Anda di halaman 1dari 6

A

1.6 KERANGKA TEORI


Merujuk kepada ujian inventori DASS yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia,
kategori kesihatan mental yang dikaji meliputi tahap stress (tekanan) ,depression (kemurungan)
dan anxiety (kebimbangan) individu.
Menurut Polisi Kesihatan Mental Malaysia, kesihatan mental merujuk kepada keupayaan
individu, kumpulan dan persekitaran untuk berinteraksi di antara satu sama lain bagi menjana
perasaan sejahtera dan ungsi yang optima dan penggunaan kebolehan kogniti !intelek, aekti!
emosi dan perhubungan dalam men"apai matlamat individu dan kumpulan yang konsisten
dengan keadilan.(Adaptasi dari Kanada)
(sumber# http://www.myhealth.gov.my/)
Seterusnya, terdapat beberapa pandangan lain berhubung apa yang dikatakan tentang kesihatan
mental. Menurut $sser dan %a"ey (&'('), penyakit mental (mental illness) merupakan
ketidakungsian otak yang boleh menyebabkan kekeliruan kepada perasaan, keper"ayaan dan
motivasi seseorang. Danek (&')(), berpandangan baha*a kesihatan mental merujuk tahap ungsi
individu samada berasa selesa atau tidak dengan diri sendiri dan dengan "ara hidup mereka.
+eliau mengelaskan kepada empat aspek yang mengaitkan gangguan terhadap kebolehan
individu
i. ,ingkah laku sosial - merendahkan tahap kemahiran sosial atau perhubungan.
ii. ,ingkah laku emosi - menghasilkan keadaan kemurungan (depression), kebimbangan
(anxiety), obia dan gangguan seksual yang berdasarkan emosi.
iii. .su yang berkaitan dengan kesihatan seperti insomnia, keupayaan menahan sakit, ka*alan
berat badan dan tingkah laku buruk seperti merokok, penggunaan alkohol serta
penyalahgunaan dadah.
1.8.1 TEORI PSIKOANALITIK
Kajian psikologik tentang depresi dimulai oleh Sigmund /reud dan Karl Abraham. Keduanya
menggambarkan baha*a depresi merupakan reaksi kompleks terhadap kehilangan (loss). /reud
dalam bukunya Mourning and Melancholia menggambarkan baha*a rasa sedih yang normal dan
depresi sebagai tindakbalas dari kehilangan seseorang atau sesuatu yang di"intainya (Davidson
dan 0eale, &'')). 1rang yang mengalami depresi biasanya akan terjadi pengurangan harga diri
se"ara luar biasa dan mengalami kemiskinan ego pada skala yang besar (Sarason dan Sarason,
&'(').
Kaitan antara kesihatan mental dengan teori psikoanlitik dapat di lihat melalui pandangan /reud
yang per"aya baha*a manusia dilahirkan dengan desakan naluri yang semulajadi (inborn drives).
+erdasarkan kepada pandangan ini lahir satu konsep antirasional dalam segala gerak2geri dan
perlakuan manusia. Menurut 3as %aile Su4ana 3aaar, (5665) ahaman dari teori /reud ini
berpendapat baha*a manusia merupakan individu yang tidak rasional, tidak sosial dan penuh
dengan desakan yang merosakkan diri sendiri serta tidak dapat memba*a kebaikan kepada nasib
haluannya. ,ingkah laku manusia lebih digalakkan oleh naluri kehai*anan (Animalistic instincts)
dan desakan biologikal. Desakan yang paling utama adalah desakan untuk mendapatkan
kepuasan nasu diri. Desakan ini berlaku dalam diri seseorang sama ada lelaki atau perempuan
dan mereka telah terperangkap dalam asas naluri dan desakan yang jahat ini.
1.8.2 TEORI HUMANISTIK
Menurut teori hierarki keperluan Maslo* (&')6) kesempurnaan kendiri memperlihatkan "iri2"iri
manusia seperti berkemampuan melihat diri sendiri, orang lain dan alam sekeliling, mempunyai
ke"ekapan yang tinggi, sikap kasih2mengasihi dan pergaulan ramah. Kegagalan individu
memenuhi keperluan kesempurnaan kendiri akan menyebabkan individu rasa kehilangan atau
ke"e*a dan tidak mempunyai kepuasan dalam kehidupannya
Maslo* berpendapat baha*a setiap individu akan memba*a bersama minatnya, sikap dan
keinginan ke tempat kerja mereka. Maslo* memberikan pandangan baha*a manusia mempunyai
lima tahap hieraki keinginan yang "uba dipuaskan. Sungguhpun teori Maslo* menekankan
kepada kesejahteraan mental, *ujud pandangan baha*a apa yang akan dilakukan oleh pelajar
sekiranya kehendak mereka tidak dipenuhi atau dalam erti kata lain, apa yang akan berlaku
sekiraya pelajar tidak dapat men"apai apa yang diinginkannya7 .ni dibuktikan melalui
pandangan Maslo* (&'(8), yang menyatakan baha*a jika keperluan psikologi tidak dipenuhi
oleh individu maka ji*a seseorang tersebut akan terganggu dan tidak tenteram.
9amalan tingkah laku pelajar yang menjurus kepada tahap kesihatan mental boleh dilihat dari
,eori :ierarki Maslo* yang tebahagi kepada ; tahap iaitu#2
Tahap 1 !einginan "isiologi
,ermasuk keinginan terhadap minuman, makanan, udara dan sebagainya.
Tahap # !einginan !eselamatan/$aminan
,ermasuk keinginan terhadap keselamatan dan kedamaian, serta bebas daripada
bahaya dan ugutan.
Tahap % !einginan sosial
,ermasuk keinginan untuk bergaul dan berhubung dengan orang lain, serta
melahirkan perasaan kasih sayang.
Tahap & penghargaan atau !ebanggaan
,ermasuk keinginan supaya dihormati, perasaan harga diri dan status (darjat)
Tahap ' !esedaran diri
,ermasuk berbagai keinginan terhadap perkembangan dan kemajuan diri, pen"apaian
diri serta potensi.
Setiap tahap memba*a kesejahteraan kepada individu. Sekiranya individu tidak dapat menga*al
keinginan dan kehendak isiologi dan sosialnya maka, tindak balas negati mungkin akan
berlaku. Kemampuan setiap individu menyerap tekanan berbe4a sama sekali. Ada individu yang
mampu menyerap tekanan apabila diberi tugasan yang banyak. Ada juga individu yang mampu
berhadapan dengan kegagalan. Semuanya bergatung kepada pengalaman dan tahap mentalnya
memproses masalah yang dihadapi sebagai satu "abaran yang perlu dihadapi dalam hidup.
+
8.1 TEORI KESIHATAN MENTAL (stress, anxiety, depression)
8.1.1 Teori tekanan (Stress)
Menurut 3erry Kennard (566(), istilah stress dipelopori oleh :ans Selye pada tahun &'<=.
Kemudian pada tahun &';=, idea teori tekanan Seyle telah dibangunkan dengan meletakkan
ke hadapan satu proses tiga peringkat yang dikenali sebagai (eneral Adaptation )yndrome
(>AS). Selye menyatakan baha*a sebagai tindak balas kepada beberapa tekanan luar kita
akan mula bertindak balas dengan menggerakkan sumber i4ikal diri untuk menangani atau
melarikan diri dari tekanan itu.
3enis model stress ini boleh digunapakai dalam menentukan kriteria pembinaan instrumen
terutama berkenaan tahap stress di kalangan pelajar asrama dan seterusnya mengukur tahap
kesihatan mental pelajar yang dikaji. 3enis2jenis gejala stress ini boleh menjadi kayu ukur
kepada sejauh mana pelajar berdepn dengan masalah kesihatan mental
8.1.2 Ke!r!n"an (Depression)
Menurut Priest 9. (&''8), depresi ialah satu sema"am ke"emasan pada banyak "ara dan
merupakan sesuatu yg berkesinambungan. Depresi sering terjadi apabila seseorang
mengalami period keke"e*aan yang panjang.
Ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan mun"ulnya gangguan depresi
iaitu#2
a) Teori #io$o"i
,eori biologi ini mempunyai tanggapan baha*a penyebab depresi terletak pada gen atau
malungsi beberapa aktor isiologik yang memungkinkan aktor tersebut.
%) Pan&an"an '(ikoana$itik
Kajian psikologik tentang depresi dimulai oleh Sigmund /reud dan Karl Abraham.
Keduanya menggambarkan baha*a depresi merupakan reaksi kompleks terhadap
kehilangan (loss). /reud dalam bukunya ?Mourning and Melancholia@ menggambarkan
baha*a rasa sedih yang normal dan depresi sebagai tindakbalas dari kehilangan
seseorang atau sesuatu yang di"intainya (Davidson dan 0eale, &'')). 1rang yang
mengalami depresi biasanya akan terjadi pengurangan harga diri se"ara luar biasa dan
mengalami kemiskinan ego pada skala yang besar (Sarason dan Sarason, &'('). +eberapa
kes membunuh diri dan "ubaan membunuh diri dalam kalangan pelajar di %imbang
menunjukkan kesihatan mental pelajar terutamanya depresi berada pada tahap yang tidak
sihat.
)) Pan&an"an #e*a+iora$
Pandangan +ehavioral menjelaskan baha*a orang yang mengalami depresi kurang
menerima penghargaan (re*ards) atau dengan kata lain lebih mengalami hukuman
(punishment) dari pada orang yang tidak mengalami depresi.
&) Pan&an"an *!ani(tik , ek(i(tan(ia$
,eori eksistensial memokuskan kehilangan harga diri sebagai penyebab utama depresi.
Kehilangan harga diri dapat dijelaskan sebagai kehilangan kekuasaan, status sosial atau
harta. ,eori humanisti" menekankan perbe4aan harga diri seseorang dengan keadaan yang
nyata sebagai sumber depresi dan ke"emasan.Menurut pandangan ini depresi terjadi jika
perbe4aan antara konsep kendiri dan kenyataan terlalu besar.
e) Pan&an"an Ko"niti-.
,eori depresi berdasarkan kogniti ini merupakan teori sering digunakan dalam penelitian
tentang depresi (dalam Susanty, &'')). .ni kerana, teori kogniti merupakan teori yang
sering digunakan sebagai terapi terhadap depresi. ,eori ini menyatakan baha*a seseorang
yang berikiran negati tentang dirinya bakal menelusuri lebih lanjut baha*a mereka
melakukan interpretasi yang salah dan menyimpang dari realiti. ,erdapat beberapa gejala
depresi seperti kesedihan, hilang minat, hilang kekuatan, hilang konsentrasi, kemurungan,
kekhilaan, rasa bersalah dan ketidakmampuan. ,eori kemurungan yang berkaitrapat
dengan pandangan kogniti ialah ,eori Kemurungan Kogniti +e"k. ,eori Kemurungan
Kogniti +e"k telah diperkenalkan oleh +e"k pada tahun &'=). +e"k menyatakan baha*a
kebanyakan simptom2simptom kemurungan berpun"a daripada sikap dan pemikiran
individu yang negati. ,erdapat juga gejala serta tanda2tanda yang menunjukkan
kemurungan berpun"a daripada pemikiran yang tidak tenteram. Model ,eori +e"k ini
menghuraikan tiga konsep asas psikologi yang dilihat menjadi pun"a kepada kemurungan
iaitu konsep kogniti tiga penjuru, skema, dan alat.
8.. Ke%i%an"an (Anxiety)
Menurut S 9a"hman (&''(), anxiety atau kebimbangan adalah jangkaan tegang daripada
peristi*a mengan"am tetapi samar2samar serta perasaan tidak selesa. Kebimbangan
merupakan perasaan negati yang memberi mempunyai perkaitan rapat dengan perasaan
takut baha*a timbul dalam beberapa keadaan dimana kedua2duanya saling bertukar
ganti.
Kebimbangan melalui teori psikoanalitik boleh diterjemahkan sebagai#2
i) Ke%i%an"an Rea$iti
Kebimbangan realiti adalah disebabkan an"aman yang *ujud dari dunia luar. Sebagai
"ontoh sering dimarahi oleh ibu atau bapa yang garang. Akibat daripada itu, seorang anak
akan berasa terlalu bimbang dan menyebabkan i4ikalnya akan gementar jika mereka
berada berdekatan, suara hampir tidak terkeluar antara jelas atau tidak, mata melihat tepat
dalam keadaan postur (kedudukan badan) tegak tidak bergerak (kaku).
ii) Ke%i%an"an Mora$
Kebimbangan moral adalah disebabkan perasaan bersalah jika melakukan perlanggaran
kod moral. Kebiasaannya berlaku kepada mereka yang mempunyai superego yang tinggi.

Anda mungkin juga menyukai