Anda di halaman 1dari 4

Persekitaran Pembelajaran Maya (VLE) adalah satu sistem pembelajaran berasaskan web yang menyerupai dunia

pembelajaran sebenar dengan mengintegrasikan konsep pendidikan konvensional dengan kaedah maya.
ontoh! guru"guru dapat memberi tugasan! ujian dan menyemak tugasan se#ara maya! sementara pelajar dapat
menghantar tugasan dan menyemak markah menerusi VLE. $bu bapa boleh berkomunikasi dengan pihak sekolah
manakala pentadbir sekolah boleh menguruskan kalendar sekolah dan mewar"warkan notis sekolah melalui $nternet.
Papan %uletin& 'uang ingatan sepunya dalam komputer yang tersambung dalam rangkaian komputer! dan ber(ungsi
sebagai tempat pengguna meninggalkan pesanan atau (ail yang dapat dilihat dan diambil oleh orang lain.
Persekitaran %ilik )arjah Maya (Virtual lassroom)
Pembelajaran berlaku se#ara online sepenuhnya
atau se#ara gabungan (online dan pertemuan
(ormal).
Maklumat dan aktiviti pembelajaran dimuatkan
dalam portal pembelajaran.
Pelajar perlu berda(tar
*awalan berlaku melalui papan buletin (LM+ ,
Virtual Learning Environment)
-iada interaksi sosial
Frog VLE:
.pa $tu /rog VLE0 1 %ayangkan Persekitaran Pembelajaran Maya /rog (/rog VLE) sebagai intranet! bilik darjah online
dan ruang sosial untuk sekolah! semuanya dalam di bawah satu bumbung. $a adalah sistem pembelajaran berasaskan
laman web yang menyerupai pendidikan dunia sebenar dengan menyatukan konsep pendidikan konvensional.
/rog VLE boleh diakses di mana jua! pada bila"bila masa dengan adanya sambungan $nternet.
Melalui projek 2%estari3et! pendidikan masa depan diperkenalkan di Malaysia. )engan menggabungkan akses
internet berkelajuan tinggi 45! plat(orm pembelajaran bertara( dunia dan akses kepada sumber dan teknologi yang
terbaik dalam kelasnya! Malaysia adalah negara pertama di dunia yang menyatukan seluruh komuniti pendidikan ke
dalam satu plat(orm yang direka khusus bagi memenuhi keperluan pengajaran dan pembelajaran.

PEM%EL.6.'.3 se#ara interakti( () melalui /rog VLE mampu
meningkatkan minat dan ke(ahaman pelajar terhadap sesuatu subjek.

Anda mungkin juga menyukai