Anda di halaman 1dari 2

STATISTIK III TINGKATAN 4

LATIHAN A
1. Lengkapkan setiap jadual berikut:
Selang kelas Had Bawa Had Atas Se!padan Bawa Se!padan Atas
"#$ " $ 1.$ $.$
%#&
1'#1(
14#1)
*b+
Selang kelas Had Bawa Had Atas Se!padan Bawa Se!padan Atas
11#"'
"1#('
(1#4'
41#$'
*,+
Selang kelas Had Bawa Had Atas Se!padan Bawa Se!padan Atas
".'#(.&
4.'#$.&
%.'#).&
-.'#&.&
". .arka ujian B.. /ang diper0le 0le "' 0rang pelajar adala seperti berikut:
$-
(%
$4
()
44
$"
4(
$1
4-
$1
4)
("
$"
$'
$%
4'
$4
4(
$"
4$
1ili selang kelas /ang sesuai bagi data di atas. Seterusn/a2 binakan satu jadual kekerapan bagi data tersebut.
(. 1anjang *dala! ,!+ bagi (' biji terung adala seperti berikut:
14
1-
"(
"-
"&
1$
("
"$
1)
"(
"%
"-
"$
(&
")
1(
"1
14
1"
"-
1%
"4
"%
(1
"(
1ili selang kelas /ang sesuai bagi data di atas. Seterusn/a2 binakan satu jadual kekerapan bagi data tersebut.
LATIHAN B
1. Lengkapkan setiap jadual berikut. Seterusn/a2 ,ari *i+ kelas !0d *ii+ !in
*a+
Selang kelas Kekerapan *3+ Titik tenga *4+ 34 *i+ Kelas !0d5
1#( (
4#% $ *ii+ .in 5
)#& %
1'#1" 4
1(#1$ "
6u!la 6u!la
*b+
Selang kelas Kekerapan *3+ Titik tenga *4+ 34 *i+ Kelas !0d5
1#4 (
$#- $ *ii+ .in5
&#1" )
1(#1% -
1)#"' "
6u!la 6u!la
". Bagi setiap jadual kekerapan berikut2 ,arikan *i+ kelas !0d *ii+ !in
*a+
Selang kelas Kekerapan *3+ *i+ Kelas !0d5
1#$ "
%#1' $ *ii+ .in 5
11#1$ -
1%#"' 1"
"1#"$ )
"%#(' 4
(1#($ "
6u!la
*b+
Selang kelas Kekerapan *3+ *i+ Kelas !0d5
11#"' 4
"1#(' ) *ii+ .in 5
(1#4' 1"
41#$' 1-
$1#%' "(
%1#)' 11
)1#-' $
6u!la
*,+
Selang kelas Kekerapan *3+ *i+ Kelas !0d5
1#"' 4
"1#4' % *ii+ .in 5
41#%' &
%1#-' 1(
-1#1'' -
6u!la