Anda di halaman 1dari 1

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Anyi Mayesuri
N. KTP : 36711.24!.""2.!!!
#engan ini memberi $uasa %enuh $e%ada :
Nama : Muthmainnah &'ba( Amin
N). KTP :*271!.6!!.2".1!!!1
+ntu$ ,a(i$ Nama ,PK, m)bi( -)nda ,ri) ./ AT N). .ang$a
M.-##2*6!0P31234 N).Mesin 113212!612 warna New 3resh 1ime 4reen
Meta tahun 2!12 a5n Anyi Mayesuri men6adi Muthmainnah &'ba( Amin .
#emi$ian surat $uasa ini saya buat untu$ di guna$an sebagaimana mestinya.
Atas %erhatian dan $er6a samanya saya u7a%$an terima $asih.
8a$arta9 13 8u(i 2!13
Yang memberi $uasa9 Yang Menerima $uasa
Anyi Mayesuri Muthmainnah &'ba(
Amin