,"7014
Ban mob.l K.Cang kr.sta ?$o1year? 1"=," 701"
J,-DATED ,ER 6/4/0<
A/BBARA/ 3E0E>JM/YA YB 0E>JM DI0E>I/DI>AK3A/AKA/
26-Ap#-0< In-*#linin( 0A0JD 88 F 10 #oll Rp180)000
0u&u ,*-a 9a&a#-a 1 bu&u Rp228)000
,*#pan?an(an &*a(*nan DA>E
3*#-i"i&a%i KADI/ %ub bi!an( lainn2a K ,*#l*n(&apan 2 %#- Rp1)000)000
18-3*p 9a#u$ D, x 8 C16 5 pa& 10)480
Ro-a#2 $*%in 0a#-*x 1 uni- 148)000
3-apl*# 1 p+% 18)000
0*nan( %*;in( - Y*llo; 2 !o:*n
0*nan( %*;in( - blu* 2 !o:*n <0)000
,ulp*n Fa%-*# 2 !o:*n 1<)000
Tip-Ex ,*n-*l 6 p+% 18)000
0*nan( 60/2 ;i-* 8 !o:*n <8)000
0*nan( 40/2 -blu* 2 !o:*n <0)000
%&o+i 4 p+% 12)000
,in%*- 1 4)000
>a&ban Dai$a#u 4 %lop 52)000
To-al
Rp900)000 1 K( i%i <9 %**-
Rp9)000
Rp1<)000
Rp216)000
Rp24)000
Rp25)000
Rp49)020
Rp40)880
Rp40)880
Rp40)880
Rp80)000 1 !u%
Rp2)1<8)000 1 balO50 $*-*#I14800
Rp800)000 u/ %*--in( >A/
Rp<8)000 u/ bo#!i#
Rp68)000
Rp4)828)8<0
Rp586)<00
Rp48)000
Rp2)800)000
Rp1)180)000
Rp280)000 To&o ,an+a 9a2a
Rp100)000
Rp1)000)000
Rp5,401,700
Rp60,000
Rp1,308,000 o/ 0p&.a$i!-3un-*#
Rp2,400,000
Rp195,000
Rp1,355,250 pai! 8/5/0<
Rp880,875 pai! 8/5/08
Rp958,500 pai! 8/5/09
Rp475,000
bl$ !p- in"o#$
Rp370,000
Rp350,000 *%-i$a%i
Rp500,000 *%-i$a%i
Rp50,000
Rp200,000 a+-ual .800.000
Rp34,000 u/ Yan-i K E@i
Rp25,000
Rp25,000
Rp14,000 u/ E@i
Rp250,000 3*--in( T*lp 7"+
Rp200,000 &* "ab*#'o%- p*#-9un-D*%F0<
Rp9,650,625
p*#-$a#-"*bF0<
Rp147,600
Rp49)200
Rp458)000
Rp870,000 &* E@i 20 F*bF0<) -#an%" 22/2/0<
Rp870,000 AM0I> 15/2/0<) -#an%" 2/5/0<
Rp118)000 #*Hu*%- ,a& ,#i
Rp48)000
Rp105)800
Rp108)000
Rp108)000
Rp1<)000
Rp12)000
Rp18)000
Rp18)000
Rp25)000
Rp28)000 1 pa& i%i 8 bu&u
Rp<)1<0
Rp8)580
Rp9)980
Rp618)000
Rp88)000 J-& In%ul*- Co@ 'allibu#-on
Rp68)000
Rp68)000 u-& +u--in(
Rp41)800
Rp118)000
Rp10)000
Rp56)000
Rp46)000
Rp16)280
Rp228)000 u-& D#i@*# %! b*li 2 pa& 12/5/0<
Rp81)000 1 pa& i%i 21 lb#
Rp19)000 1 pa& i%i 8 p+%
Rp500)000 #*Hu*%- ,a& p#i
Rp80)000
Rp412)000 I #i$ Rp.1050.000) u-& ,ola p#o!u&%i
Rp120)000 8 li-*# 18/5/0<
Rp428)000
Rp11)000
Rp20)000
Rp1<)000 u-& Fillin( Do&u$*n) !ll
Rp108)800
Rp9)000
Rp<)800
Rp200)000 u-& "il-*# ai# o""i+*) 1 &a#un( 80 K(I800
Rp420)000 Ci 3in
Rp15)950 u-& l-.5 bl$ a!a
1 ,a& i%i 10 p+%) b*li 50 p+% I2.0<0 -(l.26/2/0<
+a#i !i *+*#an) &#n !i poin- $a-+in( +olo# a!!
Rp600/+on*%
Rp1<)400 u-& %*!o-/%*#ap ai# !i lan-ai
Rp15)200
Rp18)900
Rp12)000 -!& ?a!i &#n %! a!a
Rp<)240
Rp4)950
Rp28)000 u-& %*+u#i-2
Rp280)000 ,a& Mu b*li !i p%# $in((u
Rp1)000)000 !i in-*(#a%i
Rp880)000
Rp5)<28)000
Rp8)091)880
Rp21)000 pa%pa$p#*%
Rp1)800)000 Du* -(l.29 Ma#F0<
Rp500)000 Du* !a-* -(l.5 ap#ilF0<
Rp2)000)000 Du* !a-* -(l.26 ap#ilF0<
Rp21)000)000 -o-al &a#2 p#o! 26 o#(
Rp58<)280 0Fb*nan( 1.849 +o@I280
Rp<<)000
Rp88)000
Rp12)800
Rp22)800
Rp5<8)000
Rp280)000
Rp5)600)000
Rp<8)000
Rp29)684)280
Rp800)000 ,*# - Ap#il 200< %/! Ma#*- 2008
Rp1)8<0)000 %i%a p*$ba2a# . 2 ;**&% %- -*#i$a in@oi+*
M4)<28.00 *%-i$a%i D*li@*#2 20 M*i 200< Dpai!.C0DE
Rp18)000
Rp480)000 b*li 5 !o:*n) 1 +on*%O8000 2a#!%) I98.000
Rp68)800 u-& K3) %! b*li
Rp462)800 a#i ini b*li
Rp5)6<5)<28
%*!an( p#o%*% +*-a&) -*#$ pa2$*n- 2 ;**&%
%- -*#i$a b#(Kin@oi+*
%*!an( p#o%*% +*-a&) -*#$ pa2$*n- 2 ;**&%
%- -*#i$a b#(Kin@oi+*
Rp512)800 ,a& Mu) 9un) ,a& Anan() Ri%an() ,a& I;an
Rp22)<94)<00 #*al
Rp611)800 2260 a!! 186
Rp45)000
Rp894)000
Rp869)800
Rp24)928)800
Rp1)800)000 0a#u !ib*li 10 Roll)
Rp894)000 bl$ o#!*# &#n $% bi%a !ipa&ai
Rp869)800 bl$ o#!*# &#n $% bi%a !ipa&ai
Rp280)000 !i(#a$*!ia bl$ a!a %-o+& %/! %&#
Rp110)000 *li 8 l-# I11000 !i ERA
Rp180)000
Rp12)000 !i 0#o-*#%in!o
Rp40)000 an(&a-an $*%in 9R.1
Rp10)000 %*#@i+* $*%in
Rp8)800
Rp24)000
Rp<)000
Rp60)000
Rp8<8)000 u-& %-o+&) %i%a %-o+& O 11 K( D924 lb#E
Rp<8)000
Rp8<0)000 -(l.8 M*i &ain !ia$bil
Rp442)800 p*%an !( I&a
Rp18)400 1 pa& i%i 10 p+% -ERA
Rp18)400 2 pa& i%i 10 p+%-ERA
Rp22)920 5 pa& i%i 10 p+%-Jni@*#%al
Rp60)240 5 pa& i%i 10 p+%-Jni@*#%al
Rp56)000 Rp115)960
Rp1)188)000
Rp<)062)149 D*-ail !i Fil* In!a
Rp45)000 i%i 100 p+%
Rp89)000 i%i 12 p+%
Rp<)800 u-& l*$a#i &ain 2an-i
Rp14,298,209
Rp500)000 ,*# 9uni %/! D*% 0<
Rp1)<00)000 p#o%*% 9uni-0<
Rp2)190)000 !u* 14 9uni 0< D,K0.2.150.000 K 9a%a O50.000Ka++/+*& ,T.28.000E
Rp6)012)600
Rp2)100)000 !u* 4 ?ul -0<
Rp180)000 &* b*n(&*l ART'A3 &*$an(
Rp1)180)000
Rp880)000
Rp80)000 %! !i&*#?a&an -(l.14 M*i-0<
Rp14<)600
b*li 26/8/0<
Rp18)000
Rp88)000
Rp100)000
Rp100)000
Rp90)000
Rp25)100
Rp16)200
Rp12)000 JTK Ana p#o!u&%i
Rp21)800)000
Rp556)800
Rp58)000
Rp24)000
Rp288)000
Rp24)000
Rp22)000
Rp2<)000
Rp18)000
Rp5<)595)000
Rp8<8)000
Rp1)800)000 %! b*li 10 #oll) an((a#an 20 #oll
Rp1)800)000
Rp280)000 %-o+& bl$ a!a
Rp56)000 %-o+& bl$ a!a
Rp8<0)000 %-o+& bl$ a!a
M2)100.00 %! !i&i#$ 1600 2a#!%
Rp1)800)000 ,AK ACA/ 3D' 0E>I 10 R7>>
Rp228)000 %-o& !i (#a$*!ia &o%on(
Rp1)800)000 $% !l$ p#o%*%
Rp2)000)000
Rp8)828)000
51)580 E#$a
148)000
18)000 >*na
- u-& T#an%-*l
140)000 u-& 'i-*&
54)000
90)000
5<8)000
140)000
48)000
4)000 u-& $a#no
128)000 1 %lop i%i 6 #oll
1)180)580
$% !l$ p#o%*% 3JDA' TRA/3FER O
928000 D 1 %#- 2( !ip*#pan?an() an((a#an
&u#an(i 1 ?-E
T(l /a$a 0a#an( 1-2 3a-uan ,#i+*/,+%
M*-*#an 60u--*#"l26 1 >u%in Rp8)800
4-D*+-04 A%aan pi%au6181C2-2 80 ,+%
11-D*+-04 Kain Taipan D#ill A-058 8 M-# Rp18)000
0*nan( An-*la% - Y*llo; D1008E 6 Rp12)500
M*#a D1049E 12 Rp12)500
,u-i D11<9E 24 Rp12)500
0*nan( pu-i 40/2 2 >u%in Rp6<)000
0*nan( A%-#a -pu-i N D,Fp#iE 2 >u%in Rp16)600
Mu# %*&o+i 9#.II 10 Rp1)280
9#.D0 x 1C 14 50 Rp888
12-F*b-08 Bun-in( 6 Rp12)000
19-F*b-08 0*nan( An-*la% - M*#a D1049E 24 Con*%
,u-i D11<9E 24 Con*%
3il@*# D11<4E 5 Con*%
Y*lo; D1008E 6 Con*%
B#**n D1288E 4 Con*%
R*! D1194E 4 Con*%
0*nan( ,u-i 40/2 2 >u%in Rp<0)000
In-*#linin( 50 2a#!% TK 7#+i! 8 Roll Rp160)000
,i%au 0a#-*x 2 Rp21)000
Ro-a#2 oo& Du/ $*%in ba#-*xE 1 Rp18)800
9R II 1
Co#on( $*%in ?ai- 1)8 in+ 1 Rp<8)000
Co#on( Man%*- 1 Rp<8)000
8-Ma#-08 0*nan( An-*la% - Ro2al 0lu* D1284E 12 Con*% Rp12)500
0la+& D1180E 24 Con*% Rp12)500
G*l+#o 26 Dbla+&E 8 #ool
9a#u$ DC 4 2< C14 80 ,+% Rp1)655
19-Ma#-08 Kain 9apan D#ill - R*! D<22E 40 M-#
Kain J3A D#ill - 0lu* D541E 660 M-# Rp15)800
Kain J3A D#ill - R*!D<21E 20 M-# Rp15)800
Kain Taipan D#ill - B#*2 DA-508E 11 M-# Rp18)800
0*nan( An-*la% - ,u-i D11<9E 24 Con*% Rp12)500
0i#u D1065E 6 Con*% Rp12)500
Ka#-u Ab%*n%i 100 >0R Rp8)000
,ulp*n "a%-*# 1 Do:*n Rp18)000
26-Ma#-08 0*nan( An-*la% Con*%
0i#u D1061E 6 Con*% Rp12)500
>FMa#in* D1069E 24 Con*% Rp12)500
3a(* B#**nD1292E 6 Con*% Rp12)500
9a#u$ D, 4 8 C16 50 ,+% Rp8)880
9a#u$ D, 4 8 C14 <0 Rp8)880
9a#u$ D0 4 8 C14 80 Rp8)880
9a#u$ u/ $*%in M*##o;
Ela%-i+ 26 D=i-*E 100 2a#!% Rp49)000
G*l+#o 1)86Di-a$E 1 #oll Rp98)000
Kain 9apan D#ill - Da#& Ma#in* D512E 860 Ya#!% Rp16)800
Kain 9apan D#ill - Da#& Ma#in* D52<E 20 2a#!% Rp16)800
To-al
2-Ap#-08 ATK
3-#appin( Tool
9a#u$ u/ M*##o;
Lipp*#
Ela%-i+ 26 D=i-*E 2 Roll
9-Ap#-08 0*nan( An-*la%
B#*2 D1524E 4 Con*%
0lu* D1096E 4 Con*%
Y*llo; D1008E 4 Con*%
7#an(* D1048E 6 Con*%
,lu$ R*! D1084E 24 Con*%
3pa#* pa#- 9#.II o-o$a-i+ 1 Rp20)000
,la%-i& %a$pa 1 K( Rp16)000
7!n*# K;- 63a&a-o6 1 lu%in
0lu* D1284E 12 Con*% Rp12)500
>FMa#in* D1069E 6 Con*% Rp12)500
0u&u 0IB 0o%% 1 ,a&
8-Ma#-08 Kain 3a&u#a 10 $*-*#) 2*llo; 10 $*-*#
Kain 3a&u#a) ;i-* 5 #oll Rp200)000
0*nan( u/ bo#!i# D&*nu#E 1 Do:*n
K*#-a% A4 10 Ri$
3-i+&*# To$ A 9*#2 1 pa&
Ti+&%in 1 ,a& Rp<)800
Kapu# ,*n+il 6Dia$on!6
9a#u$ u/ $*%in bo#!i# D0 x K8-16 20 ,+%
50-Ap#-08 Fil$ Fax-K4-FA156A 1 #oll Rp158)000
I%ola-i" 6,an"ix6 1 >u%in Rp22)800
0*nan( 0o#!i# 6An-*la%6.
0lu* D1065E 16 Con*% Rp12)500
0lu* D1068E 4 Con*% Rp12)500
Co&la- $u!a D1151E 4 Con*% Rp12)500
0i#u -ua D1069E 6 Con*% Rp12)500
,u-i D11<9E 12 Con*% Rp12)500
Ro2al 0lu* D1284E 12 Con*% Rp12)500
'i?au D1128E 8 Con*% Rp12)500
'i?au D1116E 12 Con*% Rp12)500
'i?au D1292E 4 Con*% Rp12)500
'i?au $u!a D128<E 4 Con*% Rp12)500
0*nan( ,u-i 40/2 2 >u%in
9a#u$ D0 4 1 C14 <0 Rp90<
9a#u$ DC 4 2< C14 50 Rp1)6<6
14-Ma2-08 In-*#linin( 6$a2olon6 8 #oll Rp160)000
0*nan( B#*2/%il@*# 40/2 6Bun:*6 12 Con*%
0*nan( ,u-i 40/2 6Bun:*6 12 Con*%
0o-ol Min2a& 2 Rp4)000
0*nan( 0o#!i# 6An-*la%6.
1069 D0i#uE 12 Rp12)500
11<9 Dpu-iE 12 Rp12)500
1180 Di-a$E 12 Rp12)500
1049 D$*#aE 12 Rp12)500
1084 Dplu$ #*!E 12 Rp12)500
109< Dbi#uE 4 Rp12)500
D, x 8 C14 80 Rp900
,oliba( u/ ,a+&in( 5 bal Rp500)000
21-Ma2-08 3pa#* pa#- 3nap 0u--on% 1
,in 3*-
0*nan( 20/2 0lu* - 6046 12 Con*%
Dina$o 6Yua%a6 1 Rp250)000
Min2a& $*%in
4-Ma2-08 ,u-i 40/2 2 >u%in Rp80)000
,u-i 20/2 1 lu%in Rp80)000
0lu*-6046 20/2 1 lu%in
0*nan( 0o#!i# 6An-*la%6.
,u-i 11<9 6 Con*% Rp12)500
3a(* B#**n 40/2 1 K( Rp28)000
Kapu# ,*n+il 6Dia$on!6 1 lu%in
9a#u$ D, x 8 /o.16 2 pa& Rp9)000
9a#u$ D, x 8 /o.1< 10 ,+% Rp900
9a#u$ TG x 64 /o.14 5 pa& Rp21)800
9a#u$ J7 x 115 /o.16 5 pa& Rp11)258
Ka#-u Ab%*n%i 100 Ca#!
,ulp*n "a%-*# 1 lu%in
3ablon K3 24 ,+%.10.000 24 Rp10)000
,la- 9R II DF/D 9R II 1/4E 2 Rp12)000
3*pa-u u& 1/4) (*-1/8 8
11-9un-08 >a&ban 4 Rool Rp52)800
>*$ ,o;*# Blu* 2 ,+% Rp1)800
14-9un-08 G*l+#o ;i-* 26 YKK 2 %*- Rp68)000
Ba% Elpi?i 2 -ab Rp85)000
28-9un-08 ,la%-i& ,,-04 D58x80E 5 bal Rp290)000
9a#u$ J7 x 115 /o.16 50 ,+% Rp5)446
9a#u$ D, x 8 /o.16 50 ,+% Rp920
9a#u$ DC x 2< /o.14 50 ,+% Rp1)<14
9a#u$ D0 x 1 /o.14 80 ,+% Rp920
,i%au Cu--in( 86 1 pa& Rp64)000
A$plop polo% 69a2a6 2 pa&
,ulp*n $*#a 1 lu%in Rp9)000
I%ola-i" u/ pa+&in( 1/2 x <26 2 lu%in Rp28)000
0*nan( An-*la% 12 Con*% Rp12)500
>a&ban &*#-a% 9 Rool Rp18)000
16-9ul-08 Kain %a&u#a 62*llo;6 8 $*-*# 8 $*-*# Rp<)000
In-*#linin( 8 #oll Rp188)000
0*nan( &*nu# 12 +on*% Rp15)800
Lipp*# 286 6 Rp9)000
Ka;a- 5 lin(&a#
0*nan( an-*la% 20/2 - 228 Do#an(*E 12 +on*% Rp8)000
Min2a& $*%in 2 li-*# Rp8)000
0*nan( an-*la% 1244 6 +on*%
0*nan( 0o#!i# - An-*la% - 0lu* 1088 2 +on*% Rp12)500
0*nan( 0o#!i# - An-*la% - ,u-i 11<9 24 +on*% Rp12)500
3i:* lab*l 24>
19-9ul-08 Ba% Elpi?i 6Appl* 3op6 5 81000 Rp185)000
25-9ul-08 A%aan pi%au 1 ,a& Rp28)000
3*pa-u 9R I
3i:* >ab*l 24>
Kun+i In((#i%
7b*n( K 6G*%*l6
0*nan( 20/2 7#an(* 6An-*la%6
Kain Taipan D#ill +olo# B#*2 DA-508E 11 M*-*#
50-9ul-08 In-*#linin( 8 Roll Rp188)000
Ba% Elpi?i 2 Tab
6-Au(-08 K*#-a% Ma#&*# 8< KB Rp6)180
8-Au(-08 >a$pu ,illip% 0ula- 5 Rp16)000
>a$pu ,illip% 1 Rp1<)800
,la-u&an 9R.II 2 Rp20)000
>a&ban 4 pa&Ii%i 6 #oll 4 pa& Rp52)800
0*nan( An-*la%/0o#!i#) 0la+&-1180 6 Con*%
T#a!.R*! -1049 12 Con*%
,u-i-11<9 56 Con*%
0lu*-1100 1
Da#& Ma#in* -1286
B*$u& u/ $*%in 0o#!i# 63T,6i?au
15-Au(-08 9a#u$ D04K8 C8 80 Rp950
9a#u$ D04K8 C9 80 Rp950
9a#u$ D0x1C14 50 Rp950
Kapu# 1 pa&
G*l+o 26 'i-a$ 2 Roll Rp90)000
G*l+o 16 =i-* 5 Roll Rp68)000
Di%p*n%*# >a&ban 1
0*nan( An-*la% 0lu*-1100 8 Con*%
18-Au(-08 0*nan( bo#!i# 1101 - Ta&a2a$a 4 Con*%
24-Au(-08 7//7FF Ba% l-.1 1
2<-Au(-08 9a#u$ D, x 8 3*#@ < 3i:* 16 80 ,+%
0*nan( 3il@*# 40/2 Bun:* 12 Con*%
9-3*p-08 3*(*l Kl*$ 2 K( Rp8)800
0*nan( ,u-i <8/2 Ma#a-on 1 Con*% Rp52)000
9-3*p-08 0*nan( ,u-i 120/2 Ma#a-on 1 Con*% Rp25)800
10-3*p-08 ,la%-i& K#*%*& -pu-i 8 pa&
0*nan( ,u-i 60/2 6A3TRA6 1 !o:*n Rp168)000
An((a#an ,la%-i& ,a+&in( 5 0al I25 KB 5 0al Rp580)000
7!n*# 0an-*x u&.Folio 1 box Rp255)640
K*#-a% A4 60ola Dunia6 8 #i$ Rp24)000
Ka#-u Ab%*n%i i%i 100 lb# 1 ,a& Rp9)800
Kapu# K*lin+i 1 !o: i%i 80 5 !o: Rp9)800
I%i %-apl*# 6Max6 1 pa& Rp25)000
16-3*p-08 Ton*# 12612A 1 Rp<84)000
12-3*p-08 7!n*# 0an-*x 1 0ox Rp255)640
19-3*p-08 Dina$o $*%in 9R II 6$*#& Yua%a6 1 Rp2<0)000
Min2a& M*%in 8 >i-*# Rp9)000
Koa% 2 Rp8)000
B*$u& pu-i
24-3*p-08 Tip-Ex ,an-*l 2 p+% Rp18)000
A$plop ,olo% 69a2a6 2 pa& Rp12)000
1-7+--08 Kain A$*#i+an D#il /o.541 2 0al Rp15)800
0*nan( An-*la% 118< 4 Con*%
Bi(i6 M*%in 9R.III Jnion 3p*+ial T2p* 58808 D/-9 2 ,+% Rp228)000
22-7+--08 Kain Taipan D#ill B#*2 -A-466 49 M*-*# Rp1<)000
22-7+--08 0*nan( 0o#!i# 1049-$*#a 56 Rp12)500
,FR*!-1084 56 Rp12)500
11<4 6 Rp12)500
=i-*-11<9 56 Rp12)500
,lu$ R*! 40/2 6Bun:* 606 2 !o:*n Rp<0)000
18-7+--08 R*! 40/2 63-a# El*pan-6 T-R*! 1 !o:*n Rp68)000
R*! 40/2 6To2olon6 ,FR*! 1 !o:*n Rp6<)000
22-7+--08 R*! 40/2 6,oin-6 ,FR*! 1 !o:*n
0*na( 0la+& 40/2 A%-#a Coa-% 1 !o:*n Rp88)000
D0x1 3*% 3*#@ < C14 80
D0x1 3*% 3*#@ < C16 50
TGx5 3i:* 20/049 50
D,x8 3*#@ < C16 80
D, x 8 3*#@ < C14 80 Rp960
DC x 2< C14 80 Rp1)<<5
J7 x 115 C16 50
G*l+#o i-a$ 2&& 2 in+ 4 #oll Rp120)000
22-7+--08 9a#u$ D0x1 C11 50 Rp980
9a#u$ DCx1 C18 50 Rp1)<60
TGx5 C21 50 Rp2)598
J7 x 115 C21 50 Rp5)840
0*nan( 6pu-i6 a%-#a 60/2 4 !o:*n Rp88)000
0*nan( 6pu-i6 a%-#a 60/2 2 !o:*n Rp1<0)000
10-/o@-08 Kain J3A D#ill 0lu* D541E 50 $*-*# Rp15)800
19-/o@-08 J3A D#ill D541E 0lu* 560 $*-*# Rp14)000
J3A D#ill D592E 0i#u 0*nu# 60 $*-*# Rp14)000
18-/o@-08 >a&ban Co&la- Rp<4)000
>a&ban 0*nin( 5 !o:*n Rp60)000
A%aan ,i%au i%i 100 1 !u: Rp60)000
25-/o@-08 Bun-in( Bol!*n E(l* 1 !o:*n Rp50)000
3-*&*# T - 0#a+o 1 ,+% Rp10)000
Kain Taipan D#ill A-058 DB#*2E 11 $*-*# Rp1<)000
,lanin( K*#-a% A4 <0 B#a$ 8 Ri$ Rp22)800
8-D*+-08 Ton*# 12612A 1 Rp600)000
T1 x C14 50 9 Rp1)88<
J7 x 115C16 50 Rp5)820
TGx5C21 50 20 Rp2)5<8
DCx2<C18 50 20 Rp1)<80
>op*# $*%in ob#a% -2040<2 1 Rp24)000
3pool 9# 1 80 Rp480
3pool 9# 2 50 Rp960
K*#-a% Ma#&*# 60 K( Rp6)180
<-D*+-08 0*nan( blu* i-*& 6Coa-%6 40/2 1 !o:*n Rp88)000
0*nan( blu* i-*& 6,oin-6 60/5 1 !o:*n Rp88)000
,lan Dina$o Fu?i
0*nan( An-*la% - o#an(* D1048E 6 Con*% Rp12)500
B#*2 D1524E 6 Rp12)500
DFMa#in* D1204E 6 Rp12)500
Y*llo; D1008E 6 Rp12)500
0i#u D109<E 6 Rp12)500
T#a!.R*!D1049E 24 Rp12)500
,lu$ R*! D1084E 24 Rp12)500
0lu*D1068E 6 Rp12)500
0lu*D1096E 6 Rp12)500
3il@*#D11<4E 12 Rp12)500
Ro2al 0lu*D1284E 12 Rp12)500
#oll Rp220)000
Kain Taipan D#ill -B#*2-A-466 28 M*-*# Rp1<)000
15-D*+-08 ,i%au 0a#-*x 310208-001 1 Rp56)800
,i%au 0a#-*x 310210-001 1 Rp21)000
In-*#linin( 60abu!6 88F 1 Roll Rp188)000
29-D*+-08 8 Roll
29-D*+-08 In-*#linin( 60abu! - 88F6 8 #oll Rp180)000
0u%a
A/BBARA/
11-9an-06 3*pa-u 1/8 u/ 9R.1 2 p+% Rp4)600
11-9an-06 3pul 0a#-*x 4 p+% Rp5)<00
11-9an-06 9a#u$ D0 x 1 D14E 80 p+% Rp865
11-9an-06 Kapu# 5 !u% Rp12)000
0u&u 1ua#-o 10 p+% Rp2)800
Ka#-u Ab%*n%i 1 pa& Rp9)000
,ulp*n 'i-a$ - Fa%-*# 1 !o:*n Rp1<)800
,ulp*n M*#a 1 !o:*n Rp9)000
,*n+il 20 1 !o:*n Rp11)000
28-9an-06 ,la%-i& u/ ,a+&in( 5 0al Rp528)000
I%ola-ap* u/ ,a+&in( 2 !o:*n Rp28)000
Ka% 0on 50 o#(
0*nan( bo#!i# -A/TE>A3 - 1048Do#an(*E 12 Con*% Rp12)500
1068-blu* 6 Con*% Rp12)500
1096-0lu* 6 Con*% Rp12)500
11<4-3il@*# 12 Con*% Rp12)500
118<-0#o;n 6 Con*% Rp12)500
1049--#a!.#*! 24 Con*% Rp12)500
1084-,FR*! 14 Con*% Rp12)500
11<9-;i-* 56 Rp12)500
Ta% K#*%*& 5 pa& Rp<)800
4-F*b-06 A++o pla%-i+% 1 ,a& Rp8)800
4-F*b-06 3pi!ol %no;$an 12 Rp1)000
4-F*b-06 ,ap*#+lip no.1 6A-o$6 1 ,a& Rp28)000
3*&o+i $*%in bo#!i# 4 Rp18)000
18-F*b-06 >a&ban 5 !o:*n Rp52)800
D0 x 1 C14 50 ,+% Rp852
D, x 8 C14 80 Rp852
D, x 8 C16 80 Rp852
DC x 2< C14 60 Rp1)858
TG x 5 D20/49E 50 Rp2)090
Fa&-u# ,a?a& 10 Rp1<)800
Ka% 0on
4-Ma#-06 K*#-a% Ma#&*# 60 K( Rp6)180
0*nan( ,u-i 20/2 2 !o:*n Rp<8)000
0*nan( %il@*# 40/2 8 !o:*n Rp<8)000
i%i %pi!ol p*#$an*n -i-a$ 2 Rp10)000
3pi!ol non-p*#$an*n i-a$ 2 Rp8)000
3pi!ol ,*#$an*n 'i-a$ 2 Rp8)800
M*-*#an 0u--*#"l2 1 !o:*n Rp10)000
Kain 0lu* -541 D'i-*& 60 $*-*# Rp14)000
G*l+#o pu-i 1 in+ 2 Rp68)000
0*nan( An-*la% 12<< 6 Rp12)500
0*nan( An-*la% 1091 6 Rp12)500
,lan 0*nan( An-*la% -=i-* D11<9E 56 Con*% Rp12)500
M*#aD1049E 56 Con*% Rp12)500
'i?au D1120E 1 Con*% Rp12)500
0la+& D1180E 12 Con*% Rp12)500
,*-#ol D10<2E 6 Con*% Rp12)500
Ela%-i+ 2 In+-=i-* 12 Roll Rp69)800
0*nan( =i-* 20/2-3in(lon( 5 !o:*n Rp90)000
0*nan( An-*la% 120!/2 ,FR*!-1244 4 Con*% Rp12)500
Co&la- 1155 1 Con*% Rp12)500
0i#u 1068 6 Con*% Rp12)500
0i#u 1096 6 Con*% Rp12)500
B#**n 11<5 1 Con*% Rp12)500
Kain 9apan -D#ill 12<6 +olo# 181 2 M*-*# Rp18)000
Kain 9apan -D#ill 12<6 +olo# 181 800 M*-*# Rp18)000
Kain Ko-a&2 91 $*-*# Rp12)000
Taipan D#ill B#*2-A-466 58 $*-*# Rp1<)000
9a#u$ DC x 2< %i:* 14 50 Rp852
9a#u$ D0 x 1 %i:* 14 50 Rp852
9a#u$ TG x 64 3i:* 14 50 Rp2)090
6-Ap#-06 ,anb*l $*%in 9R.1-%i:* 42 2 ,+% Rp9)<00
Kain 9apan -D#ill 12<6 +olo# 181 D&a&iE 2 M*-*# Rp18)000
Kain J3A D#ill-0lu* -541 D'i-*& 8< $*-*# Rp14)000
>inin( -Ma#!a-*x /o.88 50 2a#!% Rp5)500
,lan Tip-Ex 6 Rp15)<80
0in!*# Clip /o.111 Dl*ba# 1 6E 1 ,a& Rp2)000
0in!*# Clip. 10< Dl*ba# 5/46E 1 ,a& Rp1)800
,ulp*n "a%-*# 1 !o:*n Rp16)000
,ilo( i-a$ 1 Rp18)000
Ka#-u ab%*n%i 1 ,a& Rp9)000
Min2a& $*%in 4 l-# Rp8)000
Cl**# 3l**@* 2 pa& Rp9)000
,la%-i& &#*%*& 5 pa& Rp9)000
0*nan( T-R*! 40/2 2 !o:*n Rp80)000
12-Ap#-06 G*l+#o 'i-a$-2 In+ D1 #ollO28 $-#E 8 Roll Rp120)000
>inin( -Ma#!a-*x /o.88 650 2a#!% Rp5)500
22-Ap#-06 9a#u$ DC x 2< 3i:* 14 50
9a#u$ D, x 8 3i:* 16 50
9a#u$ D0 x 1 3i:* 14 40
Kapu# K*lin+i 5 !u%
Kain Taipan D#ill-A-466 DB#*2E <0 M*-*# Rp1<)000
,la%-i& 5 0al Rp520)000
0*nan( An-*la% - 1188 4 Con*% Rp12)500
Fa&-u# ,a?a& 10 Rp1<)800
>a&ban b*nin( 4 !o:*n Rp52)800
20-Ma2-06 0*nan( An-*la% - 11<9 24
1180 24
1084 24
1284 6
In-*#linin( %-a#-*x 2260 10 #oll Rp1<8)000
J3A D#ill 0lu*-541 90 M*-*# Rp14)000
9a#u$ D0 x 1 3i:* 16 80 ,+% Rp8<6
9a#u$ D0 x 1 3i:* 14 50 ,+% Rp8<6
,i#in(an ?a#u$ 1 2 ,+% Rp8)800
20-Ma2-06 Tu&a# ?apan D#il "#-181 &a&i/+#*a$ -o i-a$ 64 M*-*#
1-2 'a#(a
10-9un-06 ACA - A%u#an%i 91-1E - 5 bln 1 Rp648)000
KIR -T#u& Mi-%ubi%i p*#.9un-D*%F06 Rp500)000
A!ap-o# Moni-o# 3a$%un( Rp268)000
ATK
,ulp*n Fa%-*#-i-a$ 1 !o:*n Rp1<)800
,ulp*n 3-an!a#!-$*#a 1 !o:*n
3*lo-ap* ,an"ix - &*+il 1 Roll Rp<)800
0in!*# Clip -111 1 pa& Rp2)800
0in!*# Clip-10< 1 pa&
,i-a ,#in*-# >4-500-#*"il 2 ,+% Rp<)800
G*l+#o i-a$ 2 In+ 16 3*- Rp120)000
3*pa-u CR-1/8 10 p+% Rp18)000
Bi(i 9R-1 2 ,+% Rp18)000
,i#in(an 9a#u$ 1 2 ,+% Rp5)800
T*$ba&an 1 pa&
B#*n!a
In-*#linin( 6 #oll Rp180)000
1<-9un-06 G*l+#o i-a$ 2 In+ 4 3*- Rp120)000
G*l+#o i-a$ 1 in+ D28 2a#!%E 1 Roll Rp68)000
G*l+#o i-a$ 1) 8 in+ D28 2a#!%E 1 Roll Rp90)000
20-9un-06 Con-inuo% Fo#$ 2 pla2 1 pa& Rp100)000
24-9un-06 0*nan( An-*la% 1069 12 Con*% Rp12)500
0*nan( An-*la% 1088 8 Con*% Rp12)500
0*nan( An-*la% 1245-,-#*! 1 Con*% Rp12)500
0*nan( 40/2 >F$a#in* 1 !o:*n Rp<6)000
0*nan( 40/2 RF0lu* 1 !o:*n
0*nan( 40/2 7#an(* 1 !o:*n Rp<<)800
0*nan( 40/2 3il@*# 1 !o:*n
9a#u$ D0 x 1C14 80 ,+% Rp888
9a#u$ TG x 64 C14 8 pa& Rp21)500
G*l+#o 2 in+-bla+& 2 %*- Rp120)000
K*#-a% A4 8 Ri$ Rp22)800
8-9ul-06 Kain J3A D#ill -541 -0lu* 180 M*-*# Rp14)000
Kain J3A D#ill -619 - 2*llo; 1<8 M*-*# Rp14)000
Kain J3A D#ill - 50 M*-*# Rp14)000
G*l+#o 26 12 Rp120)000
0*nan( 40/2 -0la+& 1 !o:*n Rp80)000
0*nan( 60/2 - =i-* 1 !o:*n Rp90)000
BELANJA PA A!AN
>a&ban 0*nin( 4 !o:*n Rp60)000
I%ola-ap* ,a+&in( 2 !o:*n Rp28)000
0*nan( An-*la% - ,u-i D11<9E 12 Con*% Rp12)500
T#a!-R*! D1049E 12 Con*% Rp12)500
0la+& D1180E 12 Con*% Rp12)500
,lu$ R*! D1084E 12 Con*% Rp12)500
Kunin( D1008E 12 Con*% Rp12)500
0i#uD1069E 18 Con*% Rp12)500
0i#u D1284E 6 Con*% Rp12)500
0*nan( 40/2 -Kunin(-To2olon 1 !o:*n Rp80)000
0*nan( Y*llo; -20/2 2 !o:*n Rp80)000
Kain Sakura Yellow 1 Roll Rp220,000
Gunting Besar 1 Rp15,000
Jarum DP x 5 1! 50 P"s Rp#$!
Jarum DB x 11% 50 P"s Rp#$!
3ala#a2 9uni 1 Rp19)000)000
K*-*#an(an 1-2 3a-uan
,lannin( Kain 3a&u#a 2*llo; 1 #oll Rp220)000
0*nan( 20/2 -2*llo; 1 !o:*n Rp80)000
D, x 8 C16 80 ,+% Rp8<6
9a#u$ D0 x 1C14 80 ,+% Rp8<6
TG x 64 C14 80 ,+%
Bun-in( b*%a# 1 Rp18)000
T*l&o$ Rp2)82<)566
In!o%a- Rp1)852)486
>i%-#i& Rp2)682)490
Cbn Rp5<5)858
,DAM Rp109)990
22-9ul-06 Ro-a#2 'oo& 1 Rp158)000
0u!(*- Kain J3A D#ill -541 180 0al Rp14)000
D0 x 1C14 100 ,+% Rp828
DC x 2< C14 80 ,+% Rp1)820
6-3*p-06 D, x 8 C16 100 ,+% Rp800
TG x 5 C20/049 100 ,+% Rp2)068
,i%au +u--in( 1 pa& Rp68)000
Kapu# 1 !u% Rp12)000
0*nan( ,u-i 60/2-Coa-% 8 !o:*n Rp90)000
21-3*p-06 0*nan( ,u-i 60/2-Ma#a-on 2 !o:*n Rp88)000
18-3*p-06 0*nan( -R*! 40/2 -To2olon 1 !o:*n Rp68)000
0*nan(-li$* 40/2 -%-a# *l*pan- 1 !o:*n Rp66)000
0*nan( An-*la% - ,u-i -11<9 56 Con*% Rp12)500
M*#a-1049 56 Con*% Rp12)500
22-3*p-06 ,lu$ R*! - 1084 56 Con*% Rp12)500
0la+&-1180 20 Con*% Rp12)500
0i#u-1069 12 Con*% Rp12)500
Ro2al 0lu*-1284 12 Con*% Rp12)500
3il@*#-11<4 1 Con*% Rp12)500
3il@*#-11<4 11 Con*% Rp12)500
,ulp*n Fa%-*# 2 !o:*n Rp1<)000
Ba?i ,#o!u&%i -9uliF06 D29 o#(E Rp21)000)000
164 Rp2)01<)200
To-al
2-Au(-06 Kain J3A D#ill -592 2 $-#
>inin( - /o.28 -$*#a 2 $-#
0*nan( 0lu*
3-opp*#
Tin-a 3-a$p-R*"il* 2
14-3*p-06 ,ull*# Ma&* up-Ro!a 1 Rp181)000
26-Au(-06 K*#-a% Ma#&*# 88 K(I6.180 88 K( Rp6)180
4-3*p-06 I%i 3-apl*# -Max /o.10 1 pa& Rp25)000
2-3*p-06 A$plop &*+il - ,olo% 2 !u% Rp12)000
2-3*p-06 >a&ban i-a$ 1 #oll Rp6)800
26-Au(-06 In-*#linin( 10 #oll Rp180)000
T*lp) >i%-#i&) ,AM) In!o%a-
0*nan( -E43TRA 15 +on*% Rp1)800
2-3*p-06 ,la%-i& ,a+&in( -,,-04 19.80 KB Rp1<)800
4-3*p-06 ,la%-i& ,a+&in( -,,-04 80 K( Rp18)000
2-3*p-06 3ala#2 ,#o!u&%i bln A(-F06
,#in(an 9a#u$ K Bi(i 1 %*- Rp8)000
,i%au ob#a% Da-a%Kba;aE 1 %*- Rp42)000
Mu# Kan%ai 10 Rp800
4-3*p-06 Kain J3A D#ill -0lu* -541 60 M-# Rp14)000
4-3*p-06 G*l+#o 52 #oll Rp120)000
9-3*p-06 9a#u$ D0 x 1 C16 6o#(*n6 50 ,+% Rp800
,lannin(
T*lp) >i%-#i&) ,AM) Cbn
o#!*# G*l+#o 'i-a$ 2 in+ 120 Rp120)000
14-3*p-06 ,*n(i#i$an 1 24 #oll
18-3*p-06 ,*n(i#i$an 2 . Ka%a# 20 #oll
18-3*p-06 ,*n(i#i$an 2 . 'alu% 60
20-3*p-06 ,*n(i#i$an 5 . Ka%a# 40
28-3*p-06 ,*n(i#i$an 4 . Ka%a# 28
28-3*p-06 ,*n(i#i$an 4 .'alu% 18
50-3*p-06 ,*n(i#i$an 8 . 'alu% 15
To-al . 112 #oll
J3A D#ill -241- B#*2 11 $-# Rp1<)000
A%u#an%i B*!un( 91/1E
25-3*p-06 Con-inuo% Fo#$ - 2 pla2 1 box Rp100)000
20-3*p-06 D, x 8 C20 80 ,+% Rp8<0
D, x 8 C16 80 ,+% Rp8<0
D0 x 1C16 80 ,+% Rp8<0
DC x 2< C14 80 ,+% Rp1)610
<-7+--06 K*#-a% A4 - 0ola Dunia 8 #i$ Rp25)000
<-7+--06 I%ola-ap* &*+il-pan"i" 1 #oll Rp5)000
>a&ban b*nin( 4 !o:*n Rp66)000
,ulp*n M*#a 1 !o:*n Rp8)000
0in!*# Clip /o.188 Dl*ba# 1)28 in+/52 $$E
0in!*# Clip /o.1)8 6 2 pa& Rp5)000
0in!*# Clip /o.111 Dl*ba# 1 6E 2 ,a& Rp2)000
0in!*# Clip. 10< Dl*ba# 5/46E 2 ,a& Rp1)800
A$plop +o&la--polo% 1 pa& Rp28)000
K*#-a% bu""alo 1 pa& Rp18)000
,la%-i& T#an%pa#an -A4 1 pa& Rp20)000
Kl*$ u/ ,a+&in( 2 K( Rp8)000
Kain J3A D#ill - 541-0lu* 50 $-# Rp14)800
Ta(-IT 58 $$ 2 pa& Rp9)000
3ala#2 ,#o!u&%i 3*p-F06
<-7+--06 ,i%au 0a#-*x- 1 ,+% Rp54)000
,i%au 0a#-*x 1 ,+% Rp15)000
0*nan( An-*la% 2 !o:*n Rp14<)600
To-al
14-3*p-06 Kain 9apan D#ill -520 58 M*-*# Rp18)800
T*lp.>i%-#i&) ,AM) +bn
0a+&*l i-a$ 1 !o:*n Rp11)800
Ma-a a2a$ !$-1 +$ 8 (#o%% Rp11)800
A,I-J
T*$ba&an Ta( ,in /Ta( Bun 1 ,+% Rp20)000
0u!(*- ,la%-i& 5 0al <8 K( Rp1<)800
,la%-i& ,,-05 6=a2an(6 1 0ox Rp428)000
4-/o@-06 3ala#2 ,#o! 7&-
6-/o@-06 0*nan( An-*la% -=i-* D11<9E 60 +on*% Rp12)500
11-Ap#-06 9a#u$ D0 x 1 C14 100 Rp820
11-Ap#-06 9a#u$ D, x 8 C14 80 Rp820
1<-/o@-06 9a#u$ D0 x 1 C16 80 Rp820
1-Ap#-06 9a#u$ D, x 8 C16 80 Rp820
4-/o@-06 Kapu# K*lin+i 5 !u% Rp12)000
,la%-i& &#*%*& 5 Rp9)000
0a+&*l i-a$ 1 !o:*n Rp12)000
8-/o@-06 Tali Ku# 6A%-#a6 1/2 K( Rp48)000
0a&*l 1 !%n
0a&*l 10 !o:*n Rp880
,la%-i& &#*%*& 1.80 &( Rp1<)800
18-/o@-06 Kain ,*-#o 0lu* 60 $*-*# Rp14)800
20-/o@-06 Kan+in( ,la%-i& 1 b&% Rp28)000
20-/o@-06 7!n*# &*+il 1 !:n Rp90)000
21-/o@-06 G*l+#o 'i-a$ 1 in+ 1 #oll
21-/o@-06 >a&ban b*nin( 2 !:n Rp<2)000
,anb*l--M*%in 7b#a% 2 %*- Rp1<)000
,lan 3ala#2 ,#o! /op
,*#pan?an(an KIR A ,K0-T#u&
Kain J3A D#ill - 541-0lu* 60 $*-*# Rp14)800
25-D*+-06 Ka#bon Ma#&*#) u&u#an . 58 in+ 800 $*-*#
1)000 $*-*# Rp880)000
,*#pan?an(an &*an((o-aan KADI/
,*n2an((a l*$a#i b*%i-*li-* 12 p+% Rp4)000
9a#u$ J7 x 115B3100/040C16 8 pa& Rp51)890
9a#u$ DCx2<C14 8 pa& Rp18)860
9a#u$ TG x 64C14 8 pa& Rp20)6<0
D, x 1C14
,anb*l- 9R-II
7li/B*$u&
51-D*+-06 In-*#linin( babu! 88F 10 #oll Rp180)000
b*nan( an-*la%-1069 12 +on*% Rp12)500
Kain ?apan D#ill 0lu*-52< 2 $*-*# Rp18)000
0*lu$ !ila&%ana&an
3u!a !ila&%ana&an/!ib*li
/*; an((a#an
/o-* "# ,a& >i$
Bolo& 2( a(a& ,an?an(K-a?a$ 5-4 p+% D+a--in( on 15/5/0<E u-& o#( 2( %-a2 !i p*?a-*n
Jni@ ,i%au Cu--in( 8 In+-Ta2 !:n Rp61)000
Jni@ ?*#$an ,+% Rp66)000
E#a ?*pan( 1 !:n Rp580)000
9*#$an ,+% Rp40)000
?*#$an !:n Rp480)000
Kun+i-*li-* 6 Rp80)000
Kun+i-lion 5 Rp228)000
To-al
50P
18.18 8.48 12.<1 2.05
0.11
,RI/T 7JT
TG x 5 C20/049 80 ,+% Rp2)068
DC x 2< C14 20 ,+% Rp1)820
4-3*p-06 D0 x 1C14 80 ,+% Rp828
6-3*p-06 D, x 8 C16 100 ,+% Rp800
9-3*p-06 9a#u$ D0 x 1 C16 6o#(*n6 50 ,+% Rp800
20-3*p-06 D, x 8 C20 80 ,+% Rp8<0
D, x 8 C16 80 ,+% Rp8<0
D0 x 1C16 80 ,+% Rp8<0
DC x 2< C14 80 ,+% Rp1)610
To-al K*- 3upli*# Con-.,*#%on Tlp
J/ 0o#!i# T*$ 'allibu#-on /a(a 0*#lian Ci& M*#2/Ko Ab*n( 021-692-5<80/692 95<0/488<
Rp12)800
Rp28)680
u/ +ono+o) 'allibu#-on
u/ +ono+o) 'allibu#-on
u/ T*#alo(
u/ ,*-#o+ina
J/ A$*+ 0*#+a
J/ A$*+ 0*#+a
JD >an+a# Tlp.526 524) 580 2820
Jni@*#%al
0a?a ,u-i Tlp.424 6162) 426 6162 Fax.424 6162
An-*la%
Jni@*#%al
u/ I$*+o
u/ 'i-*&
u/ ,K
u/ -*a$ allibu#-on
An-*la%
Rp<5)800
Rp298)200
Rp<5)800
Rp26)640 Jni@*#%al 1 pa& i%i 10 p+%
Rp62)160
Rp44)400
Rp50)000
Rp14<)000 Ti$u# T*n(a 1 #ollO50 $*-*#%
Rp98)000 J%aa 0a&-i/Ali%*
Rp9)240)000 7bo# Ma%
Rp550)000 Rp9)8<0)000
Rp10)418)000
7#!*# !(.Api-
E#a
Rp16)000
Rp<<)000
Rp14<)600
Rp<5)800
Rp12)800 i%i 10
Rp600)000 1 #oll O 40 2a#!% CG.J$u$ D?a2a
Rp8<)000 i%i 28 p+%
Rp68)000 i%i 2 #oll To&o 3au!a#a
Rp22)800 To&o 3au!a#a
Rp196)800 Ri-a
Rp49)200
Rp49)200
Rp<5)800
Rp14<)600
Rp14<)600
Rp98)400
Rp14<)600
Rp49)200
Rp49)200
Rp6)549 Jni@*#%al
Rp8)028 Jni@*#%al
Rp800)000 1 #oll O 50 2a#!%
Rp80)000 u/ ba#-*x
Rp80)000
Rp8)000 u/ 5M
Rp14<)600
Rp14<)600
Rp14<)600
Rp14<)600
Rp14<)600
Rp49)200
Rp48)000
Rp900)000
u/ $*%in ob#a% E#a
Rp160)000 M*#& ,*lan(i
Rp80)000 M*#& 6Ma#a-on6
Tanpa M*#&
Rp<5)800
Rp28)000 I%i 9 +on*%) Dbu-u 4 +on*%E
Rp-
Rp18)000 Rp298)200 E#a
Rp9)000 Jni@*#%al
Rp68)400
Rp55)<08
Rp240)000
Rp24)000
Rp150)000 1 pa& i%i 6 #oll
Rp5)000
u/ K3
106)000.00
8<0)000.00 D0 A DC %a$a a#(a
105)580.00 &u#an( 2 pa&
2<)600.00 &u#an( 2 pa&
81)420.00
46)000.00 &u#an( 2 pa&
Rp64)000 i%i 10 p+% E#a
Rp10)000
Rp9)000
Rp86)000
Rp18)000
u/ 3a#&u
Rp928)000
Rp162)000
Rp84)000 u/ >*o%
Rp6)000 u/ Yan-i
Rp60)000
Rp16)000
u/ 3a#&u
Rp24)600 u/ KJF,EC
Rp298)200
i%i 24
Rp928)000
Rp580)880
Rp150)000
Rp46)800
Rp46)800
Rp2<)900
u/ 0a-#*x
u/ 3-#apin( ,a+&in(
Rp168)000
Rp1)080)000
i%i 18 p+%
Rp120)000
i%i 20 pa&
Fo# p#in-*# 5050/Fax
i%i 18 ,+% Din+lu!* !i%+.20PE
!i ERA
Rp48)000
Rp10)000
i%i 28 $*-*# K 28 $*-*# 3u$b*# $a&$u#
ERA
Rp855)000 "o# ,o;*# =*ll 2 #oll D24 $-#K28 $-#E
Rp442)800
Rp442)800
Rp<5)800
Rp442)800 Rp1)402)200
Rp140)000 u/ $*##o; 'allibu#-on &u#an( 14 Con*%
Rp68)000 u/ $*##o; 'allibu#-on
Rp6<)000 u/ $*##o; 'allibu#-on
Rp88)000 u/ ?ai- lab*l
Rp540)000
Rp48)000
Rp88)680
Rp88)000
Rp480)000
Rp28)800
Rp82)800
Rp<1)880
Rp106)200
Rp540)000 1 +on*% O 10.000 2a#!%
Rp540)000 1 +on*% O 8000 2a#!%
Rp408)000
Rp8)040)000 188 x 2)4 $-# O 5<2-50 $-# 12 bal
Rp840)000 28 x 2.8 $-# - 6 $*-*# 2 bal
Rp18<)000 u/ T*a$ 'allibu#-on
Rp112)800
Rp88)<10
Rp108)600
Rp<1)540
Rp82)800
Rp24)000
Rp24)000
Rp28)800
Rp569)000
Rp88)000
Rp88)000
u/ $*%in ob#a%
Rp<5)800
Rp<5)800
Rp<5)800
Rp<5)800
Rp<5)800
Rp298)200
Rp298)200
Rp<5)800
Rp<5)800
Rp14<)600
Rp14<)600
Rp- i%i 40 Ya#!%
Rp4<6)000 1 bal
Rp56)800 Jni@*#%al
Rp21)000
Rp188)000 566 x JD >an+a#
Rp900)000 i%i 50 2a#!%
u/ &*#u!un(
Rp9)200
Rp14)800
Rp45)180
Rp56)000
Rp28)000
Rp9)000
Rp1<)800
Rp9)000
Rp11)000
Rp9<8)000
Rp86)000
Rp4)800)000
Rp14<)600
Rp<5)800
Rp<5)800
Rp14<)600
Rp<5)800
Rp298)200
Rp1<2)200
Rp442)800
Rp22)800
Rp8)800
Rp12)000
Rp28)000 i%i 10 !u%
Rp60)000
Rp9<)800
Rp24)960
Rp41)600
Rp41)600
Rp92)280
Rp62)<00
Rp1<8)000
Rp858)640
Rp4)528)000
Rp569)000
Rp180)000
Rp5<8)000
Rp20)000
Rp10)000
Rp1<)000
Rp10)000
Rp840)000
Rp150)000
Rp<5)800
Rp<5)800
Rp442)800
Rp442)800
Rp12)500
Rp14<)600
Rp<5)800 p*n!in( !ulu
Rp854)000
Rp2<0)000
Rp49)200
Rp12)500
Rp<5)800
Rp<5)800
Rp12)500
Rp56)000 u/ %a$pl* C*@#on 9a+&*-
Rp9)000)000
Rp1)092)000 u/ %a$pl* C*@#on 9a+&*-
Rp898)000 u/ po;*# ;*ll
Rp24)960
Rp24)960
Rp62)<00
Rp19)400
u/ %a$pl* +*@#on
Rp1)211)000 bl$ ba2a#
Rp99)000 u/ ?a+&*- #*(-C*@#on
Rp82)800
Rp2)000
Rp1)800 i%i 12 p+%
Rp16)000
Rp18)000
Rp9)000
Rp52)000
Rp18)000
Rp2<)000
Rp160)000
Rp960)000 u/ abi-a-
Rp2)0<9)000
Rp1)190)000
Rp960)000
Rp49)200
Rp1<8)000
Rp150)000
Rp1)<80)000 JD >an+a# bl$ b*li
5 0al bl$ ba2a#
2 bal) %i%a
9$l
Rp648)000 p*#.1/6/06-1/9/06
Rp500)000
Rp268)000
Rp1<)800
Rp<)800
Rp2)800
Rp18)000
Rp1)920)000 J/ T*n!a abi-a-
Rp180)000
Rp50)000
Rp<)000
Rp1)080)000 Ku#an( 4 #oll
Rp480)000 &*&u#an(an u/ abi-a- D2 -*n!a. 1 -*n!aO11 %*-E
Rp68)000 u/ In+o 126 p+% +o@
Rp90)000 u/ In+o 126 p+% +o@
Rp100)000 i%i 600 pla2
Rp14<)600
Rp98)400
Rp12)500
Rp<6)000 u/ $*##o;
Rp44)280
Rp106)800
Rp240)000 &*&u#an(an u/ abi-a- D -o-al . 22 %*-E
Rp112)800
Rp2)100)000 u/ 'i-*& 60 p+% D144 $-#E
Rp2)480)000 u/ -#an%-*l 6 0al I50 $-#
Rp420)000 *$b#oi!*#2 ,*a#l 7il) 7M3) =*ll-*&in!o
Rp1)440)000 K*&u#an(an 'abi-a- D'ab 1 . 18 R'ab 2 .19R To-al 54 %*-E
Rp80)000
Rp90)000
Rp240)000
Rp86)000
Rp14<)600 An-*la% 3! !i o#!*# -in((al a$bil
Rp14<)600
Rp14<)600
Rp14<)600
Rp14<)600
Rp221)400
Rp<5)800
Rp80)000 u/ 0o#!i#
Rp160)000 u/ 3*;in( T#an%-*l
Rp220,000 Baru &ianggarkan
Rp15,000 u' Yanti
Rp%(,#00
Rp%(,#00
Rp19)000)000
9u$la
Rp220)000 u/ 0o#!i# T#an%-*l) 9o-un) 'I-*&) 0#i&a%a
Rp80)000 1 +on*% O 8000 2a#!%
Rp45)800
Rp45)800
Rp18)000 u/ Yan-i
Rp<)<96)16<
Rp2)100)000 8 0al I50 $*-*#
Rp82)800 80 p+%
Rp<6)000 20 p+%
Rp80)000
Rp206)800 80 p+%
Rp68)000
Rp12)000
Rp480)000
Rp1<0)000 1 +on*% O 8000 $*-*#
Rp68)000 1 +on*% O 8000 2a#!%
Rp66)000 u/ ai# !#illin(
Rp442)800 u/ 0*n!*#a In!on*%ia
Rp442)800 'all
Rp442)800 To-al
Rp246)000 0A
Rp14<)600 DATI
Rp14<)600 >ab#o2
Rp12)500 26280
Rp158)500 'i-*&
Rp54)000
Rp21)000)000 49
Rp602)<00 602<00
Rp26,424,200
a$bil *x% %a$pl* YKK
Rp181)000
Rp586)<00
Rp25)000
Rp24)000
Rp6)800
Rp1)800)000
Rp4)282)146
Rp19)800 u/ %a$pl* Ai# D#illin(
Rp54<)100 1 bal i%i 28 K(I<9 %**- #*-u# . !a#i 28 &( &* 19.8 &(
Rp900)000 5 0al I28.K(
Rp21)800)000
Rp8)000
Rp42)000
Rp8)000
Rp840)000 5 0al I50 M*-*#
Rp5)840)000 #*+*i@* . 1. 6 #oll) 2. 26 #oll
Rp24)000
Rp5)986)961
Rp14)400)000 u/ 8 bua abi-a-I 1< #oll
YKK 0.55<1/$-# -1/2 %*- &a%a#
J3D 0.<42/3*- $-# D&a%a# A alu%E
1 #oll -28 $-# . M16.888
156-16
%u!a &i#i$ -*n!a . < %*-
Rp18<)000 CA/CE>
Rp648)000
Rp100)000
Rp45)800
Rp45)800
Rp45)800
Rp80)800
Rp118)000
Rp5)000
Rp264)000 2 D7LE/
Rp8)000
Rp6)000
Rp4)000
Rp5)000
Rp28)000 i%i 100 p+%
Rp18)000 I pa& i%i .100 lb#
Rp20)000 I pa& i%i .100 lb#
Rp16)000
Rp458)000
Rp18)000
Rp25)500)000
Rp54)000
Rp15)000
Rp298)200
Rp24)282)000
Rp64<)800 u/ T#a@ia Ai# 12 p+% +o@*#all
Rp4)<25)026
Rp11)800
Rp8<)800 1 paK I3I 800 BR733
Rp1)600)000 %! D, . 180.000
Rp20)000
Rp<)059)826
Rp540)000
Rp1)512)800 Rp45<)800
I box i%i 28 &(/ 80 pa&I1/2 &(O46 lb# D1 &(O92 lb#E
Rp25)800)000
Rp<58)000
Rp82)000 %-o+& . 10
Rp41)000 20
Rp41)000 20
Rp41)000 50
Rp56)000 i%i 80 p+%
Rp2<)000
Rp12)000
Rp48)000 I%i 100 $-#
Rp11)000
Rp8)800 $in-p*$b*lian
Rp26)280 5 pa& i%i 20 %**-
Rp8<0)000
Rp28)000 u/ in+o 6 &*$*?a I12 p+%
Rp90)000
u/ >*o%
Rp144)000
Rp54)000
Rp26)000)000
Rp2)600)000
Rp8<0)000
Rp428)000 %i%a 2 lb#
Rp480)000
To&o 3in(apo#*-,inan(%ia
Rp189)480 u/ $*%in Kan%ai 5058
Rp<9)500
Rp105)580
Rp1)21<)100
Rp1)800)000 i%i 50 2a#!%) b*li 8 #oll
Rp14<)600 $a#
Rp56)000
p*# !:n
?*#$an . 1 !:n . 480
Rp-
Rp480)000 0<2) 001) 022) 156) 185) 1<8
Rp6<8)000 R616) R620)R485
(an-i -ian( K (an-i &un+i . 228.000
Rp1<8)905)209
14.<4
Rp105)280
Rp50)400
Rp41)280
Rp80)000
Rp24)000
Rp45)800
Rp45)800
Rp45)800
Rp80)800
021-692-5<80/692 95<0/488<
Fax.424 6162
3up T(l /a$a 0a#an( 1-2 ,#i+*/0al To-al
Ko Fan!2 24-D*+ ,la%-i& ,,-04 DJK.58480E 5 0al Rp508)000
18-Ma# ,la%-i& ,,-04 DJK.58480E 5 0al Rp510)000
11-Ma2 ,la%-i& ,,-04 DJK.58480E 5 0al Rp500)000
28-9un ,la%-i& ,,-04 DJK.58480E 5 0al Rp290)000
10-3*p ,la%-i& ,,-04 DJK.58480E 5 0al Rp580)000
9-9an ,la%-i& ,,-04 DJK.58480E 5 0al Rp528)000 Rp9<8)000
,la%-i& ,,-08 5 0al Rp520)000
28-Au( ,la%-i& ,,-08 Rp402)800
1 I3TA/A ,>A3TIK) Tlp.651-8166R 652-816< DTia) MiniE 9l.K2ai 'a?i Man%2u# /o.168 -C
7,,
40 x 42 0.08 Rp1<)800
1 bal Rp420)000
2 0i$a%a&-i In!a) !(.@*#o) Tlp.888-58<5/58<4
682 88282 -0p&.'*n!#a/M&-
,*#-K(
5 ,#i$a ,la%-i& In!u%-#i-7R -!(.Ibu Ra-na Rp1<)800
920 8<14/ 920 8<59
Min o#!*# . 180 K(
,*%an . 1 $in((u
4 ,D.3u$b*# Ma%)
8888 955/888 0628 !( 3u?ono/0p&.A@*n - ,la%-i+& ,, -04)8 K(
,*n(an-a#an - Min-1 Ton) ,*$*%anan .
1 KB . 1<500
1 KB . 18000
8 Ma"in!oDp#o!u&%i la&banE . 586 1580 *x-.108 !( Yan-i
Min o#!*# . 5 &a#-on) 1 &a#-on . <2 #oll
<2 2a#!% Rp4)200
100 2a#!% Rp8)800
K*-
1 bal i%i 25 K( I88 ,+%
1 bal i%i 25 K(
1 bal i%i 25 KB
I &( .1<800
9l.K2ai 'a?i Man%2u# /o.168 -C
88 lb#
1 bal i%i . 28 K( I 60 lb# an-a# $in 100 K(
<< lb#/K(

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->