Anda di halaman 1dari 42

KURSUS KELESTARIAN PROGRAM LINUS

2.0
TAHUN 2013
KAITAN KSSR DENGAN LINUS;
PERBEZAAN
KSSR
Adalah kurikulum
pendidikan negara
Digubal dan menjadi
asas kepada sistem
pendidikan
Penggubalan berasaskan
prinsip dan kerangka
yang dibina
LINUS
Sebuah program
sokongan
Bermatlamat mengatasi
masalah literasi murid
Asas untuk menguasai
kurikulum melalui
kemahiran yang perlu
dikuasai

2 2
KSSR
Menekankan aspek
ketiga-tiga kemahiran
Kem tahap I
menekankan kem asas
berbahasa
i. Asas mendengar
ii. Asas membaca
iii. Asas menulisLINUS
menekankan kemahiran
membaca dan menulis
Pengajaran berasaskan
konstruk
Menekankan abjad
Menekanka suku kata terbuka
dan tertutup
Perkataan, frasa
Menulis mekanis
Ayat tunggal dan majmuk

3
PELAKSANAAN BERBENTUK
MODULAR
Pengajaran seminggu berasaskan lima komponen
(DT,B,T,SB dan TB)
BAGAIMANA DILAKSANAKAN TERHADAP LINUS?

Dengar Tutur:
Selain bertutur, murid LINUS diberikan penekanan
dalam penyebutan yang betul. Langkah ini boleh
membantu murid menyebut perkataan ketika membaca.

4
MEMBACA
Proses membaca bahan yang sama tetapi mengikut
kebolehan murid LINUS
Gunakan perkataan yang terdapat dalam petikan dan
sesuai dengan tahap murid LINUS. Cth: belum kuasai
dua suku kata, maka pilih perkataan yang hanya dua
suku kata sahaja

MENULIS
Guna kaedah yang sama dengan membaca
5
ASPEK SENI BAHASA
Pelaksanaan seni bahasa banyak menjurus kepada kem
lisan-tekankan aspek sebutan tetapi kem membaca
boleh digunakan apabila murid membaca apa yang
disebut, khusus perkataan yang mempunyai suku kata
atau perkataan terlibat (mengikut kesesuaian)

ASPEK TATABAHASA
Ketiga-tiga kemahiaran asas literasi dapat diaplikasikan
erhadap murid LINUS
6
PEMBAHAGIAN FOKUS DALAM
PdP
75-80 % Fokus modular utama
Contoh : Modul kemahiran Membaca.
Murid membaca secara kumpulan besar, kumpulan
kecil dan individu. ( libatkan semua murid)
Murid membaca mengikut perenggan atau ayat.
Murid membaca dengan gaya pemberita,
pencerita atau syarahan.
25-20 % Gabungjalinan.
Contoh : Modul Kemahiran Menulis
Murid menjawap soalan pemahaman.
Murid mengisi tempat kosong
Iaitu asas untuk menghubungkan di antara murid TIDAK
MENGUASAI dengan murid MENGUASAI

MENGAPA PERLU PENGHUBUNG?
Murid TIDAK MENGUASAI masih lemah untuk
berada bersama murid MENGUASAI.
Satu kaedah perlu dilakukan bagi membantu mereka
dapat berjalan bersama murid MENGUASAI.
Elakkan mereka tercicir dan mematikan minat murid

BRIDGING
Melalui penggabungjalinan kemahiran KSSR dan
kemahiran LINUS (konstruk)
Melalui pelaksanaan aktiviti PdP
Melalui penggunaan bahan
Melalui latihan di dalam bilik darjah
Melalui pengajaran berfokus
Melalui penentuan objektif PdP
Melalui pemulihan dan pengayaan
PENDEKATAN PENGAJARAN DI
DALAM BILIK DARJAH
Menekankan kaedah, strategi dan pendekatan yang
menarik
Lebih kepada aktiviti bermain sambil belajar ( Didik
Hibur dan VAK)
Adanya persaingan dan berkumpulan.

PENGGABUNGJALINAN
Dalam pengajaran bahasa, penggabungjalinan
kemahiran amat penting
Membolehkan murid menguasai kemahiran bahasa
dengan lebih cepat
Dalam aktiviti berbahasa akan melibatkan ketiga-tiga
kemahiran bahasa.Walau pun begitu, guru harus tahu
fokus kemahiran yang perlu dikuasai murid bagi
sesuatu waktu pengajaran
Bagaimana fokus ditentukan?
Melalui objektif PdP sesuatu pengajaran
Melalui aktiviti PdP
Pemulihan dan pengayaaan
Penilaian terhadap penguasaan murid
Pelaksanaan Aktiviti Berasaskan Kepelbagaian Aras
Murid
Kumpulan 1
(Menguasai)
Kumpulan 2
(Menguasai)
Kumpulan 3
(Tidak
menguasai)
Kemahiran
lisan
Sambung cerita Cerita semula Tunjuk aksi
Kemahiran
membaca
Baca dengan
sebutan, intonasi
dan gaya
pembacaan dengan
betul dan tepat
(bacaan luas)
Baca dengan
sebutan, intonasi
dan gaya
pembacaan dengan
betul dan tepat
(bacaan emotif )
Baca dengan
bimbingan guru /
rakan sebaya
(bacaan kendiri)
Kemahiran
menulis
Menulis cerita Sambung cerita Buat ayat drp
perkataan terpilih
CIRI-CIRI TEKNIK CERITA
CIRI-
CIRI
MASA
MESEJ
MUDAH
PENGLIBATAN
PENGUASAAN
KEMAHIRAN
ALATAN
PEMILIHA
N CERITA
PEMILIHAN CERITA
Menarik
minat
Penceritaan
mudah
Rangsang minda
bahasa
Universal
Kehidupan
kanak2
Kesan positif
Bahan sokongan
15

BUTIR-BUTIR RPH

Tema / tajuk
Standard Kandungan
Standard Pembelajaran
Objektif
Perdana
Linus (Literasi)
Pengisian Kurikuum / EMK
Strategi
Perancangan aktiviti
BBB
Langkah Pengajaran
Set Induksi
Perkembangan pengajaran (tunjukkan prinsip bridging)
Perdana
Linus (Literasi)
Penutup

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
(RPH)
Pemilihan SP untuk murid MENGUASAI dan
TIDAK MENGUASAI boleh sama.
Tumpuan sesuatu kemahiran adalah sama. Cth
modul membaca. Bahan bacaan murid TIDAK
MENGUASAI dan MENGUASAI boleh
menggunakan bahan yang sama.
Objektif yang dihasratkan berbeza tetapi masih
bertumpu kepada kemahiran yang menjadi fokus
pengajaran hari tersebut (2 objektif)
Aktiviti PdP boleh sama atau berbeza sedikit bagi
memenuhi fokus pembelajaran
PEMILIHAN SP YANG SESUAI
Guru akan menentukan SP yang akan digunakan setiap kali PdP
yang akan dilakukan
Kesesuaian kemahiran yang diajar dengan murid MENGUASAI
dan murid TIDAK MENGUASAI agar pengajaran dapat diajar
berasaskan kemahiran yang sama
Bahan yang digunakan adalah sama tetapi penekanan yang
berbeza. Cth: murid MENGUASAI akan menjawab soalan
pemahaman tetapi murid TIDAK MENGUASAI membaca
mengikut konstruk masing-masing
Rujuk SP di dalam Standard Dokumen bukannya di dalam buku
teks atau sumber lain.
Memberi penekanan kepada kemahiran bukan kepada kontens.
PEMILIHAN MODUL KEMAHIRAN
Modul Kemahiran dilaksanakan satu modul
kemahiran satu hari.
Modul kemahiran berbeza setiap hari.
Contoh: Isnin Modul Kemahiran DT
Selasa Modul Kemahiran Membaca
Rabu - Modul Kemahiran Menulis
Khamis Modul Seni Bahasa
Jumaat Tatabahasa
Fikirkan Sejenak
OBJEKTIF PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
Objektif berdasarkan fokus mesti sama
Contoh:
Menguasai: Menulis frasa dan ayat tunggal dalam
bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas.
Tidak menguasai : Membina dan menulis perkataan
yang mengandungi diftong dan vokal berganding
ATAU
Membina dan menulis ayat tunggal.
Objektif berdasarkan fokus mesti boleh diukur dan jelas
Pada akhir PdP murid dapat.

Unit 3 : Perkataan Diftong
Objektif :
i. Menyebut, membaca dan memahami
perkataan diftong
ii. Membina dan menulis perkataan
diftong dengan betul

KEMAHIRAN
LISAN
A
Bersoal jawab, berbincang ,
bercerita
(berdasarkan gambar)
B
Sambung cerita,
bincang dengan
bimbingan
(berdasarkan petikan
yang didengar)
C
Cerita semula, ransang
minda dengan
bimbingan
(berdasarkan petikan
yang dibaca)
Pengisian Kurikulum / EMK

Ilmu
Bahasa
Sains dan Teknologi
Pendidikan Alam Sekitar
Nilai murni
Patriotisme
Kreativiti dan inovasi
Keusahawanan
Teknologi dan Komunikasi

Kemahiran Bernilai Tambah / Strategi

Kemahiran Berfikir
Kecerdasan Pelbagai
Kemahiran Belajar Cara Belajar
Pembelajaran Kontekstual
Pembelajaran Kontruktivitisme
Kemahiran Teknologi Maklumat
Kemahiran Masa Depan
PENYESUAIAN BAHAN DENGAN AKTIVITI
Satu bahan untuk tiga aktiviti / teknik
Satu aktiviti untuk tiga bahan

PENGAMALAN PENDEKATAN KSSR (LITERASI)

Didik Hibur
Nyanyian
Bercerita
Berlakon
Berpuisi

VAK
Visual
Audiotori
Kinestetik

*Pemilihan pendekatan / teknik pengajaran mengikut keperluan dan
kesesuaian proses pengajaran dan pembelajaran. Tahap kesediaan murid
perlu diambil pertimbangan sewajarnya.
PRINSIP PEMBINAAN BAHAN
Sesuai dengan kemahiran / unit / konstruk
Sesuai dengan tahap kesediaan murid
Ansur maju
Interaktif
Teknik bermain sambil belajar (KSSR)
Pendekatan didik hibur
Pendekatan VAK
Aktiviti pengukuhan / pemulihan / pengayaan
CONTOH PENYEDIAAN AKTIVITI DENGAN
MENGGUNAKAN KEPELBAGAIAN DERIA
UNIT 3 :
DIFTONG
CERITA
NYANYIAN
LAKONAN
PUISI
Keluarga ku

Dalam kebun hijau,
Ada banyak tupai,
Adik tinjau-tinjau,
Cari buah rambai

Emak beli serai
buat masak gulai,
makan sambal petai,
Duduk tepi pantai hoi..

*** menggunakan irama Lagu tiga kupang.

Cerita
Ada seekor anak tupai yang degil. Dia tidak sukai
mendengar nasihat ibunya. Suatu hari, anak tupai
bermain-main di tepi pantai. Tiba-tiba, badai melanda.
Anak tupai yang tidak pandai berenang pun terdampar di
tepi pantai. Aduh!, sakitnya seperti dibantai, keluhnya.
Dia begitu sedih kerana tidak mendengar nasihat ibunya.
Setelah lama tersadai di tepi pantai, anak tupai sudah tidak
bermaya lagi.
Beberapa jam selepas itu, anak tupai terjaga. Dia gembira
bila melihat ibunya ada disisi. Ibu tupai amat risaukan lalu
mencari anaknya. Ibu tupai menyuapkan ikan salai ke
mulut anak tupai.
Itulah kisah seekor anak tupai yang lalai dan selalu
mengabaikan nasihat ibunya. Akhirnya, anak tupai insaf
dan tidak mengulangi perbuatannya itu.
CONTOH RPH BETUL
CONTOH RPH
LENGKAP
Contoh Didik Hibur
VAK
TUGASAN
MELAKSANAKAN PENGAJARAN DENGAN
MENGGUNAKAN BAHAN BANTU MENGAJAR YANG
BERASASKAN PENDEKATAN VAK DAN DIDIK
HIBUR
Tajuk kumpulan

1. Perkataan Diftong ( 9 orang)
2. Berimbuhan ( 8 orang)
3. Perkataan suku kata Tertutup ng ( 9 orang)
4. Vokal Berganding ( 9 orang)
5. Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk ( 9 orang)
6. Perkataan Digraf dan Konsonan Bergabung ( 8 orang)


PELAKSANAAN BENGKEL
PERBINCANGAN KUMPULAN
Pemilihan kemahiran/konstruk
MENGENAL PASTI BAHAN
Pengagihan Tugas

MEMBINA BAHAN


MENYELARAS PENGGUNAAN BAHAN


PERSEMBAHAN KUMPULAN


PERSEMBAHAN KUMPULAN
1. P&P di kelas LINUS
2. Ada guru dan murid
3. Ada pelakon
4. Menggunakan bahan yang
disediakan
PEMBINAAN BAHAN BANTU BELAJAR
Pembinaan BBM dan teknik pengajaran berdasarkan
Kemahiran / Konstruk / Unit.

Penyesuaian bahan dengan aktiviti
Pengamalan pendekatan KSSR (literasi)
Prinsip pembinaan bahan

Membina BBB berdasarkan aktiviti
(kombinasi BM-aktiviti)
Melengkapkan BBB secara berkumpulan

1.
PEMBENTANGAN KERJA KUMPULAN

1.Pembentangan dan persembahan dijalankan secara bergilir-gilir
2.Seorang daripada setiap kumpulan akan dipilih menjadi cikgu dan ahli
yang lain akan membantu.
3.Dua kumpulan yang lain akan bertindak sebagai murid-murid
4.Paparan slaid akan dipancarkan seiring dengan langkah pengajaran
cikgu;

Pembentangan hasil kerja kumpulan merangkumi;

Set induksi yang menarik
Langkah-langkah pengajaran yang sesuai, jelas dan memenuhi keperluan
kemahiran konstruk dan / unit
Penutup yang efektif
Penggunaan bahan pengajaran yang interaktif
Melaksanakan aktiviti yang sesuai dan merangkumi pelbagai aspek


PEMERHATIAN DAN
PENILAIAN

1.Ahli kumpulan lain akan membuat penilaian
berkaitan dengan perancangan dan
pelaksanaan pengajaran
2.Mengesan kekuatan dan kelemahan
perancangan dan pelaksanaan pengajaran
3.Merencana usaha penambahbaikan
perancangan dan pelaksanaan pengajaran
4.Borang senarai semak dan penilaian perlu
diisi.

RUMUSAN
Fasilitator membuat rumusan
keseluruhan tentang pembentangan dan
persembahan kumpulan

Fasilitator menyatakan kelemahan,
kekuatan dan mengemukakan cadangan
penambahbaikan

Rumusan dicatat untuk direkodkan

R

Kehebatan cikgu
Renung fikir dan lakukan
SEKIAN,
TERIMA KASIH