Anda di halaman 1dari 16

1

SET 1
BAHAGIAN A
[60 Markah]

1. Tandakan () pada tiga perkara yang berkaitan dengan etika kerja.

[3 markah]
2. Rajah 1 menunjukkan carta alir perekaan projek.


Padankan proses itu dengan menulis A,B atau C pada ruang yang disediakan

[3 markah]
Idea terbaik

A
B
C
Sesi Kritik
Tidak
Sesi Kritik
Tidak
Ya
Ya
Rajah 1
i
ii
iii
Model awal
Lakaran
Lukisan kerjaiv
v
i
ii
iii
Berdisiplin
Patuh
Amanah
Cekap
Menepati masa

2


3. Tandakan () pada tiga kaedah pengumpulan maklumat dan data yang betul di ruang
yang disediakan
[3 markah]

4. Rajah 2 menunjukkan bacaan meter kWj


Rajah 2

a) Nyatakan bacaan semasa meter kWj itu.

.
[1 markah]

b) Hitung unit penggunaan elektrik pada akhir bulan Julai


..

[2 markah]

Jun
0 0 6 0 9 7
Kadar tarif
0.218 sen bagi 200 unit pertama
0.258 sen bagi 800 unit berikutnya

0 0 8 7 9 2
Julai
iv
v
i
ii
iii
Perbincangan kumpulan
Pembacaan dan penyelidikan
Melayari internet
Pengalaman sendiri
Menonton televisyen

3


5. Rajah 3 menunjukkan satu litar skematik untuk projek elektronik

Nyatakan komponen yang terdapat di dalam litar itu pada ruang yang disediakan

i. ..
ii. .
iii. .

[3 markah]

6. Susun mengikut urutan yang betul langkah menggantikan sesendal pili yang rosak
dengan menulis 2, 3 dan 4 pada ruang yang disediakan. Langkah 1 dan 5 telah di beri.

[3 markah]


iv
v
Buka nat kepala pili dengan sepana hujung terbuka
Pasang semula pelompat dan nat kepala pili
i
ii
iii
Tutup punca bekalan air

5
1


Keluarkan sesendal dan ganti sesendal baru
Gunakan playar muncung tirus untuk keluarkan pelompat
Rajah 3
4

7. Nyatakan nama alat lukisan teknik berikut dengan menulis jawapan di ruang yang disediakan.
[3 markah]

8. Rajah 4 menunjukkan sebuah mesin jahitNyatakan nama bahagian yang berlabel pada ruang yang disediakan :
[3 markah]i. ii. iii.
R
P
Q
i
ii
iii
P
Q
R
: ..
: ..
:
Rajah 4
5

9. Maklumat di bawah adalah tentang jenis-jenis kain dapur


Padankan jenis kain dapur itu dengan kegunaannya yang khusus dengan menulis A, B
dan C pada ruang yang disediakan

[3 markah]

10. Tandakan () pada tiga aktiviti pembersihan berkala
[3 markah]

11. Nyatakan tiga ciri utama memilih pasu untuk tanaman hiasan

i. .
ii.
iii. .

[3 markah]


iv
v
i
ii
iii
Mengemop lantai

Menggilap perabot
Membersihkan kipas angin

Menyapu lantai

Mencuci permaidani


A
B
C
Kain maslin
Kain pencuci
Kain pengelap
i
ii
iii
Mengelap kuali dan periuk
Menapis agar-agar yang telah di masak
Mengeringkan pinggan mangkuk6

12. Lengkapkan jadual di bawah dengan menulis jenis milikan yang betul pada ruang yang
disediakan berdasarkan ciri-ciri milikan yang diberi:
Ciri-ciri milikan Jenis milikan

Bilangan anggota maksima 50
orang
Keuntungan diberi dalam bentuk
dividenModal diperolehi daripada wang
simpanan sendiri dan pinjaman
saudara-mara
Keuntungan dimiliki sepenuhnya
oleh pemilikDimiliki oleh 2 hingga 20 orang
pemilik
Pemilik hanya dikenakan cukai
pendapatan individu yang rendah[3 markah]
13. Berikut adalah langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil. Susun langkah-
langkah dengan menulis 1, 3 dan 4 pada ruang yang disediakan. Langkah 2 telah
diberi.[3 markah]
Mendapatkan modal perniagaan
Membuat perancangan
Memohon lesen perniagaan
Mendaftar perniagaan 2
7


14. Jadual 1 menunjukkan pernyataan tentang senarai dokumen urusniaga.

A

Sebut harga
B

Invois
C

Borang pesanan
D

Nota Debit
Jadual 1

Lengkapkan Rajah 5 dengan menulis A, B, C dan D pada ruang yang disediakan.
Jawapan A telah diberi.

Rajah 5
[3 markah]
DOKUMEN PERNIAGAAN
Semasa urusniaga:
(i).
(ii)..
Sebelum urusniaga:
(i)A
(ii).
8

15. Berikut ialah kos yang terlibat dalam menghasilkan 15 pinggan nasi goreng.
Kos Bahan Mentah

RM18
Kos Buruh

RM8
Kos Overhed

RM4

a) Hitung kos pengeluaran untuk 15 pinggan nasi goreng.[1 markah]
b) Jika peniaga menetapkan margin keuntungan sebanyak 50%, berapakah harga
jualan sepinggan nasi goreng?

..
..
..
..
[2 markah]

16. Usahawan merupakan antara penggerak ekonomi sesebuah negara, nyatakan tiga
ciri-ciri seorang usahawan:
a. .
b.
c. .
[3 markah]


9

17. Nyatakan objektif pemasaran
a. .
b. .
c. ..
..
[3 markah ]
18. Hak manusia untuk hidup adalah untuk mendapatkan keperluan asas, nyatakan tiga
keperluan asas tersebut.
a. ..
b. ..
c. ..
[3 markah ]

19. Rajah 6 menunjukkan sebahagian maklumat perakaunan bagi Kedai Buku llham.
Tandakan () pada butiran belanja dalam ruang yang disediakan.

Modal

Perabot

Alat tulis

Ambilan

Pemiutang

Gaji

Penghutang

Insurans

Rajah 6
[3 markah]

10

20. Berikut adalah Akaun Perdagangan bagi Perniagaan Mimi.
Perniagaan Mimi
Akaun Perdagangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
Stok Awal 1 500 A 40 000
Belian 23 000
B 24 500
- Stok Akhir 2 700
C 21 800
Untung Kasar 18 200
40 000 40 000


Tandakan A , B atau C pada ruang jawapan yang diberikan.

Kos Jualan

Jualan

Kos belian


[3 markah]

11

BAHAGIAN B

[40 markah]
21. Rajah 7 menunjukkan lukisan sebuah bongkah yang didimensi dalam unit milimeter.Berdasarkan Rajah 7,
a ) Lakarkan 3 sudut pandangan dan dimensikan objek itu diruang jawapan yang
disediakan.
Gunakan skala 1 petak : 10 mm pada jawapan anda.
[7 markah]


Rajah 7
100
80
60
12
b ) Nyatakan tiga alatan lukisan teknik yang digunakan untuk melukis unjuran
ortografik itu .

i. ..

ii.

iii.

[3 markah]

1322. Berikut adalah Imbangan Duga Kedai Pakaian Mawar.
Perniagaan Mawar
Imbangan Duga pada 31 Julai 2014
Butir-butir Debit Kredit
Bank 25 000
Kenderaan 25 000
Modal 40 300
Penghutang 2 500
Pemiutang 4 000
Faedah diterima 200
Insurans 200
Sewa 300
Gaji 600
Belian 45 000
Ambilan 200
Jualan 55 000
Stok Awal 700
99 500 99 500

Catatan :
a) Stok akhir dinilai pada RM1 200.
b) Untung kasar perniagaan adalah RM10 500.

i) Berdasarkan maklumat yang diberikan, sediakan Kunci kira-kira di ruang jawapan
yang disediakan.
. [8 markah]
ii) Nyatakan dua akaun penamat. [2 markah]
14


Ruang Jawapan:
i) Perniagaan Mawar
Kunci Kira-kira pada 31 Julai 2014
RM RM
Aset Bukan Semasa


Aset Semasa

Ekuiti Pemilik


Liabiliti Bukan Semasa


ii) Dua akaun penamat ialah ......................................................................................

.


15

23. Amin menghadapi masalah paras air dalam tangki simbah yang kurang . Keadaan
ini menyebabkan mangkuk tandas tidak dapat dicuci dengan sempurna. Oleh itu, Amin
perlu melaras air dalam tangki simbah.


Rajah 8
a. Huraikan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Amin untuk melaras air dari aras A
ke aras B.


[6 markah ]

b. Berdasarkan rajah 8, namakan 4 bahagian-bahagian tangki simbah.
i.
ii. ..
iii.
iv.
[4 markah]

B
A
16

24. Rajah 9 menunjukkan sebuah produk tempat meletak tuala mandi yang basah dan
dibuat tanpa kemasan.
-


Berdasarkan Rajah 9 ,

( a ) Kenal pasti masalah pada produk dan cadangkan langkah penyelesaiannya.

..
[8 markah]

( b ) Namakan dua bahan kemasan yang sesuai digunakan untuk menghasilkan produk
tersebut lebih berkualiti.

i. ..
ii. ..
[2 markah]

Rajah 9
Kayu jerjak
Kayu beroti Paku panel