Anda di halaman 1dari 22

1449/1

SULIT
1449/1
Matematik
Kertas 1
MAY
2011
1 jam
SEKOLAH MENENGAH AGAMA
ATO HA!I MUSTA"A# $2200 %ATU KIKI&
NEGE&I SEM%ILAN
'E'E&IKSAAN 'E&TENGAHAN TAHUN
SI!IL 'ELA!A&AN MALAYSIA 2011
MATEMATIK
Kertas 1
Sat( jam )ima *e)as mi+it
!ANGAN %UKA KE&TAS SOALAN INI SEHINGGA I%E&ITAHU
Disediakan oleh : Disemak oleh:
. .
(Luqman Hakim) (Rosli Malek)
Guru subjek Ketua idan! matematik
Kertas ini mengandungi 21 halaman bercetak.
1449/1 2011 Hak Cipta SMA Dato Haji Mustafa [Lihat sebelah
SULIT
1, Kertas soalan ini adalah dalam d"ibahasa.
2, #alon dikehendaki memba$a maklumat di halaman belakan! kertas soalan ini.
SULIT
MATHEMATI-AL "O&MULAE
RUMUS MATEMATIK
The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are the
ones ommonly use!.
Rumus"rumus beri#ut boleh membantu an!a men$awab soalan. Simbol"simbol yang !iberi a!alah
yang biasa !iguna#an.
&ELATIONS
PERKAITAN
1 a
m


a
n
% a
m& n

% a
m
a
n
% a
m ' n
& ( a
m
)
n
% a
mn
* A
'1
(
b a!
1

a
b !
+ Distan$e ) ,ara# (
% %
1 % 1 %
( ) ( ) - - y y +
* Mid+oint) Titi# tengah ( -. y ) (

+ +
%
,
%
% 1 % 1
y y - -
- ./era!e s+eed (
distan$e tra/elled
time taken
) /urata la$u %


$ara# yang !ilalui
masa yang !iambil
0 Mean (
sum o1 data
number o1 data
) Min %
0asil tambah nilai !ata
1ilangan !ata
2 Mean (
( ) sum o1 $lassmark 1requen$3
sum o1 1requen$ies


Min %
( )

0asil tambah nilai titi# tengah #elas #e#erapan nilai !ata
0asil tambah #e#erapan

14 / ( A ) (
) (
) (
S n
A n
11 / ( A ) % 2 /(A)
1% m (
1 %
1 %
- -
y y

1& m (
'inter$e+t
'inter$e+t
y
-

) m (
-
y
' +intasan
' +intasan
15 63tha!oras 7heorem) Teorem /ithagoras


3
% a
3
& b
3
1449/1 2011 Hak Cipta Panitia Math SMADHM [Lihat sebelah
SULIT
2
SULIT
SHA'ES AN S'A-E
1E4TUK 5A4 RUA46
1 .rea o1 tra+e8ium (
%
1
9 sum o1 +arallel sides 9 hei!ht
7uas trape8ium %
%
1
9 hasil tambah !ua sisi selari 9 tinggi
% #ir$um1eren$e o1 $ir$le ( ! ( %r : 7ilitan bulatan % ! % 3$
& .rea o1 $ir$le ( r
%
) Luas bulatan % $
3
5 #ur/ed sur1a$e area o1 $3linder ( %rh : 7uas permu#aan meleng#ung silin!er % 3$t
: ;ur1a$e area o1 s+here ( 5r
%
) 7uas permu#aan sfera % *$
3
* <olume o1 ri!ht +rism ( $ross se$tional area 9 len!th
Isipa!u prisma tega# % luas #eratan rentas 9 pan$ang
- <olume o1 $3linder ( r
%
h ) Isipa!u silin!er % $
3
t
0 <olume o1 $one (
&
1
r
3
h : Isipa!u #on %
1
&
$
3
t
2 <olume o1 s+here (
&
5
r
&
) Isipa!u sfera %
5
&
$
;
14 <olume o1 ri!ht +3ramid (
&
1
9 base area9 hei!ht )
Isipa!u pirami! tega# %
1
&
9 luas tapa# 9 tinggi
11 ;um o1 interior an!les o1 a +ol3!on ( ( n = %) 9 104>
0asil tambah su!ut pe!alaman poligon % ( n ' 3) 9 2<=>
1%

&*4
$entre at subtended an!le
$ir$le o1 n$e $ir$um1ere
len!th ar$
=
)
1&

&*4
$entre at subtended an!le
$ir$le o1 area
se$tor o1 area
=
)
15 ;$ale 1a$tor , # (
/A
/A?
) ?a#tor s#ala . # %
/A
/A?
1: .rea o1 ima!e ( #
%
9 area o1 obje$t ) 7uas ime$ % #
3
9 luas ob$e#
Answer all questions.
,awab semua soalan.
1449/1 2011 Hak Cipta Panitia Math SMADHM [Lihat sebelah
SULIT
3
panjang lengkok = sudut pusat
lilitan bulatan 360
luas sektor = sudut pusat
luas bulatan 360
SULIT
1 Round o11 %.410-1$orre$t to three si!ni1i$ant 1i!ures.
1un!ar#an %.410-1betul #epa!a tiga ang#a bererti.
A %.412
% %.410
- %.4%
%.41
2 @/aluate
: *
0.&% 14 -.* 14


.
4ilai#an
: *
0.&% 14 -.* 14


.
A
*
-.:* 14

%
*
0.:* 14

-
:
-.:* 14

:
0.:* 14

. . re$tan!le 1ield has an area o1 1%.5km


%
. Ats len!th is &:44m. #al$ulate the "idth, in
m, o1 the 1ield.
7uas pa!ang yang berbentu# sesiempat tepat ialah 1%.5 #m
3
. /an$angnya beru#uran &:44 m.
Kira lebar. !alam m . pa!ang itu.
A
:
&.:5 14
%
5
&.:5 14
-
&
&.:5 14

%
&.:5 14
4
% %
14144 1441 =
A
%
1141
%
%
1411
-
%
1441

%
111
/ Bind the /alue o1 di!it & 1or the number
:
5&4%
in base ten.
@ari nilai !igit & bagi nombor
:
5&4%
!alam asas sepuluh .
A -:
% 04
- 0:
1:4
0 List all the inte!ers - "hi$h satis13 both the inequalities - 5 - > and % : 1 - + > .
Senarai#an semua nilai integer - yang memenuhi syarat #e!ua"!ua #eta#samaan - 5 - >
!an % : 1 - + > .
1449/1 2011 Hak Cipta Panitia Math SMADHM [Lihat sebelah
SULIT
4
SULIT
A
&, %, 1, 4, 1, %

%
1, 4, 1, %
-
%, 1, 4

%, &, 5
$ ) ( ) % (
%
y - - y - + (
A
-y y - & &
% %

%
-y y - & &
% %
+
-
-y y - : &
% %

-y y - : &
% %
+
1 ;im+li13 ( )
&
& % % :
1
&
&
m n m n

.
Ring#as#an ( )
&
& % % :
1
&
&
m n m n

.
A
-
&

m
%
-
2

m
-
1 %
&

n m
n m
-
2

9 Dia!ram 1 sho"s t"o ri!ht'an!led trian!les, ,KM and 7KM. KM4 is a strai!ht line.
At is !i/en that K7 ( 1% $m , 7M (1& $m and ,M ( 14 $m.
Ra$ah 2 menun$u##an !ua buah segitiga bersu!ut tepat . ,KM !an 7KM. KM4 ialah satu
garis lurus. 5iberi K7 ( 1% $m , 7M (1& $m !an ,M ( 14 $m.
Bind the /alue o1 $os -.
@ari nilai #os -.
1449/1 2011 Hak Cipta Panitia Math SMADHM [Lihat sebelah
SULIT
5
DA.GR.M 1
RA,A0 2
,
K
7
M
4
-

SULIT
A
1
%

%
:
1&
-
1
%


:
1&

10 Gi/en that
% 1
& : % 1
&
5 &
5
-
- -=


, 1ind the /alue o1 -.
5iberi bahawa
% 1
& : % 1
&
5 &
5
-
- -=


, ari nilai - .
A 5
%
:
5
-
:
*
5
11 An Dia!ram %, /ARST is a re!ular +enta!on and TUBSCD is a re!ular heCa!on.
5alam Ra$ah 3. /ARST ialah sebuah pentagon se#ata !an TUBSCD ialah sebuah he#sagon
se#ata.
#al$ulate
- y
.
1449/1 2011 Hak Cipta Panitia Math SMADHM [Lihat sebelah
SULIT
6
DA.GR.M %
RA,A0 3
P
Q
R
S
V
U
T
Z
W
-
y
SULIT
0itung
- y
.
A
-4

%
*4

-
50

&4

12 @C+ress
r
r r
1:
% :
:
%

as a sin!le 1ra$tion in its sim+lest 1orm.


Ung#ap#an
r
r r
1:
% :
:
%

sebagai satu peahan tunggal !alam bentu# termu!ah.


A
r
r
&
1
%

%
r
r
1:
:
%

-
r
r
&
1
%
+

r
r
1:
:
%
+
1. An Dia!ram &, 0I,K7M is a re!ular heCa!on. ,K7E is a rhombus and ,7 is a strai!ht
line.
5alam Ra$ah ;. 0I,K7M ialah sebuah he#sagon se#ata . ,K7E ialah sebuah rombus !an ,7
ialah satu garis lurus.
Bind the /alue o1
- y +
.
@ari nilai
- y +
.
A
&44

%
%24

-
%-4

%54

14 An Dia!ram 5, /AR and /ST are tan!ents to the $ir$le "ith $entre E.
1449/1 2011 Hak Cipta Panitia Math SMADHM [Lihat sebelah
SULIT
7
0
I
,
K
7
M
y
-
E
DA.GR.M &
RA,A0 ;
y
-
'5
4
%
% 5
'%
'%
-
%

/
A
DA.GR.M :
RA,A0 +
SULIT
Dalam Rajah 4, PQR dan PST ialah tangen kepada bulatan berpusat di O.
Find the value of y.
@ari nilai y .
A 50
B 60
C 70
D 80
15 Dia!ram : sho"s a 1e" +oints on a #artesian +lane.
Ra$ah + menun$u##an beberapa titi# !i atas satah @artesan .
Dhi$h o1 the +oints A# %# - or is the ima!e o1 +oint / under rotation
4
24
anti$lo$k"ise about $entre ( ) 1, 4 E
Antara titi#"titi# A. 1. @ atau 5 yang mana#ah ialah ime$ bagi titi# / !i bawah putaran 24
i#ut lawan arah $am berpusat !i ( ) 1, 4 E

10 Gi/en that
) % ( & 5 ) & (
%
1
= h h
, $al$ulate the /alue o1 h.
Diberi
1
( &) 5 &( %)
%
h h = , hitung nilai h.
1449/1 2011 Hak Cipta Panitia Math SMADHM [Lihat sebelah
SULIT
8
DIAGRAM 4
RA,A0 *
O
O
P S
R
Q
T
120
40
y
SULIT
A
5
1-
%
-
%&
-
-
1&

5
:
1$ Diagram 6 shows that quadrilateral K is the image of quadrilateral L under a
transformation.
Ra$ah F menun$u##an sisiempat K a!alah ime$ #epa!a sisiempat L di bawah satu
penjelmaan.
Dhi$h o1 the 1ollo"in! is the $orre$t trans1ormationE
Antara beri#ut yang mana#ah ialah pen$elmaan yang betulE
A . 7ranslation
%
%.
1449/1 2011 Hak Cipta Panitia Math SMADHM [Lihat sebelah
SULIT
9
DIAGRAM 6
R.F.H *
2 - 2
2
6
x
0
y
4
K
6
L
4
SULIT
Translasi
%
%.
B A reflection in the line
y - =
.
Pantulan pada garis
y - =
.
- .n anti$lo$k"ise rotation o1 24 about the $entre ( &, & ) .
/utaran 24 arah lawan $am berpusat !i (&,&).
D An enlargement at centre ( 3, 3) with scale factor 1.
/embesaran berpusat !i ( &, & ) !engan fa#tor s#ala 1.
11 An Dia!ram -, 7M4 is a strai!ht line. Gi/en that
%: MK =
$m and
%5 4K =
$m.
5alam Ra$ah G. 7M4 ialah satu garis lurus. 5iberi
%: MK =
$m !an
%5 4K =
$m.
Calculate the value of
$os sin - - +
.
0itung nilai
$os sin - - +
.
A
&1
%:
1449/1 2011 Hak Cipta Panitia Math SMADHM [Lihat sebelah
SULIT
10
DA.GR.M -
RA,A0 G
-
7
M
4 K
SULIT
B
1-
%:
C
1-
%:

D
&1
%:

19 Dia!ram 0 sho"s the +osition o1 +oints /, A and R on a hori8ontal !round.


Ra$ah < menun$u##an #e!u!u#an titi#"titi# /. A !an R yang terleta# !i atas tanah mengufu# .
Find the bearing of P from R.
@ari bearing / !ari R.
A 40%
% 420
- %*%
%-0
1449/1 2011 Hak Cipta Panitia Math SMADHM [Lihat sebelah
SULIT
11
DA.GR.M 0
RA,A0 <
82
N
P
Q
R
SULIT
20 Gi/en that
1 5
%
1
+ = AR /
, eC+ress A in terms o1 / and R.
5iberi bahawa
1
5 1
%
/ AR = + , ung#ap#an A !alam sebutan / !an R.
A
R
/
A
1
%

=
%
R
/
A
5
1 %
%

=
-
R
/
A
%
1 5
%

R
/
A
5
1 5
%

=
21 Gi/en that = 14 G 5+ ( '&+ = 11. #al$ulate the /alue o1 +.
5iberi bahawa = 14 G 5+ ( '&+ = 11, ari nilai p
A
-
1
% '
-
1
- &
'&
22 Determine the -'inter$e+t o1 the strai!ht line
: & 0 4 - y + =
.
Kenal pasti pintasan pa!a pa#si"- bagi garis lurus
: & 0 4 - y + =
.
A
0
:
%
0
&
-
:
&

0
:

1449/1 2011 Hak Cipta Panitia Math SMADHM [Lihat sebelah


SULIT
12
SULIT
2. Dhi$h o1 the 1ollo"in! !ra+hs re+resents
tan y =
1or 4 &*4 E
Antara graf beri#ut. yang mana#ah mewa#ili
tan y =
for 4 &*4 E
A
%
-

24 Dia!ram 14 sho"s a ri!ht +rism "ith a uni1orm $ross se$tion ,K7M, as the hori8ontal
base.
Ra$ah 2= menun$u##an sebuah prisma tega# !engan #eratan rentas seragam ,K7M sebagai
tapa# mengufu#.
1449/1 2011 Hak Cipta Panitia Math SMADHM [Lihat sebelah
SULIT
13
45 90

0
- 1
1
y
90 180

0
- 1
1
y
45 90

0
- 1
1
y
90 180

0
- 1
1
y
DA.GR.M 14
RA,A0 2=
P S
R
Q
K J
L
M
SULIT
Hame the an!le bet"een the +lane AR7M and +lane ,KRA.
4ama#an su!ut !i antara satah AR7M !an tapa# ,KRA .
A 7RK
% ,AM
- SR7
MA/
%: @C+ress
m :
5
'
mn
n
1:
& :
as a sin!le 1ra$tion in its sim+lest 1orm.
Ung#ap#an
m :
5
'
mn
n
1:
& :
sebagai peahan tunggal !alam bentu# termu!ah.
A
mn
n
&
1 &
%
mn
n
&
1 & +
-
mn
n
1:
: *

mn
n
1:
: * +
20 Gi/en that 143 ' & ( 1% = :(3 = &) , 1ind the /alue o1 3.
Diberi bahawa 10y - 3 = 12 5(y 3), cari nilai y.
. ' *
4
# 0
D %
2$ 7able 1 sho"s the distribution o1 the time required b3 54 trainees to 1inish a $ertain
+ro$edure.
1449/1 2011 Hak Cipta Panitia Math SMADHM [Lihat sebelah
SULIT
14
SULIT
,a!ual 2 menun$u##an taburan masa yang !i#ehen!a#i oleh *= pelatih bagi menamat#an
sesuatu prose!ur latihan.
#al$ulate the mean time, in minutes, taken b3 a trainee to 1inish the +ro$edure.
0itung min masa. !alam minit. yang !iambil oleh pelatih untu# menamat#an prose!ur
tersebut.
A %:.-:
% %-.-:
- %2.-:
&4.%:
21 ;im+li13 1%q
%
= (: = &q)
%
/ermu!ah#an 23q
3
' (+ ' ;q)
3
.

A &q
%
G 1:q ' %:
% &q
%
G &4q ' %:
- %1q
%
G 1:q '%:
%1q
%
G &4q '%:
29 Dia!ram 1& is a +i$to!ra+h sho"in! the number o1 +la3ers 1or +in! +on!, tennis and
basket ball.
Ra$ah 2; ialah sebuah pi#tograf menun$u##an bilangan pemain untu# ping pong. tenis !an
bola #eran$ang.
A1 the data abo/e is re+resented in a +ie $hart, $al$ulate the an!le o1 the se$tor that
re+resents the mode o1 the data.
1449/1 2011 Hak Cipta Panitia Math SMADHM [Lihat sebelah
SULIT
7ime (minute)
Masa (minit)
Brequen$3
Ke#erapan
1: = 12 :
%4 = %5 -
%: = %2 14
&4 = &5 1&
&: ' &2 :
'i+2 '3+2
Te++is
%asket %a))
15
F.DI.L 1
TA17E 2
represents 2 students
mewakili 2 pelajar

DA.GR.M 1&
RA,A0 2;
SULIT
,i#a !ata !i atas !itun$u##an !alam bentu# arta pai. hitung su!ut se#tor yang mewa#ili mo!
bagi !ata tersebut.
A 05
% 11%
- 1%*
1*0
.0 At is !i/en that ( J- : 1% - %:, - is an inte!erK, set 7 ( J1&, 1:, 1*, 10K, set
4 ( J- : - is a +rime numberK M ( J- : - is an odd numberK.
7he elements o1 (M 4) 7 are
5iberi set semesta ( J- : 1% - %:, - ialah integerH. set 7 % I2;.2+.2F.2<H.
set 4 % J- : - ialah nombor per!anaH. M % I- J - ialah nombor gan$ilH. Unsur"Unsur bagi
(M 4) 7 ialah
A J1:,1*,10K
% J1:, %1, %:K
- J1&, 1-, 12, %&K
J1&, 1:, 1*, 10K
.1 Dia!ram 15 sho"s the sket$hin! o1 a !ra+h 1un$tion.
Ra$ah 2* menun$u##an la#aran satu graf fungsi.
7he equation o1 the !ra+h 1un$tion is
/ersamaan bagi graf fungsi tersebut ialah
A
-
y
*
=
1449/1 2011 Hak Cipta Panitia Math SMADHM [Lihat sebelah
SULIT
16
x
y
0
12
0.5
DA.GR.M 15
RA,A0 2*
SULIT
%
-
y
%5
=
-
-
y
*
=

-
y
%5
=
.2 Gi/en
% 1 &
5 5 4
y
-

=


. Bind the /alue o1 - and o1 y.
5iberi . @ari nilai - !an y.
A
& , % - y = =
%
& , 14 - y = =
-
& , % - y = =

& , 14 - y = =
..
Bind the equation o1 the strai!ht line E? in Dia!ram 1:.
@ari persamaan garis lurus E? !alam Ra$ah 2+.
A -y ( = 5- G 1-
% -y ( = 5- G %:
-
-
12
-
%
+ = - y

1-
-
5
+ = - y
.4 Dia!ram 1* is a <enn dia!ram that sho"s the elements o1 set /, set A and set R.
Ra$ah 2F ialah sebuah 6ambara$ah Benn yang menun$u##an unsur"unsur bagi set /. set A
!an set R.
1449/1 2011 Hak Cipta Panitia Math SMADHM [Lihat sebelah
SULIT
17

E( 1, 3)
F(6, 1)
y
x
O
DA.GR.M 1:
RA,A0 2+
9
20
x + 6 x
x + 4
P
R Q
30
10
DIAGRAM 16
RAJAH 16
SULIT
At is !i/en that the uni/ersal set, ( / A R, n () ( 144. Bind the /alue o1
n ( / A) .
5iberi set semesta. ( / A R, n() ( 144. @ari nilai bagi n ( / A) .
A -
% 14
- 11
1%
./ Dia!ram 1- is a <enn dia!ram that sho"s set E. set ? and set 6.
Ra$ah 2G ialah satu gambar ra$ah Benn yang menun$u##an set E. set ? !an set 6.
7he shaded re!ion re+resents b3
Kawasan berlore# !iwa#il#an oleh
A E ? 6
% E 6 ?
- E ? 6
E 6 ?
.0 . $ard is sele$ted at random 1rom %4 numbered $ards. 7he $ards are numbered 1rom
:1 to -4. Bind the +robabilit3 that the number on the $ard is not a +rime number.
Se#eping #a! !ipilih seara rawa# !aripa!a 3= #eping #a! bernombor. Ka!"#a! tersebut
!itan!ai nombor +2 sehingga G=. @ari #ebarang#alian nombor itu bu#an nombor per!ana.
1449/1 2011 Hak Cipta Panitia Math SMADHM [Lihat sebelah
SULIT
18
E
F
G
DA.GR.M 1-
RA,A0 2G
SULIT
A
1
:
%
&
14
-
-
14

5
:
.$ . boC $ontains $oloured +en$ils: 1% are red, 5 3ello" and a number o1 !reen ones. A1
a +en$il is $hosen at random 1rom the boC, the +robabilit3 o1 $hoosin! a red +en$il is
-
5
. #al$ulate the total number o1 !reen +en$ils in the boC.
Sebuah #ota# mengan!ungi pensel berwarnaJ 23 batangberwarna merah. * batang
berwarna #uning !an beberapa batang berwarna hi$au. ,i#a sebatang pensel !ipilih seara
rawa# !ari
#ota# itu. #ebarang#alian memilih sebatang pensel berwarna merah ialah
-
5
. 0itung $umlah
pensel yang berwarna hi$au.
A %1
% 1-
- 2
:
.1 ;im+li13
- 1 %
:
& % *

+.
/ermu!ah#an
- 1 %
:
& % *

+.
A
14
-1449/1 2011 Hak Cipta Panitia Math SMADHM [Lihat sebelah
SULIT
19
SULIT

4
-


#
14
1*4
1*


.9 (%C = &)(%C = :)
. 5C
%
= 15C ' 1:
5C
%
G 1*C = 1:
# 5C
%
= 5C G 1:
D 5C
%
= 1*C G 1:
40 (1 G %3)(% = 3) = %3 (
A % = 3 = %3
%
% % G 3 = %3
%
- % G &3 = %3
%
% G :3 = %3
%
1449/1 2011 Hak Cipta Panitia Math SMADHM [Lihat sebelah
SULIT
20
SULIT
EN O" 4UESTION 'A'E&
KERTAS SOALAN TAMAT
IN"O&MATION "O& -ANIATES
MAKLUMAT UNTUK CALON
1. 7his question +a+er $onsists o1 54 questions.
Kertas soalan ini mengan!ungi *= soalan.
%. .ns"er a)) questions.
,awab semua soalan.
&. @a$h question is 1ollo"ed b3 1our alternati/e ans"ers, A# %# - or , Bor ea$h
question, $hoose 3+e ans"er onl3. la$ken 3our ans"er on the obje$ti/e ans"er
sheet +ro/ided.
Setiap soalan !ii#uti !engan * pilihan $awapan. A. B. C atau D. /ilih hanya satu
$awapan saha$a untu# setiap soalan. 0itam#an $awapan an!a !i atas #ertas ob$e#tif yang
!ise!ia#an.
5. A1 3ou "ish to $han!e 3our ans"er, erase the bla$kened mark that 3ou ha/e done.
7hen bla$ken the s+a$e 1or the ne" ans"er.
,i#a an!a ingin mengubah $awapan. pa!am#an tan!a yang telah !ihitam#an.0itam#an
$awapan yang baru.
:. 7he dia!rams in the questions +ro/ided are not dra"n to s$ale unless stated.
Ra$ah !i !alam soalan ti!a# !ilu#is mengi#ut s#ala #euali !inyata#an.
1449/1 2011 Hak Cipta Panitia Math SMADHM [Lihat sebelah
SULIT
21
SULIT
*. . list o1 1ormulae is +ro/ided on +a!e % to &.
Senarai rumus !ise!ia#an !i mu#a surat 3 hingga ;.
-. Lou ma3 use a non'+ro!rammable s$ienti1i$ $al$ulator.
An!a boleh mengguna#an #al#ulator yang ti!a# boleh !iprogram#an.
1449/1 2011 Hak Cipta Panitia Math SMADHM [Lihat sebelah
SULIT
22