Anda di halaman 1dari 17

PETA MINDA

KONSEP i-THINK

Konsep
Pengujian
Pentaksiran
Penilaian
PENGUJIANPengujian
Mengesan
pencapaian
hasil
pembelajaran
Alat atau
prosedur bagi
mengukur satu
sampel tingkah
laku
Contoh ujian
seperti
menyusun
ayat-ayat al-
Quran
Alat pengukuran
yang
membenarkan
pencapaian
pelajar khususnya
dalam bentuk
markah
Mengesan
kemajuan yang
telah dicapai
tentang
pencapaian
hasil
pembelajaran
yang lain
Mengesan
masalah yang
dihadapi oleh
calon ujian
JENIS-JENIS PENGUJIAN

Jenis-jenis
ujian
Ujian
Pencapaian
Ujian
Kecerdasan
Ujian
Prestasi
Ujian
Diagnosik
Ujian
Bakat
Ujian
Personaliti
PENTAKSIRAN

Pentaksiran
Aspek utama ialah
instrumen,
kumpulan yang
ditaksir, respons,
kumpulan yang
menaksir dan skor
Satu proses
mendapatkan
maklumatdan
seterusnya
melakukan
penghakiman
tentang sesuatu
produk pendidikan
Penghakiman
melibatkan hal-hal
seperti
pertimbangan dan
pencapaian aspek
pendidikan
Produk pula
melibatkan
pengetahuan,
kemahiran dan
nilai
KAEDAH PENTAKSIRAN
Kaedah
Pentaksiran
Kaedah
Portfolio
Kaedah
Pertimbangan
Profesional
Kaedah
Pemerhatian
Kaedah
Penulisan
Kaedah Lisan
PENILAIAN

Membuat
taksiran
berdasarkan
hasil
pengukuran
Menetapkan
suatu
kriteria bagi
pengukuran
Mendapatkan
maklumat
melalui sara
mengukur
Proses
penilaian


Prosedur
penilaian
Peringkat
persediaan ujian
Peringkat
pentadbiran
ujian
Peringkat
pemeriksaan
dan pengukuran
Peringkat
analisis
Peringkat
interpretasi dan
tindakan
TUJUAN PENILAIAN

Tujuan
penilaian
Merancang
dan
mengubahsuai
pengajaran
Menjalankan
tindakan
susulan yang
sesuai
Mengesan
perkembangan
murid secara
menyeluruh
mengenalpasti
kekuatan dan
kelemahan
murid
Mengetahui
keberkesanan
pengajaran

PERKAITAN ANTARA PENTAKSIRAN, PENGUJIAN DAN PENILAIAN

Penilaian
Pentaksiran
Pengujian
Perkaitan
Perkaitan pertama adalah ketiga-tiga konsep tersebut sebagai alat
pengkuran perubahan tingkah laku dan pencapaian murid-murid.
Kedua, tujuan ketiga-tiga konsep ini adalah untuk mengukur dan memberi
maklumat tentang pencapaian murid berdasarkan objektif pelajaran,
akedah mengajar dan kurikulum. Sehubungan dengan itu, ketiga-tiganya
memperlihatkan cara untk mengukur yang sama iaitu, kuantitatif atau
kualitatif atau kedua-duanya. Ia juga dijalankan selepas pelajaran kecuali
penilaian. Selain itu, daripada ciri terkecil untuk pengujian kepada liputan
sederhana untuk pentaksiran sehingga ke ciri terbesar untuk penilaian
yang meliputi keseluruhan kurikulum. Terakhir, ketiga-tiga konsep ini
dijalankan untuk menunjukkan prestasi dan pencapaian dalam sesuatu
kemahiran sama ada secara umum, spesifik atau keseluruhan.
Pengujian
Alat pengukuran perubahan
tingkah laku dan pencapaian
murid-murid.
menentukan pencapaian
sesuatu pembelajaran
Dijalankan melalui
pemerhatian atau soalan-
soalan ujian
Dijalankan selepas pelajaran
Terhad kepada sesuatu
kemahiran atau
pembelajaran
Menunjukkan sesuatu
kemahiran atau penguasaan
pembelajaran secara spesifik
Pentaksiran
Alat pengukuran perubahan
tingkah laku dan pencapaian
murid-murid.
melakukan pengelasan
pencapaian dan kedudukan
dalam pembelajaran
Dijalankan melalui berbagai
cara memperoleh data
kuantitatif
Dijalankan selepas pelajaran
Terhad kepada sesuatu
peringkat pembelajaran
Menunjukkan pencapaian
secara relatif
Penilaian
Alat pengukuran perubahan
tingkah laku dan pencapaian
murid-murid.
memberi maklumat tentang
pencapaian objektif
pelajaran, kaedah mengajar
dan kurikulum
Dijalankan melalui data
kuantitatif dan penghuraian
kualitatif
Dijalankan sebelum, semasa
dan selepas pelajaran
Mempunyai liputan daripada
sesuatu pembelajaran
tertentu kepada keseluruhan
kurikulum
Menunjukkan pencapaian
keseluruhannyatetapi tidak
semestinya membayangkan
kebaikan seseorang individu
Definisi/
Peranan
Tujuan
Cara
Liputan
Masa

Perkaitan antara Pengujian, Pentaksiran dan Penilaian
Keputusan
TAKSANOMI DAN DOMAIN
TAKSANOMI
DAN DOMAIN
TAKSANOMI
BLOOM
DOMAIAN
KRATHWOHL
TAKSANOMI BLOOM


Penilaian
Sintesis
Analisis
Aplikasi
Kefahaman
Pengetahuan
PEMIKIRAN
ARAS TINGGI
PEMIKIRAN
ARAS RENDAH
PERINGKAT-PERINGKAT TAKSANOMI
BLOOM

Mengingat kembali, mengenal idea, fakta asas, definisi teori,
hukum, tarikh, peristiwa dan lain-lain daripada pembelajaran yang
lepas.
Contoh: Nyatakan, terangkan, namakan, labelkan.
PENGETAHUAN
Mengubah kefahaman daripada satu bentuk kepada satu bentuk
yang lain, menyatakan idea-idea utama dalam ayat sendiri,
menterjemah, memberi contoh kepada konsep, menterjemah draf.
Contoh: Pilih, terangkan, tulis semula.
KEFAHAMAN
APLIKASI
ANALISIS
SINTESIS
PENILAIAN
-Menggunakan maklumat dalam situasi yang baru, termasuk
menyelesaikan masalah menggunakan prinsip, kaedah, hukum, teori,
formula. Membina graf daripada data, dan lain-lain.
-Contoh: Selesaikan, ramalkan, cari, kesilapan, bina alat.
-Memecahkan sesuatu yang kompleks kepada yang kecil,
membezakan fakta daripada pendapat, kaitan kenal di antara
bahagian, kenali struktur organisasi.
- Contoh: Bezakan, pasti, pilih.
-Menyepadu, mencantum idea menjadi satu, usaha tersendiri,
menyelesaikan masalah, membuat ramalan, membuat klasifikasi.
- Contoh: Bina, hasilkan, susun, kembangkan.
-Membuat pertimbangan termasuk memberi rasional atas
alasan dalaman atau luaran, menafsir dan mengkritik.
- Contoh: Pilih, berikan alasan, kritikan, buktikan.
DOMAIN KROTHWOHL


GERAK BALAS
MENGHARGAI
NILAI
ORGANISASI
PERWATAKAN
PENERIMAAN
OBJEKTIF DOMAIN KRATHWOHL


Keinginan dan kesanggupan menerima
(kesanggupan memberi perhatian, mendengar ucapan, pendapat orang lain,
menghormati kebudayaan yang berlainan)
Kesedaran
(faktor estitik, ekabentuk, kecantikan sesuatu benda, pelbagai pendapat dalam sesuatu
perkara)
Perhatian terkawal
(kebolehan memberi perhatian kepada sesuatu ransangan cth : mendengar dan
menghayati sajak)
PENERIMAAN
Kesanggupan bertindak balas terhadap ransangan.
Mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti.
Terdapat 3 kategori : 1. Persetujuaan membalas, 2. Kesediaan
membalas, 3. Kepuasan
GERAK BALAS
Kategori

Penerimaan- Menerima dan melakukan arahan aktiviti.
Pilihan- Usaha untuk memperoleh sesuatu nilai yang dipilih.
Penglibatan- Aktif dalam aktiviti dan mematuhi peraturan.
MENGHARGAI
NILAI
membentuk sesuatu sistem nilai.
Pelajar terpaksa membina beberapa hubungan dan keutamaan di
antara nilai-nilainya.
Kategori : 1) Penenggapan -Mampu mencipta konsep anstrak dan 2)
Organisasi - Menyatukan / aplikasi nilai-nilai berkaitan dan membentuk
satu sistem.
ORGANISASI
Perubahan tingkah laku positif.
Kategori
1.Set up mengekalkan nilai-nilai
2.Perwatakan disiplin diri.
PERWATAKAN
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)

Kepentingan
JSU
Dapat
mengelakkan ujian
yang dibina secara
sembarangan dan
dapat dilakukan
secara terancang
dan rapi. Dalam JSU,
bilangan soalan
bagi sesuatu tajuk
diberi berdasarkan
pentingnya tajuk
atau objektif
pelajaran
Membolehkan
ujian yang sama
dibina oleh orang
lain.
Akan menjamin
kesahan dan
kebolehpercayaan
ujian.
Dapat
menstabilkan
taraf dan aras
kesukaran ujian
dari setahun ke
setahun.
Perbandingan
dapat dibuat di
antara satu ujian
dengan ujian yang
lain
Ia menghuraikan aspek-aspek
pencapaian yang hendak diukur
serta memberikan panduan
untuk mendapatkan satu sampel
item-item soalan.

DEFINISI
LANGKAH-LANGKAH MENYEDIAKAN JSU

Menyenaraikan tajuk-
tajuk yang hendak diuji
dan Mengira jumlah
masa bagi setiap tajuk
yang diajar.

Menentukan
soalan yang ingin
dibina.
1. Menentukan aras
kesukaran
2. Menentukan model aras
kesukaran model (JSU)
3. Lazimnya JSU
mengamalkan Taksonomi
Objektif Pendidikan Bloom.

1. Memastikan jenis ujian yang
akan/ hendak diuji.
2. Jenis soalan yang boleh
digunakan; ujian objektif, ujian
esei, dan lain-lain. (bergantung
kepada format)
1. Menentukan bilangan
soalan bagi setiap komponen
2. Penentuan aras kesukaran
soalan ( soalan mudah kepada
soalan susah)
3. Menetapkan pemarkahan.
1. Menyatakan
matapelajaran
2. Tingkatan atau kelas
3. Susunan nombor
soalan mengikut tajuk.

Anda mungkin juga menyukai