Anda di halaman 1dari 9

APA ITU LINUS ?

Akronim kepada perkataan :


LI - Literasi
NU - Numerasi
S - Screening
-Saringan
Jadi maknanya Program Saringan Literasi
dan Numerasi.
Program ini dirancang dan dibentuk sebagai
penambabaikan program sedia ada
!"IA#$%& untuk memastikan semua murid
Taun ' pada #('( menguasai asas
membaca& menu)is dan mengira pada akir
Taun * men+e)ang Taun #(''
DEFINISI LITERASI
"eupayaan untuk membaca& menu)is dan
memaami perkataan dan ayat serta mengap)ikasikan
pengetauan tersebut da)am pembe)a+aran dan
komunikasi arian.
",$A-I.AN ASAS LIT,.ASI
Taun '
/o)e membaca& menu)is dna memaami minam 0((
pata perkataan dan ayat muda.
Taun #
/o)e membaca& menu)is dan memaami minima 1((
pata perkataan dan ayat muda menggunakan kata
sendi.
Taun *
/o)e membaca& menu)is dan memaami minima '
((( pata perkataan dan ayat muda dengan kata
sendi da))am satu perenggan.
KEMAHIRAN ASAS LITERASI
"onstruk ' : "eupayaan membaca dan menu)is uru2
3oka) dan konsonan.
"onstruk # : "eupayaan membaca dan menu)is suku
kata terbuka.
"onstruk * : "eupayaan membaca dan menu)is
perkataan suku kata terbuka.
"onstruk 4 : "eupayaan membaca dan menu)is suku
kata tertutup.
"onstruk 0 : "eupayaan membaca dan menu)is
perkataan suku kata tertutup.
"onstruk 5 : "eupayaan membaca dan menu)is
perkataan yang mengandungi suku kata
tertutup 6ng7
"onstruk 8 : "eupayaan membaca dan menu)is
perkataan yang mengandungi di2tong.
"onstruk 1 : "eupayaan membaca dan menu)is
perkataan yang mengandungi 3oka)
berganding.
"onstruk 9 : "eupayaan menu)is perkataan yang
mengandungi digra2 dan konsonan
bergabung
"onstruk '( : "eupayaan membaca dan menu)is
perkataan berimbuan a:a)an dan
akiran.
"onstruk '' : "eupayaan membaca dan menu)is
ayat muda.
"onstruk '# : "eupayaan membaca & memaami
dan menu)is ayat berdasarkan baan
rangsangan
;,<INISI NU$,.ASI
"eupayaan untuk me)akukan operasi asas
$atematik dan memaami idea $atematik yang muda
serta mengap)ikasikan pengetauan dan kemairan
$atematik da)am keidupan arian.
",$A-I.AN ASAS NU$,.ASI
Taun '
"emairan : $embaca& menu)is dan mengira mengikut
turutan nombor ingga 0(
=perasi asas : <aam 2akta asas tamba dan
to)ak
Ap)ikasi : $engira :ang ingga .$ '(& memaami
masa dan ukuran asas
Taun #
"emairan : $embaca& menu)is dan mengira mengikut
turutan nombor ingga '((
=perasi asas : <aam 2akta asas tamba& to)ak&
darab dan baagi
Ap)ikasi : $engira :ang ingga .$ 0(& memaami
:aktu da)am +am dan mengukur
pan+ang>pendek ob+ek
Taun *
"emairan : $embaca& menu)is dan mengira mengikut
turutan nombor ingga '(((
=perasi asas : <aam 2akta asas tamba& to)ak&
darab dan baagi
Ap)ikasi : $engira :ang ingga .$ '((&
memaami :aktu da)am +am dan minit
serta mengukur ob+ek da)am unit pia:ai
",$A-I.AN ASAS NU$,.ASI
"onstruk ' : "eupayaan pra nombor dan mengena)
angka
"onstruk # : "eupayaan membi)ang
"onstruk * : "eupayaan memaami ni)ai nombor
"onstruk 4 : "eupayaan membuat seriasi
"onstruk 0 : "eupayaan mengena) mata :ang
$a)aysia.
"onstruk 5 : "eupayaan menyatakan :aktu
"onstruk 8 : "eupayaan mengenda)ikan operasi asas
"onstruk 1 : "eupayaan mengenda)ikan operasi asas
me)ibatkan mata :ang $a)aysia.
"onstruk 9 : "eupayaan mengukur pan+ang ob+ek&
+isim ob+ek dan isipadu
"onstruk '( : "eupayaan menter+ema ayat biasa
kepada ayat $atematik dan seba)iknya
"onstruk '' : "eupayaan mengap)ikasikan
pengetauan dan kemairan da)am
keidupan arian terada kepada
nombor bu)at.
"onstruk '# : "eupayaan mengap)ikasikan
pengetauan dan kemairan da)am
keidupan arian me)ibatkan mata
:ang& masa dan ukuran pan+ang.
P,LAN TIN;A"AN >
INT,.?,NSI
S,"=LA- #('4
P.=@.A$ > A"TI?ITI
#('4
Pentadbiran
Pentadbiran
$esyuarat Ja:atankuasa LINUS
$esyuarat Post $ortem Saringan
$esyuarat Ja:atankuasa LINUS
$esyuarat Post $ortem Saringan
@uru
@uru
"ursus > bengke) da)aman
$entor $entee !@uru
berpenga)aman dengan guru baaru
"ursus > bengke) da)aman
$entor $entee !@uru
berpenga)aman dengan guru baaru
Penga+aran A
Pembe)a+aran
Penga+aran A
Pembe)a+aran
Lesson Study LINUS
Pemu)ian "as
Pencerapan PdP LINUS o)e Pentadbir
Lesson Study LINUS
Pemu)ian "as
Pencerapan PdP LINUS o)e Pentadbir
$urid
$urid
Anak Angkat
Tuisyen LINUS > /imbingan LINUS
Je+ak $urid LINUS
Anak Angkat
Tuisyen LINUS > /imbingan LINUS
Je+ak $urid LINUS
Ibubapa A
"omuniti
Ibubapa A
"omuniti
Permua2akatan Ibu bapa !Be)ik LINUS%
Laporan "ema+uan LINUS !kepada ibu
bapa%
Peng)ibatan PI/@ !mesyuarat dan
sebagainya%
Permua2akatan Ibu bapa !Be)ik LINUS%
Laporan "ema+uan LINUS !kepada ibu
bapa%
Peng)ibatan PI/@ !mesyuarat dan
sebagainya%