Anda di halaman 1dari 84

mahsura mahmud skujns

TEMPAT : HOTEL PELANGI, MUAR


TARIKH : 22-24 OGOS 2013
Literacy and Numeracy ScreeningLITERASI
Keupayaan untuk membaca,
menulis dan memahami
perkataan, ayat tunggal dan
ayat majmuk yang mudah
serta mengaplikasikan
pengetahuan tersebut dalam
pembelajaran serta komunikasi
harian
Literasi
Keupayaan untuk membaca, menulis dan memahami perkataan, ayat tunggal dan ayat
majmuk yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran
serta komunikasi harian
Konstruk 1
Keupayaan membunyikan dan menulis huruf vokal dan konsonan
Konstruk 2
Keupayaan membunyikan dan menulis suku kata terbuka
Konstruk 3
Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka
Konstruk 4
Keupayaan membunyikan dan menulis suka kata tertutup
Konstruk 5
Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup
Konstruk 6
Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ng
Konstruk 7
Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata vokal tunggal
Konstruk 8
Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong dan vokal
berganding
Konstruk 9
Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan
berganding
Kosntruk 10
Keupayaan membaca dan menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiran
Konstruk11
Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah
Konstruk 12 Keupayaan membaca dan memahami bahan rangsangan secara lisan atau penulisan
Latar Belakang
KIA2M
Murid Tahun 1
Kelas
Pemulihan
Murid Tahun 2 dan 3
PROTiM
Murid Tahun 4, 5 dan 6
PROGRAM
PEMULIHAN
Literasi?
Celik huruf
Numerasi?
Celik nombor
NKRA
KPM telah menyasarkan bahawa semua murid yang
tidak mempunyai masalah pembelajaran
berkeupayaan menguasai asas literasi dan numerasi
selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah
menjelang 2012.

Mula dilaksanakan pada tahun 2010 melibatkan
murid Tahun 1 di sekolah rendah
(Kohort Pertama).


MURID masih tidak menguasai
kemahiran asas 3M dengan baik dan
belum dapat di atasi sepenuhnya
walaupun KPM telah melaksanakan
pelbagai program pemulihan.

Antaranya

Program KIA2M untuk murid Tahun I yang mula dilaksanakan
pada tahun 2006.
Program pemulihan untuk murid Tahun 2 dan 3 yang
dikendalikan oleh guru pemulihan khas di sekolah masing-
masing.
Program Pemulihan Asas Kemahiran Membaca, Menulis dan
Mengira (PROTIM) untuk murid Tahap II.
PROTIM selepas UPSR.
Program-program yang dilaksanakan tidak gagal tetapi
tidak dapat memenuhi kehendak NKRA.
PENCAPAIAN PROGRAM LINUS NKRA
NKRA PENDIDIKAN
INTERNATIONAL PANEL REVIEW (IPR)
Menyatakan pencapaian LINUS ini belum
pernah dilihat dari mana-mana negara di
seluruh dunia.
PROJECT MONITORING OFFICER (PMO)
Menyatakan bahawa program ini adalah
program yang paling berjaya.
GTP LINUS 2013 HINGGA 2025
NKRA PENDIDIKAN
SEMUA murid tahun 1,2 dan 3 akan menduduki
saringan LINUS bermula tahun 2013.
Bilangan saringan dikurangkan dari 9 kali
saringan kepada 6 kali saringan setahun. Setiap
Kohort disaring 2 kali setahun.
SEMUA Kohort akan disaringan sehingga
Konstruk 12
Sekolah yang mencapai 100% juga TIDAK
TERKECUALI.
Kursus Kelestarian
Program LINUS
2.0
TUJUAN
Kursus Kelestarian Program LINUS 2.0 ini
bertujuan membantu murid-murid yang
tidak dapat menyesuaikan diri dalam Arus
Perdana akibat terlalu lambat menguasai
Literasi dan Numerasi serentak, dengan
itu tidak menguasai isi kandungan
pembelajaran dalam Arus Perdana dalam
Sistem KBSR atau KSSR.

Konsep Kursus Kelestarian Program LINUS

Kursus Kelestarian Program LINUS ini bertujuan untuk membantu murid-murid yang tidak dapat
menyesuaikan diri dalam arus perdana. Hal yang demikian ini berlaku kerana murid-murid terlalu
lambat menguasai literasi dan tidak menguasai isi kandungan pembelajaran pada arus perdana.
Beberapa langkah telah diambil sebagai tindak susul hasil daripada laporan Deloitte (PEMANDU,
Laporan Pemeriksaan LINUS, 2011) iaitu :


Objektif Sesi
Mengenal pasti jurang kandungan
kurikulum antara Modul Literasi & Bahasa
Melayu KSSR
Menganalisis situasi kepelbagaian murid
dalam kelas LINUS
Mengenal pasti punca-punca kegagalan
dalam pembelajaran di kalangan murid
LINUS


Kita mestilah mengenalpasti kelemahan murid
dengan membuat TASK ANALYSIS.

Persoalannya, apakah yang perlu dilakukan guru
untuk membolehkan murid menguasai kemahiran
asas LINUS tanpa meninggalkan KSSR?
Bagaimana Program
LINUS dapat
meningkatkan pencapaian
outcome?
meningkatkan
Proses Saringan
dan peningkatan
kepada 12 konstruk

Memastikan kapasiti
dan Keupayaan
Pengajaran dan
Pembelajaran

Peningkatan dalam
usaha-usaha
pemulihan yang
berfokus

Menyelaras
pelaksanaan Modul
LINUS dan
Kurikulum

Pengurusan
murid dan
Cabaran
Persekitaran yang
lebih baik
Murid menguasai &
Murid tidak menguasai
Kreatif
Berupaya Membuat Hubung-kait Menyoal
Bijak berkomunikasi
Yakin mengambil risiko
Dahagakan ilmu
Ingin tahu
Menjana idea
Fleksibel
Tidak berputus asa
Mendengar dan membuat refleksi
Kritikal
Berkemahiran
mampu mencorak
Menguasai kemahiran literasi
Berani Mencuba
Mampu berfikir sendiri
Membuat inisiatif Mampu bekerja dengan orang lain
Membuat perubahan
berintegriti
Berkeperibadian tinggi
Semangat sentiasa boleh
Belajar dari kesilapan
Berdikari
Ujian Daya Ingatan
Cuba ingat dalam masa 5 saat.
Ujian Daya Ingatan
Haiwan mana yang tidak ada tadi?
MATLAMAT
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan
murid berketerampilan dalam berbahasa dan
boleh berkomunikasi untuk memenuhi
keperluan diri, memperoleh pengetahuan,
ilmu, kemahiran, maklumat, nilai dan
idea serta hubungan sosial dalam
kehidupan harian.
AMALAN PENGGABUNGJALINAN KSSR DAN PROGRAM LINUS

1.1 Apa yang perlu dilakukan untuk membolehkan murid
menguasai Literasi dan KSSR?

Kenal pasti kelemahan murid. Laksanakan Analisis Sasaran
Penggabungjalinan antara Standard Pembelajaran KSSR dan
Kemahiran Literasi dalam Program LINUS.
Pastikan tajuk dan objektif yang terkandung dalam Standard
Pembelajaran (KSSR) dapat disesuaikan dengan kemahiran
Literasi.
Utamakan Standard Pembelajaran KSSR dan patuhi sistem
modularnya.
Sesuaikan antara kelemahan murid LINUS (Konstruk berapa)
dengan Standard Pembelajaran KSSR.
Kaji berdasarkan analisis sasaran penggabungjalinan antara
Standard Pembelajaran KSSR dan Kemahiran Literasi sebelum
membina Rancangan Pengajaran Harian.

Contoh :
Situasi Kelas

Terdapat 25 orang murid Arus Perdana.
5 orang murid (yang baru menguasai arus perdana)
5 orang murid LINUS

Murid A: Literasi pada konstruk 3 (Suku kata Terbuka)
Murid B: Literasi pada konstruk 7 (Diftong)
Murid C: Literasi pada konstruk 9 (Imbuhan Awalan dan Akhiran)
Murid D: Literasi pada konstruk 10 (Ayat Tunggal)
Murid E: Literasi pada konstruk 12 (Ayat Majmuk)

Catatan: Berdasarkan situasi di atas, guru perlu menggabungjalinkan
daripada konstruk 3 literasi (konstruk terendah yang dikuasai oleh
murid) dengan Standard Pembelajaran KSSR.

LINUS KSSR
1.1 Menyebut, membaca dan memahami
perkataan yang mengandungi suku kata
terbuka
Mendengar dan Bertutur
1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat dengan
struktur binaan ayat yang betul dan tepat.
1.2 Membina dan menulis perkataan suku
kata terbuka.
Membaca dan Memahami
2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai
bahan bacaan dengan sebutan yang betul.
1.3 Membaca dan memahami ayat tunggal
yang mengandungi perkataan suku kata
terbuka.
Menulis
3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan
idea utama dan idea sampingan dengan bahasa yang santun.
1.4 Membina dan menulis ayat tunggal yang
mengandungi suku kata terbuka.
Seni Bahasa
4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas
dan susulan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.
1.4 Membina dan menulis ayat tunggal yang
mengandungi suku kata terbuka.
Tatabahasa
5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup yang merujuk
bukan manusia dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks.
Berikut adalah cadangan Analisis Sasaran Penggabungjalinan ( Task Analysis ) Standard
Pembelajaran KSSR dan Kemahiran Literasi dalam Rancangan Pengajaran Harian.
TEMA : 1 SEKOLAH
UNIT 1 : MARI BEKERJASAMA
KEMAHIRAN LITERASI : 1.0 Perkataan Suku Kata Terbuka

LINUS KSSR
2.1 Menyebut, membaca dan memahami
perkataan yang mengandungi suku kata
tertutup.
Mendengar dan Bertutur
1.3.1 Mendengar, memahami, dan memberikan respons yang sesuai secara
lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis ayat
permintaan dan ayat perintah jenis ayat suruhan dengan betul.
2.2 Membina dan menulis perkataan yang
mengandungi suku kata tertutup.
Membaca dan Memahami
2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai
pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.
2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal
yang mengandungi perkataan suku kata
tertutup.
Menulis
3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan
tertumpu dengan betul.
2.4 Membina dan menulis ayat tunggal yang
mengandungi perkataan suku kata
tertutup.
Seni Bahasa
4.1.2 Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi mesej
secara terkawal dan menyampaikan melalui nyanyian secara didik hibur.
2.4 Membina dan menulis ayat tunggal yang
mengandungi perkataan suku kata
tertutup.

Tatabahasa
5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup yang merujuk
bukan manusia dengan betul mengikut konteks.
TEMA : 1 SEKOLAH
UNIT 2 : BANTU-MEMBANTU AMALAN MURNI
KEMAHIRAN LITERASI : 2.0 Perkataan Suku Kata Tertutup


KELESTARIAN DALAM PEDAGOGI
PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
(LITERASI)


Pedagogi
yang kreatif

1. Kekaburan pemahaman
konsep

Guru kurang memahami konsep
- kelestarian
- bridging
- didik hibur
- VAK
- lesson study

Pedagogi yang
kreatif
= Guru yang kreatif

KREATIF ITU APA?Mempunyai kebolehan
mencipta, menghasilkan,
mengembangkan
sesuatu idea baru dan
asli.

s i a p a k a h
g u r u y a n g
k r e a t i f ?

Guru kreatif :
Gabungan ilmu,
kemahiran, bakat,
usaha, komitmen
Kreatif: menarik,
seronok, cantik,
menghiburkan, berbeza,
tidak menjemukan, di
luar jangkaan, fleksibel

Contoh Kreatif Perkaitan nama man


Pandai menanam bunga
= Rosman
Pandai membaiki kereta
= Karman
Pandai dalam penulisan
= Suratman
Pandai buat kuih
= Paiman
Pakar alam sekitar
= Jasman

KREATIVITI GURU DIPENGARUHI
OLEH:

Pengetahuan subjek
Pengetahuan pedagogi
menyampaikan idea
membuat analogi
ilustrasi
contoh-contoh
penjelasan
demonstrasi

KREATIVITI GURU
Guru perlu tahu:

Kepelbagaian/Perbezaan
interaksi dalam
pembelajaran:
penglibatan/penyertaan
kekangan
kolaboratif perkongsian
kompetatif
kebebasan

Kepelbagaian
Guru kreatif
Bagaimana?
Dalam 2 perkara:
1. Bahan
- pembinaan bahan
- VAK?
- boneka?
- penggunaan bahan
- Kaedah?
- teknik?


Bahan : Ayat tanya?
ujang

2. Aktiviti
- perancangan aktiviti
Contoh : set induksi
- menarik
- suspens
- berkaitan

- pelaksanaan aktiviti
- strategi ?


Fikirkan :
aktiviti biasa supaya
menjadi luar biasa
Contoh: pertunjukkan gajah
Kreatif
BRIDGING
/KELESTARIAN
TEKNIK : BERCERITA
EMK : KREATIVITI
Renungan/Refleksi

kekayaan yang paling kaya ialah akal
kemiskinan yang paling besar ialah jahil
keburukan yang paling hodoh ialah sesat
tak guna ada mata kalau tak dapat
melihat
tak guna ada hati kalau tak dapat
menilai.
Renungan/Refleksi


Winner never quit
Quiter never winSiapa kita?
Kreatif?
Rajin?
Bersemangat?
Amanah?
Yakin?
ma
gi
si
da
ku
pa
da
da
ja
ka
ba
pi
Lengkapkan suku kata kvkv (anggota badan)
ta
gi
ku
da
ku
ha
hi
pi
gu
hu
ri
ki
KERETAPI AYAT
Tupai


Nyanyian
Itu kisah anak yang lalai
Nasihat ibu selalu diabai
Ingatlah duhai si anak tupai
Kasih ibu tiadakan lerai

Ada seekor anak tupai,
Terdampar dipukul badai
Lalu duduk di pokok petai,
Pokok petai di tepi pantai
Sudah lama tupai tersadai
Diambil masuk ke balai
Ibu tua pun membelai
Diberi makan ikan salai
KREATIF DALAM
PENYEDIAAN RUANG
BELAJAR/KELAS
PERKONGSIAN
ILMU
Apa
Lesson
Study?

Suara Pendidik

Lesson Study sangat baik untuk diamalkan
oleh guru-guru sebagai satu cara perkongsian
ilmu, kita dapat mengkaji dengan lebih khusus
tentang realiti yang berlaku di dalam bilik darjah
yang kita tidak sedari selama ini, di samping itu
guru dapat berkongsi ilmu sesama sendiri hasil
daripada sumbang saran tentang BBM yang
berkesan dan harus digunakan bagi
meningkatkan keberkesanan PdP.
Penyelaras sekolah
Proses Lesson Study
1. TENTUKAN GOL
Kaji gol jangka panjang
untuk perkembangan
pembelajaran pelajar
Kaji matlamat kurikulum dan
sukatan pelajaran
2. RANCANGAN
Pilih unit/tajuk yang
hendak diajar
Bincang masalah
pembelajaran pelajar
Bincang dan rancang
langkah-langkah
pengajaran
Jangkakan respon
pelajar

3. PENGAJARAN
Laksanakan pengajaran
Kumpul data untuk
refleksi/perbincangan

4. REFLEKSI
Bincang pengajaran
yang dilaksanakan
Bincang kelemahan
dan cadangkan
penyelesaian
Bagaimana
pembelajaran pelajar
dapat ditingkatkan?


1. Lantik ketua
2. Pilih guru mengajar
3. Pilih tajuk
4. Bina kerangka P&P, RPH dan resos
5. Rancangan pengajaran(60 minit)
6. Perancangan aktiviti mengikut murid
menguasai dan tidak menguasai
7. Pelaksanaan Lesson Study
8. Laporan refleksi Lesson StudyLesson Study
Lesson Study adalah amalan guru-guru secara
KOLABORATIF untuk meningkatkan kualiti
pengajaran dan pembelajaran

Lesson Study
Lesson Study di sekolah rendah, Sapporo, Jepun (2007)
Lesson Study adalah budaya dan
amalan di Jepun

KELEBIHAN LESSON STUDY
1. Lesson Study meningkatkan pengetahuan
kandungan dan kandungan- pedagogi guru
2. Lesson Study meningkatkan amalan refleksi
guru

3. Lesson Study membina pengetahuan dan
kefahaman guru mengenai masalah pelajar

SITUASI 1
Kadang-kadang ada ibu bapa yang
terlebih seronok menghantar anak ke
sekolah. Ada yang melambai dengan
gembira... cium pipi, dahi anak-
anak.. Siap bagi kata-kata semangat.
Tapi lain pula dengan anak mereka..
Yang si anak pula mukanya murung
sahaja. Macam nak nangis pun ada..
Tak seronok ke pergi ke sekolah?
SITUASI 2
Yang kes macam ni berbeza pula
dengan situasi satu. Yang emak bagi
pesanan macam-macam.. tak
sanggup nak lepaskan anak.
Ada yang sampai tunggu anak dia
hilang dari pandangan mata...baru
dia balik. Muka si ibu penuh dengan
kerisauan dan kesedihan.
Yang anak pula.. bukan main
gembira nak ke sekolah..
Tak toleh belakang pun lambai kat
mak dia.
KISAH HELANG
Helang dikatakan mempunyai
jangka hayat yang terpanjang dalam
kalangan spesisnya
Helang boleh hidup hingga 70 tahun
Tetapi untuk mencapai usia ini,
helang harus membuat pilihan
ketika berusia 40an
Ketika itu kukunya yang
panjang dan fleksibel tidak lagi
dapat berfungsi menyambar
mangsa untuk makanan
Parohnya yang dulunya
panjang dan tajam
menjadi bengkok
Semakin usia meningkat,
kepak menjadi semakin berat kerana bulu yang
menebal dan melekat ke dada menyukarkannya
untuk terbang
Sampai masanya, helang hanya ada 2 pilihan iaitu
mati atau menjalani 1 proses perubahan
yang menyakitkan selama 150 hari


Proses perubahan
ini memerlukan helang
tersebut terbang
ke puncak gunung
Di situ helang tersebut mengetuk
paruhnya ke batu sampai pecah dan tercabut.
Kemudian, helang harus menunggu paruh
baru tumbuh dan menggunakan paruh
barunya untuk mencabut pula
kuku-kukunya
Apabila kuku-kuku barunya tumbuh,
helang mulai mencarik-carikkan serta
mencakar bulu badannya bagi
menipiskannya
Dan setelah lima bulan, helang mula terbang
megah bagai kelahiran semula dan hidup
untuk ... 30 tahun lagi
Apakah yang boleh dipelajari?
REFLEKSI

Apakah perasaan
anda sebagai murid?
Apakah kekangan
yang mungkin
dihadapi guru?
REFLEKSI
Adakah anda mengajar BM atau
mengajar kanak-kanak?
SEKIAN