Anda di halaman 1dari 15

Document Standard Curriculum, Vocational College, MoE

MINISTRY OF EDUCATION, MALAYSIA


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
MODULE INFORMATION
MAKLUMAT MODUL
CONFIDENTIAL
SULIT
MODUL : ELEKTRONIK KUASA
KOD : CEEN 415
TAHAP : 2 SEMESTER 4
UNIT KREDIT : 4.0
TEMPOH MASA : 7.0 JAM/ SEMINGGU
STATUS MODUL : OKASIONAL
PRASYARAT : CEEN 105 ! PRINSIP KEJURUTERAAN ELEKTRONIK
CEEN "1" ! ELEKTRONIK DIGITAL DAN APLIKASI 1
Latest Edited 27 30 March 2012 55
Document Standard Curriculum, Vocational College, MoE
HASIL MODUL
Di akhir kursus ini, para pelajar akan dapat:-
Mengenal pasti peranti separuh pengalir kuasa elektronik dan simbol-simbol penukar
Menerangkan prinsip operasi penukar kuasa elektronik
Mengenal pasti bentuk gelombang penukar kuasa elektronik
Menghitung voltan output
Mempraktikkan prosedur keselamatan
HURAIAN MODUL
Modul ini bertujuan untuk melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan dengan peranti berkuasa elektronik dan
aplikasinya dalam penukaran kuasa. Modul ini akan menumpukan kepada prinsip penerus, pemotong, penyongsang, pengawal litar voltan AU
dan output voltan bentuk gelombang penukar kuasa elektronik.
Latest Edited 27 30 March 2012 5
Document Standard Curriculum, Vocational College, MoE
STANDARD KANDUNGAN DAN PEM#ELAJARAN
KURSUS : TEKNOLOGI ELEKTRONIK
MODUL : 15 $ELEKTRONIK KUASA%
KOMPETENSI 1 : PERANTI ELEKTRONIK KUASA
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEM#ELAJARAN KRITERIA PENCAPAIAN
MENGENAL PASTI PERANTI
KUASA ELEKTRONIK
1.1 Eenerangkan iri-iri penerus
kawalan silion !"#$%
&.&.& Mengenal pasti simbol "#$ berdasarkan standard.
&.&.' Menghuraikan struktur "#$ berdasarkan standard.
&.&.( Mengenal pasti tamatan "#$ berdasarkan manual.
&.&.) Menerangkan *ungsi "#$ berdasarkan lembaran data.
&.&.+ Mengenal pasti tamatan menggunakan peralatan
menguji berdasarkan manual.
&.&., Menghuraikan iri-iri lengkungan "#$ berdasarkan
lembaran data.
&.' Menghuraikan iri-iri -et .ertutup &.'.& Mengenal pasti simbol -./ berdasarkan standard.
&.'.' Menghuraikan struktur -./ berdasarkan standard.
&.'.( Mengenal pasti tamatan -./ berdasarkan manual.
Latest Edited 27 30 March 2012 57
Document Standard Curriculum, Vocational College, MoE
&.'.) Menerangkan *ungsi -./ berdasarkan lembaran data.
&.'.+ Mengenal pasti tamatan menggunakan alatan menguji
berdasarkan manual.
&.'., Menghuraikan iri-iri lengkung -./ berdasarkan
lembaran data.
&.( Mentakri*kan iri-iri .$0A#. &.(.& Mengenal pasti simbol .$0A# berdasarkan standard.
&.(.' Mentakri*kan struktur .$0A# berdasarkan standard.
&.(.( Mengenal pasti tamatan .$0A# berdasarkan manual.
&.(.) Menerangkan *ungsi .$0A# berdasarkan lembaran
data.
&.(.+ Mengenal pasti tamatan menggunakan alatan menguji
berdasarkan manual
&.(., Menghuraikan iri-iri lengkungan .$0A# berdasarkan
lembaran data.
&.) Mentakri*kan iri-iri .ransistor
"impang Dwikutub
&.).& Mengenal pasti simbol 12. berdasarkan standard.
&.).' Mentakri*kan struktur 12. berdasarkan standard.
&.).( Mengenal pasti tamatan 12. berdasarkan manual.
&.).) Menerangkan *ungsi 12. berdasarkan lembaran data.
&.).+ Mengenal pasti tamatan menggunakan alat menguji
berdasarkan manual.

Latest Edited 27 30 March 2012 5!
Document Standard Curriculum, Vocational College, MoE
&.)., Desribe the harateristi urve o* the 12. aording to
data sheet.
Menghuraikan iri-iri lengkungan 12. berdasarkan
lembaran data.
&.+ Mentakri*kan irri-iri jenis
penambahan logam oksida3 !metal
oksida%
&.+.& Mengenal pasti simbol M/"4E. berdasarkan standard.
&.+.' Mentakri*kan struktur M/"4E. berdasarkan standard.
&.+.( Mengenal pasti tamatan M/"4E. berdasarkan manual
&.+.) Menerangkan *ungsi M/"4E. berdasarkan lembaran
data.
&.+.+ Mengenal pasti tamatan menggunakan alatan menguji
berdasarkan manual.
&.+., Menghuraikan iri-iri lengkungan M/"4E.
berdasarkan lembaran data.
&., Mentakri*kan iri-iri .ransistor -et
Dwikutub 1ertebat !0-1.%
&.,.& Mengenal pasti simbol 0-1. berdasarkan standard.
&.,.' Mentakri*kan struktur 0-1. berdasarkan standard.
&.,.( Mengenal pasti tamatan 0-1. berdasarkan manual.
&.,.) Menerangkan *ungsi 0-1. berdasarkan lembaran data.
&.,.+ Mengenal pasti tamatan menggunakan alat menguji
berdasarkan manual.
&.,., Menghuraikan iri-iri lengkungan 0-1. berdasarkan
lembaran data.

Latest Edited 27 30 March 2012 5"
Document Standard Curriculum, Vocational College, MoE
&.5 Menerangkan jenis-jenis peranti
separuh pengalir yang lain
&.5.& Mengenal pasti jenis-jenis peranti separuh pengalir
yang lain berdasarkan standard.
&.5.' Mengenal pasti tamatan dan *ungsi jenis-jenis peranti
separuh pengalir yang lain berdasarkan manual.
Latest Edited 27 30 March 2012 0
Document Standard Curriculum, Vocational College, MoE
STANDARD KANDUNGAN DAN PEM#ELAJARAN
KURSUS : TEKNOLOGI ELEKTRONIK
MODUL : 15 $ELEKTRONIK KUASA%
KOMPETENSI 2 : PENUKAR AU KE AT $PENERUS%
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEM#ELAJARAN KRITERIA PENCAPAIAN
MENTAKRIF PENUKAR AU KE
AT
'.& Menerangkan operasi penukar AU
ke A. satu *asa
'.&.& Menerangkan *ungsi penukar AU ke A. satu *asa
berdasarkan manual pengilang.
'.&.' Menyenaraikan jenis penukar AU ke A. terkawal dan
tidak terkawal satu *asa !penerus% berdasarkan tata
rajah litar.
'.&.( Menerangkan operasi penukar AU ke A. terkawal dan
tidak terkawal satu *asa !penerus% dengan keupayaan
rintangan dan beban aruhan berdasarkan tata rajah
litar.
'.&.) Menghitung voltan output penukar AU ke A. bersama
keupayaan rintangan dan beban aruhan berdasarkan
tata rajah litar.
'.&.+ Menentukan kesan beban aruhan ke atas operasi
penukar AU ke A. satu *asa berdasarkan tata rajah litar.
Latest Edited 27 30 March 2012 1
Document Standard Curriculum, Vocational College, MoE
'.&., 0denti*y the method used to overome the e**ets
appeared due to e6istene o* indutane in loads
aording to iruit on*iguration.
Mengenal pasti kaedah yang digunakan untuk
menangani kesan yang timbul akibat kehadiran aruhan
dalam muatan berdasarkan tata rajah litar.
'.&.5 Menggunakan penukar AU ke A. dalam bekalan kuasa
mod suis berdasarkan gambar rajah litar.
'.' Menerangkan prinsip operasi
penukar AU ke A. tiga *asa
'.'.& Menerangkan operasi terkawal dan tanpa kawalan
gelombang tiga *asa separuh dan penerus gelombang
penuh dengan keupayaan rintangan dan beban aruhan
berdasarkan gambar rajah litar.
'.'.' Melakarkan bentuk gelombang arus output dan voltan
yang terbina dalam litar penerus tanpa kawalan dan
terkawal tiga *asa gelombang penuh dan gelombang
separuh dengan keupayaan rintangan dan bebanan
aruhan berdasarkan gambar rajah litar.
'.'.( Menentukan *ormula voltan output untuk penukar arus
AU ke A. dalam penerus tanpa kawalan dan terkawal
tiga *asa gelombang penuh dan gelombang separuh
dengan keupayaan rintangan dan beban aruhan
berdasarkan gambar rajah litar.
'.'.) Membandingkan kelebihan dan kekurangan penukar AU
ke A. tiga *asa berbanding satu *asa berdasarkan
gambar rajah litar.
Latest Edited 27 30 March 2012 2
Document Standard Curriculum, Vocational College, MoE
STANDARD KANDUNGAN DAN PEM#ELAJARAN
KURSUS : TEKNOLOGI ELEKTRONIK
MODUL : 15 $ELEKTRONIK KUASA%
KOMPETENSI " : PENUKAR AT KE AT $PEMOTONG%
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEM#ELAJARAN KRITERIA PENCAPAIAN
MENTAKRIF PENUKAR AT KE
AT $PEMOTONG%
(.& Menerangkan prinsip penukar A. ke
A.
(.&.& Menerangkan *ungsi penukar A. ke A. berdasarkan
manual pengilang.
(.&.' Menentukan penukar D# ke D# dalam industri
berdasarkan aplikasi.
(.&.( Menerangkan *ungsi penukar langkah turun !buk
onverter% berdasarkan gamar rajah litar.
(.&.) Menerangkan prinsip-prinsip operasi langkah turun
muatan berdasarkan gambar rajah litar.
(.&.+ Menyatakan *ungsi penukar langkah naik !boost
onverter% berdasarkan gambar rajah litar.
(.&., Menerangkan prinsip operasi langkah naik dengan
muatan keupayaan rintangan berdasarkan gamabr
rajah litar.
Latest Edited 27 30 March 2012 3
Document Standard Curriculum, Vocational College, MoE
(.' Menerangkan operasi penukar A. ke
A.
(.'.& Membe7akan penukar langkah naik dan langkah turun
berdasarkan gamabr rajah litar.
(.'.' Menerangkan operasi penukar langkah naik dan
langkah turun berdasarkan gamar rajah litar.
(.'.( Membina litar penukar langkah naik dan langkah turun
berdasarkan gambar rajah litar.
(.'.) Mengenal pasti bentuk-bentuk gelombang yang
terbentuk dalam litar penukar langkah naik dan langkah
turun berdasarkan operasi litar.
(.'.+ Menghitung voltan output, arus output, kitaran tugas,
arus beralun punak ke punak, arus aruhan beralun
minimum dan maksimum dan voltan perintang beralun
punak ke punak untuk mod arus berterusan penukar
A. ke A. di dalam penukar langkah turun dan penukar
langkah naik berdasarkan gambar rajah litar.
Latest Edited 27 30 March 2012 #
Document Standard Curriculum, Vocational College, MoE
STANDARD KANDUNGAN DAN PEM#ELAJARAN
KURSUS : TEKNOLOGI ELEKTRONIK
MODUL : 15 $ELEKTRONIK KUASA%
KOMPETENSI 4 : PENUKAR AT KE AU $PENYONGSANG%
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEM#ELAJARAN KRITERIA PENCAPAIAN
MENTAKRIF PENUKAR AT KE
AU $PENYONGSANG%
).& Menerangkan prinsip-prinsip
penukar A. ke AU
).&.& Menerangkan *ungsi penukar A. ke AU berdasarkan
gambar rajah litar.
).&.' Menentukan penukar A. ke AU dalam industri
berdasarkan aplikasi.
).&.( Mengenal pasti peranti-peranti suis dalam penukar A.
ke AU berdasarkan gambar rajah litar.

).&.) Membe7akan sumber penyongsang voltan !8"0%
tertutup dan sumber penyongsang arus !#"0% penukar
At ke AU berdasarkan aplikasi.

).' Menerangkan operasi penukar A. ke
AU.
).'.& Menerangkan kelebaran denyutan modulasi !9:M% dan
konsep gelombang empat segi suis di dalam 8"0
berdasarkan opersasi.
Latest Edited 27 30 March 2012 5
Document Standard Curriculum, Vocational College, MoE
).'.' Menerangkan prinsip-prinsip operasi penyongsang
separuh jejambat satu *asa dan penyongsang jejambat
penuh satu *asa di dalam rintangan dan beban aruhan
berdasarkan gambar rajah litar dan suis gelombang
empat segi.
).'.( Mengungkap voltan output untuk penukar A. ke AU di
dalam penyongsang separuh jejambat satu *asa
dengan rintangan dan muatan aruhan serta
penyongsang jejambat penuh satu *asa dengan
keupayaan rintangan dan muatan aruhan berdasarkan
gambar rajah litar.
).'.) Mengenal pasti bentuk gelombang di dalam
penyongsang separuh jejambat satu *asa dengan
keupayaan rintangan dan muatan aruhan dan
penyongsang jejambat penuh satu *asa dengan
keupayaan rintangan dan muatan aruhan berdasarkan
gambar rajah litar.
).'.+ Menentukan voltan output untuk penukar A. ke AU di
dalam penyongsang separuh jejambat satu *asa
dengan keupayaan rintangan dan muatan aruhan dan
penyongsang jejambat penuh satu *asa dengan
keupayaan rintangan dan muatan aruhan berdasarkan
gambar rajah litar.
Latest Edited 27 30 March 2012
Document Standard Curriculum, Vocational College, MoE
STANDARD KANDUNGAN DAN PEM#ELAJARAN
KURSUS : TEKNOLOGI ELEKTRONIK
MODUL : 15 $ELEKTRONIK KUASA%
KOMPETENSI 5 : PENUKAR AU KE AU $PENGA&AL ARUS AU%
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEM#ELAJARAN KRITERIA PENCAPAIAN
MENTAKRIFKAN PENUKAR AU
KE AU $PENGA&AL OLTAN
AU%
+.& Menerangkan prinsip-prinsip
pengawal voltan AU
+.&.& Menentukan *ungsi pengawal voltan AU
+.&.' Menerangkan prinsip operasi kawalan ;on-o**<
berdasarkan gambar rajah litar
+.&.( Menerangkan prinsip-prinsip pengawalan *asa operasi
pengawal dwiarah satu *asa dengan keupayaan
rintangan dan muatan aruhan berdasarkan gambar
rajah litar
+.&.) Menerangkan prinsip operasi pengawal *asa, pengawal
tiga *asa gelombang penuh dengan muatan keupayaan
rintangan sambungan = menggunakan pengalir ,>? dan
&'>? berdasarkan gambar rajah litar
+.' Menerangkan operasi pengawal
voltan AU
+.'.& Mengenal pasti voltan input, arus trisistor, denyutan
pengeget dan bentuk gelombang voltan output dan
voltan input, sudut pengalir trisistor dan voltan *asa
output berdasarkan litar operasi
Latest Edited 27 30 March 2012 7
Document Standard Curriculum, Vocational College, MoE
+.'.' Mengungkapkan dan menghitung voltan output dan
arus output untuk pengawal AU berdasarkan gambar
rajah litar
+.'.( Menentukan voltan pengawal AU berdasarkan aplikasi
+.( Menerangkan operasi penukar-siklo +.(.& Menentukan *ungsi penukar-siklo berdasarkan aplikasi
+.(.' Menerangkan operasi penukar-siklo satu *asa dan
penukar-siklo tiga *asa dengan muatan keupayaan
rintangan berdasarkan gambar rajah litar
+.(.( Mengenal pasti voltan output dan pengegetan isyarat
bentuk gelombang berdasarkan gambar rajah litar
+.(.) Menentukan penukar-siklo berdasarkan aplikasi
Latest Edited 27 30 March 2012 !
Document Standard Curriculum, Vocational College, MoE
KEMAHIRAN TERAS
ITEM KEMAHIRAN
01 MENCARI DAN MEMPROSES MAKLUMAT
>&.>& Mengenal pasti dan mengumpul maklumat
>&.>' Mendokumentasikan maklumat, prosedur dan proses
>&.>( Mengguna pakai aplikasi asas 0.
02 #ERTUKAR / MENGKOMUNIKASIKAN MAKLUMAT
>'.>& Menta*sir dan mengikut panduan, arahan dan "/9@s
>'.>' Mematuhi prosedur menggunakan tele*on3 telekomunikasi
>'.>( 1erkomunikasi dengan jelas
>'.>) Menyediakan laporan ringkas dan senarai semak dengan menggunakan borang standard
>'.>+ Membaa dan menta*sir arta alir dan maklumat bergambar
0" SALING #EKERJA DAN #ERINTERAKSI
>(.>& Mengaplikasikan keperluan budaya di tempat kerja
>(.>' Menunjukkan integriti and mengaplikasi amalan etika
>(.>( Menerima tanggungjawab untuk kerja-kerja sendiri dan kawasan kerja
>(.>) Menari dan bertindak seara membina di atas maklumbalas tentang prestasi
>(.>+ Menunjukkan kemahiran keselamatan
>(.>, Memberikan respons dengan ara yang sesuai mengikut keadaan
>(.>5 Menyelesaikan kon*lik interpersonal
0' #EKERJA DALAM SISTEM
>,.>& Memahami sistem
>,.>' Mematuhi dan mengikuti rantaian arahan
>,.>( Mengenal pasti dan mengetengahkan masalah yang dihadapi
>,.>) Menyesuaikan diri terhadap keekapan keadaan 3 sistem baharu
Latest Edited 27 30 March 2012 "