Anda di halaman 1dari 12

CONTOH

RANCANGAN TAHUNAN AKTIVITI


KADET REMAJA SEKOLAH
RANCANGAN TAHUNAN AKTIVITI KRS TAHAP 1
2
BULAN MINGGU AKTIVITI

RUJUKAN
Januari 1
1.0 Pengenalan KRS
Sejarah
Bendera
Logo
Lagu
Pakaian KRS
1.1 Kawad
Sedia
Senang Diri
Rehatkan Diri
Rujuk buku panduan KRS/TKRS m/s 9 - 1
Rujuk buku panduan KRS/ TKRS m/s !"-!#
"
1. Ke!"#an$an % M"!al & Ke'a'anega!aan $
%engena& %aksud Lambang 'egara %a&a(sia
%e&ukis Bendera %a&a(sia dan maksud
%en(an(ikan Lagu Kebangsaan dan Lagu
'egeri
%e&ukis Bendera 'egeri tempat tingga&
1.( Ke!"#an$an %M"!al
%engha)a* +smau& ,usna
%engha)a* - surah Ju* +mma
%ora&. Pengu/apan a0am
1.) Kawad
%asuk baris
%embetu&kan barisan
'ombor
Buka /tutup barisan
Rujuk buku panduan ujian kenaikan
pangkat L/Kp& KRS
Rujuk buku panduan ujian kenaikan
pangkat L/Kp& KRS
Tajuk (ang bersesuai
Rujuk buku panduan KRS/ TKRS m/s !-- !
1ebruari 2
1.* M$ngg+ S$la'+!!a#$, &O!$en'a-$.
Pengisian .
Pengena&an KRS
Ka0ad +sas
Kerohanian / %ora&
Lagu Seko&ah3%isi dan 4isi
+kademik
5 +kti6iti dija&ankan se/ara stesen / /he/k point $
1./ Kawad
Rujuk buku panduan KRS/TKRS ms !9 -1
3
1
1.(0 Ke+-a#awanan
Bengke& perkakas mudah berdasarkan akti6iti
7etak baju
Berkhidmat di koperasi seko&ah
%asakan
Kra)tangan
1.(1 Kawad (Ulangkaji)
Rujuk buku panduan KRS / TKRS m/s 2# 8
29
:ktober 19
1.)0 Ke'a#anan D$!$
Seni mempertahankan diri
Ke/ergasan Diri / Riadah
Kebuda(aan
1.)1 Kawad (Ulangkaji)
Rujuk buku panduan KRS / TKRS m/s "9-
2;
";
1.) Ke!"#an$an & Cadangan .
Pengurusan jena*ah
+kti6iti-akti6iti (ang sesuai dengan Tahap 1
Disip&in 5 Pengurusan dan <a(a Diri$
Tanggungja0ab terhadap diri dan ke&uarga
%engurus tempat kediaman
+dab bergau&
1.)( Kawad (Ulangkaji)
Rujuk buku panduan KRS / TKRS
Rujuk buku panduan KRS / TKRS m/s "2
4
RANCANGAN TAHUNAN AKTIVITI KRS TAHAP
5
BULAN MINGGU TAHAP RUJUKAN
Januari
1

1.0 Pengenalan KRS
Penda)taran
%es(uarat agung
:rientasi
"
1.1 Ke'a'anega!aan
%enerangkan Rukun 'egara
Lagu KRS
Lagu-&agu patriotik
1. Kawad (Anggota boleh memberi arahan dan
perbuatan)
Panggi&an masuk baris
%embetu&kan barisan
Rujuk Buku Panduan KRS = TKRS m/s ""
Rujuk Buku Panduan KRS = TKRS m/s "#
1ebruari
2
1.( Ke!"#an$an &M+!$d M+-l$,.
%engha)a* 1; surah Ju* +mma
%engha)a* se&a0at S(i)a>
%en/eritakan atau menu&is tentang sejarah
kehidupan Rasu&u&&ah S?+?@?
1.) M"!al &M+!$d B+2an M+-l$,.
Pengu/apan a0am
Bersusah-susah dahu&u3 bersenang-senang
kemudian
7ontoh &abah-&abah
Ka&au /ermat3 tentu se&amat
Budi bahasa
Rujuk Buku Panduan KRS = TKRS m/s "#
Rujuk Buku Panduan KRS = TKRS m/s !-
#
1.* Ke'a#anan D$!$ 3 Ke4+da5aan
Atika Perkhemahan
Penjagaan Khemah
+ma&an kesihatan berkhemah
%engikuti perkhemahan se&ama # hari 2 ma&am
1./ Kawad (Anggota boleh memberi arahan dan
perbuatan)
Buka dan tutup barisan
Rujuk Kad Bjian Kopera&
Rujuk Buku Panduan KRS = TKRS m/s
"9
Rujuk Buku Panduan KRS = TKRS m/s !
%a/
6
RANCANGAN TAHUNAN AKTIVITI KRS TAHAP (
BULAN MINGGU AKTIVITI RUJUKAN
J+'B+RC 1 1?; Kawad
- Perintah ka0ad sebagai ketua dan
menguruskan perhimpunan
Rujuk Buku Panduan KRS dan TKRS m/s
"-
" .0 Kawad
6 Perintah ka0ad sebagai ketua dan
menguruskan perhimpunan
Rujuk Buku Panduan KRS dan TKRS m/s
"-
1ABRB+RC 2 (.0 Kawad
6 Perintah ka0ad sebagai ketua dan
menguruskan perhimpunan
(.1 Ke!"#an$an
a? memimpin sembah(ang jemaah
b? mengha)a* dua hadis pendek dari
kitab hadis #;?
M"!al
6 Pengu/apan a0am.
7ontoh tajuk .
a? Sesa& Kemudian Tidak Berguna
Rujuk Buku 1ardhu +>in
7
b? Atika Perniagaan (ang baik
/? Pengorbanan kaum ibu
d? 1ikir sebe&um bertindak
e? Lain-&ain tajuk (ang sesuai
# ).0 Kawad7
a? Perintah ka0ad sebagai ketua dan
menguruskan perhimpunan
b? Ka0ad tongkat
).1 Ke'a'anega!aan7
a? 'ama dan ja0atan jemaah kabinet
b? %enu&is ren/ana biodata Perdana %enteri
Rujuk Buku Panduan KRS dan TKRS m/s
1;9
Rujuk Buku Panduan KRS dan TKRS m/s
""
%+7 - *.0 Kawad 7
a? Perintah ka0ad sebagai ketua dan
menguruskan perhimpunan
b? %engenda&ikan pe&bagai jenis ka0ad
*.1 U8$an 2e9e!ga-an 7
a? Larian "?#km 5Le&aki 8
1" min3 Perempuan 8 1- min$
b? Bangkit Tubi 8 2;kiraan/min
/? Tekan tubi 8 "; kiraan/min
d? Lentik Be&akang 8 "; kiraan/min
e? +ngkat beban (ang setara berat anggota kadet/
tidak kurang -;kg
Rujuk Buku Panduan KRS m/s 99
9 /.0 Kawad 7
a? Perintah ka0ad sebagai ketua dan
menguruskan perhimpunan
b? %engenda&ikan pe&bagai jenis ka0ad
/.1 Jen$- $2a'an7
a? ,igh e&ement a/ti6it( 8 absei&ing3 )&(ing )oD3 Rujuk Buku Panduan KRS dan TKRS m/s
8
repe&&ing3 as/ending
b? membuat &ima simpu&an/ Ckatan peman/ing
/? membina 2 jenis gajet
"9
+PRCL ! :.0 Kawad7
a? Perintah ka0ad sebagai ketua dan
menguruskan perhimpunan
b? %engenda&ikan pe&bagai jenis ka0ad
:.1 K",;a-7
a? :rienteering di ka0asan seko&ah
b? :rientasi peta
Rujuk Buku Panduan KRS dan TKRS m/s
99
Rujuk Buku Panduan KRS dan TKRS m/s
"!
0.0 Kawad
- Perintah ka0ad sebagai ketua dan
menguruskan perhimpunan
0.1 I2#'$a! #$d+;7
a? mengena&i pokok-pokok perubatan atau
tumbuhan atau buah-buahan (ang
bo&eh dimakan/minum
b? membuat perangkap atau jerat
/? memasak kaedah ikhtiar hidup
d? membina dan mengenda&i rakit bu&uh/
tiub getah
e? membina tempat tingga&
&;$l$# -a'+ ,eng$2+' 2e-e-+a$an .
Rujuk Buku Panduan KRS dan TKRS m/s
"!
%AC 9 1.0 Kawad
1.1 Pe!'"l"ngan 9e,a-% Ban'+ ,+la7
a? menguasai 2 kaedah praktika&
pemu&ihan perna)asan
- mu&ut ke mu&ut
- ho&ger 8 ne&son
Rujuk Buku Panduan KRS dan TKRS m/s
"
9
- si&6ester
Catatan: Secara teori atau dengan bantuan pihak luar
yang berkaitan (PBSM, St.John, Jab. e!ihatan)
1; 10.0 Kawad ("langka#i)
10.1 Pe!2#e,a#an 7
a? membantu menguruskan
perkhemahan se&ama " hari 1 ma&am
/ menjadi +JK ke/i&
b? men(ertai perkhemahan se&ama #
hari 2 ma&am di &uar seko&ah
/? meran/ang dan mengenda&ikan satu akti6iti
teran/ang da&am perkhemahan 5tentati)
program$

Rujuk Buku Panduan KRS dan TKRS m/s
"9
JB' 11 11.0 Kawad ("langka#i)
11.1 Ke4+da5aan Rujuk Buku Panduan KRS dan TKRS m/s
2;
1" 1.0 Kawad ("langka#i)
1.1 Be!4a-$2al % M"'"-$2al Rujuk Buku Panduan KRS dan TKRS m/s
"!
JBL+C 12 1(.0 Kawad ("langka#i)
1(.1 Ka5a27
a? Kemahiran asas ka(ak
b? pengenda&ian ka(ak
Rujuk Buku Panduan KRS dan TKRS m/s
"!
10
1# 1).0 Kawad ("langka#i)
1).1 K#$d,a-
Rujuk Buku Panduan KRS dan TKRS m/s
21
:<:S 1- 1*.0 Kawad ("langka#i)
1*.1 Ala, -e2$'a!
Rujuk Buku Panduan KRS dan TKRS m/s
2"
19 1/.0 Kawad ("langka#i)
1/.1 Ke+-a#awanan7
a? Reka/ipta
b? Kra)tangan
Rujuk Buku Panduan KRS dan TKRS
m/s2# = 29
SAPTA%BAR 1! 1:.0 Kawad ("langka#i)
1:.1 Ke+-a#awanan7
a? Jahitan dan masakan
Rujuk Buku Panduan KRS dan TKRS m/s
2-
1 10.0 Kawad ("langka#i)
10.1 I2a'an 7
a? %embuat &ima jenis ikatan
Rujuk Buku Panduan KRS dan TKRS m/s
"9
:KT:BAR 19 11.0 Kawad ("langka#i)
11.1 K+!-+- a-a- 2e4",4aan Rujuk Buku Panduan KRS dan TKRS m/s
"9
"; 0.0 Kawad ("langka#i)
11
0.1 Sen$ ,e,;e!'a#an2an d$!$ Rujuk Buku Panduan KRS dan TKRS m/s
"9
12

Anda mungkin juga menyukai