Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 3

Mata Pelajaran : Bahasa MelayuTahun: 3 Bestari


Masa : 6 Minit
Te!a : Se"#lah
Taju" : Mari Be"erjasa!a
Stan$ar$ "an$un%an : &'( Me!)a*a+ !e!aha!i $an
!enaa"ul untu" !e!in$ah"an !a"lu!at
yan% ter$a,at $ala! ,el)a%ai )ahan $en%an
)etul'
Stan$ar$ Pe!)elajaran: &'('- Me!)a*a $an !e!aha!i )ahan
%ra.i" yan% !en%an$un%i ayat $en%an
)etul'
/e!ahiran Literasi : -'- Menye)ut+ !e!)a*a $an
!e!aha!i ,er"ataan yan% $i)a*a'
0)je"ti. : Pada akhir pengajaran dan
pembelajaran, murid dapat:
1 !e!)a*a )ahan %ra.i" yan% !en%an$un%i ayat'
1 !enyata"an !a"su$ )ahan %ra.i" yan% $ilihat'
Literasi 1 !e!)a*a ,er"ataan $en%an se)utan yan% )etul'
2M/ :
Nilai Murni : Be"erjasa!a+ te"un $an !e!atuhi
arahan
BBM3Me$ia : sa!,ul surat+ "a$ %a!)ar+ "a$ ,er"ataan+
"a$ su"u "ata+ liri" la%u $an le!)aran "erja
Penilaian : Muri$ !e!)a*a $an !enyata"an !a"su$
)ahan %ra.i" yan% $i)eri'
Muri$ !e!)a*a ,er"ataan su"u "ata
tertutu, yan% ter$a,at ,a$a )ahan %ra.i"
$en%an se)utan yan% )etul' 4untu" !uri$
literasi5
Re.le"si :
Lan%"ah A"ti6iti P$P Catatan
Set In$u"si
4( !init5
Muri$ $i!inta !en%e!as $an
!e!)ersih"an "elas
-' Susun !eja
&' Susun "erusi
3' Susun )u"u
7' Sa,u lantai
(' Buan% sa!,ah
Guru )ers#al ja8a) $en%an
!uri$ tentan% a"ti6iti yan%
telah $ijalan"an ta$i'
-' A,a"ah yan% $ila"u"an
#leh "a!u se)entar ta$i9
Te"ni" : s#al
ja8a)
Nilai !urni:
)e"erjasa!a
Lan%"ah -
4-( !init5
Muri$ !e!)eri res,#ns ,a$a
s#alan yan% $i"e!u"a"an
#leh %uru )er$asar"an ja$ual
)ertu%as "elas yan% $i)a*a'
-' Sia,a"ah yan% )ertu%as
,a$a hari Isnin9
&' A,a"ah yan% ,erlu !uri$
la"u"an se!asa
!e!)ersih"an "elas9
Muri$ $i)eri ,ene"anan
!en%enai nilai "erjasa!a'
Te"ni" : s#al
ja8a) $an
!e!aha!i
)ahan %ra.i"
BBB: )u"u
te"s !3s &
Nilai !urni:
te"un $an
!e!atuhi
arahan
Ini Apa?
Ini apa, ini apa, ini apa sekarang9
Ini meja, ini meja, ini meja sekarang.
m-e ~me j-a ~ja m-e ~me j-a ~ja,
Sebut meja, sebut meja, sebut meja sekarang.
Ini apa, ini apa, ini apa sekarang9
Ini kerusi, ini kerusi, ini kerusi sekarang.
k-e ~ke r-u~ru s-i~si, kerusi,
Sebut kerusi, sebut kerusi, sebut kerusi sekarang.
Ini apa, ini apa, ini apa sekarang9
Ini buku, ini buku, ini buku sekarang.
b-u~bu k-u~ku b-u~bu k-u~ku
Sebut buku, sebut buku, sebut buku sekarang.
Ini siapa, ini siapa, ini siapa sekarang9
Ini guru, ini guru, ini guru saya.
g-u~gu r-u~ru g-u~gu r-u~ru,
Sebut guru, sebut guru, sebut guru sekarang.
Irama lagu Goreng Pisang
Nama : ____________________________________
arik! : _____________
"embaran #erja
I si tempat kosong $engan %rasa yang sesuai.

&. #amal ___________________ $i $alam kelas supaya
teratur.
'. (ei "ing se$ang _________________ $i $alam bilik
air.
). *ajoo $an #assim ___________________ pa$a
setiap petang Sabtu
+. #akak meletakkan __________________ $i su$ut
ruang tamu.
buku ,erita susun kerusi
,u,i baju alas meja
pasu bunga
bilik guru (ain bola
-. .ikgu Siti menan$a buku lati!an $i $alam
_______________.
/. Ibu membeli __________________ ber0arna biru $i
pasar raya.
1. 2obi 3mina! memba,a _________________.
Nama :__________________________
arik! :_____________
"embaran #erja
Susun semula suku kata menja$i perkataan yang
betul.
ru ke si
ja me
ku bu
ru gu