Anda di halaman 1dari 3

ORIENTASI SEKSUAL

Definisi orientasi seksual


Setiap individu mempunyai orientasi seksual masing- masing. Biasanya kita akan mengalami
perasaan romantis dan tertarik secara seksual terhadap pasangan berlainan seks (heteroseksual).
Remaja menaruh perasaan terhadap seseorang dan mungkin bertindak mengikut perasaan
tersebut. Terdapat pelbagai jenis orientasi seksual iaitu:
Heteroseksual - Tarikan romantik dan seksual terhadap pasangan yang berlainan seks
Biseksual - Tarikan romantik dan seksual terhadap kedua-dua jantina
Homoseksualiti - Tarikan romantik dan seksual terhadap jantina yang sama
Gay (S! - Suatu label yang diberikan kepada lelaki yang mempunyai tarikan seksual
kepada lelaki lain
Les"ian - Suatu label yang diberikan kepada kaum anita yang mempunyai tarikan seksual
kepada#anita yang lain
Trans$estisme - !elaki yang suka memakai pakaian anita dan mempamerkan diri dikenali
sebagai pondan atau maknyah
Transeksual - "erempuan atau lelaki yang merasai diri mereka sepatutnya tergolong pada
seks yang berlainan. #ereka merasakan bahaa mereka mempunyai organ seksual yang
salah. $usteru itu% mereka menjalani pembedahan pertukaran seks
Soalan yan% kera& 'itanya tentan% (omoseksualiti
)* A'aka( saya seoran% (omoseksual+
&nda mungkin tertarik terhadap mereka yang sejenis dengan anda% tetapi itu tidak bermakna
anda seorang homoseksual
Sekiranya anda mempunyai hubungan romantik yang berpanjangan sesama jantina% anda
akan menjurus ke arah homoseksual
$ika anda menurut kehendak na'su untuk melakukan aktiviti seksual dengan jantina yang
sama% kemungkinan besar anda seorang homoseksual
&nda tidak semestinya seorang yang akti' dalam seksual untuk menjadi seorang
homoseksual
,* A&aka( aki"at (omoseksualiti+
#enderita dalam diam. #ereka hanya berpura-pura sebagai heteroseksual% berkahin dan
mempunyai keluarga hanya untuk memenuhi kehendak masyarakat
Berisiko tinggi untuk mendapat
"enyakit mental (kemurungan(membunuh diri)
"enyalahgunaan dadah
#asalah tingkah laku
)ang paling penting% mereka berisiko tinggi untuk mendapat -an%kitan seksual (STI.s! jika mereka
melakukan hubungan seks tanpa perlindungan
/* en%a&a (omoseksualiti ti'ak 'iterima ole( a%ama 'an ne%ara+
*omoseksualiti dianggap bertentangan dengan lumrah kehidupan
+anya bercanggah dengan 'ungsi reprodukti' yang semula jadi
,i #alaysia% semua agama utama melarang perlakuan gay dan lesbian. *omoseksualiti
adalah salah di sisi undang-undang
0* Ba%aimana an'a mem"antu mereka yan% (omoseksual+
&nda perlu peka mungkin ada rakan sebaya anda sedang menghadapi kon'lik dengan
orientasi seksual mereka. Sentiasa sensiti' terhadap perasaan mereka
#ereka juga mempunyai perasaan seperti orang lain. -leh itu% mereka berhak diberi layanan
yang sama seperti orang lain
$angan mendiskriminasikan rakan sebaya anda berasaskan orientasi seksual mereka.
.lakkan diri atau rakan sebaya anda melabelkan mereka dengan panggilan seperti
/pondan/% /bapok/ atau /lembut/
1* Ba%aimana (omoseksualiti 'isa"itkan 'en%an AIDS+
&+,S mula sekali dikesan di kalangan lelaki homoseksual
"erbuatan liat boleh mencederakan dubur dengan mudah
-leh itu% virus *+0 mudah menjangkiti lapisan permukaan dubur
2* A'aka( (omoseksualiti satu &enyakit+
Tidak% homoseksual bukan satu penyakit
+a tidak dijangkiti atau berjangkit
*omoseksualiti juga TIDAK dianggap sebagai masalah kesihatan mental oleh "ertubuhan
1esihatan Sedunia dan "ersatuan "sikiatri &merika
*ubungan seks yang tidak selamat mempunyai risiko tinggi untuk mendapat penyakit
3* A&a yan% "ole( 'i"uat sekiranya saya seoran% (omoseksual+
,apatkan bantuan dari pusat atau institusi yang menyediakan khidmat sokongan
&nda mungkin boleh berubah sekiranya anda mahu
Sila dapatkan nasihat sama ada dari anggota kesihatan% kaunselor di sekolah% pakar
psikologi atau menghubungi badan-badan bukan kerajaan seperti BE4RIENDERS
Aki"at
$ika anda memilih heteroseksual anda tergolong dalam kumpulan kebanyakan. $ika anda memilih
homoseksualiti atau biseksual anda patut sedar yang anda memilih untuk kurang diterima oleh
masyarakat.