Anda di halaman 1dari 45

SME 3023

TRENDS AND ISSUES IN


EDUCATION FOR
MATHEMATICAL SCIENCES
BIL
.
NAMA NO. MATRIK
1. MOHAMMAD FAIZ BIN SAMURI D20101037396
2. NURUL AFIQAH BINTI MD NASARUDIN D20101037371
3. SITI NOR NAQIAH BINTI JUSOH D20101037314
4. NURUL SYUHADA BINTI MOHAMAD
RAZALI
D20101037330
Kemahiran
Berfikir Aras
Tinggi (KBAT)
Apakah itu KBAT?
Onosko & Newmann (1994), mentakrifkan
KBAT sebagai penggunaan potensi minda
untuk menangani cabaran baru. KBAT
memerlukan seseorang memahami,
menterjemah, menganalisis dan
memanipulasikan maklumat.
Kemahiran berfikir aras tinggi ialah
keupayaan untuk mengaplikasikan
pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam
membuat penaakulan dan refleksi bagi
menyelesaikan masalah, membuat
keputusan, berinovasi dan berupaya
mencipta sesuatu (KPM,2013)

5
6 ciri utama setiap murid perlu ada untuk bersaing pada peringkat global
5
Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia (PPPM)
Kemahiran
memimpin
Identiti nasional
Kemahiran
dwibahasa
Etika dan
Kerohanian
Kemahiran
berfikir
Pengetahuan
6 ciri utama setiap murid perlu ada untuk
bersaing pada peringkat global
Kemahiran Berfikir
Aras Tinggi (KBAT)
Kemahiran berfikir aras
tinggi biasanya merujuk
kepada empat tahap
kemahiran teratas dalam
Taksonomi Bloom edisi
semakan (Anderson &
Krathwohl, 2001)
mengaplikasi, menganalisis,
menilai dan mencipta.
TUJUAN DIPERKENALKAN
KBAT


1. Mengubah amalan hafalan kepada
pemahaman
2. Meningkatkan tahap kesedaran
pengetahuan (lebih banyak analisa, menilai
dan mencipta)
3. Mewajarkan penyelesaian dan penemuan
4. Diperlukan untuk penyiasatan saintifik
Soalan aras tinggi
menggalakkan
pembelajaran sebab
jenis soalan ini
memerlukan pelajar
mengaplikasi,
menganalisis,
mensintesis dan
menilai maklumat,
bukan semata-mata
mengingat fakta.
RUTIN
BUKAN
RUTIN
Masalah boleh diselesaikan
dengan kaedah yang biasa
digunakan oleh pelajar
dengan mereplikasikan
kaedah yang dipelajari
sebelum secara langkah
demi langkah.
Masalah yang
memerlukan analisis dan
penaakulan matematik;
banyak masalah bukan
rutin boleh diselesaikan
dengan lebih daripada
satu cara, dan mungkin
mempunyai lebih daripada
satu penyelesaian.
Tidak semua tugasan sama, tugasan yang berbeza
menggalakkan tahap dan jenis pemikiran yang
berbeza.

Tahap pemikiran di mana
murid melibatkan diri akan
menentukan tahap
pembelajaran mereka.

Soalan Bukan Rutin yang
memerlukan tahap kognitif
yang lebih tinggi dapat
membentuk KBAT dalam
kalangan murid.
ISU GURU
DALAM KBAT

ISU GURU
DALAM
KBAT
Guru menggunakan
kaedah tradisional
dalam pengajaran
Pendidikan
berpusatkan
peperiksaan

Guru tidak
bersedia
Aras soalan yang
digunakan
GURU MENGGUNAKAN KAEDAH TRADISIONAL
DALAM PENGAJARAN.
Teacher-centered.
Murid tidak boleh berfikir.
Ilmu berbentuk nota hafalan tiada
perbincangan dalam kalangan murid murid
bergantung pada guru untuk memahami
sesuatu topik.
Rosli (1998): amalan biasa dibilik darjah
masih bersifatkan tradisional iaitu guru masih
menggunakan sebahagian besar masa PdP utk
bercakap dan memberi penerangan manakala
penglibatan murid hanya didapati apabila
menjawab soalan.

ARAS
SOALAN
Teknik penyoalan
guru di dalam kelas.
Respon guru kepada
soalan murid
Aras soalan yang diberikan
berada di aras rendah.
Soalan tak menggalakkan
murid berfikir.
90 peratus soalan yang
dikemukakan oleh guru
adalah pada aras
rendah.(Rajendran, 2001)
Respons guru terhadap
soalan yang diberikan oleh
murid dapat
meningkatkan kemahiran
berfikir aras tinggi murid
Robert Sternberg (American Cognitive Psychologist), 7 aras
dalam memberi respons kepada persoalan murid.
1. Singkirkan soalan murid.
2. Menyatakan semula persoalan murid sebagai respon.
3. Mengaku tidak tahu atau memberikan maklumat pada
persoalan murid.
4. Berikan galakan kepada murid untuk mendapatkan
jawapan respon atau jawapan daripada pihak yang
boleh memberi jawapan.
5. Galakkan sumbang saran atau menyuarakan
pertimbangan untuk kemungkinan jawapan alternatif.
6. Galakkan murid untuk mempertimbangkan jawapan
alternatif dan kaedah untuk menilai kemungkinan
jawapan tersebut.
7. Menggalakkan murid untuk mempertimbangkan pelbagai
kemungkinan jawapan alternatif, ditambah dengan
kaedah pembuktian berserta mengambil tindakan
susulan untuk menilai jawapan tersebut.

PENDIDIKAN BERLANDASKAN
PEPERIKSAAN
Guru ajar untuk peperiksaan.
Fokus kepada soalan peperiksaan.
Mengajar pelajar menguasai maklumat
untuk peperiksaan dan mengembang
daya pemikiran adalah dua matlamat
yang berlainan (Pushpalatha,2006)
Melahirkan murid yang struktural kuat
ingatan menghafal dan mengingat
pelajaran berbanding memberikan
pendidikan holistik yang melahirkan
murid inovatif dan kreatif (Berita
Harian, 2010)


GURU TAK BERSEDIA
Aspek pengetahuan: guru lebih
yakin dari segi ilmu pengetahuan
yang mereka miliki untuk mengajar
berbanding ilmu pengetahuan
mengenai KBAT.
Kemahiran Padagogi: guru lebih
yakin dari segi kemahiran padagogi
yang miliki untuk mengajar subjek
berbanding kemahiran padagogi
mengajar KBAT.
Faktor yg mempengaruhi persepsi
guru tentang ilmu kemahiran dan
sikap: guru yg menghadiri kursus
KBAT tidak percaya mereka bersedia
mengajar KBAT.
Rajendran(2001)

ISU SEMASA
1) KBAT-Memerlukan Pelajar Yang Aktif
Berfikir

1) Pengenalan i-THINK Kepada Sistem
Pendidikan Negara

KBAT- Memerlukan Pelajar
Yang Aktif Berfikir
KONSEP BERFIKIR
Edward de Bono ( 1976 )
- Kemahiran berfikir membolehkan manusia melihat
pelbagai perspektif untuk menyelesaikan masalah

Dewey ( 1910 ) menegaskan :
- Pemikiran yang dihasilkan adalah kerana terdapat situasi
keraguan atau masalah tertimbul.

Menurut pandangan Islam, berfikir ialah fungsi akal yang
memerhatikan tenaga supaya otak manusia dapat bekerja
dan beroperasi.
Menurut N.S. Rajendran, 2001 menyatakan KBAT memerlukan pelajar yang
aktif.
Pelajar aktif- aktif berfikir, aktif ketika proses PdP
Pelajar pasif lebih kepada menghafal berbanding memahami.
Suasana kelas mempengaruhi keaktifan pelajar.
Kesediaan pelajar kurang mampu untuk menjawab item KBAT.
KESAN
PERLAKSANAAN
KBAT TERHADAP
PELAJAR
Pengenalan i-THINK Dalam
Pendidikan

Diperkenalkan pada November 2012.
i-THINK membawa maksud innovative THINKing
(pemikiran inovatif)
Bertujuan meningkatkan dan membudayakan kemahiran
berfikir.
Melahirkan pelajar berfikiran kreatif dan kritis serta
inovatif.Status Pelaksanaan i-THINK
Peluasan i-THINK
Sekolah Showcase i-THINK
(10 buah sekolah)
27
SMK Tun Hussien
Onn, Perai
SK Pusat Bukit Besar,
Kuala Terengganu
SMK Kota Marudu
SMK Convent
Muar
SK Paya Pulai,
Termeloh
SK Kiaramas,
Kuala Lumpur
SJKC Wen Hua,
Melaka
SMK Gaal,
Pasir Puteh
SJKT Port
Dickson
SK Padawan
Empat buah sekolah menengah
Enam buah sekolah rendah
Harapan untuk program i-
THINK

MENGAPAKAH KITA
PERLU MEMBUAT
REFLEKSI DAN
MELAKSANAKAN
PENTAKSIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR
ARAS TINGGI (KBAT)
DALAM PEPERIKSAAN
PUSAT?
Pentaksiran sekolah di Malaysia
menilai semua aspek kehidupan
terutamanya:

Pengajaran dan pembelajaran
Kepimpinan sekolah
Penumpuan kepada peningkatan
prestasi sekolah
Peningkatan kualiti soalan KBAT dalam
penilaian akan menjadi kritikal dan bukan
hanya bergantung dengan peratusan sahaja
Soalan KBAT hari ini

sering berulang-ulang dan
arahan sama setiap tahun
dibuat secara terhad dan
menggunakan rangsangan
asas
mengikut struktur yang
ditetapkan dan biasa,
membimbing pelajar ke arah
jawapan
kebanyakannya terhad
kepada kata arah berimpak
rendah
Selain daripada sistem kelas
yang terbaik seperti PISA
dan TIMSS, soalan KBAT
dalam penilain di Malaysia
perlu penambahbaikan dalam
beberapa bidang.
Rangsangan
Pemikiran
Berlapis
Kandungan
Bukan
Rutin
Situasi
Sebenar
Tidak
berulang
Ciri utama
soalan
KBAT
RANGSANGAN

Menggunakan stimulus secara ekstensif untuk menjana kemahiran inferens dan
penaakulan kritis

Contoh: Petikan, gambar rajah, grafKBAR / LOTS

Maria membeli sekotak susu dengan
harga RM1.55 dan sebungkus biskut
dengan harga RM1.70. Berapakah
jumlah wang yang dibayar oleh
Maria?
KBAT/HOTS

Maria membeli sekotak susu dengan
harga RM1.55 dan sebungkus biskut
dengan harga RM1.70. Dia
memberikan RM4.00 kepada jurujual.
Berapakah bilangan syiling yang
diterima oleh Maria sekiranya
jurujual itu memberikannya
beberapa syiling 5 sen, 10 sen dan 20
sen? Terangkan jawapan anda?
PEMIKIRAN BERLAPIS

Mentafsir pelbagai aras pemikiran dalam domain kognitif untuk memberi impak
yang lebih besar

Pemikiran aras tinggi memberi tumpuan kepada:Mengaplikasi

Kebolehan
menggunakan
pengetahuan
untuk
menghasilkan
sesuatu yang
baharu
Menganalisis

Mencerakinkan
atau
menstukturkan
maklumat ke
dalam bahagian
yang kecil,
menentukan
bagaimana
bahagian struktur
keseluruhan atau
maklumat yang
berkaitan antara
satu sama lain
Menilai

Membuat
pertimbangan
berdasarkan
kriteria dan
standard melalui
pemeriksaan dan
kritikan
Mencipta

Menyatukan
elemen untuk
membentuk
sesuatu,
menyusun,
menjana idea,
merancang atau
menghasilkan
semula elemen ke
dalam corak atau
struktur yang
baharu.
HASIL PROSES ANALISIS
SEGIEMPAT
SEGITIGA
BULATAN
HASIL PROSES SINTEKSIS
KONTEKS YANG BAHARU

~ Konteks yang merujuk kepada situasi baharu yang tidak lazim kepada pelajar.

~ Bertujuan merangsang murid berfikir dan bukannya menyatakan semula apa
yang telah dipelajari didalam bilik darjah
KBAR / LOTS


Satu sisiempat mempunyai sudut-
sudut 100, 60, and 130. Apakah
nilai sudut yang keempat?
KBAT/HOTS

- Bolehkah sisiempat mengandungi
empat sudut cakah? Bagaimana anda
tahu?
- Bolehkah segitiga mengandungi
lebih daripada satu sudut cakah?
Terangkan.
- Bolehkah sisiempat mengandungi
dua sudut cakah? Sekiranya boleh,
lukiskan rajah. Sekiranya tidak,
terangkan.
- Bolehkah sisiempat mengandungi
tiga sudut cakah? Sekiranya boleh,
lukiskan rajah. Sekiranya tidak,
terangkan.
SITUASI SEBENAR DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN

Mencabar murid untuk menyelesaikan suatu masalah kehidupan sebenar
KBAR / LOTS

1.Cari perimeter segi empat tepat
yang mempunyai panjang 8 meter
dan lebar 17 meter.
2.Cari panjang sebuah segi empat
tepat yang mempunyai luas 48
meter persegi dan lebar 6 meter.
KBAT/HOTS

Mamat ingin membina pagar bagi
reban ayam yang berbentuk segi
empat. Dia mempunyai 20 meter
wayar pagar.
1.Apakah saiz segiempat yang boleh
beliau hasilkan?
2.Bentuk manakah yang terbaik?
ITEM TIDAK BERULANG

Item pelbagai/berbeza setiap tahun melangkaui bahan buku teks bagi mewujudkan
situasi yang baharu


KBAR / LOTS

Bundarkan 726 kepada ratus yang
terdekat?
KBAT/HOTS

Apakah nombor yang boleh
dibundarkan kepada 700?
Penyoalan yang berkesan adalah satu aset
yang penting bagi setiap guru. Sama seperti
seorang mekanik yang baik memilih alat yang
tepat dan sesuai untuk kerja dan
menggunakannya dengan betul. Seorang guru
yang baik menggunakan soalan yang sesuai
dengan tahap murid dan teknik penyoalan
yang baik dan berkesan.

( Willian G Camp, Virginia Polytechnic Institute
and State University)

KBAT perlu diselaraskan dengan kurikulum sedia
ada.
Murid yang mahir melakukan operasi pemikiran
seperti membanding, menganalisis dan membuat
inferens berupaya meningkatkan kefahaman dan
mengukuhkan pembelajaran.
Jika aspek KBAT dikuasai dengan baik, ia akan
menjadi satu alat yang berguna untuk membantu
murid belajar. Seterusnya dapat meningkatkan
prestasi pencapaian dan memperbaiki kelemahan
diri.
Sangat diperlukan untuk hidup di dunia yang pesat
berubah dan berorientasikan teknologi.Sekian, terima kasih
44

Anda mungkin juga menyukai