Anda di halaman 1dari 24

SKRIP FORUM :

ISU ETIKA GURU


(Etika Guru, Perkembangan Guru,
Peranan Guru, Professional Guru,
Langkah/Cadangan Menangani Isu Etika Guru)
Kumpulan
!"MI#$I %"P#&'( (Pengerusi)
M#%'I %#KIL#' (Panel )
M()*+ &#,,EE -#)&I' (Panel .)
M"&/)#) M()*+ 'E'G (Panel 0)
M()*+ !"%&I' #'"#& (Panel 1)
-MM1/PPG/IPGKE'$2K()(&$
(%EME%$E& 3/.41)
E*"045
#%#% KEPIMPI'#' *#' PEM-#'G"'#'
P&(,E%%I('#L
1
Pengerusi
(JUMIATI
SUPARNO
KETUA
KUMPULAN
1)
Yang dihora!i "arisan ah#i $ane# ser!a hadirin dan hadira! %ang sa%a &asihi'
Assa#aua#ai&u ('"'!'
)ersua &i!a da#a *oru $ada &a#i ini'' Pada $agi ini &i!a a&an "er"in+ang&an
sa!u !a,u& &has %ang aa! $en!ing ser!a en,adi "ua#an hanga! as%ara&a!
&i!a $ada hari ini' - Isu E!i&a .uru dari segi $er&e"angan guru/ $eranan guru/
dan &e$i$inan guru0'
Ter#e"ih dahu#u saa%a ingin e$er&ena#&an ah#i1ah#i $ane# &i!a $ada $agi ini'
Ah#i $ane# &i!a %ang $er!aa dise"e#ah &iri sa%a ia#ah Puan Masni Sa&i#an/
guru dari SK Pe&an Se$orna' Ah#i $ane# &i!a %ang &edua ia#ah En+i& Mohd'
Ra**ee )ahrin Pega(ai dari Uni! )i"ingan Kaunse#ing PP2 )eau*or!'
Se!erusn%a Yang )erhora! 2a!o Mur3hah Mohd' Neng PK SK / se"agai ah#i
$ane# %ang &e!iga dan se!erusn%a %ang di hu,ung se&a#i ia#ah Yang )erhora!
2a!o Mohd/ Jusrin Anuar/ dari Uni! I4T/ PP2 )e#uran'
)agaiana$un/ se"e#u ,auh !ersasar/ sa%a se"agai Pengerusi Sesi 5oru
Ku$u#an 1 enga"i# &ese$a!an e$er&ena#&an diri/ naa sa%a Juia!i
Su$arno/ Pega(ai Te&no#ogi Pendidi&an di PK. Ta(au 6 )TP 2aerah Ta(au'
Un!u& a&#uan hadirin %ang di&asihi/ $er"in+angan &i!a da#a *oru &a#i ini
a&an enga"i# asa &urang dari 78 ini!' Jus!eru ini diin!a agar $ara
hadirin !ida& engeu&a&an se"arang $ersoa#an' Se"a#i&n%a han%a
endengar saha,a' Ji&a !ida&/ sesi *oru %ang se!erusn%a !ida& da$a!
di#a&sana&an dan a&an en,e,as&an ar&ah &u$u#an %ang se!erusn%a'
Se"e#u &i!a e"i+ara&an #e"ih #an,u! e#o&#ah du#u &i!a e#iha! a&sud &od
e!i&a $erguruan !en!ang isu ini'
Etika Perguruan ada#ah )era&sud sa!u se! !ing&ah #a&u a!au !anggung,a(a"
guru !erhada$ as%ara&a! dan negara/ $e#a,ar/ ra&an se,a(a! dan i"u "a$a
$e#a,ar'
Ke$en!ingan E!i&a .uru 9 .uru $er#u ei#i&i &od e!i&an%a sendiri dei
ear!a"a!&an $ro*esion $erguruan' Kod e!i&a diangga$ $en!ing &erana9
2
1' Kod e!i&a en%edia&an garis $anduan "agaiana "er!ing&ah #a&u da#a
$ro*esion $erguruan' Sesuai un!u& diru,u& dan diaa#&an o#eh guru'
7' Kod E!i&a Perguruan en%a!a&an dengan ,e#as !en!ang !anggung,a(a" guru
!erhada$ $eegang aanah da#a "idang $endidi&an' .uru #e"ih *aha
dan ,e#as !en!ang !anggung,a(a" ere&a' A!au dengan $er&a!aan #ain e!i&a
&eguruan "era&sud !ugas ha&i&i guru %ang ene&an&an dua aanah $en!ing
iai!u &onse$ i"adah dan $e"angunan insan'
:' Kandungan %ang din%a!a&an da#a Kod E!i&a Perguruan di negara ini
enun,u&&an $er"e;aan !er!en!u "er"anding &od e!i&a di negara #ain' .uru
da$a! e#iha! &euni&an e!i&a %ang diaa#&an saa ada di negara ini a!au$un
di negara #ain'
<' Kod E!i&a da#a "en!u& do&uen/ usaha un!u& en%ea& seu#a &od ini
da$a! di#a&u&an' Ke+eer#angan sesua!u $ro*esion "o#eh di#iha! enerusi
se,auh ana &od e!i&an%a "o#eh di$er!ahan&an dan di&ua!&uasa&an'
=' Menerusi &od e!i&a/ guru da$a! ening&a!&an #agi ie, $ro*esion $erguruan
se+ara hi!a $u!ih dan rasi' Me"u&a a!a as%ara&a! un!u& engha%a!i
!anggung,a(a" guru %ang #uas dan "era! dan en%o&ong guru da#a
en+a$ai a!#aa! $endidi&an dan negara'
>' E!i&a &er,a eru$a&an ni#ai1ni#ai %ang $en!ing da#a sese"uah organisasi'
Pengaa#an e!i&a da$a! enge&a#/ dan ee#ihara &e$er+a%aan %ang di"eri
da#a en,a#an&an !ugas/ ser!a eu$u& !anggung,a(a" "ersaa dan
engera!&an $erhu"ungan a!nara ah#i da#a organisasi (INTAN/ 1??1)'
O#eh %ang dei&ian/ ada#ah $en!ing se!ia$ guru di Ma#a%sia (a,i" eahai
&od e!i&a $erguruan se"agai #andasan dan arah $andu da#a e"angun&an
negara "angsa'
Sidang *oru %ang sa%a hora!i se&a#ian/ !an$a e"uang asa/ &ini !i"a#ah
$u#a &i!a "eri&an !u$uan $ada hu,ah1hu,ah ah#i $ane# &i!a "er&enaan dengan
Isu E!i&a .uru dengan !a,u& %ang #e"ih enda#a %ang "er&ai!an dengan Isu1
isu E!i&a dan Pering&a! Per&e"angan .uru %ang a&an disa$ai&an o#eh
$ane# &i!a %ang $er!aa/ Puan Masni Sa&i#an' 2engan sega#a hora!n%a
3
di$ersi#a&an'
Pane# 1
(MASNI
SAKILAN)
Teria &asih $engerusi a,#is' E!i&a eru$a&an sua!u disi$#in i#u %ang
eng&a,i !en!ang ora#/ $rinsi$ ora#/ &aedah ora# dan !inda&an ser!a
&e#a&uan anusia %ang "e!u#' O#eh i!u e!i&a e$er&a!a&an !en!ang a$a %ang
"e!u# dan sa#ah/ $er"ua!an %ang "ai& dan "uru&/ $er&ara %ang "o#eh dan !ida&
"o#eh di#a&u&an/ %ang $a!u! dan !ida& $a!u! ser!a %ang "er&ai!an dengan
!anggung,a(a"' Tegasn%a/ e!i&a ada#ah sains $er#a&uan a!au -"eha@iora#
s+ien+e0 %ang eng&a,i !en!ang $er#a&uan anusia da#a as%ara&a!/
e"ua! !a*siran engenai !ing&ah#a&u ere&a dan e"eri $anduan +ara1
+ara "er!ing&ah#a&u %ang "e!u# "erdasar&an &e$ada $ia(aian e!i&a a!au ora#
anusia ser!a as%ara&a!n%a'
Pengerusi Pro*ession $erguruan eru$a&an $ro*ession %ang di$andang !inggi o#eh
as%ara&a! se+ara uun%a' Men,adi seorang guru %ang "er,a%a enga"i#
asa/ $er#u engaa#&an si&a$ ingin "e#a,ar un!u& enga,ar se"agai $roses
Pe"e#a,aran Se$an,ang Aa%a!' Seni $enga,aran "o#eh di$e#a,ari dan
eru$a&an ga"ungan $enge!ahuan/ $enga#aan $ra&!i&a# ser!a &e!e#i!ian dan
re*#e&si !erhada$ aa#an diri' A$a&ah $andangan $uan engenai
$er&e"angan guru $ada hari iniB

Pane# 1
(MASNI
SAKILAN)
Teria &asih Puan Pengerusi Ma,#is *oru $ada $agi ini 9
Se"enarn%a ada = $ering&a! $er&e"angan guru de(asa ini iai!u 9
1) .uru Peru#aan 6 No@isC 2i&a!a&an $asi*/ !ida& &rea!i* D iagina!i*' )e#u
en+a$ai !aha$ %ang di&ehenda&i o#eh $iha& se&o#ah'Masa#ah $en%esuaian
diri dengan rea#i!i se&o#ah6"i#i& dar,ah'
1 4iri1+iri .uru Peru#aanC Mu#a enga$#i&asi&an &aedah enga,ar'
Meahai *a&!a/ &onse$ D $er&ara asas $enga,aran' Me"en!u& &erang&a
&ogni!i* !ugas1!ugas guru' Kurang "eru$a%a enangani !ugas harian guru
1 5o&us .uru Peru#aanC Me$un%ai &ua#i!i dan &e"o#ehan diri' Me#a&sana&an
PDP' Pe#a&sanaan a&!i@i!i &o&uri&u#u' Pengurusan !e$a! &er,a (se&o#ah)'
Pen%esuaian diri dengan "uda%a se&o#ah' Pe&a dan sen!iasa enda$a!&an
in*orasi e$un%ai &e$e#"agaian idea'
4
7) .uru 4e&a$C Me$un%ai &e+e&a$an dari segi91
Pro*esiona#ise
Me#a&sana&an @isi dan isi
Ke!era$i#an $eri"adi
Menga$#i&asi&an I4T
Ke+erdasan en!a# dan in!e#e&!ua#
Kes!a"i#an eosi
Ke"i,a&sanaan dan &e$i$inan
.uru +e&a$ e$un%ai &e+e&a$an $ada !aha$ iniu' .uru u#a
engena#i #e"ih "an%a& $rinsi$/ &onse$ dan e#een dgn eru,u& si!uasi
&husus' .uru ei#i&i &ea$uan en%e#esai&an asa#ah PDP'

:) .uru MahirC .uru !er"ai& da#a "idangn%a' Menguasai &eahiran I4T
dan enga$#i&asi&an da#a PDP' Me$un%ai &eahiran &ouni&asi %ang
!inggi')er&ea$uan e"en!u& suasana $e"e#a,aran %ang &ondusi* dan
$osi!i*' Men,adi !e#adan se"agai seorang $ro*esiona# da#a e"en!u&
$rogra %ang e"angun&an urid' Mahir e"ua! ,ang&aan !erhada$
urid dan !ahu en%e#esai&ann%a' Menun,u&&an ga%a $enga,aran %ang
!ersendiri

<) .uru Pa&arC Sen!iasa en%er#ah&an &e$i$inan $ro*esiona#' Ter#i"a!
se$enuhn%a da#a $engurusan &uri&u#u' 2iangga$ se"agai $iha& %ang
"erau!ori!i "er+a&a$ da#a "idang $ro*esiona#n%a' Idea dan &eahirann%a
"o#eh e$engaruhi $o#isi $engenda#ian "i#i& dar,ah'
=) .uru )er&esan sering&a#i di$ersoa#&an !en!ang &e"er&esanann%a o#eh
seua $iha&' &i!a sendiri engingin&an seorang guru %ang "er&esan dan
+eer#ang un!u& enga,ar ana&1ana& &i!a' 2i"a(ah ada "e"era$a +iri1+iri guru
%ang "er&esan'
1 Ke+e&a$an )idang 9 Seseorang guru $er#u e$un%ai $enge!ahuan dan
&eahiran %ang enda#a !en!ang "idangn%a' Penge!ahuan %ang enda#a
e"an!u guru enga,ar dengan $enuh %a&in' .uru %ang enge!ahui
"idangn%a dengan enda#a ,uga da$a! enga(a# &e#as dengan "ai& &erana
5
"e#iau da$a! engguna&an &e+e&a$an i!u un!u& eran+ang dan enga,ar
dengan "ai&'Se#ain i!u/ .uru ,uga $er#u en%edari "aha(a !ida& seua %ang
di$e#a,ari di $usa! $enga,ian/ da$a! eenuhi &e$er#uan di se&o#ah'
)agaiana$un/ guru %ang "er&esan a&an !erus eneria !anggung,a(a"
un!u& e$e#a,ari $er&ara %ang "e#iau &urang ahir'
1 Ke$e#"agaian Kaedah Menga,ar 9 Ki!a ,uga !ahu guru eer#u&an &aedah
%ang "e#a,ar %ang "an%a& &eran !ida& seua $e#a,ar da$a! eneria i#u
dengan +ara %ang saa'Pe"e#a,aran $e#a,ar a&an "er#a&u dengan "ai& ,i&a
guru enge!ahui &aedah %ang sesuai dengan isi $e#a,aran' Kaedah
$enga,aran un!u& enga,ar !eori ada#ah "er"e;a dari$ada &aedah un!u&
enga,ar &eahiran' O#eh i!u/ guru $er#u "er&eahiran da#a
$e#"agai &aedah enga,ar'
1 Peng#i"a!an Pe#a,ar da#a Penga,aran 9 .uru %ang "er&esan sen!iasa
ei&ir&an "agaiana henda& e#i"a!&an $e#a,ar da#a $enga,arann%a'
Peng#i"a!an $e#a,ar "o#eh ening&a!&an o!i@asi $e#a,ar un!u&
"e#a,ar' Peng#i"a!an ini ada#ah da#a "en!u& a&!i@i!i $e"e#a,aran/ $en%oa#an
dan #ain1#ain' .uru %ang "er&esan a&an sen!iasa sensi!i* dan $riha!in dengan
&e$er#uan $e#a,ar'4ara ini da$a! eni#ai saa ada a$a %ang dia,ar o#eh guru
di*ahai o#eh $e#a,ar a!au$un !ida&'
1 En!husias ()erseanga!) 9 Un!u& en,adi seorang guru %ang "er&esan dan
+eer#ang eer#u&an guru %ang "er$e(a!a&an %ang %a&in dan
"erseanga!'.uru %ang "erseanga! a&an e$aer&an &e%a&inan da#a
$er&ara %ang henda& dia,ar' .uru "er&enaan enun,u&&an &esungguhan
seasa enga,ar e#a#ui nada suara dan gera& geri %ang enun,u&&an
"aha(a $er&ara %ang henda& dia,ar ada#ah $en!ing dan enari&' .uru ,uga
&e#iha!an "er!enaga dan ge"ira seasa enga,ar a&an e"ua! $e#a,ar
!er!ari& dan "erseanga! un!u& "e#a,ar/ disa$ing a&an e"ua!&an $e#a,ar
enghora!i guru'
1 Susunan dan Ke,e#asan 9 .uru %ang "er&esan en%edia&an o",e&!i*
$enga,aran dengan ,e#as'Se"agai guru "u&an udah un!u& en,a#an&an !ugas
enga,ar $e#a,ar %ang "er"agai !ing&ah'O#eh i!u/ .uru $er#u "i,a& en%usun isi
$e#a,aran dan a&!i@i!i $enga,aran engi&u! o",e&!i* "er&enaan' Isi $e#a,aran
,uga disa$ai&an engi&u! uru!an dan $enerangan guru ,e#as dan "o#eh
di*ahai o#eh $e#a,ar' Ini se!erusn%a en%u"ang &e$ada $en+a$aian $e#a,ar
6
%ang +eer#ang'
Ada&ah ei#i&i +iri1+iri guru se$er!i %ang sa%a ,e#as&an !adiB
Ken%a!aann%a ada&ah seua +iri !erse"u! !e#ah &i!a i#i&iB A!au se&urang1
&urangn%a se"ahagian "esarn%a !e#ah &i!a aa#&an da#a diri $eri"adi ahu
$un da#a organisasiB Te!a$i %ang n%a!a asih raai a!au se"ahagian "esar
dari &i!a aa! &urang ei#i&i +iri1+iri !erse"u!' Jadi "agaiana &i!a henda&
e#ahir&an $enga,aran dan $e"e#a,aran %an "er&esan dan se!erusn%a
se&o#ah "er(a!a& dan se&a#igus $endidi&an +eer#angB
Un!u& en,adi guru "er&esaan &i!a $er#u "eru"ah' Ki!a $er#u engan,a&
$aradiga/ &i!a $er#u e#a&u&an #on,a&an 3uan!u dengan ero"ah dan
erun!uh !e"o& $engha#ang %ang $er!aa dan u!aa iai!u Meno#a&
Peru"ahan (Resis! 4hange)'
Men,adi guru "er&esan/ se&o#ah "er&esan dan $en+a$aian $endidi&an %ang
gei#ang dan +eer#ang "u&an sua!u %ang us!ahi# di+a$ai' Pras%ara! %ang
u!aa dan $er!aa ia#ah &esediaan dan &eanggu$an guru1guru sendiri
engu"ah $aradiga/ engu"ah s!ai# "er*i&ir dan "er!inda& se+ara orang1
orang $ro*esiona# dan %ang $a#ing $en!ing en,adi seorang guru %ang !ida&
udah $a!ah seanga!'
.uru %ang $ro*esiona# sen!iasa e$aer&an +iri1+iri &e&ua!an i#u dan
"er!ing&ah1#a&u dengan &e#uhuran e!i&a &er,a ser!a enun!u! &e*ahaan %ang
,e#as dan enda#a/ &esungguhan dan &oi!en %ang !inggi &e$ada
$en%e$urnaan !ugasnn%a di se&o#ah se!ia$ asa dan (a&!u' .uru %ang
"er,i(a (a,a !ida& udah enga&u &a#ah da#a &ehidu$an &er,a%an%a di
se&o#ah/ dan e$un%ai si&a$ o$!iis!i& da#a seua !inda&an/ ser!a sedia
"e#a,ar dari &esi#a$an dan &e#eahan'
Orang1orang %ang "er*i&iran dan "ersi&a$ o$!iis!i& !ida& udah e#a!ah/
erungu! dan en%a#ah&an orang #ain dan &eadaan sea!a1a!a/ orang %ang
o$!iis!i& e#iha! seuan%a dari sudu! %ang ser"a "er&eung&inan "er,a%a
dan ening&a! a,u/ saa ada dari as$e& diri $eri"adi ahu $un as$e&
organisasi'
Se&ian dan !eria &asih'
7
Pengerusi9 Pan,ang "er,e#a hu,ah Pane# &i!a &edua ini' Naun isi hu,ah eang
e"eri&an !a$aran he"a! $ada &i!a %ang &ini en,ang&au usia @e!eran'
2iana&ah s!a!us &i!a se"agai seorang guru saa! iniB
Jangan *i&ir&an du#u'
Ki!a !erus&an sesi &i!a un!u& endengar "i+ara dari Pane# &e:/ iai!u En+i&
Mohd' Ra**ee )ahrin' Ka#i ini "e#iau a&an e"en!ang&an isu !en!ang
0Peranan dan Ke$i$inan .uru0'
2i$ersi#a&an''''
Pane# 79
(MOA2'
RA55EE
)AARIN)
Peranan dan !anggung,a(a" guru seeangn%a e"eri i$a& %ang "esar
dan enda#a da#a diri se!ia$ indi@idu i!u' 2ari &e+i# hingga#ah en,a(a!
,a(a!an %ang he"a!/ seua i!u ada#ah hasi# a,aran dan didi&an guru di se&o#ah/
$un "egi!u/ dunia hari ini sea&in a,u dan "ergera& $an!as seiring dengan
era #eda&an a&#ua! ini/ guru !ida& !er&e+ua#i erasai !e$iasn%a' Peranan
dan !anggung,a(a" %ang diga#as o#eh guru sea&in en+a"ar seiring
&ehenda& &era,aan dan PIPP n%a %ang &i!a sedia a&#u'
5PK ( 5a#sa*ah Pendidi&an Ke"angsaan )/ Ru&un Negara/ Ea(asan 7878/
PIPP ( Pe#an Indu& Pe"angunan Pendidi&an ) dan Misi Nasiona#n%a/
seuan%a ene&an&an *a&!or &e$er+a%aan &e$ada Tuhan a!au dengan &a!a
#ain $ende&a!an dari segi agaa harus#ah en,adi $er&ara %ang F *irs! and
*oreos!G da#a diri seorang indi@idu %ang "erge#ar guru i!u' I"u "a$a
enghara$&an se&o#ah dan guru da$a! ening&a!&an &e$er+a%aan &e$ada
Tuhan da#a diri $e#a,ar' Per&ara ini en,adi #e"ih dan &ri!i&a# da#a &ehidu$an
$ada era g#o"a#isasi' Ma&sudn%a/ &ehidu$an %ang !er#a#u "ersi*a! a!eria#is!i&/
!e&no#ogi/&ee(ahan dan hi"uran "o#eh en,e,as&an &einginan anusia
&e$ada Tuhan' 2a#a &eadaan &e&osongan ini#ah guru "o#eh e"ina
&e&ua!an da#aan iai!u &erohanian enerusi a&!i@i!i $enga,aran dan
$e"e#a,aran' Kerohanian %ang an!a$ dan su+i a&an e"ina in!e#e& %ang
siha!/ eosi %ang s!a"i# dan ,asani %ang se,ah!era' Keharonian dan
&esei"angan $o!ensi rohani/ in!e#e&/ eosi dan ,asani a&an en%u"ur dan
ening&a!&an &e$er+a%aan $e#a,ar &e$ada Tuhan' Pe"inaan &e&ua!an
da#aan ini udah di#a&sana&an ,i&a guru en,a#an&an !ugasn%a se"agai
i"adah dengan a!#aa! e"angun&an insan'
Murid $ada hari ini ada#ah $ei$in asa hada$an' Ma&a/ ada#ah $en!ing
8
"agi seorang guru e$un%ai +iri1+iri %ang "er&esan da#a en,a#an&an
!ugas u#ia ini' .uru di da#a &e#as "er$eranan un!u& e"ina urid1urid
%ang a&an en,adi as%ara&a! %ang e$un%ai +iri1+iri g#o&a#/ $a!rio!i& dan
seanga! +in!a&an negara'
.uru ,uga eru$a&an orang %ang $en!ing da#a $e"en!u&an diri seseorang
$e#a,ar &erana ere&a engha"is&an se"ahagian "esar asa di se&o#ah'
Seorang &ana&1&ana& "erhada$an dengan guru "eru#a se,a& uur ere&a >
!ahun iai!u di $ering&a! $rase&o#ah sehingga $ering&a! rea,a' .uru a&an
eu,i/ enegur/ engu,i dan eneng&ing ere&a seasa en,a#an&an
!ugas' Sega#a gera& #a&u dan $er"ua!an guru %ang disenangi a!au se"a#i&n%a
a&an di$erha!i&an dan di!iru o#eh $e#a,ar'
O#eh i!u/ sega#a !ing&ah #a&u dan $er"ua!an guru a&an e$engaruhi si&a$
dan sahsiah $e#a,ar' 4on!ohn%a +ara guru "er$a&aian/ ga%a "er,a#an/ +ara
$er!u!uran dan #ain1#ain $ena$i#an diri guru a&an en,adi $erha!ian dan i&u!an
$e#a,ar !eru!aa guru %ang en,adi ido#a &e$ada $e#a,arn%a' O#eh i!u/ guru
seharusn%a e$un%ai $ersona#i!i "ai& ser!a $er(a!a&an "ersih su$a%a da$a!
e#ahir&an generasi %ang "era&h#a&'
.uru %ang engaa#&an !ing&ah #a&u %ang "erada" a&an #e"ih disu&ai o#eh
$e#a,ar ' 4ara hidu$ %ang "eragaa/ "erora# dan "erdisi$#in da$a!
e"i"ing $e#a,ar en,adi seorang insan %ang "ai& ' Re*orasi $endidi&an
een!ing&an agaa/ $endidi&an ora# dan $enera$an ni#ai1ni#ai urni da#a
&uri&u#u ' O#eh i!u/ guru harus enun,u&&an +iri1+iri !e#adan &e$ada $ara
$e#a,ar' .uru %ang e$un%ai +iri1+iri $eri"adi %ang "ai& dan !er$u,i se!ia$
(a&!u da$a! enga!asi asa#ah !ing&ah #a&u $e#a,ar dengan udah' .uru
a&an su&a "ergau# esra dengan $e#a,ar/ +u"a eahai $erasaan dan
&ehenda& ere&a ser!a e"i"ing ere&a en,adi orang %ang "ai&'
Seseorang guru $er#u ei#i&i si*a!1si*a! %ang u#ia da#a diri ere&a se$er!i
$eraah/ esra/ $en%a%ang/ "er!i"ang rasa/ &eas dan su&a "ua! #a(a&
a&an #e"ih su&a dida$ingi o#eh $e#a,ar' .uru %ang ene$a!i asa enghadiri
&e#as/ i&h#as dan sa"ar seasa en%a$ai&an $enga,aran/ !er!i" dan
9
"er!anggung,a(a" da#a en,a#an&an !ugas/ %a&in $ada diri a&an diina!i dan
disu&ai o#eh $e#a,ar' Ini a&an e"an!u $roses $enga,aran dan $e"e#a,aran
en,adi #e"ih udah dan "er&esan &erana $e#a,ar a&an "erina! dan
enu$u&an $erha!ian da#a "i#i& dar,ah'
Ma!#aa! un!u& e(u,ud&an sis!e $endidi&an "er!ara* dunia dan en,adi&an
Ma#a%sia $usa! &e+eer#angan $endidi&an di ran!au ini eru$a&an
!anggung,a(a" seua (arga Keen!erian Pe#a,aran Ma#a%sia' Jes!eru i!u
sa!u/ E!i&a Pro*esion Perguruan Ma#a%sia dan E!i&a Ker,a %ang an!a$ $er#u
diaa#&an un!u& eas!i&an (arga Keen!erian Pendidi&an Ma#a%sia
e$un%ai si*a!1si*a! #uhur/ "er!anggung,a(a"/ dan !aha$ $ro*esiona#ise
%ang !inggi da#a en,a#an&an !ugas dan !anggung,a(a" asing1asing'
Se"agai seorang $endidi&/ guru $er#u en,adi +on!oh dan !e#adan &e$ada $ara
$e#a,ar da#a $e#a&uan sehariann%a su$a%a $endidi& en,adi as%ara&a!
%ang dihora!i dan disegani' Seorang guru harus engaa#&an disi$#in
+eer#ang +on!ohn%a "e&er,a &eras/ ene$a!i (a&!u/ "era&h#a& u#ia/
e$un%ai eosi %ang an!a$ dan disi$#in &endiri %ang u!uh' E!i&a dan
!a!asusi#a $ro*esion $erguruan %ang en,adi $egangan harus sen!iasa
di*ahai/ diha%a!i dan diaa#&an'
Pendedahan sa#ah #a&u guru1guru o#eh $iha& edia assa "o#eh
enga&i"a!&an &e(i"a(aan $ro*esion &eguruan !erguga! $ada a!a uu'
Aa# ini "er!en!angan dengan $eranan dan !a!asusi#a $erguruan di Ma#a%sia
%ang en%a!a&an guru $er#u ea!uhi &od e!i&a $erguruan iai!u en,a#an&an
!anggung,a(a"n%a guru &e$ada $e#a,ar/ i"u "a$a $e#a,ar/ ra&an se,a(a! dan
as%ara&a! dan negara/ "u&ann%a enga"i# &ese$a!an di a!as a$a %ang
"er#a&u !erhada$ $e#a,ar !e!a$i se"a#i&n%a e"an!u ere&a en%e#esai&an
asa#ah %ang dihada$i'
Pengerusi Uu enge!ahui "aha(a !ugas seorang guru ia#ah enga,ar di da#a "i#i&
dar,ah' Naun/as%ara&a! se"enarn%a !ida& !ahu "aha(a !ugas se"agai
seorang guru #e"ih dari$ada i!u' )agaiana&ah $er&e"angan
$ro*esiona#ise &eguruan $ada hariB
10
Mohon $ane# &e< &i!a en,e#as&an $er&ara iniB
Pane# :
(MURHAAA
MOA2
NEN.)
Is!i#ah $ro*esiona# $ada uun%a ada#ah orang %ang enda$a! u$ah a!au ga,i
dari a$a %ang di&er,a&an/ "ai& di&er,a&an se+ara se$urna au$un !ida&'
(Mar!inis Yain/ 788I)' 2a#a &on!e&s ini "ah(a %ang dia&sud dengan
$ro*esiona# ada#ah guru' Pe&er,aan $ro*esiona# di!un,ang o#eh sua!u i#u
!er!en!u se+ara enda#a %ang han%a ung&in di$ero#eh dari #e"aga1
#e"aga $endidi&an %ang sesuai sehingga &iner,an%a didasar&an &e$ada
&ei#uan %ang dii#i&in%a %ang da$a! di$er!anggung,a(a"&an se+ara i#iah
(Eina San,a%a/ 788J)' 2engan dei&ian seorang guru $er#u ei#i&i
&ea$uan &husus/ &ea$uan %ang !ida& ung&in dii#i&i o#eh orang %ang
"u&an guru 0a !ea+her is $erson sharged (i!h !he res$on"i#i!% o* he#$ing or!hers
!o #earn and !o "eha@e in ne( di**eren! (a%s0 (4oo$er/ 1??8)'
Pengena#an Pro*esion guru dan $endidi& !eru!aan%a da#a ;aan1;aan
en+a"ar ini "u&an#ah seudah %ang disang&a 1 &er,an%a se$aruh hari dan
+u!in%a $an,ang' Se"agai ar&i!e& sosia#/ guru e$un%ai !anggung,a(a" %ang
aa! "esar/ "u&an se&adar e"eri$endidi&an dan en%a$ai&an i#u'
.uru#ah insan %ang di$er!anggung,a(a"&an un!u& erea#isasi&an !rans*orasi
$endidi&an %ang di+i!a1+i!a&an o#eh negara' Jus!eru &egaga#an sese"uah
as%ara&a! un!u& "er*ungsi dengan se$urna &era$ di&ai!&an dengan
&egaga#an sis!e $endidi&an sese"uah negara'Le"ih dari$ada i!u/ guru ,uga
$er#u en,adi ode# u!aa &e$ada ana& didi&n%a' O#eh i!u ere&a $er#u
"er,i(a "esar' )u&an se"arangan orang #a%a& en,adi guru' Aan%a ere&a
%ang #uhur ,i(a dan &en!a# seanga!n%a %ang sanggu$ en+urah&an "a&!i
un!u& en,adi guru'
Ke+in!aan !erhada$ $ro*esion ini ,uga seharusn%a "u&an se&adar se+ara
#uarann%a saha,a/ se"a#i&n%a si*a! &eguruan i!u $er#u endarah daging'Se#ain
i!u/ guru sering di&ai!&an se"agai agen $eru"ahan da#a agenda sosia#/ $o#i!i&
dan e&onoi' Peru"ahan1$eru"ahan %ang di&ehenda&i o#eh &era,aan se#a#un%a
disa#ur&an e#a#ui *a#sa*ah dan a!#aa! ( ,uga eru$a&an in$u! ) %ang $er#u
di!er,eah&an o#eh guru se&o#ah da#a a&!i@i!i &uri&u#u dan &o &uri&u#u'
Pengerusi Kini &i!a a&an endengar hu,ah !era&hir dari$ada $ane# &e< iai!u En+i& Mohd'
11
Jusrin Anuar/ "e#iau a&an e"en!ang&an !o$i& $a#ing hanga! a"ad ini da#a
dunia $erguruan iai!u - Lang&ah1#ang&ah dan +adangan enga!asi isu1isu e!i&a
guru0/ dengan sega#a hora!n%a di$ersi#ah&an'
Pane# <
(MOA2
JUSRIN
ANUAR)
Teria &asih Puan Pengerusi/ &a#i ini sa%a han%a ei#ih sa!u sa,a isu e!i&a
guru %ang $a#ing &ri!i&a#/ (a#au$un se"enarn%a ada "an%a& sanga! isu1isu e!i&a
guru %ang "o#eh disenarai&an da#a *oru se"egini' Naun "egi!u &erana
asa %ang !ida& en+u&u$i/ sa%a enga"i# &ese$a!an ini un!u& e"a(a
!uan6$uan endengar "er&enaan dengan isu ini iai!u9 -Masa#ah
Pen%a#ahgunaan Masa0'
2i sini/ sa%a ei#ih un!u& e"in+ang&an -Masa#ah Pen%a#ahgunaan Masa0
se"agai isu %ang e#anggar e!i&a $ro*esion $erguruan &erana asa#ah ini
&era$ !er,adi di &a#angan guru' 2i Ma#a%sia/ (a&!u "agi sa!u sesi $erse&o#ahan
%ang uu ada#ah dari $u&u# I':8 $agi hingga 1'1=/ iai!u #e"ih &urang ena
,a !ida& !erasu& a&!i@i!i &o&uri&u#u $ada se"e#ah $e!ang' Se$an,ang
!e$oh ini/ urid1urid dan guru !er#i"a! se+ara #angsung da#a $roses
$enga,aran dan $e"e#a,aran' Ea#au"agaiana$un/ se,a& &e"e#a&angan ini
!i"u# isu $en%a#ahgunaan asa di &a#angan guru di se&o#ah' Meang "enar
isu $en%a#ahgunaan ini ,arang !ersiar di edia assa &erana ian%a #e"ih
en,urus &e$ada ha# eh(a# da#aan se&o#ah/ !e!a$i ada#ah $en!ing "agi &i!a
un!u& e"endung isu ini dari$ada !erus enu#ar'
An!ara +on!oh $en%a#ahgunaan asa di se&o#ah ada#ah guru !ida& ene$a!i
asa easu&i &e#as/ guru !ida& en%a$ai&an isi $enga,aran dengan
"ersungguh1sungguh/ guru enga,ar !ida& engi&u! su&a!an $e#a,aran %ang
!e#ah di!e!a$&an o#eh &een!erian/ guru !ida& ene$a!i asa &e#uar dari$ada
&e#as/ guru engguna&an asa di se&o#ah dengan e#a&u&an &er,a %ang !ida&
"er&ai!an dengan $endidi&an isa#n%a e#a%ari *a+e"oo&/ "er0+ha!!ing0/
"ergosi$/ e#e$a& di &an!in/ guru e#a&u&an &er,a sa"i#an di a#a hari
( isa#n%a enga,ar !uis%en/ "erniaga di $asar a#a/ enga,ar -dan+e0/
e"ua! $erse"ahan !arian) hingga en,e,as&an $rodu&!i@i!in%a da#a
en%a$ai&an PDP di siang hari dan "an%a& #agi' Ea#au$un sa%a !ida&
en,a#an&an &a,ian $en%e#idi&an !en!ang asa#ah ini !e!a$i e#a#ui
$engaa!an sa%a/ ada#ah (a,ar asa#ah ini di"eri $erha!ian' Masa#ah
$en%a#ahgunaan asa ug&in !ida& !er#a#u serius !e!a$i ,i&a di"iar&an
12
"er#an,u!an/ asa#ah ini da$a! en,e,as&an &redi"i#i!i $ara guru dan erugi&an
urid' Raai guru asih !ida& en%edari ha&i&a! ini' Jadi/ sa%a "erhara$ agar
sa%a da$a! enangani isu ini da#a diri sa%a agar !ugas sa%a se"agai "a&a#
guru "o#eh en%u"ang sa!u &e"ai&an &e$ada urid1urid sa%a'
Se"e#u sa%a en%en!uh isu $en%a#ahgunaan asa di &a#angan guru da#a
!e$oh "er!ugas/ sa%a ingin eru,u& &e$ada $era!uran1$era!uran %ang $er#u
di $a!uhi guru &e!i&a "erada da#a $er&hida!an' Mengi&u! Sura! Pe&e#i#ing
I&h!isas )i#' 76J1 %ang "er!ari&h 17 Se$!e"er 1?J1/ seua Pega(ai
Per&hida!an Pendidi&an/ &a&i!angan se&o#ah dan $ara $e#a,ar di&ehenda&i
"erada di se&o#ah se&urang1&urangn%a #ia ini! se"e#u se&o#ah "eru#a'
Sura! ini ,uga e"eri $ene&anan !erhada$ !anggung,a(a" guru un!u&
engaa#&an &e!e$a!an asa se$an,ang (a&!u "er!ugas di se&o#ah/ seasa
da!ang dan "a#i& dari se&o#ah/ &e!i&a easu&i "i#i& dar,ah un!u& enga,ar
dan seasa en,a#an&an sesua!u &egia!an di #uar "i#i& dar,ah se$er!i &egia!an
&o&uri&u#u' Ma&sud &e!e$a!an asa ,uga erang&ui &e$er#uan guru un!u&
engi&u! ,adua# $enga,aran dan !ida& di"enar&an eningga#&an &e#as a!au$un
&a(asan se&o#ah seasa !e$oh $erse&o#ahan'
2i sa$ing i!u/ !erda$a! "e"era$a $er&ara %ang $er#u dia"i# $erha!ian o#eh
guru "er&ai!an $ea!uhan (a&!u dan asa' Seua guru di&ehenda&i
enanda!angani "u&u &eda!angan se"ai& saha,a !i"a di se&o#ah dengan
en+a!a!&an naa/ asa sa$ai dan enurun&an !anda!angan' Pada ;aan
%ang !e&no#ogi &ini/ ada se&o#ah %ang engguna&an F$un+h +ardG a!au
engguna&an $erisian &o$u!er %ang engguna&an $engesanan +ora& i"u
,ari se"agai "u&!i &ehadiran' .uru )esar $u#a di"eri &uasa engi;in&an guru
eningga#&an &a(asan se&o#ah se&iran%a ada ha#1ha# !er!en!u dan ere&a
$er#u engisi "u&u +a!a!an eningga#&an se&o#ah' )egi!u ,uga ,i&a !erda$a! ha#
%ang eer#u&an guru eningga#&an "i#i& dar,ah/ &egia!an dan u$a+ara rasi
se&o#ah dan a&!i@i!i &o&uri&u#u/ guru $er#u enda$a! &e"enaran dari .uru
)esar'
Se#ain i!u/ $ada asa senggang iai!u &e!i&a guru !ida& en,a#an&an a&!i@i!i
$enga,aran dan $e"e#a,aran di da#a &e#as/ guru $er#u e#a&sana&an
"e"era$a $er&ara se$er!i eeri&sa "u&u #a!ihan dan &er,a ruah urid
13
dengan !e#i!i/ enu#is "u&u ring&asan enga,ar/ en%edia&an a#a!an dan
"ahan "an!u enga,ar/ engurus&an ha# eh(a# &e#as/ engurus&an %uran
urid/ ha#1ha# &o&uri&u#u dan se"again%a' A&!i@i!i1a&!i@i!i %ang di#a&u&an o#eh
guru $ada (a&!u ini es!i#ah a&!i@i!i %ang e"eri&an *aedah &e$ada urid1
urid' Se#ain i!u/ guru ,uga di"eri !anggung,a(a" un!u& enggan!i&an guru #ain
un!u& e#a&sana&an $enga,aran dan $e"e#a,aran'
2i "a(ah ini/ sa%a a&an en%a!a&an $er&ara %ang e"a(a &e$ada
$en%a#ahgunaan asa %ang sering di#a&u&an o#eh guru saa ada se+ara
disedari a!au !ida& disedari' Yang $a#ing u!aa ada#ah guru #e(a! asu& &e
da#a &e#as' .uru %ang ea!uhi &e!e!a$an asa !ida& enunggu #o+eng
"er"un%i un!u& "er,a#an dari sesua!u !e$a! un!u& &e &e#as ere&a' Mere&a
a&an "ergera& a(a# &e &e#as dan &adang&a#a sanggu$ $u#a enunggu (a&!u
guru #ain ha"is di #uar &e#as' Se&iran%a (a&!u $enga,aran ada#ah "er!uru!an/
guru ini !ergesa1gesa $ergi "ergera& dari sa!u &e#as &e &e#as "eri&u!n%a
dengan $enuh seanga!' Ma&a/ *enoena guru %ang #e(a! asu& &e &e#as
a&an eni"u#&an isu $en%a#ahgunaan asa' )u&an i!u saha,a/ se&iran%a
"er#a&u se"arang &ea#angan di da#a &e#as/ guru !erse"u! harus
di$ersa#ah&an' FMen+uri asaG ada#ah $er"ua!an %ang !ida& (a,ar "agi seorang
guru'
Menuru! #a$oran ar!i&e# %ang sa%a e"a+a/ guru %ang su&a #e(a! asu&
&e#as "iasan%a a&an e"eri&an $e#"agai a#asan se$er!i !er#u$a ,adua# (a&!u
a!au !ida& inga!' Ada di &a#angan guru %ang e"eri&an a#asan !er#a#u "an%a&
&er,a %ang $er#u di"eres&an' Ma#ahan &adang&a#a e"eri&an a#asan
&ononn%a di$anggi# guru "esar a!au $enge!ua' A(a#1a(a# !ahun/ ada guru
"ua!1"ua! si"u& en%ia$&an $e#"agai "orang dan da!a sehingga eningga#&an
&e#as' Se&iran%a ere&a !er$a&sa en%ia$&an !ugasan %ang aa! $en!ing/ ini
"o#eh#ah diaa*&an' Murid1urid %ang da!ang &e se&o#ah sa"an hari
enghara$&an i#u $enge!ahuan dari$ada guru'Se,a& a(a# $agi ere&a !e#ah
"angun eredah &ese,u&an $agi dengan sa!u nia! %ang aha su+i un!u&
"e#a,ar' Te!a$i a$a#ah a#angn%a nasi" ere&a a$a"i#a ada sege#in!ir guru
%ang enga"ai&an !ugas un!u& en+urah&an i#u' Se"enarn%a $e#"agai
$er&ara %ang !ida& diingini "o#eh "er#a&u a$a"i#a &e!iadaan guru di da#a
&e#as' Pe#"agai ge,a#a nega!i* a&an !i"u# ,i&a !iada &a(a#an guru'Se+ara
14
$eri"adi/ $enu#is #a$oran ar!i&e# ini "er$enda$a! seharusn%a ge,a#a #e(a!
asu& &e#as dan #angsung !ida& asu& &e#as &erana a#asan1a#asan %ang
reeh1!eeh sudah !ida& "o#eh di!eria #agi'
Mengi&u! $eerha!ian sa%a seasa $ra&!i&a# dan in!ernshi$ di se&o#ah/ sa%a
,uga !erna$a& *enoena nega!i* %ang saa "er#a&u dengan a$a %ang di!u#is
da#a #a$oran ar!i&e# !erse"u!' Pada $eru#aann%a/ sa%a !ida& "era$a
enga"i# "era! !en!ang asa#ah ini' Naun ada sa!u &a#i urid1urid &e#as
sa%a e"eri!ahu "aha(a guru &e#as ere&a se!ia$ &a#i a&an #e(a! asu& &e
&e#as' Se!ia$ &a#i #o+eng sudah "er"un%i dan sa%a henda& &e#uar &e &e#as/
ere&a a&an ein!a sa%a ,angan &e#uar du#u dan enerus&an $enga,aran
dan $e"e#a,aran sa%a #agi' Sa%a "erasa aa! aneh/ dan !ida& "era$a
$er+a%a dengan a$a %ang ere&a &a!a' Mere&a $anggi# sa%a e"ua! sa!u
e&s$erien/ !engo& "era$a #aa guru &e#as i!u asu& &e &e#as' Meang/ guru
i!u !e#ah $un da!ang se#e$as 78ini! &eudian dengan #ang&ah $er#ahan1
#ahan' A$a"i#a dia na$a& sa%a asih da#a &e#as/ dia "er!eria &asih
&e$ada sa%a &erana e"an!un%a enga(a# &e#as' Ada sa!u &a#i #agi/ dia
eesan sa%a en+ari dia di &e#as $ada (a&!u a&hir un!u& enga"i# "arang
dengann%a di "i#i& seni' Sa%a sudah #e(a! 18ini! $ergi en+ari dia di &e#as
i!u/ !e!a$i a$a"i#a sa%a sa$ai sana/ &e#as i!u !iada guru/ urid1urid
e"ua! "ising/ ,a#an sana sini' Se#e$as i!u/ ra&an se,a(a! sa%a e"eri!ahu
sa%a "aha(a guru ini ada di &an!in' Sa%a $un en+ari dia di &an!in' A$a"i#a
sa%a na$a& dia/ dia sedang e#engan1#engan ser!a "er"ua#1"ua# dengan
$eno#ong $enge!ua sa"i# ei#ih #au& $au& di sana' Sa%a &eudian
enan%a&ann%a -&ena$a $uan !ida& ada di &e#as/ "u&ann%a $uan $esan sa%a
+ari $uanB0 2ia han%a sen%u saha,a dan &eudian &ai "erdua en+ari
"ahan hiasan di "i#i& seni' 2ia $un en+ari "ersaa1saa dengan sa%a
sehingga #o+eng "er"un%i dan (a&!un%a $un sudah ha"is' A&hirn%a/ dia !ida&
asu& &e &e#as' Ini sudah "u&an #e(a! &e &e#as/ ini $anggi# !ida& asu& &e
&e#as &erana $er&ara %ang reeh !eeh' Se#ain i!u/ Peno#ong &anan
$enge!ua/ &e!ua &uri&u#u a!au$un guru a&an sering eesan &ai un!u&
enggan!i&an &e#as ere&a ' Kadang1&a#a a#asan ere&a ada#ah "agi &ai
e"ua! -&a,ian !inda&an0 dan se"enarn%a &ai ,uga $er#u (a&!u %ang eK!ra
"agi e"ua! -&a,ian !inda&an0 dengan urid1urid' Jadi/ ini eru$a&an sa!u
15
si!uasi di$anggi# -(in (in0' )u&an ini saha,a/ guru %ang !ida& asu& &e#as
&erana !erda$a! $e#"agai &er!as &er,a &ena "ua!/ "eres%uara!/ "er&husus/
$ergi hos$i!a# eeri&sa "adan &erana ada -a$$oin!en!0 dengan do+!or dan
se"again%a' Masa#ah ini $er#u di!i!i&"era!&an se"e#u ia en,adi $arah'
Kegaga#an guru ea!uhi &e!e!a$an asa a&an eni"u#&an "e"era$a
&esan' Per&ara %ang ingin di"in+ang&an di sini ia#ah "u&an han%a e#iha!
&esan &e$ada guru !e!a$i ,uga &esan &e$ada urid i!u sendiri eandang&an
isu $en%a#ahgunaan asa ini se"enarn%a #e"ih "an%a& erugi&an ere&a'
)e"era$a &esan %ang da$a! di#iha! ia#ah9
A) Ke"er&esanan $enga,aran dan $e"e#a,aran !ida& a&siu a&i"a!
&urangn%a &ua#i!i dan $rodu&!i@i!i'
A$a&ah %ang dia&sud&an o#eh &ua#i!i dan $rodu&!i@i!iB MS ISO ?888
ende*inisi&an &ua#i!i se"agai &ese#uruhan +iri1+iri sesua!u en!i!i iai!u $rodu&
dan $er&hida!an %ang da$a! eenuhi &ehenda& $e#anggan %ang
din%a!a&an dan !ersira!' 2a#a $er&hida!an $endidi&an/ guru henda&#ah
en%edia&an $er&hida!an %ang da$a! eenuhi &ehenda& $e#anggan iai!u
urid dan i"u "a$a' MS ISO ?888 u#a diguna$a&ai se$er!i %ang !er+a!a! di
da#a Pe&e#i#ing Kea,uan Pen!ad"iran A(a )i#' 761??> 9 .aris Panduan
)agi Me#a&sana&an MS ISO ?888 da#a Per&hida!an A(a' Se#ain i!u/
&a&i!angan a(a ,uga "o#eh eru,u& &e$ada Sura! Pe&e#i#ing Kea,uan
Pen!ad"iran )i# 767887 9 .aris Panduan "agi Me#a&sana&an MS ISO
?88897888 2a#a Per&hida!an A(a' Kua#i!i en%en!uh !en!ang &e*ahaan
&ehenda& dan $enghara$an $e#anggan' Ini enghenda&i guru enun,u&&an
&ea$uan ere&a da#a ere&a"en!u& $er&hida!an se$er!i %ang
di$er#u&an dan dihara$&an urid dan i"u "a$a'
A$a&ah $u#a %ang dia&sud&an o#eh $rodu&!i@i!iB Meru,u& &e$ada Pe&e#i#ing
Kea,uan Pen!ad"iran A(a )i#angan > Tahun 1??1 9 Panduan Mengenai
Pening&a!an Produ&!i@i!i da#a Per&hida!an A(a/ $rodu&!i@i!i "o#eh
dide*inisi&an se"agai ni#ai a!au &uan!i!i ou!$u! %ang da$a! dihasi#&an o#eh sa!u
uni! in$u!' Ma&a/ ou!$u! eru,u& &e$ada &e#uaran a!au $er&hida!an %ang
16
dihasi#&an o#eh sese"uah organisasi' 2a#a &on!e&s se&o#ah se"agai
organisasi/ in$u! $eru,u& &e$ada i#u dan &eahiran %ang di"eri&an &e$ada
urid ana&a#a ou!$u! eru,u& &e$ada !ing&ah#a&u dan $engada$!asian i#u
dan &eahiran o#eh urid i!u sendiri' Menga$a $u#a &ua#i!i dan $rodu&!i@i!i
ada#ah "er&ai!an dengan $en%a#ahgunaan asaB Ji&a &i!a eru,u& &e$ada
Pe&e#i#ing !adi/ Kera,aan Ma#a%sia ada enggaris&an "e"era$a $anduan un!u&
ening&a!&an $rodu&!i@i!i' Sa#ah sa!u +ara un!u& ening&a!&an &ua#i!i ia#ah
$iha& $en!ad"iran se&o#ah enga"i# #ang&ah1#ang&ah "agi engu&uh&an
*a&!or1*a&!or %ang e$engaruhi $rodu&!i@i!i' 5a&!or1*a&!or !erse"u! ia#ah9
Tenaga anusia (guru1guru)/ Sis!e dan $rosedur/ S!ru&!ur organisasi/
.a%a $engurusan/ Perse&i!aran &er,a/ Te&no#ogi/ )ahan1"ahan dan @iii'
Ke#eng&a$an oda#'
Keseua *a&!or di a!as en%u"ang &e$ada $rodu&!i@i!i Negara' Ma&a !ida&
s%a& #agi ,i&a $en%a#ahgunaan asa guru a&an en%e"a"&an &urangn%a
$rodu&!i@i!i &erana guru !ida& "ersi&a$ $osi!i*/ "erada da#a $erse&i!aran %ang
&urang &ondusi*/ !ida& en%edia&an a!au engguna&an !e&no#ogi da#a
$enga,aran/ !ida& en%edia&an "ahan dan a#a!an %ang "ersesuaian dan !ida&
e#a&u&an re*#e&si $enga,aran un!u&engena#$as!i dan en%e#esai&an
asa#ah urid' Pen%a#ahgunaan asa en%e"a"&an guru !ida& e"ua!
$ersediaan ra$i da#a enen!u&an dan e#a&sana&an $enga,aran dan
$e"e#a,aran'
)) Ke$i$inan Me#a#ui Te#adan !ida& dia$#i&asi&an'
.uru ada#ah Fro#e ode#G urid' Ma&a/ guru $er#u engha%a!i s#ogan
&e$i$inan e#a#ui !e#adan' Ini dise"a"&an o#eh urid su&a eniru $er#a&uan/
ee& u&a/ $a&aian a#ah $ersona#i!i guru !erse"u!' FKe$i$inan Me#a#ui
Te#adanG eru$a&an s#ogan %ang di#an+ar&an o#eh Tun 2r' Maha!hir "in
Mohaad $ada 1? Ma+ 1?J:' S#ogan ini di(u,ud&an "agi enana dan
eu$u& si*a! &e$i$inan %ang "er&esan "agi di+on!ohi dan diaa#&an o#eh
segena$ #a$isan as%ara&a!' Se#ain i!u/ ia ,uga da$a! enera$ ni#ai
&e"er!anggung,a(a" dan e!i&a urni di &a#angan &a&i!angan a(a' .uru
eru$a&an an!ara orang %ang $a#ing &era$ enda$ingi urid se#ain i"u/
17
"a$a dan ah#i &e#uarga ere&a' Ma#ah/ &e"an%a&an urid sering endengar
&a!a guru "er"anding dengan i"u dan "a$a ere&a sendiri' Ma#ah/ ere&a
,uga &era$ "er+eri!a &e$ada i"u "a$a !en!ang &ehe"a!an guru' Te!a$i se&iran%a
guru ere&a sering engha"is&an (a&!un%a dengan $er&ara %ang !ida&
"er*aedah/ a$a&ah $u#a $andangan dan +eri!a %ang a&an didengari o#eh i"u
"a$a ere&aB Ten!un%a ini a&an eni"u#&an $andangan %ang nega!i* dari
$iha& i"u "a$a dan engundang !angga$an %ang nega!i* dari urid1urid
,uga'
4) Pena"ah"ai&an da#a &aedah dan s!ra!egi $enga,aran !ida& "er#a&u'
Se&iran%a guru !ida& engguna&an asa !er#uang &i!a un!u& e"ua! &a,ian
!inda&an/ guru !ida& da$a! e"ua! $ena"ah"ai&an !erhada$ !e&ni&
$enga,aran ere&a' Ka,ian !inda&an ia#ah &a,ian %ang di"ua! "erdasar&an
sesua!u si!uasi iai!u endiagnos sesua!u asa#ah dan +u"a enga!asi da#a
&on!e&s i!u' Ada "ai&n%a ,i&a guru !erus enu#is re*#e&si $enga,aran se#e$as
sesi $e"e#a,aran di#a&sana&an a!au se#e$as sesua!u !a,u& dia,ar' Se#e$as i!u/
guru !erse"u! henda&#ah e"ua! &a,ian !inda&an un!u& en%e#esai&an
asa#ah !erse"u!' .uru "o#eh engguna&an asa senggang di an!ara (a&!u
$enga,aran a!au se(a&!u sesi $erse&o#ahan un!u& en+ari ,a#an $en%e#esaian'
.uru "o#eh eru,u& ar!i&e# a&adei& se$er!i ,urna# $endidi&an/ "er!an%a
&e$ada guru #ain/ eru,u& &e$ada guru +eer#ang dan ,uru#a!ih u!aa a!au$un
eru,u& &e$ada &a,ian $en%e#idi&an %ang $ernah di#a&u&an se"e#u ini'
Menuru! S!enhouse (1?I=)/ $en%e#idi&an !inda&an "u&an saha,a en%u"ang
&e$ada $enga,aran dan $e"e#a,aran !e!a$i &e$ada !eori $endidi&an dan
$enga,aran %ang "o#eh dia&ses o#eh guru1guru #ain' Ma&a/ ,i&a $en%e#idi&an
!inda&an di,a#an&an/ guru "o#eh "er&ongsi a&#ua! dengan guru #ain un!u&
en%e#esai&an sesua!u asa#ah' Seua $er&ara ini "o#eh di#a&u&an $ada
(a&!u $erse&o#ahan se&iran%a guru !ida& "erhasra! un!u& en%a#ahguna&an
asa'
2) Tida& a,u a&i"a! !ida& $osi!i* dan !iada a!#aa! hidu$'
Terda$a! sege#in!ir guru %ang !ida& e$un%ai a!#aa! hidu$' Mere&a !iada
*o&us !er!en!u da#a &er,a%a ere&a' Ma&a/ ere&a !ida& !ahu un!u&
18
eenuhi asa di se&o#ah ere&a' Se"agai guru/ seharusn%a ere&a
ene!a$&an sa!u a!au #e"ih a!#aa! un!u& di+a$ai' 4on!ohn%a/ 4i&gu Aadi
e$un%ai a!#aa! un!u& en,adi guru +eer#ang Ma!ea!i& da#a !e$oh
7 hingga : !ahun #agi' Un!u& en+a$ai a!#aa!n%a/ 4i&gu Aadi eran+ang
un!u& endo&uen!asi&an a&!i@i!i $enga,aran dan $e"e#a,arann%a se"e#u
eohon ,a(a!an !erse"u!' O#eh i!u/ 4i&gu Aadi a&an engguna&an asa
senggang di se&o#ah un!u& en%edia&an do&uen!asi !erse"u!' .uru ,uga
henda&#ah #e"ih $osi!i* da#a enen!u&an ha#a !u,un%a da#a &er,a%a' Se"agai
guru %ang $osi!i*/ ere&a sen!iasa "er*i&ir un!u& eenuhi &e$er#uan urid'
Jadi/ asa !er#uang !erse"u! a&an diguna&an un!u& ei&ir&an sesua!u %ang
da$a! ening&a!&an o!i@asi in!rinsi& agar da$a! e#a&u&an !ugasn%a dengan
#e"ih i&h#as dan "ersungguh1sungguh' Terda$a! "e"era$a +iri guru %ang
"er*i&iran $osi!i* iai!u o$!iis/ "erseanga!/ &e"eranian/ &e%a&inan/ &ea;aan/
&esa"aran/ &e!enangan dan *o&us' Se&iran%a seorang guru i!u e$un%ai
a!#aa! &er,a%a dan "ersi&a$ $osi!i*/ a&a isu $en%a#ahgunaan asa ini
da$a! di&urang&an'
Meru,u& &e$ada $erasa#ahan %ang din%a!a&an/ !erda$a! dua $un+a u!aa
&ena$a asa#ah ini "o#eh "er#a&u iai!u indi@idu dan $en!ad"ir' Per!aa/
indi@idu da#a &on!e&s ini iai!u guru e$un%ai si&a$ a#as dan !ida& a"i#
$edu#i/ &urang &oi!en da#a &er,a/ &urang ni#ai da#a &ehidu$an/ dan e!i&a
&er,a %ang #eah' A$a"i#a si&a$ ini (u,ud/ a&a indi@idu !erse"u! enga"i#
ringan !ugas %ang !e#ah diaanah&an sehingga#ah !iada #agi rasa
!anggung,a(a" un!u& "ersungguh1sungguh da#a endidi& ana& "angsa dan
a$a %ang $en!ing "agi ere&a han%a#ah ga,i %ang "a&a# di!eria $ada se!ia$
"u#an'
Pun+a se!erusn%a ada#ah dari$ada $iha& $en!ad"ir' Pengua!&uasaan %ang
#eah dan &urangn%a $ean!auan %ang di#a&u&an !e#ah endorong &e$ada
"er#a&un%a $erasa#ahan ini' A$a"i#a !iada $ean!auan dan $engua!&uasaan
,uga #eah/ a&a guru1guru en,adi #e"ih "erani un!u& en%a#ahguna&an
asa &erana ere&a !ida& $er#u risau a&an a&i"a! dari$ada !inda&an ere&a'
Masa#ah ini ,i&a !ida& di"endung a&an enda!ang&an &esan %ang aa! "uru&
&e$ada "an%a& $iha& !eru!aan%a &e$ada guru se"agai ah#i $ro*essiona# dan
19
urid1urid' An!ara &esan %ang "o#eh di#iha! dari$ada $erasa#ahn ini ada#ah
eroso!n%a $res!asi &er,a guru dan $en+a$aian $e#a,ar di se&o#ah' Mas%ara&a!
,uga a&an eandang sinis a&an $ro*esion &eguruan dan !ida& %a&in dengan
&e"o#ehan guru da#a endidi& ana&1ana& ere&a'
Men%edari a&an &esan %ang a&an eni$a ,i&a $erasa#ahan ini !ida&
di"endung/ a&a seua $iha& !erasu& $iha& $en!ad"ir/ ra&an se,a(a!/ dan
indi@idu i!u sendiri $er#u eain&an $eranan "agi eas!i&an $erasa#ahn ini
!ida& !erus enu#ar dan en,ari sea&in $arah dan !eru&'
Isu $en%a#ahgunaan asa di &a#angan guru1guru da$a! dise#esai&an
engguna&an Teori Pi#ihan dan Tera$i Rea#i!i' Naun/ $ersoa#an u!aa %ang
$er#u di#a#ui o#eh guru ia#ah ada&ah ere&a ahu engu"ah !ing&ah#a&u
ere&a &e$ada si&a$ %ang #e"ih "ai&B Teori Pi#ihan e"in+ang&an
"agaiana indi@idu i!u "er!ing&ah#a&u dan enga$a ere&a "er!ing&ah#a&u
"erdasar&an $ers$e&!i* &a(a#an #uaran/ $si&o#ogi &a(a#an da#aan/ dunia
&ua#i!i/ &e$er#uan asa/ dunia $enger!ian/ dunia se"enar/ ni#ai dan
$enge!ahuan/ s&a#a $eri"angan/ !ing&ah#a&u &ese#uruhan/ sis!e
!ing&ah#a&u/ iden!i!i "er,a%a dan iden!i!i gaga#'
Meru,u& &e$ada !eori ini/ guru seharusn%a eng&a,i seu#a !ing&ah#a&u
ere&a "agi engena#$as!i enga$a ere&a en%a#ahguna&an asa ere&a
"erdasar&an &e$ada *a&!or1*a&!or %ang din%a!a&an !adi' .uru henda&#ah
ene!a$&an &ehenda& &ua#i!i %ang ingin di+a$ai' 2a#a &es ini/ &ehenda&
&ua#i!i !erse"u! ia#ah engisi asa senggang ere&a di se&o#ah "agi
enge#a&&an asa#ah $en%a#ahgunaan asa' )agi eenuhi iden!i!i "er,a%a
$u#a/ ere&a a&an enga#ai rasa +in!a !erhada$ &er,a%a ere&a/ rasa
dihargai dan &e$er#uan1&e$er#uan $si&o#ogi&a#n%a %ang #ain' Naun "egi!u/
&adang&a#a guru $er#u e#a(an iden!i!i gaga# ere&a se$er!i $ersona#i!i !ida&
sei"ang/ &urang &e%a&inan diri dan +e$a! $u!us asa' Se"agai seorang guru
,uga/ ere&a "er!anggung,a(a" da#a ei#ih &e$u!usan da#a hidu$
ere&a' Se!ia$ $i#ihan %ang ere&a "ua! ada#ah "erdasar&an &e$ada
&e$er#uan asas ere&a' Naun harus diinga!&an/ "aha(a se!ia$ $i#ihan i!u
e$un%ai "e"era$a risi&o !er!en!u' Ma&a guru seharusn%a ei#ih
20
!ing&ah#a&u %ang e*e&!i* saha,a agar da$a! e"en!u& iden!i!i "er,a%a'
Tera$i rea#i!i $u#a ada#ah "agaiana &i!a da$a! e"an!u diri &i!a dan orang
#ain' Terda$a! e$a! $roses da#a e#a&sana&an Tera$i Rea#i!i ini
iai!u E((an!s)/ 2(dire+!ions)/ E(e@a#ua!ion) dan P($#anning)'
Proses en%e#esai&an isu $en%a#ahgunaan asa ini da$a! di#a&u&an se$er!i di
"a(ah9
a) Ean!s ( &e$er#uan/ &ehenda& dan $erse$si )
2i"a(ah $roses ini/ guru henda&#ah enen!u&an a!#aa! ere&a da#a
&ehidu$an' Ma!#aa! u!aa ere&a ia#ah en%e#esai&an asa#ah
$en%a#ahgunaan asa' Masa#ah ini $er#u di#iha! da#a s&o$ %ang #e"ih &e+i#'
Ma&a guru henda&#ah enggaris&an "e"era$a a!#aa! %ang #e"ih &e+i#'
Ma!#aa!1a!#aa! !erse"u! ia#ah/ enen!u&an a&!i@i!i $ada asa senggang/
ene$a!i asa a$a"i#a asu& &e da#a &e#as/ endahu#u&an $er&ara %ang
#e"ih $en!ing dan enen!u&an &aedah $enga,aran !er"ai& %ang $er#u
di#a&sana&an di da#a &e#as' Seua a!#aa! ini henda&#ah di!u#is dengan
,e#as di a!as sa!u &er!as %ang udah en,adi ru,u&an guru !erse"u!'
") 2ire+!ions ( !erarah dan #a&u&an )
2a#a $roses ini $u#a/ $enga#aan asa #a$au $er#u di#iha! un!u&
e"en!u& asa hada$an' )e"era$a $er&ara $er#u di#iha! seasa $roses ini
"er#a&u' 2ari segi $erasaan/ guru henda&#ah "enar1"enar +u"a un!u&
e*o&us&an diri ere&a un!u& en+a$ai a!#aa! !erse"u!' Ini "era&na
ere&a $er#u en%edia&an diri ere&a dari segi eosi agar a!#aa! !erse"u!
da$a! di+a$ai' 2ari segi eosi $u#a/ so&ongan &e#uarga !ida& &urang
$en!ingn%a' Se#ain i!u/ guru ,uga henda&#ah e$un%ai $ei&iran %ang $osi!i*
dan sen!iasa %a&in "aha(a a!#aa! ere&a a&an !er+a$ai'
+) E@a#ua!ion ( $eni#aian )
.uru henda&#ah ei&ir&an "aha(a ada&ah a!#aa! ere&a a&an !er+a$ai
a!au$un !ida& !er+a$ai' O#eh se"a" i!u/ guru henda&#ah ei&ir&an "e"era$a
ha#angan %ang a&an dihada$i o#eh ere&a un!u& en+a$ai a!#aa! %ang
diingini' Aa#angan %ang $a#ing "esar ada#ah da!angn%a dari diri ere&a sendiri'
21
2a#a &es ini/ o!i@asi in!rinsi& eain&an $eranan %ang $a#ing $en!ing un!u&
en%e#esai&an asa#ah ere&a' Ma&a guru $er#u ei&ir&an #ang&ah %ang
!er"ai& un!u& ening&a!&an o!i@asi in!rinsi& ere&a' Aa#angan %ang
se!erusn%a da!ang dari &e#uarga guru i!u sendiri' Per&ara %ang "ai& $er#u
enda$a! so&ongan dari &e#uarga saa ada $asangan/ ana&1ana& ahu$un
i"u "a$a' So&ongan dari $en!ad"ir dan ra&an se,a(a! !ida& &urang $en!ingn%a'
d) P#an ($eran+angan)
Se!e#ah e"ua! $eni#aian dan en%enarai&an a!#aa!/ guru $er#u#ah
e"ua! $eran+angan !inda&an %ang ingin di#a&u&an' Senarai %ang di"ua!
$er#u#ah endahu#u&an $er&ara %ang #e"ih $en!ing du#u' Pada asa %ang
saa/ guru $er#u#ah sen!iasa enana&an a;a %ang &ua! un!u& e#a&u&an
a&!i@i!i !erse"u! dei enga!asi asa#ah $en%a#ahgunaan asa' .uru
henda&#ah e#a&u&an uhasa"ah diri agar da$a! ei&ir&an $er&ara %ang
di#a&u&an ada#ah ada#ah &ea rah &e"ai&an' An!ara a&!i@i!i %ang "o#eh di#a&u&an
un!u& enga!asi asa#ah ini ia#ah9
a' Masu& &e &e#as a(a# dan &e#uar !e$a! $ada asan%a'
"' Me#a&u&an re*#esi $enga,aran dan $e"e#a,aran'
+' )er"in+ang dengan Ke!ua Pani!ia dan ra&an1ra&an se,a(a! engenai
ha#1ha# $enga,aran dan $e"e#a,aran'
d' Menero&a a&#ua! "aru dari in!erne! a!au ,urna#1,urna# $endidi&an'
e' Men,a#an&an $en%e#idi&an !inda&an'
*' Me"eri&an #a!ihan %ang en+u&u$i dan eenuhi s!andard
&e+u&u$an'
Se#ain i!u/ $iha& $en!ad"ir $er#u#ah sen!iasa e"ua! $ean!auan dari
seasa &e seasa !erhada$ $res!asi &er,a guru1guru di se&o#ah' 2engan
adan%a $ean!auan se+ara "er!erusan/ a&a $e#uang guru un!u&
en%a#ahguna&an asa di se&o#ah ada#ah !er"a!as' Se!erusn%a/ $iha&
$en!ad"ir ,uga $er#u "erusaha engena# $as!i dan "ersedia e"eri&an
&hida! nasiha! &e$ada guru %ang "erasa#ah' Ji&a $iha& $en!ad"ir !ida&
a$u/ a&a "o#eh#ah eru,u& guru !erse"u! &e$ada &aunse#or' A&hirn%a/
$iha& $en!ad"ir "o#eh enga"i# !inda&an !egas dengan e"eri&an aaran
dan engena&an !inda&an !a!a!er!i" &e$ada guru %ang !er#i"a! ,i&a asa#ah
%ang di#a&u&an ada#ah serius dan "eru#ang' 2engan +ara ini/ guru1guru a&an
22
sedar &esi#a$an diri dan !ida& a&an engu#angin%a #agi'
Ra&an se,a(a! ,uga $er#u eain&an $eranan da#a enangani asa#ah ini'
Ra&an se,a(a! $er#u#ah en,adi !e#adan &e$ada ra&an1ra&an %ang "erasa#ah
e"eri&an nasiha! dan dorongan su$a%a guru %ang !er#i"a! da#a
$en%a#ahgunaan asa i!u da$a! engu"ah dirin%a' Se#ain i!u/ indi@idu %ang
!er#i"a! ,uga $er#u eain&an $eranan da#a usaha un!u& "eru"ah en,adi
#e"ih "ai&' An!ara +ara %ang "o#eh di#a&u&an ada#ah dengan +ara sen!iasa
uhasa"ah diri !en!ang a$a %ang !e#ah di#a&u&an' 2engan +ara ini/ sega#a
&e&ua!an dan &e#eahan da$a! di&ena#$as!i dan di$er"ai&i' Ia ,uga a&an
eni"u#&an &esedaran un!u& "erusaha en,adi #e"ih "ai&' Se!erusn%a/ guru
$er#u "i,a& da#a ei#ih &a(an %ang a$u en,adi !e#adan agar diri a&an
#e"ih !erarah un!u& en+on!ohi si*a!1si*a! %ang idea# se"agai seorang guru'
A&hir se&a#i/ guru ,uga "o#eh en%edia&an #og a&!i@i!i su$a%a !ugas da$a!
di#a&sana&an dengan #e"ih !eran+ang dan !iada $e"a;iran asa'
Masa ada#ah sanga! "erharga &e$ada anusia' 2i da#a a#1HurGan/ Surah
A#1FAsr/ A##ah enerang&an &e$ada anusia !en!ang &e$en!ingan asa' -2ei
asa/ sesungguhn%a anusia &erugian' Ke+ua#i ere&a %ang "erian dan
"eraa# so#eh' Mere&a en%eru &e$ada &e"enaran dan en%eru &e$ada
&esa"aran'0 Ma&a/ di da#a Is#a i!u sendiri !e#ah en%a!a&an "aha(a
anusia %ang !ida& engguna&an asa dengan "e!u# ada#ah orang1orang
%ang &erugian' Tugas guru ada#ah se"agai $en%a$ai i#u $enge!ahuan'
Se&iran%a &i!a !ida& +u"a enera$&an &e$en!ingan asa &e$ada urid/ a&a/
&i!a se"agai guru "o#eh di&a!a&an !ida& "er,a%a e"eri sa!u i#u %ang aa!
"erguna' Pe$a!ah Ara" ada en%e"u! "aha(a asa ada#ah i"ara! $edang'
Ji&a &i!a !ida& engguna&an un!u& eo!ong/ ia a&an eo!ong &i!a'
Pe$a!ah 4ina $u#a en%e"u! "aha(a seua "unga %ang "a&a# "er&e"ang
$ada hari eso& ada#ah "enih $ada hari ini' Se"agai guru/ &i!a henda&#ah
enghargai asa %ang di"eri&an &e$ada &i!a !eru!aan%a da#a (a&!u
$erse&o#ahan' Ada ,uga %ang enga!a&an "aha(a "er!angguh i!u $en+uri
asa' Orang %ang !ida& !ahu engguna&an asa $u#a di&a!a&an orang %ang
a!i' Keseua &a!a1&a!a hi&a! di a!as enun,u&&an &e$en!ingan asa %ang
$er#u diha%a!i insan "ernaa guru'
23
Se+ara &ese#uruhann%a/ guru $er#u eahai "aha(a $en%a#ahgunaan asa
ada#ah e#anggar e!i&a $ro*ession $erguruan' )u&an i!u saha,a/
$en%a#ahgunaan asa ,uga e#i"a!&an ho&u agaa %ang engundang
&e$ada re;e&i %ang ha#a#' Se"agai guru/ seharusn%a &i!a engguna&an asa
%ang di$erun!u&&an &e$ada &i!a dengan $er&ara1$er&ara %ang da$a! e"er
*aedah %ang "erguna un!u& $e#a,ar1$e#a,ar &i!a' Se"agai guru/ &esedaran
!erhada$ $en%a#ahgunaan asa sanga! $en!ing dan $er#u di"eri $erha!ian'
Jus!eru se#uruh (arga $endidi& $er#u e"eri&an &oi!en %ang !inggi un!u&
e"en!u& urid1urid ini en,adi (arganegara %ang "erguna/ "eri#u/
"erdisi$#in dan "er&e!ra$i#an'
Pengerusi 2ei&ian#ah !adi in$u!1in$u! %ang !e#ah &i!a dengar dari$ada ah#i1ah#i $ane#
%ang e"i+ara&an !en!ang !a,u& *oru &i!a $ada hari ini iai!u - Isu E!i&a
.uru0' Seoga $er"in+angan &i!a ini e"eri an*aa! &e$ada seua'
Se"e#u engundur diri/ sa%a era&a&an u+a$an !eria &asih &e$ada ah#i1
ah#i $ane# a!as &esudian e#uang&an asa dan e"eri&an "uah *i&iran un!u&
$er"in+angan &i!a $ada &a#i ini' Se&ian/ !eria &asihL'
ISI KANDUNGAN DAN SKRIP DISEDIAKAN OLEH :
JUMIATI BINTI SUPARNO,
BMM4PPGIPGKENT TUARAN
!SEMESTER "#$%4&'
24

Anda mungkin juga menyukai