Anda di halaman 1dari 37

Lembaga Peperiksaan

Kementerian Pendidikan MalaysiaD DO OK KU UM ME EN N I IT TE EM M C CO ON NT TO OH H
P PE EN NT TA AK KS SI IR RA AN N S ST TA AN ND DA AR RD D K KO OM MP PE ET TE EN NS SI I
( (D DI IC CP PS SK K) )

Untuk

KOLEJ VOKASIONAL (KV)
Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan Malaysia

ETN @ LP, JULAI 2013
KURSUS : TEKNOLOGI ELEKTRONIK
MODUL : ELEKTRONIK DIGITAL DAN APLIKASI 2
KOD : ETN 401
SEMESTER : 4

TEKNOLOGI ELEKTRONIK Elektronik Digital Dan Aplikasi 2 ETN401


Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JULAI 2013

KANDUNGAN


Page/
Halaman
Fasafah Pendidikan Kebangsaan i
1.0 Pendahuluan 1
2.0 Hasil Pembelajaran Modul (Module Outcomes) 2
3.0 Pentaksiran Hasil Pembelajaran (Assessment Outcomes) 3
4.0 Maklumat Modul (Module Information) 4
5.0 Standard Kompetensi 5
6.0 Tafsiran 6
7.0 Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi
Modul 401: ELEKTRONIK DIGITAL DAN APLIKASI 2 (DIGITAL ELECTRONIC APPLICATION 2)
7
8.0 Senarai Lampiran
LAMPIRAN A : Contoh Penilaian Berterusan
LAMPIRAN B : Contoh Soalan Amali
LAMPIRAN C : Contoh Pemarkahan Amali
LAMPIRAN D : Contoh Soalan Teori
LAMPIRAN E : Contoh Pemarkahan Teori

16


i
TEKNOLOGI ELEKTRONIK Elektronik Digital Dan Aplikasi 2 ETN401


Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JULAI 2013

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

ii
TEKNOLOGI ELEKTRONIK Elektronik Berdigit Dan Aplikasi 2 ETN401


Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JULAI 2013

1.0 PENDAHULUAN


Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan (JPP) Bil. 195/2010 bertarikh 20 Disember 2010 yang dipengerusikan oleh Menteri
Pelajaran telah meluluskan TIGA (3) perkara iaitu program penjenamaan semula Sekolah Menengah Vokasional kepada Kolej
Vokasional, menambahbaik kurikulum sedia ada dan memperkenalkan kurikulum bidang mengikut keperluan negara.

Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat Bil. 2/2011 yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia pada Jun 2011
telah meluluskan kertas cadangan berkaitan Pentaksiran Berasaskan Standard Kompetensi Vokasional yang merupakan satu kaedah
untuk mengukur pelbagai kompetensi vokasional sebagaimana yang ditetapkan oleh Kurikulum Kolej Vokasional.

Pada 31 Jan. 2012, Lembaga Peperiksaan telah menerima kurikulum 16 kursus Kolej Vokasional Rintis hingga Tahap 3 atau 4 yang
sedang dilaksanakan pada tahun 2012 di lima belas (15) buah Kolej Vokasional Rintis dari Bahagian Pendidikan Teknik dan
Vokasional, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

Pentaksiran di Kolej Vokasional telah direkabentuk dan dilaksanakan secara Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dalam dua
bentuk iaitu Pentaksiran Berterusan (PB) dan Penilaian Akhir (PA). PB dijalankan secara formatif seiring dengan proses pengajaran
dan pembelajaran. PA pula dijalankan pada minggu peperiksaan yang ditetapkan oleh kolej menggunakan instrumen dan peraturan
pemarkahan yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan (LP).

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi (DPSK) dan Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi (DICPSK) yang
dikeluarkan oleh LP dijadikan sebagai panduan untuk guru membimbing dan mendapatkan maklumat tahap penguasaan kompetensi
serta keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam pembangunan modal insan selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan
Kebangsaan dan Objektif Kolej Vokasional untuk melahirkan murid berkompetensi pekerjaan aras tinggi dan menepati kehendak
industri serta berkompetensi usahawan.

TEKNOLOGI ELEKTRONIK Elektronik Berdigit Dan Aplikasi 2 ETN401


Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JULAI 2013

2.0 HASIL PEMBELAJARAN MODUL(Module Outcomes)MODULE OUTCOMES

At the end of the module, the students should be able to:

Describe operation of encoding, decoding and seven-segment displays.
Prepare appropriate materials for handling digital IC
Describe and testing the function of TTL and CMOS chip
Identify scale of integration
Define TTL and CMOS logic circuits
Define MSI and LSI
Describe MSI and LSI waveform and its application
Perform devices functionality test
Describe IC specifications and interfacing circuit
Ensure safety procedureTEKNOLOGI ELEKTRONIK Elektronik Berdigit Dan Aplikasi 2 ETN401


Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JULAI 2013

3.0 PENTAKSIRAN HASIL PEMBELAJARAN(Assessment Outcomes)


Pentaksiran hasil pembelajaran murid-murid dapat:

1. Menguasai pengetahuan dan kefahaman tentang teori berkaitan teknologi elektronik.
2. Menguasai pengetahuan dan kefahaman tentang prosedur atau budaya kerja yang baik dan selamat berkaitan teknologi
elektronik.
3. Mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran berkaitan teknologi elektronik.
4. Menyelesaikan masalah dan menghasilkan/menjana idea baru berkaitan teknologi elektronik.
5. Mengamalkan aspek keselamatan semasa menggunakan alatan dan kesihatan di tempat kerja
6. Mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam menggunakan alat, bahan dan teknik semasa menyempurnakan
tugasan berkaitan teknologi elektronik.TEKNOLOGI ELEKTRONIK Elektronik Berdigit Dan Aplikasi 2 ETN401


Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JULAI 2013


4.0 MAKLUMAT MODUL (Module Information)
MODULE : DIGITAL ELECTRONIC AND APPLICATION 2 /
ELEKTRONIK BERDIGIT DAN APLIKASI 2
CODE : ETN 401
LEVEL : 2 SEMESTER 4
CREDIT UNIT : 3.0
CONTACT HOUR : FACE TO FACE : 5.0 HOURS / WEEK
NON FACE TO FACE :
MODULE TYPE : VOCATIONAL
PREREQUISITE : EEN304 DIGITAL ELECTRONIC AND APPLICATION 1
CORE REQUISITE : -


TEKNOLOGI ELEKTRONIK Elektronik Berdigit Dan Aplikasi 2 ETN401


Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JULAI 2013

5.0 STANDARD KOMPETENSI


NAMA MODUL STANDARD KOMPETENSI
M401 ELEKTRONIK BERDIGIT
DAN APLIKASI 2
M401K1
MENGHURAIKAN PENGEKODAN, PENYAHKODAN
DAN PEMAPAR TUJUH RUAS.
M401K2
MENGGUNAKAN KAEDAH PENGENDALIAN IC
BERDIGIT YANG BETUL.
M401K3
MELAKSANAKAN PENGUJIAN KE ATAS IC TTL
DAN CMOS
M401K4
MELAKSANAKAN PENGUJIAN KE ATAS IC MSI
DAN LSI
M401K5
MELAKSANAKAN PENYAMBUNGAN PENUKAR
ANTARAMUKA BERDIGIT.TEKNOLOGI ELEKTRONIK Elektronik Berdigit Dan Aplikasi 2 ETN401


Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JULAI 2013

6.0 TAFSIRAN

EvidenKompetensi
Bukti yang menunjukkanmuridbolehmelakukan/ melakasanakan/ menyempurnakan/ memberirespon/
mengamalkansesuatautugasan/ dutihinggakeperingkatkompeten.
MaklumatTambahan
Maklumatuntukdirujukbagimelaksanakanpentaksiransemasamenjalankanpengajarandanpembelajaran.
Instrumen
Alatpentaksiran yang digunakanuntukmendapatkanresponmuridbagimembuatkeputusantahappenguasaansesuatukompetensi.
Amali
Melakukansesuatutugasanberdasarkan criteria yang
ditetapkandandiperhatikanolehpentaksiruntukmenentukantahappenguasaansesuatukompetensidenganmenggunakansenaraisemak.
Kuiz
Ujianbertulis yang dijalankansecara formal dalambentukformatifatausumatif di sepanjangpengajarandanpembelajaran.
UjianSecaraLisan
Ujian yang bolehdilaksanakanolehpentaksir di sepanjangpengajarandanpembelajaran.
UjianBertulis
Ujian yang dijalankansecara formal menggunakan instrument yang disediakanpentaksirberdasarkan item contoh.
Contoh Item
Item yang bolehdigunapakaiolehpentaksiruntukmembentuk instrument danditadbirsebagaikuizatauujianbertulis.
Markah
Nilai/markah yang diberiberdasarkantugasan/duti/responmurid
TEKNOLOGI ELEKTRONIK Elektronik Berdigit Dan Aplikasi 2 ETN401


Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JULAI 2013

7.0 Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi (DPSK)
MODUL 401 DIGITAL ELECTRONIC AND APPLICATION 2

KOMPETENSI : M401K1 DESCRIBE ENCODING, DECODING, AND SEVEN-SEGMENT DISPLAYS
EVIDEN KOMPETENSI MAKLUMAT TAMBAHAN
CADANGAN
CONTOH
INSTRUMEN
CONTOH
ITEM
MARKAH
M401K1.1 E1 Explain decimal numbers
with excess-3 code, Gray
code, and 8421 BCD code
according to the
specification.


Ujian bertulis Lampiran 1
M401K1.1 E2 Identify the ASCII code to
letters and numbers, and
characters ASCII code
according to the data sheet.
Ujian bertulis Lampiran 2
M401K1.1 E3 Describe the construction
and characteristic of seven
segment displays according
to the basic principles
Ujian bertulis Lampiran 3
M401K1.1 E4 Demonstrate the coding of a
seven-segment display
according to the data sheet.
Ujian bertulis Lampiran 3
TEKNOLOGI ELEKTRONIK Elektronik Berdigit Dan Aplikasi 2 ETN401


Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JULAI 2013
M401K1.1 E5 Demonstrate the operation of
TTL and CMOS BCD-to-
seven segment
decoder/driver ICs used for
driving sevensegment
displays according to the
circuit function.
Ujian amali Lampiran 4
M401K1.1 E6 Perform troubleshooting
decoder and driver seven-
segment display circuit
according to the test
procedures.
Ujian amali Lampiran 4
M401K1.1 E7 Apply safety rules according
to standard operating
procedure (SOP).
Ujian amali Lampiran 4
TEKNOLOGI ELEKTRONIK Elektronik Berdigit Dan Aplikasi 2 ETN401


Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JULAI 2013

KOMPETENSI : M401K2 CARRY OUT PROPER HANDLING OF DIGITAL IC

EVIDEN KOMPETENSI MAKLUMAT TAMBAHAN
CADANGAN
CONTOH
INSTRUMEN
CONTOH
ITEM
MARKAH
M401K2.1 E1 Prepare the appropriate
materials for handling digital
IC follow to the standard
operation procedures.


Ujian amali Lampiran 4
M401K2.1 E2 Describe the logic IC
configuration according to
the serial numbers base to
data sheet.
Ujian amali Lampiran 4
M401K2.1 E3 Determine the logic IC power
supply according to data
sheet.
Ujian amali Lampiran 4
M401K2.1 E4 Prepare the appropriate
materials for digital IC
soldering process according
to the standard.
Ujian amali Lampiran 4
M401K2.1 E5 Perform assemble and
disassemble of the logic IC
on the circuit board
according to safety standard.
Ujian amali Lampiran 4
TEKNOLOGI ELEKTRONIK Elektronik Berdigit Dan Aplikasi 2 ETN401


Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JULAI 2013

KOMPETENSI : M401K3 PERFORM TEST ON TTL AND CMOSEVIDEN KOMPETENSI MAKLUMAT TAMBAHAN
CADANGAN
CONTOH
INSTRUMEN
CONTOH
ITEM
MARKAH
M401K3.1E1 Clarify logics family
according to the principle
function.


Ujian Bertulis Lampiran 5
M401K3.1E2 Explain the basic circuit
configuration of DTL, TTL,
ECL and CMOS according to
the data sheet.
Ujian Bertulis Lampiran 5
M401K3.1E3 Describe the characteristic of
DTL, TTL, ECL and
CMOS according to data
sheet.
Ujian Bertulis Lampiran 5
M401K3.2E1 Explain the orientation and
basic operation of TTL and
CMOS according to its basic
principles.
Ujian Bertulis Lampiran 6
M401K3.2E2 State the difference between
CMOS and TTL according to
its principles.
Ujian Bertulis Lampiran 6
M401K3.2E3 Identify the orientation and
connection of IC according to
the data sheet.
Ujian amali Lampiran 9
M401K3.2E4 Describe the logic level of
TTL and CMOS according to
the specification.
Ujian Bertulis Lampiran 7
TEKNOLOGI ELEKTRONIK Elektronik Berdigit Dan Aplikasi 2 ETN401


Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JULAI 2013
EVIDEN KOMPETENSI MAKLUMAT TAMBAHAN
CADANGAN
CONTOH
INSTRUMEN
CONTOH
ITEM
MARKAH
M401K3.3E1 Clarify the integration of TTL
and CMOS according to the
data sheet.


Ujian Bertulis Lampiran 6
M401K3.3E2 Practice handling IC to avoid
ESA form IC according to the
industrial standard procedure
Ujian amali Lampiran 9
M401K3.4E1 Explain the logic level for
TTL and CMOS according to
standard.
Ujian Bertulis Lampiran 7
M401K3.4E2 Describe the noise immunity
of TTL and CMOS IC
according to the specifiction.
Ujian Bertulis Lampiran 7
M401K3.4E3 State the power description
of logic circuit according to
the data sheet.
Ujian Bertulis Lampiran 7
M401K3.4E4 Describe the loading of TTL
and CMOS IC according to
the requirement.
Ujian amali Lampiran 9
M401K3.4E5 Identify the input and output
of TTL and CMOS according
to the standard.
Ujian amali Lampiran 9
M401K3.4E6 Perform testing on function of
TTL and CMOS according to
manual.
Ujian amali Lampiran 9
TEKNOLOGI ELEKTRONIK Elektronik Berdigit Dan Aplikasi 2 ETN401


Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JULAI 2013

EVIDEN KOMPETENSI MAKLUMAT TAMBAHAN
CADANGAN
CONTOH
INSTRUMEN
CONTOH
ITEM
MARKAH
M401K3.4E7 Calculate the IC power
dissipation of TTL and
CMOS according to the
standard.


Ujian bertulis Lampiran 8
M401K3.4E8 Apply safety rules according
to standard operating
procedure (SOP).
Ujian amali Lampiran 9
TEKNOLOGI ELEKTRONIK Elektronik Berdigit Dan Aplikasi 2 ETN401


Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JULAI 2013

KOMPETENSI : M401K4 PERFORM TEST ON MSI AND LSI

EVIDEN KOMPETENSI MAKLUMAT TAMBAHAN
CADANGAN
CONTOH
INSTRUMEN
CONTOH
ITEM
MARKAH
M401K4.1E1 Determine symbol of MSI,
LSI according to the IEE
standard.


Ujian bertulis Lampiran 10
M401K4.1E2 Interpret data sheet of MSI,
LSI according to the manual
specification.
Ujian bertulis Lampiran 11
M401K4.1E3 Describe the waveform of
MSI, LSI according to its
principle.
Ujian bertulis Lampiran 12
M401K4.1E4 Explain the Bit pattern of
MSI, LSI according to its
principle.
Ujian bertulis Lampiran 12
M401K4.1E5 Identify pin orientation and
configuration according to
the data sheet.
Ujian bertulis Lampiran 11
TEKNOLOGI ELEKTRONIK Elektronik Berdigit Dan Aplikasi 2 ETN401


Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JULAI 2013


EVIDEN KOMPETENSI MAKLUMAT TAMBAHAN
CADANGAN
CONTOH
INSTRUMEN
CONTOH
ITEM
MARKAH
M401K4.2E1
Describe the timing
waveform and bit of MSI, LSI
according to the data sheet.
Ujian bertulis Lampiran 12
M401K4.2E2
Identify MSI and LSI
application according to
manual.

Ujian bertulis Lampiran 13
TEKNOLOGI ELEKTRONIK Elektronik Berdigit Dan Aplikasi 2 ETN401


Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JULAI 2013

EVIDEN KOMPETENSI MAKLUMAT TAMBAHAN
CADANGAN
CONTOH
INSTRUMEN
CONTOH
ITEM
MARKAH
M401K4.3E1
Determine ROMS and RAMS
testing method according to
test procedures.Ujian amali Lampiran 14
M401K4.3E2 Explain the test flowchart of
RAM checkerboard pattern
method according to manual
operation
Ujian amali Lampiran 14
M401K4.3E3
Perform the checksum
testing of ROM and RAM
according to the test
procedures.

Ujian amali Lampiran 14
M401K4.3E4
Construct memory board test
procedure according to
industrial standard.

Ujian amali Lampiran 14
M401K4.3E5
Utilize the emulate data
output according to the
operation manual.

Ujian amali Lampiran 14
M401K4.3E6
Perform safety rules
according to standard
operating procedure (SOP).

Ujian amali Lampiran 14
TEKNOLOGI ELEKTRONIK Elektronik Berdigit Dan Aplikasi 2 ETN401


Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JULAI 2013

KOMPETENSI : M401K5 PERFORM INTERFACE DIGITAL CONVERTEREVIDEN KOMPETENSI MAKLUMAT TAMBAHAN
CADANGAN
CONTOH
INSTRUMEN
CONTOH
ITEM
MARKAH
M401K5.1E1 Determine the logic levels
using TTL and CMOS
voltage profile diagrams
according to manual.


Ujian amali Lampiran 17
M401K5.1E2 Identify the TTL and CMOS
IC specifications according to
the manual.
Ujian amali Lampiran 17
M401K5.1E3 Carry out safety precautions
for handling TTL and CMOS
ICs according to the
operation procedures.
Ujian amali Lampiran 17
M401K5.1E4 Identify the interface switch
and de-bounce circuits using
TTL and CMOS ICs.
Ujian bertulis Lampiran 15
M401K5.1E5 Perform the interface circuit
connection with LEDs using
TTL and CMOS ICs.
Ujian amali Lampiran 17
M401K5.1E6 Perform safety rules
according to standard
operating procedure.
Ujian amali Lampiran 17
M401K5.2E1 Identify TTL-to-CMOS and
CMOS-to-TTL interface
circuits according to the
industrial and IEEE standard.
Ujian bertulis Lampiran 15
TEKNOLOGI ELEKTRONIK Elektronik Berdigit Dan Aplikasi 2 ETN401


Dokumen Item Contoh Pentaksiran Standard Kompetensi

LP, JULAI 2013


EVIDEN KOMPETENSI MAKLUMAT TAMBAHAN
CADANGAN
CONTOH
INSTRUMEN
CONTOH
ITEM
MARKAH
M401K5.2E2 Describe the operation of
interface circuits for buzzers,
relay, motors, and solenoid
using both TTL and CMOS
ICs.


Ujian bertulis Lampiran 16
M401K5.2E3 Construct TTL/CMOS
interface circuit according to
the job sheet.
Ujian amali Lampiran 17
M401K5.2E4 Perform test on the interface
circuit and tabulate the result
according to the job sheet.
Ujian amali Lampiran 17
M401K5.2E5 Perform safety rules
according to standard
operating procedure.
Ujian amali Lampiran 17


LAMPIRAN 1 M401-K1.1E1

1. Lengkapkan jadual dengan jawapan yang betul.

Kod BCD 8421 Perpuluhan
i 1000 0101
ii 54
iii 0001 1001 0111

2. Berikut adalah pernyataan mengenai kod Excess-3 dan kod Gray. Nyatakan samada
pernyataan berikut adalah BENAR atau PALSU dengan menulis jawapan di ruangan
yang disediakan.

a) Kod Excess-3 ialah salah satu jenis kod BCD. ..

b) Setiap digit nombor perpuluhan yang ingin ditukar kepada
kodExcess-3 perlu ditambah dengan 4 sebelum ditukar
kepada nombor perduaan. ..

c) Nombor perpuluhan 28 adalah bersamaan dengan
0010 1011 dalam kod Excess-3 ..

d) Kod Gray digunakan dalam peranti masukan dan
keluaran sistem berdigit.


LAMPIRAN 2 M401-K1.1E2

1. Nyatakan maksud setiap huruf singkatan bagi ASCII.
2. Jadual 1 menunjukkan pesanan yang disimpan di storan komputer dalam bentuk kod
ASCII. Merujuk kepada helaian data kod ASCII, lengkapkan jadual 1 dengan menulis aksara
untuk menyatakan maksud pesanan tersebut.

Kod 01010011 01010100 01010101 01000100 01011001
Aksara

Kod 01001000 01000001 01010010 01000100
Aksara

Jadual 1
LAMPIRAN 3 M401-K1.1E3, E4

1. Rajah 1 menunjukkan gambar rajah pemapar tujuh ruas.


Rajah 1(a) Kedudukan ruas Rajah 1(b) Susunan pin
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
(a) Senaraikan ruas yang digunakan untuk membentuk digit dan huruf berikut:
i) 2
Jawapan : .
ii) E
Jawapan : .

(b) Sekiranya pemapar tujuh ruas adalah jenis common anode, pin common perlu disambung
kepada ..

.
b
c
f
e
a
g
d
dp
h

Pemapar
Tujuh Ruas

b
c
f
e
a g
d dp
com.
com.
LAMPIRAN 4 M401-K1.1E5-E7 & K2.1E1 E5
Amali

SENARAI SEMAK
Pelajar boleh menyambung litar penyahkod tujuh ruas ke pemapar tujuh ruas.

Bil Perkara Ya/Tidak
1 Mematuhi dan mengamalkan peraturan-peraturan keselamatan
bengkel.

2 Menyediakan bahan dan peralatan yang sesuai.


3 Melakar reka bentuk litar get kombinasi


4 Menyambung litar logik kombinasi pada papan projek.


5 Menguji litar dengan kaedah yang betula
2s
4s
8s
GND
150
+5V
+5V
b
c
d
e
f
g
a
b
c
d
e
f
g
1s

LAMPIRAN 5 M401-K3.1E1-E3
1. Berikut adalah beberapa jenis keluarga logik.
ECL TTL DTL CMOS
Lengkapkan jadual 1 dengan menulis jenis keluarga logik di ruangan yang disediakan.
Jadual 1
(1)
(2)


(3)(4) ..
LAMPIRAN 6 M401-K3.2E1,E2 & K3.3E1
1. Jadual 1 menunjukkan ciri-cir iperbezaan antara keluarga logic CMOS dan TTL. Gariskan
jawapan yang betul untuk ciri-ciri kelajuan pensuisan dan kadar lesapan haba.
Ciri-ciri TTL

CMOS


Bekalan Voltan


5V 3 15V

Kelajuan pensuisan


( Tinggi / Rendah )

( Tinggi / Rendah )

Kadar lesapan haba


( Tinggi / Rendah )

( Tinggi / Rendah )

Jadual 1
LAMPIRAN 7 M401-K3.4E1,E2, E3
1. Berikut adalah sebahagian dari helaian data bagi get TAKDAN.

Merujuk kepada helaian data, nyatakan:
i) Jenis keluarga logik. ..
ii) Julat voltan kendalian ..
iii) Keadaan logik keluaran bila keadaan logik bagi kedua-dua
masukan adalah logik rendah. ..
iv) Ciri kepekaan kepada kebisingan (noise immunity) .
LAMPIRAN 8 M401-K3.4 E7

1. Sebuah get logik mempunyai arus bekalan untuk keadaan keluaran rendah, I
CCL
= 4.6 mA dan
arus bekalan untuk keadaan keluaran tinggi, I
CCH
= 1.4 mA dengan voltan bekalan DC 5V.
Hitungkan lesapan kuasa dengan menggunakan rumus berikut.

LAMPIRAN 9 M401-K3.2E3, K3.3E2 & K3.4E4 E6,E8
Amali

SENARAI SEMAK
Pelajar boleh menguji IC CMOS dan TTL dengan menggunakan penguji IC (IC Tester).

Bil Perkara

Ya/Tidak

1 Mengendalikan IC CMOS dan TTL mengikut peraturan keselamatan bagi
mengelakkan ESD.


2 Mengenalpasti kedudukan pin IC dengan merujuk lembaran data.


3 Menggunakan kaedah yang betul untuk menguji IC dengan merujuk
manual.
LAMPIRAN 10 M401-K4.1E1
Berikut ialah beberapa jenis litar bersepadu dalam kategori MSI ( Medium Scale
Integration ).


Lengkapkan jadual 2 dengan menulis jenis litar bersepadu di ruang yang
disediakan.
Jadual 2

Simbol Iitar bersepadu

Jenis Litar

(i)___________________________


(ii)___________________________

(iii)___________________________Penambah DaftarAnjakan Pengekod Pembilang


B
A
C out0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


1
2
3
4
DEC/BCCTR DIV 10
C
CTEN
Q0 Q1 Q2 Q3
TC
LAMPIRAN 11 M401-K4.1E2 & E5
1. Rajah 1 menunjukkan IC 4510 iaitu IC pembilang segerak BCD. Jadual 1 menunjukkan maklumat
pin IC 4510.


Rajah 1
Pin No Function Name
1 Loads BCD from input to output pins Parallel Load
2 Output pin 3 Output3
3 Input pin 3 Input3
4 Input pin 0 Input0
5 Clock enable input; Active low Clock Enable
6 Output pin 0 Output 0
7 Terminal count output; Active low Terminal Count
8 Ground (0V) Ground
9 Resets the counter; Active high Master Reset
10 Input pin for up/down select;
High for up & low for down counting
Up/Down
11 Output pin 1 Output1
12 Input pin 1 Input1
13 Input pin 2 Input2
14 Output pin 2 Output2
15 Clock pulse input Clock Input
16 Supply voltage; 5V (3V 18V) Vcc
Jadual 1
Jawab soalan berikut dengan merujuk kepada Rajah 1 dan Jadual 1 di atas.
i) Nyatakan bilangan masukan pada IC.
..
ii) Apakah fungsi pin 5.
.
iii) Bolehkah IC berkendali jika voltan yang dibekalkan pada pin 16 ialah 10V.
..
LAMPIRAN 12 M401-K4.1E3, E4 & K4.2 E1

1. Rajah 1 menunjukkan simbol blok logik daftar anjakan.


Rajah 1i) Nyatakan jenis daftar anjakan.
..
ii) Nyatakan bilangan bit yang boleh dianjak di bahagian keluaran.
.
iii) Lengkapkan gambar rajah pemasaan pada Rajah 2.

Rajah 2

SRG 4 D


C jam
Masukan
data
Q0
Q
1
Q
3
Q
2
t
1
t
2 t
3
t
4
0

1

1

0

Denyut
Jam
0
1
0
1
D

0
1
Q
0

0
1
Q1
0
1
Q2
0
1
Q3
LAMPIRAN 13 M401-K4.2E2

1. Lengkapkan Jadual 1 dengan jawapan yang betul di ruang yang disediakan.
Jadual 1
BIL
IC Kategori IC KEGUNAAN
1 LSI boleh menyimpan data secara sementara.
2 Penyahkod MSI
3 Pemultipleks
membenarkan maklumat berdigit dari beberapa
sumber disalurkan dalam satu talian penghantaran
4 MSI menyimpan data dan menggerakkan data.
5 ROM
LAMPIRAN 14 M401-K4.3E1 E6
Amali
SENARAI SEMAK
Pelajar menguji IC RAM dan ROM menggunakan penguji IC RAM dan ROM ( RAM
and ROM IC tester ).

Bil

Pentaksiran

Ya / Tidak

1

Mengendalikan IC dengan kaedah keselamatan yang
betul.


2 Menentukan jenis pengujian IC.

3 Mengikut carta alir pengujian.

4
Menjalankan pengujian checksum mengikut
prosedur.

5
Menjalankan pengujian ke atas papan ingatan
memory board mengikut prosedur.
LAMPIRAN 15 M401-K5.1E4&K5.2E1
Rajah 1 menunjukkan IC jenis TTL yang telah disambung ke bekalan 5V.
Rajah 1


Merujuk kepada litar di rajah 1, nyatakan
i) keadaan logik di bahagian masukan apabila suis ditekan.
.
ii) keadaan logik di bahagian keluaran bila suis dilepaskan.
.

LAMPIRAN 16 M401-K5.2E2

1. Rajah menunjukkan litar TTL yang disambung ke motor elektrik.
Rajah 1

i) Nyatakan fungsi geganti dalam litar di Rajah 1.
..
..
ii) Terangkan kendalian litar apabila masukan adalah dalam keadaan logik 0.
..
..
..
..
LAMPIRAN 17 M401-K5.1E1-E3 , E5-E6 & K5.2 E3-E5

Amali
SENARAI SEMAK
Pelajar membina litar TTL/CMOS yang disambung ke beban (LEDs / Geganti / Motor /
Selenoid / Pembaz )

Bil

Pentaksiran

Ya / Tidak

1 Mengendalikan IC dengan kaedah keselamatan yang
betul


2 Menyambung litar TTL/CMOS ke beban dengan
betul

3 Menjalankan pengujian litar.
4 Merekod data / keputusan.