Anda di halaman 1dari 11

SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU

Menurut Amat Juhari Moain (2006:27) , terdapat 5 zaman perkembangan bahasa Melau!"ni
membuktikan baha#a bahasa Melau tersebar dan berkembang se$ara bertahap %tahap iaitu dari
zaman ke zaman!&ima zaman tersebut ialah zaman bahasa Melau 'urba, Melau (uno, Melau
(lasik, Melau 'ramoden dan Melau Moden! )e$ara ringkasna, berdasarkan pengklasi*ikasi
zaman+zaman perkembangan telah membuktikan baha#a bahasa Melau berkembang dan
mempunai se,arah penebaranna!
2.2.1 Zaman Bahasa Melayu Purba
-ahasa Melau 'urba ialah bahasa Melau ang #u,ud pada zaman prase,arah!-ahasa ini
dikatakan sedemikian kerana tidak ada se,arah bertulis pada masa itu!
Manakala menurut Asmah .a,i /mar,
-ahasa Melau 'urba diper$aai dituturkanoleh kelompok Melau 0eutro! Mereka
menggunakan bahasa ini dalam bentuk lisan! /leh itu -ahasa Melau 'urba tidak #u,ud dalam
bentuk tulisan!
2.2.2 Zaman Bahasa Melayu Kun
Menurut Abdul 1ashid dan Amat Juhari Moain, (2006 : 27), bahasa Melau (uno bermula pada
abad ke+2 Masihi! -ahasa Melau (uno dikatakan bermula pada abad ke+2 Masihi kerana
terdapat beberapa bukti ang telah ditemui di 0ong 3en 4hau di 5eluk 5ourane 6ietnam ang
diperkirakan bertarikh pada abad ke+2 Masihi! -ahan bukti ang ditemui ialah sebuah prasasti!
-erdasarkan maklumat daripada #ikipedia bahasa Melau, bahasa Melau (uno #u,ud setelah
menerima pengaruh daripada "ndia! -ahasa Melau (uno men$apai kegemilanganna dari abad
ke+7 hingga abad ke+78 pada zaman kera,aan )ri#i,aa sebagai lingua franca dan bahasa
pentadbiran! Mereka ang bertutur bahasa Melau (uno merangkumi )emenan,ung 5anah
Melau , (epulauan 1iau dan )umatera! -ahasa Melau (uno diterima ramai kerana terdapat
beberapa $iri ang boleh diterima oleh orang ramai! Antarana ialah bersi*at sederhana dan
mudah menerima pengaruh luar! -ahasa Melau (uno ,uga dikatakan tidak terikat kepada
perbezaan susun lapis masarakat! )ehubungan itu, bahasa Melau (onu ,uga mempunai
sistem ang lebih mudah berbanding bahasa Ja#a!
5erdapat ,uga teori ang mengkatakan baha#a berlakuna perkembangan bahasa Melau iaitu
bahasa Melau 'urba men,adi bahasa Melau (uno adalah melalui akti9iti
perdagangan!-uktina ialah pada abad pertama, barulah pedagang dari "ndia belaar ke timur
menu,u 5iongkok dan pedagang 5iongkok pula belaar ke barat menu,u "ndia! 'elaaran dua
hala ini mengharuskan mereka melalui )elat Melaka! &ama+kelamaan pelabuhan ang ada di
(epulauan Melau ini bukan saha,a sebagai tempat persinggahan tetapi men,adi tempat
perdagangan pedagang "ndia dan 5iongkok seperti ang telah dirintis lebih a#al oleh pedagang
Arab!
0i samping itu ,uga para mubaligh terutama mubaligh "ndia turut datang ke (epulauan Melau
ini untuk menebarkan agama .indu! (edatangan para pedagang dan penebar agama ini
mengakibatkan bahasa Melau 'urba mendapat pengaruh baru! -ahasa Melau 'urba ini
kemudian dinamai sebagai bahasa Melau (uno!
2.2.2.1 Pen!aruh Bahasa Sans"r#$ %an H#n%u %alam Bahasa Melayu Kun.
-ahasa Melau (uno banak dipengaruhi oleh sistem bahasa )anskrit! "ni adalah kerana
kebanakan masarakat Melau ketika itu beragama .indu dan -ahasa )anskrit telah men,adi
bahasa bangsa#an dan mempunai hierarki ang tinggi! )elain itu, si*at bahasa Melau ang
mudah dilentur mengikut keadaan ,uga antara penebab bahasa asing seperti sanskrit diterima!
"ni boleh dibuktikan daripada pengaruh tulisan atau aksara 'alla9a dan 0e9anagari ang datang
dari "ndia, kata+kata pin,aman daripada bahasa )anskrit, rangkai+rangkai kata pin,aman daripada
bahasa )anskrit, dan *onem+*onem )anskrit!
(esan daripada bahasa sanskrit ini menebabkan penambahan kosa kata -ahasa Melau (uno!
4ontoh $ontoh perkataan ang diambil daripada -ahasa )anskrit adalah seperti syukasyitta,
athava, karana, tatakala dan sebagaina! -ahasa Melau (uno tidak mempunai pengaruh 'arsi
atau Arab!
2.2.2.2 Pen!!unaan Bahasa Melayu Kun
-erdasarkan bahan bukti se,arah ang ditemui, terdapat beberapa batu bersurat ang
menggunakan bahasa Melau (uno! -atu bersurat telah ditemui di sekitar )umatera dan Ja#a
ang memperlihatkan penggunaan -ahasa Melau kuno pada abad ke+7! 5ulisan ang digunakan
ialah aksara (alphabet) 'alla#a iaitu se,enis tulisan ang berasal dari selatan "ndia! Antara batu
bersurat tersebut ialah batu bersurat (edukan -ukit di 'alembang, bertarikh 605 5ahun )aka,
bersamaan dengan 6:8 Masihi! 5ulisan ang terdapat pada -atu -ersurat ini menggunakan
huru* 'ala9a!
-atu -ersurat 5alang 5u#o , bertarikh 606 5ahun )aka, bersamaan dengan 6:2 M dan batu, Ja#a
5engah ang bertarikh :82 Masihi ditulis dalam huru* ;agiri!1ingkasna, penemuan batu
bersurat ini membuktikan baha#a bahasa Melau (uno #u,ud dan digunakan oleh masarakat!
2.2.2.& '#r#('#r# Bahasa Melayu Kun
-ahasa Melau (uno mempunai $iri+$irina ang tersendiri! -eberapa ka,ian telah di,alankan
pada bahan bukti iaitu batu bersurat! 5ulisan ang terdapat pada batu bersurat tersebut telah
dika,i dari aspek bahasana!
-erdasarkan ka,ian tersebut, bahasa Melau ,elas memperlihatkan pengaruh bahasa )anskrit,
terutama dari segi kata+kata pin,aman! .al ini ter,adi kerana pada #aktu itu bahasa Melau tidak
mempunai kata+kata ang sesuai untuk memperkatakan perkara+perkara dan konsep+konsep
baru ang diba#a dari kebudaaan asing! /leh itu bahasa Melau terpaksa memin,am daripada
bahasa masarakat ang memba#a konsep+konsep baru itu! 4ontoh $ontoh perkataan ang
diambil daripada bahasa )anskrit adalah seperti sukasitta, atha9a, karana, tatakala dan
sebagaina!
-ahasa Melau itu kebanakanna ditulis oleh ra,a! /leh itu dapat dibuat kesimpulan baha#a
bahasa Melau kuno telah men,adi bahasa rasmi dan bahasa untuk urusan pemerintahan di
istana!-ahasa Melau kuno ,uga telah tersebar luas dan ber*ungsi sebagai lingua *ran$a!)elain itu
bahasa Melau kuno ,uga bersi*at kosmopolitan, keranan menerima pengaruh dari luar terutama
pengaruh bahasa )anskrit!
2.2.& )e*#n#s# Bahasa Melayu Klas#"
5erdapat beberapa de*inisi ang telah diutarakan oleh pengka,i bahasa !Antarana ialah Asmah
.,!/mar (7<:5:88), = bahasa abad ketiga belas dan ketu,uh belas itu dinamakan bahasa Melau
(lasik>!
Menurut "smail .ussein (7<:2:22), =pembahagian ang dibuat oleh adalah atas pertimbangan
se,arah perkembangan bahasa Melau! .al ini dapat dibahagikan mengikut zaman politik
)ri9i,aa, Ma,apahit, Melaka, dan sebagaina, pengaruh kebudaaan seperti .indu, "slam, dan
-arat atau mengikut zaman tulisan ang digunakan seperti tulisan Melau (uno ang diambil
dari "ndia, tulisan Arab, dan akhir sekali tulisan &atin! 4ontohna pada zaman politik )ri9i,aa,
masarakatnaang beragama .indu dan -uddha, menggunakan tulisan ang diba#a dari "ndia,
sasterana dipenuhi oleh $erita+$erita sastera "ndia dan bahasa Melauna, dengan pin,aman
kata+kata )anskrit!
2.2.&.1 Se+arah Bahasa Melayu Klas#"
0oktor ?aitul Azma telah mengatakan baha#a perkembangan bahasa Melau (lasik mempunai
perkaitan dengan perkembangan kara sastera! 'erkembangan kesusasteraan memberikan
gambaran tentang se,arah silam sesuatu bangsa dari segi kebudaaan,dan keperibadian bangsa !
0alam masa ang sama bahasa Melau (lasik digunakan oleh pengarang untuk tu,uan
menghasilkan sesebuah kara dalam bidang kesusasteraan, ketatanegaraan, kebudaaan,
kemasarakatan dan keagamaan! )eiring dengan kemun$ulan bahasa Melau (lasik, pengaruh
.indu dilihat mula hilang sedikit demi sedikit sehinggalah ke abad ke+75!
-ahasa Melau (lasik mula berkembang pada abad ke +78 dan ke +72! -uktina ialah penemuan
beberapa buah prasasti! (etika itu ,uga bahasa Melau (lasik telah digunakan sebagai lingua %
*ran$a iaitu zaman kera,aan Melau Melaka! 'enggunaan bahasa Melau (lasik ini ,elas dalam
akti9iit perdagangan dan penebaran agama "slam!
-ukti tentang penebaran agama islam menggunakan bahasa Melau (lasik adalah penghasilan
kitab+kitab agama! Antara kitab ang dihasilkan ialah @uruA Al+MasaAil oleh )ed Muhammad
0aud Al+@atani,dan )abil Al+Muhtadin oleh )ed Muhammad Arsad Al+-an,ari !(andungan
kitab+kitab ini adalah mengenai agama seperti al+ .adith, *eBah, ta*sir al+Buran, tasa#u*, di
samping se,arah, hikaat, hal eh#al hai#an, perdukunan, perubatan Melau, bintang dua belas,
pentadbiran dan pemerintahan, *alsa*ah dan pengembaraan!
)e$ara ringkasna bahasa Melau (lasik meluas dalam kalangan orang bukan Melau dari
kelompok Asia, ,uga dalam kelompok orang Cropah dan Asia -arat ang datang ke Asia
5enggara!
2.2.&.2 Permulaan Zaman Bahasa Melayu Klas#"
Mengikut 0r! ?aitul Azma bt ?ainon .amzah, pada abad ke +78 pengaruh agama "slam men,adi
makin dominan di ;usantara! 'erkembangan agama "slam memba#a bersama+samana bahasa
Arab!
?aman ini memperlihatkan kemasukan perkataan Arab dan tulisan Ja#i ang menggunakan
huru*+huru* Arab! )e$ara ringkasna e9olusi tahap kedua berlaku kepada bahasa Melau! -ahasa
Melau berkembang dengan pesat melalui pemin,aman perkataan Arab dan 'arsi! 0i samping
itu, bahasa Melau ,uga mula berkembang dengan bahasa+bahasa dari -arat seperti 'ortugis,
"nggeris, dan -elanda!
Menurut "smail .ussein (7<:2:25), bahasa Melau (lasik bermula sekitar abad ke+78 dan ke+72!
5etapi beliau menebutna sebagai zaman peralihan di seluruh kepulauan Melau dengan
kedatangan agama "slam! -ukti konkrit tentang bertapakna "slam di ;usantara dari sudut
se,arah diperoleh pada tahun 72<2 M se#aktu Mar$o 'olo mela#at )umatera Dtara dan
$atatanna tentang pengislaman 'asai!
'ada zaman peralihan dalam abad ke+78 dan ke+72 telah di,umpai beberapa prasasti dalam
bahasa Melau ang ditulis menggunakan huru* "ndia tetapi bahasana sudah terdapat pengaruh
bahasa Arab! 0i sini bermulana bahasa Melau klasik!
0alam masa ang sama bahasa Melau (lasik boleh ditandai dengan kemun$ulan dan
keagungan kera,aan Melau Melaka! -ahasa Melau men,adi medium dalam pemerintahan,
perhubungan, perdagangan, dan penebaran agama "slam!
(etika itu ,uga bahasa Melau mendapat tulisan baru, iaitu tulisan Ja#i, iaitu dengan memin,am
dan menesuaikan ab,ad bahasa Arab! )ebelumna, pada tahap bahasa Melau (uno, bahasa
Melau menggunakan dua ,enis tulisan, iaitu tulisan ren$ong dan lampung ang tidak
terpengaruh oleh tulisan dari "ndia #alaupun bahasa )anskrit sudah bertapak di
;usantara!5ulisan ang disesuaikan dengan tulisan 'alla9a dan ;agiri seperti ang terdapat pada
batu+batu bersurat antara abad ke+7 hingga abad ke+72!
2.2.&.& Per"emban!an Bahasa Melayu Klas#"
(edatangan pengaruh agama "slam dan bahasa Arab,telah menebabkan bahasa Melau
melangkah setapak lagi dengan satu lagi tulisan, iaitu tulisan Ja#i! -ahasa Melau (lasik mula
pada abad ke+76 sampai pula pengaruh dari -arat dengan kedatangan pen,a,ah dari Cropah
seperti 'ortugis, -elanda, dan "nggeris! )ekali lagi bahasa Melau bertembung dengan bahasa
dan kebudaaan ang baru ang turut mempengaruhi bahasa Melau!
Amat Juhari Moain ( 7<<2:7062) tulisan rumi mula digunakan dengan penggunaan ang pertama
dalam bahasa Melau oleh 0a9id -arbosa pada tahun 7576 Masihi setelah Melaka dita#an oleh
'ortugis, kemudian pada tahun 7527 Masihi seorang pengembara "tali, Antonio 'ig*a*etta
membuat $atatan perkataan Melau dalam tulisan rumi dengan padananna dalam bahasa "tali!
0engan senario itu, bahasa Melau (lasik men$akup zaman antara abad ke+72 hingga abad ke+
7<, dengan abad ke+72 dan ke+78 sebagai zaman peralihan antara tahap bahasa Melau (uno
dengan tahap bahasa Melau klasik! -ahasa Melau klasik dapat disimpulkan sebagai bahasa
ang digunakan dalam kesusasteraan, pemerintahan dan undang+undang, agama, se,arah,
perdagangan, dan perhubungan iaitu budaa dan kemasarakatan!
1ingkasna kosa kata daripada bahasa Arab banak digunakan! 'enggunaan bahasa Melau
dapat dilihat dalam beberapa buah kara seperti .ikaat 1a,a+ra,a 'asai, Misa Melau, )e,arah
Melau, .ikaat .ang 5uah, .ikaat ;egeri Johor dan banak lagi kara ang ditulis dalam
tulisan Ja#i!
2.2.&., Zaman Ke!em#lan!an Bahasa Melayu Klas#"
-erdasarkan bahan ang di akses, didapati ada tiga zaman kegemilangan bahasa Melau (lasik!
Antarana ialah zaman kera,aan Melaka, A$heh dan zaman kera,aan Johor %1iau! (etika zaman
tersebut terdapat beberapa orang tokoh penulis! -uktina ialah pada zaman kera,aan A$heh!
Antara tokoh penulis ang penting ialah .amzah @ansuri, )amsuddin al+)umaterani, )eikh
;uruddin al+1aniri dan Abdul 1au* al+)ingkel!
2.2.&.- '#r#('#r# Bahasa Melayu Klas#"
0ari Eikipedia bahasa Melau (lasik, telah menatakan beberapa $iri+$iri bahasa Melau
(lasik! ;amun demikian $irri+$iri ang dinatakan adalah lebih men$irikan bahasa Melau
(lasik dari aspek perubahan dari segi kosa kata, struktur aat dan tulisan! Antara $iri %$iri
tersebut ialah aat ang pan,ang, berulang, dan berbelit+belit! Aat ang digunakan
kebanakkanna ialah aat pasi* dan songsang!(etika itu ,uga banak menggunakan laras bahasa
istana!
Manakala terdapat perbezaan dalam mengklasi*ikasi $iri+$iri bahasa Melau (lasik bagi
0r! ?aitul Azma bt ?ainon .amzah! -eliau telah membahagikan $iri tersebut kepada beberapa
aspek iaitu aspek sistem tulisan,kosa kata dan tatabahasa!
0r! ?aitul Azama mengatakan baha#a dalam bahasa Melau (lasik terdapatpenggunaan kata
pangkal aat ang agak klise atau usang! 'enggunaan kata pangkal aat ini agak meluas! 4ontoh
kata pangkal adalah seperti FsahadanF, FmakaF, FalkisahF, FhattaF, FarakianF, Fkata sahibul
hikaatF, Fmaka, tatkalaF dan Fadapun! (ata+kata seperti itu bukan saha,a digunakan untuk
memulakan sesuatu perenggan, malah digunakan ,uga pada a#al aat+aat dalam perenggan!
'enulisan dalam bahasa Melau moden tidak memperlihatkan penggunaan kata pangkal
aatang sedemikian!
Manakala dari aspek struktur aat pula, bahasa Melau (lasik agak berbeza dengan bahasa
Melau (uno kerana struktur aatna pan,ang+pan,ang, berulang+ulang dan berbelit+
belit!5erdapat ,uga gabungan beberapa aat tunggal ang di$antumkan dengan menggunakan
kata+kata hubung ang tertentu, terutamana FdanF dan FatauF ataupun dengan menggunakan
tanda koma dan tanda koma bertitik saha,a! 4ontoh aat bahasa Melau (lasik seperti aat
berikut =Maka apabila dibawalah akan mereka itu ke penghadapan Tajul Muluk, demi
terpandang akan anak si peladang itu, mesralah ke dalam hatinya, diberinya wang yang tiada
berhisab banyaknya serta disuruh perbela akan dia baik-baik.
0alam bahasa Melau (lasik ,uga, terdapat perubahan dari aspek bentuk aat ang
digunakan! -entuk aat ang lebih lumrah digunakan, ialah bentuk aat pasi*, iaitu bentuk aat
ang lebih mengutamakan ob,ek pelaku atau sub,ek! )ebagai $ontoh, =Hatta datanglah kepada
suatu hari maka Hamzah dan mar mayyah dibawanya !leh "h!ja #bdul Mutalib kepada
mualim $$
)elain itu, dalam bahasa Melau (lasik ,uga banak menggunakan partikel =pun>dan
=lah>!4ontoh perkataan ang digandingkan dengan partikel ialah seperti =adapun, bertitahlah,dan
berebutlah>! Manakala $ontoh penggunaan partikel dalam aat pula ialah seperti berikut =%Maka
&endahara pun hairanlah kalam raja seperti dikhatankan !rang rupanya dalam 'ejarah
Melayu.
)ehubungan itu terdapat pengaruh daripada beberapa bahasa lain dalam bahasa Melau (lasik
kerana di kepulauan Melau ketika itu bahasa Arab dan )anskritbertapak kukuh lantaran akti9iti
perdagangan dan penebaran agama islam!4ontoh penggunaan bahasa Arab ialah =#llah Taala,
makhdum, mualim daulat, wallahualam, takzim. -agi bahasa )anskrit pula ialah
=dosa,pahala,dan ra,a> .-ahasa Melau (lasik ,uga menerima *onem Arab seperti GkhA, GdzA, dan
GsA! 4ontoh perkataan seperti =khamis, zakat, syarat.
Menurut 0r! ?aitul Azma bt ?ainon .amzah, bahasa Melau klasik lebih bersi*at Fbahasa
istanaF! "ni amat ketara dari segi penggunaan perkataan dan sistem panggilanna! 4ontohna
ialah Gsembah, beta, titah, berangkat, dan gering.'enggunaan ini adalah disebabkan
kebanakan hasil penulisan bahasa Melau klasik adalah dalam bentuk kara sastera, ang
men$eritakan kisah dan peristi#a ang dialami oleh kalangan ra,a di istana!
-ahasa melau (lasik ,uga lebih banak menggunakan kiasan dan perbandingan serta
penggunaan laras bahasa puisi, seperti pantun, sair, seloka dan gurindam dalam kara
prosa! -uktina ialah terdapat banak dalam hikaat+hikaat Melau lama! Mungkin disebabkan
oleh si*at sastera Melau klasik itu sendiri, ang pada asalna dalam bentuk lisan dan
penggunaan unsur+unsur tersebut dikatakan dapat menghidupkan suasana pen$eritaan!
2.2., Zaman Bahasa Melayu Pram%en
Menurut Amat Juhari dan Abdul 1ashid Melebek ( 2006 : 82 ), bahasa Melau 'ramoden
bermula pada abad ke +7<! -uktina ialah kedatangan pendatang luar ke Asia 5enggara untuk
menguasai Asia 5enggara!'endatang bangsa barat ini bukan saha,a menguasai ekonomi, tetapi
politik! -agi mengukuhkan kedudukan di tanah Melau, mereka telah mengka,i bahasa dan
budaa pribumi! .asil ka,ian ini telah me#u,udkan pusat+pusat penga,ian tentang bahasa, sastera
dan budaa pribumi terutama Melau! Manuskrip+manuskrip Melau dan bahan+bahan tinggalan
se,arah,budaa dan sastera Melau telah dikumpulkan di perpustakaan+ perpustakaan barat ini!
0alam masa ang sama,perkataan+perkataan daripada bahasa barat seperti "nggeris dan -elanda
mula meresap ke dalam bahasa Melau! 'roses ini berlaku se$ara sedikit demi sedikit! (esan
penerapan bahasa ini telah mengakibatkan kegiatan penulisan Melau mula menggusur dari
istana+istana ra,a seperti dalam zaman bahasa melau (lasik ke dalam masarakat
umum!0engan kata lain, kegiatan penulisan dalam bahasa Melau sudah mula memasarakat
dan merakat!
?aman bahasa Melau 'ramoden ini ,uga, terdapat banak hasil penulisan seperti buku =)e,arah
Melau, 5a, al+ )alatin, .ikaat Abdullah dan lain+lain!)elain itu, zaman ini turut men$etak
banak kitab %kitab agama di Asia 5enggara! Abdul 1ashid Melebek (2006 : 88 ) ,uga
mengatakan baha#a berlakuna beberapa peristi#a pada abad ke +7<! Antarana
ialah pertembungan budaa Melau dengan -arat, perkembangan teknologi $etak ,serta
perkembangan perhubungan ang lebih mudah telah men,adikan bahasa Melau terdedah kepada
pengaruh -arat!/leh ang demikian,perkembangan ini bagaikan #ahana ang menebabkan
bahasa Melau diresapi oleh unsur+unsur -arat sehingga berlaku beberapa perubahan pada
bahasa Melau!
2.2.- Zaman Bahasa Melayu M%en
-erdasarkan laman #eb #ikipedia dan tutor, telah menatakan baha#a zaman bahasa Melau
Moden telah mula pada abad ke+7< iaitu setelah kedatangan pen,a,ah Cropah seperti 'ortugis,
-elanda dan "nggeris! .asil karangan Munsi Abdullah dianggap sebagai permulaan
zaman bahasa Melau moden!)ebelum pen,a,ahan -ritish, bahasa Melau men$apai kedudukan
ang tinggi, ber*ungsi sebagai bahasa perantaraan, pentadbiran, kesusasteraan, dan bahasa
pengantar di pusat pendidikan "slam! )elepas 'erang 0unia (edua, -ritish merubah dasar
men,adikan bahasa "nggeris sebagai pengantar dalam sistem pendidikan! ;amunsemasa
Malasia men$apai kemerdekaan, 'erlembagaan 'ersekutuan 'erkara 752 telah menetapkan
bahasa Melau sebagai bahasa kebangsaan!
-uktina ialah dalam Akta -ahasa (ebangsaan 7<68H7<67 menetapkan bahasa Melau sebagai
bahasa rasmi negara! )elain itu, dalam &aporan 1azak 7<56 ,uga telah men$adangkan bahasa
Melau sebagai pengantar dalam sistem pendidikan negara!
Manakala menurut Amat Juhari (2006 : 82 ) bahasa Melau berubah sedikit demi sedikit untuk
menu,u ke bentuk ang baharu iaitu bahasa Melau Moden!'eluang ini $erah apabila men$e$ah
ke abad ke+20! -uktina ialah negeri+negeri dan kesultanan melau tetap menggunakan bahasa
Melau dalam urusan pemerintahan negerina terutamana ang berkaitan dengan adat istiadat
Melau dan agama "slam! (etika itu ,uga sekolah+sekolah Melau ,uga dibuka dengan lebih
banak lagi sama ada dalam pemerintahan "nggeris mahupun ang dalam pemerintahan -elanda!
)ehubungan itu, dari aspek media perkembangan bahasa Melau pula, seperti sarikat
per$etakan telah banak didirikan! Maka banak buku,ma,alah, ,urnal dan akhbar berbahasa
Melau ang di$etak di tanah ,a,ahan "nggeris dan -elanda di Asia 5enggara! )ituasi ini telah
menebabkan bahasa Melau se$ara langsung men,adi bahasa perantaraan di Asia 5enggara!
'ada tahun 7<57, bahasa Melau telah men,adi bahasa kebangsaan dan salah satu bahasa rasmi
negara Malaa Merdeka! Manakala pada tahun 7<67, bahasa Melau telah men,adi bahasa rasmi
tunggal bagi negara Malasia!-agi meningkatkan penggunaan bahasa Melau banak akhbar,
buku, ma,alah dan ,urnal berbahasa Melau diterbitkan sama ada di Malasia, "ndonesia dan
)ingapura terutamana selepas 'erang 0unai (edua!
&antaran itu, pelbagai usaha telah di,alankan bagi mema,ukan bahasa serta menigkatkan
kemampuanna dalam menghadapi zaman moden! Antara langkah ang di,alankan untuk
memodenkan bahasa Melau ialah peran$angan korpus bahasa Melau!'eran$angan korpus ini
telah ditera,ui oleh 'akatan -ela,ar %Menga,ar 'engetahuan -ahasa! Mereka memulakan
peran$angan korpus bahasa iaitu dengan menusun panduan e,aan,kamus,tatabahasa ,tanda+tanda
ba$aan,surat kiriman,dan peristilahan!
)e,urus selepas itu mun$ullah badan peran$angan daripada persatuan dan lembaga ang
dikelolakan oleh kera,aan seperti 0e#an -ahasa dan 'ustaka! 0engan adana usaha+usaha ini
maka dapat diatur dan dibakukan sistem e,aan,peristilahan ,tatabahasa,perkamusan,sebutan ,laras
dan lain %lain ang berkaitan dengan bahasa Melau!-agi mengukuhkan usaha+usaha ini maka
berbagai+bagai kongres dan seminar tentang bahasa dan sastera Melau telah
diadakan!4ontohna ialah (ongres -ahasa dan 'ersuratan Melau dimulai pada tahun 7<52
hingga 7<:2 iaitu (ongres ang keempat!
(esimpulanna,dengan adana kegiatan+kegiatan seumpama di atas ini, maka bahasa Melau
terus melon,ak naik kemampuanna sehingga men,adi bahasa moden ang digunakan sebagai
bahasa pengantar di institusi penga,ian tinggi, dan tulisan ilmiah!